Skip navigationen

Referat

Torsdag den 14. september 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C)
Bemærkninger: Peter Læssøe (T) var ikke til stede under behandlingen af punkt 1 og 2.

Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Frigivelse genopretning af Hollænderhallen 2017
  Sagsid.: 17/2796

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Hollænderhallen for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 195.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-09-2017

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede under behandlingen af dette punkt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-09-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 195.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen.

  Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2016 har Hovedstadens beredskab foretaget brandeftersyn i Hollænderhallen.

  I brandsynsrapporten stilles der blandt andet krav om skiltning med maksimal personbelastning i sportshallen.

  Hollænderhallen har et ønske om, at personbelastningen i sportshallen er på ca. 1000 personer, så det er muligt at afholde større arrangementer uden dispensation fra brandmyndighederne.

  I den forbindelse er flugtvejsforholdene blevet gennemgået og for at sikre en personbelastning på 1000 i hallen, skal der etableres 4 uafhængige flugtveje til det fri.

  De afsatte anlægsmidler i 2017 dækker kun delvis udgifterne til ændring af flugtvejene. De resterende arbejder forventes udført i 2018 for de afsatte anlægsmidler i 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet er afsat i budget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og planudvalget den 5. september 2017.

  Økonomiudvalget den 14. september 2017.

  Kommunalbestyresen den 21. september 2017.

 • 2
  Forslag til kystbeskyttelse af Dragør - borgerinddragelse
  Sagsid.: 17/1689

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en rapport med 2 overordnede forslag til kystbeskyttelse for hele Dragør Kommune. Administrationen indstiller at rapporten danner grundlag for en tidlig borgerinddragelse før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at rapporten ´Stormflodssikring af Dragør Kommune´ med 2 overordnede forslag til kystbeskyttelse danner grundlag for en borgerinddragelse i perioden december 2017 - januar 2018.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-09-2017

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede under behandlingen af dette punkt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-09-2017

  Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkninger:

  · Udvalget ønsker at borgerinddragelsen udskydes til efter nytår.

  · Forvaltningen oplyser forventet opstart for etablering af nye diger samt udgifter til drift og vedligeholdelse.

  · Berørte grundejerforeninger skal orienteres.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. januar 2017 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget, at der skal udarbejdes 2 overordnede forslag til kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune – med hhv. et tilbagerykket og et fremskudt kystdige langs kysten.

  I sagen fremgår det, at de to forslag skal danne grundlag for en kommende borgerinddragelse. Der foreligger nu en rapport, hvor to linjeføringer, to sikkerhedsniveauer og anlægsoverslag med simpel partsfordeling for beskyttelse af Dragør Kommune er undersøgt (Se bilag).

  Tidlig borgerinddragelse

  Administrationen foreslår at gennemføre en tidlig borgerinddragelse i december 2017-januar 2018, før politisk beslutning om overordnet linjeføring, sikkerhedsniveau (digernes højder) og partsfordelingsmodel. Borgerinddragelsen foreslås gennemført på baggrund af rapporten.

  Formålet med at gennemføre en tidlig borgerinddragelse er at engagere borgere og grundejere i kystbeskyttelsesprojektet, sådan at debatten kan påvirke det endelige projekt. Omkring 40-60 % af kommunens ejendomme vil blive beskyttet mod stormflod, og vil som udgangspunkt skulle deltage i finansieringen, ifølge kystbeskyttelsesloven.

  Ved at undersøge borgernes holdning til væsentlige spørgsmål, vil kommunalbestyrelsen få en viden om borgernes ståsted og dermed et bedre beslutningsgrundlag, før de skal træffe deres valg om kystbeskyttelsen – herunder overordnet linjeføring, sikkerhedsniveau og betalingsmodel.

  Borgerinddragelsen vil informere kommunens borgere om risikoen ved at bo i de lavtliggende områder ud fra de nyeste prognoser og viden. Derudover vil borgerne blive inddraget i afvejningen mellem fordele og ulemper i beskyttelsen – herunder hvilken risiko for oversvømmelse grundejerne er villige til at løbe, hvad grundejerne er parate til at betale for deres sikkerhed og hvilke naturhensyn/udsigtsforhold, som skal være styrende for placering og udformning af kommende diger.

