Skip navigationen

Referat

Torsdag den 15. november 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Peter Læssøe (T) forlod mødet efter punkt 19.
 • 1
  Status og implementeringsplan for persondataforordningen (GDPR)
  Sagsid.: 18/4602

  RESUMÉ:

  Den nye persondataforordning trådte i kræft 25. maj 2018 og stiller nye krav til håndteringen og dokumentationen af persondataoplysninger i alle landets kommuner, herunder også Dragør kommune. Derfor har Dragør kommune arbejdet med at kunne leve op til de nye bestemmelser.

  Dette notat opridser status for disse bestræbelser og fremlægger et forslag til principper for prioritering af opgaven til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ØU tager orienteringen til efterretning,

  2. at ØU tager til efterretningen, at implementeringsplanen med de nuværende ressourcer må forventes at tage 1-2 år længere end forudsat af kommunens DPO,

  3. at ØU godkender principper for prioriteringer i implementeringen af GDPR.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har 16. maj 2018 i ØU og på temamøde for Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018 tidligere orienteret om persondataforordningen. I maj blev der blandt andet redegjort for en række at de forestående opgaver, og i august redegjorde kommunes dataprotection officer (DPO) for status i Dragør kommunes implementering. På begge møder blev det understreget, at efterlevelse af persondataforordningen er en meget stor, til dels ny og meget krævende opgave, som tillægges vores driftsopgaver – og således ikke løftes ved gennemførsel af ét enkelt projekt, men derimod kræver et struktureret compliance program.

  Overordnet implementeringsplan

  Dragør kommune har ansat to DPO’er i samarbejde med de øvrige kommuner i DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening). DPO’erne blev ansat ultimo maj 2018 og har efterfølgende udarbejdet en fælles overordnet DSD implementeringsplan. Planen indeholder 10 indsatsområder, som skal gentages i fire halvårlige forløb frem mod år 2020, hvor det nuværende KL sikkerhedsprogram afsluttes. Forløbene skal være med til løbende at øge modenheden i kommunerne.

  Implementeringen af GDPR kan sammenfattes i 10 indsatsområder, som er gengivet nedenfor. Indsatsområderne er udledt af forordningen og understøtter KL’s anbefalinger til kommunernes håndtering af GDPR.

  · Lovlighed af behandlinger

  · Fortegnelser af behandlinger

  · Oplysningspligt

  · Databehandler

  · Risikovurdering

  · Sikkerhed, T&O

  · Awareness

  · Sikkerhedshændelser

  · Sikkerhedspolitikker

  · Faglige retningslinjer

  Arbejdet vil således både kræve konkret udvikling og dokumentation af fx behandlingsaktiviteter, konsekvensvurderinger mv., men det også omfatte en ikke uvæsentlig indsats i forhold til organisatorisk implementering eller forandringsledelse, da den strukturerede tilgang til informationssikkerhed stiller nye krav til kompetencer og interne processer i hele organisationen.

  Der er derfor tale om en modenhedsrejse, som vil tage flere år. EU-kommissionen har derfor også tilladt en implementeringsperiode på 2 år til at få GDPR på plads, idet loven blev vedtaget i april 2016 med gyldighed 25. maj 2018.

  Status er, at Dragør kommune har arbejdet med behandlings fortegnelser, de registreredes rettigheder, men også databehandler forhold udover ansættelsen af en DPO. For at nå et tilfredsstillende GDPR compliance modenhed ligger der dog en stor arbejdsbyrde forud.

  DPO’erne har, som nævnt, fastlagt en fælles DSD-implementeringsplan, som der lægges op til at medlemskommunerne følger. Der er store faglige og ressourcemæssige fordele ved, at Dragør kommune følger den fælles overordnede DSD-implementeringsplan, fordi Dragør kommune hverken har kompetencer eller ressourcer til at gennemføre en selvstændig implementering af GDPR.

  Ressourcer

  Forudsætningerne for den fælles overordnede DSD-implementeringsplan er naturligvis, at hver enkelt kommune har de nødvendige ressourcer og prioriterer opgaven. Der er taget en forudsætning om, at der afsættes ét fuldt årsværk i hver kommune centralt samt, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer i alle fagcentre. Ved årsskiftet vil allokeringen til opgaven i Dragør kommune være ½ årsværk centralt og ingen ekstra ressourcer i fagcentrene. Dragør kommune har således i udgangspunkt for få ressourcer til opgaven.

  Dragør kommune kan derfor ikke realistisk løfte både bredden og dybden af GDPR opgaven med den bemanding, der er fra 2019. Et realistisk scenarie er, at Dragør kommune vil være 1-2 år længere om at gennemføre DSD planen end forudsat af kommunens DPO. DPO’ernes implementeringsplan udløber ultimo 2020, hvorfor Dragør kommune forventeligt er på niveau 2021-2022.

  Såfremt KB vurderer, at dette ikke er ønskeligt og derimod ønsker, at Dragør kommune kan følge DSD planen, kan den beslutte, at opprioritere arbejdet med GDPR med ansættelse af en fuldtidsmedarbejder til informationssikkerhedsarbejdet. Da budget 2019 indeholder en besparelse på én million kroner på digitalisering foruden rammebesparelser mv., så kan opprioritering af GDPR-arbejdet ikke umiddelbart finansieres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

  Principper

  Dragør kommunes informationssikkerhedskoordinator indgår i konkret samarbejde med kommunens DPO og i netværk med DSD kommunerne for mest effektivt at komme hurtigt i mål med de forskellige leverancer.

  Administrationen foreslår følgende principper for prioritering af opgaverne;

  · Datatilsynets udmeldinger om tilsyn (omfatter bl.a. sundhedsområdet, ansættelse af DPO og tilsyn med leverandørerne), således at Dragør kommune minimerer risikoen for at få påtale fra Datatilsynet

  · Dragør kommune følger DSD-implementeringsplanen og DPO’erne prioritering af 10 indsatsområder, således at Dragør kommune får størst mulig gevinst af samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, bl.a. via fælles skabeloner og metodevalg

  · Områder med flest og mest følsomme data håndteres først (fx sundhed og omsorg), jf. grundlæggende princip om risikotilgang til arbejdet med informationssikkerhed

  Den konkrete prioritering af opgaverne foretages af administrationen under hensynstagen til den interne ressourceallokering. ØU orienteres, når relevante oplysninger foreligger om fremdriften i arbejdet med GDPR.

  LOVE/REGLER:

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 2
  Forslag fra T - Overholdelse af Databeskyttelsesforordningen
  Sagsid.: 18/4501

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-11-2018

  Borgmesteren stiller procedureforslag:

  Sagen sendes tilbage ØU.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 22. oktober 2018, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Dragør Kommunes overholdelse af Databeskyttelsesforordningen.

  Kommunalbestyrelsen er blevet oplyst om, at Dragør Kommune ikke lever op til Databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft d. 25. maj 2018. Liste T ønsker derfor, at Borgmesteren snarest fremlægger en plan for, hvordan Dragør Kommune hurtigst og mest effektivt opnår overholdelse af forordningen.

  En sådan plan bør som minimum indeholde status, interessentanalyse, projektorganisering, tidsplan, vurdering af ressourcebehov og konkret målsætning for hvornår overholdelse er opnået.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

 • 3
  Endelig godkendelse af budget 2019-2022
  Sagsid.: 18/4582

  RESUMÉ:

  Det vedtagne budget for 2019-2022 er indberettet i økonomisystemet og forelægges til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det indberettede budget for 2019-2022 tages til efterretning,
  2. at de beregnede fritvalgspriser på ældreområdet godkendes,
  3. at der gives en anlægsbevilling i 2019 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 7,5 mio. kr. fra puljer til genopretning af bygninger for året 2019,
  4. at der gives en anlægsbevilling i 2019 til frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,0 mio.kr. fra digitaliseringspuljen for 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-4

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Budget 2019-2022 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018. Administrationen har indarbejdet budgetforliget af den 4. oktober, og der er ikke indarbejdet tekniske justeringer. Budgettet er nu teknisk indberettet i økonomisystemet, i henhold til frist fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Budget 2019 - hovedoversigt

  På baggrund af den endelige indberetning ser hovedtallene i budget 2019-2022 ud som følger:

  I mio. kr.

  (2019-prisniveau)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Driftsudgifter

  813,8

  835,4

  854,7

  874,5

  Indtægter

  -840,2

  -863,2

  -884,5

  -910,9

  Ordinær drift i alt

  -26,5

  -27,8

  -29,9

  -36,4

  Anlægsudgifter

  43,9

  29,1

  18,4

  15,9

  Resultat før renter, afdrag og finansiering

  17,5

  1,3

  -11,5

  -20,5

  Lån og øvrige finansforskydninger

  16,8

  15,2

  15,1

  15,3

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  34,3

  16,5

  3,6

  -5,3

  Ovenstående tabel indeholder budgetforliget med P/L-ændringer

  Eventuelle unøjagtigheder i sammentællinger skyldes afrundinger

  + = udgift, - = indtægt

  For hele perioden er der et overskud på den ordinære drift på mellem 26,5 og 36,4 mio. kr.

  Det vedtagne budget medfører et kassetræk på 34,3 mio. kr. i 2019 faldende til et kassetræk på 3,6 mio. kr. i 2021, og en kasseforbedring på 5,3 mio. kr. i 2022.

  Samlet set er der et kassetræk på 49,2 mio. kr. i løbet af den 4-årige budgetperiode.

  I forhold til servicerammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der en overskridelse på 0,2 mio. kr. i 2019.

  Kommuner hæver skatten – det kan udløse straf

  Kommunerne har nu vedtaget deres budgetter for 2019, og samlet har de øget skatterne med 69,3 mio. kr., hvilket er i modstrid med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Sanktionen mod kommunerne består af en individuel straf for 5 af de 6 kommuner der har hævet skatten, og en kollektiv straf der rammer alle landets kommuner. Den individuelle straf omfatter 75 % af skatteforhøjelsen, og den kollektive straf omfatter 25 % af skatteforhøjelsen. I forhold til Dragørs andel af den samlede befolkning, kan det i tilfælde af straf eller sanktion, forventes at Dragør kommunens andel vil være på beskedne 42 tusind kroner. Budget 2019 er ikke justeret som følge heraf.

  Beregning af fritvalgspriser på ældreområdet

  På baggrund af det vedtagne budget for 2018 er der blevet beregnet nye priser til private leverandører af hjemmepleje i 2018. Praktisk hjælp afregnes med 424 kr. pr. time, personlig pleje i hverdagstimer afregnes med 424 kr. pr. time, og personlig pleje øvrig tid afregnes med 547 kr. pr. time. Budget 2019 er ikke justeret som følge heraf. Det indstilles at de beregnede fritvalgspriser godkendes.

  Endvidere indstiller administrationen:

  • At der gives en anlægsbevilling i 2019 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 7,5 mio. kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje (jævnfør Nedenstående tabel). Frigivelsen ønskes så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet indenfor de enkelte genopretningspuljer.

  I mio. kr.

  (2019-prisniveau)

  2019

  Genopretning af bygninger pulje

  1,6

  Genopretning Hollænderhallen pulje

  0,2

  Genopretning af veje pulje

  3,0

  Genopretningspulje skoler pulje

  1,1

  Genopretning daginstitutioner, pulje

  0,6

  Genopretning, Enggården

  1,0

  I alt

  7,5

  • At der gives en anlægsbevilling i 2019 til frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. fra Digitaliseringspuljen. Midlerne fra Digitaliseringspuljen ønskes frigivet for at kunne igangsætte en række mindre anskaffelser bl.a. indenfor ”Den Fællesoffentlige/kommunale Digitaliseringsstrategi”, og lovbestemte digitaliseringstiltag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018

 • 4
  Godkendelse af takster til budget 2019 - BFKU
  Sagsid.: 18/4720

  RESUMÉ:

  Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2019 som Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Takst 2018 i kr.

  Takst 2019 i kr.

  Dagpleje

  2.480,-

  2.582,-

  Vuggestue  - fuld tid

  3.027,-

  3.047,-

  Vuggestue  - 30 timer

  1.848,-

  Vuggestue  - 10 timer

  616,-

  Børnehave – fuld tid

  1.693,-

  1.521,-

  Børnehave – 30 timer

  924,-

  Børnehave - 10 timer

  308,-

  Frokostordning

  998,-

  1.010,-

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  Frokostordning er fastlagt på baggrund af tidligere år korrigeret med KL’s pris- og lønfremskrivning.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2019-2022 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2019 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 22. november 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 5
  Godkendelse af takster til budget 2019 – SU
  Sagsid.: 18/4719

  RESUMÉ:

  Takster på Skoleudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2018, samt korrigeret på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger i forbindelse med budget 2019-21. Taksten for fritidsklub blevet genberegnet på baggrund af budget 2019, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra C og Liste T:

  Liste T og C finder det urimeligt, at taksten på SFO’erne sættes op med næsten 40 procent, mens tilbuddet gøres markant ringere.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra C og Liste T:

  Liste T og C finder det urimeligt, at taksten på SFO’erne sættes op med næsten 40 procent, mens tilbuddet gøres markant ringere.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster forelægges på Skoleudvalgets område:

  Takst 2018 i kr.

  Takst 2019 i kr.

  SFO

  1.060,-

  1.465,-

  Fritidsklub

  501,-

  487,-

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2018 er fremskrevet til 2019-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL, samt korrigeret i overensstemmelse med beslutninger i kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2018 i forbindelse med budget 2019-22.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2019-2022 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På SU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2019 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 22. november 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 6
  Tilbud fra Gældsstyrelsen om køb af gammel gæld
  Sagsid.: 18/4598

  RESUMÉ:

  Gældsstyrelsen har tilbudt at afkøbe visse fordringer som led i et oprydningsarbejde. Dette sker på baggrund af en generel aftale mellem KL og Regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne og vilkårene for salget. Administrationen har valgt at tage imod tilbuddet fra Gældsstyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  at accept af tilbud fra Gældsstyrelsen tages til efterretning

  at accept af fremtidig tilbud om afkøb af fordringer delegeres til administrationen

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Gældsstyrelsen har tilbudt at afkøbe visse fordringer som led i et oprydningsarbejde. Dette sker på baggrund af en generel aftale mellem KL og Regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne og vilkårene for salget. Administrationen har valgt at tage imod tilbuddet fra Gældsstyrelsen.

  Gældsstyrelsen vurderer, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om fordringer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne. Kriterierne er oplistet i vedlagte bilag.

  I det første konkrete tilbud der er fremsendt vedrører det oprindelige krav 29.648,58 kr. vedr. bådplads leje, gebyrer samt små restancer. Det er beløb som Dragør Kommune ikke vil kunne inddrive, da beløbene nu er så gamle, at de er forældet. Gældsstyrelsen tilbyder at tilbagekøbe kravene for 4.232,79 kr. Dette har administrationen accepteret fordi accepten skal afgives senest den 12. november.

  Det kan forventes, at der senere vil komme flere tilbud om afkøb vedrørende andre fordringer, og administrationen indstiller på at accept af fremtidig tilbud om afkøb af fordringer delegeres til administrationen.

  Økonomiudvalget vil fremover blive orienteret omkring status for afkøb af fordringer, samt andre afskrivninger i forbindelse med den årlige oversigt omkring afstemninger som administrationen forelægger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet vil indgå i den årlige afskrivningsoversigt, som forelægges Økonomiudvalget i første kvartal hvert år.

  Der pågår for indeværende en drøftelse mellem Staten og KL i forhold til hvordan afkøb af fordringer konkret skal indgå i kommunernes regnskabsførelse. De konkrete regnskabsmæssige konsekvenser af afkøb kan derfor ikke oplyses på nuværende tidspunkt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2019
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende budgettet for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers budget 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet.

  Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes.

  Museum Amagers budget for 2019 er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 8
  Forlængelse af direktøransættelse (lukket)
  Sagsid.: 14/1315
 • 9
  Tildelingsmodel på skoleområdet - tilbage fra høring
  Sagsid.: 18/3085

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet forslag til nye tildelingsmodeller på skoleområdet. Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende model 3 og 7 i høring. Disse har nu været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tildelingsmodel 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Liste T genfremsatte forslag fra SU:

  Liste T foreslår, at skolernes økonomi underkastes en nøjere granskning, og at der udarbejdes en ny model, der i højere grad er gennemskuelig og understøtter ønsket om 3 ligeværdige skoler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra SU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolernes økonomi underkastes en nøjere granskning, og at der udarbejdes en ny model, der i højere grad er gennemskuelig og understøtter ønsket om 3 ligeværdige skoler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  AOV anbefaler tildelingsmodel 3 idet der dog ønskes en evaluering af modellen inden næste budgetlægning ud fra ønsket om, at tildelingsmodellen fremover skal give de tre skoler ligeværdige rammer.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende tildelingsmodeller 3 og 7 i høring.

  Der er i alt kommet 6 høringssvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort.

  Dragør Skole

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Skolebestyrelsen mener, at de fremlagte modeller både giver et misvisende billede af, hvilke ramme de enkelte skoler har til rådighed til at kunne opfylde målene for Dragør Kommunes skolevæsen og at Kommunalbestyrelsens definition af rammerne for ligeværdige skoler ikke kan opfyldes i de fremlagte tildelingsmodeller.

  Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor, hvorfor der i model 7 er en grænse på 27 elever, da dette er i modstrid med beslutningen om, at der kun skal være 24 elever i klasserne.

  Skolebestyrelsen foreslår derfor, at model 7 tilpasses, således at der rent faktisk gives samme rammer for skolerne.

  LMU Dragør Skole

  LMU er enig med skolebestyrelsens høringssvar og opfordre derfor også til, at model 7 tilpasses, således at der gives samme rammer for skolerne.

  St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen undrer sig over de foreslåede modeller begge resulterer i, at en elev på Dragør Skole er dyrere end en på St. Magleby Skole. Skolebestyrelsen finder model 7 uacceptabel, og er uforstående over for, hvorfor man i modellen bruger et elevtal på 27 som udløsende faktor for en ekstra økonomisk tildeling.

  Den foreslåede model 3 er, med modifikationer, spiselig for St. Magleby Skole, men ser en udfordring i, at modellem ikke forklare, hvorfor elever på St. Magleby Skole skal have færre penge end eleverne på de to andre skoler.

  LMU St. Magleby Skole

  LMU mener, at tildelingsmodellerne fremstår tilfældige og finder model 7 uacceptabel. Model 3 er, med modifikationer, spiselig for St. Magleby Skole.

  Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

  Af de fremførte modeller, er det skolebestyrelsens opfattelse, at model 3 er den bedste og den de tilslutter sig. Dog påpeger skolebestyrelsen bekymring ved ikke at kunne rekruttere lærere, grundet lave lønninger og at det ikke er muligt at leve op til skolepolitikken, hvis de ikke får tildelt flere ressourcer.

  LMU Nordstrandskolen

  LMU mener, at tildelingsmodellerne bør tage udgangspunkt i elevantallet. Økonomifordelingen bør ske gennem en jævn fordeling af eleverne ud på skolerne, hvilket også vil give det bedste pædagogiske miljø for alle eleverne. Selve klassedannelsen bør være et anliggende for den enkelte skole, og ikke en parameter i forhold til økonomifordelingen. Derfor foretrækker LMU model 3.

  Administrationens bemærkninger

  Administrationen anbefaler tildelingsmodel 3 på baggrund af høringssvarene, og at denne bygger videre på kendte principper.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 10
  Tildelingsmodel på SFO-området - tilbage fra høring
  Sagsid.: 18/3086

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet forslag til ny tildelingsmodel på SFO-området. Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende tildelingsmodel i høring. Denne har nu været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler tildelingsmodellen over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Et enigt udvalg anbefaler, at tildelingsmodellen udskydes, så det gælder fra 2020, og afventer, at den nye SFO-struktur falder på plads.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 13. september 2018 at sende tildelingsmodel på SFO-området i høring.

  Der er i alt kommet 6 høringssvar. Alle høringssvar er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort.

  Dragør Skole

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Skolebestyrelsen har vanskeligt ved at gennemskue om tildelingsmodellen afviger væsentligt fra den hidtidige tildeling. Skolebestyrelsen fremhæver dog, at forudsætningerne for modellen er ændret i og med, at der ligger en beslutning om at ændre hele SFO-strukturen. Skolebestyrelsen finder det bekymrende, at de pædagogiske ledere på SFO"erne reduceres fra 9 til 3 ledere.

  Afslutningsvis foreslår skolebestyrelsen en ny eller revideret tildelingsmodel for SFO-området, når den nye struktur endeligt er på plads.

  LMU Dragør Skole

  Generelt har LMU vanskeligt ved at gennemskue om tildelingsmodellen afviger væsentligt fra den hidtidige tildeling. LMU fremhæver dog, at forudsætningerne for modellen er ændret i og med, at der ligger en beslutning om at ændre hele SFO-strukturen. LMU finder det vigtigt, at man i den nye struktur sikrer, at opgørelserne for SFO"ernes åbningstider på skoledage samt skolelukningsdage er korrekt, da opgørelsen vil ligge til grund for budgettildelingen. LMU finder det bekymrende, at de pædagogiske ledere på SFO"erne reduceres fra 9 til 3 ledere.

  St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen kan ikke forholde sig til tildelingsmodel på SFO-området, da forudsætningerne for SFO-området har ændret sig fundamentalt med offentliggørelsen af budgetaftalen for 2019. Skolebestyrelsen forventer at modtage reviderede forslag til tildelingsmodel.

  LMU St. Magleby Skole

  LMU forventer at modtage reviderede forslag til tildelingsmodel på SFO-området, da forudsætningerne på SFO-området har ændret sig fundamentalt med offentliggørelsen af budgetaftalen for 2019. Derudover udviser LMU bekymring overfor lukning af Sølyst og Hovedgaden, da dette er en stor omvæltning for personale, forældre og børn og vil medføre en helt ny SFO kultur, som vil tage lang tid at indarbejde og kræve en stor indsats fra personale, børn og forældre.

  Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen er positivt indstillet overfor tildelingsmodellen. Skolebestyrelsen påpeger dog, at tildelingsmodellen rammer SFO-området tilhørende St. Magleby Skole unødigt hårdt, på en måde, som de ikke finder rimeligt. Skolebestyrelsen efterspørger endvidere en belysning af beløb til basisdrift af institutionen. Derudover undrer skolebestyrelsen sig over, at udgifter til bygningsdrift ikke reguleres med udvikling af antal børn, hvorfor de ønsker dette belyst yderligere.

  LMU Nordstrandskolen

  LMU ønsker, at der udarbejdes en ny tildelingsmodel, hvor beregningerne tager højde for den nye SFO-struktur. Dette med baggrund i det vedtagne budgetforlig. 

  Administrationens bemærkninger

  Høringen omkring modellerne vedrører principperne for tildeling/fordeling af budget til de 3 SFO’er. Ændringen af SFO strukturen har ikke betydning for de overordnede principper. Den nye struktur medføre, at tildelingen for basisdrift pr. SFO enhed (550.000 kr.), skal justeres. Justeringen sikrer, at der ikke sker omfordeling mellem de 3 nye SFO’er.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel for SFO-området har været sendt i høring hos skolebestyrelser og LMU på Dragør Skole, St. Magleby Skole og Nordstrandskolen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 11
  Frigivelse - handicapvenlige tiltag 2018
  Sagsid.: 18/4018

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2018, der er afsat i anlægsbudget 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handicapvenlige tiltag 2018 og, at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  Liste T foreslår, at opgaverne i Hollænderhallen prioriteres nu og at resten af beløbet for 2018 overføres til 2019 til endelig prioritering i handicaprådet.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det urimeligt, at det er et politisk udvalg, der specificerer nøjagtig hvad de 100.000 kr. skal øremærkes til. Det er netop hvad handicaprådet er sat i verden for at prioritere – og handicaprådet er ikke enig i den prioritering, som flertallet har besluttet i aften.

  Anbefaling fra BEPU:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at opgaverne i Hollænderhallen prioriteres nu og at resten af beløbet for 2018 overføres til 2019 til endelig prioritering i handicaprådet.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra A:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det urimeligt, at det er et politisk udvalg, der specificerer nøjagtig hvad de 100.000 kr. skal øremærkes til. Det er netop hvad handicaprådet er sat i verden for at prioritere – og handicaprådet er ikke enig i den prioritering, som flertallet har besluttet i aften.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-11-2018

  Procedureforslag fra Liste T:

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  5 (A+O)

  Undlod at stemme:

  3 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Forslag fra T:

  At udvalget frigiver 100.000 kr. til Handicaprådet, som Handicaprådet selv kan prioritere.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra A:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra A:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Forslag fra T:

  At udvalget frigiver 100.000 kr. til Handicaprådet, som Handicaprådet selv kan prioritere.

