Skip navigationen

Referat

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Introduktion til indsatsen i Tårnby Jobcenter
  Sagsid.: 18/1488

  RESUMÉ:

  Udvalget introduceres for indsatsen i Tårnby Jobcenter. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil administrationen give en præsentation af indsatsen i Tårnby Jobcenter.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

  Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

  Lov om Sygedagpenge.

  Lov om Integration.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

 • 2
  Analyse af det specialiserede socialområde 2018
  Sagsid.: 18/583

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes revisionsfirma BDO har udarbejdet en analyse af det specialiserede socialområde for voksne. Udvalget præsenteres for BDO’s analyse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at BDO’s analyse tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Godkendt.

  Administrationens indstilling blev godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Forslag fra O:

  Det foreslås, at administrationen beder forvaltningen følge op på §95.3 ordningen og sikre, at man foretager de nødvendige tiltag, for at bedre forretningsgangen/samarbejdet imellem de 2 kommuner på området.

  Anbefales over for ØU.

  Administrationens indstilling blev taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Dragør Kommunes revisionsfirma BDO har i januar 2018 færdiggjort analysen af det specialiserede socialområde for voksne.

  Analysen er foretaget i november og december 2017, hvor BDO har lavet en benchmarking samt foretaget gennemgang af sager med en vis tyngde, på det specialiserede voksenområde.

  Baggrunden for analysen er, at Dragør Kommune oplever en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde, hvor der blandt andet er dyre enkeltsager, der udgør en forholdsvis stor del af budgettet for området.

  Dragør Kommune har ønsket en analyse, som kan give viden om fremadrettede tendenser vedr. indsatsniveauer og som kan understøtte den faglige styring af området. 

  Analysen bevarer tre konkrete spørgsmål:

  • Hvordan ligger Dragør Kommunes niveau på det specialiserede socialområde på udvalgte parametre i sammenligning med udvalgte andre kommuner?
  • Om den faglige styring af udvalgte sager sikrer så hensigtsmæssig faglig og økonomisk sammenhæng som mulig mellem borgerens behov for støtte og det tilbud, der aktuelt er i gang.
  • Om den samlede styring af det specialiserede område kan styrkes med henblik på så hensigtsmæssig ressourceanvendelse som muligt – og herunder opsamling på eventuelle læringspunkter fra sagsgennemgangen og dialogen med rådgiverne.

  Hovedkonklusion

  BDO vurderer på baggrund af benchmarkingen og sagsgennemgangen og dialogen med afdelingen, at området for det specialiserede socialområde for voksne drives hensigtsmæssigt. BDO kan ikke komme med anbefalinger, der kan medvirke til at nedbringe udgiftsniveauet for området væsentligt. Der kan muligvis ske enkelte eller mindre takstjusteringer i ganske få sager, men omvendt er der aktuelt et par sager, der løses relativt omkostningslet.

  Udvalget præsenteres for BDO’s analyse med et oplæg fra administrationen.

  Rapport vedr. analyse af det specialiserede socialområde for voksne er vedlagt som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Bilag

 • 3
  Decisionsskrivelse for regnskab 2016
  Sagsid.: 18/1357

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2016, som er modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), samt udkast til Dragør Kommunes redegørelse til STAR.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1. at decisionsskrivelse for regnskab 2016 tages til efterretning,
  2. at udkast til Dragør Kommunes redegørelse godkendes.  

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 20. februar 2018 modtaget decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2016 for områder med statsrefusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  STAR fastholder, at revisor ikke har forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

  STAR vurderer det dog kritisabelt, at flere områder viser væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgningen på sagerne, og at disse forsinkelser forekommer for 3. år i træk.

  STAR vurderer tillige, at det er utilfredsstillende, at der er væsentlige fejl vedrørende dokumentationsværktøjet Min Plan.

  STAR er opmærksom på det gode initiativ i samarbejdet mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune og deres respektive revisionsselskaber.

  STAR pointerer også, at den manglende rettidighed er et generelt problem på landsplan.

  STAR har bedt Dragør Kommune redegøre inden 20. marts hvilke nye tiltag, kommunen har iværksat for at rette op på de tidsmæssige forsinkelser, samt redegøre for effekterne af de allerede iværksatte initiativer.

  Dragør Kommune vil fortsat være i løbende dialog med Tårnby Kommune og BDO omkring det videre samarbejde med rettidighed og korrekt brug af Min Plan.

  Tårnby Kommune har styrket indsatsen ved at strukturere Jobcentret ud for de forskellige indsatsområder og styrke indsatsen ved brug af anden aktør. Derudover har det samlede personale deltaget i opkvalificering omkring brugen af Min Plan. 

  Decisionsskrivelsen fra STAR samt administrationens redegørelse på decisionsskrivelsen vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Socialpolitik. 

  Lov om Aktiv Beskæftigelse. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018

  Bilag

 • 4
  BEPU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførelse af driftsmidler på BEPU’s område

  INDSTILLING:

  På BEPU’s område anbefales overførelser på i alt 463.444 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller, at BEPU tager til efterretning, at der på BEPU’s område i henhold til reglerne om overførelse af +/- 3 pct. overføres 463.444 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-03-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På BEPU’s område anbefales overførsler på i alt 463.444 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 463.444 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/- 3 pct.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BEPU’s område er, at der samlet overføres 463.444 kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen vil belaste servicerammen for regnskab 2018

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 6. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018.

  Bilag

 • 5
  BFKU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s område.

