Skip navigationen

Referat

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dragør Baadeværft - forlængelse af lejeaftale
  Sagsid.: 17/4257

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Dragør Baadeværft om en forlængelse af gældende lejeaftale samt spørgsmål om lejebetaling fra 1. november 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. At gældende lejeaftale vedrørende bådeværftets nuværende placering forlænges i et år fra den 27. november 2018.
  2. At der gives afslag på anmodningen om ikke at skulle betale leje fra den 27. november 2018.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Baadeværft har den 23. september 2018 fremsendt en henvendelse til Dragør Kommune som indeholder 4 punkter, bådeværftet ønsker kommunens stillingtagen til.

  3 af punkterne undersøges og besvares p.t. administrativt og derfor vedrører denne sag alene henvendelsen om forlængelse af den gældende lejeaftale samt spørgsmålet om fritagelse for betaling af leje i forlængelsesperioden.

  Lejeaftalen vedrørende bådeværftets nuværende placering udløber den 27. november 2018.

  Byggeriet på det østlige byggefelt har imidlertid vist sig at blive forsinket; herunder fordi lejers entreprenør har disponeret til anden side.

  Derfor søger lejer om at få forlænget aftalen.

  Lejer har oplyst at forvente at kunne flytte ud og komme i drift på ny placering i det østlige byggefelt i efteråret 2019.

  Derfor anbefaler administrationen, at lejeaftalen forlænges i ét år fra den 27. november 2018, således at lejers virksomhed fortsat kan være i drift i byggeperioden.

  Administrationen anbefaler, at der gives lejer afslag på anmodningen om, ikke at skulle betale leje i forlængelsesperioden.

  Begrundelsen er, at det klart vurderes at ville være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne at give lejer indirekte økonomisk støtte i form af en sparet lejeudgift.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne der bl.a. slår fast, at en kommune ikke uden lovhjemmel må yde direkte eller indirekte økonomisk tilskud til virksomheder eller enkeltpersoner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Lejer betaler i dag 97.482 i årlig leje for den lejeaftale som ønskes forlænget.

  Lejer betaler p.t. 107.100 kr. for de 3000 m2 i det østlige byggefelt. Dette beløb fordobles når lejer er i drift i de nye bygninger på det østlige byggefelt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Bilag

 • 2
  Café Havslapning/Dragør Sejlsport - ombygning af lejemål
  Sagsid.: 18/3806

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om lejer af lejemålet Gl. Havn 4, Café Havslapning/Dragør Sejlsport må indrette et opvaskerum i en del af butikslokalet til brug for cafédriften.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at lejer får tilladelse til at indrette et opvaskerum som ansøgt på følgende vilkår:

  • Lejer skal fremsende et detailprojekt til kommunens godkendelse som bygningsejer før projektet iværksættes.
  • Lejer skal i projektet overholde alle myndighedskrav til indretning og installationer samt overholde krav fra kommunen som bygningsejer.
  • Lejer skal dokumentere at arbejdet udføres af autoriserede håndværkere.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Café Havslapning/Dragør Sejlsport, der er beliggende i kommunalt ejede lokaler på Dragør Havn har tidligere fået tilladelse til at indrette en del af butikken til café.

  Lejer har den 6. september 2018 fremsendt en ansøgning til kommunen om:

  1. Permanent tilladelse til udeservering langs kajkanten.
  2. Tilladelse til at etablere en træterrasse langs facaden.
  3. Tilladelse til at etablere et opvaskerum på ca. 180x200 cm i butikslokalet.

  Administrationen har – på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 14. december 2017 – meddelt afslag på punkterne 1 og 2 i ansøgningen.

  Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt kommunen som bygningsejer og udlejer vil tillade at lejer etablerer et opvaskerum i lejemålet.

  Lejer oplyser, at behovet for opvaskerummet er stort, da salget i sejlsportsafdelingen næsten er ikke- eksisterende og alene udgør 2-5% af den samlede omsætning.

