Skip navigationen

Referat

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jerrik Walløe (C), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V)

Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T)

Kenneth Gøtterup (C) blev valgt som mødeleder.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Frigivelse handikapvenlige tiltag 2017
  Sagsid.: 17/3010

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handikapvenlige tiltag 2017, der er afsat i anlægsbudget 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handikapvenlige tiltag 2017 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i anlægsbudget 2017 til etablering af handikapvenlige tiltag.

  Ved møde med Handikaprådet i Dragør Kommune den 7. september 2017 var der opbakning til at afsætte penge til handikapvenlige tiltag i form af følgende:

  - Handikaprådet ønsker, at belægningerne på Vestgrønningen ved adgangen til biblioteket lokalt hæves, så der er niveaufri adgang til biblioteket. Belægningen består af chaussesten og kan hæves lokalt ved indgangen, som ønsket. Udgift 20.000 kr.

  - Handikaprådet har gjort opmærksom på, at trykknapperne i elevatoren i Hollænderhallen ikke er følbare. Herved kan blinde ikke tage elevatoren uden hjælp fra andre. Endvidere er trykknapperne opsat i en højde, så rullestolsbrugere ikke kan nå dem. Udskiftning til følbare trykknapper i rette højde kan udføres for 40.000 kr. Hollænderhallen har ikke selv budget til at håndtere udgiften, hvorfor denne foreslås bekostet af anlægspuljen Handikapvenlige tiltag 2017.

  Det resterende beløb (44.100 kr.) foreslås anvendt til at medfinansiere merforbruget ved etablering af handikapvenlige belægninger i krydset Hartkornsvej / Kirkevej. De handikapvenlige belægninger i krydset er blevet anlagt af ekstern entreprenør, idet Vej- og Gartnerafdelingen ikke har haft ressourcer til opgaven på grund af jordlægningen af luftledninger mv. Dette har gjort arbejdet med etablering af handikapvenlige belægninger noget dyrere end forventet.

  LOVE/REGLER:

  Det er i dag et lovkrav, at der er følbare trykknapper i elevatorer. Elevatoren i Hollænderhallen blev dog etableret inden, og lovkravet gælder ikke bagudvirkende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Disponering af pulje inden for budget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslagene til handikapvenlige tiltag 2017 har været forelagt Dragør Kommunes Handicapråd, der støtter op om tiltagene.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer som fremmer tilgængelighed for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen 26. oktober 2017.

 • 2
  Frigivelse omlægning af Jan Timanns Plads
  Sagsid.: 17/1696

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevilling til omlægning af Jan Timanns Plads, der er afsat i anlægsbudget 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til omlægning af Jan Timanns Plads i 2017 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 400.000 kr. i anlægsbudget 2017 til omlægning af Jan Timanns Plads.

  Administrationen anmoder om frigivelse af beløbet sideløbende med, at der bliver indhentet tilbud på omlægningen. Dette så udførelse af omlægningen kan iværksættes og afsluttes i indeværende år.

  Omlægningen fremgår af skitse (bilag 1) og omfatter en forlængelse af fortovet på Kongevejen hen til Dragør Biograf, hvorved der kan etableres 2 ekstra parkeringspladser på Kongevejen / Toldergade.

  På selve pladsen er det ideen at skabe to byrum omkring to nye bytræer. Det ene byrum primært til cykelparkering med stativer på række (model Badstuevælen med plads til ca. 25-30 cykler) – det andet til ophold fx med en rund bænk omkring træet. Inventarvalget kunne være i samklang med Kongevejsprojektet – bl.a. med trærist omkring træerne. Brolægningen er genanvendelse af nuværende bro – men hævet til fortovsniveau – med en skarp kantning mod nord og syd, der forebygger indkørsel til pladsen med biler. Der opsættes steler, som også markerer byrummets afgrænsning. Mod bebyggelsen mod vest sættes udvidet knoldebro (overgang med mindre natursten).

  Der sikres redningsvej langs biografen i en bredde af 3 meter, så der som i dag fortsat kan køre redningskøretøjer fra Kongevejen via Jan Timanns Plads til den gamle by nord for pladsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 400.000 kr. til omlægning af Jan Timanns Plads er afsat i anlægsbudget 2017.

