Skip navigationen

Referat

Onsdag den 16. maj 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering om indkøbsfunktionens arbejde i Dragør Kommune
  Sagsid.: 18/2081

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om indkøbsfunktionens arbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i budgetforliget for 2017 blev det besluttet at øge fokus på indkøb i Dragør Kommune, og i marts 2017 blev der ansat en indkøbskonsulent til at varetage arbejdet. Indkøbsfunktionen har især haft fokus på at indgå gode indkøbsaftaler og at understøtte at de anvendes i praksis. Da de daglige indkøb foretages lokalt af de indkøbsansvarlige i kommunens enheder, er alt arbejde tilrettelagt i tæt dialog med dem. Indkøbsfunktionen bidrager også med hjælp og vejledning til at løse konkrete udfordringer, de indkøbsansvarlige måtte have i forbindelse med indkøb.

  For at opnå de mest fordelagtige aftaler og priser bliver mange indkøbsaftaler indgået i samarbejde med andre offentlige enheder for at opnå stordriftsfordele. Dette er sket gennem SKI (Statens og Kommunernes indkøbsservice) og VIF (Vestegnens indkøbsforum).

  Senest har indkøbsfunktionen påbegyndt arbejdet med at opgøre i hvilken grad indkøbsaftalerne bliver anvendt og indgå i en dialog med de enkelte indkøbere omkring, hvordan aftalerne kan anvendes, så de opnår den samlet set økonomisk mest fordelagtige løsning.

  På mødet vil kommunens indkøbskonsulent deltage i sagen med et mundtligt oplæg.

  LOVE/REGLER:

  Styrende for arbejdet med indkøb er kommunens indkøbspolitik samt diverse love herunder udbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Indkøbspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018

 • 2
  1. budgetopfølgning 2018 på BFKUs område
  Sagsid.: 18/1804

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og i den forbindelse søges der om nedenstående tillægsbevillinger på netto 750.000 kr., som finansieres fra kassen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 750.000 kr., som finansieres fra kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Et enigt udvalg anbefaler tillægsbevilling på 750.000 kr. til ØU og KB, samt at merforbrug til børn og unge med specielle behov (4,3 mio.) vurderes ved næste budgetopfølgning.

  Samtidig bedes direktionen meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige.


  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Der forventes et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,5 mio. kr. set i forhold til de politisk vedtagne serviceudgifter. På BFKU´s område forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BFKU´s område gennemgået, og på baggrund af de budgetansvarliges indmeldinger forventes et samlet merforbrug på 5.050.000 kr. Det er sammensat af flg.:

  Merforbrug i Dragør Lokalarkiv

  350.000 kr.

  Merforbrug til Eventyrhuset

  400.000 kr.

  Merudgifter til børn og unge med

  speciale behov        

  4.300.000 kr.

  Lokalarkivets merforbrug på 350.000 kr. skyldes, at der mangler budget til en lovpligtig arkivering af IT-systemer.

  Der er et merforbrug på tilskud til private institutioner, som skyldes, at der skal udbetales et øget tilskud til Eventyrhusets bygningsvedligeholdelse på 400.000 kr.

  På Børneområdet har de budgetansvarlige indmeldt et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. er inden for servicerammen og 1,1 mio. kr. er udenfor servicerammen. Merforbruget inden for servicerammen skyldes merudgifter til plejefamilier og opholdssteder grundet et øget aktivitetsniveau siden starten af 2018. Merforbruget udenfor servicerammen skyldes, at man modtager færre indtægter fra den centrale refusionsordning end forudsat i budgettet.

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af nedenstående tabel.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Dragør Lokalarkiv - Lovpligtig arkivering af IT-systemer

  4

  BFKU

  350.000

  Eventyr huset, bygningstilskud

  5

  BFKU

  400.000

  I alt

  750.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 750.000 kr., som er finansieret fra kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018

  Bilag

 • 3
  1. budgetopfølgning 2018 på SUs område
  Sagsid.: 18/1804

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennem-gået, og det forventes at budgettet overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Der forventes et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,5 mio. kr. set i forhold til de politisk vedtagne serviceudgifter. På SU´s område forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SU´s område gennemgået, og på baggrund af de budgetansvarliges indmeldinger forventes et samlet netto mindreforbrug på 1.700.000 kr. Det er sammensat af flg.:

  Merrindtægter fra mellemkommunale betalinger        

  -700.000 kr.

  Mindreudgifter til mellemkommuale Betalinger     

  -500.000 kr.

  Mindreforbrug i Klub Dragør

  -500.000 kr.

  Merindtægterne fra mellemkommunale betalinger kommer fra støtteundervisning til plejebørn fra andre kommuner. Mindreudgifterne til mellemkommunale betalinger skyldes færre børn i SFO i andre kommuner.

  Mindreforbruget i Klub Dragør skyldes, at der forventes færre børn end budgetteret.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 3. maj 2018

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018

  Bilag

 • 4
  1. budgetopfølgning 2018 på SSUs område
  Sagsid.: 18/1804

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse søges der om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.839.174 kr. og udgifter på 4.839.174 kr. på SSU’s område. Beløbet bevilges til at modtage indtægter fra statslige puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.839.174 kr. og udgifter på 4.839.174 kr. på SSU’s område. Beløbet bevilges til at modtage indtægter fra statslige puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  Et enigt udvalg anbefaler over for ØU/KB, at merforbruget på 4.700.000 kr. vurderes ved næste budgetopfølgning.

  Samtidig bedes direktionen meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Der forventes et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,5 mio. kr. set i forhold til de politisk vedtagne serviceudgifter. På SSU’s område forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået, og på baggrund af de budgetansvarliges indmeldinger forventes et samlet merforbrug på 4.700.000 kr. Det er sammensat af flg.:

  Det forventede merforbrug er på det specialiserede voksenområde og er sammensat af et forventet merforbrug indenfor servicerammen på 8.300.000 kr. og et forventet mindreforbrug udenfor servicerammen på 3.600.000 kr. Merforbruget indenfor servicerammen skyldes merudgifter til ophold på længevarende botilbud efter Servicelovens § 108, mens mindreforbruget skyldes, at man har modtaget flere indtægter fra den centrale refusionsordning.

  Det er en styringsmæssig udfordring på det sociale område, at man har udgifter inden for servicerammen, der til dels dækkes af indtægter fra den centrale refusionsordning, som ligger uden for servicerammen. Således belastes servicerammen af et brutto-merforbrug.

  Derudover har Sundhed og Omsorg fået tilsagn om nogle udgiftsneutrale statslige puljemidler, der søges indarbejdet i budget 2018.

  Statslige puljemidler:

  Derudover søges der om budgetneutral tillægsbevilling til 4 eksternt finansierede projekter: Værdighedsmilliarden, Klippekort til plejehjemsbeboere, pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning og ”Beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient”. De 4 eksternt finansierede projekter indebærer en samlet bevilling til indtægter på -4.839.174 kr. og udgifter på 4.839.174 kr. samt nettoudgifter på 0 kr.

  Budgetneutrale tillægsbevillinger vedr. statslige puljemidler gives med budgetvirkning i budget 2018.

  Tillægsbevillinger:

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af tabellen nedenfor.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Indtægter fra Værdighedsmilliarden.

  Udgifter iht. Vedtagen Værdighedspolitik.

  7

  SSU

  -3.180.000

  3.180.000

  Indtægter fra pulje til klippekort til plejehjemsbeboere.

  Udgifter til klippekort til plejehjemsbeboere.

  7

  SSU

  -970.614

  970.614

  Indtægter fra pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning.

  Udgifter til pulje nedbringelse af ventetid til genoptræning.

  7

  SSU

  -268.560

  268.560

  Indtægter fra statslig pulje til projektet ”Beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient”.

  Udgifter til projektet ”Beslutningsstøtte til Dragør Kommunes akutfunktion med fokus på den ældre medicinske patient”.

  7

  SSU

  -420.000

  420.000

  I alt

  0

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -4.839.174 kr. og udgifter på 4.839.174 kr. til at modtage indtægter fra statslige puljemidler og at afholde udgifter iht. de betingelser, der er knyttet til puljemidlerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 5
  1. budgetopfølgning 2018 på BEPUs område
  Sagsid.: 18/1804

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udgifter på 250.000 kr. en oprensning på Mormorstranden finansieres inden for BEPU´s område.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Der forventes et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,5 mio. kr. set i forhold til de politisk vedtagne serviceudgifter. På BEPU´s område forventes budgetoverholdelse inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BEPU’s området gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes.

  Der søges om en budgetneutral bevillingsomplacering indenfor BEPU´s eget område til at finansiere en oprensning på Mormorstranden.

  Sektor

  Politisk udvalg

  Beløb i DKK

  Oprensning på Mormorstranden

  2

  BEPU

  250.000

  Finansiering fra Grønne områder

  2

  BEPU

  -100.000

  Finansiering fra Forebyggelse af redningsberedskab

  2

  BEPU

  -90.000

  Finansiering fra Kollektiv trafik

  2

  BEPU

  -60.000

  I alt

  0

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BEPU’s område er, en uændret budgetramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 6
  1. budgetopfølgning 2018 på ØUs område
  Sagsid.: 18/1804

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse søges der om nedenstående tillægsbevillinger på -8.300.000 kr., som finansieres fra kassen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på -8.300.000 kr., som tilgår kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Der forventes et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,5 mio. kr. set i forhold til de politisk vedtagne serviceudgifter. På ØU´s område forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er ØU´s område gennemgået, og på baggrund af de budgetansvarliges indmeldinger forventes et samlet netto mindreforbrug på 4.750.000 kr. Det er sammensat af flg.:

  · Merforbrug på beskæftigelsesområdet       4.600.000 kr.

  · Mindreforbrug på integrationsområdet       -1.300.000 kr.

  · Merudgifter til kommunalbestyrelses-

  medlemmer                                              250.000 kr.

  · Mindreudgifter til pensionspræmier            -1.300.000 kr.

  · Merindtægter vedr. statsrefusion for

  seniorjobs                                            -1.000.000 kr.

  · Mindreudgifter til indefrosne

  ejendomsskatter                                   -7.000.000 kr.

  · Mindreindtægter ved optagelse af

  kortfristede lån fra staten vedr.

  grundvandskortlægning                           1.000.000 kr.

  Merforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes, at udgifterne ikke forventes at falde så meget som forudsat ved budgetlægningen. Budgettet blev reduceret med 9,6 mio. kr., mens udgifterne nu kun forventes reduceret med 5,0 mio. kr. i forhold til budgettet.

  På integrationsområdet forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., til trods for, at budgettet er blevet reduceret med 4,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. Det skyldes færre flygtninge end forventet.

  Det forventede merforbrug vedr. Kommunalbestyrelsesmedlemmer skyldes udbetaling af eftervederlag, deltagelse i KØF, kommunalpolitisk topmøde 2018, og andre møder og konferencer mv.

  Mindreforbruget til pensionspræmier vedrører tjenestemandspensioner.

  Der forventes en merindtægt fra statsrefusion vedr. personer i seniorjob på 1 mio. kr.

  De forventede udlån til indefrysning af ejendomsskatter har været budgetlagt med 12 mio. kr., men de seneste 3 års erfaring viser, at 5 mio. kr. er et mere realistisk niveau. Derfor forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. i 2018.

  Der er budgetteret med forøgelse af kortfristet gæld til staten vedr. statslig andel af gebyrer til grundvandskortlægning på 1 mio. kr., som har vist sig ikke at blive realiseret. Derfor søges budgettet nulstillet.

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af tabellen nedenfor.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Mindreforbrug på pensionspræmier

  9

  ØU

  -1.300.000

  Statsrefusion tilskud kommunale seniorjobs

  9

  ØU

  -1.000.000

  Udlån ved indefrysning af ejendomsskatter

  11

  ØU

  -7.000.000

  Nulstilling af budgetteret forøgelse af kortfristet gæld til staten vedr. statslig andel af gebyrer til grundvandskortlægning

  11

  ØU

  1.000.000

  I alt

  -8.300.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på ØU’s område er, at der foretages en tillægsbevilling på samlet -8.300.000 kr., der tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 7
  Anlægsregnskab ESCO 2014-2015
  Sagsid.: 18/1901

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet ESCO bygninger 2014 – 2015.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskab ESCO 2014 – 2015 vedr. energiforbedringer i kommunale ejendomme godkendes.

  2.

  at

  merforbruget på 223.591 kr. i anlægsregnskabet finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  ESCO bygninger 2014 – 2015

  Samlet anlægsbevilling:

  8.542.500 kr.

  Anlægsudgift:         

  8.766.091 kr.

  Merforbrug   

  223.591 kr.

  Anlægsudgiften beløber sig til 8.542.500 kr., hvilket er 223.591 kr. mere end bevilget. Resultatet af ESCO 2010 – 2013 blev et overskud på 391.998 kr., og det samlede overskud for hele ESCO projektet er således 168.404 kr.

  Anlægsbevillingen er lånefinansieret, og de opnåede energibesparelser finansierer lånene. Energirenoveringerne i kommunens bygninger har primært omfattet varme-, ventilations- og belysningsanlæg samt efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer.

  Den årlige energibesparelse i 2016 set i forhold til 2009 er beregnet til ca. 2,5 mio. kr., hvilket er en reduktion af energiudgiften på ca. 25 %.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbrug kr. 223.591 svarende til 2,6 % finansieres af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 8
  Anlægsregnskab Fortov på Stationsvej
  Sagsid.: 13/1101

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Fortov på Stationsvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskab for Fortov på Stationsvej godkendes.

  2.

  at

  yderligere 75.000 kr. af mindreforbruget på anlægsprojektet Fortov på Stationsvej finansierer endelig færdiggørelse af anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger.

  3.

  at

  mindreforbruget herefter på 7.543 kr. i anlægsregnskabet for Fortov på Stationsvej tilføres kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Fortov på Stationsvej:

  Anlægsbevilling:

  3.400.000 kr.

  Anlægsudgift:         

  2.577.457 kr.

  Mindre udgift:         

  822.543 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.577.457 kr., hvilket er 822.543 kr. mindre end bevilliget.

  Mindre udgiften skyldes primært, at store dele af projektet er blevet udført af Dragør Kommunes egen Vej- og Gartnerafdeling.

  Af mindre udgiften på 822.543 kr. har kommunalbestyrelsen besluttet at anvende de 740.000 kr. til anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger til vejbelysningen. Dette skyldtes, at udgifter til materialer på jordlægningsprojektet er oversteget det oprindelige estimat foruden, at der er registreret yderligere 4 km luftledning med manglende jordkabel. Administrationens estimat for supplerende materialeudgifter har vist sig ikke helt at holde stik. Således forventes yderligere udgifter på anslået 75.000 kr. for endelig færdiggørelse, som foreslås dækket af de resterende 82.543 kr. Alternativt kan administrationen foreslå beløbet finansieret af Genopretning af veje 2018.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Restbeløbet på 7.543 kr. af mindre udgiften til Fortov på Stationsvej tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 9
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2015
  Sagsid.: 15/138

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af veje 2015.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskabet for Genopretning af veje 2015 godkendes.

  2.

  at

  mindreforbruget på 14.128 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2015:

  Anlægsbevilling:

  2.547.200 kr.

  Anlægsudgift:         

  2.533.072 kr.

  Mindreudgift:

       14.128 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.533.072 kr., hvilket er 14.128 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindre udgiften for genopretning af veje 2015 tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 10
  Frigivelse - Kys og Kør lomme Nordstrandskolen
  Sagsid.: 18/1928

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget til Kys og Kør lomme ved Nordstrandsskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. i budget 2018 til Kys og Kør lomme ved Nordstrandsskolen, og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2018 afsat 350.000 kr. til etablering af en Kys og Kør lomme ved Nordstrandsskolen til udførelse af Vej- og Gartnerafdelingen.

  Kys og Kør lommen (afsætningspladserne) på Hartkornsvej kan rumme syv personbiler og placeres syd for den nuværende buslomme, der ligeledes er placeret ud for skolen. Oversigtsplan og skitseforslag af Kys og Kør lommen er vedlagt som bilag 1 og 2.

  Administrationen forventer, at anlægsarbejdet kan udføres i løbet af efteråret 2018, når anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger er færdiggjort.

  I forbindelse med etableringen af Kys og Kør lommen vil også oprettelsen af de i 2017 besluttede korttidsparkeringspladser inde på skolens parkeringsplads blive effektueret. Disse har efter drøftelse med Nordstrandsskolen afventet den kommende Kys og Kør lomme.

  Begge tiltag forventes at hjælpe med til at smidiggøre trafikafviklingen på Hartkornsvej omkring signalreguleringen ved skolens parkeringsplads og Køjevænget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 350.000 kr. til etablering af Kys og Kør lomme ved Nordstrandsskolen er afsat i anlægsbudget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Nordstrandsskolen orienteres i god tid forinden anlægsarbejdet sættes i gang.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 11
  Frigivelse - Trafiksikkerhedsprojekter 2018
  Sagsid.: 18/1930

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget til Trafiksikkerhedspulje 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. i budget 2018 til Trafiksikkerhedspulje 2018, og at beløbet frigives til:

  a.

  etablering af midterhelle på Bachersmindevej ved Fælledvej

  b.

  opgradering af belysningen i torontoanlægget på Ndr Dragørvej

  c.

  genopretning af blå cykelfelter på Kirkevej

  2.

  at

  fremsende forslag om permanente fartmålere som A-skema til budget 2019

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2018 afsat 250.000 kr. til en Trafiksikkerhedspulje i 2018. Trafiksikkerhedspuljen er en opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen fra 2016, hvor der i årene 2017 og 2018 er afsat 250.000 kr. hvert år til anlægsprojekter, der øger trafiksikkerheden og trygheden og med særligt fokus på skoleveje og de lette trafikanter. I 2017 blev pengene anvendt til etablering af en bussluse på Ndr Dragørvej.

  Administrationen anbefaler at følge Trafiksikkerhedsplan 2016 – Trafiksikker i Dragør, der er blevet til efter en større borgerinddragelsesproces med udpegning af utrygge lokaliteter i Dragør Kommune. Af Trafiksikker i Dragør (bilag 1) ses på side 20 en liste over udpegede projekter med størst effekt i forhold til skønnede omkostninger. Heraf foreslås, at iværksætte projekt 3, etablering af en midterhelle på Bachersmindevej ved Fælledvej. En midterhelle vil forbedre trafiksikkerheden for skolebørnene på vej til/fra skole. Endvidere vil det være nærliggende at etablere denne, imens Vej- og Gartnerafdelingen i forvejen arbejder med forholdene for de lette trafikanter på Bachersmindevej.

  Trafiksikker i Dragør peger også på, at holde fokus på tiltag for de lette trafikanter. Aktuelt kan foreslås, at vejbelysningen i torontoanlægget på Ndr Dragørvej bliver opgraderet, så de lette trafikanter gøres mere synlige i mørke. Endvidere foreslås, at få genoprettet de blå cykelfelter på Kirkevej, idet de trænger til at blive renoveret. Med ovenstående tiltag bliver de lette trafikanter og sikker skolevej prioriteret.

  Det kan tilføjes, at By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017 besluttede, at administrationen fremlægger forslag til tiltag, der skaber øget tryghed i trafikken ved skolerne. Administrationen kan foreslå, at der etableres permanente fartmålere på hhv. Kirkevej, Vestgrønningen og Hartkornsvej i begge kørselsretninger. Fartmålere medfører erfaringsmæssigt en hastighedsnedsættende og derved tryghedsskabende effekt. Etablering af 6 (2 x 3) fartmålere vil alt inklusiv koste ca. 5-600.000 kr. Det foreslås, at oversende forslag om etablering af permanente fartmålere som A-skema til budget 2019.

  Herudover peger Trafiksikker i Dragør (Trafiksikkerhedsplanen) på, at skolerne med fordel kan lave en trafikpolitik, altså en plan for den enkelte skole, som beskriver hvordan trafik og trafiksikkerhed indgår i og omkring skolen. Den bedste effekt kommer ved at inddrage forældre, skoleledelse, skolebestyrelse, færdselskontaktlærere mv. Et forslag, som er videregivet til skolerne.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven, Færdselsloven og vejreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 250.000 kr. til Trafiksikkerhedspulje 2018 er afsat i anlægsbudget 2018.

  For at kunne etablere en midterhelle på Bachersmindevej ved Fælledvej skal grøfterne lokalt rørlægges, så vejbanerne på Bachersmindevej kan sideudvides ved midterhellen. I alt estimeret en udgift på ca. 150.000 kr.

  Opgradering af vejbelysningen i torontoanlægget koster op til 25.000 kr.

  Genopretning af de blå cykelfelter koster ca. 75.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  De anbefalede tiltag er i tråd med Dragør Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2016 – Trafiksikker i Dragør.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 12
  Vedtagelse af Lokalplan 77A -for et sports- og fritidsområde ved Engvej
  Sagsid.: 17/3493

  RESUMÉ:

  Efter den offentlige fremlæggelse af forlag til Lokalplan 77A, for et sports- og fritidsområde ved Engvej, skal planforslaget behandles med henblik på en endelig vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Lokalplan 77A vedtages endeligt, i henhold til planlovens § 27, med redaktionelle tilretninger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske idrætsområde ved Engvej.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske idrætsområde ved Engvej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. december 2018, at forslag til Lokalplan 77A, for et sports- og fritidsområde ved Engvej, skulle fremlægges til offentlig debat i 2 måneder.

  Lokalplanforslaget åbner ikke mulighed for opførelse af en tennishal. (Planforslag bilag 1).

  Høringssvar

  Der er i perioden modtaget 2 høringssvar, der vedlægges som bilag 2 og 3.

  Høringssvaret bilag 2, gør gældende, en tennishal kan højne kvaliteten for det samlede tennisområde, men finder dog den oprindelige forslåede placering forkert. Der foreslås i høringssvaret en alternativ placering, med en nedgravet hal mod nord.

  Høringssvaret bilag 3, gør indsigelse mod at hindre en ny tennishal, idet det findes at stride mod den på arealet tinglyste aftale mellem Dragør tennis og Dragør Kommune.

  Tennisklubbens indsigelse er vurderet i et særskilt bilag, som vedlægges (bilag 4).

  Høringssvarerne fremlægges herudover uden yderligere kommentar.

  Sammenfatning

  Administrationen ser intet grundlag for at revidere indholdet i planforslaget, og anbefaler at forslaget vedtages endeligt, dog med en redaktionel tilretning, idet henvisningen til en ny tennishal, i redegørelsens side 6, delområde 1, udgår.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 27, endelig vedtagelse af planer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Lokalplan 77A har været i offentlig høring i perioden 16. januar 2018 til den 31. marts 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 13
  Dragør tennis - foreløbig status på flytning af faciliteter
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  Der skal på baggrund af tennisklubbens tilbagemelding til administrationen tages stilling til, i hvilket omfang der skal arbejdes videre med sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Der tages stilling til om der skal fortsættes en dialog med Dragør Tennis vedrørende opførelse af en hal, udelukkende til tennisformål ved Hollænderhalsområdet samt udflytning af eksisterende faciliteter.

  2.

  at

  der - såfremt dialogen med tennisklubben ikke besluttes fortsat – tages stilling til, om udvalget fortsat ønsker, at forvaltningen fremlægger forslag til hvorledes et halbyggeri til flere formål end tennis kan indgå i budgetperioden under hensyn til øvrige anlægsopgaver.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefaling fra BFKU:

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV foreslår at forvaltningen, i samarbejde med tennisklubben, udarbejder en eller flere finansieringsmodeller i forbindelse med tennisklubbens ønske om at flytte deres banefaciliteter til Hollænderhal-området og en etablering af halfaciliteter, der tilgodeser tennisklubbens ønsker. Der åbnes mulighed for at andre klubber kan benytte halfaciliteterne efter aftale”

  Anbefales over for ØU.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 15. marts 2018:

  at forvaltningen går i dialog med Dragør Tennis for at drøfte økonomi og placering for opførelse af en hal ved Hollænderhallen, der kan anvendes til tennis og anden sport med særlig fokus på gulv og opstregningsforhold.

  Forvaltningen drøfter med Dragør Tennis i hvilket omfang, der kan indgå anden finasiering, f.eks. gennem fonde. Forvaltningen fremlægger til budgetdrøftelserne for 2019-2022 forslag om hvorledes et halbyggeri kan indgå i budgetperioden under hensyn til øvrige anlægsopgaver.

  Forvaltningen undersøger endvidere anlægsøkonomi og placering af tennisanlæg ved Hollænderhallen ved overflytning fra den nuværende placering på Engvej inden udgangen af den kontraktperiodes udløb.”

  På baggrund af udvalgets beslutning har der været korrespondance og telefonisk kontakt mellem administrationen og tennisklubben i forhold til den videre dialog.

  Tennisklubben oplyser, at klubben ikke ønsker at fortsætte drøftelserne med kommunen med mindre det drejer sig om en hal til tennis alene.

  Begrundelsen er at der er vidt forskellige krav til underlag, opstregning og belysning til brug for tennis og andre sportsgrene.

  Tennisklubben ser heller ikke umiddelbart det store perspektiv i at foretage fondsansøgninger til hel/delvis finansiering af et halprojekt.

  Grundet indholdet af tennisklubbens tilbagemelding har administrationen behov for, at få fastslået om klubbens tilbagemelding indebærer, at der evt. skal indledes en dialog om opførelse af en hal udelukkende til tennisformål samt undersøges anlægsøkonomi/placering af tennisanlæg ved Hollænderhallen.

  Såfremt der ikke skal foretages yderligere undersøgelser m.v. vedrørende en hal udelukkende til tennisformål, har administrationen behov for en afklaring af, om der i så fald (til brug for budgetdrøftelserne for 2019-2022) skal fremlægges forslag til, hvorledes et rent kommunalt halbyggeri til flere formål kan indgå under hensyn til øvrige anlægsopgaver.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

 • 14
  Det forpligtende samarbejde bestilling 2019 delaftale på SUs område
  Sagsid.: 18/2054

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven af specialundervisning og PPR jf. delaftale 2. Udvalget præsenteres for bilag med rapportering af PPR arbejdet.    

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen omhandlende specialundervisning og PPR – delaftale 2.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Forslag 1 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune opprioriterer samarbejdet med Tårnby Kommune. Liste T ønsker, at Dragør Kommune definerer konkrete målsætninger med det forpligtende samarbejde og at der hvert år følges op på disse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Forslag 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår konkret, at forvaltningen kommer med forslag til, hvorledes et forbedret samarbejde kan udmøntes i forbindelse med budgetprocessen for 2019.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra SU:

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på følgende to områder:

  1. Kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5
  2. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse og modtager derfor en årlig rapportering fra Tårnby Kommune. Rapporteringen indeholder oversigt over visiteringer og øvrige opgaver, desuden oplyses om tendenser på området samt om udviklingsaktiviteter. 

  På Kommunalbestyrelsens møde d. 27. april 2017 blev ændringer i delaftale 2 vedr. Specialundervisning og PPR godkendt, således at de 7 faste specialklassepladser blev opsagt med virkning fra d. 1. januar 2018.

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) reduceres med 500.000 kr. årligt i 2017 og frem. Anmodning om bistand fra PPR er fortsat høj med pt. 237 aktive psykologsager, og der ses tendenser til øget efterspørgsel på henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil.       

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgettet afsat 4.127.977 kr. til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 2 om specialundervisning samt PPR.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 3. maj 2018.
  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.
  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 15
  Det forpligtende samarbejde bestilling 2019 delaftaler på BFKUs område
  Sagsid.: 17/666

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for rådgivnings- og myndighedsopgaven på specialundervisningsområdet jf. delaftale 2, specialdagtilbud på børneområdet i delaftale 4 samt børnehandicap jf. delaftale 5.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialundervisningsområdet - delaftale 2

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialdagtilbudsområdet – delaftale 4

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på børnehandicapområdet – delaftale 5

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Forslag 1 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune opprioriterer samarbejdet med Tårnby Kommune. Liste T ønsker, at Dragør Kommune definerer konkrete målsætninger med det forpligtende samarbejde og at der hvert år følges op på disse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Forslag 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår konkret, at forvaltningen kommer med forslag til, hvorledes et forbedret samarbejde kan udmøntes i forbindelse med budgetprocessen for 2019.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Ad.1.+2.+3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2 – Specialundervisning

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på specialundervisningsområdet. Bestillingen blev i budget 2017 justeret i forhold til den oprindelige bestilling. Administrationen foreslår, at der ikke ændres yderligere i den nuværende bestilling. Administrationen foreslår at budgettet hertil ikke ændres, da eventuelle lønjusteringer vil medføre mindre udsving der ikke er af afgørende karakter.

  Delaftale 4 – Specialdagtilbud

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på specialdagtilbudsområdet. Aktuelt er der ingen selvstændig aktivitet på specialdagtilbudsområdet. Administrationen foreslår, at der ikke ændres yderligere i den nuværende bestilling. Administrationen foreslår at budgettet hertil ikke ændres.

  Delaftale 5 – Børnehandicap

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på børnehandicapområdet. Der har ikke været betydelige ændringer i leverancen og forudsættes ikke kommende ændringer. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling. Administrationen foreslår at budgettet hertil ikke ændres, da eventuelle lønjusteringer vil medføre mindre udsving der ikke er af afgørende karakter.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder)

  Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

  Lov om social service (serviceloven).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen ændringer af afgørende karakter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 16
  Det forpligtende samarbejde bestilling 2019 delaftaler på SSUs område
  Sagsid.: 18/1907

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet og for genoptræning jf. delaftalerne 1A og 1B samt voksensocialområdet jf. delaftalerne 4 og 5.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på hjælpemid-delområdet - delaftale 1A.

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen af genoptræning – delaftale 1B.

