Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
 • 1
  UNESCO - ansøgning om optagelse på tentativliste
  Sagsid.: 16/45

  RESUMÉ:

  Drøftelse af, om Dragør Kommunen skal søge om optagelse på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at søge om at blive optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste, med henblik på senere udpegelse som UNESCO-site.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog 16. maj 2016 det færdige materiale fra den frivillige UNESCO-gruppe, der gennem flere år har arbejdet målrettet på at skabe rammerne for at få udpeget Dragørs gamle by og havn som UNESCO-verdensarv.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har efterfølgende ved flere lejligheder drøftet indholdet af ansøgningen og konsekvenserne af en eventuel udpegning.

  Senest blev der den 30. marts afholdt en temakonference om kulturturisme og konsekvenserne af en udpegning for den samlede Kommunalbestyrelse, og UNESCO-gruppen, oplægsholderen Dorte Kiilerich og administrationen fik lejlighed til at belyse projektet.

  Såfremt Dragør Kommune beslutter at søge om at blive udpeget som verdenskulturarv vil der følge en længerevarende proces, hvor det første skridt, nemlig ansøgning om optagelse på den såkaldte tentativliste, som bestyres af Slots- og Kulturstyrelsen, skal foretages af Dragør Kommune. Herefter er det den danske stat, der formelt skal ansøge videre om en endelig udpegning. En sådan proces kan tage sig ud på forskellige måder, og vil formentlig strække sig over flere år.

  Der er ikke nogen garanti for, at man som kandidat på tentativlisten bliver optaget på verdensarvslisten. Det er i sidste ende verdensarvskomiteen, som træffer beslutningen ud fra skrappe krav og kriterier.

  Der er dags dato ikke meldt noget ud om, hvor der eventuelt åbnes op for optagelse på tentativlisten, men administrationens forventning er, at det vil ske i løbet af det kommende år.

  Der vil ikke umiddelbart være økonomiske eller udviklingsmæssige konsekvenser af en ansøgning om optagelse på listen. Det er administrationens vurdering, at det allerede præsenterede materiale vil kunne fremsendes uden yderligere bearbejdning. Dog tilbyder UNESCO-gruppen at gennemføre en yderligere gennemarbearbejdning for at få alle detaljer på plads.

  Der lægges ikke op til investeringer i forhold til udarbejdelse af materialer eller fysiske anlæg på kort sigt. Dragør Kommune vil efter en eventuel optagelse på listen stadig have gode muligheder for at forme processen, og træffe de valg, som er fornuftige for byen.

  Med hensyn til konsekvenser er det administrationens vurdering, at Dragør imødeser en vækst i antallet af besøgende, uanset om der opnås en UNESCO-udpegning eller ej. Monitorering af trafikbelastning, slitage og belastning af byen vil skulle ske uanset.

  Ambitionsniveauet i forhold til besøgscenter osv. sættes af Dragør Kommune, og beslutninger kan således tages som behovet opstår.

  Erfaringen viser, at der kan gå op til ti år, før tentativlisten atter åbnes op. Det er derfor hensigtsmæssigt at få afklaret, om Dragør Kommune bør søge optagelse nu.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag