Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Sagen blev stoppet på ekstraordinært møde i BEPU den 12. oktober 2017.
 • 1
  Licitation krydsombygning Møllevej/Krudttårnsvej
  Sagsid.: 17/153

  RESUMÉ:

  Der er afholdt licitation for krydsombygningen Møllevej / Krudttårnsvej / Bachersmindevej med for høje tilbud i forhold til anlægsbudgettet. Det skal besluttes, om licitationen skal annulleres med nyt udbud i 2018, eller om projektet skal realiseres i 2017 ved hjælp af en tillægsbevilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  licitationen for ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej annulleres, og der foretages nyt udbud i første halvår af 2018

  ELLER

  2.

  at

  ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej gennemføres i 2017 med tillægsbevilling finansieret ved;

  a.

  en bevilling fra kassebeholdningen på 2,0 mio. kr. og at beløbet frigives.

  ELLER

  b.

  en omdisponering af allerede frigivet bevilling til fællessti på sydsiden af Bachersmindevej (1,8 mio. kr.) og frigivelse af anlægsprojektet Trafikregulering på Møllevej (0,25 mio. kr.) og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Sagen blev stoppet på ekstraordinært møde i BEPU den 12. oktober 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-10-2017

  Ændringsforslag fra T

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger andre muligheder for at skabe bedre oversigtsforhold i krydset.

  Alternativt vælges forvaltningens forslag 1.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er afholdt licitation for ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej. Billigste tilbud blev på 3,5 mio. kr. Dette er væsentligt mere end det tidligere overslag på 1,5 mio. kr., som er afsat i Dragør Kommunes anlægsramme i 2017 og frigivet til ombygningen. For at kunne gennemføre ombygningen mangler altså 2,0 mio. kr.

  Den store overskridelse skyldes dels meget høje priser fra alle bydende og dels nødvendigt ændrede forudsætninger konstateret i forbindelse med detailprojektering i forhold til det oprindelige skitseforslag. Fx har opmåling afdækket, at koteforholdene bevirker, at al asfalt i krydset skal omlægges for at sikre vejafvanding af arealerne.

  Det kan oplyses:

  - I forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet valgte 4 adspurgte at takke nej til at byde på opgaven på grund af fyldt ordrebog og kravet om udførelse i indeværende år. Det er unormalt, at der er så mange, der springer fra og forvaltningen vurderer, at det er et udtryk for, at markedet pt. er mættet.

  - Administrationen er ved at gennemgå mulige besparelsespotentialer i tilbuddet. Disse forventes dog at være af beskeden art i forhold til det manglende beløb.

  - Dragør Kommune kan vælge at annullere licitationen og foretage fornyet udbud i første halvdel af 2018 med længere varsel for udførelse og håbe på, at prisdannelsen dér er faldet igen.

  Hvis det vælges at gennemføre anlægsprojektet i 2017, så skal der findes tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. Dette kan finansieres ved en tillægsbevilling fra kassebeholdningen eller ved at omdisponere frigivet beløb til etablering af fællessti på sydsiden af Bachersmindevej (1,8 mio. kr.) samt frigivelse af anlægsprojektet Trafikregulering på Møllevej (0,25 mio. kr.). Etablering af det endelige asfaltslidlag kan under alle omstændigheder først forventes udført i foråret 2018.

  Det skal nævnes, at administrationen endnu ikke har modtaget tilbud på fællesstien på Bachersmindevej. Resultatet heraf kan ligeledes risikere at være større end den afsatte ramme. Det kunne være en mulighed at gennemføre fællesstien på Bachersmindevej ved egenproduktion på et senere tidspunkt. I så fald skal der til den tid dog afsættes midler til materialerne samt udførelse af asfaltslidlag ved ekstern entreprenør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Punktet er beskrevet i sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.