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen omhandlende voksensocialområdet – delaftale 4 og 5.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Forslag 1 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune opprioriterer samarbejdet med Tårnby Kommune. Liste T ønsker, at Dragør Kommune definerer konkrete målsætninger med det forpligtende samarbejde og at der hvert år følges op på disse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Forslag 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår konkret, at forvaltningen kommer med forslag til, hvorledes et forbedret samarbejde kan udmøntes i forbindelse med budgetprocessen for 2019.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra SSU:

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2018

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 1A Hjælpemidler

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet. Tårnby Kommune har haft mindre udsving i antal af medarbejder-timer, som er anvendt til myndighedsopgaven for Dragør i forhold til den oprindelige bestilling. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil, da disse mindre udsving i medarbejdertimer ikke er af afgørende karakter.

  Delaftale 1B Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for genoptræningsområdet i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven. Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af genoptræning, siden bestilling og budget blev tilpasset med virkning fra 2017. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil.

  Delaftale 4 og 5 det sociale område (voksne)

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for myndighedsbeslutninger i det specialiserede område for voksne i henhold til Serviceloven. Der er tale om mindre ændring i om-fanget af støtte i den sociale indsats. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 17
  Det forpligtigende samarbejde - bestilling 2019 - miljø og natur
  Sagsid.: 18/1946

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2019 tages stilling til om der skal ændres på bestillingen for 2019. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Forslag 1 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune opprioriterer samarbejdet med Tårnby Kommune. Liste T ønsker, at Dragør Kommune definerer konkrete målsætninger med det forpligtende samarbejde og at der hvert år følges op på disse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Forslag 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår konkret, at forvaltningen kommer med forslag til, hvorledes et forbedret samarbejde kan udmøntes i forbindelse med budgetprocessen for 2019.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU:

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  • Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning
  • Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening
  • Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv
  • VVM 
  • Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  • Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder
  • Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner
  • Naturgenopretning og naturprojekter
  • Tilsyn
  • Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2017 er vedlagt i bilag 1.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2019.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Det kan videre oplyses, at der er planlagt et temamøde i Kommunalbestyrelsen til november, hvor miljø- og naturaftalen er på dagsordenen.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt 1.592.000 kr. i 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 8. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 18
  Det forpligtende samarbejde - delaftale 6 - afrapportering 2017
  Sagsid.: 17/666

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på jobcenterområdet jf. delaftale 6.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  Affrapporteringen for 2017 tages til efterretning

  bestillingen justeres på jobcenterområdet, så leverancerne fra jobcentret til borgere fra Dragør Kommune fastholdes på det niveau beskæftigelsesplanen udstikker - delaftale 6

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Forslag 1 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune opprioriterer samarbejdet med Tårnby Kommune. Liste T ønsker, at Dragør Kommune definerer konkrete målsætninger med det forpligtende samarbejde og at der hvert år følges op på disse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Forslag 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår konkret, at forvaltningen kommer med forslag til, hvorledes et forbedret samarbejde kan udmøntes i forbindelse med budgetprocessen for 2019.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Indstilling fra administrationen:

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul

  Marts måned: Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni: Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale

  Senest med udgangen af juni: Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler
  (Social- og Sundhedsudvalget)

  Delaftale 1b             Genoptræning

  (Social og Sundhedsudvalget)

  Delaftale 2              Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3              Natur og Miljø

                               (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5         Det sociale område og sociale personsager

  (Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6              Beskæftigelse og Integration

                               (Økonomiudvalget)

  Delaftale 6 jobcenterområdet

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for myndighedsbeslutninger i jobcentret. Der er tale om mindre ændring i omfanget af støtte i jobcenterindsatsen. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen ændringer af afgørende karakter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune samt det vedtagne beskæftigelsesplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 19
  Kommissorium til § 17 stk. 4-udvalg om demokrati
  Sagsid.: 18/2003

  RESUMÉ:

  På det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen december 2017 blev der udpeget en formand til et § 17, stk. 4-udvalg (herefter kaldet ”temaudvalg”), om klima/diger. Udvalget foreslås omdannet til et temaudvalg om demokrati og sagen vedrører genudpegning af formand, valg af medlemmer fra kommunalbestyrelsen og godkendelse af kommissorium for temaudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Helle Barth udpeges som formand for § 17 stk. 4-udvalget om demokrati.

  2. at kommissoriet for temaudvalget om demokrati godkendes.

  3. at hvert parti/liste i kommunalbestyrelsen udpeger et medlem fra kommunalbestyrelsen til temaudvalget.

  4. at vederlaget til formanden udgør 2.500 kr. månedligt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Ad 1:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvælgelsen af borgerne sker efter den d’Hont-ske metode.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalgets arbejdsområde udvides til “Offentlighed og demokrati”.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 2, idet kommissoriet præciseres således, at hvert parti/liste i kommunalbestyrelsen udpeger et medlem fra kommunalbestyrelsen til temaudvalget og at der tilføjes ”ide- og” før ”beslutningsprocessen” i kommissoriet.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 3:

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at der gives et månedligt vederlag til de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer på 1.000 kr.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ad 4:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår supplerende, at Dragør Kommune:

   1. sørger for, at alle interesser bliver medinddraget
   2. inddrager borgerne og foreningerne gennem høringer og dialog
   3. gennemfører borgermøder om spørgsmål, der berører større grupper af borgere eller hele kommunen
   4. har en åben debat i kommunalbestyrelsen – debatten skal ikke gemmes væk i udvalgene og bag lukkede døre
   5. nedsætter ad hoc arbejdsgrupper med borgerdeltagelse i forbindelse med væsentlige spørgsmål
   6. støtter etableringen af borgergrupper og foreninger, der kan fungere som kommunens hørings- og dialogparter
   7. sætter aktuelle spørgsmål til debat via lokalpressen og sociale medier

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde blev der udpeget en formand til et § 17 stk. 4-udvalg om klima/diger. Det foreslås, at dette udvalg ændres til et temaudvalg om demokrati.

  Temaudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Temaudvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen og kan arbejde bredt med et tema. Opfølgning på drøftelser i temaudvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg eller kommunalbestyrelsen. 

  Formålet med at nedsætte et temaudvalg om demokrati er at forny og styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen ved at anbefale en vifte af praktiske metoder, der kan bringes i anvendelse i forbindelse med konkrete problemstillinger.

