Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. september 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunaldirektøren orienterede om budgetindmeldinger til KL og status i forhold til økonomiaftalen.

 • 2
  2. behandling af budget 2018-2021
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2018-2021 den 31. august 2017 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2018-2021 inkl. de i sagen skitserede korrektioner til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Der er den 19. september 2017 indgået budgetforlig mellem et flertal af Kommunalbestyrelsens partier.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ACOV’s budgetaftale 2018-2021 jf. bilag 1 og 2 godkendes som ændringer til det tekniske budget, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017,

  2. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,

  3. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2018,

  4. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,47 i 2018,

  5. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5, 8,75 og 12,235 promille i 2018,

  6. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,60 i 2018,

  7. at taksterne ekskl. daginstitutionstaksterne godkendes jf. bilag 5,

  8. at daginstitutionstaksterne, havnetaksterne og fritvalgspriserne fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget 2018 og forelægges til endelig godkendelse i november,

  9. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne og fritvalgspriserne

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 28-09-2017

  Ad 1-9

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (Svend Mathiasen (T))

  Undlod at stemme:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. behandlingen af budget 2018 den 31. august 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende budgetforslag 2018 inkl. skitserede tekniske korrektioner til 2. behandlingen.

  En hovedoversigt på baggrund af budgetaftalen fremgår af bilag 4.

  I forhold til servicerammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der en overskridelse på 0,3 mio. kr. i 2018. Der er ikke budgetteret med eventuelle sanktioner som følge af overskridelse af servicerammen.

  Finansiering:

  Beregning af kommunens indtægtsside peger på en lille forskel mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb for 2018 og selvbudgettering. I budgetforslaget er budgetteret med statsgaranti.

  I budgetforslaget er der budgetteret med følgende skatteprocenter:

  • Grundskyldspromillen fastsættes til 24,47 promille i 2018 (jf. vedtagelse i KB d. 1. juni.2017). Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
  • Ved finansieringen af budget 2015 blev der fastsat, at dækningsafgiften for forretningsejendomme reduceres til 9,0 i 2017 og til 8,5 i 2018, hvorefter den holdes uændret.
  • Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.

  Uddybning herfor fremgår af bilag 4, notat om finansiering

  Takster:

  Taksterne for 2018 er vedlagt sagen som bilag 5 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet og havnen genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, og forelægges til endelig godkendelse i november.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik 2015 - 2018.

  Taksterne på daginstitutionsområdet og havnen samt fritvalgspriserne genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2018 og forelægges til endelig godkendelse i november jf. Styrelseslovens § 41a, samt Dagtilbudslovens § 31 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, med dertilhørende konsekvenser for økonomien og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august 2017. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 28. september 2017

  Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2017

  Bilag

 • 3
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) spurgte til Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Peter Læssøe (T) spurgte til administrationens fremsendelse af diverse regneark.