  Administrationen bemærker, at der er givet tilladelse til cafédrift i lejemålet, og at ansøgningen om et opvaskerum umiddelbart synes rimelig begrundet i forhold til, at cafédriften efter det oplyste udgør hovedomsætningen i lejers virksomhed.

  Indretning af et opvaskerum vurderes at være en disposition af mindre indgribende karakter da den alene indebærer opsætning af en skillevæg samt afsætningsbord, opvaskemaskine.

  Kommunen har som bygningsejer dog fortsat en klar interesse i at sikre, at ombygningen foretages konstruktivt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler.

  Administrationen anbefaler derfor, at lejer får tilladelse til at foretage omindretningen på følgende vilkår:

  • Lejer skal fremsende et detailprojekt til kommunens godkendelse som bygningsejer før projektet iværksættes.
  • Lejer skal i projektet overholde alle myndighedskrav til indretning og installationer samt overholde krav fra kommunen som bygningsejer.
  • Lejer skal dokumentere at arbejdet udføres af autoriserede håndværkere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Bilag

 • 3
  Alkoholbevilling - Cafe Hjerteblomst
  Sagsid.: 18/3951

  RESUMÉ:

  Linda Christine Hargreave søger om alkoholbevilling til Cafe Hjerteblomst.

  Sagen forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om alkoholbevilling til et nyt udskænkningssted, jf. tidligere delegation af 20. maj 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ansøgning fra Linda Christine Hargreave om alkoholbevilling til ”Cafe Hjerteblomst”, Strandlinien 39, 2791 Dragør, imødekommes,
  2. at bevillingen gives for 8 år.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Linda Christine Hargreave søger om alkoholbevilling til ”Cafe Hjerteblomst”, Strandlinien 39, 2791 Dragør.

  Restaurationslovens relevante betingelser ses opfyldt, hvorfor politiet ikke skal udtale sig imod en første bevilling på 8 år.

  På baggrund af ovenstående skal det anbefales, at ansøgning fra Linda Christine Hargreave om alkoholbevilling til ”Cafe Hjerteblomst”, Strandlinien 39, 2791 Dragør imødekommes og at bevillingsperioden gives 8 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 4
  Anlægsregnskab for forøgelse af kapaciteten på skoleområdet
  Sagsid.: 14/487

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet ”Forøgelse af kapaciteten fra 7,5 til 8 spor”, ved udbygning af kapaciteten på Nordstrandsskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskabet for forøgelse af kapaciteten fra 7,5 til 8 spor godkendes.

  2.

  at

  mindreforbruget på 2.274.653 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T

  Liste T finder ikke, at detaljeringsgraden i de fremlagte anlægsregnskaber er relevant for det politiske niveau. Det giver ingen reel indsigt og læring i forhold til gennemførelse af større anlægsprojekter. Det er herudover useriøst at fremlægge to årsregnskaber, der ikke er underskrevet – og derudover er det ikke objektivt synligt, hvem der skriver under.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Anlægsbevilling:                 18.600.000 kr.

  Anlægsudgift:                    16.325.347 kr.

  Mindreudgift:                     2.274.653 kr.

  Anlægsudgiften har, beløbet sig til 16.325.347 kr., hvilket er 2.274.653 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindre udgiften tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 5
  Anlægsregnskab for udbygning af St. Magleby Skole
  Sagsid.: 12/848

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet: Udbygning af St. Magleby skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskabet for projektet udbygning af St. Magleby skole godkendes.

  2.

  at

  mindreforbruget på 404.206 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T

  Liste T finder ikke, at detaljeringsgraden i de fremlagte anlægsregnskaber er relevant for det politiske niveau. Det giver ingen reel indsigt og læring i forhold til gennemførelse af større anlægsprojekter. Det er herudover useriøst at fremlægge to årsregnskaber, der ikke er underskrevet – og derudover er det ikke objektivt synligt, hvem der skriver under.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for projektet.

  Ombygning, Skoleprojekt, bevilling:

  500.000 kr.

  Udbygning af St. Magleby skole, bevilling:

  45.000.000 kr.

  Samlet anlægsbevilling:    

  45.500.000 kr.

  Anlægsudgift:                   

  45.095.794 kr.

  Mindreudgift:          

  404.206 kr.

  Anlægsudgiften har beløbet sig til 45.095.794 kr., hvilket er 404.206 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindre udgiften tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 6
  Anlægsregnskab for renovering af Dragør Søbad
  Sagsid.: 13/1844

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for renovering af søbadet i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsregnskabet for renovering af Dragør Søbad godkendes.

  2.

  at

  mindreforbruget på 129.241 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T

  Liste T finder ikke, at detaljeringsgraden i de fremlagte anlægsregnskaber er relevant for det politiske niveau. Det giver ingen reel indsigt og læring i forhold til gennemførelse af større anlægsprojekter. Det er herudover useriøst at fremlægge to årsregnskaber, der ikke er underskrevet – og derudover er det ikke objektivt synligt, hvem der skriver under.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Anlægsbevilling:

  6.680.200 kr.

  Anlægsudgift:         

  6.550.959 kr.

  Mindreudgift:

  129.241 kr.

  Anlægsudgiften har, beløbet sig til 6.550.959 kr., hvilket er 129.241 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindre udgiften tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af udkast til vandforsyningsplan 2018-2027
  Sagsid.: 18/4021

  RESUMÉ:

  Med baggrund i vandforsyningslovens § 14 er der udarbejdet forslag til revideret vandforsyningsplan for planperioden 2018-2027. Planen erstatter den tidligere vandforsyningsplan fra 1997.

  Forvaltningen har, i henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, vurderet, at planforslaget ikke udløser et behov for miljøvurdering.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  forslaget til revideret Vandforsyningsplan 2018 – 2027 fremlægges for offentligheden i 8 uger og fremsendes samtidig til HOFOR A/S og Sundhedsstyrelsen.

  2.

  at

  screeningsafgørelsen sendes i høring hos berørte myndigheder.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget er på mødet den 17. oktober 2017 orienteret om, at Dragør Kommunes vandforsyningsplan skal revideres og at revisionen vil ske inden for rammerne af gældende bekendtgørelse.

  Vandforsyningsplanen er kommunens og borgernes overblik over den nuværende og fremtidige forsyning med vand til drikkevand og andre formål. Samtidig er planen grundlaget for kommunens administration af vandforsyningsområdet og vandforsyningernes grundlag for udbygning af vandforsyningsanlæg og forsyningsstruktur.

  Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og bruges bl.a. til at sikre borgerne godt og tilstrækkeligt vand inden for planperioden. Det indebærer, at vandforsyningen skal fungere tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet renoveres og evt. udbygges, samt at der opnås god forsyningssikkerhed.

  Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. målsætninger for vandforsyningsområdet, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af vandforsyningen, samt en plan for hvilke handlinger der skal udføres for at opnå målsætningerne i planperioden.

  I planforslaget er der fastsat mål for:

  · Forsyningsstruktur og vandforbrug

  · Grundvandsressourcen

  · Vandkvalitet

  · Kapacitet og forsyningssikkerhed

  · Miljø, klima og ressourcer

  Forvaltning har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planen og vurderet, at planen ikke udløser et behov for miljøvurdering. Afgørelsen skal i høring hos berørte myndigheder, og afgørelsen bliver offentliggjort sammen med den endelige godkendte vandforsyningsplan.

  LOVE/REGLER:

  Lovhjemlen for udarbejdelse af en vandforsyningsplan er § 14 i Miljøministeriets Lov nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v.

  Lovhjemlen for screeningsafgørelsen af planforslaget er § 8, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at kravene i Vandforsyningsplanen kan afholdes indenfor gældende driftsbudgetter.

  Indførelse af krav til drikkevandsbesparende tiltag i fremtidige kommunale bygninger og ved renovering af eksisterende kommunale bygninger kan i nogle tilfælde betyde øgede udførelses- og driftsomkostninger.

  Der er udgifter til lønninger til hjemmesidetekst, oplysninger og opdateringer på Dragør Kommunes hjemmeside, samt diverse tiltag til beskyttelse af boringer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget er udarbejdet med inddragelse af HOFOR A/S.

  Planforslaget skal offentliggøres med en frist på 8 uger for fremsættelse af indsigelser.

  Samtidig med offentliggørelsen sendes planforslaget til HOFOR A/S, Sundhedsstyrelsen samt andre relevante myndigheder og institutioner.

  Screeningsafgørelsen skal i høring hos berørte myndigheder.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Revisionen af vandforsyningsplanen har taget afsæt i miljøpolitikken og i den tidligere vandforsyningsplans målsætninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse - handicapvenlige tiltag 2018
  Sagsid.: 18/4018

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2018, der er afsat i anlægsbudget 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handicapvenlige tiltag 2018 og, at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Forslag fra T:

  At udvalget frigiver 100.000 kr. til Handicaprådet, som Handicaprådet selv kan prioritere.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra A:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra A:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Forslag fra T:

  At udvalget frigiver 100.000 kr. til Handicaprådet, som Handicaprådet selv kan prioritere.

  For stemte:

  3 (T+C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra A:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i anlægsbudget 2018 til etablering af handicapvenlige tiltag.

  Ved møde i Handicaprådet i Dragør Kommune den 22. august 2018 indstillede Handicaprådet, at afsætte penge til handicapvenlige tiltag i 2018 til et eller flere af følgende punkter:

  - Etablering af dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen. Etablering heraf koster anslået ca. 25.000 kr. Hollænderhallen har ikke selv budget til at håndtere udgiften, hvorfor denne foreslås bekostet af anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2018.

  - Ændring af belægningerne på det sydlige fortov på Kirkevej fra Dragørhjørnet (Bellano) til kirken og Wiedergården til taktile fliser. Etablering heraf koster anslået ca. 185.000 kr., hvilket i sig selv overstiger anlægspuljen.

  - Opsætning af cykelstativer ved Kongevejen, dels ved Dragørhjørnet, og dels ved gågadens udmunding mod havnen. Dette med ønske om at de af butikkerne løst opsatte cykelstativer på Kongevejen kan forlanges fjernet, da stativer/cykler ofte fylder ind i ganglinjen. Etablering af fx 10 cykelstativer på Kongevejen i regi af Vej- og Gartnerafdelingen koster anslået ca. 30.000 kr.

  Administrationen vil foreslå, at iværksætte etablering af dørpumpe og opsætning af faste cykelstativer langs Kongevejen for anslået 55.000 kr. De resterende 49.100 kr. kan enten anvendes til udførelse af en første etape af taktile fliser på Kirkevej eller alternativt afvente vedtagelse af budget 2019 med tanke på en samlet større etablering i 2019, hvis der findes midler til handicapvenlige tiltag i budget 2019.

  Det skal nævnes, at Handicaprådet har yderligere ønsker til anlæg. Eksempelvis ønsker Handicaprådet tiltag med henblik på bedre adgang til strand og badefaciliteter. Administrationen fremkommer med forslag hertil i separat sag på et senere tidspunkt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Disponering af pulje inden for budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det er Handicaprådet i Dragør Kommune, der ved seneste møde har foreslået de nævnte handicapvenlige tiltag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer som fremmer tilgængelighed for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

 • 9
  Forlængelse af frist for afklaring om biogasanlæg
  Sagsid.: 18/4395

  RESUMÉ:

  I forlængelse af aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) i juni 2018 skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering vedr. et biogasanlæg inden udgangen af 2018. Der pågår aktuelt en dialog mellem ARC og Ørsted om et samarbejde. Af hensyn til mulighederne for at nå en afklaring foreslås fristen forlænget til senest marts 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at fristen for, at der tages stilling til størrelse, finansiering og placering af et bioforgasningsanlæg, jf. aftale af 7. maj 2018 og tiltrådt af interessentkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen i juni 2018, forlænges fra udgangen af 2018 til senest marts 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 11. juni 2018 en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Af tillægsaftalen pr. 7. maj 2018 fremgår af punkt 5: ”At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.”