  Med henblik på at levere anbefalinger om metoder til at styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen er det temaudvalgets opgave:

  • At indsamle erfaringer med nye metoder til lokaldemokrati og borgerinddragelse fra Dragør, andre kommuner, forskning mv.
  • At drøfte og opliste fordele/ulemper ved de enkelte metoder til lokaldemokrati og borgerinddragelse.
  • At anbefale en vifte af metoder til lokaldemokrati og borgerinddragelse.

  Helle Barth (V) er på kommunalbestyrelsens konstituerende møde udpeget som formand for klima/dige-udvalget. Med ændringen af dette udvalg, foreslås det, at Helle Barth (V) bliver formand for temaudvalget om demokrati.

  Temaudvalget om demokrati har følgende medlemmer:

  • Et medlem for hvert af kommunalbestyrelsens partier/lister (formanden tæller som et medlem for det parti som har posten).
  • Op til 10 borgere som udvælges af udvalgets formand og kommunaldirektør efter annoncering og ansøgning med henblik på at inddrage forskellige borgere med forskellig baggrund i udvalget.
  • Kommunaldirektøren samt 2 ledere fra kommunen med erfaring fra borgerinddragelse, der udpeges af administrationen.

  Temaudvalget har reference til Økonomiudvalget og begynder arbejdet 1. august 2018 og ophører 1. april 2019 med mulighed for forlængelse i højst 3 måneder. Temaudvalget fremlægger anbefalinger for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i notat på 5-10 sider.

  Det foreslås, at vederlaget til temaudvalgets formand udgør 2.500 kr. månedligt.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  Medlemmer af temaudvalg vælges som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen, efter reglerne om forholdstalsvalg.

  I sagen er foreslået, at udvalgets formand og kommunaldirektøren efter annoncering, er ansvarlige for at udpege op til 10 borgere. Herudover udpeger administrationen to ledere. Dette kræver enighed i kommunalbestyrelsen. Hvis der ikke kan opnås enighed, fremlægges sag med godkendelse af medlemmerne til politisk beslutning på et senere tidspunkt. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det foreslåede vederlag på 2.500 kr. månedligt kan holdes indenfor restbeløbet på 90.120 kr. pr. år af den samlede ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag

 • 20
  Forslag fra V - Ønsker til budgetforslag
  Sagsid.: 18/2152

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Forslag fra A:

  Forslag til budget 2019-2022 fra de politisker grupper, der kan belyses med kendt viden skal fremsendes til administrationen inden 12. juni. Forslag, der forudsætter nye analyser iværksættes, såfremt et flertal ønsker en belysning. Disse forslag skal være fremsendt senest til ØU mødet i juni.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Eik Dahl Budstrup (V) har i mail af 4. maj 2018 anmodet om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”AOV foreslår at budgetprocessen justeres, således at der på fagudvalgene i juni måned bliver mulighed for at drøfte og beslutte politiske ønsker til udarbejdelse af analyser, der ligger ud over rammerne for KB-postkassen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

 • 21
  Forslag fra A - Udbygning af befolkningsprognosen
  Sagsid.: 18/2151

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Forslag fra C:

  Sagen afvises og oversendes til behandling af den kommende befolkningsprognose i 2019

  For stemte:

  3 (C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  A begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 4. maj 2018, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”A gruppen foreslår, at befolkningsprognosen udbygges med følgende oplysninger:

  1. Hvordan ser figur 1 ud med fuld kurveindtegning for 2004 - 2017 både for “faktisk” og “prognose”?

  2. På side 11 fremgår, at alderen 24-34 år betragtes som “klassisk børnefamiliealder”. Har det nogen betydning for prognosen, at Dragør er den kommune i landet med den højeste alder for 1. gangs fødende?

  3. På side 9 fremgår, at Dragørs “fertilitetsniveau” i de tidligere år har ligget på 2,0-2,2, mens den i det ene år 2017 lå på 1,752 svarende til landsgennemsnittet. Den aktuelle prognose bygger på landsgennemsnittet.

  Hvordan havde børnetallet 6-16 år set ud med en justering af fertilitetsniveauet til 2,1 (svarende til Dragørs gennemsnitlige fertilitetsniveau)? (Tabel 6 / figur 5 / tabel 9a / Figur 7 inkl. sumkurve)

  4. På side 9 fremgår, at prognosen kun forudser få aktuelle muligheder for nybyggeri (udover Vierdiget-byggeriet). Da der pt. foregår en del drøftelser om nybyggeri med almene boliger, ligesom andre muligheder drøftes, ønskes oplyst, hvordan f.eks. 100 hhv. 200 nye boliger af typen “etagebyggeri” påvirker børnetallet ved fertilitetsniveauet 2,1.

  5. Er det muligt at få en tabel 12.a-udvidet, så børnetallet er fordelt på klasser i Dragørs skolevæsen frem for fordelt på de tre skoler?

  5a. med tal fra den gældende prognose

  5b. med tal ved fertilitet 2,1 (evt. justeret ift. høj alder for 1. gangs fødende)

  5c. med tal fra 5b + påvirkning fra 100 etageboliger

  5c. med tal fra 5b + påvirkning fra 200 etageboliger

  Motivering:

  Som rapporten skriver, er opdelingen i skoledistrikter en foranderlig faktor, hvorfor børnetallet fordelt på de enkelte skoler især er relevant i de nærmest kommende år og i de ældste klasser, hvor opdelingen allerede er et faktum.

  Hvorimod de kommende skoleindskrivninger vil kunne justeres efter behov.

  Derfor er det i flere tilfælde også mere relevant længere ud i fremtiden at se på en uddybning af fordelingen af børnetallet på Dragørs samlede skolevæsen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

 • 22
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Borgmesteren orienterede om møde med KL´s formand Jacob Bundsgaard.

  Borgmesteren orienterede om programmet for turen til Kina.

 • 23
  Meddelelse - Status - databeskyttelsesforordningen
  Sagsid.: 18/1915

  RESUMÉ:

  Der gives i sagen status på administrationens arbejde i forhold til databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Databeskyttelsesforordningen (GDPR) træder i kraft i hele EU den 25. maj 2018. Den gælder for både private virksomheder og offentlige organisationer. Forordningen indeholder en række principper og krav om behandling af personoplysninger.

  Betydeligt omfang

  På lige fod med alle andre kommuner, så håndterer Dragør Kommune en stor mængde personoplysninger både manuelt og i mange forskellige systemer. Derfor er det en ressourcekrævende opgave at forberede og implementere databeskyttelsesforordningen.

  Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer, såsom borgere og medarbejdere. Det omfatter fx:

  • Indsamling af oplysninger om navn og adresse
  • Registrering af CPR-numre
  • Opbevaring af helbredsoplysninger
  • Oplysninger om sociale problemer
  • Oplysninger om politisk overbevisning

  Det er ikke nyt, at Dragør Kommune skal behandle personoplysninger med sikkerhed, hvilket er afgørende for den tillidsfulde relation mellem kommune, borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Med forordningen kommer der øget fokus på dokumentation og tilsyn, og der vil formentligt være risiko for bødestraf, hvis kommunen ikke lever op til kravene (se mere nedenfor).

  Dokumentation

  De tekniske og organisatoriske tiltag, der er gjort for at sikre korrekt og ordentlig behandling af personoplysningerne skal kunne dokumenteres skriftligt overfor kommunens databeskyttelsesrådgiver og Datatilsynet.

  Centralt i GDPR er netop dokumentationskravet, der pålægger den dataansvarlige at være i stand til at dokumentere, at reglerne efterleves (compliance). Det er en omfattende og ressourcekrævende opgave, der kræver samarbejde og indebærer forskellige former for dokumentation samt tekniske og organisatoriske tiltag, hvoraf nogle leverancer er beskrevet nedenfor.

  Risiko for bødestraf

  Manglende compliance kan have økonomiske konsekvenser. I Danmark behandler Folketinget et lovforslag, der skal supplere databeskyttelsesforordningen. Af lovforslaget fremgår det, at offentlige myndigheder kan blive idømt bøder, hvis de ikke håndterer personoplysninger korrekt. Det maksimale bødeniveau er 4 % af driftsbevillingen, dog med et loft på 16 mio. kr.

  Organisering af arbejdet internt og eksternt

  For at løse den ressourcekrævende opgave med klargøring og implementering af databeskyttelsesforordningen er der nedsat en tværgående sikkerhedsorganisation forankret i Staben/IT og med deltagere fra alle fagområder.

  Desuden trækker Dragør Kommune på samarbejdet i Det Storkøbenhavnske Digitaliseringsfællesskab (DSD).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Alle kommuner skal udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som skal understøtte, at de databeskyttelsesretlige regler bliver overholdt. I Dragør Kommune vil DPO-funktionen blive varetaget i DSD-regi, hvor de 9 kommuner deles om to databeskyttelsesrådgivere, som skal inddrages i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Den ene DPO er allerede ansat, og nummer to forventes ansat til juni.

  Fokus frem mod den 25. maj

  Frem mod den 25. maj 2018 er der i Dragør Kommune fokus på følgende indsatsområder, der fremgår som krav i forordningen og indgår blandt KL’s anbefalinger til opmærksomhedspunkter:

  Fortegnelser over behandlingsaktiviteter er med til at dokumentere hvilke personoplysninger Dragør Kommune behandler, hvordan de bliver behandlet og med hvilket formål. Sikkerhedsgruppen udarbejder fortegnelser baseret på KL’s fællesfortegnelser, som vil blive gennemgået i dialog med de relevante fagområder.

  Databehandleraftaler skal foreligge i de tilfælde, hvor andre aktører og virksomheder behandler personoplysninger på vegne af Dragør Kommune. Sikkerhedsgruppen udarbejder procedurer for håndtering af databehandleraftaler, benytter KL/Kombits skabelon for databehandleraftaler, bistår afdelingerne med rådgivning i forhold til tvivlsspørgsmål, og er i dialog med leverandører om indgåelse af databehandleraftaler.

  Sikkerhedsbrud er en risiko, som der skal tages højde for ved at have et beredskab klar. Sikkerhedsgruppen udarbejder procedurer og skabeloner der understøtter Dragør Kommune i at vurdere og dokumentere hændelser samt fortage anmeldelse til Datatilsynet inden 72 timer og underrette registrerede, der er berørt af hændelsen.

  Den registreredes rettigheder betyder blandt andet, at kommunen har pligt til at oplyse om behandling af personoplysninger og skal være i stand til imødekomme indsigtsanmodninger fra registrerede, der eksempelvis vil vide, hvilke personoplysninger kommunen behandler om vedkommende. Sikkerhedsgruppen arbejder med oplysningspligten ved bl.a. at forestå opdatering af blanketter med oplysninger om behandling af borgerens data, mens indsigtsretten stiller krav til procedurer, der lever op til forordningen krav ang. indhold og tidsfrister.

  Awareness er med til at sikre, at kommunens ledere og medarbejdere kan efterleve reglerne i forordningen. Sikkerhedsgruppen arbejder på at højne awareness gennem e-learning om GDPR, mens der også vil blive afholdt møder med afdelingerne og ske intern formidling via kommunens intranet.

  Samlet set er arbejdet med databeskyttelse en meget stor opgave, som kræver løbende prioriteringer af risici og ressourceindsats.

  Sikkerhedsgruppen arbejder med ovenstående leverancer blandt andet på baggrund af input og erfaring fra DSD, inspiration fra KL’s anbefalinger, samt nationale vejledninger og skabeloner fra Datatilsynet.

  Arbejdet med databeskyttelse er en løbende og refleksiv proces som vil føre til resultater, men også afføde nye opgaver – både før og efter den 25. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen er inviteret til temamøde om digitalisering den 30. august 2018, hvor IT- og datasikkerhed også vil indgå.

  Konsekvenser for kommunalbestyrelsens medlemmer

  Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal som hidtil overholde gældende regler for videregivelse af fortrolige – herunder personfølsomme – oplysninger som medlemmerne måtte komme i besiddelse af som led i deres hverv: Databeskyttelsesforordningen ændrer ikke på dette.

  LOVE/REGLER:

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

 • 24
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Allan Holst (A) spurgte til planlagte møder med Københavns Lufthavn.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til ansættelse af digitaliseringschef.