Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Onsdag den 16. maj 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forberedende Grunduddannelse FGU
  Sagsid.: 18/2195

  RESUMÉ:

  Den 13. oktober 2017 indgik en bred kreds af partier i Folketinget "Aftale om bedre veje til

  uddannelse og job". Et element i aftalen er etablering af Forberedende Grunduddannelse FGU.

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2018 at igangsætning et samarbejde mellem Tårnby Kommune og Dragør Kommune om fremtidig etablering af lokal FGU skole, herunder undersøge mulighederne for en etablering af en Institution ved henvendelse til andre kommuner med henblik på at sikre elevgrundlaget for samme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at;

  1.

  at

  det indstilles til Undervisningsministeren, at Tårnby etablerer fælles dækningsområde med København, Frederiksberg og Dragør Kommuner for kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  2.

  at

  det indstilles til Undervisningsministeren, at der i dækningsområdet etableres 1 institution med 4 tilhørende skoler: København I, København II, Frederiksberg og Tårnby

  3.

  at

  det indstilles til Undervisningsministeren, at institutionens hovedsæde (juridisk adresse) er Vognmagergade 8, 1120 København K og dermed samlokaliseret med det eksisterende KVUC

  4.

  at

  det indstilles til Undervisningsministeren, at institutionens midlertidige bestyrelse oprettes, så der er et flertal af kommunalt udpegede repræsentanter – 6 i alt, hvoraf en udpeges af Kommunalbestyrelsen, de øvrige 5 udpeges af de øvrige deltagende kommuner i dækningsområdet

  5.

  at

  institutionens permanente bestyrelse oprettes, så der er et flertal af kommunalt udpegede repræsentanter – 6 i alt, hvoraf en udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsen, de øvrige 5 udpeges af de øvrige deltagende kommuner i dækningsområdet

  6.

  at

  der udpeges 1 medlem ved selvsupplering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU’en vil bestå af tre spor:

  • Almen grunduddannelse

  • Produktionsgrunduddannelse

  • Erhvervsgrunduddannelse

  Af forligspartiernes aftale fremgår, at de nye statsligt selvejende FGU-institutioner, som undervisningsministeren opretter, skal etableres efter en forudgående lokal proces. Denne proces er nu tilvejebragt i Tårnby kommune i et samarbejde med Dragør kommune, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Der har i forløbet været afholdt ugentlige arbejdsgruppemøder, 2 direktørmåder og 2 Borgmestermøder. Deadline for den lokale proces er 1. juni 2018.

  De 4 kommuner er på baggrund heraf blevet enige om seks indstillingspunkter til behandling i KKR og indstilling til beslutning i Undervisningsministeriet.

  LOVE/REGLER:

  ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”

  Lov om institutioner til forberedende grunduddannelse200

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien for FGU baserer sig på, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag