Skip navigationen

Referat

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
 • 1
  Valg af næstformand til Økonomiudvalget
  Sagsid.: 17/4222

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en næstformand til Økonomiudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges en næstformand.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Morten Dreyer (O) forslog Allan Holst (A) som næstformand:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en næstformand.

  Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

 • 2
  Introduktion til Økonomiudvalget
  Sagsid.: 17/4127

  RESUMÉ:

  Introduktion til udvalgets områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at introduktion til udvalgets område tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Taget til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil administrationen give en præsentation af udvalgets område og lægge op til politisk drøftelse af prioriteringer af hvilke temaer som først skal i fokus.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

 • 3
  Forslag til tidsplan for budgetlægningen i 2019
  Sagsid.: 18/113

  RESUMÉ:

  På baggrund af erfaringerne fra budgetlægningen for budget 2018-2021 har administrationen justeret og tydeliggjort budgettidsplanen for budget 2019-2022, som fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til tidsplanen godkendes, jf. bilag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C gr foreslår at borgerinddragelse for budgetplanlægningen 2019 fastholdes som ved budgetlægningen 2018.

  ØU får forelagt modeller for digital inddragelse fra 2019.

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af erfaringerne fra forløbet med budgettidsplanen for budget 2018-2021 har administrationen udarbejdet forslag til budgettidsplan for budget 2019-2022, jf. bilag. Overordnet set fastholdes tidsplanen for budget 2018-2021, med enkelte justeringer og korrektioner.

  I forhold til tidsplanen for budget 2018 er tids- og aktivitetsplanen for 2019-22 videreudviklet på to punkter:

  · For det første er info-mødet på Wiedergården i marts erstattet af et digitalt dialogmøde mellem politikere og borgere med henblik på at få en bredere forankring af budgetprocessen.

  · Det andet element, der er indarbejdet i planen er, at fagudvalgene inddrages i den indledende fase af budget processen. Det sker ved, at fagudvalgene på deres april/maj møder drøfter input fra den digitale dialog og giver egne input med henblik på administrationens arbejde med den videre budgetproces. Formålet er, at administrationen får tilkendegivelser på i hvilke retninger de politiske prioriteringer går i forhold til udarbejdelse af A, R- og D-skemaer.

  Tidsplanen for budget 2019-2022 er tilrettelagt, således at høringsperioden er afsluttet inden budgetseminaret, således at opstarten af de politiske forhandlinger kan ske, efter alle høringssvar et indkommet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

  Bilag

 • 4
  Høringssvar - Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032
  Sagsid.: 17/3847

  RESUMÉ:

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i offentlig høring. Administrationen i Dragør Kommune foreslår høringssvar i henhold til vedlagt bilag 1.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afgive høringssvar om Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i henhold til bilag 1.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Anbefaling fra BEPU:

  Anbefales overfor KB.

  Supplerende forslag fra A

  A gruppen foreslår at det indarbejdes i høringssvaret at Dragør Kommune ikke finder det hensigtsmæssigt for pendlerne på Amager, at den påtænkte omlægning af Kystbanen betyder færre afgange i myldretiden på strækningen København H – Københavns Lufthavn, hvor der i forvejen kan være pres på togenes kapacitet.

  Anbefales overfor KB.

  Liste T’s tillægsforslag fra BEPU den 9. januar 2018

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  A’s tillægsforslag fra BEPU den 9. januar 2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales overfor KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-01-2018

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune parallelt med indsendelse af høringssvar til ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” igangsætter en analyse, der undersøger muligheden for metro, letbane, BRT eller førerløse busser til/fra Dragør.

  Liste T ser gerne en koordinering med Københavns Kommune, der i slutningen af 2017 har besluttet at undersøge muligheden for betjening af Brønshøj med enten metro, letbane eller BRT. En koordineret undersøgelse vil kunne skabe synergier og potentielt kunne skabe bedre løsninger for begge kommuner. Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder projektforslag, der specificerer formål og økonomi for undersøgelsen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Tillægsforslag fra A:

  A forslår, at Liste T’s forslag oversendes til § 17 stk 4 udvalget for infrastruktur

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 (bilag 2) i høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. med frist for høringssvar den 29. januar 2018.

  I henhold til lov om trafikselskaber skal der mindst hvert 4. år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanedrift, der udføres som offentlig servicetrafik. Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter. Herunder den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser.

  I trafikplanen anføres blandt andet, at høj tilgængelighed giver sorte tal på bundlinjen for samfundet. Jo mindre trængsel, desto mindre spildtid. Endvidere fremgår, at jernbanen binder Danmark bedre sammen og sikrer mobiliteten i hele landet – både i storbyerne hvor befolkningstætheden og trængslen forventes at stige, og i de tyndt befolkede områder, hvor sektoren i mange år allerede har arbejdet aktivt med udvikling af omkostningsbesparende initiativer, der samtidig opretholder et tilfredsstillende trafikudbud.

  Udover allerede besluttede projekter omtaler Trafikplanen i forbindelse med fremtidige forventninger også igangsatte og kommende analyser som baggrund for den fremtidige udvikling i togbetjeningen. Herunder omtales blandt andet en udført analyse af kapacitetsforholdene på Københavns Hovedbanegård og i Københavns Lufthavn, kaldet Ring syd, hvor der er set på et nyt togsystem fra Roskilde udenom København H til Københavns Lufthavn. Det anføres, at der er et potentiale for at styrke den kollektive betjening mellem Sjælland og Københavns Lufthavn. I den forbindelse omtales, at en bedre togbetjening af Amager passer godt sammen med byudviklingen i dette område. Det kræver udbygning af infrastrukturen, herunder stationskapaciteten i Københavns Lufthavn, hvis der skal køres flere tog til lufthavnen udenom København H. Heri ligger dog ingen intentioner om banebetjening af Amager syd for lufthavnen.

  Administrationen foreslår, at Dragør Kommune afgiver høringssvar til Trafikplanen, og i høringssvaret medtager følgende punkter:

  - Gør opmærksom på den manglende banebetjening af Dragør Kommune, som er medvirkende til den stigende trængsel i hovedstadsområdet

  - Foreslår at medtage forlængelse af regionaltogets baneforbindelse fra DSB´s klargøringscenter til Lufthavn Syd ved Sydvagten, jf. notatet ”Banebetjening af Dragør – et idéoplæg”.

  - Anbefale at medtage en eventuelt kommende banebetjening af Dragør fx i forbindelse med ombygningsprojekt af perroner i Københavns Lufthavn

  - Tilkendegive vigtigheden af god sammenhæng (korrespondance) med andre transportformer, for Dragør Kommune især tilbringerbusser

  - Anmodning om etablering af Parkér og rejsanlæg på Amager, fx ved Tårnby Station og Ørestad City i Ørestaden.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Høringssvaret er i overensstemmelse med Dragør Kommunes Trafikpolitik.

  - at fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer

  - at sikre optimalt samspil mellem transportformer, som fx gode trafikknudepunkter, gode omstigningsmuligheder, parkér og rejsanlæg

  - at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til biler

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. januar 2018

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018

  Bilag

 • 5
  Skoledistrikter tilbage fra høring
  Sagsid.: 16/3366

  RESUMÉ:

  Som konsekvens af beslutningen om 3 selvstændige skoler, skal de nuværende skoledistrikter opdeles til tre. De foreslåede distrikter har været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter for de kommende 0. klasser for skoleåret 2018/2019.

  2.

  at

  styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes således, at det tilstræbes, at der maksimalt er 24 elever i klasserne

  3.

  at

  udvalget drøfter indskrivning til SFO set i lyset af indkomne høringssvar

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Anbefalingerne fra BFKU Ad 1-2:

  Anbefales over for KB.

  Ad. 3

  T’s genfremsatte forslag fra BFKU den 10. januar 2018: 

  Liste T foreslår, at de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Ændringsforslag fra V:

  De kommende 0. klasser, for skoleåret 2018/2019, fra Dragør Skole Nord skal indskrives på Hartkorn og Nordstrandens SFO og kommende 0. klasser fra Dragør Skole Syd skal indskrives på Strandengens SFO.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-01-2018

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter for de kommende 0. klasser for skoleåret 2018/2019

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger konsekvenserne af de foreslåede ændringer i høringssvarene, så oplysningerne kan medtages i behandlingen i ØU:

  Konsekvenserne af at lade:

  -         Slørvej og Kronager flytte til Dragør Nord (fra Store Magleby)

  -         Rytterager flytte til Store Magleby (fra Dragør Nord)

  -         Kirkevej/Jægervej/Sofus Falcks Allé/Peter Petersens Allé flytte til Dragør Syd (fra Dragør Nord) med særlig fokus på at få hele Sophus Falcks Alle flyttet til Dragør Syd

  -         Hvidtjørnen og Rødtjørnen flytte til Store Magleby (fra Dragør Syd)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Det nye skoleudvalg får en sag på de nye skoledistrikters betydning for sikker skolevej.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Administrationens indstilling anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra A:

  Forslag fra Store Magleby skoles bestyrelse om, at suppleanter kan indkaldes ved fravær indarbejdes i Styrelsesvedtægten.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Udvalget videresender ad. 3 til behandling i ØU/KB uden anbefaling.

  Udvalget foreslår, at forvaltningen til den videre behandling i ØU/KB redegør for, hvorfor de nye 0. klasser på Dragør Syd skal sendes til SFO Strandengene, hvor der går flere børn end normeringen tilsiger, når der på Blushøj går markant færre børn end normeringen tilsiger.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 29. november 2017 sendte udvalget de forslåede nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne, FEDK, LMU og CMU.

  Sagen om skoledistrikter skal behandles på BFKU den 10. januar 2018, Økonomiudvalget den 18. januar 2018 og KB den 25. januar 2018, således at skoleindskrivningen kan ske som planlagt i uge 6.

  Høringsvar

  Der er i alt kommet 5 høringsvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort. 

  I forbindelse med sagen om skoledistrikter har skolebestyrelserne sendt et fælles brev vedrørende foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten. Dette opsummeres nederst i sagsfremstillingen.

  FEDK (Forende Elevrødder Dragør Kommune)

  FEDK lægger i deres høringssvar vægt på, at skoledistrikterne indrettes, således at de bedst muligt understøtter fællesskaber og legerelationer. Dette konkretiseres ved forslag til at flytte enkelte veje og knytte dem til andre skoledistrikter. De foreslåede ændringer er anbefalet af FEDK og skal også understøtte sikre skoleveje bedst muligt.

  CMU – Undervisning   

  CMU – Undervisning skriver i deres høringssvar, at skolerne ønsker et tæt samarbejde på tværs i årgangen. Dette kan være svært, hvis børnene indskrives på forskellige SFO enheder. Derfor er der i CMU en bekymring for sammenhængen i årgangen, når børnene ikke går på samme SFO.

  CMU undervisning mener ikke det er muligt at fordele de to kommende 0. klasser, der kommer på Dragør Skole, Syd, på tre SFO enheder, samtidig med at opfylde beslutningen om, at hele klasser skal følges ad og være bæredygtige.

  For CMU – Undervisning er den pædagogiske og bæredygtige løsning for kommende skoleår, at kommende 0. klasser, for skoleåret 2018/19, fra Dragør Skole Nord bliver indskrevet på Hartkorn og Nordstrandens SFO, og at kommende 0. klasser fra Dragør Skole Syd bliver indskrevet på Strandengens SFO.

  Der er et ønske om, at personalet på SFO´erne ikke skal rykkes rundt fra år til år og CMU vil anbefale, at der laves en langsigtet plan for SFO strukturen.