  INDSTILLING:

  På BFKU’s område anbefales overførsler på i alt 268.129 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller:

  1.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 370.991 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BFKU godkender, at der BFKU’s område ud over de +/- 3 pct. overføres et merforbrug på 102.863 kr. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På BFKU’ område anbefales overførsler på i alt 368.129 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 370.991 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres et merforbrug på 102.863 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Børnehaven Sansehuset

  Der indstilles, at Sansehuset overfører et merforbrug på 147.075 kr. udover de +/- 3 pct. Underskuddet søges nedbragt ved mådehold på indkøb samt en reduktion i personaleforbruget.

  Hollænderhuset

  Der indstilles, at Hollænderhuset overfører et merforbrug på 157.905 kr. udover de +/- 3 pct. Merforbruget finansieres ved besparelse ved vakant stilling samt færre udgifter til feriepenge i 2018.

  Menigheds Børnehaven

  Institutionen søger om overførsel af et mindreforbrug på 202.117 kr. udover de +/- 3 pct. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til færre udgifter til feriepenge, sen udmøntning af pengene følger barnet samt en flerårig opsparing til renovering af børnehaven.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål. Kommunalbestyrelsen godkender efter direktionens indstilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets område er, at der samlet overføres 268.129kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  BFKU den 7. marts 2018

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018

  Bilag

 • 6
  Skoleudvalg - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på Skoleudvalgets område.

  INDSTILLING:

  På Skoleudvalgets område anbefales overførsler på i alt 2.636.774 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Skoleudvalget tager til efterretning, at der på Skoleudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 2.240.487 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  Skoleudvalget godkender, at der på Skoleudvalgets område ud over de +/- 3 pct. overføres 396.288 kr. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra Liste T til ad. 2:

  Liste T foreslår, at overførslen godkendes med den bemærkning, at puljen til kompetenceudvikling øremærkes den handlingsplan på fuld kompetencedækning med særligt fokus på et hurtigt løft af Nordstrandsskolen og Dragør Skole samt et fokus på alle tre skoler med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i 2020, som BFKU i november 2017 vedtog, at forvaltningen udarbejder.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad.2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På Skoleudvalgets område anbefales overførsler på i alt 2.636.774 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 2.240.487 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres 396.288 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Pulje på skoleområdet

  På skoleområdet søges om overførsel af mindreforbrug på 363.272 kr., som vedrører midler Dragør Kommune har fået fra staten til kompetenceudvikling mv. på skolerne.

  Da puljen ikke er omfattet af overførselsadgangen, søges ekstraordinært om overførsel til 2018 til kompetenceudvikling, implementering af Aula og MinUddannelse.

  Klub Dragør inkl. og SSP

  Klub Dragørs mindreforbrug på 414.502 kr. vedrører primært opsparing til indkøb af bus, digitalt værksted og udearealer.

  De 381.486 kr. ligger inden for grænsen på 3 pct. mens de resterende 30.016 kr. søges ekstraordinært overført.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets område er, at der samlet overføres 2.636.774kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget, den 7. marts 2018

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018

  Bilag

 • 7
  SSU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSUs områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  SSU tager til efterretning, at der på SSUs område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 777.119 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  SSU godkender, at der på SSUs område ud over de +/- 3 pct. overføres 285.843 kr., som vedrører den lovpligtige akutfunktion. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  3.

  at

  SSU godkender, at der på SSUs område udover de +/- 3 pct. overføres 1.887.296 kr., som vedrører statslige puljemidler. Beløbet finansieres med 526.834 kr. af den i 2018 afsatte pulje til overførelser og 1.357.609 kr. af kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På SSUs område anbefales overførsler på i alt 2.950.258 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 777.119 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres 2.173.139 kr. udover de +/- 3 pct, hvoraf de 1.887.296 kr. vedrører eksternt finansierede puljemidler.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører:

  Værdighedsmilliarden (eksternt finansierede puljemidler):

  Værdighedsmilliarden 1.647.951 kr. Midlerne ønskes anvendt til ekstra rengøring og bad til ældre borgere i hjemmeplejen samt velfærdsteknologi på hele ældreområdet.

  Såfremt uforbrugte puljemidler ikke anvendes, skal de tilbagebetales til Staten.

  Klippekort til plejehjemsbeboere, indtægter (eksternt finansierede puljemidler):

  Klippekort til plejehjemsbeboere, indtægter -444.150 kr. Overførslen ønskes brugt til at afholde en indtægt fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. 2017, som først udbetales i 2018.

  Klippekort til plejehjemsbeboere, udgifter (eksternt finansierede puljemidler):

  Klippekort til plejehjemsbeboere, udgifter 683.495 kr. Mindreforbruget ønskes anvendt til Klippekortsaktiviteter på Plejecentret Enggården. Såfremt uforbrugte puljemidler ikke anvendes, skal de tilbagebetales til Staten.

  Styrkede kommunale akutfunktioner (interne puljemidler):

  Styrkede kommunale akutfunktioner 285.843 kr. Overførslen ønskes brugt til at etablere en lovpligtig akutfunktion.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har i den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på SSUs område er, at der samlet overføres 2.950.258kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres med 1.592.649 kr. af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Den resterende del af overførslerne på 1.357.609 kr. finansieres af kassen og vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018.

  Bilag

 • 8
  ØU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på ØUs områder.

  INDSTILLING:

  På ØUs område anbefales overførsler på i alt 140.000 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller:

  · at ØU tager til efterretning, at der på ØUs område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 4.727 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  · at ØU godkender, at der på ØUs område ud over de +/- 3 pct. overføres 135.273 kr. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På ØUs område anbefales overførsler på i alt 140.000 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 4.727 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres 135.273 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Rengøringsafdelingen

  Rengøringsafdelingen 135.273 kr. Beløbet vedrører lokallønsmidler, som blev forhandlet sent i 2017, men som først kan komme til udbetaling i 2018.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på ØUs område er, at der samlet overføres 140.000kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018

  Bilag

 • 9
  Låneoptagelse vedr. 2017 - beslutning
  Sagsid.: 18/1298

  RESUMÉ:

  På baggrund af de låneberettigede udgifter i 2017, og dermed lånerammen, skal det besluttes, om der skal optages lån.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke optages lån, dvs. at lånerammen på 11,2 mio. kr. for 2017 ikke udnyttes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunes låneramme for 2017 er per primo 2018 opgjort til 11,2 mio. kr. ud fra de udgifter, der er låneberettigede iflg. lånebekendtgørelsen for kommuner.

  Lånerammen svarer til årets udgifter på følgende områder:

  · ESCO energibesparende foranstaltninger i bygninger for 1,6 mio. kr.

  · ESCO finansieret vejbelysning for 5,3 mio. kr.

  · Lån vedrørende ejendomsskatter 4,3 mio. kr.

  Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 80 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet over det sidste 365 dage udgjorde pr. 31. december 2017 168,4 mio. kr. mod 191,2 mio. kr. pr. 31. december 2016, jf. orientering af Økonomiudvalget d. 18. januar 2018.

  Administrationen har udarbejdet et skøn over udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i perioden 2018-21 på baggrund af de vedtagne budgetter.

  Den forventede likviditetsudvikling fremgår af vedhæftede bilag. Likviditetsudviklingen opgjort efter Kassekreditreglen vil nå sit lavpunkt på ca. 101 mio. kr. omkring årsskiftet 2019/2020, hvorefter den stiger.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 10
  Status på Dragør Kommunes porteføljepolitik 2018
  Sagsid.: 18/1285

  RESUMÉ:

  På baggrund af Dragør Kommunes porteføljepolitik forelægges status for kommunens låneportefølje.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Godkendt.

  Valg af rådgiver behandles politisk.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af Dragør Kommunes porteføljepolitik afrapporterer administrationen én gang om året omkring kommunens låneportefølje. Porteføljepolitikken fastlægger de rammer inden for hvilken styring af kommunens lån kan foretages.

  Dragør Kommunes porteføljepolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. januar 2012. Formålet med Dragør Kommunes porteføljepolitik er at fastlægge de rammer som kommunens lån styres indenfor mhp. at minimere finansieringsudgifter samt risiko for renteændringer og valutakursudsving.

  Dragør Kommune har en samlet langfristet gæld på i alt 135,8 mio. kr. pr. 31.12.2017 (lån vedr. ældreboliger er ikke omfattet af denne opgørelse idet lån hertil fastlægges af staten). Hele gælden er optaget i danske kroner. Gælden er sammensat af en gæld på 59,9 mio. kr. i fast rente (rentesikring over 1 år) og 75,9 mio. kr. i variabel rente.

  Ifølge den seneste kvartalsrapport fra Nordea (se bilag 1), udgør Dragør Kommunes rentebinding 78 % i 2018. Rentebindingen er et udtryk for, hvor stor en del af Dragør Kommunes langfristede gæld, der er fastforrentet.

  Ifølge Dragør Kommunes porteføljepolitik skal andelen af langfristet gæld med fast rente udgøre mindst 50 %. Finansielle instrumenter i form af renteswaps anvendes til at styre dette. Med en swap-aftale indgås en aftale, der konverterer gælden fra en obligation med variabel rente til en obligation med fast rente med henblik på at afdække risiko og øge rentebindingen, således at andelen af langfristet gæld med fast rente forøges.

  Dragør Kommune har siden vedtagelsen af porteføljepolitiken i 2012 haft Nordea som rådgiver om pleje af kommunens gældsportefølje under hensyntagen til, at porteføljepolitikken overholdes. Nordea har primo 2018 opsagt denne aftale pga. nye regulatoriske krav for bankers håndtering af kommuner. Administrationen vil tage kontakt til en anden rådgiver, f.eks. Kommunekredit, der tilbyder tilsvarende ydelser.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes porteføljepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Bilag

 • 11
  Bevilling vedr. udlodning af provenu efter salg af HMN Naturgas A/S
  Sagsid.: 18/1580

  RESUMÉ:

  På baggrund af salget af HMN Naturgas, skal det besluttes hvilken model for modregning, der vælges i forhold til de udloddede midler. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune vælger muligheden for at betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  HMN Naturgas har på bestyrelsesmødet den 2. februar 2018 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1. mia. kr. Det blev på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018, besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenu.

  Dragør Kommunes ejerandel udgør 0,01 hvormed udlodninger udgør 6,1 mio. kr. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse, jf. bilag.

  Muligheden hvor der betales 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse er, set over tid, den løsning der vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune. Dette skal også ses i lyset af, at Dragør Kommune på nuværende tidspunkt har en god likviditet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det udloddede provenu (efter modregning) tilføres kassebeholdningen i forbindelse med budgetlægningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen 22. marts 2018.

  Bilag

 • 12
  Høringssvar Nyt Bynet efter MetroCityringens åbning
  Sagsid.: 17/99

  RESUMÉ:

  Forslag til høringssvar til Movias forslag til Nyt Bynet til MetroCityringens åbning efter drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget samt høring af Dragør Kommunes Ældreråd og Handicapråd.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune meddeler Movia høringssvar på forslag til Nyt Bynet med følgende indhold,

  1.

  at

  linje 35 ønskes forlænget fra Sundbyvester Plads til DR Byen Station.

  2.

  at

  linje 34 fortsat ønskes at køre til Hovedbanen (for tilslutning til S-togsnettet).

  3.

  at

  Dragør ønsker flest mulige afgange, ikke kun 8 i myldretiden, men også i ydertimerne.

  4.

  at

  linje 35 ønskes at få natbetjening fra Dragør Stationsplads til og fra Lufthavnen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  Ad 4

  Anbefales over for KB, med tilføjelse af hyppigere betjening, mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen.

  Forslag fra A:

  Ad 5: At linje 35 kører fra Lergravsparken via Amager Hospital inden den kører mod Dragør.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  3 (T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-03-2018

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af hyppigere betjening, mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen.

  Forslag fra A:

  Ad 5: At linje 35 kører fra Lergravsparken via Amager Hospital inden den kører mod Dragør.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  MetroCityringen åbner i sommeren 2019. Det medfører større ændringer i den kollektive trafik, hvor busserne skal bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i et sammenhængende transportnet. Nyt Bynet hedder forslaget, som er udarbejdet af Movia.

  Nyt Bynet er planlagt og behandles i to omgange. I første omgang det strategiske net, herunder S-busser, og i anden omgang de lokale ruter.

  Første del af Nyt Bynet blev vedtaget i Movias bestyrelse den 23. februar 2017 efter forudgående høring. For Dragør Kommunes vedkommende er der tale om nuværende linje 350S, der skifter navn til 250S og med samme rute som hidtil mellem Dragør Stationsplads og Amagerbro Station, hvorfra linjen fortsætter til Bagsværd via Gladsaxe Trafikplads.

  Movia har nu sendt forslag til de øvrige buslinjer i Nyt Bynet til politisk behandling i de berørte kommuner, og det er disse linjer, kommunerne nu skal forholde sig til.

  By- Erhvervs- og Planudvalget besluttede umiddelbart følgende forslag til høringssvar:

  - At Dragør Kommune meddeler Movia, at linje 35 ønskes forlænget fra Sundbyvester Plads til en metrostation som hidtil, fx DR Byen Station.

  - At linje 34 fortsat kører til Hovedbanegården (for tilslutning til S-togsnettet).

  - At der tilkendegives at vi ønsker flest mulige afgange, ikke kun 8 i myldretiden, men også i ydertimerne.

  - At bus 35 får natbusbetjening fra Dragør Stationsplads til og fra Lufthavnen.

  Efter drøftelserne af forslaget i By- Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018 har det været i høring hos Dragør Kommunes Ældreråd og Handicapråd.

  Ældrerådets høringssvar kan ses i bilag 1. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar ved fristens udløb. Ældrerådets svar i forhold til de øvrige buslinjer i Nyt Bynet går på følgende:

  Et ønske om kørsel med linje 33 på Hartkornsvej Syd forbi Hollænderhallen i stedet for kørsel ligesom linje 35 ad Kirkevej, hvor rådet ønsker linje 35 fastholdt på Kirkevej af hensyn til hurtigere transport til/fra lufthavnen. Hertil kan administrationen oplyse, at linje 33 for nogle år siden blev forsøgt omlagt til kørsel ad Hartkornsvej Syd. Dette blev droppet på grund af indsigelser fra Søvangsbeboere, som fortsat ønskede, at skolebørn kunne komme til Store Magleby Skole med bussen og stå af på Kirkevej. Det vil være en afvejning af hensyn.

  Ældrerådet finder det også uheldigt, at linje 35 afkortes til Sundbyvester Plads. Ligesom de ikke kan anbefale en reduktion til en afgang i timen om aftenen på linje 35. Endvidere kan de ikke anbefale en halvering af afgangene på linjen mod Amager Landevej, der er forbindelsen til Sundhedshuset og speciallæger på Amager Landevej. Administrationen skal oplyse, at antal afgange i dagtimerne er fastholdt, og at der i myldretiden ændres fra tre til to busser i timen i retning mod Amager Landevej, imens linjen opgraderes fra 3 til 4 busser i timen i myldretiden i retning fra Dragør Stationsplads mod lufthavnen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias forslag til Nyt Bynet er senest estimeret til en udgift på 5,4 mio. kr. for Dragør Kommunes andel. Estimatet er dog forbundet med stor usikkerhed på grund af de mange ændringer i den kollektive trafik, der bliver introduceret samtidigt.

  Movias estimerede udgift kan rummes indenfor den nuværende økonomiske ramme til busdrift i Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høringssvar fra Ældrerådet i Dragør Kommune ses af bilag 1.

  Handicaprådet i Dragør Kommune har ikke afgivet høringsvar ved fristens udløb.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 13
  Korrektion af takst for indskud for leje af havneplads
  Sagsid.: 18/1527

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, korrektion af taksten for indskud for leje af havneplads.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at takst for indskud (takstklasse A) korrigeres fra kr. 259/m2 plads til kr. 200/m2 plads, og indskud (takstklasse B) korrigeres fra kr. 224/m2 plads til kr. 165/m2 plads.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved takstregulering 2018 skiftede vi fra fast takst for indskud på henholdsvis kr. 6850 (takstklasse A) og kr. 3700 (takstklasse B) til de nuværende takster pr. m2 vandareal.

  I forbindelse med udregning af indtægtsgrundlaget er der beklageligvis sket en fejl, således at indskud for A og B pladser er blevet udsat for en forholdsvis stor stigning. Dette var ikke hensigten, og ej heller i overensstemmelse med budgettet for 2018.