  Metode
  Administrationen lægger op til at anvende både digital borgerinddragelse med hjælp fra sociale medier og videopræsentationer samt mere traditionel borgerinddragelse med borgermøde og annoncering i pressen/hjemmeside. Formålet med at bruge både digitale og traditionelle metoder til borgerinddragelse er et forsøg på at engagere flere borgere, og opnå en bred bevidsthed om udfordringen. Det lykkedes i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen at engagere op mod 5 % af befolkningen i den digitale inddragelse, og det er bl.a. baggrunden for at administrationen foreslår at fortsætte med at afprøve nye borgerinddragelsesmetoder.

  Rapporten med de to scenarier ´oversættes´ og formidles i tekst og video.

  Den videre proces

  Administrationen forventer at lægge beslutning om overordnet linjeføring, sikkerhedsniveau og betalingsmodel op til politisk behandling med udgang af 1.kvartal 2018.

  På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om ovenstående skal et egentligt forprojekt for kystbeskyttelse udarbejdes og sendes til godkendelse i kystdirektoratet.

  Kommunalbestyrelsen har mulighed for en grundigere introduktion til rapporten forud for BEPUs møde den 5. september 2017.

  LOVE/REGLER:

  Kystdirektoratet skal godkende endeligt projekt for kystbeskyttelse, jf. Kapitel 1a processen efter kystbeskyttelsesloven (Lov nr. 1732 af 27.12.2016).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til borgerinddragelse indgår i bevillingen for 2017. Der er udarbejdet A-skema til kommende budgetproces for det videre arbejde med den samlede kystbeskyttelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. september 2017.

  Økonomiudvalget den 14. september 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017.

  Bilag

 • 3
  Nye almene boliger - Rødtjørnsarealet
  Sagsid.: 17/2812

  RESUMÉ:

  Status på kommunalbestyrelsens beslutning om at indlede dialog med Strandparken om at opføre nye almene boliger på Rødtjørnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter oplægget fra Strandparken

  2.

  at

  administrationen indgår i fortsat dialog med Strandparken, på baggrund af de politiske tilbagemeldinger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-09-2017

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at sagen genoptages når Dragør kommune ikke længere skal anvende den kommunale grund til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  A genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  A+T foreslår at dialogen med Strandparken om nybyggeri om almene boliger fortsætter, med fokus på

  • at der udelukkende bygges på Rødtjørnen

  • at boligudvikling på Hvidtjørnen drøftes i en senere proces

  • at der kan bygges flere boliger, evt som tæt, tæt lavt byggeri med en højere bebyggelsesprocent

  • at der bygges så varierede boligstørrelser som muligt, dog med en betydelig andel ”ældrevenlige” boliger

  • at Strandparken i samarbejde med Eventyrhuset drøfter rammerne for institutionens økonomi og forudsætninger for, at Eventyrhuset også fremadrettet kan drive dagtilbud på Rødtjørnsarealet.

  • at mulighederne for fleksible boligformer eller lavere husleje inddrages.

  • at det runde garageanlæg og det overfor liggende forfaldne anlæg på Sdr Røsevej indtænkes til boliger

  • at bygningskroppen tilpasses ud mod strandengene og omgivende naboer

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-09-2017

  Ændringsforslag fra V:

  At forslaget udskydes på grund af nye oplysninger i bilag omdelt på mødet.

  For stemte:

  3 (C+I+V)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+T:

  A+T foreslår at dialogen med Strandparken om nybyggeri om almene boliger fortsætter, med fokus på

  • at der udelukkende bygges på Rødtjørnen

  • at boligudvikling på Hvidtjørnen drøftes i en senere proces

  • at der kan bygges flere boliger, evt som tæt, tæt lavt byggeri med en højere bebyggelsesprocent

  • at der bygges så varierede boligstørrelser som muligt, dog med en betydelig andel ”ældrevenlige” boliger

  • at Strandparken i samarbejde med Eventyrhuset drøfter rammerne for institutionens økonomi og forudsætninger for, at Eventyrhuset også fremadrettet kan drive dagtilbud på Rødtjørnsarealet.

  • at mulighederne for fleksible boligformer eller lavere husleje inddrages.

  • at det runde garageanlæg og det overfor liggende forfaldne anlæg på Sdr Røsevej indtænkes til boliger

  • at bygningskroppen tilpasses ud mod strandengene og omgivende naboer

  For stemte:

  2 (A+T)

  Imod stemte:

  5 (C+O+I +V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1

  Drøftet.

  Ad. 2

  For stemte:

  2 (A+T)

  Imod stemte:

  3 (V+I+C)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Faldet

  Udvalget besluttede at Strandparken indbydes til dialogmøde på næste BEPU.

  Protokoltilføjelse fra I:

  Liberal Alliance har på mødet drøftet henvendelsen fra Strandparken og finder på den baggrund ikke yderligere behov for yderligere dialog med Strandparken.

  Protokoltilføjelse fra O:

  DF stemmer imod, da vores forslag om, at alle boliger skal være ældreegnede ikke nød fremme.

  Dertil er det et krav fra DF, at alle de nye boliger udelukkende anvises fra Strandparkens venteliste, med borgere som har ventet mere end 30 år. Ved indflytning frases den kommunale boliganvisning. Vi ønsker at tilgodese venteliste borgerne på bekostning af nys tilkomne borgere.

  Eventyrhusets lejeudgift skal indpasses i projektet, således at institutionen kan fortsætte som privat institution.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 6 ”Revideret notat om nybyggeri på Rødtjørnen” tilføjet efter behandling i BEPU den 5. september 2017.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2017 på baggrund af forslag fra A:

  at der optages dialog med boligselskabet Strandparken med henblik på, at opføre et antal almene boliger på den tidligere Rødtjørns institution. Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i tidligere fremsendte forslag fra Strandparken. Med i dialogen drøftes også den private daginstitutions fortsatte indplacering. Dialogen lægges til grund for den senere lokalplanproces, hvor byggeriet konkretiseres.

  Administrationen afholdt den 16. juni 2017 møde med repræsentanter fra Strandparkens bestyrelse samt repræsentanter fra Boligkontoret Danmark.

  Boligselskabet har efter aftale fremsendt en nærmere projektbeskrivelse der vedlægges denne sag som bilag. Der er også indhentet en hensigtserklæring fra den private institution Eventyrhuset i forhold til en ombygning af institutionen.

  Boligselskabet fremsætter forslag til 2 scenarier; ét hvor alene Rødtjørnsarealet sælges til boligselskabet og ét hvor også Hvidtjørnsarealet sælges til selskabet.

  Salg og bebyggelse af Rødtjørnsarealet:

  Boligselskabets projektmateriale vedrører opførelse af 11 to-værelsesboliger, 15 tre-værelsesboliger og 3 fireværelsesboliger samt en udvidelse af den private børneinstitution Eventyrhusets nuværende lokaler.

  Boligselskabet tilbyder at betale 3500 kr. pr. m2 byggeret for grunden, svarende til en købesum på 2.065.000 Kr.

  Bebyggelsesprocenten er 40.

  Opførelsen af de 29 boliger anslås at ville koste 53.913.000 Kr.

  Kommunens andel af grundkapitalbidraget (under forudsætning af at der fortsat skal erlægges 10%) vil herefter udgøre 5.391.300 Kr.

  Boligselskabet forudsætter at kommunen desuden stiller garanti for den del af lånet som overstiger 60% af ejendomsværdien, hvilket betyder at kommunen skal stille en garanti på 21.565.200 Kr. for boligdelen.

  For institutionen gør det sig særligt gældende at långiver vil stille krav om kommunal garanti på 46,06% af lånet svarende til 8.324.424 Kr.

  Långiver stiller desuden krav om at boligselskabet giver institutionen en 10-årig uopsigelig lejeaftale og at Dragør Kommune indgår en 10-årig uopsigelig driftsoverenskomst med institutionen.

  Boligselskabet oplyser, at boligerne må forventes at få et huslejeniveau på 950 Kr. pr. m2, og at institutionen forventes at få en årlig husleje på 1.750.000 Kr.