  For stemte:

  3 (T+C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra A:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i anlægsbudget 2018 til etablering af handicapvenlige tiltag.

  Ved møde i Handicaprådet i Dragør Kommune den 22. august 2018 indstillede Handicaprådet, at afsætte penge til handicapvenlige tiltag i 2018 til et eller flere af følgende punkter:

  - Etablering af dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen. Etablering heraf koster anslået ca. 25.000 kr. Hollænderhallen har ikke selv budget til at håndtere udgiften, hvorfor denne foreslås bekostet af anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2018.

  - Ændring af belægningerne på det sydlige fortov på Kirkevej fra Dragørhjørnet (Bellano) til kirken og Wiedergården til taktile fliser. Etablering heraf koster anslået ca. 185.000 kr., hvilket i sig selv overstiger anlægspuljen.

  - Opsætning af cykelstativer ved Kongevejen, dels ved Dragørhjørnet, og dels ved gågadens udmunding mod havnen. Dette med ønske om at de af butikkerne løst opsatte cykelstativer på Kongevejen kan forlanges fjernet, da stativer/cykler ofte fylder ind i ganglinjen. Etablering af fx 10 cykelstativer på Kongevejen i regi af Vej- og Gartnerafdelingen koster anslået ca. 30.000 kr.

  Administrationen vil foreslå, at iværksætte etablering af dørpumpe og opsætning af faste cykelstativer langs Kongevejen for anslået 55.000 kr. De resterende 49.100 kr. kan enten anvendes til udførelse af en første etape af taktile fliser på Kirkevej eller alternativt afvente vedtagelse af budget 2019 med tanke på en samlet større etablering i 2019, hvis der findes midler til handicapvenlige tiltag i budget 2019.

  Det skal nævnes, at Handicaprådet har yderligere ønsker til anlæg. Eksempelvis ønsker Handicaprådet tiltag med henblik på bedre adgang til strand og badefaciliteter. Administrationen fremkommer med forslag hertil i separat sag på et senere tidspunkt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Disponering af pulje inden for budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det er Handicaprådet i Dragør Kommune, der ved seneste møde har foreslået de nævnte handicapvenlige tiltag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer som fremmer tilgængelighed for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 12
  Beslutning om principper for konkurrence om kystbeskyttelsen
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede 21. juni 2018 overordnede principper for fremtidens kystbeskyttelse af Dragør Kommune - herunder at kystbeskyttelsesprojektet skal konkretiseres gennem en konkurrence.

  Denne sag opridser principperne for en kommende konkurrence. Udvalget skal efterfølgende godkende oplæg til konkurrenceprogram og endelig procesplan i første halvår 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  principperne for konkurrence om kystbeskyttelse tages til efterretning med henblik på at få udarbejdet et udkast til konkurrenceprogram.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at afsøge mulighed for fondsmidler til dækning af projekt- og/eller anlægsomkostninger.

  3.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på kr. 200.000 til fortsatte tekniske undersøgelser – herunder præcis modelberegning af digehøjder, opstart på konkurrenceprogram og at rådighedsbeløbet frigives per 1. januar 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Ad 1-3

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Ebbe Kyrø (T))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der lægges op til en konkurrence, hvor der udvikles tre skitseforslag, som integrerer den tekniske, rekreative og æstetiske/visuelle værdi af kystbeskyttelsen. Skitseforslagene udvikles i løbende dialog med politikere og repræsentanter for grundejerforeningerne henblik på hensyntagen til lokal viden og idéer. 

  Når der er fundet en vinder, udarbejdes der et samlet dispositionsforslag. Kommunalbestyrelen godkender det endelige projekt til udførsel.

  Ved at godkende principper for en konkurrence kan administrationen udarbejde et oplæg til program for konkurrencen – herunder igangsætte forundersøgelser og planlægge involveringen af interessenter.

  Udvalget vil efterfølgende skulle godkende det endelige oplæg til konkurrenceprogram samt en endelig procesplan i første halvår 2019. Der er endnu ikke en endelig procesplan, men konkurrenceforløbet forventes afsluttet ultimo 2019/primo 2020.

  Principper for konkurrence om kystbeskyttelse

  Herunder gengives anbefalingerne til principper for konkurrencen i kort form. Principperne kan læses i fuld længde i bilaget ”Principper for konkurrence om kystbeskyttelse i Dragør”.

  1. Konkurrenceform: Konkurrencen tilrettelægges som en åben konkurrenceform (parallelkonkurrence/opdrag) fordi den giver god mulighed for dialog og inddragelse undervejs. Konkurrenceformen er egnet til projekter, hvor den endelige finansieringsmodel og tidsplan ikke er kendt på forhånd.

  2. Organisering: Der nedsættes et bedømmelsesudvalg og en eller flere, følgegruppe(r).

  Bedømmelsesudvalget har mandat til at udpege en vinder. Bedømmelsesudvalget har til opgave at vurdere, hvilket forslag som bedst opfylder konkurrenceprogrammets krav og intention. Beslutning om det endelige projekt til udførsel efter konkurrencen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der vil være politisk repræsentation fra hvert parti i bedømmelsesudvalget.

  Følgegruppen/erne vil bestå af repræsentanter for grundejerforeningerne på delstrækningerne langs kysten, idet grundejerne som udgangspunktet skal finansiere kystbeskyttelsen, og samtidig skal være med til at sikre lokal indpasning.

  3. Konkurrenceproces og borgerinddragelse: Tilrettelæggelsen af konkurrencen sker ud fra et princip om, at processen skal være transparent og fremmende for projektet gennem løbende information og med en konstruktiv dialog med grundejere og politikere om løsningsmulighederne. Inddragelsen vil primært ske gennem programudvikling og i samarbejdet med de udøvende teams.

  4. Resultat: Resultatet af konkurrencen er tre skitseforslag for de tekniske og arkitektoniske kystbeskyttelsesløsninger. Vinderen får mulighed for at udarbejde et samlet dispositionsforslag. Der vil primært blive arbejdet med den konkrete løsning for diget/anlægget langs kysten, men der vil også blive undersøgt perspektiver for, hvordan kommunen kan sikre sig en robust kystbeskyttelse i et længere perspektiv.   

  5. Økonomi: Konkurrencen forventes afholdt indenfor en ramme på 2 millioner med følgende overslag: rådgiver – honorar (500.000 kr.), Fagdommere (100.000 kr.), Honorar til tre deltagende teams (900.000 kr.), teknisk og juridisk rådgivning til konkurrencen (250.000 kr.), dispositionsforslag (250.000 kr.).

  Sammenhæng med de øvrige faser

  I bilag kan findes en oversigt over det samlede forløb for kystbeskyttelsesprojektet i 4 faser, hvor konkurrencen udgør fase 2.

  LOVE/REGLER:

  Etablering af kystbeskyttelse er reguleret af kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 78 af 19.januar 2017 om kystbeskyttelse med senere ændringer). I kystbeskyttelsesloven kapitel 1a er fastsat en særlig regulering og proces for vedtagelse af fælles kystbeskyttelsesprojekter, som gennemføres i kommunalt regi.

  Administrationen har været i dialog med kystdirektoratet, som anbefalede at Dragør Kommune venter med at igangsætte kapitel 1a processen til der er truffet overordnede principielle beslutninger, og der foreligger et skitseprojekt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 3.300.000 kr. i 2019 i budgettet til kystbeskyttelse. 2 millioner af disse er disponeret til konkurrence.

  I alt er der frigivet 800.000 kr. i august 2018. I denne sag søges om yderligere frigivelse af 200.000 kr. De frigivende midler anvendes til opstart af konkurrence og til forundersøgelser.

  Administrationen vil derudover iværksætte en fondsscreening med henblik på at afsøge muligheder for medfinansiering af projektomkostninger og/eller anlægsomkostninger. Gennem tidlig fondsdialog tilrettelægges en plan for ansøgning og involvering af fonde i udviklingsprocessen. Her forventer administrationen bl.a. at søge pulje afsat i samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

  De samlede anlægsomkostninger herunder projekteringsomkostninger kan pålægges et senere oprettet digelag og vil ikke påvirke kommunens service- og driftsramme udover udlæg til projektering og konkurrence. Både fremtidige og afholdte udgifter vil indgå i den samlede finansiering af diget. Dette forudsætter dog at digeprojektet gennemføres.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været afholdt en forhøring og offentlig debat om de overordnede spørgsmål om de kommende diger i januar og februar 2018. Resultatet af borgerinddragelsen er tilgængelig i databasen:

  https://www.dragoer.dk/debatdiger

  Strategi for borgerinddragelse i konkurrencefasen fremgår af sagen, og vil være del af den endelige procesplan.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 13
  Strandparken afd. 1 - godkendelse af låneomlægning m.v.
  Sagsid.: 18/4709

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ønsker at omlægge to ældre lån.

  Låneomlægningen og tinglysningen af nye pantebreve skal godkendes af kommunen som økonomisk tilsyn med boligselskabet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den ansøgte låneomlægning og tinglysningen af nye pantebreve godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Realkredit Danmark har på vegne af Strandparken afd. 1 ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af udstedelse af nye pantebreve i forbindelse med omlægningen af to ældre lån.

  Ansøgningen for afd. 1 vedrører omlægningen af ét lån på 3.600.000 Kr. til et lån på 2.790.000 Kr. med samme restløbetid på 9 år og 6 måneder og til en lavere ydelse.

  Det andet lån er på 1.522.000 Kr. og ønskes omlagt til et lån på 1.206.000 Kr. med samme restløbetid på 14 år og 3 måneder og til en lavere ydelse.

  Det lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingen, anbefaler administrationen at låneomlægningen og tinglysningen af de nye pantebreve godkendes.

  Der er tidligere givet samtykke til lignende pantebrevsudstedelser ved låneomlægninger i Boligselskabet Strandparken og i Engparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29. der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018

  Bilag

 • 14
  Retningslinjer for kommunalbestyrelsens repræsentation
  Sagsid.: 15/1829

  RESUMÉ:

  I sagen skal Økonomiudvalget tage stilling til om administrationens forslag til ændringer i retningslinjer for kommunalbestyrelsens repræsentation, kan godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ændringer i retningslinjer for kommunalbestyrelsens repræsentation godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Ændringsforslag fra A+C+O+T+V:

  Borgmesterens tiltrædelse/fratrædelse  

  Der afholdes og betales reception, der annonceres i Dragør Nyt og udsendes invitationer til samarbejdskommunerne samt samarbejdspartnere. Ved fratrædelse gives der en gave, der i værdi overholder bagatelgrænsen for personalegoder.

  Borgmesterens runde fødselsdage

  Der afholdes og betales reception som anført under punkt 1. Desuden gives der en gave der i værdi overholder bagatelgrænsen for personalegoder.

  Kommunalbestyrelsesmedlemmers jubilæum (25, 40 og 50 år)

  Der afholdes og betales reception som anført under punkt 1. Desuden gives der en gave der i værdi overholder bagatelgrænsen for personalegoder.

  Dødsfald

  Nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer og tidligere borgmestre: Krans med bånd. Tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer: Bårebuket.

  Kommunalbestyrelsesperiodens afslutning

  Der afholdes afslutningsmiddag for kommunalbestyrelsens medlemmer med ledsager, direktionens medlemmer med ledsager og enkelte andre med ledsager. Middagen afholdes på restaurant. Der gives en gave med indgravering til afgående kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Udvalg råd og nævn m.fl.

  Der kan afholdes middag ”i huset” eller eksternt indenfor budget.

  Æresborgere

  Udnævnelse af æresborgere

  Der afholdes og betales reception, der annonceres i Dragør Nyt og der udsendes invitationer efter aftale. Æresborgeren tildeles kommunens byvåben i guld med emalje samt en gave, der i værdi overholder bagatelgrænsen for personalegoder.

  Æresborgeres runde fødselsdage

  Blomsteranretning.

  Dødsfald

  Krans med bånd.


  Borgere

  100-års fødselsdage, såfremt disse er bekendt.

  Eventuelt personligt fremmøde af borgmester og kommunaldirektør. Der gives en sammenplantning.

  Bryllupsdage (diamantbryllup og derudover), såfremt disse er bekendt.

  Der gives en sammenplantning.

