Skip navigationen

Referat

Torsdag den 13. december 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  3. budgetopfølgning 2018 SSU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gen-nemgået. Der forventes merforbrug på området for ældre og omsorg mens der forventes et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for SSU

  På SSU´s område forventes ultimo september 2018 et merforbrug på 7,5 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  • Merforbrug på ældreområdet                             8.913.000     
  • Mindreforbrug på det spec. Voksenområde           -1.440.000    

  På ældreområdet forventes efter september et samlet merforbrug på 8,9 mio.kr., hvilket primært kan henføres til merudgifter til borgernes valg af privat hjemmepleje (frit-valgs-ordningen), som ikke har medført et modsvarende fald i tilgangen til den kommunale hjemmepleje samt et stærkt øget vikarforbrug.

  På voksenområdet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes overvejende et fald i forventet udgift til længerevarende botilbud for personer med sindslidelse samt botilbudslignende tilbud for samme gruppe.

  Merbruget på 7,5 mio.kr. udgør 2,6 pct. af det samlede driftsbudget for SSU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre beskrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 2
  3. budgetopfølgning 2018 BEPU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået. Der forventes mindreforbrug på kollektiv trafik og Vej & Gartner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for BEPU

  På BEPU´s område forventes efter september måned et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der primært kan henføres til mindreforbrug på kollektiv trafik og Vej & Gartner.

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Mindreforbruget på 0,7 mio.kr. udgør 2,3 pct. af det samlede driftsbudget for BEPU

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre be-skrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 3
  3. Budgetopfølgning 2018 BFKU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gen-nemgået. Der forventes merforbrug på dagtilbudsområdet, det specialserede børneområde og bibliotekerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for BFKU

  På BFKU´s område forventes et merforbrug på 3,2 mio.kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag. Merforbruget fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på dagtilbudsområdet                           2.156.000 kr.

  · Merforbrug på det specialiserede børneområde           702.000 kr.

  · Merforbrug på bibliotekerne                                      300.000 kr.

  Merforbruget på dagtilbudsområdet kan hovedsageligt henføres til, at udgiften til betaling til andre kommuner er 1,2 mio. kr. større end det afsatte budget, og samtidig er den forventede indtægt på betaling fra andre kommuner 0,2 mio.kr. mindre end det afsatte budget. Derudover er der et merforbrug på økonomisk friplads v. integrerede institutioner på 0,7 mio.kr., hvor budgettet er for lavt i forhold til det faktiske forbrug

  På det specialiserede børneområde kan merudgiften henføres til større udgifter til opholdssteder samt udgifter til faste kontaktpersoner

  Derudover forventer bibliotekerne et merforbrug på 0,3 mio.kr. afledt af ombygningen af biblioteket i Hollænderhallen.

  Merbruget på 3,2 mio.kr. udgør 2,9 pct. af det samlede driftsbudget for BFKU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre be-skrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 4
  3. Budgetopfølgning 2018 SU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gen-nemgået. Der forventes merforbrug på skoleområdet mens der forventes et mindreforbrug på klubberne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  3. budgetopfølgning for SU

  På SU´s område forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på fællesudgifter skolevæsen                3,645.000 kr.

  · Mindreforbrug på klubberne                                  -1.237.000 kr.

  For fællesudgifter skolevæsen er der et forventet merforbrug på 3,6 mio.kr. Det skyldes hovedsageligt, at udgiften til bidrag til private og statslige skoler er steget med ca. 1,2 mio. kr. samt, at udgiften til STU (særlig tilrettelagt undervisning) er steget med ca. 0,8 mio. kr., da flere unge med særlige behov er blevet visiteret til denne ungdomsuddannelse. Derudover er udgiften til kommunale specialskoler, efterskoler, og ungdomskostskoler steget med ca. 0,7 mio. kr. som følge af en stigning i antallet af visiterede børn og unge til disse tilbud samt en stigning i udgiften pr. elev, samt mindreindtægt for mellem-kommunale betalinger

  Som følge af færre børn end forudsat har klubberne et forventet mindreforbrug på 1,2 mio.kr., der overføres til kassen i forbindelse med afslutningen af regnskabet som følge af ”pengene følger barnet”-ordningen.

  Merbruget på 2,4 mio.kr. udgør 1,4 pct. af det samlede driftsbudget for SU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre beskrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 5
  3. Budgetopfølgning 2018 ØU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gen-nemgået og der forventes et samlet mindre merforbrug på administration.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for ØU

  På ØU´s område forventes et merforbrug på 1.440.000 kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  · Mindreforbrug på integration                       -668.000

  · Merforbrug på sektor 9 administrationen               2.108.000

  Integration forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., da der fortsat er langt fra den flygtningetilgang, som tidligere var forventet.

  Merforbruget på 2,1 mio. kr. vedr. administrationen, skyldes primært et ikke budgetlagt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 1,6 mio. kr. 

  Det samlede merbrug på 1,4 mio.kr. udgør 0,8 pct. af det samlede driftsbudget for ØU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre be-skrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 6
  Input til budgetproces 2020 -2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Budgetprocessen for Budget 2019-22 var den nyvalgte Kommunalbestyrelses første erfaringer med budgetudarbejdelse i Dragør Kommune. På baggrund af forløbet ønsker administrationen en indledende drøftelse af input til tilrettelæggelse af processen for 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter eventuelle input til budgetproces 2020, med henblik på at give administrationen input til tilrettelæggelse af processen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Diverse input til budgetprocessen blev drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Budgetprocessen for Budget 2019-22 var den nyvalgte Kommunalbestyrelses første erfaringer med budgetudarbejdelse i Dragør Kommune. På baggrund af forløbet ønsker administrationen en indledende drøftelse af input med henblik på tilrettelæggelse af processen for 2020-23.

  Der har i tidligere kommunalbestyrelsesperioder været drøftelser omkring følgende elementer af budgetprocessen:

  1. Med hvilke rolle og på hvilket tidspunkt skal fagudvalgene inddrages i budgetprocessen?

  2. Skal der arbejdes i retning af en anden form for borgerinddragelse, fx med et digitalt dialogmøde mellem politikere og borgere for at afløse info-mødet på Wiedergården i marts? Jf. Økonomiudvalget januar 2018.

  3. Hvordan tilrettelægges processen efter budgetseminaret i september, således at de politiske drøftelser kan blive understøttet mest hensigtsmæssigt og tidsmæssigt?

  Desuden kan der være andre elementer som ønskes drøftet og som kan inddrages i planlægning af budgetprocessen fremadrettet.

  På baggrund af drøftelsen i ØU fremlægger administrationen budgetproces til godkendelse i januar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Bilag

 • 7
  Opkrævning af garantiprovision
  Sagsid.: 18/5216

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har de seneste to år opkrævet garantiprovision på 0,3 % af de stillede lånegarantier til HOFOR vand og spildevand. BDO har i revisionsbemærkningen anført, at garantiprovisionen ligger under EU-kommissionens fastsatte minimum på 0,4 % og det anbefales derfor, at Dragør Kommune hæver garantiprovisionen fra 0,3 til 0,4 %.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at satsen på garantiprovisionen fastsættes til 0,4 % fra 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Garantiprovision opkræves for forsyningsselskabers låntagning, hvor kommunerne stiller garanti.

  For virksomheder, der er omfattet af statsstøttereglerne er det et krav, at kommunen opkræver garantiprovision af de stillede lånegarantier.

  Ved kommunal garantistillelse for låntagning i et forsyningsselskab skal der på markedsvilkår opkræves en provision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen.

  Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2015 besluttet at opkræve garantiprovision på 0,3 % af de stillede lånegarantier, som er omfattet af reglerne om garantiprovision.

  I Dragør Kommune er der opkrævet garantiprovision for stillede garantier hos HOFOR Spildevand og HOFOR Vand.

  BDO har i revisionsbemærkningen anført, at garantiprovisionen ligger under EU-kommissionens fastsatte minimum på 0,4 %. Det anbefales derfor, at Dragør Kommune hæver garantiprovisionen fra 0,3 til 0,4 %.