  ARC er aktuelt i dialog med energiselskabet Ørsted om et eventuelt samarbejde. Afhængigt af de nærmere muligheder kan samarbejdet omfatte udlejning af et areal til forbehandling af bioaffald i tilknytning til Ørsteds planlagte biogasanlæg på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. Anlægget forventes at være klar til modtagelse af bioaffald fra ARC-kommunerne fra januar 2021.

  Afklaringen med Ørsted rummer, jf. tidsplanen i bilag 2, indgåelse af kontrakt i februar 2019, hvilket sker med forbehold for ejerkommunernes tilsagn og senere godkendelse af lånegaranti. Efter de foreliggende oplysninger giver en eventuel aftale mellem ARC og Ørsted lavere investeringsomkostninger for ARC, ligesom kommunernes omkostninger til behandling af bioaffald forventes reduceret. Desuden indebærer forløbet en afklaring af blandt andet juridiske muligheder, CO2-beregning og trafikale konsekvenser.

  ARCs beskrivelse af status og videre proces, jf. bilag 2, vedrører ud over biogasanlæg det sorteringsanlæg, som selskabet er ved at planlægge i forlængelse af tillægsaftalen pr. 7. maj 2018. Sorteringsanlægget ventes at være i drift fra medio 2021. I henhold til den indgåede tillægsaftale mellem ejerkommunerne er etablering af sorterings- og biogasanlæg en forudsætning for selskabets import af affald og dermed for genoprettelse af selskabets økonomi.

  Af hensyn til mulighederne for at nå en afklaring og herunder fremlægge en sag i ejerkommunerne foreslås det, at fristen for at tage stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering på den beskrevne baggrund forlænges fra udgangen af 2018 til senest marts 2019.

  Forvaltningens vurdering

  Den foreslåede fristforlængelse tilgodeser mulighed for afklaring af, om der kan indgås en samarbejdsaftale om biogasanlæg med Ørsted.

  Ved realisering af de nævnte planer vurderes tillægsaftalen pr. 7. maj 2018 at være opfyldt, således der kan ske en import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke selvstændigt økonomiske konsekvenser. En eventuel aftale mellem ARC og Ørsted ser efter de foreliggende oplysninger ud til at kunne billiggøre kommunernes omkostninger til behandling af bioaffald sammenlignet med den ramme, som blev tiltrådt i alle ejerkommuner i juni 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 10
  Forlængelse af forsikringsaftaler
  Sagsid.: 18/3649

  RESUMÉ:

  Sagen handler om forlængelse af kommunens forsikringsaftaler som udløber i 2018. Ifølge udbudsmaterialet er der mulighed for forlængelse i 2X1 år. Administrationen anmoder desuden om bemyndigelse til forlængelse uden politisk behandling det sidste optionsår.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommunens forsikringsaftaler forlænges med et år ved udløb i 2018.

  2. at administrationen bemyndiges til at forlænge aftalerne med yderligere et år ved udløb i 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens forsikringsaftaler udløber i 2018. Forsikringerne blev tegnet for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i 2x1 år. Teknisk set forlænges der med et år ad gangen.

  Kommunen tegnede forsikring hos Gjensidige på auto, bygning/løsøre, ansvarsforsikringer (herunder også ledelse – og professionel ansvar), arbejdsskade, kriminalitet, søforsikring, patientforsikring og passageransvar. All-riskforsikring blev tegnet hos IF og ulykkesforsikringen blev tegnet hos Codan.

  Henset til de besparelser der blev opnået ved sidste og forrige udbudsrunde, er det administrationens vurdering, at der ikke opnås væsentlige økonomiske besparelser ved at udbyde opgaven på nuværende tidspunkt.


  Administrationen har et godt samarbejde med de enkelte forsikringsselskaber og skal i lighed med tidligere anbefale, at der træffes beslutning om forlængelse af forsikringsaftalerne i første omgang i et år.