  Hvis udbuddet overstiger bevillingen, vil sagen blive forelagt til politisk behandling på ny.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen påtænker at sende skitseforslag for omlægning af Jan Timanns Plads i høring hos omkringboende samt Beboerforeningen for Dragør gamle by.

  Administrationen har afholdt møde med biografforeningen og den tidligere ejer af biografen og drøftet skitseforslaget med dem for at høre deres vurdering af forslaget i forhold til biografens virke. Begge parter var meget positive.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017

  Bilag

 • 3
  Arkitekturpolitik for Dragør Kommune
  Sagsid.: 15/8

  RESUMÉ:

  På baggrund af tidligere behandlinger foreligger nu et endeligt forslag til en arkitekturpolitik til godkendelse. Forslaget har fokus på 3 temaer: kulturarven, landskabet og bydelene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget godkendes, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage sproglige og illustrationsmæssige tilretninger i den endelige udgave.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Arkitekturpolitikken sendes i offentlig høring før endelig godkendelse.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev senest behandlet ved et møde i BEPU den 4.10.2016, hvor det blev besluttet at arbejde videre med det da foreliggende oplæg, med tilføjelse af et afsnit om erhvervsbebyggelse.

  Sagsfremstilling fra behandlingen i BEPU den 4.10.2016 er vedlagt som bilag.

  I forhold til det første oplæg, er rapporten nu tilføjet afsnit med beskrivelser af de enkelte bydeles identitet med tilhørende fotos (side 6-14), et afsnit om erhvervsbyggeri (side 27), samt billedtekster til fotos.

  Rapporten er vedlagt som bilag i en udgave, der efterfølgende detaljeret vil blive gennemgået mhp. sproglige og illustrationsmæssige tilretninger.

  Med hensyn til forslag om en præmieringsordning i det afsluttende afsnit om ”initiativer”, så vil der blive udarbejdet en særskilt sag herom til behandling.

  LOVE/REGLER:

  Der er ingen formelle regler om indholdet i en arkitekturpolitik, men regeringen opfordrer i sit udspil ”Arkitekturpolitik – mennesker i centrum” til, at danske kommuner følger op med politikker og initiativer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I kommuneplanlægningen indgår stikord til indholdet i en arkitekturpolitik, der er fulgt op i nærværende forslag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Bilag

 • 4
  Høringssvar 3 ligeværdige skoler
  Sagsid.: 17/2133

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til etablering af 3 ligeværdige skoler med selvstændige ledelser i Dragør kommune på baggrund af de indkommende høringssvar. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der etableres 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse på baggrund af indkomne høringssvar som beskrevet i sagsfremstillingen.

  Såfremt udvalget godkender ad 1:

  2.

  at

  effektueringen af 3 ligeværdige skoler træder i kraft fra skoleåret 2018/19

  3.

  at

  der ansættes en ny skoleleder og en ny administrativ leder hurtigst muligt i 2018.

  4.

  at

  udvalget tager tidsplanen for øvrige politiske konsekvensbeslutninger i forlængelse af etablering af 3 ligeværdige skoler til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  T genfremsatte forslag fra BFKU:

  Liste T foreslår, at de to nye ledere på sigt finansieres ved, at ledelsesstrukturen på de tre skoler slankes, så hver skole består af fire ledere: En skoleleder, en viceskoleleder, en administrativ leder, en SFO-leder – og at inklusionsvejlederne udelukkende fokuserer på inklusionsopgaven.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  Ad 4

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Ad. 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  Tillægsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at de to nye ledere på sigt finansieres ved, at ledelsesstrukturen på de tre skoler slankes, så hver skole består af fire ledere: En skoleleder, en viceskoleleder, en administrativ leder, en SFO-leder – og at inklusionsvejlederne udelukkende fokuserer på inklusionsopgaven.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 4.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på ekstraordinært møde den 27. juni 2017, at ”der straks igangsættes en proces med høring der stiler mod, at Dragørs skolevæsen så hurtigt som muligt – dog senest fra skoleåret 2018/19 - udgøres af 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse.” Børne-, Fritids, -og Kulturudvalget sendte d. 16. august 2017 denne beslutning i høring hos de høringsberettigede parter.

  I følgende sagsfremstilling præsenteres indledningsvis de indkomne høringssvar. Dernæst gives en vurdering af en mulig tidshorisont for realiseringen af beslutningen. Beslutningen om etableringen af 3 skoler har i øvrigt konsekvenser, som beskrives efter afsnittet om høring i sagsfremstillingen.

  Høring om 3 ligeværdige skoler

  Administrationen har modtaget 7 høringssvar i alt fra:

  • Skoleledelsen i Dragør Kommune
  • FEDK – Forenede Elevrødder Dragør Kommune
  • CMU – Undervisning
  • LMU- St. Magleby skole
  • LMU- Dragør skole
  • Skolebestyrelsen St. Magleby skole
  • Skolebestyrelsen Dragør skole

  Høringssvarene indeholder følgende overordnede tilbagemeldinger:

  • Der er tilfredshed med beslutningen om etablering af 3 selvstændige skoler.
  • Der ønskes ro på skoleområdet
  • De nye ledelser hurtigt kommer på plads
  • SFO tilbuddet skal tænkes ind i processen
  • Effekturingen af 3 skoler skal have den rette tid og proces

  Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

  Tidsperspektiv for etablering af 3 ligeværdige skoler

  I forhold til et konkret tidsperspektiv for effektueringen af 3 ligeværdige skoler er der, udover høringssvarenes syn på tidsperspektivet, en række administrative og faglige opgaver, der til sammen gør, at administrationen vurderer, at beslutningen vedrørende 3 selvstændige skoler tidligst kan realiseres fra skoleåret 2018/19

  Administrationen anbefaler, at de tre selvstændige ledelse træder i kraft hurtigst muligt i 2018, da dette er med til at give ro hos skolerne og tid til at ansætte en ny skoleleder og administrativ leder. finansiering fremgår af afsnittet ’Økonomi og personaleforhold’. Det er således administrationens vurdering, at det er vigtigt, at skolens ledelse og skolernes administrative grundlag er på plads inden beslutning om 3 selvstændige skoler realiseres. Desuden er det sådan, at skoleåret 2017/18 allerede er planlagt.

  Konsekvenser af 3 ligeværdige skoler

  Hvis BFKU beslutter at etablere 3 ligeværdige skoler med hver sin selvstændige ledelse vil dette medføre andre politiske sager og administrative arbejdsopgaver.

  Politiske sager:

  • Skoledistrikter: der skal etableres 3 skoledistrikter, som skal sendes i høring hos relevante parter i foråret 2018.
  • SFO: der skal laves en fordeling af SFO matriklerne i forhold til skoledistrikterne, som skal sendes i høring hos relevante parter i foråret 2018.
  • Styrelsesvedtægt: der skal foretages administrative konsekvensrettelser, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Andre arbejdsopgaver:

  • Planlægning af kommende skoleindskrivning.
  • Nyvalg til skolebestyrelse: der skal foretages nyvalg til de to nye skolebestyrelser i løbet af foråret 2018, så de kan træde i kraft fra det nye skoleår.
  • Skolekoder: der er behov for at etablere skolekoder til hver skole, således at vi kan afholde de nationale test og afgangseksamer  for hver skole. Dette kan tidligst ske fra skoleåret 2018/19
  • IT systemer: Dragør Skoles hjemmeside og SkoleIntra skal opdeles til to skoler.
  • Planlægning af kørsel med skolebus

  Skolernes økonomi:

  • I forhold til skolernes budgetter kan dette ikke splittes op i løbet af året, derfor anbefaler administrationen at skolernes budget allerede fra 1. januar 2018 bliver opdelt til 3 skoler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som led i beslutningen om 3 ligeværdige skoler med deres selvstændige ledelser er der økonomiske konsekvenser forbundet med dette. Der vil være en merudgift til ansættelse af en skoleleder og en administrativ leder.

  Der skal afsættes 1,2 mio. kr. til ansættelse af en skoleleder yderligere og en administrativ leder med henblik på etablering af tre ligeværdige skoler. Finansiering heraf forventes vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelse 2018-21.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 5
  Tidsplan for analyse af 9. spor
  Sagsid.: 17/2997

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en tidsplan for analysen af et 9. spor på skolerne i Dragør Kommune, herunder en bevilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  administrationen indhenter tilbud på rådgivning til fase 1-4 beskrevet i sagsfremstilling,

  2.

  at

  der bevilges en tillægsbevilling 700.000 kr. fra kassebeholdningen

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Ad. 1+2.

  Administrationens indstilling anbefales overfor ØU/KB inklusiv Liste T´s bemærkninger, som følger

  - volumenstudiet også forholder sig til idrætsfaciliteter samt parkering/afsætning af børn samt

  - anlægsøkonomien skitseres på et niveau, der svarer til det, Arkitema leverede omkring udbygning af Dragør Skole Nord og Store Magleby Skole

  - tidsplanen udbygges med høringsfaser jvr. punkt 3, så der sikres høring efter fase 1,2 og 3 og en inddragende proces.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 27. juni 2017, at der igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor. Analysen skal vurderes på alle tre matrikler med en belysning af mulighederne på hver matrikel ud fra en pædagogisk, praktisk og økonomisk vinkel. Der ønskes et særligt fokus på udviklingsmulighederne for Dragør Skole Syd  

  I nedstående beskrives analysens faser. Vedlagt som bilag er en tidsplan.

  Analysens faser

  1. Et indledende volumenstudie

  Der gennemføres en screening og et volumenstudie af mulighederne for udbygning på hver enkelt skolematrikel. Denne første undersøgelse medtager forhold som: rummelighed ude og inde, plangrundlag, klassekvotienter, faglokaler og SFO, overordnet anlægs- og driftsøkonomi, samt forholde sig til de læringsmæssige og pædagogiske muligheder i lokalerne.

  Med henblik på at sikre at der tages højde for de pædagogiske og læringsmæssige udfoldelsesmuligheder på skolerne bør der også i dette arbejde fokuseres på dette. Dette gøres ved at inddrage relevante parter.

  Analysen skal danne grundlag for et politisk valg af skolematrikel, som der skal arbejdes videre med

  2. Indpasning af 9. spor på valgt matrikel

  Der gennemføres en proces i samarbejde mellem skole, rådgiver og forvaltning med henblik på at afklare, hvordan det 9. spor bedst kan indpasses på den valgte skole. Muligheder, begrænsninger og ønsker afstemmes i processen, og munder ud i forslag til de forudsætninger, som skal være indeholdt i skolens udbygning – forudsætninger, som skal indgå i et byggeprogram. På baggrund af dette beregnes første overslag for anlæg og drift af det 9. spor.

  Forslag til forudsætninger i et kommende byggeprogram samt overslag for økonomi fremlægges til politisk stillingtagen

  3. Byggeprogram

  Der udarbejdes byggeprogram med tidsplan og revideret anlægs- og driftsoverslag. Programmet danner baggrund for udarbejdelse af udbudsmateriale. Byggeprogram udarbejdes af rådgiver i samarbejde med skole og forvaltning.

  4. Udbud

  5. Anlæg

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til 700.000 kr.

  at gennemføre fase 1-4, hvortil der anmodes om en tillægsbevilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 6
  Regler for valg til skolebestyrelse - høringssvar
  Sagsid.: 16/3028

  RESUMÉ:

  Udvalget behandler de nye regler for valg til skolebestyrelse efter høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ”Regler for valg til skolebestyrelse” vedtages.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på møde den 16. august 2017 at sende ”Regler for valg til skolebestyrelse” i høring hos skolebestyrelserne.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra begge skolebestyrelser, som godkender de nye regler, forudsat at der foretages nogle korrekturrettelser.

  Administrationen har foretaget disse, samt tilføjet et kort afsnit omkring afholdelse af valgmøder.

  Høringssvarene er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 7
  Ophævelse af kondemnering - Møllevej 9A, Dragør
  Sagsid.: 17/3013

  RESUMÉ:

  Der skal træffes beslutning om at ophæve kondemneringen af lejemålet Møllevej 9A, Dragør fordi de forhold som begrundede kondemneringen er afhjulpet. Der skal også fastsættes frist for færdiggørelsen af arbejderne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes at ophæve kondemneringen for lejemålet Møllevej 9A, Dragør og samtidig give ejendommens ejer en frist på 2 måneder fra beslutningstidspunktet til at færdiggøre restarbejderne i lejemålet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Anbefales over for ØU.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2017 at kondemnere lejemålet Møllevej 9A, Dragør pr. 1. maj 2017 samt at give ejeren af ejendommen en frist på 6 måneder til at søge kondemneringen ophævet.

  Boligen blev kondemneret fordi en rapport, foretaget af Hussvamp Laboratoriet ApS viste at der på overflader i køkken, vindfang, badeværelse, soveværelse og på vinduerne blev fundet synlige tegn på skimmelsvamp.

  Der blev ligeledes fundet skimmelvækst på undersiden af gulvbrædder og betondæk.

  Hussvamp Laboratoriet vurderede, at boligen som den fremstod dengang, ikke var egnet til beboelse før skimmelsvampen er fjernet.

  I forbindelse med kondemneringen fik ejeren af ejendommen en frist på 6 måneder til at søge kondemneringen ophævet.

  Denne ansøgning er modtaget nu.

  Siden lejemålet blev tømt af tidligere lejer (der allerede var fraflyttet på kondemneringstidspunktet) har ejendommens ejer udført gennemgribende arbejder som bl.a. består i:

  • Køkken nedrevet og køkkengulv fjernet pga. omfattende vandskader fra lejers installation af opvaskemaskine.
  • Affugtning og udtørring.
  • Genopbygning af køkkenvægge og køkkengulv.
  • Nedrivning af vindfang foran entre.
  • Udvendig omlægning af terræn for at forbedre udluftningsforholdene ved riste i fundament til krybekælder.
  • Afrensning af indvendige ventilationsskakte og udskiftning af riste og ventiler via firmaet Dansk Ventilations Rens.
  • Vinduer i soveværelse udskiftet.
  • Skimmelsvampsanering og afrensning af alle flader via firmaet Hefra Tech.

  Efter arbejderne er udført har Hussvamp Laboratoriet ApS igen gennemgået lejemålet og taget prøver af de afrensede områder.

  Den afsluttende rapport konkluderer, ”at der i de afrensede områder ikke kan påvises vækst af skimmelsvamp.

  Skimmelsanering er dermed godkendt.

  Det afrensede områder kan nu reetableres og området igen benyttes uden risiko for påvirkning fra skimmelsvampe fra de behandlede overflader.”

  Som det fremgår, er lejemålet p.t. afrenset og der resterer de afsluttende arbejder som består i at spartle lejemålet, male væggene, afhøvling og lakering af gulve samt montering af køkken

  Da de forhold som begrundede kondemneringen nu er dokumenteret, ikke længere at være til stede i boligen skal der tages stilling til ansøgningen om ophævelse af kondemneringen.

  Reglerne om ophævelse af kondemnering findes i byfornyelsesloven § 79.

  Af reglerne fremgår, at kommunen kan nægte at ophæve kondemneringen såfremt ejendommen efter udførelse af arbejderne fortsat vedbliver at være væsentlig ringere end ejendomme med boliger og opholdsrum, som opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen.

  Administrationen vurderer – på baggrund af den afsluttende rapport fra Hussvamp laboratoriet ApS samt de afsluttende arbejder, ejendommens ejer vil udføre – at lejemålet ikke vil fremstå i væsentlig ringere stand, og anbefaler derfor at kondemneringen ophæves.

  Af byfornyelsesloven § 79 fremgår samtidig, at der skal fastsættes en frist for færdiggørelsen af saneringsarbejderne, og at denne frist ikke må være kortere end 2 måneder.

  Ejendommens ejer har ytret ønske om, at fristen sættes til 2 måneder af hensyn til at kunne udleje boligen på ny hurtigst muligt.

  Når restarbejderne er udført vil ejendommens ejer kontakte administrationen, der vil foretage en besigtigelse af boligen.

  Såfremt arbejderne vurderes behørigt udført, vil ejendommen herefter kunne udlejes som bolig.

  LOVE/REGLER:

  Byfornyelsesloven.

  Der er redegjort for de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Bilag

 • 8
  Alkoholbevilling - Cafe Havslapning
  Sagsid.: 16/3166

  RESUMÉ:

  Poul Hein søger om alkoholbevilling til Cafe Havslapning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ansøgning fra Poul Hein om alkoholbevilling til ”Cafe Havslapning”, Gl. Havn 4, imødekommes,
  2. at bevillingen gives for 8 år.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om alkoholbevilling til et nyt udskænkningssted, jf. tidligere delegation af 20. maj 2013.

  Poul Hein har haft en midlertidig alkoholbevilling, som er givet ind til ibrugtagningstilladelse er givet.

  Poul Hein søger om alkoholbevilling til ”Cafe Havslapning”, Gl. Havn 4, 2791 Dragør.

  Restaurationslovens relevante betingelser ses opfyldt, hvorfor politiet ikke skal udtale sig imod en første bevilling på 8 år.

  På baggrund af ovenstående skal det anbefales, at ansøgning fra Poul Hein om alkoholbevilling til ”Cafe Havslapning”, Gl. Havn 4, 2791 Dragør imødekommes og at bevillingsperioden gives 8 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 9
  Forslag fra T - Administrative omkostninger
  Sagsid.: 17/3129

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  ACOV foreslår, at sagen afvises da det ikke er angivet hvad der menes med administrative omkostninger og der derfor ikke kan tages stilling til undersøgelsens omfang.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 25. september 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T ønsker en belysning af, hvorledes de administrative (både centrale og decentrale) omkostninger har udviklet sig i de seneste 4 år.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017

 • 10
  Forslag fra T - Digitaliseringsgevinster
  Sagsid.: 17/3130

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Forslag fra ACOV:

  Sagen oversendes til ny kommunalbestyrelse i 2018 med henblik på en generel drøftelse og implementering af digitaliseringsstrategien.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 25. september 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T ønsker, at forvaltningen fremlægger en status for indførelse af digitalisering gennem de seneste 4 år. Hvilke projekter er gennemført og hvad har gevinsten været?”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017

 • 11
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 12
  Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo september 2017
  Sagsid.: 17/984

  RESUMÉ:

  Den 30. september 2017 udgjorde likviditeten 178,8 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen og 116,9 mio. kr. opgjort som dag til dag likviditet. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Ifølge en ny prognose vil likviditeten den 31. december 2017 udgøre 163,8 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen og 48,5 mio. kr. opgjort pr. dags dato.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at meddelelse om likviditetsudvikling ultimo september 2017 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likvi-ditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Prognosen bygger på det vedtagne budget for 2017 justeret for politisk vedtagne tillægsbevillinger samt forventede overførsler af anlæg til 2018.

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 178,8 mio. kr. pr. 30. september 2017. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  Ifølge prognosen vil likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgøre 163,8 mio. kr. pr. 31. december 2017.

  Effekten af, at der anvendes 40 mio. kr. til et ekstraordinært afdrag på kommunens langfristede gæld slår først fuldt igennem på likviditeten efter kassekreditreglen efter 1 år, altså i 3. kvartal 2018.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 30. september 2017 116,9 mio. kr.

  Ifølge den nye prognose vil dag til dag likviditeten pr. 31. december 2017 udgøre 46,5 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten ligger ekstraordinært lavt i kommunerne pr. 31.12.2017, fordi der udbetales lønninger på den næstsidste bankdag i december, og kommunerne modtager 12. dels afregninger den 3. januar 2018. Desuden opkræver Dragør Kommune ejendomsskatter halvårligt, der tilgår likviditeten d. 5. februar og 5. august, og udgør ca. 68 mio. kr. begge gange.

  Budget 2017 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 18,9 mio. kr.

  Desuden er dag til dag likviditeten blevet påvirket af, at Dragør Kommune i 3. kvartal ekstraordinært har afdraget 40 mio. kr. på den langfristede gæld. Det er sket i henhold til KB beslutning den 1.6.2017.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 16/3397

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Til efterretning.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

  Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Ny status for forventede antal flygtninge 2017
  Sagsid.: 17/3140

  RESUMÉ:

  Udlændingestyrelsen har den 19. september 2017 meddelt justering af antallet af flygtninge for 2017. Udvalget præsenteres hermed for en forholdsmæssig reduktion af antallet af flygtninge for 2017. 

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2017

  Til efterretning.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udlændingestyrelsen har den 19. september 2017 meddelt, at styrelsen har ændret deres vurdering over det antal flygtninge, der forventes at blive visiteret til kommunerne i 2017. Styrelsen skønner, at der i løbet af 2017 vil blive boligplaceret cirka 2.200 flygtninge i kommunerne.

  Dragør Kommune skal jf. den nye udmelding modtage 9 personer frem-for 16 personer jf. den tidligere udmelding fra april 2017. Oversigt over de nye forventede tal for 2017 vedlægges som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Bilag

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev spurgt til forskellige forhold omkring kommunens hjemmeside.

  Morten Dreyer (O) spurgte til kommunens anvisningsret.