  Et niveau på 0,4 % er valgt da det overholder EU’s mindste krav og at det vurderes at afspejle risikoen for de virksomheder hvor kommunen giver garanti, fx vedrørende ”hvile-i-sig-selv” selskaber.

  LOVE/REGLER:

  Garantiprovision opkræves i henhold til statsstøttereglerne i Konkurrenceloven § 11a, EUF-traktaten artikel 107-107 samt varmeforsyningsloven og vandforsyningsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Garantiprovisionen opkræves én gang årligt på grundlag af lånets hovedstol ultimo året.

  Sidste år opkrævede Dragør Kommune garantiprovision for stillede lånegarantier på i alt ca. 18,8 mio. kr. svarende til en indtægt på 56.529 kr. Garantiprovisionen for 2018 er endnu ikke opgjort, men her forventes en lille stigning i indtægten pga. nye lånegarantier hos HOFOR Vand og Spildevand.

  Der er budgetteret med garantiprovision på 50.000 kr. i 2019. Evt. merindtægter i forhold til budgettet vil blive medtaget i en budgetopfølgning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 • 8
  Frigivelse - Genopretning af Dragør Havn
  Sagsid.: 18/5024

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Dragør Havn for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2.500.000kr. til genopretning af Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 er der afsat 2.500.000 kr. til genopretning af Dragør Havn.

  Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af havneanlæg som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2014 og 2016 fik Havnen udarbejdet tilstandsrapporter for henholdsvis Lystbådehavnen (Ny Havn) og Gamle Havn inklusiv Færgehavnen.

  Vedligeholdelsesarbejderne er dels beskrevet og med estimeret udgift i de to rapporter, og dels anslået baseret på tidligere erfaring. Arbejderne er prioriteret ud fra hvor kritiske deres tilstand samt

  Følgende arbejder prioriteres i 2019 for genopretning af havnen:

  1. Reparation af beton samt korrosionsbeskyttelse og reparation af stålspuns i Færgehavnen.

  2. Betonreparationer i Gamle Havn.

  3. Træreparationer i Gamle Havn.

  4. Udskiftning af beskadigede pæle i hele havnen.

  5. Forstærkning af T-stykker på broerne i Ny Havn.

  6. Reparation/udskiftning af elinstallationer i Ny Havn og Jollehavnen. Herunder installation af betalingsstandere for el.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Såfremt anlægsarbejderne bliver billigere end forventet vil der blive udført øvrige genopretningsopgaver fra vedligeholdelsesplanen.

  Uddrag af rapporter samt oversigt med anslået udgifter er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyresen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 9
  Puljer: Bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje i 2019, herunder Dragør Kommunes værdighedspolitik
  Sagsid.: 18/4963

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 på 1.536.000 kr. til puljen om en bedre bemanding i ældreplejen og 3.192.000 kr. til puljen om en værdig ældrepleje. Udvalget skal derudover godkende Dragør Kommunes værdighedspolitik, hvor der er tilføjet et afsnit om pårørende.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilskud på 1.536.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 godkendes.

  2.

  at

  tilskud på 3.192.000 kr. fra puljen til en værdig ældrepleje i 2019 godkendes.

  3.

  at

  Dragør Kommunes værdighedspolitik godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB, KB orienteres.

  Ad 4 tilføjet af administrationen.

  4. at det godkendes, at der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger på (+/-) 1.536.000 kr. og (+/-) 3.192.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til 2021 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 bliver midlerne udmøntet via det kommunale bloktilskud. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.536.000 kr. til Dragør Kommune i 2019.

  Fra puljen en værdig ældrepleje har Dragør Kommune fået tilsagn om tilskud på 3.192.000 kr. i 2019 inden værdighedsmilliarden fra 2020 overgår til det kommunale bloktilskud.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende en samlet redegørelse for den forventede anvendelse af 2019-midlerne for puljerne til en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje (bilag). Social- og Sundhedsudvalget forelægges her redegørelsesskemaet for de to puljers 2019-tilskud til godkendelse.

  Udvalget skal derudover godkende Dragør Kommunes værdighedspolitik, hvor der er blevet tilføjet et afsnit om, hvordan ældreplejen i kommunen understøtter pårørende.   

  Bedre bemanding i ældreplejen - 2019

  Midler fra puljen skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Enggården. Midlerne skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere.

  Oplægget til anvendelse i 2019 følger oplægget til 2018, som senest blev behandlet i SSU i august 2018.

  I hjemmeplejen/ hjemmesygeplejen vil der blive ansat nye medarbejdere og der vil ske en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Der vil blive sat særlig fokus på at bidrage til mere kvalitet i den personlige pleje for borgerne.

  På Enggården vil der både blive ansat ny medarbejder og der vil ske en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Her vil fokus være på at styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser.

  En værdig ældrepleje - 2019

  Midler fra puljen skal i 2019 anvendes under følgende områder under kommunens værdighedspolitik:

  • Livskvalitet

  Det fastholdes, at borgerne får øget hjælp og støtte til rengøring og skift af sengetøj hver anden uge samt får tilbud om bad op til fem gange om ugen.

  • Mad og ernæring

  Det fremtidssikres, at ældre hjemmeboende borgere fortsat kan få bragt varm mad ud hver dag ved at indføre et nyt system med engangsemballage for levering af mad ud til ældre hjemmeboende borgere.

  • Pårørende

  Der udarbejdes informationsmateriale til pårørende.

  • Andet

  Der sættes fokus på at sikre en øget mobilitet i borgernes hverdag. Det skal ske ved at anskaffe en bus, der blandt andet skal være med til at skabe rum for, at Enggårdens beboere kan komme ud til forskellige, selvvalgte udflugter. Derudover anskaffes særlige initiativer rettet mod demensramte – musikpuder og foldeskærme.

  Dragør Kommunes værdighedspolitik

  Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker er kommunen fra 2018, som noget nyt, forpligtet til i værdighedspolitikken at beskrive, hvordan kommunens ældrepleje understøtter pårørende.

  Til Dragør Kommunes værdighedspolitik er der tilføjet følgende afsnit om pårørende:

  ’I pårørendegruppen kan vi hjælpe, støtte og guide hinanden gennem svære situationer.  Det har været og er en enorm støtte for mig. Det er den pårørende, der er i fokus og bliver lyttet til. Der bliver spurgt ind til og lyttet til, hvordan du har det. Følelsen af at være overset forsvinder’.

  Tilføjelsen er formuleret på baggrund af input fra pårørende og demenskoordinator.

  Af bilag fremgår Dragør Kommunes værdighedspolitik med tilføjelsen om pårørende. 

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2018.

  Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen på 1.536.000 kr. og til puljen om en værdig ældrepleje på 3.192.000 kr. til Dragør Kommune i 2019.

  Godkender udvalget tilskuddene skal der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2019 på (+/-) 1.536.000 kr. og (+/-) 3.192.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  De årlige regnskaber for puljerne skal revisionsgodkendes og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitikken.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 10
  Decisionsskrivelse vedr. regnskab 2017 - Integrationsområdet
  Sagsid.: 18/4955

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2017, som er modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelse for regnskab 2017 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 6. november 2018 modtaget decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion.

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Decisionsskrivelsen fra Udlændingestyrelsen og Integrationsministeriet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 11
  Frikommuneforsøg
  Sagsid.: 18/4498

  RESUMÉ:

  Økonomi- og indenrigsministeren har i brev af 12. oktober 2018 inviteret landets kommuner til at søge om mulighed for at gennemføre forsøg, der kan vise nye veje i udviklingen af den offentlige service. Økonomiudvalget skal drøfte om Dragør Kommune skal deltage i frikommuneforsøget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ikke søger om at deltage i frikommuneforsøget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Liste T stillede følgende ændringsforslag:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune opsøger relevante andre kommuner, der gerne vil samarbejde om et frikommuneforsøg omkring det nære sundhedsvæsen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  4 (A+O+V)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen og KL er enige om, at de hidtidige frikommuneforsøg har været en succes. Det er derfor aftalt i økonomiaftalen for 2019 at igangsætte en ny runde frikommuneforsøg.

  Med frikommuneforsøg får udvalgte kommuner udstrakt frihed til at afprøve nye, mere sammenhængende og effektive måder at løse de kommunale opgaver på. Målet er at opnå ny viden og praktiske erfaringer baseret på den kommunale virkelighed.

  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.

  Ved udvælgelsen af frikommuneforsøg vil der blive lagt vægt på, at der er tale om ambitiøse, fokuserede og sammenhængende forsøg med væsentligt potentiale for nytænkning og/eller forenkling af den offentlige opgaveløsning.

  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk, men der stilles krav om et befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere for at sikre volumen i forsøgserfaringerne. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner.

  Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:

  • Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-,

  social-, sundheds- og uddannelsesområderne

  • Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  • Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  • Administrative effektiviseringer

  Det vil desuden blive tillagt en positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Administrationen har kontaktet Tårnby Kommune for at drøfte et eventuelt samarbejde/netværk, men Tårnby Kommune har ikke planer i den retning på nuværende tidspunkt.  

  Som ved frikommuneforsøget i 2016 er det fortsat administrationens vurdering, at der i Dragør Kommune ikke umiddelbart foreligger forslag til forsøg som vil være egnede for en ansøgning.

  For at blive godkendt som frikommuneforsøg skal forsøget have et befolkningsgrundlag på mindst 60.000 borgere. Det er administrationens vurdering, at deltagelse vil kræve væsentlige ressourcer i form af kontakt til andre kommuner, ansøgning, forhandlinger og løbende evalueringer.

  På den baggrund indstiller administrationen, at Dragør Kommune ikke søger om at deltage i frikommuneforsøget.

  Administrationen vil løbende følge resultaterne af frikommuneforsøget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 12
  Indledende drøftelse af delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Den nuværende delegationsplan fra 2016 svarer ikke til den udvalgsstruktur, som blev besluttet i januar 2018, hvor kommunalbestyrelsen ændrede styrelsesvedtægten og oprettede et skoleudvalg. Der skal derfor træffes beslutning om en opdateret delegationsplan, der også tager højde for ny og ændret lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at den beskrevne proces for opdatering af delegationsplan godkendes.

  2. at Økonomiudvalget drøfter overordnede principper for delegation i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Sagen udsættes til ØU i januar 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Dragør Kommune og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. I praksis vil det dog være umuligt, hvis kommunalbestyrelsen skulle træffe afgørelse i hver eneste sag, som behandles af kommunen. Kommunalbestyrelsen har derfor delegeret noget af beslutningskompetencen til Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

  Delegationsplanen afspejler således også, hvad der skal være i politisk fokus og hvordan kommunalbestyrelsen ønsker at arbejdsfordelingen skal være.

  Den nuværende delegationsplan fra 2016 svarer ikke til den udvalgsstruktur, som blev besluttet i januar 2018, hvor kommunalbestyrelsen ændrede styrelsesvedtægten og oprettede et skoleudvalg. Der skal derfor træffes beslutning om en opdateret delegationsplan, der også tager højde for ny og ændret lovgivning.

  Proces

  Første skridt i processen var et temamøde i kommunalbestyrelsen den 22. november 2018. På denne baggrund drøfter Økonomiudvalget overordnede principper for delegation før administrationen udsender et udkast til en opdateret delegationsplan, som efter behov drøftes en eller flere gange i fagudvalgene inden der træffes samlet beslutning om ny delegationsplan i kommunalbestyrelsen.  

  Arbejdsdeling

  Kommunerne har en både meget bred og kompleks opgaveportefølje.  Derfor er arbejdsdeling nødvendig.

  Ved en lav grad af delegation til fagudvalg og videre til administrationen sikrer kommunalbestyrelsen et tæt og tværgående politisk fokus på sagerne. Til gengæld kan det være svært at bevare overblikket og rimelig plads til politiske diskussioner og overordnede strategier. Desuden kan kommunalbestyrelsen blive overbebyrdet af sagsbehandling og få svært ved at varetage lovpligtige hensyn til eksempelvis saglighed og ligebehandling i enkeltsager.

  Ved en høj grad af delegation til fagudvalg og videre til administrationen sikrer kommunalbestyrelsen at der er tid og fokus på de prioriterede politiske områder og strategier. Desuden opnås en effektiv arbejdsdeling til administrationen og en hurtigere sagsbehandling for borgerne. Til gengæld risikerer kommunalbestyrelsen og fagudvalgene at tabe fokus på de konkrete sager tæt på borgerne og muligheden for politisk dialog med borgerne før en beslutning.

  Principper for delegation

  Med denne sag ønskes en drøftelse af principper for delegation. Dvs. arbejdsdelingen mellem henholdsvis:

  • Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiudvalget
  • Fagudvalg
  • Administrationen

  Inspiration til arbejdsdeling og konkrete kommune-eksempler kan findes i KL-udgivelsen ”Variationer i udvalgsstyret”, jf. bilag.

  Administrationen er påbegyndt arbejdet med en opdateret delegationsplan, svarende til kommunens styrelsesvedtægt, som blev godkendt januar 2018. Herudover bliver delegationsplanen opdateret i forhold til ny og ændret lovgivning.

  Udkast til opdateret delegationsplan udsendes til drøftelse i fagudvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Bilag

 • 13
  Forslag fra AOV - Ændring af Dragør Kommunes styrelsesvedtægt
  Sagsid.: 18/5191

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 29. november 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Forslag til ændring af styrelsesvedtægten.

  AOV foreslår, at kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven overføres fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget, og at der på den baggrund foretages de nødvendige ændringer i kommunens styrelsesvedtægt.

  AOV foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget skifter navn til Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Motivation:

  AOV ønsker at sætte et større politisk fokus på indsatsen for vores ledige og syge borgere.

  Selvom Tårnby Kommune varetager Dragør Kommunens umiddelbare forpligtigelser, er det stadig Dragør Kommunes borgere og Dragør Kommunes ansvar.

  Ved at overføre arbejdsmarkedspolitikken til Social- og Sundhedsudvalget i et nyt Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalg sender vi et klart signal til borgerne, til forvaltningen og til Tårnby Kommune om, at området har vores fokus. Derudover finder vi det hensigtsmæssigt at samle ansvaret for social- og integrationsområdet i ét udvalg, hvilket bedre giver plads til den politiske debat. ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.  

 • 14
  Forslag fra C - Tidsplan for udmøntning af budgetforliget 2019-2022
  Sagsid.: 18/5200

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Udvalget bemærker, at der har været en konstruktiv dialog i udvalget om udmøntning og beslutter, at den tidsplan som er under udarbejdelse og som forelægges i fagudvalg i januar, offentliggøres. Dette sker for børneområdet, skoleområdet, kultur og fritid og ældreområdet. Planen vil beskrive, hvilken periode der sker en forvaltningsmæssig bearbejdning, hvornår udmøntningen skal til endelig politisk behandling og hvornår det forventes endeligt implementeret.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 3. december 2018, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr foreslår at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at der fremlægges en tidsplan for udmøntning af budgetforliget 2019-2022

  Motivation

  Budgetforlig mellem AOV indeholder beslutninger af stor betydning for mange borgeres hverdag. Derfor er det rimeligt at borgerne kender tidsplanen for implementering, ikke mindst set i lyset af at der også er lukninger af kommunale tilbud.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

 • 15
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Kommunaldirektøren orienterede om, at organisationen p.t oplever stort arbejdspres.

  Nicolaj Bertel Riber (A) informerede om FGU.

  Morten Dreyer (O) informerede om ARC.

 • 16
  Meddelelse - Antal forventede flygtninge i 2019
  Sagsid.: 18/4950

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres hermed om antal flygtninge, der forventes modtaget i Dragør Kommune i 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udlændingestyrelsen har den 28. september 2018 meddelt det antal flygtninge, der i 2019 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.

  I 2019 kan Dragør Kommune forvente at modtage fire flygtninge.

  Fordelingen af flygtninge på landsplan i 2019 vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Status på sygefravær 3.kvartal 2018
  Sagsid.: 18/2007

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får ØU en status på sygefraværet. Denne status omfatter januar til september 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om status på sygefraværet januar – september 2018 til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På nationalt plan gik Dragør Kommune fra en 85. plads i 2015 til en 29. plads i 2017, hvor sygefraværet endte på 11,3 dagsværk.    

  Nedenstående tabel viser sygefraværet opgjort i fraværsdage pr. fuldtidsstilling for perioden januar–september 2018, sammenlignet med samme periode sidste år:

  Måltal i

  fraværsdage for hele 2018

  Fraværsdage jan.-sept. 2017

  Fraværsdage jan.-sept. 2018

  Forskel

  17-18

  Fuldtidsstillinger

  (gennemsnitlig 2018)

  Plan og Teknik

  10,20

  7,42

  -2,78

  90,7

  Sundhed og Omsorg

  12,83

  16,43

  3,60

  252,1

  Børn og Pædagogik

  11,58

  16,12

  4,54

  154,1

  Skole og Kultur

  9,64

  8,88

  -0,76

  299,4

  Stabene +

  Borger og

  Social

  10,93

  9,44

  -1,49

  82,6

  I alt

  11,3

  11,04

  11,55

  0,51

  878,9

  Som det fremgår af tabellen, ses der efter 3. kvartal 2018 et stigende sygefravær sammenlignet med 2017.

  Af generelle årsager har der været indkøringsproblemer med nyt IT-system og derfor et mindre systematisk fokus på sygefraværet. Hos Børn og Pædagogik skyldes det stigende sygefravær primært flere tilfælde af langtidssygdom. På Ældre og Omsorg er der skift af ledere samt tilfælde af langtidssygdom, som den nye ledelse arbejder indgående med.

  Fokus på nedbringelse af sygefravær er indskærpet for alle ledere. Men det forventes at Dragør Kommune samlet set overskrider det fastsatte måltal for 2018, hvilket ikke er tilfredsstillende.

  Af indsatser til at nedbringe sygefraværet, fortsættes de samme indsatser, som beskrevet ved statusmeddelelse for sygefravær januar–juni 2018 i ØU den 20. september 2018, bl.a. stresskurser- og samtaler, opfølgning på markante fraværsmønstre samt generel fokus på retningslinjerne for sygefravær, i samarbejde mellem HR, lederne, de enkelte fagområder og MED-udvalg. Derudover arbejdes der på Børn og Pædagogik samt Ældre og Omsorg med at håndtere langtidssygemeldte, efter de vedtagne retningslinjer, med det primære formål at få dem tilbage til arbejdet, og sekundært at afvikle ansættelsen.

  LOVE/REGLER:

  -

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  -

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  -

  RELATION TIL POLITIKKER:

  -

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13.december 2018.

 • 18
  Meddelelse - Ny arbejdstidsaftale for lærerne i Dragør Kommune 2018
  Sagsid.: 17/80

  RESUMÉ:

  Arbejdstidsaftale for lærere i Dragør Kommune er blevet forlænget for en 2-årig periode. Aftalen er indgået mellem Dragør Kommune og DLF kreds 13.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lærernes arbejdstidsaftale er blevet forlænget for en 2-årig periode. Aftalen er indgået mellem Dragør Kommune og DLF kreds 13 i efteråret 2018. Aftalen gælder for en 2-årig periode, og er gældende fra skoleåret 2019/2020 og 2020/2021. Aftalen ligner den tideligere aftale, og der er ikke foretaget ændringer i aftalen.

  Aftalen er vedhæftet i sin fulde længde som bilag til denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Aftalen er indgået efter Lov 409 § 2 i bilag 2.1, som gør det muligt at fravige eller supplere reglerne om arbejdstid ved lokaleaftaler. Dermed baserer aftalen sig på en gensidig forståelse af, at lærernes arbejdstid er omfattet af ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet under hensyntagen til gældende aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Bilag

 • 19
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til Eventyrhuset.

  Morten Dreyer (O) spurgte til en konkret byggeansøgning.

  Peter Læssøe (T) stillede spørgsmål til en række sager.