  Dernæst foreslås, at administrationen bemyndiges til efter udløb af første forlængelse at forlænge forsikringsaftalerne det sidste år, altså i 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Gjensidige:

  Patientforsikring 

  Som følge af lovændring pr. 1. juli 2018, som udvider risikoen, stiger præmien pr. 1. januar 2019 fra 16.806 kr. (2018) til 28.544 kr. svarende til en præmieforhøjelse på 11.738 kr.

  Øvrige forsikringer hos Gjensidige:

  Med uændret dækningsomfang forlænges forsikringerne til uændret præmie, bortset fra den årlige indeksregulering.

  Codan:

  Med uændret dækningsomfang forlænges forsikringerne til uændret præmie, bortset fra den årlige indeksregulering.

  IF:

  Der er varslet en stigning på 6,58 % svarende til en forhøjelse på 2.266 kr. Forsikringen stiger fra 34.418 kr. til 36.684 kr.

  Ifølge IF er den normale indeksering alene gældende i aftaleperioden, som i dette tilfælde var tre år. Da perioden er udløbet har IF lavet en fornyet vurdering af prisen på forsikringen svarende til ovenstående.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

 • 11
  Retningslinjer for kommunalbestyrelsens repræsentation
  Sagsid.: 15/1829

  RESUMÉ:

  I sagen skal Økonomiudvalget tage stilling til om administrationens forslag til ændringer i retningslinjer for kommunalbestyrelsens repræsentation, kan godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ændringer i retningslinjer for kommunalbestyrelsens repræsentation godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Procedureforslag fra C:

  At sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  I januar 2002 godkendte Økonomi- og Planudvalget de nuværende retningslinjer for kommunalbestyrelsens repræsentation.

  Med henblik på en præcisering af reglerne, for tydeligere vilkår, har administrationen gennemgået retningslinjerne, og peger i den forbindelse på en række ændringer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Bilag

 • 12
  Ændring af flagreglement
  Sagsid.: 17/901

  RESUMÉ:

  Administrationen har gennemgået flagreglementet og har forslag til nogle ændringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ændringerne, der fremgår af bilaget ”Flagreglement”, godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Udsættes til næste udvalgsmøde.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det nuværende flagreglement blev godkendt af Økonomi- og Planudvalget i januar 2005 og revideret i 2017 med flagning på den grønlandske og den færøske nationaldag.

  På officielle flagdage skal alle de offentlige myndigheder, der har en flagstang, flage. Kongehuset og Justitsministeriet har udmeldt en række dage, som vi allerede har i vores flagreglement. Derudover har vi i reglementet en række lokale flagdag.

  Administrationen har gennemgået flagreglementet og peger på nogle ændringer:

  • 11. juni – Prins Henriks fødselsdag, udgår,
  • tidligere borgmestres dødsdage og begravelsesdage tilføjes – ”Hvis de kendes”,
  • tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmers begravelsesdage, udgår,
  • æresborgeres dødsdage og begravelsesdage, udgår,
  • nuværende ansattes begravelsesdage tilføjes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Bilag

 • 13
  Mødeplan 2019
  Sagsid.: 18/3666

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2019 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplan 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Godkendt, med undtagelse af at fastelavnsmandag den 4. marts 2019 friholdes for møde.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødeplan 2019

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2019. Indholdet er beskrevet nedenfor. Alle møder vedr. budgetproces 2020 er lagt ind som udkast, men afventer beslutning herom.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 30. januar er en onsdag.

  Mødet den 3. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Møderne den 14. maj 2019 og den 11. juni 2019 er en tirsdag.

  Mødet den 19. september 2019 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 13. maj er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2019 er der indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 26. februar, tirsdag den 21. maj og tirsdag den 12. november 2019.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 15. marts og mandag/tirsdag den 2.-3. september 2019.

  Infomøde om budget

  Der er i 2019 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 19. marts 2019. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2019 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 20. august 2019. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  Kommunaløkonomisk Forum (KØF):

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 10. januar og fredag den 11. januar 2019.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn og Unge Topmøde torsdag den 31. januar og fredag den 1. februar 2019.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 21. marts og fredag den 22. marts 2019.

  Teknik og Miljø´19:

  KL afholder Teknik og Miljø´19 konference torsdag den 25. april og fredag den 26. april 2019.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 9. maj og fredag den 10. maj 2019.

  Kultur- og Fritidskonference 2019

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference onsdag den 15. maj og torsdag den 16. maj 2019

  Folkemøde på Bornholm

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 13. juni til søndag den 16. juni 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

  Skoleudvalget den 11. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 14
  Forslag fra T - Stationsvej 5
  Sagsid.: 18/4399

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Forslag 1 fra Liste T:

  På baggrund af en orientering fra forvaltningen drøfter ØU fremtiden for Dragør gamle rådhus på Stationsvej 5. Som bilag ønskes kontakter til ejendomsmæglere, gennemførte vurderinger og interne notater om husets fremtidige anvendelse.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen fremkommer med forslag til at få Dragør gamle rådhus på Stationsvej erklæret bevaringsværdigt.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af 15. oktober 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”På baggrund af en orientering fra forvaltningen drøfter ØU fremtiden for Dragør gamle rådhus på Stationsvej 5. Som bilag ønskes kontakter til ejendomsmæglere, gennemførte vurderinger og interne notater om husets fremtidige anvendelse.

  Baggrund:

  Dragør gamle rådhus på Stationsvej 5 er ifølge oplysninger fra Slots- og Kulturstyrelsen hverken fredet eller bevaringsværdigt. Dermed kan bygningen rives ned uden politisk behandling. Imidlertid er bygningen en vigtig del af Dragørs historie, og dens arkitektur indgår som et væsentligt element af Dragør Stationsplads. Da det gamle rådhus tilmed ligger som en skillelinje mellem Dragør gamle by og det mere moderne villabyggeri, vil en ændring eller nedrivning gøre byens identitet fattigere og sandsynligvis vanskeliggøre processen omkring en UNESCO-godkendelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

 • 15
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 16
  Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo september
  Sagsid.: 18/4397

  RESUMÉ:

  Den 30. september 2018 udgjorde likviditeten 117,2 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Ifølge en ny prognose vil likviditeten den 31. december 2018 udgøre 104,7 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 117,2 mio. kr. pr. 30. september 2018. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  Ifølge prognosen vil likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgøre 104,7 mio. kr. pr. 31. december 2018.

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likvi-ditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Prognosen bygger på det vedtagne budget for 2018 justeret for politisk vedtagne tillægsbevillinger samt forventede overførsler af anlæg til 2019.

  Effekten af, at der i 2017 blev anvendt 40 mio. kr. til et ekstraordinært afdrag på kommunens langfristede gæld er nu slået fuldt igennem på likviditeten efter kassekreditreglen.

  Betalingen af det ekstraordinære afdrag slog omgående igennem på dag til dag likviditeten i august 2017. Da likviditeten efter kassekreditreglen er et gennemsnit af de daglige saldi inden for det seneste år, tager det 1 år, før effekten af et ekstraordinært afdrag slår fuldt igennem på likviditeten efter kassekreditreglen. Dermed har et højt dag til dag likviditetsniveau i 2017 frem til det ekstraordinære afdrag i august trukket gennemsnittet op indtil august 2018.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 30. september 2018 84,7 mio. kr.

  Ifølge den nye prognose vil dag til dag likviditeten pr. 31. december 2018 udgøre 26,7 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten ligger ekstraordinært lavt i kommunerne pr. 31.12.2018, fordi der udbetales lønninger på den næstsidste bankdag i december, og kommunerne modtager 12. dels afregninger den 3. januar 2018. Desuden opkræver Dragør Kommune ejendomsskatter halvårligt, der tilgår likviditeten d. 5. februar og 5. august, og udgør ca. 68 mio. kr. begge gange.

  Budget 2018 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 18,1 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  KB´s økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Fælles deltagelse på Folkemødet 2019 blev drøftet.

  Peter Læssøe (T) spurgte til Handicaprådets budget.