  LMU St. Magleby Skole

  LMU udtaler, at distriktsopdelingen ser fornuftig ud.

  LMU foreslår at det overvejes at en evt. udbygning med et 9. spor i kommunen kan blive placeret på St. Magleby Skole. 

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen gør i sit høringssvar opmærksom på, at nogle af de foreslåede ændringer vil føre til nye skoleveje for en del af kommunens elever. Derfor forslår de, at der udarbejdes en analyse/belysning af sikkerheden på de nye ruter fra skole til hjem. Analysen bør også tage højde for, at den ideelle og mest trafiksikre rute ikke altid anvendes. 

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Enkelte dele af skoledistrikternes indretning vækker undren hos skolebestyrelsen. Dette knytter sig særligt til, at de børn der kommer til at høre til Dragør Skole Syds distrikt bor længere væk, mens nogle af de børn, der bor tæt på Dragør Skole Syd hører til Dragør skole Nords distrikt.

  Skolebestyrelsen henstiller til, at en eventuel placering af et 9. spor tager hensyn til en bedre fordeling af skoledistrikterne fremadrettet.

  Skolebestyrelsen påpeger i forhold til SFO érne, at det for dem er vigtigt, at alle enhederne er bæredygtige, og at klasser placeres samlet ét sted. Skolebestyrelsen anbefaler, at der laves en langsigtet plan for SFOérne i Dragør Kommune. 

  Derudover gør skolebestyrelsen opmærksom på, at styrelsesvedtægten skal konsekvensrettes som led i beslutningen om tre skoler herunder at det kommer til at fremgå, at beslutninger vedr. pauser nu ligger placeret hos skolelederen på den enkelte skole.

  De ønsker også, at det fremgår af styrelsesvedtægten, at det tilstræbes at der maksimalt er 24 elever i klasserne.

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten

  Skolebestyrelserne fra St. Magleby Skole og Dragør Skole foreslår i et brev en ændring af styrelsesvedtægten i forbindelse med vedtagelsen af de kommende skoledistrikter.

  Skolebestyrelserne ønsker at Styrelsesvedtægtens §4, stk. 8 ændres således, at det fremadrettet er muligt at indkalde suppleanter til skolebestyrelsesmøder så snart et medlem er forhindret i at deltage.

  Det kan oplyses, at udkast til ny styrelsesvedtægt kommer til politisk behandling på kommende møde.

  I nedenstående kan beslutningen og sagsfremstillingen fra den 29. november 2017 læses i sin fulde længde.  

  Beslutning BFKU d. 29. nov. 2017:

  Som konsekvens af beslutningen om 3 selvstændige skoler, skal de nuværende skoledistrikter opdeles til tre.

  INDSTILLING:

  1.

  at

  udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter

  2.

  at

  kommende 0. klasser, for skoleåret 2018/2019, fra Dragør Skole Nord skal indskrives på Hartkorn og Nordstrandens SFO og kommende 0. klasser fra Dragør Skole Syd skal indskrives på Strandengens SFO.

  3.

  at

  styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes, således at der optages elever fra andre distrikter op til 24 elever i hver klasse.

  4.

  at

  de foreslåede skoledistrikter, fordeling af kommende 0. klasser på SFO og konsekvensrettelser af styrelsesvedtægten sendes i høring.

  Ad. 1. Godkendt.

  Ad. 2 Liste T – ændringsforslag til ad 2: At de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+O)

  Ad. 3. Godkendt.

  Ad. 4. Godkendt.

  Sagsfremstilling fra d. 29. november 2017 

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. oktober 2017, at der etableres 3 selvstændige skoler. Som konsekvens heraf skal de nuværende to skoledistrikter opdeles til tre.

  Endvidere fremgår det af budgetaftalen 2018-2021, at der arbejdes videre med tiltag, som kan modvirke etablering af klasser med over 24 elever i hver klasse gældende for elever, som begynder i og efter skoleåret 2018/2019. 

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til tre skoledistrikter for de kommende 0. klasser skoleåret 2018/2019. Følgende kriterier ligger derfor til grund for de foreslåede distrikter:

  · Tilstræbt ens gennemsnitlig klassekvotient i alle distrikter, der ikke overstiger 24 elever

  · Afstand til skole

  De foreslåede distrikter giver en jævn fordeling af børn i de tre distrikter for skoleåret 2018/2019, med henholdsvis en gennemsnitlig klassekvotient på 24 for Dragør Skole Nord og St. Magleby Skole og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,3 for Dragør Skole Syd.  

  Der er taget forbehold for de befolkningsmæssige konsekvenser som følge af byggeriet på Vierdiget-grunden, som ud fra vedlagte bilag viser en forventning på 7 elever i alderen 6-16 år i 2018.

  Som konsekvens af, at der tilstræbes etablering af klasser med maksimalt 24 elever, skal styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes. Rettelserne består i:

  1.

  at klassekvotienten ikke overstiger 24 elever

  2.

  at der er kriterier i prioriteret rækkefølge for optagelse af børn.

  Styrelsesvedtægten og udkast til ny er vedlagt sagen, rettelser er markeret med gult.

  SFO-fordeling

  Udvalget besluttede på sit møde den 4. oktober 2017, at der arbejdes videre med SFO-strukturen i forbindelse med analysen af det 9. skolespor. Der er dog behov for at tage stilling til fordelingen af de kommende 0. klasser. Jf. sagsfremstillingen den 4. oktober fremgik det, at et overordnet synspunkt er at én skole har én samlet SFO.

  På nuværende tidspunkt går der en 3. klasse på Nordstrandens SFO, to 3. klasser på Hartkorns SFO og to 3. klasser på Strandengens SFO.  Administrationen anbefaler derfor, at de kommende 0. klasser fordeler sig således;

  · 0. klasserne på Dragør Skole Nord/Nordstrandsskolen fordeles i samlede klasser på Hartkorn og Nordstrandens SFO,

  · 0. klasserne på Dragør Skole Syd på Strandengens SFO.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen Bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018. 

  Bilag

 • 6
  Strandparken afd. 1 og 2 - godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse
  Sagsid.: 17/3754

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ansøger om tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med en tagentreprise.

  Strandparken afd. 2 ansøger om en udvidelse af et allerede godkendt lån.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at Strandparken afd. 1 får tilladelse til at optage et lån på 9.829.100 kr. til tagentreprisen, og
  2. at den årlige lejestigning på 3,75% som er en konsekvens af låneoptagelsen, godkendes.
  3. at Strandparken afd. 2 får tilladelse til at optage lån for yderligere 4.817.200 Kr. til murerentreprisen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har som forretningsfører for boligselskabet Strandparken fremsendt ansøgning om tilladelse til at optage et lån i afd. 1.

  Lånet er på 9.829.100 kr. og skal bruges til at finansiere en nødvendig tagentreprise.

  Låneoptagelsen vil medføre en lejestigning på årligt 3,75% - svarende til ca. 196 kr. pr. bolig pr. måned.

  Strandparken afdeling 2 fik den 27. april 2017 tilladelse til bl.a. at optage lån i afd. 2 til en murerentreprise. Tilladelsen angik et lån på 8.160.130.

  Dette lån viser det sig nu nødvendigt at forhøje og der søges derfor om tilladelse til at forhøje lånet med 4.817.200 kr.

  Der modtages årligt tilskud fra dispositionsfonden m.v. og dette bevirker at der ikke sker en lejestigning i konsekvens af låneoptaget.

  Bekendtgørelse om drift af almene boliger foreskriver i § 116, stk. 1. nr. 4 og 10, at låneoptagelse med pantebrevsudstedelse – samt lejeforhøjelser i konsekvens heraf – ikke kan finde sted uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da der er tale om nødvendige og hensigtsmæssige dispositioner i forhold til renovering og modernisering af bygningsmassen, anbefaler administrationen at ansøgningerne imødekommes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven og driftsbekendtgørelsen som bl.a. foreskriver at låneoptagelse med samtidig pantebrevsudstedelse – og lejestigninger som er en konsekvens heraf, skal godkendes af kommunalbestyrelsen før dispositionen kan finde sted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der stilles ikke krav om kommunal garanti for låneoptagelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

  Bilag

 • 7
  Afståelse af erhvervslejemålet Badstuevælen 2B til ny lejer
  Sagsid.: 17/4170

  RESUMÉ:

  Nuværende lejer af lejemålet Badstuevælen 2B, Dragør ønsker at afstå lejemålet til nye lejere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afståelsen af lejemålet til Zone X I/S v. Helle og Lars Hende tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Ændringsforslag fra T:

  At sagen sendes tilbage til forvaltningen for belysning af hvad ansøgningen omfatter.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejer af lejemålet Badstuevælen 2B, Dragør – Camilla Espersen – (ByJosephine) ønsker at afstå lejemålet i henhold til lejeaftalen, til ”Zone X” som er et interessentskab, ejet personligt af Helle og Lars Hende.

  I lejeaftalen er der aftalt afståelsesret for lejer, og det betyder at lejer har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår.

  Af lejekontraktens § 20 fremgår, at lejer har afståelsesret til samme branche – forudsat at formålet kan rummes inden for lokalplanen.

  Erhvervelejeloven § 55 regulerer også afståelsesretten, og slåe bl.a. fast at udlejer alene kan modsætte sig afståelsen, hvis der er vægtige grunde, herunder den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab, til at modsætte sig dette.

  Administrationen har ingen bemærkninger til de økonomiske forhold, og da Zone X I/S v. helle og Lars Hende har branchekendskab og også fortsat agter at sælge tøj fra adressen, anbefaler administrationen at afståelsen tages til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Zone X I/S ejes af Helle og Lars Hende, der begge hæfter personligt for de krav som måtte kunne opstå i udlejningsforholdet.

  Afståelsen indebærer at kontrakten fortsætter på uændrede vilkår.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 8
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Borgmesteren og Morten Dreyer (O) orienterede om udpegning til henholdsvis Hovedstadens Beredskab og KKR.

  Administrationen oplyste om påbud fra Arbejdstilsynet. Administrationen vil forelægge en konkret sag for udvalget om tilsyn.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

 • 9
  Meddelelse - likviditetsudvikling i 2017
  Sagsid.: 17/984

  RESUMÉ:

  Pr. 31. december 2017 udgjorde likviditeten 78,1 mio. kr. opgjort pr. dags dato og 168,4 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at meddelelse om likviditetsudvikling ultimo december 2017 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likvi-ditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Budget 2017 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 18,9 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 31. december 2017 78,1 mio. kr.

  Idet dag til daglikviditeten udgjorde 132,6 mio. kr. pr. 31. december 2016, er der et realiseret et træk på kommunens kassebeholdning på 54,5 mio. kr. i 2017.

  Hovedårsagen til forskellen mellem det budgetterede og realiserede kassetræk er, at Dragør Kommune har foretaget et ekstraordinært afdrag på den langfristede gæld på 40 mio. kr. Det er sket i 3. kvartal i henhold til KB beslutning den 1.6.2017.

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 168,4 mio. kr. pr. 31. december 2017. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal.

  Effekten af, at der anvendes 40 mio. kr. til et ekstraordinært afdrag på kommunens langfristede gæld slår først fuldt igennem på likviditeten efter kassekreditreglen 1 år efter afdraget, altså i 3. kvartal 2018.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  ØU den 18. januar 2018

  Nicolaj Bertel Riber (A) spurgte til rapporten fra Region Hovedstaden for de regionale trafikforbindelser.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).