  Sportslige præstationer

  Verdensmesterskaber, olympisk medalje, Nordiske mesterskaber, Danmarksmesterskaber, Oprykning til/i division. Der afholdes og betales en reception på rådhuset for deltagerne, deltagernes forening, kommunalbestyrelsens medlemmer med ledsager og direktionen. Desuden gives der en gave til den/de pågældende sportsudøvere.

  Tilskudsberettigede foreningers jubilæer

  Ved år delelige med 25, gives en gave eller gavecheck på max. 5.000 kr. Ved år delelige med 100, forelægges sagen i hvert enkelt tilfælde for Økonomiudvalget.

  Institutioner med hvem kommunen har driftsoverenskomst

  Jubilæer delelige med 25. Der gives en gave på max. 5.000 kr.

  Kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. i andre kommuner samt forretningsforbindelser

  Borgmestre og rådsformænd - ved jubilæer og runde fødselsdage gives en gave.

  Forretningsforbindelsers mærkedage

  Vurderes af borgmesteren i hvert enkelt tilfælde.

  Vielser

  Der gives en gave med Dragør Kommunes våben indgraveret.

  Retningslinjerne er godkendt i Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Procedureforslag fra C:

  At sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  I januar 2002 godkendte Økonomi- og Planudvalget de nuværende retningslinjer for kommunalbestyrelsens repræsentation.

  Med henblik på en præcisering af reglerne, for tydeligere vilkår, har administrationen gennemgået retningslinjerne, og peger i den forbindelse på en række ændringer.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge SKAT, kan en medarbejder som hovedregel kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.100 kr. om året (inkl. moms) uden at betale skat.

  Der er ikke regler for beløb til lejlighedsgaver, men de må ikke have en værdi, der overstiger hvad der almindeligvis anses for passende.

  Administrationen anser det for passende, at beløbet for lejlighedsgaver ikke overstiger de 1.100 kr. som en medarbejder må modtage i gaver eller mindre personalegoder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Bilag

 • 15
  Ændring af flagreglement
  Sagsid.: 17/901

  RESUMÉ:

  Administrationen har gennemgået flagreglementet og har forslag til nogle ændringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ændringerne, der fremgår af bilaget ”Flagreglement”, godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at den første fredag i oktober sættes på som officiel flagdag for redning af jøder til Sverige i 1943. Flagdagen har en særlig betydning for Dragør og skal markere, at det lykkedes at få 95 % af de danske jøder fragtet i sikkerhed. Der bør derfor flages på hel.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra A:

  Der flages 1. maj.

  For stemte:

  4 (A+T)

  Imod stemte:

  2 (C+O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr finder ikke, at det er kommunens opgave at flage med Dannebrog på 1. maj - arbejdernes internationale kampdag, og finder det ærgerligt, at vi er det eneste parti der mener dette.

  Administrationens indstilling:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Udsættes til næste udvalgsmøde.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det nuværende flagreglement blev godkendt af Økonomi- og Planudvalget i januar 2005 og revideret i 2017 med flagning på den grønlandske og den færøske nationaldag.

  På officielle flagdage skal alle de offentlige myndigheder, der har en flagstang, flage. Kongehuset og Justitsministeriet har udmeldt en række dage, som vi allerede har i vores flagreglement. Derudover har vi i reglementet en række lokale flagdag.

  Administrationen har gennemgået flagreglementet og peger på nogle ændringer:

  • 11. juni – Prins Henriks fødselsdag, udgår,
  • tidligere borgmestres dødsdage og begravelsesdage tilføjes – ”Hvis de kendes”,
  • tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmers begravelsesdage, udgår,
  • æresborgeres dødsdage og begravelsesdage, udgår,
  • nuværende ansattes begravelsesdage tilføjes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Bilag

 • 16
  Folkemødet på Bornholm 2019
  Sagsid.: 18/4753

  RESUMÉ:

  Der er fremsat ønske om deltagelse og fælles arrangering af deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

  1. Kommunalbestyrelsens mulighed for deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2019,

  2. at arrangementet finansieres indenfor rammen og nuværende aftaler vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i eksterne arrangementer.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkemødet på Bornholm 2019 afvikles den 13. til den 16. juni 2019.

  Administrationen har undersøgt priser for færge og overnatninger til arrangementet, og er nået frem til at prisen bliver ca. 60.000 kr., hvis hele KB ønsker at deltage.

  Prisen dækker diæter (for 3 dage), fælles kørsel, færgeoverfart, bro og overnatning. Forudsætningen for prisen på ca. 60.000 kr. er, at der kører 4 personer i samme bil og at indlogering sker i fælles sommerhuse, spredt over øen og at forplejning mv. følger de fastsatte diætsatser.

  En anden forudsætning er hurtig tilbagemelding om ønske om deltagelse, for at prisen ikke skal nå at stige. Der er derfor tilmeldingsfrist til Heidi Pabst Andersen, heidia@dragoer.dk senest den 1. december 2018, kl. 12.00.

  Ad 2:

  Hvis man ønsker at deltage, ses deltagelsen som et af de 2-3 muligheder for deltagelse i eksterne arrangementer, som hvert kommunalbestyrelsesmedlem kan deltage i årligt.

  Pga. beløbets størrelse kan det betyde, at der må gives afslag på deltagelse i andre ønskede arrangementer som KLs Topmøde, Teknik- og Miljø Topmøde eller andre.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Prisen på ca. 60.000 kr. holdes indenfor rammen og nuværende aftaler vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i eksterne arrangementer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

 • 17
  Forslag fra A - Indragelse i beslutningsproces på beskæftigelsesområdet
  Sagsid.: 18/4553

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 25. september 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Socialdemokratiet foreslår, at der optages forhandlinger med Tårnby Kommune om, hvordan Dragør Kommune kan inddrages og orienteres bedre og tidligere i beslutningsprocesserne omkring beskæftigelsesområdet, gerne med henblik på dannelsen af et politisk forum, fx et lokalt beskæftigelsesråd, mellem de to kommuner.

  Motivation: Vi bør som kommune tage beskæftigelsesindsatsen seriøst, også selvom vi ikke selv udfører den. Derfor har vi brug for at blive orienteret bedre og tidligere, og få et nyt fokus på beskæftigelsesindsatsen. ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

 • 18
  Forslag fra C - Kommunalbestyrelsesmedlemmers lige adgang til oplysninger
  Sagsid.: 18/4750

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  C og T foreslår at Økonomiudvalget:

  1) udarbejder principper for borgmesterens videregivelse af oplysninger til partierne, der endnu ikke er udsendt af forvaltningen

  2) indtil disse principper er udarbejdet - orienterer borgmesteren alle partier, hvis han videresender oplysninger om konkrete sager til enkelte partier.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 4. november 2018, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C. gr ønsker at Økonomiudvalget drøfter, hvordan oplysninger i verserende sager sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer, med et særligt fokus på, at et bærende princip i det demokratiske arbejde er, at alle Kommunalbestyrelsesmedlemmer har lige adgang til oplysninger, hvis de skal indgå i en politisk proces.

  Motivation:

  Den 26. oktober udmeldte flere politikere fra AOV på Facebook, at man nu ville arbejde videre med en placering af White Water Park i Kongelunden på det gamle asylcenter, idet staten nu ønsker at sælge grunden til Dragør kommune. Denne oplysning er mindretallet på daværende tidspunkt ikke informeret om.

  Den 26. oktober 2018 har Udlændingestyrelsen orienteret Dragør kommune om, at sagen om salg af grunden er færdigbehandlet hos dem og de forventer at fremsende et salgstilbud til Dragør kommune inden for få uger.

  Først den 1. november 2018 modtager den samlede kommunalbestyrelse et notat om henvendelsen fra staten og hvad der er drøftet.

  Det er helt naturligt at Borgmesteren altid orienteres som den første, at borgmesteren i perioder ligger inde med mere viden om aktuelle sager end andre partier, men det er ikke særligt hensigtsmæssigt, at en samlet flertalsgruppe offentliggør på sociale medier, at de overvejer at købe en grund, uden at hele kommunalbestyrelsen har modtaget samme relevante information, som først er udsendt til alle den 1. november 2018.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 19
  Forslag fra T - Etablering af strategi og målsætning for direktionen i Dragør Kommune
  Sagsid.: 18/4751

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at ØU drøfter strategi og målsætning for direktionen i forlængelse af resultatet af 17,4 udvalgets arbejde med demokratiudvikling i Dragør

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 5. november 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at borgmesteren gennemfører en proces, der definerer en strategi og opstiller målsætninger for direktionens arbejde for borgerne i Dragør Kommune. Strategi, målsætninger og evaluering af arbejdet fremlægges og godkendes af Økonomiudvalget.

  Motivation

  Hvad er den overordnede strategi for direktionen i Dragør Kommune i indeværende periode? – og hvilke målsætninger skal direktionen måles på, når kommunalbestyrelsen vurderer de resultater direktionen opnår?”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

 • 20
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 21
  Meddelelse - Status vedrørende budget 2018
  Sagsid.: 18/3429

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1 og 2. budgetopfølgning blev der fremlagt et forventet merforbrug på budget 2018, særligt i forhold til det specialiserede socialområde, og en række tiltag blev besluttet. Ved udgangen af september måned kunne administrationen konstatere et yderligere forventet merforbrug i forhold til budget 2018 på i alt ca. 13-14 mio. kr. og en overskridelse af servicerammen på ca. 25 mio. kr., hvilket Økonomiudvalget blev orienteret om den 27. september. Den 1. oktober modtog Økonomiudvalget en skriftlig redegørelse fra direktionen om merforbruget og udmelding om en økonomisk opbremsning i forhold til udskydelse af ansættelser og stop for ikke strengt nødvendige udgifter i 2018.

  På baggrund af dialog med de budgetansvarlige på de forskellige sektorområder forventes samlet set ved udgangen af oktober et lidt mindre merforbrug end ved udgangen af september. Dog forventes et større merforbrug på ældreområdet end i september, primært som følge af vikarudgifter samt øgede udgifter til privat hjemmepleje. Der er i administrationen stor opmærksomhed på at nedbringe merforbruget på ældreområdet under hensyntagen til, at borgerne fortsat skal have en forsvarlig service inden for rammerne af loven og kommunens kvalitetsstandarder.

  I ovenstående vurdering er endnu ikke indregnet effekten af den yderligere økonomiske opbremsning udmeldt ultimo september, som først vil være synlig sent i 4. kvartal og kunne opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i 2019.

  De enkelte politiske udvalg orienteres yderligere ved 3. budgetopfølgning primo december.

  LOVE/REGLER:

  Kasse- og Regnskabsregulativ for Dragør Kommune

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der forventes samlet set ved udgangen af oktober et lidt mindre merforbrug end ved udgangen af september. Dog forventes der for ældreområdet og den private hjemmehjælp et større merforbrug end i september.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018

 • 22
  Meddelelse - Status vedrørende udmøntning af budget 2019
  Sagsid.: 18/3871

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. oktober budget 2019. Dagen efter blev alle ledere og tillidsrepræsentanter orienteret, og ledelse og medarbejdere holdt møde i HovedMED (HMU), hvor der var enighed om processen for udmøntning af de ikke specificerede rammebesparelser samt reduceret pris- og løntalsfremskrivning mv. Der var også enighed om behovet for en hurtig afklaring under hensyntagen til en korrekt proces i forhold til reglerne for MED-involvering, personalereduktioner mv.

  Efterfølgende har alle MED-udvalg på de forskellige sektorområder og berørte institutioner afholdt møder om den konkrete udmøntning. Ikke alle områder er endnu fuldt afklarede om udmøntning af budget 2019. Nogle steder er der fundet løsninger, der undgår personalereduktioner. Andre steder er afskedigelser nødvendige. Samlet forventes i hele organisationen ca. 5-10 afskedigelser samt en række omplaceringer og ændringer af stillingsvilkår.

  Da behovet for afskedigelser i sagens natur kan give usikkerhed for både ledere og medarbejdere, så har administrationen i de første uger efter budgetvedtagelsen fokuseret på afklaring af behov for afskedigelser mv. Efterfølgende påbegynder administrationen arbejdet med at udmønte budgettets øvrige punkter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018

 • 23
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen indvirkning, da perioden for integrationsydelsen er forlænget fra tre år til fem år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Bilag

 • 24
  Meddelelse - Referat fra styringsdialogmøde med Engparken
  Sagsid.: 18/3310

  RESUMÉ:

  Referatet fra styringsdialogmødet med Engparken fremlægges til orientering for Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har afholdt styringsdialogmøde med Engparken.

  Referatet med bilag fremlægges til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Bilag

 • 25
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om første møde i FGU.