Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Punkt 8 udgår. Dagsorden herefter godkendt.
 • 1
  Orientering om status på ansættelser i direktionen (lukket)
  Sagsid.: 19/254
 • 2
  Proces for budget 2020-2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Budgetprocessen for Budget 2020-23 er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra Kommunalbestyrelsens første budgetproces i valgperioden. ØU har på den baggrund haft en indledende drøftelse d. 13. december omkring erfaringerne med budgetudarbejdelsen, med henblik på tilrettelæggelse af processen for Budget 2020-2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender forslag til proces for 2020-2023.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Budgetprocessen for Budget 2019-22 var den nyvalgte Kommunalbestyrelses første erfaringer med budgetudarbejdelse i Dragør Kommune. På baggrund af økonomiudvalgets indledende drøftelser ønskes det vedlagte oplæg til budgettidsplan drøftet.

  På baggrund af drøftelserne på ØU er tidsplanen blevet justeret og tilpasset.

  Drøftelsen i ØU omhandlede bl.a. at fagudvalgene skal inddrages tidligere. I tidsplanen er tilføjet at fagudvalgene og Økonomiudvalget primo marts drøfter grundlag for budget 2020-23, med henblik på opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, analyser og udfordrede områder.

  Den konkrete drøftelse vil ske ved at de ordinære fagudvalgsmøder udvides med ca. 1 time. Her præsenteres økonomiske og faglige tendenser og udfordringer inden for området. På denne baggrund drøfter udvalgene de opmærksomhedspunkter, spørgsmål og analyser, der skal arbejdes videre med i budgetfasen.

  Udvalgenes drøftelser indgår efterfølgende på budgetseminaret den 15. marts, hvor der, sættes tid af til en tilbagemelding fra fagudvalgene i forhold til de opmærksomhedspunkter, spørgsmål og analyser, der skal arbejdes videre med. Budgetseminaret vil desuden indeholde en præsentation af regnskab 2018, status på kommunens økonomi og økonomiske udvikling. Den samlede Kommunalbestyrelse skal på dette grundlag drøfte et eventuelt effektiviseringskrav og råderum, som skal indgå i administrationens budgetforslag til budget 2020-2023

  De valgte analyser og størrelsen af det økonomiske råderum vil blive forelagt ØU til endelig godkendelse på møde den 11. april.

  For at nå en bredere kreds af borgere, foreslås at erstatte borgermødet den 19. marts, med en digital chatdialog, mellem borgere og politikere. Formålet er at invitere en bredere kreds af borgere til at være i dialog med politikerne omkring budgetforberedelsen og afprøve det digitale medies muligheder og begrænsninger. Det foreslås, at Demokratiudvalget efterfølgende drøfter fordele og ulemper ved den nye form for digitalt høringsmøde som en del af deres arbejde.

  Da opgaven er ny og der er begrænsede ressourcer, vil dialogen ske i et tidsrum på 2 timer, via en facebookgruppe, oprettet af Dragør Kommune, der lukkes igen efter chatdialogen. Facebook er valgt som medie, da det er velkendt og vurderes at være velegnet til en dialog mellem borgere og kommunalbestyrelse.

  Som introduktion til chatdialogen vil administrationen udarbejde to videoer der giver hhv. en introduktion til budgetprocessen og en overordnet fremstilling af kommunens opgaver og økonomi.

  Med henblik på at udvikle høringsmødet den 20. august foreslås, at interesserede borgere fra det nuværende demokratiudvalg, spørges om de på frivillig basis vil arrangere borgermødet i august. Derved kan evt. sikres en endnu bredere forankring af høringsprocessen, og samtidig gøre brug af de erfaringer som demokratiudvalget har høstet i sin aktive periode.

  I høringsfasen i august fremlægges regneark med budgetforslag på hjemmesiden, så borgerne selv kan simulere et budget med de kendte budgetforslag.

  Budgetseminaret planlægges afholdt den 2. og 3. september og vil blive tilrettelagt således, at der er mulighed for at påbegynde politiske forhandlinger, der skal endeligt afsluttes senest den 17. september.

  Budgetprocessen afsluttes efterfølgende med 2. behandling i Økonomiudvalget den 26. september og Kommunalbestyrelsens behandling den 3. oktober.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Se ovenfor.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalg den 24. januar 2019.

  Bilag

 • 3
  Forhøjelse af 2019-takster for havneafgifter
  Sagsid.: 19/87

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til forhøjelse af 2019-takster for havneafgifter, med henblik på tilvejebringelse af yderligere indtægt på havnens område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at takster for 2019 justeres som angivet i vedlagte bilag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Forslag fra A:

  Der opkræves runde beløb.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 4. oktober 2018 i forbindelse med budget 2019, forhøje indtægten med kr. 90.000 gennem takstforhøjelser på havnens område. Derfor er der udarbejdet reviderede takster gældende for 2019.

  Ændringen omfatter taksterne for gæstesejlere, lejere af skurgrunde, lejere af faste havnepladser i kategori A, B, D samt joller og skydepramme. Endvidere indføres gebyr for optagelse på rokeringsliste samt midlertidig opsigelse.

  Kategori C er friholdt for stigning, da disse pladser fortrinsvis er beliggende i Jollehavnen (rundt om Dragør Fort), og dels udgør en forholdsvis begrænset indtægt, og dels er disse pladser endnu ikke omfattet af den genopretning, som pågår i havnen.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Revision af taksterne sker som led i implementering af budget 2019

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019

  Bilag

 • 4
  Takster 2019 for vand og spildevand
  Sagsid.: 19/235

  RESUMÉ:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med sektorloven.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S skal i henhold til loven fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende fastsættelsen.

  Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2019 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fremgår af bilag ”takster 2019”.

  Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

  Den samlede takst fastholdes på niveau med 2018.

  Vejbidraget er budgetteret til 379.510 kr.

  I bilag 1, side 2 ses en oversigt over prisudviklingen.

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

  De øvrige takster er vedlagt i bilag 6.

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af vand- og spildevandstaksterne for 2019 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt at ”hvile i sig selv”- princippet. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 5
  Hovedstadens Beredskab - Ny fordelingsnøgle mellem ejerkommuner
  Sagsid.: 18/5555

  RESUMÉ:

  Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. juni 2018 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2018 og budget 2019. 

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan ændring af budgetfordelingsnøglen skal vedtages af samtlige interessenters kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen/ Borgerrepræsentationen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2018 og 2019 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 20. juni 2018 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen.

  INDSTILLING:

  1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2018 og budget 2019.

  2. at Borgerrepræsentationen/kommunalbestyrelsen tager den heraf afledte genberegning af kommunens driftsbidrag i budget 2018 til efterretning.

  1. at Borgerrepræsentationen/kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at godkendelsen af en justering af budgetfordelingsnøglen skal ske årligt grundet løbende justering af bidrag til tjenestemandspensioner

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 [jf. pkt. 4, sag 14/3625 på Kommunalbestyrelsens møde den 8.10 2015] blev det besluttet, at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab skulle gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling – også kaldet musefældeklausulen.

  Det fremgik endvidere af sagen, at det var en opgave for selskabets revision i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2016 at revurdere regnskabets grundlag i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af selskabet.

  På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der yderligere skulle foretages en regulering af de forhold, der på daværende tidspunkt var afklaret og identificeret, med henblik på at få disse godkendt i kommunerne i efteråret 2016.

  Resultatet blev udarbejdelse af en ny budgetfordelingsnøgle, der blev gældende for budget 2016 og budget 2017, hvor musefælde I blev indarbejdet i grundlaget for budgetfordelingsnøglen.

  Regulering af budgetfordelingsnøglen blev i forlængelsen af bestyrelsens godkendelse også godkendt i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommuerne, jf. vedtægternes § 6 stk. 5. [jf. pkt.3, sag 16/3030 på Kommunalbestyrelsens møde den 4.1 2017].

  Under behandlingen af Musefælde I blev det endvidere besluttet at udskyde stillingtagen til brandhaner og beskyttelsesrum. Dermed skulle det kobles til regulering i bidraget for tjenestemandspension. Det førte til opstart af musefælde II.

  Musefælde II blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 25. april 2018. Reguleringen af bidraget for tjenestemandspensioner blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. juni 2018 sammen med afregningen vedrørende under- og overskudsdækning for ambulancekontrakten jf. vedtægternes § 6 stk. 7. Alle forhold, der påvirker budgetfordelingsnøglen, hvorfor bestyrelsen på sit møde den 20. juni 2018 i forlængelse heraf godkendte forslag til en ny budgetfordelingsnøgle for budget 2018 og for budget 2019 – jævnfør tabel 1 - og anbefalede godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

  Budgetfordelingsnøglen for 2018 skal anvendes til korrektion af det vedtagne budget 2018 (effekten fremgår af tabel 2). Budgetfordelingsnøglen for 2019 er indarbejdet i grundlaget for budget 2019, der blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. juni 2018.

  Idet en ændring af budgetfordelingsnøglen ejerkommunerne imellem, efter bestyrelsens godkendelse, kræver en efterfølgende godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsforvaltningen jf. vedtægternes § 18 stk. 4. forelægges forslag til ny budgetfordelingsnøgle, jf. tabel 1, til godkendelse.

  Tabel 1: Forslag til justeret budgetfordelingsnøgle for budget 2018 og 2019 sammenholdt med oprindelig ejerandele og efterfølgende budgetfordelingsnøgler.

  Alle tal i pct.

  Ejerfordeling ved opstart

  Baseline HBR budget 2016

  Baseline 1 korrektion for musefælde

  2018 B-nøgle

  2019 B-nøgle

  Albertslund

  1,80

  1,79

  1,81

  1,78

  1,79

  Brøndby

  1,97

  1,95

  1,98

  1,96

  1,96

  Dragør

  1,10

  1,11

  1,12

  1,12

  1,12

  Frederiksberg

  8,88

  8,33

  8,48

  8,31

  8,33

  Glostrup

  1,34

  1,33

  1,34

  1,31

  1,32

  Hvidovre

  3,00

  2,97

  2,99

  2,94

  2,95

  København

  79,70

  80,32

  80,06

  80,40

  80,33

  Rødovre

  2,21

  2,19

  2,22

  2,18

  2,19

  Total

  100

  100

  100

  100

  100

  Note: B-nøgle referer til budgetfordelingsnøgle.

  Tabel 2: Økonomisk konsekvens i 2018 af ny fordelingsnøgle

  Alle tal i tkr.

  Før 2018

  Efter 2018

  Forskel

  Ejerkommuner

  Albertslund

  6.325

  6.214

  111

  Brøndby

  6.933

  6.812

  121

  Dragør

  3.925

  3.903

  22

  Frederiksberg

  29.610

  28.927

  683

  Glostrup

  4.668

  4.577

  91

  Hvidovre

  10.434

  10.242

  192

  København

  279.657

  279.998

  -341

  Rødovre

  7.744

  7.603

  141

  Udgifter i alt

  349.295

  348.275

  1.020

  I forhold til de reviderede driftsbidrag vedr. budget 2018 og budget 2019 tages forbehold for den endelige godkendelse af de nye fordelingsnøgler i samtlige ejerkommuner.

  Hovedstadens Beredskab vil efter den endelig godkendelse i ejerkom-muerne fremsende fakturaer/kreditnotaer vedr. 2018-bidragene som følge af den nye fordelingsnøgle.

  Fremadrettet skal budgetfordelingsnøglen justeres årligt som konsekvens af, at mellemværendet mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres løbende i forhold til antallet af tjenestemænd, der pensioneres eller i øvrigt fragår beredskabet, jf. vedtægterne.

  LOVE/REGLER:

  Idet en ændring af budgetfordelingsnøglen ejerkommunerne imellem, efter bestyrelsens godkendelse, kræver en efterfølgende godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsforvaltningen jf. vedtægternes § 18 stk. 4. forelægges forslag til ny budgetfordelingsnøgle, jf. tabel 1, til godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye fordelingsnøgle medfører et fald i Dragør kommunes betaling på 0,022 mio.kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

 • 6
  Hovedstandens Beredskab og byggeloven
  Sagsid.: 18/5354

  RESUMÉ:

  Som følge af ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen er det nødvendigt at tilpasse arbejdsdelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne. Den ændrede arbejdsdeling vedrører primært brandsyn og afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor der er en konkret risiko for personskade.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændret arbejdsfordeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Før Dragør Kommune overgik til Hovedstadens Beredskab I/S, kunne brandvæsenet træffe straksafgørelser på stedet, f.eks. påbud eller forbud ved personfarlige situationer. Ved overgangen til Hovedstadens Beredskab blev lovgivningen i første omgang ikke tilpasset den nye situation. Det betyder i praksis, at Hovedstadens Beredskab i sådanne situationer skal kontakte den kommunale bygningsmyndighed, der herefter skal udstede et påbud eller forbud. Det er ikke hensigtsmæssigt, dels fordi situationerne ofte vil ske udenfor almindelig arbejdstid, dels fordi det er beredskabet, der har den fornødne ekspertise på området. Nu er lovgivningen ændret, således at kommunalbestyrelsen kan bemyndige det fælles beredskab til at varetage myndighedsopgaven på området, hvilket kommunalbestyrelsen anmodes om. 