  En kontrol af gennemsnitsareal for henholdsvis A og B pladser, har således eftervist, at der med de foreslåede korrektioner vil være overensstemmelse mellem de tidligere faste takster og de nye takster pr. m2 vandareal. I de foreslåede korrektioner er medtaget stigning på 1,72 % i indeksregulering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen ændringer, idet der ikke er budgetteret med forhøjelse af indtægter fra indskud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

 • 14
  Kvalitetsrapport 16/17 efter høring
  Sagsid.: 17/3593

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til om kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen 2016/2017 skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolelederne beskriver deres handlemuligheder i forhold til at hæve danskniveauet i de nationale test.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  Skolelederne inviteres til en drøftelse med skoleudvalget om, hvordan de nationale test bruges til at evaluere undervisningen - både med fokus på at anerkende gode resultater og med fokus på anbefalinger til at forbedre eleverne - samt hvordan skolernes arbejde med nationale test formidles til udvalget

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1.+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at forvaltningen anmoder om at få tilbagemeldinger fra de tre skoleledere på, hvordan de ser deres handlemuligheder i forhold til

  • at øge trivslen inden for “støtte og inspiration”
  • muligheden for at løfte også de allerdygtigste elever
  • samt øvrige hensigtsmæssige tiltag på baggrund af kvalitetsrapporterne

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolelederne beskriver deres handlemuligheder i forhold til at hæve danskniveauet i de nationale test.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+V+C)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 29. november 2017, at sende kvalitetsrapporterne i høring hos skolebestyrelserne.

  Ved deadline for høringsfrist har administrationen modtaget høringssvar fra Dragør Skoles skolebestyrelse og St. Magleby Skoles skolebestyrelse.

  Kvalitetsrapporterne består af 3 rapporter og dertil hørende 3 fortrolige bilag. Hovedrapporten omfatter status og resultater for det samlede skolevæsen, mens de mere detaljerede resultater fermgår af henholdsvis Dragør- og St. Magleby Skoles kvalitetsrapport. Hertil er der et fortroligt bilag til begge skoler med resultaterne fra de nationale test.

  Kort oprids af høringssvar

  Dragør Skoles skolebestyrelse fremhæver, at tallene i rapporten overordnet ser pæne ud, og påpeger at de ser en stor opgave i at løfte de allerdygtigste elever, samt at de finder trivslen inden for ’støtte og inspiration’ for bekymrende.

  St. Magleby Skoles skolebestyrelse ønsker fortsat et øget fokus på trivsel, specifikt i forhold til trivslen inden for ’støtte og inspiration’. Skolebestyrelsen ønsker fremover at rapporterne gøres kortere og indeholder analyser og konklusioner, som går bag tallene. Derudover påpeger skolebestyrelsen flere forhold som ligger uden for høring af kvalitetsrapporten i form af bl.a. reducering af klassestørrelse og øget ressourcer til inklusion.

  Administrationens bemærkninger

  Jf. Folkeskolelovens § 40a er der fastsatte regler for, hvad kvalitetsrapporten som minimum skal indeholde. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at gøre rapporterne kortere, da vi lever op til minimumskravet for indhold.

  Administrationen har i disse rapporter ikke mulighed for at gå tættere på tallene og lave analyse af fx klasseniveau, da disse data kun er tilgængelige for skolerne. Administrationen har vurderet, at det er muligt at gå lidt tættere på resultaterne for de kommunale mål, og har udarbejdet et fortroligt bilag med opfølgning på de seks kommunale mål. Derudover er helhedsvurderingen i rapporterne udvidet, så det er klart, hvordan kommunen og skolerne lever op til de kommunale mål, samt en tilføjelse i de fortrolige bilag omkring gennemsnittet af resultater, til sammenligning med resultater fra foregående år.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 15
  Nye navne til Dragør Skole Syd og Nord efter høring
  Sagsid.: 17/3617

  RESUMÉ:

  De nye skolenavne har været i høring og udvalget skal godkende de endelige skolenavne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Skole Nords navn bliver til Nordstrandskolen

  2.

  at

  Dragør Skole Syds navn bliver til Dragør Skole.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. oktober 2017 at der etableres 3 selvstændige skoler. Som konsekvens heraf skal Dragør Skoles to matrikler, Nord og Syd, deles til to selvstændige skoler og eventuelt have nye navne.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget besluttede på møde den 10. januar 2018 at sende de to nye skolenavne i høring. Ved høringsfristen har administrationen modtaget 5 høringssvar fra CMU undervisning, Dragør Skoles LMU, Dragør Skoles skolebestyrelse, St. Magleby Skoles skolebestyrelse og fra FEDK.

  Af høringssvarende fremgår det, at der er opbakning til, at skolerne går tilbage til deres gamle navne og Dragør Skole Nord derfor kommer til at hedde Nordstrandskolen og Dragør Skole Syd kommer til at hedde Dragør Skole.

  Høringssvarende er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 16
  Strandparken afd. 1 - låneoptagelse til tagrenovering - Meny
  Sagsid.: 18/1336

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ansøger om tilladelse til optagelse af lån i forbindelse med tagrenovering af taget over Meny.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det godkendes at Strandparken afd. 1 kan optage lån 8.013.300. kr. til tagrenovering af den bygning hvor Meny er beliggende.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 1 og 2 har tidligere fremsendt ansøgning om – og fået tilladelse til – låneoptagelse til en tagrenovering som vedrører boligerne i de to afdelinger. Seneste behandling af sagen fandt sted på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2018.

  Meny er beliggende i afdeling 1 og der søges nu om tilladelse til at optage lån på 8.013.300. kr. til en renovering af taget over erhvervslejemålet.

  Grunden til, at dette låneoptag ikke har været medinddraget i tidligere ansøgninger er efter det oplyste, at der har været forhandlinger mellem udlejer og erhvervslejeren om tagrenoveringen og betingelserne, og derfor var låneansøgningen var sat i bero under forhandlingerne.

  Der stilles fra långivers side ikke krav om kommunal garanti for lånet.