  Salg og bebyggelse af Hvidtjørnsarealet:

  Boligselskabet foreslår at også Hvidtjørnsarealet sælges til boligselskabet med henblik på opførelse af 12- 14 to- til firerumsboliger.

  Boligselskabet tilbyder at betale 3.500 Kr. pr. m2 byggeret.

  Også på dette areal er bebyggelsesprocenten 40 hvilket i givet fald vil medføre en indtægt for Dragør Kommune på 3.456.000 Kr. som delvist vil kunne finansiere det kommunale grundkapitalbidrag vedrørende byggeriet på Rødtjørnsarealet.

  Administrationen skal oplyse følgende:

  1. På nuværende tidspunkt er sagen lagt op som et påtænkt salg af kommunalt areal uden offentligt udbud.

  I henhold til reglerne på området vil det være lovligt at sælge uden forudgående offentligt udbud når salget sker til en almen boligorganisation med henblik på opførelse af nye almene boliger.

  Det er dog fortsat et udtrykkeligt krav, at salget sker til markedsprisen.

  Det betyder konkret, at den pris som boligselskabet tilbyder kommunen skal efterprøves i forhold til, om der reelt er tale om markedsprisen.

  Dette kan enten ske gennem offentligt udbud – eller gennem en valuarvurdering.

  Såfremt det besluttes at gå videre med et salg alene af Rødtjørnsarealet vil et salg uden udbud (og med valuarprøvelse af den tilbudte pris) være et relevant scenarie, da Strandparken må formodes at være det eneste selskab der vil have interesse i at bebygge netop dette areal.

  Såfremt der derimod overvejes at gå videre med et salg af Hvidtjørnsarealet også, bør det efter administrationens vurdering overvejes om salget bør gennemføres på baggrund af et offentligt udbud.

  1. I forhold til det/de fremlagte projekter er der en hel del forhold som skal afklares nærmere – både med boligselskabet og andre eksterne parter – før der kan arbejdes videre med sagen.

  For eksempel kan nævnes, at långivers forudsætning om at kommunen skal indgå driftsoverenskomst med den private institution, ikke kan opfyldes på det foreliggende grundlag.

  Eventyrhuset er i dag organiseret som en rent privat institution, og der kan ikke ske anvisning af plads dér via kommunen, ligesom kommunen ikke kan stille krav til driften af institutionen (ud over det pædagogiske tilsyn).

  Dragør Kommune er ikke forpligtet til at genhuse institutionens børn under ombygningen, men vil være forpligtet til inden for 3 måneder at optage børn der indmeldes i et kommunalt tilbud.

  Kommunalbestyrelsen gav den 22. juni 2015 afslag på at stille garanti i forbindelse med en ombygning af institutionen.

  Derfor skal långiver adviseres og have adgang til at tage stilling til sagen. Boligselskabet bør ligeledes fortsætte dialogen med den private institution i processen, således at institutionen rettidigt kan finde genhusningsmuligheder.

  Den evt. videre proces vil også indebære at der skal lægges en nærmere tids- og procesplan for lokalplanlægningen samt den forudsatte sammatrikulering af Rødtjørnsarealet med en del af naboarealet som ejes af boligselskabet.

  Der skal lægges en nærmere plan for udflytning og evt. omplacering af de flygtninge som i dag er midlertidigt boligplaceret i den tidligere SFO Rødtjørnen samt i boligpavillonerne på udearealerne.

  Endeligt skal der lægges en nærmere plan for selve byggesagen.

  1. Strandparkens forslag lægger umiddelbart op til byggeri af traditionelle en-families boliger, af samme type som boligselskabets øvrige boliger. Der er flere almene boligselskaber som har gennemført byggeri af andre boligtyper, eks. seniorbofællesskaber med fælles faciliteter for lejerne. KAB har ligeledes et koncept kaldet AlmenBolig+, som er familieboliger, hvor beboerne selv står for dele af vedligeholdelsen, eks. at klippe hæk og slå græs. Det er med til at holde huslejen nede.