  Samtidig anmodes kommunalbestyrelsen om at godkende, at beredskabet obligatorisk skal høres, såfremt kommunen i forbindelse med byggesagsbehandling påtænker at fravige brand- og indsatstekniske vejledninger. 

  Den ændrede arbejdsdeling vedrører brandsyn samt afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor der er en konkret risiko for personskade. Endvidere vedrører ændringerne rådgivning om brandtekniske forhold efter bygningsreglementet.

  Forslaget til den ændrede arbejdsdeling har været drøftet i Samarbejdsorganet, som består af repræsentanter fra ejerkommunerne samt Hovedstadens Beredskab. Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte herefter forslaget til ændret arbejdsfordeling - herunder forslag om overførsel af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab. Endvidere anbefalede bestyrelsen godkendelse heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  På brandsynsområdet eller ved ulovlig anvendelse af bygninger mv. er det efter ændringen af byggeloven muligt at henlægge afgørelseskompetence til redningsberedskabet, hvor der i det konkrete tilfælde vurderes at være fare for personsikkerheden, og det samtidig vurderes at kunne nedlægges forbud eller stilles særlige vilkår, evt. meddele dispensation for at sikre fortsat drift.

  Områderne, der er nærmere beskrevet i bilag 1, er følgende:

  •   Ved brandsyn af telte, festivaler og engangsarrangementer mv.

  •   Ved brandsyn af andre lokaliteter, hvor mange mennesker er samlet, eller hvor mennesker er samlet under særlige forhold.

  •   Ved brandsyn af visse industribygninger, herunder højlagre, der er overført fra beredskabslovgivningen til bygningsreglementet.

  •   Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af bygninger mv.

  En henlæggelse af beføjelser og pligter forudsætter efter byggeloven, at kommunalbestyrelsen vurderer, at kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

  For så vidt angår rådgivning om brandtekniske forhold efter bygningsreglementet, er det Hovedstadens Beredskabs vurdering, at det er tvingende nødvendigt at inddrage beredskabet i sagsbehandlingen, i det tilfælde hvor der er tale om byggerier, hvor bygherre ansøger byggemyndigheden om at fravige en kommende vejledning om indsatstaktisk traditionelt byggeri, jf. bilag 2. Såfremt redningsberedskabet ikke tages med på råd i disse situationer, kan det betyde øgede omkostninger for ejerkommunerne, f.eks. til anskaffelse af materiel, som Hovedstadens Beredskab ikke havde planlagt at indkøbe. Beredskabets planlægning af organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, herunder serviceniveauet i kommunerne risikerer således at blive bagudrettet i forhold til bygningsmassens udvikling i stedet for en fremadrettet helhedsplanlægning. De valgte løsninger kan tillige influere på beredskabets indsatsmuligheder i en sådan grad, at det ikke kan udelukkes at personsikkerheden kompromitteres. Der er efter bygningsreglementet ikke pligt til at søge rådgivning hos redningsberedskabet, men dimensioneringen af det kommunale redningsberedskab er kommunens eget ansvar, hvorfor beredskabets erfaringer og kompetencer på det indsatsmæssige område nyttiggøres ved denne type ansøgninger.

  Hovedstadens Beredskab vil, jf. bilag 2, som hidtil yde rådgivning om brandtekniske forhold på følgende områder:

  • Forhåndsdialog og andre forberedende møder.

  • Driftsmæssige vilkår for objekter, der er omfattet af brandsyn.

  • Tilsyn og lovliggørelsessager ved brandtekniske installationer, tilkørsel- og brandredningsforhold.

  • Øvrig brandteknisk byggesagsbehandling.

  Den ændrede lovgivning betyder imidlertid, at rådgivning mv. skal følges op af en formel afgørelse fra byggemyndighedens side. Ligesom der vil være behov for, at der i ejerkommunerne indføres procedurer for en nødvendig orientering af Hovedstadens Beredskab om forhold, der er af betydning for beredskabets varetagelse af brandsynspligten, planlægning af indsatser, dimensionering, materielanskaffelser og uddannelser mv., jf. bilag 2. Opgaver der alle skal bidrage til at skabe større tryghed for borgerne.

  Den ændrede lovgivning betyder midlertidig en større administrativ byrde for såvel kommunernes byggemyndigheder som for beredskabet. Forvaltningen er opmærksom på det øgede ressourceforbrug og vil takle udfordringen indenfor den nuværende personalenormering i indeværende år.

  For at kunne sikre en smidig tilrettelæggelse af arbejdsdelingen og undgå fejl og uhensigtsmæssigheder er det nødvendigt, at samtlige ejerkommuner tilslutter sig forslaget. Forslaget om en ændret arbejdsdeling betyder endvidere en ændring af vedtægterne for så vidt angår overførsel af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab samt en ændring af Service Level Agreement (SLA).

  Et forslag til vedtægtsændringer og en ændring af SLA vil senere blive forelagt ejerkommunerne til godkendelse.

  Det er forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at Hovedstadens Beredskab bemyndiges til at træffe straksafgørelser i sager hvor der kan være personfare. Derudover er det naturligvis hensigtsmæssigt at Hovedstadens Beredskab høres i sager, hvor en bygherre ansøger bygningsmyndigheden om at dispensere fra den indsatstaktiske vejledning. Denne høring foregår naturligvis allerede, men det vurderes hensigtsmæssigt at aftalen formaliseres med denne indstilling og behandling.

  LOVE/REGLER:

  Lov nr. 734 af 8. juni 2018 om ændring af byggeloven (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60 - selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr mv.).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til det øgede ressourceforbrug i forbindelse med mere administration, afholdes indenfor eget budget i 2019. Herefter vil forvaltningen vurdere om det skønnes at ressourceforbruget vil få konsekvenser for eksempelvis sagsbehandlingstiderne på byggesagsbehandlingen. I så fald, vil udvalget blive præsenteret for en sag herom.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 7
  Frigivelse - Dragør Havn, Skurbyen
  Sagsid.: 18/5481

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af byggemodning til ny skurby på Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. til udførelse af byggemodning til ny skurby på Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-01-2019

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I kommuneplan 2009 er helhedsplanen for Dragør Havn fastlagt.

  Som en del af realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn, er der udlagt to byggefelter på havnen. Byggefelterne betegnes som det vestlige og østlige byggefelt.

  Kommunalbestyrelsen har på møde den 1. juni 2017 besluttet, at der skal kunne etableres en ny skurby bag den gamle skurby i en del er det vestlige byggefelt. Projektet forventes opstartet i maj-juni 2019.

  For at dette projekt kan realiseres, er det en forudsætning at området byggemodnes. Udgiften til byggemodning vil efterfølgende indgå i lejen af grunden.

  Byggemodningen til området hvor ny skurby placeres, omfatter:

  • Etablering af stier i området 100.000 kr.
  • Etablering af belysning i området 200.000 kr.
  • Omlægning af parkeringspladser ved stejleparkeringen og dige tilpasning 100.000 kr.
  • Etablering af vand og afløb til et punkt i området 130.000 kr.
  • Etablering af el forsyning til et punkt i området 70.000 kr.

  Administrationen vurderer, at der overslagsmæssigt for 600.000 kr. kan udføres tilstrækkelig byggemodning af området.

  Frigivelsen forudsætter, at ansøger opnår byggetilladelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 600.000 kr. i anlægsbudgettet for 2018 til byggemodning til ny skurby.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. januar 2019.

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyresen den 30. januar 2019.

 • 8
  Revision af Regulativ for udlejning af kommunale skurgrunde på Dragør Havn
  Sagsid.: 18/3646

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om vedhæftede reviderede regulativ kan vedtages og sættes i kraft.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at regulativet godkendes og sættes i kraft.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Punktet udgår.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ændringer er overvejende af redaktionel karakter, hvor ”Brugerbestyrelsen for Havnen (BBH) er udskiftet med ”Havneadministrationen”, og ”Økonomi- og Planudvalget” er erstattet af ”Økonomiudvalget”.

  I øvrigt er der følgende indholdsmæssige ændringer:

  - Der er ikke krav om fartøj med plads i havnen for erhvervsdri-vende med erhvervsmæssig tilknytning til havnen; dog således at skure fremadrettet ikke tildeles erhverv på havnen som allerede er etableret i egne lejemål.

  - Behov for skurgrund skal vurderes ved ansøgning om skur nr. 2, hvor det før var ved skur nr. 3.

  - Der er ikke længere mulighed for fremleje.

  - Årlig dokumentation for ret til opretholdelse af lejemål erstattes af dokumentation på forlangende.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af temaer og proces for planstrategi og kommuneplan
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Senest i 2021 skal kommunalbestyrelsen vedtage en revideret kommuneplan. Dette sker hvert 4. år jf. planloven. En kommuneplan er en samlet plan for kommunens samlede arealanvendelse baseret på kommunalbestyrelsens mål og forventninger indenfor en 12 årig periode.

  Forud for kommuneplanen skal der udarbejdes en planstrategi jf. planloven. Planstrategien har primært fokus på den overordnede strategi for kommunens fysiske udvikling og på det videre arbejde med kommuneplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at temaer og overordnet proces for planstrategi og kommuneplan godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Forslag fra A+Ebbe Kyrø (T):

  At der i forløbet foretages en komplet revision af kommuneplanen og der i forbindelse hermed sker en borgerinddragende proces.

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Ebbe Kyrø (T))

  Imod stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Administrationen indstilling:

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Ebbe Kyrø (T))

  Imod stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-01-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag blev drøftet i november 2018 af BEPU og Kommunalbestyrelsen. På den baggrund genfremsendes sagen nu til vedtagelse.

  Sagsfremstilling fra behandling i Kommunalbestyrelsen 22. nov. 2018:

  Den 12. juni 2018 blev forventninger og ønsker til indhold og proces for planstrategi og vision drøftet i Økonomiudvalget. Her gik drøftelserne blandt på at fastholde visionen fra forrige planperiode og arbejde videre med den. Derudover ønskede flere at udpegningen til tentativlisten til Unesco skal indgå i kommende planstrategi. Endelig var der ønske om temaarrangement i forbindelse med planstrategi. Administrationen har indarbejdet disse ønsker i oplæg til proces.

  Overordnet proces – strategi og konkrete rammer forbindes i

  højere grad

  Der foreslås en proces, hvor sammenhængen mellem planstrategien og kommuneplanen synliggøres. Dette gøres ved at afvikle et tættere tidsmæssigt forløb mellem de to planer, at lade 4 tværgående temaer for udviklingen forbinde planerne og ved at lade borgere og politikere komme tættere på udarbejdelsen af begge planer indenfor de 4 temaer.Se tegning over processen i bilag.

  Forslag til 4 strategiske temaer

  Der lægges op til at planstrategien beskriver følgende 4 strategiske temaer, hvor man vil drøfte potentialer for udviklingen:

  • Den nære boligkvalitet
  • Nye øjne på kulturarven
  • Den robuste kystkommune
  • Dragør i verden

  Derudover vil visionen ”Fremtid med forankring” vedtaget i november 2016 sætte rammen i planstrategien, men kan samtidig også være genstand for debat. Læs vision i bilag.

  Udvikling af kommunens arealer, faciliteter og strategiske indsatser kræver en løbende afvejning af interesser hos lokalpolitikerne. Og der vil altid være udfordringer og dilemmaer heri, men også store potentialer. I høringen af planstrategien vil der være fokus på de forskellige strategiske retninger indenfor hvert af de 4 temaer jf. oplæg til temabeskrivelser i bilag.

  De 4 strategiske temaer vil i forskellig grad skulle udmøntes til konkrete rammer og retningslinjer for lokalplanplanlægning i den efterfølgende proces med udarbejdelse af kommuneplanen. Administrationen vil fremlægge en nærmere proces for udarbejdelse af kommuneplanen i første halvår 2019 – herunder forslag til inddragelse af borgere.

  Revision af kommuneplanen

  I forbindelse med vedtagelsen af planstrategien skal det jf. planloven besluttes om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller om der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige områder i kommunen. Denne beslutning vil blive lagt op i forbindelse med drøftelse og godkendelse af forslag til planstrategi i første halvår 2019

  Det vil dog være en konsekvens af vedtagelse af forslag til 4 strategiske temaer og den overordnede proces, at der vil ske en fuld revision af alle afsnit som berøres af de 4 temaer i kommuneplanen.

  Der lægges op til en senere politisk beslutning om, at alle øvrige afsnit i kommuneplanen ajourføres og at kommuneplanen samles i ét dokument. Sidst kommuneplanen blev revideret i sin helhed var i 2009.

  Opgaven for de politiske udvalg

  Opgaven med udarbejdelse af Planstrategi og Kommuneplan ligger hos By, Erhvervs- og Planudvalget. Udvalget bærer forslag videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. By, Erhvervs- og Planudvalgets engagement i sagen vil som udgangspunkt være:

  · Nov.2018 - Behandling af forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan (gennemført)

  · Nov.2018 - Opstartsarrangement med Kommunalbestyrelsen

  ”Kvalitet i byrum på havn og i by” - workshop med Gehl arkitekter.

  Administrationen og Gehl arkitekter vil gennem en case om ”Kvalitet i byrum på havn og i by” give et eksempel på hverdagens udfordringer med at binde udvikling af konkrete arealer og byrum op på visioner og strategisk tænkning (gennemført).

  ·Januar 2019 - Vedtagelse af forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan

  Første halvår 2019:

  · Vedtagelse af forslag til planstrategi og nærmere proces for kommuneplan

  · Høring og debat af planstrategi igangsættes

  · Evt. temadrøftelse – herunder drøftelse af politisk deltagelse i de fremadrettede borgerrettede arrangementer

  Andet halvår 2019:

  · Behandling af høring og debat

  · Vedtagelse af Planstrategi

  · Igangsættelse af aktiviteter for Kommuneplan

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planstrategien vil blive udsendt til debat/høring som beskrevet i sagsfremstillingen i mindst 8 uger jf. planloven, når By-, Erhvervs- og Planudvalget har vedtaget et forslag. Høringsperioden planlægges under hensyn til sommerferien.

  Administrationen forventer at anbefale flere borgerrettede arrangementer eller tiltag udover den lovpligtige høring i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen. En nærmere proces vil blive præsenteret i første halvår 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanen og planstrategi skal være forenelig med kommunens politikker, strategier og handleplaner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. januar 2019.

  Økonomiudvalget 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 10
  Dragør Tennis - beslutning om placering af hal og baner
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til hvor Dragør Tennis skal have mulighed for at placere hal og baner ved Hollænderhalsområdet, ligesom det skal besluttes at iværksætte tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes om en tennishal skal placeres i henhold til model B, C eller E,

  2.

  at

  det besluttes at tennisbanerne placeres syd for betonrullevejen jf. modellerne A - E

  3.

  at

  det besluttes at iværksætte udarbejdelse af et plangrundlag for arealerne bestående af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Lokalplan 49 fra 1999 overholdes, og at Dragør Tennis’ baner dermed forbliver på Engvejsarealet. Desuden får klubben tilladelse til at bygge en hal i den nordøstlige del af arealet, ved siden af dagplejehuset, jævnfør samme lokalplan.

  For stemte:

   2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C til ad 1:

  C gruppen foreslår at hal placeres jf. model A.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Anbefaling fra BFKU og BEPU:

  At model C vælges og at der skal tages hensyn til SFO’ens lysindfald og udearealer.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2

  Anbefaling fra BFKU og BEPU:

  Det besluttes at arealreservation ift. tennisbanerne placeres syd for betonrullevejen jf. modellerne A – E.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 3

  Anbefaling fra BFKU og BEPU:

  At det besluttes at iværksætte udarbejdelse af et plangrundlag for arealerne bestående af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Anbefaling fra BFKU og BEPU om, at der i forlængelse af udarbejdelsen af en ny lokalplan indledes dialog med klubberne og Hollænderhallen om udviklingsønsker for området som helhed.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at et flertal af udvalget ønsker, at Lokalplan 49 fraviges, og at Dragør Tennis tvinges til at fraflytte den bynære og historiske beliggenhed ved Engvejsarealet. Liste T ser det som et trin på vejen i at bebygge endnu et af Dragørs rekreative grønne åndehuller.

  Kenneth Gøtterup (C) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Lokalplan 49 fra 1999 overholdes, og at Dragør Tennis’ baner dermed forbliver på Engvejsarealet. Desuden får klubben tilladelse til at bygge en hal i den nordøstlige del af arealet, ved siden af dagplejehuset, jævnfør samme lokalplan.

  For stemte:

   2 (T)

  Imod stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at hal placeres jf model A.

  For stemte:

  2 (C)

  Imod stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  At model C vælges og at der skal tages hensyn til SFO’ens lysindfald og udearealer.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Det besluttes at arealreservation ift. tennisbanerne placeres syd for betonrullevejen jf. modellerne A – E.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 3.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Ændringsforslag fra AOV:

  Der i forlængelse af udarbejdelsen af en ny lokalplan indledes dialog med klubberne og Hollænderhallen om udviklingsønsker for området som helhed.

  Anbefales over for ØU.

  Katrine Tholstrup (C) begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-01-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Lokalplan 49 fra 1999 overholdes, og at Dragør Tennis’ baner dermed forbliver på Engvejsarealet. Desuden får klubben tilladelse til at bygge en hal i den nordøstlige del af arealet, ved siden af dagplejehuset, jævnfør samme lokalplan.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at hal placeres jf model A.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A

  At model C vælges og at der skal tages hensyn til SFO’ens lysindfald og udearealer.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at et flertal af udvalget ønsker, at Lokalplan 49 fraviges, og at Dragør Tennis tvinges til at fraflytte den bynære og historiske beliggenhed ved Engvejsarealet. Liste T ser det som et trin på vejen i at bebygge endnu et af Dragørs rekreative grønne åndehuller.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i kommunalbestyrelsen den 30. august 2018 blev sag om ”Dragør Tennis – belysning af scenarier for flytning af faciliteter” behandlet.

  Det blev her besluttet:

  ”Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.”

  Det nævnte område 1 er det kommunalt ejede areal på ca. 25.000 m2, der er beliggende mellem Hartkornsvej, Halvejen og Maglebyhallen. Område 2 var arealet ved Kirkevej som i dag udlejes til rullegræsproduktion. Tennisklubben har tidligere tilkendegivet at være indforstået med at kunne placere en hal – men ikke baner på dette areal.

  I konsekvens af den beslutning der blev truffet den 30. august 2018, indgår område 2 ikke i nærværende sag.

  Som oplæg til den videre dialog med Dragør Tennis om placering af hal og baneanlæg, udarbejdede administrationen 4 placeringsmodeller A, B, C og D, som et ”volumenstudie” hvor der er taget udgangspunkt i den fra tennisklubben oplyste halstørrelse med 3 baner, og hvor der – med hensyn til det udendørs baneanlæg – sammenlignes med størrelsen på det nuværende anlæg ved Engvej.

  Som led i administrationens dialog med tennisklubben har klubben fremsat forslag om en yderligere placeringsmulighed E til brug for etablering af en tennishal, da Model A – efter tennisklubbens vurdering -ikke kan rumme både tennishal og baneanlæg inden for den nordlige halvdel af arealet mellem Betonrullevejen og Hartkornsvej.

  Arealet er udlejet til jordbrugsformål og aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Efterfølgende har Dragør Tennis være i dialog med omboende i forhold til placeringsmulighederne E og A.

  Ud fra et ønske og en forudsætning fra tennisklubbens side om en hurtig og smidig proces i forhold til halbyggeri, har tennisklubben nu område C (grusbanen) som 1. prioritet for placering af en tennishal og har tilkendegivet at prioriteringen for placeringen af baner er i den sydlige del af området - dvs. enten model A eller på arealerne vest for Halvejen.

  Administrationen skal bemærke, at arealerne vest for halvejen i kommuneplanen alle er udlagt til landbrugsarealer og derfor ikke kan komme i spil i sagen.

  Dette medfører at der i område 1 alene kan peges på en placering syd for betonrullevejen.

  Fælles for alle modellerne A-E er, at de alene illustrerer hvor meget anlæggene fylder. Der er således ikke taget stilling til hvordan hallen præcis skal placeres eller hvordan et nyt baneanlæg kan disponeres på den nye lokalitet.

  De 5 modeller / volumenstudier, indgår som bilag til sagen.

  Administrationen skal bemærke,

  • at Model B, C og D illustrerer en halplacering tættere på Hollænderhallen end Model A,
  • at der – bortset fra model D – er tale om placeringer på kommunalt ejede arealer. Model D forudsætter således erhvervelse af et privat areal ved Halvejen, fx ved ”arealbytte” med andet kommunalt areal,
  • at Model B, med indplacering af hallen på Hollænderhallens forplads ikke kan anbefales, da løsningen forudsætter etablering af et erstatnings-parkeringsområde andetsteds samtidig med, at tilkørselsforholdene til skole, idrætshal og svømmehal bliver problematiske. Dertil kommer, at den pågældende placering af hallen vil udelukke mulighed for eventuelle fremtidige tilbygninger til selve Hollænderhallen.
  • at Model E er en del af matr. nr. bk af St. Magleby, og er beliggende i landzone. Arealet er udlejer til jordbrugsformål og lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Plangrundlag

  Bortset fra Model B, hvor hallen placeres på Hollænderhallens forplads, kræver alle modeller, at der udarbejdes og vedtages lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Den gældende Lokalplan 45 for området rummer ikke mulighed for placering af nye bygningsanlæg på de pågældende lokaliteter.

  Placeringen i Model A med hal og baneanlæg i den sydlige del af området, strider imod den hidtidige helheds- og landskabsplan i kommuneplanen, hvor dette areal var tiltænkt en parklignende udformning som fritidsområde uden bebyggelse.

  For Model B skal det i givet fald afklares, om der vil være tilstrækkelig byggerummelighed i forhold til gældende lokalplan og bygningslovgivning.For alle modeller gælder, at indplacering af selve baneanlægget i sig selv forudsætter lokalplanlægning med kommuneplantillæg.

  Spørgsmålet om eventuel ændring af zonestatus til byzone for baneanlægget, vil indgå i lokalplanlægningen.

  Model E er omfattet af ”Lokalplan 36 for nyttehavearealer ved Lundestien”, der udlægger anvendelsen til nyttehaver. I kommuneplanen er arealet beliggende i enkeltområde 9.05 (Fritidsområde ved Lundestien), hvor rammerne for lokalplanlægningen angiver anvendelse til fritidsformål, herunder nyttehaver (daghaver).

  Ændret anvendelse med henblik på placering af tennishal forudsætter lokalplanlægning med tilhørende tillæg til kommuneplanen.

  Ved opmåling på kort har arealet en bredde på ca. 55 m, hvor det fra tennisklubben senest er oplyst, at hallen vil have en bredde på 44 m.

  Der bør i den videre planlægning sikres en stiforbindelse gennem arealet i en af siderne, fra Lundestien til ”Betonrullevejen”.

  Med vedtagelse af Budget 2019 blev det besluttet at afsætte et beløb til iværksættelse af forundersøgelser for etablering af ”Copenhagen White Water Park” (CWWP) på arealet syd for Kirkevej, umiddelbart vest for HF Maglebylund.Efterfølgende er det imidlertid tilkendegivet at der skal arbejdes videre med en placering ved Kongelunden.

  Ved budgetvedtagelsen er det også tilkendegivet, at der skal ske en boligudvikling på boldbanearealet ved Engvej samt arealet for Dragør Tennis. Dette vil forudsætte en flytning af tennisanlægget, og derfor omhandler denne sag reservation af arealer til både tennishal og tennisbaner.

  Administrationens samlede faglige vurdering er, at en hal vil kunne placeres på grusbanen, men administrationen vurderer også at en placering af en hal og baner i henhold til model A og E vil udgøre en sammenhængende løsning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tennisklubben har over for Dragør Kommune oplyst at klubbens prioriteringer er følgende:

  Placering af hal:

  1. prioritet er grusbanen

  2. prioritet er rullegræsaralet.

  Placering af baner:

  Tennisklubbens prioritering er en placering i den sydlige/vestlige del af området. Dvs. enten placering A – alternativt på arealerne vest for halvejen. Disse arealer er ikke kommunalt ejede og forudsætter derfor mageskifte eller køb af areal.

  Tennisklubben ønsker ikke baner placeret på rullegræsarealet på grund af støj- og vindgener.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. januar 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Bilag

 • 11
  Forlængelse af lejeaftale - Dragør Isværk
  Sagsid.: 18/5402

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en forlængelse af lejeforholdet mellem Dragør Kommune og Dragør Isværk om isværket på havnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at lejeaftalen mellem Dragør Kommune og Dragør Isværk forlænges på eksisterende vilkår; dog således at der aftales et gensidigt opsigelsesvarsel på seks måneder i stedet for at der foretages en tidsbegrænsning af aftalen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Dragør Isværk indgik lejeaftale den 1. august 1998 om leje af isværket på havnen.

  Aftalen blev gjort tidsbegrænset til udløb pr. 1. august 2018, og er dermed nu udløbet.

  Årsagen til at aftalen blev gjort tidsbegrænset fremgår ikke af eksisterende sagsmateriale.

  Hverken Dragør Kommune eller Dragør Isværk har været opmærksom på udløbet af lejeaftalen i perioden op til den 1. august 2018, og derfor har lejeaftalens vilkår i § 2.01 om forhandling af forlængelse et år før udløb ikke kunnet overholdes.

  Da det blev konstateret at aftalen var udløbet, har Dragør Isværk tilkendegivet over for administrationen, at isværket ønsker at fortsætte lejemålet.

  Administrationen vurderer at eneste alternativ til en fortsættelse af lejeaftalen vil være et udbud af lejemålet.

  Lejemålets anvendelse er begrænset til isværk, og da det vurderes at antallet af interesserede bydere vil være yderst begrænset, anbefaler administrationen at aftalen forlænges.

  Administrationen anbefaler dog også, at lejeaftalen ikke gøres tidsbegrænset da det netop har vist sig svært administrerbart.

  Administrationen anbefaler derfor, at lejeaftalen forlænges og at der gives begge parter et gensidigt opsigelsesvarsel på seks måneder i lighed med hvad der allerede gælder for nogle lejemål på Dragør Havn.

  Øvrige vilkår i aftalen anbefales opretholdt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Isværket betaler i dag 8.474,14 kr. i årlig leje og lejen for hele 2018 er betalt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Bilag

 • 12
  Indledende drøftelse af delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Den nuværende delegationsplan fra 2016 svarer ikke til den udvalgsstruktur, som blev besluttet i januar 2018, hvor kommunalbestyrelsen ændrede styrelsesvedtægten og oprettede et skoleudvalg. Der skal derfor træffes beslutning om en opdateret delegationsplan, der også tager højde for ny og ændret lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at den beskrevne proces for opdatering af delegationsplan godkendes.

  2. at Økonomiudvalget drøfter overordnede principper for delegation i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Diverse overordnede principper blev drøftet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Sagen udsættes til ØU i januar 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Dragør Kommune og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. I praksis vil det dog være umuligt, hvis kommunalbestyrelsen skulle træffe afgørelse i hver eneste sag, som behandles af kommunen. Kommunalbestyrelsen har derfor delegeret noget af beslutningskompetencen til Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

  Delegationsplanen afspejler således også, hvad der skal være i politisk fokus og hvordan kommunalbestyrelsen ønsker at arbejdsfordelingen skal være.

  Den nuværende delegationsplan fra 2016 svarer ikke til den udvalgsstruktur, som blev besluttet i januar 2018, hvor kommunalbestyrelsen ændrede styrelsesvedtægten og oprettede et skoleudvalg. Der skal derfor træffes beslutning om en opdateret delegationsplan, der også tager højde for ny og ændret lovgivning.

  Proces

  Første skridt i processen var et temamøde i kommunalbestyrelsen den 22. november 2018. På denne baggrund drøfter Økonomiudvalget overordnede principper for delegation før administrationen udsender et udkast til en opdateret delegationsplan, som efter behov drøftes en eller flere gange i fagudvalgene inden der træffes samlet beslutning om ny delegationsplan i kommunalbestyrelsen.  

  Arbejdsdeling

  Kommunerne har en både meget bred og kompleks opgaveportefølje.  Derfor er arbejdsdeling nødvendig.

  Ved en lav grad af delegation til fagudvalg og videre til administrationen sikrer kommunalbestyrelsen et tæt og tværgående politisk fokus på sagerne. Til gengæld kan det være svært at bevare overblikket og rimelig plads til politiske diskussioner og overordnede strategier. Desuden kan kommunalbestyrelsen blive overbebyrdet af sagsbehandling og få svært ved at varetage lovpligtige hensyn til eksempelvis saglighed og ligebehandling i enkeltsager.

  Ved en høj grad af delegation til fagudvalg og videre til administrationen sikrer kommunalbestyrelsen at der er tid og fokus på de prioriterede politiske områder og strategier. Desuden opnås en effektiv arbejdsdeling til administrationen og en hurtigere sagsbehandling for borgerne. Til gengæld risikerer kommunalbestyrelsen og fagudvalgene at tabe fokus på de konkrete sager tæt på borgerne og muligheden for politisk dialog med borgerne før en beslutning.

  Principper for delegation

  Med denne sag ønskes en drøftelse af principper for delegation. Dvs. arbejdsdelingen mellem henholdsvis:

  • Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiudvalget
  • Fagudvalg
  • Administrationen

  Inspiration til arbejdsdeling og konkrete kommune-eksempler kan findes i KL-udgivelsen ”Variationer i udvalgsstyret”, jf. bilag.

  Administrationen er påbegyndt arbejdet med en opdateret delegationsplan, svarende til kommunens styrelsesvedtægt, som blev godkendt januar 2018. Herudover bliver delegationsplanen opdateret i forhold til ny og ændret lovgivning.

  Udkast til opdateret delegationsplan udsendes til drøftelse i fagudvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Direktør Mette Jeppesen orienterede om status på diverse chefstillinger.

  Allan Holst (A) orienterede om møde i KL"s repræsentantskab.

  Morten Dreyer (O) orienterede om ARC.

  Kommunaldirektør Kenneth Kristensen orienterede om åbning af den nederste del af Amager Bakke.

 • 14
  Meddelelse - Budgetudmøntning 2019 - 2022
  Sagsid.: 18/5328

  RESUMÉ:

  Udmøntning af budget 2019 – 2022.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2018 budget 2019 – 2022. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet (vedhæftet som bilag). Formålet med udmøntningsplanen er at skabe tydelighed om, proces for udmøntning af budget 2019.

  For størstedelen af punkterne i udmøntningsplanen er budgetændringen allerede indarbejdet og aktiviteten tilpasset. Følgende forslag forventes at have særlig politisk interesse og kræver behandling i politisk udvalg inden den endelige udmøntning:

  • Ophør af kommunalt finansieret belysning på private fællesveje (BEPU/3)
  • Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave (BFKU/08)
  • Høgevænget lukkes, leder- og driftsbesparelse (BFKU/9)
  • Effektivisering pba. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter (BFKU/13)
  • Driftsbesparelse ved flytning af Lokalarkivet (BFKU/14)
  • Kun 3 SFO´er – ledelses- og bygningsbesparelse (SU/16)
  • Ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO-struktur (SU/A19)
  • Indtægt for udleje af Stationsvej 5 (lokalarkivet) (ØU/27)
  • Psykologhjælp til 18-25 årige (SSU/37)
  • Copenhagen White Water Park (BFKU/A03), undersøgelse og medfinansiering af anlæg. Frigivelsessag afventer CWWP henvendelse. Finansieringen forudsætter, at der indhentes tilstrækkelig ekstern finansiering fra fonde o.l. Foreningen CWWP står selv for dette, og fremlægger projektforslag med finansiering til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgsmøde den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 15
  Meddelelse - likviditetsudvikling i 2018
  Sagsid.: 19/8

  RESUMÉ:

  Den 31. december 2018 udgjorde likviditeten 102,7 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Ti efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 102,7 mio. kr. pr. 31. december 2018. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likvi-ditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 31. december 2018 27,6 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten ligger ekstraordinært lavt i kommunerne pr. 31.12.2018, fordi der udbetales lønninger på den næstsidste bankdag i december, og kommunerne modtager 12. dels afregninger den 3. januar 2019. Desuden opkræver Dragør Kommune ejendomsskatter halvårligt, der tilgår likviditeten d. 5. februar og 5. august, og udgør ca. 68 mio. kr. begge gange.

  Idet dag til daglikviditeten udgjorde 78,1 mio. kr. pr. 31. december 2017, er der et realiseret et træk på kommunens kassebeholdning på 50,5 mio. kr. i 2018.

  Budget 2018 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 18,1 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Bilag

 • 16
  Forslag fra C - Stop af projekt CWWP
  Sagsid.: 19/127

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Forslag fra AOV:

  AOV foreslår, at spørgsmålet afventer de videre undersøgelser inden endelig stillingtagen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 8. januar 2019 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr. foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etablering af Copenhagen White Water Park (CWWP), som indgår i budgetforliget, og der ikke fremadrettet anvendes yderligere forvaltningsmæssige ressourcer på opgaven.

  Motivation:

  I forlængelse af den offentlige debat der har været om CWWP om bl.a. deres etablering på forskellige adresser, partnerskaber, samt seneste udmelding fra et medlem af AOV flertallet, hvor det er oplyst, at Dragør kommune ikke påtænker at købe den tidligere grund hvor der er asylcenter for at give denne grund væk til CWWP, anser Konservative det for mest hensigtsmæssigt for det videre politiske arbejde og anvendelsen af de kommunale ressourcer, at projektet bliver bortprioriteret.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

 • 17
  Forslag fra T - Analyse af administrationsomkostninger
  Sagsid.: 18/5273

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Forslag fra T:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOV:

  En administrationsanalyse kan være fornuftig, men henset til direktionens udmelding om, at administrationen pt er udfordret pga mange opgaver, kan en analyse ikke anbefales pt.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  T fremsætter ændringsforslag: At sagen sendes til behandling i ØU.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 10. december 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  Analyse af administrationsomkostninger

  Liste T foreslår, at et relevant uafhængigt firma gennemfører en analyse, der definerer begrebet ”en administrativ omkostning” og den udvikling, der har været i administrative omkostninger i Dragør Kommune i de seneste 4 år.

  På denne baggrund skal firmaet foreslå en række muligheder for at mindske de administrative omkostninger – på kort og lang sigt.

  Motivation

  En overfladisk analyse af Dragør Kommunes regnskaber viser, at op mod 20 % af omkostningerne indenfor bl.a. ældreomsorg bruges på administrative omkostninger. Liste T ønsker på denne baggrund, at et relevant uafhængigt eksternt firma analyserer dels hvad definitionen er på en ”administrativ omkostning” og i forlængelse heraf, hvorledes udviklingen har været i administrative omkostninger i de seneste 4 år. Afslutningsvis skal det belyses, hvilke muligheder Dragør Kommune har for at mindske de administrative omkostninger fremadrettet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Økonomiudvalget den 24. januar 2018.

 • 18
  Forslag fra T - Familiesammenføring i pavilloner
  Sagsid.: 18/5126

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Forslag fra AOV:

  At sagen udsættes med henblik på orientering om gældende regler i SSU.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  O foreslår at sagen sendes til behandling i ØU:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Liste T foreslår, at såfremt pavilloner anvendes til familiesammenføring af flygtninge, så stilles minimum 2 pavilloner til rådighed for familien.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet

  Forslag fra O:

  At udvalget på et kommende møde får en orientering om gældende regler på området.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB. jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 26. november 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T ønsker, at SSU drøfter og beslutter principper for minimumskrav til den plads, som familiesammenførte familier har til rådighed.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Økonomiudvalget den 24. januar 2018.

 • 19
  Forslag fra T - KB-medlemmers CV på hjemmesiden
  Sagsid.: 19/42

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Forslag fra C:

  C gr foreslår, at sagen drøftes videre på førstkommende ØU-møde med henblik på yderligere vurdering af behovet.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af 3. januar 2019, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Forslag fra T:

  Kommunalbestyrelsens medlemmer tilbydes plads til at få vist deres CV på Dragør Kommunes hjemmeside.

  Baggrund for forslaget:

  Borgerne bør have mulighed for at se, hvilken baggrund i form af uddannelse, erfaring og interesser de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer har. Forslaget handler om åbenhed og skal primært ses som en service til kommunens borgere.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

 • 20
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Peter Læssøe (T) spurgte til besparelser på skoleområdet.

  Allan Holst (A) spurgte til konkret erhvervslejemål.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på lokalarkivet.