  Lånet optages formelt i hele afdeling 1, men tilbagebetales alene af erhvervslejer.

  Da der er tale om en disposition som er til gavn for bygningsmassen, anbefaler administrationen at der gives tilladelse til det ansøgte låneoptag.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som bl.a. slår fast, at kommunen skal godkende at der optages og tinglyses pantebreve i faste ejendomme som tilhører en almen boligorganisation.

  Da lejereguleringen i denne sag har afsæt i en erhvervslejekontrakt, skal kommunalbestyrelsen ikke godkende en evt. lejestigning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018

  Bilag

 • 17
  Strandparken afd. 4 - aftale om fleksibel udlejning
  Sagsid.: 18/587

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om Dragør Kommune ønsker indgå at aftale med Strandparken afd. 4 om at afd. 4 må foretage fleksibel udlejning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes at indgå aftale om, at Strandparken afd. 4 må foretage fleksibel udlejning på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  2. at aftalen evalueres med Strandparken efter 2 år.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 4 er – i forlængelse af drøftelser foretaget på styringsdialogmødet – vendt tilbage med et ønske om, at måtte foretage fleksibel udlejning; indledningsvis for en periode på 2 år.

  Fleksibel udlejning vil sige, at Strandparken foruden deres almindelige venteliste også opretter en fleksibel venteliste for afd. 4 som man – i prioriteret rækkefølge - skal opfylde mindst ét af nedenstående krav for at kunne blive skrevet op på:

  1. Boligsøgende der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet er aktiv på en erhvervsuddannelse, mellemlang eller videregående uddannelse.
  2. Boligsøgende der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet har været i fast, ordinær beskæftigelse (fuld- eller deltid) i de seneste 6 sammenhængende måneder i minimum 15 timer ugentligt i gennemsnit.
  3. Boligsøgende over 60 år der er bosiddende i Dragør Kommune.

  Man kan opskrives på såvel den almindelige som den fleksible venteliste, og står man på den almindelige venteliste, følger ancienniteten herfra med ved opskrivning på den fleksible.

  Det er strandparkens ønske at 75% af boligerne i afdelingen går til enten den fleksible venteliste eller til kommunen.

  Det indebærer, at 50% af boligerne i afdelingen går til den fleksible venteliste, 25% til kommunal anvisning og de resterende 25% til den almindelige venteliste.

  Ønsket om fleksibel udlejning i afdeling 4 er afdelingens bekymring for en begyndende skævvridning af beboersammensætningen.

  Afdelingens beboersammensætning er illustreret gennem de nøgletal som fremgår af bilag 2 som også sammenligner afdelingens beboersammensætning med øvrige afdelinger i Strandparken.

  Almenboliglovens § 60 regulerer spørgsmålet, og denne bestemmelse slår fast, at en eventuel aftale skal revideres senest 4 efter indgåelse.

  Strandparken afd. 4 ønsker at revidere aftalen sammen med kommunen allerede efter 2 år.

  Da det ansøgte ikke påvirker den kommunale anvisningsret og i øvrigt respekterer ancienniteten for de lejere som allerede er på den almindelige venteliste, anbefaler administrationen at ansøgningen imødekommes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 60 regulerer fleksibel udlejning.

  Det er hovedsageligt almenboligloven § 60, stk. 1, 2 som er relevant for den konkrete sag.

  Almenboligloven

  § 60

  For almene familieboliger, der ikke er omfattet af § 59, stk. 1 eller 2, eller § 63, kan kommunalbestyrelsen og den

  almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier.

  Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af

  kommunalbestyrelsen.

  Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. pkt., tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er kommunalbestyrelsen og

  boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af 4-års-perioden.

  Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen om indgåelse af aftaler efter stk. 1,

  1. pkt., træffer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgørelse om

  udlejning efter særlige kriterier. Afgørelsen træffes efter høring af parterne og på baggrund af en udtalelse fra

  Landsbyggefonden.

  Stk. 4. For almene familieboliger, der er beliggende i et ghettoområde, jf. § 61 a, og som hverken er omfattet af § 59,

  stk. 1 og 2, eller § 63, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at de ledige boliger i området skal udlejes efter særlige

  kriterier, som kommunalbestyrelsen fastsætter med henblik på at styrke beboersammensætningen.

  Kommunalbestyrelsens beslutning skal tages op til revision, senest 4 år efter at den er truffet. Har området ikke på dette

  tidspunkt status som ghettoområde, kan beslutningen ikke forlænges yderligere.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018

  Bilag

 • 18
  Dragør Tennis - forslag om flytning til området ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  I sagen skal der tages overordnet stilling til et forslag fra Dragør Tennis om en flytning af Tennisklubbens faciliteter fra Engvej til et område ved Hollænderhallen hvor der samtidig ønskes opført en tennishal med kommunal finansiering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  det besluttes om Dragør Kommune ønsker at arbejde videre hen i mod en medvirken til at realisere Tennisklubbens forslag om en flytning af klubbens faciliteter til et område ved Hollænderhallen gennem delvis kommunal medfinansiering.

  2.

  at

  forvaltningen - såfremt pkt. 1 besluttes – foretager en nøjere belysning af økonomien og tidshorisonten i sagen i drøftelse med tennisklubben. Der fremlægges en sag til politisk behandling i august 2018 med belysning af økonomi og mulig tidshorisont, ligesom forvaltningen udarbejder A-skema og D-skema til brug for budgetforhandlingerne i 2018 med henblik på en prioritering og endelig beslutning om tidsperspektivet i en realisering af forslaget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Ændringsforslag fra AOV:

  A+O+V foreslår, at forvaltningen går i dialog med Dragør Tennis for at drøfte økonomi og placering for opførelse af en hal ved Hollænderhallen, der kan anvendes til tennis og anden sport med særlig fokus på gulv og opstregningsforhold.

  Forvaltningen drøfter med Dragør Tennis i hvilket omfang, der kan indgå anden finasiering, f.eks. gennem fonde. Forvaltningen fremlægger til budgetdrøftelserne for 2019-2022 forslag om hvorledes et halbyggeri kan indgå i budgetperioden under hensyn til øvrige anlægsopgaver.

  Forvaltningen undersøger endvidere anlægsøkonomi og placering af tennisanlæg ved Hollænderhallen ved overflytning fra den nuværende placering på Engvej inden udgangen af den kontraktperiodes udløb.

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-03-2018

  Ad 1+2

  Udvalget besluttede at sagen afventer behandling i BFKU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har i dag brugsret til arealerne på Engvej hvor klubbens faciliteter er beliggende.

  Tennisklubben har længe ønsket at opføre en tennishal.

  I konsekvens af at der ikke længere er mulighed for at opføre en hal på Engvejsarealet, foreslår Dragør Tennis nu, at klubbens faciliteter flyttes fra Engvej til et område ved Hollænderhallen hvor klubben også agter at opføre en tennishal. Klubben tilbyder endvidere Petanqueklubben at flytte med.

  Tennisklubben anslår at skulle bruge ca. 25.000 m2 areal ved en samling af alle klubbens faciliteter ved Hollænderhallen.

  Tennisklubbens forslag vedlægges som bilag, ligesom kortbilag udvisende den foreslåede placering.

  I hovedtræk går tennisklubbens forslag ud på, at tennisklubben i samarbejde med Padeltennis (Pro Workout ApS) opfører en hal som kan rumme padeltennis og en tennishal.

  Pro Workout ApS betaler den del som skal anvendes professionelt og der vil blive indgået en aftale mellem tennisklubben og den private virksomhed der bevirker, at der ud over de løbende driftsomkostninger er vandtætte skotter mellem den private virksomhed og klubben.

  Tennisklubben foreslår dernæst at kommunen finansierer klubbens andel af udgifterne til opførelse af hallen, medens klubben selv står for etablering af udendørsbaner. Tennisklubben anslår et finansieringsbehov til opførelse af ny hal på ca. 6-7 mio kr. Hertil kommer etablering af andre udendørsarealer end baner – f.eks. P-pladser.

  De tal/den økonomi som er oplyst i klubbens forslag er ikke efterprøvet af forvaltningen på nuværende tidspunkt, i det denne sag primært handler om den principielle stillingtagen til tennisklubbens forslag om en flytning – og dermed en samling – af klubbens faciliteter ved Hollænderhalsområdet.

  Besluttes det, at Dragør Kommune ønsker at arbejde hen i mod at medvirke til at realisere forslaget, indebærer dette at administrationen skal foretage en efterprøvelse af økonomien i forslaget samt foretage yderligere drøftelser med tennisklubben herom samt tilrettelægge en realistisk tidshorisont for bl.a. lokalplanarbejdet og den tidsmæssige sammenhæng mellem udflytningen af klubben fra Engvej og de beslutninger der sideløbende/samtidigt skal tages vedrørende udvikling af arealet på Engvej til andre formål samt processen for dette.

  Administrationen anbefaler i givet fald, at der fremlægges en sag til politisk behandling i august 2018 med belysning af økonomi og mulig tidshorisont, ligesom forvaltningen udarbejder A-skema og D-skema til brug for budgetforhandlingerne i 2018 med henblik på en prioritering og endelig beslutning om tidsperspektivet i en realisering af forslaget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En beslutning om at medvirke til en realisering af tennisklubbens forslag vil medføre økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  Disse kan imidlertid ikke opgøres endeligt på nuværende tidspunkt, da tal/økonomi som opgjort i forslaget ikke er efterprøvet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-og Planudvalget den 6. marts 2018.

  Børne-, Fritids– og Kulturudvalget den 7. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Bilag

 • 19
  Lukkedage 2018
  Sagsid.: 18/1511

  RESUMÉ:

  Et enigt CMU Forvaltning ønsker at lukke rådhuset for borgerbetjening mandag den 30. april 2018 og mandag den 4. juni 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at rådhuset holder lukket for offentligheden den 30. april og den 4. juni 2018

  2. at administrationen fremadrettet kan beslutte at holde lukket for offentligheden på tilsvarende indelukkede arbejdsdage uden politisk beslutning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  CMU ønsker, at rådhuset holder lukket mandag den 30. april 2018, da der er lukket tirsdag den 1. maj 2018 samt mandag den 4. juni 2018, da der er lukket tirsdag den 5. juni 2018, hvor det er Grundlovsdag. Det er både af hensyn til medarbejdere og borgere. Da mange medarbejdere holder fri på de indelukkede dage mellem en weekend og en helligdag, så risikerer borgerne at gå forgæves på rådhuset med konkrete spørgsmål.

  Der er ikke tale om tvungen ferie, men en mulighed for at holde fri på ved at bruge flex eller feriedage. Det skal på normal vis ske i dialog med ledelsen.

  I februar 2003, besluttede ØPU at der holdes lukket på rådhuset dagen efter Kristi Himmelfartsdag som en permanent ordning. Her besluttede ØPU samtidig, at personalet har tvungen fri og skal bruge af deres feriefridage, ferie eller flexoverskud.  

  Medarbejderne skal ikke varsles ferieafholdelse hvis der ikke er tale om tvungen fri.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts.

 • 20
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) informerede om møde i KKR den 15. marts 2018.

  Morten Dreyer (O) informerede om møde i Amager Ressource Center den 15. marts 2018.

  Eik Dahl Bidstrup (V) informerede om møde med Københavns Politi den 15. marts 2018 omkring forebyggelse af indbrud.

  Eik Dahl Bidstrup (V) informerede om indsats i forhold til kinesisk turisme.

 • 21
  Meddelelse - Beskæftigelsesplan 2018
  Sagsid.: 18/597

  RESUMÉ:

  Hvert år udarbejder Tårnby Jobcenter en beskæftigelsesplan, der skal sætte rammen for jobcenterets beskæftigelsesindsats for det kommende år. Beskæftigelsesplan for 2018 forelægges hermed til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Jobcenter har udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2018, som blev politisk godkendt i Tårnbys Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 28. november 2017.

  Beskæftigelsesplanen udarbejdes årligt på baggrund af Beskæftigelses-ministeriets udmeldte beskæftigelsesmål for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne samt lokalpolitiske prioriteringer.

  Som følge af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune varetager Tårnby Jobcenter beskæftigelsesindsatsen for ledige og sygemeldte borgere fra Dragør.  Beskæftigelsesplanen omfatter derfor ledige og sygemeldte i begge kommuner, da indsatsen er ens i de to kommuner.

  Beskæftigelsesmålene for 2018 er følgende:

  Beskæftigelsesmål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse


  Målet er fastsat af Beskæftigelsesministeren og indeholder indsatser for alle målgrupper. Indsatserne er dog primært knyttet op omkring de jobparate og uddannelsesparate ledige, samt modtagere af ledighedsydelse og fleksjob.

  Beskæftigelsesmål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft

  Målet er fastsat af Beskæftigelsesministeren.

  Strategien indeholder indsatser for a-dagpenge, modtagere af uddannelseshjælp, samt undersøgelse af samarbejdsmuligheder i forbindelse med rekruttering til rengøring og hjemmeplejen.

  Beskæftigelsesmål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgede

  Målet er fastsat af Beskæftigelsesministeren og er fastholdt fra 2017.

  Foruden den lovpligtige indsats vil indsatsen i 2018 være koncentreret om familiesammenførte og fastholdelse af flygtninge, som allerede er i beskæftigelse

  Beskæftigelsesmål 4: Borgere med problemer ud over ledighed skal tættere på arbejdsmarkedet

  Målet videreføres fra beskæftigelsesplanen 2017, da der i 2017 blev igangsat indsatser med et langsigtet perspektiv for borgere med langvarig ledighed.

  Indsatserne er koncentreret om modtagere af ressourceforløbsydelse,

  Jobafklaringsforløb, aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed.


  Tårnby Jobcenter deltager i projekterne ”Bedre ressourceforløb” og ”Alle skal med”. De konkrete resultatkrav afspejler målene for disse projekter.

  Beskæftigelsesmål 5: Sygemeldte borgere skal så vidt muligt have en beskæftigelsesrettet indsats sideløbende med sygedagpengeindsatsen

  Målet er fastsat i forbindelse med budget 2018.

  Jobcentret deltager i projekt ”Sammen om fastholdelse”, som blandt andet indebærer et tættere samarbejde med arbejdsgiverne og den sygemeldte tidligt i sygeforløbet.

  Dragør Kommunes indsats

  Administrationen vil arbejde med opfølgning på beskæftigelsesplanens fire fokuspunkter.

  Administrationen vil samtidig deltage som aktiv part i at opnå de opstillede mål ved at løfte en del af den samlede indsats. Herunder vil administrationen fastholde graden af medarbejdere i kommunalt fleksjob, søge aftaler om indgåelse af integrationsuddannelse (IGU) og indgå i dialog med erhvervslivet og frivillige for at øge beskæftigelsesgraden for flygtninge og familiesammenførte.

  Administrationen vil – for de borgere, der ikke kan inddrages i de fire indsatsområder – undersøge muligheden for førtidspension.    

  Administrationen vil samtidig holde fokus på opfølgning i forhold til revisionens påpegning af manglende rettidig opfølgning og korrekt brug af Min Plan.

  Som bilag vedlægges Beskæftigelsesplanen 2018.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 22
  Meddelelse - foreløbigt forventet merforbrug på socialområdet
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget orienteres om, at der i 2018 foreløbigt forventes et væsentligt merforbrug på det sociale område.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget orienteres om, at der i 2018 foreløbigt forventes et væsentligt merforbrug på det sociale område. Det samlede merforbrug forventes p.t. at ligge i størrelsesorden 6 mio. kr. hvoraf 4,5 mio. kr. ligger indenfor servicerammen og 1,5 mio. kr. ligger udenfor servicerammen.

  Årsagerne til det forventede merforbrug er i al væsentlighed en stigning i antallet af dyre enkeltsager på både børne- og voksenområdet, der er opstået sent i 2017 eller primo 2018 og som således ikke er budgetlagt.

  Det er endnu så tidligt på året, at prognosen for det samlede forbrug på socialområdet er meget usikker og kan svinge markant på baggrund af udviklingen i få sager. Administrationen vurderer således ikke at der er grundlag for at foretage omgående korrigerende handlinger, men administrationen vil følge området meget tæt og orientere om udviklingen og evt. behov for korrigerende tiltag senest i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj måned.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil i forbindelse med den førstkommende budgetopfølgning pr. 31.3.2018 blive orienteret nærmere om udviklingen på områderne, herunder initiativer til evt. kompenserende foranstaltninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

 • 23
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Danmarks Statistik
  • Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Bilag

 • 24
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til politisk behandling af delegationsplanen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til diverse temamøder.

  Nikolaj Riber (A) spurgte til det videre forløb angående samarbejde på beskæftigelsesområdet.