  Administrationen anbefaler at kommunalbestyrelsen drøfter ønsker til diversitet og valgmuligheder i kommunens almene boliger, og at administrationen på denne baggrund kan gå i dialog med Strandparken. 

  På ovennævnte baggrund anbefaler administrationen, at det besluttes om der skal arbejdes videre med sagen – og i bekræftende fald i hvilket omfang.

  Såfremt det besluttes at gå videre med et salg alene af Rødtjørnsarealet, - eller salg af Rødtjørns- og Hvidtjørnsarealet uden offentligt udbud – vil administrationen påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af en nærmere tids- og projektplan som beskrevet.

  Såfremt det besluttes at udbyde arealet/arealerne gennem offentligt udbud vil administrationen udarbejde en nærmere tids – og procesplan for tilvejebringelsen af et udbudsmateriale.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om opførelse af almene boliger.

  Reglerne om salg af kommunale arealer.

  Der er redegjort i sagsfremstillingen for de regler som er umiddelbart relevante for sagen på dens nuværende stade.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er redegjort i sagsfremstillingen for den økonomi som p.t. er kendt i forhold til sagens nuværende stade.

  Som led i udarbejdelsen af en nærmere tids- og procesplan vil der også ske en afklaring af, i hvilket omfang den forudsatte garantistillelse vil påvirke den kommunale økonomi samt hvornår en eventuel salgssum må forventes at kunne frigives til kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. september 2017.

  Økonomiudvalget den 14. september 2107.

  Kommunalbestyrelsen, den 21. september 2017.

  Bilag

 • 4
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Stabschefen orienterede om mail udsendt til kommunalbestyrelsen om spidskandidaternes tilstedeværelse på afstemningsstederne på valgaftenen.

  Økonomichefen orienterede om, at der jf. kommunalbestyrelsens beslutning, er brugt 40 mio. kr. til afdrag på lån. Der er nedbragt langfristet lån og de færre renter og afdrag er indarbejdet i det tekniske budget for 2018-21, ligesom reduktionen som følge af ejendomsskattenedsættelsen.

 • 5
  Meddelelse - Valg af bankforbindelse efter udbud
  Sagsid.: 17/2924

  RESUMÉ:

  Efter afsluttet evaluering er Nordea blevet tildelt kontrakt på Dragør Kommunes daglige bankforretninger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-09-2017

  Til efterretning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen d. 22. juni 2017 har udbudsmaterialet vedrørende Dragør Kommunes daglige bankforretninger været offentliggjort landsdækkende og tilbuds- og evalueringsfase er gennemført.

  Nordea er blevet vurderet til at have afgivet det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud og er blevet tildelt kontrakten. Da Nordea er kommunens nuværende bankforbindelse, vil der ikke være behov for implementering.

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Indkøbspolitik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. september 2017

  Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017

 • 6
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet, august
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-09-2017

  Til efterretning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2017

  Anbefales overfor ØU.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2017

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 7. september 2017.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte 
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelsesområdet fordelt efter ydelser
  • Oversigt over grundtilskud for 2015 og 2016

  Statistikken, i forhold til beskæftigelsesområdet, trækkes på baggrund af indkomstforhold. Derfor fremgår der, hvem der er på integrationsydelse eller i selvforsørgelse, det vil sige uden supplerende ydelser fra kommunen, og ikke hvorvidt der er iværksat praktikforløb, mentorforløb m.m.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. september 2017.

  Økonomiudvalget den 14. september 2017.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet, september
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-09-2017

  Til efterretning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2017

  Anbefales overfor ØU.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering

  Administrationen skal understrege, at sagsantallet for flygtninge er uændret fra sidste måned, da der ikke er visiteret nogen flygtninge til Dragør Kommune i september.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. september 2017.

  Økonomiudvalget den 14. september 2017.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Status på kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister
  Sagsid.: 17/2231

  RESUMÉ:

  Administrationen er blevet bedt om at forelægge status på kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i Dragør Kommune. Udvalget præsenteres hermed for status. 

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-09-2017

  Til efterretning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2017

  Anbefales overfor ØU.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2017

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 7. september 2017.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer har i mail den 27. juni 2017 bedt administrationen om at orientere udvalget på næstkommende møde i SSU om følgende:

  1. Antal kontanthjælpsmodtagere?
  2. Hvor længe har de været på kontanthjælp?
  3. Er der en øvre grænse for, hvor længe kommunen accepterer det?
  4. Hvilke tiltag er der for at skaffe dem i jobs eller på anden hjælp?
  5. Antal førtidspensionister?
  6. Tallene bedes sammenlignet med en eller to sammenlignelige kommuner, f.eks. Tårnby og Vallensbæk.

  I nedenstående besvares ovenstående spørgsmål:

  1.

  Pr. 3. juli 2017 er der optalt 100 kontanthjælpsmodtagere i Dragør Kommune.

  2.

  I perioden januar til april 2017 er der i gennemsnit 9,75 forløb på kontanthjælp, der har varet 1-2 år. I gennemsnit har 7,75 forløb varet 2-3 år, og 28,75 forløb har i gennemsnit varet over 3 år. Se vedlagte bilag.  

  3.

  Der er ingen lovhjeml for at fastsætte en øvre grænse for, hvor længe kommunen accepterer udbetaling af kontanthjælp.

  4.

  Den styrkede indsats for kontanthjælpsmodtagere er en del af Beskæftigelsesplanen 2017:

  Indsatser fra Beskæftigelsesplan 2017

  Overordnet er indsatsen og strategien for at bekæmpe langtidsledighed samt få kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet således:

  · Fokus på hyppige og tidlige samtaler mellem Jobcenter og de ledige

  · Fokus på virksomhedsrettede indsatser

  · Opkvalificering/uddannelse især af unge  

  Herudover for at yde den bedste service og få det bedste vurderingsgrundlag for visitationen vurderes alle kontanthjælpsmodtagere jobparate de første 3 måneder, medmindre der foreligger lægelige oplysninger, der tydeligt indikerer, at borgeren skal visiteres aktivitetsparat. På denne måde sikres, at alle nyansøgere af kontanthjælp får 3 samtaler i løbet af de første 3 måneder på offentlig forsørgelse. I disse samtaler vil nye kontanthjælpsmodtagere få hjælp til at oprettet CV samt blive introduceret til diverse jobsøgningsredskaber.

  Jobcenter Tårnby har derudover iværksat et samarbejde med anden aktør i forhold til kontanthjælpsmodtagere, som har været ledige i mere end 52 uger. Der er god erfaring med at bruge anden aktør til at afprøve andre metoder og tilgange. Der har været god effekt af indsatsen, som iværksættes allerede mellem ledighedsuge 26-53, som forebyggelse af langtidsledighed.

  Derudover arbejder Jobcenter Tårnby med fokus på en virksomhedsrettet indsats, og helst en virksomhedsrettet indsats, hvor der er en reel mulighed for ansættelse. 

  5. Der er senest registreret 189 personer på førtidspension i Dragør Kommune.[1]

  6.  I perioden januar til maj 2017 er der i gennemsnit 1,11 % kontanthjælpsmodtagere i Dragør Kommune af det samlede befolkningstal på 8.160[2] (90,6 personer i gennemsnit). Sammenlignet med Vallensbæk Kommune, hvor der i gennemsnit er 1,29 % (105 personer i gennemsnit) og 6,63 % i Tårnby Kommune (541 personer i gennemsnit)[3].  

  I perioden januar til juni 2017 er der i gennemsnit 2,34 % førtidspensionister i Dragør Kommune af det samlede befolkningstal (191 personer i gennemsnit). Sammenlignet med Vallensbæk Kommune, hvor der i gennemsnit er 3,05 % (249 personer i gennemsnit) og 12,30 % i Tårnby Kommune (1003,5 personer i gennemsnit). Tallene fremgår af vedlagte bilag.


  [1] Jobindsats.dk

  [2] Befolkningstallet er baseret på arbejdsstyrken (16-66 år) som er den del af befolkningen, hvis arbejdskraft er til rådighed for arbejdsmarkedet.  

  [3] Jobindsats.dk

  LOVE/REGLER:

  Lov om aktiv socialpolitik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. september 2017.

  Økonomiudvalget den 14. september 2017.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.: