Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. september 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-09-2018

  Kommunaldirektøren informerede om status på regnskabet 2018.

 • 2
  2. Behandling af Budget 2019 - 2022
  Sagsid.: 18/3871

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 30. august 2018 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2019-2022 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2019-2022,

  2. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,

  3. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2019,

  4. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2019,

  5. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2019,

  6. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,60 i 2019,

  7. at taksterne ekskl. daginstitutionstaksterne godkendes jf. bilag 1,

  8. at daginstitutionstaksterne og fritvalgspriserne for ældreområdet fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget 2019 og forelægges til endelig godkendelse i november,

  9. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne og fritvalgspriserne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-09-2018

  Ad 1

  C fremsatte eget budgetforslag 2019-2022.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Borgmesteren foreslår, at budgetforliget mellem AOV indarbejdes i budget 2019-2022

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-9

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2,3, 4 og 5 er tilføjet efter behandlingen i ØU.

  Ved 1. behandlingen af budget 2019 den 30. august 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende det tekniske budgetforslag 2019 til 2. behandling.

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

  Tabel 1 Samlet økonomi, jvnf. 1. behandlingen (mio. kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Skatter, tilskud, udligning og renteindtægter

  -840,2

  -863,2

  -884,5

  -910,9

  Nettodriftsudgifter

  834,0

  855,0

  87520

  895,7

  Driftsbalance

  -6,2

  -8,2

  -9,3

  -15,3

  Anlægsudgifter

  34,5

  10,7

  9,0

  8,9

  Lån, afdrag og renteudgifter

  16,8

  15,2

  15,1

  15,3

  Samlet resultat / Kassetræk

  45,1

  17,7

  14,7

  7,9

  + angiver udgift/ underskud og – indtægt/ overskud

  Note 1: Efter 1. behandlingen af budgettet har administrationen konstateret at der ikke er afsat budget til udbetaling Danmark på 1,7 mio. kr. Dette er korrigeret i ovenstående tabel.

  I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2019 et udgiftsbudget på 834,0 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -840,2 mio. kr. Dette medfører en driftsbalance (overskud) på -6,2 mio. kr. i 2019. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 34,5 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 16,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 45,1 mio. kr. i 2019. Set over hele perioden 2019-20122 er der et samlet kassetræk på i alt 85,4 mio. kr.

  Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet fra 1. behandlingen er der budgetteret med statsgaranti.

  Der er budgetteret med følgende skatteprocenter:

  • Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
  • Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 promille i 2018. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
  • Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5 i 2019.
  • Kirkeskatteprocent på uændret 0,6.

  Takster:

  Taksterne for 2019 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet og ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, og forelægges til endelig godkendelse i november.

  Der henvises endvidere til budgetmappen der er offentliggjort på dragoer.dk den 16. august 2018.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Taksterne på daginstitutionsområdet samt fritvalgspriserne på ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2019 og forelægges til endelig godkendelse i november jf. Styrelseslovens § 41a, samt Dagtilbudslovens § 31 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august 2018. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 27. september 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018.

  Bilag

 • 3
  Eventuelt
  Sagsid.: