Skip navigationen

Referat

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Indledende drøftelse af budget 2020-23
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har besluttet budgetprocessen for budget 2020-23. Som en del af forberedelsen til budget 2020-23 drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget grundlag for budget med henblik på opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, analyser og udfordrede områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fagudvalget drøfter opmærksomhedspunkter, udfordrede områder og forslag til analyser vedr. budget 2020-23.

  2.

  at

  fagudvalget giver en tilbagemelding vedr. ovenstående til Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 15. marts 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Ad 1

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.  

  Ad 2

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 13. marts 2019.

  Ad 2.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad. 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad. 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad 2.

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af erfaringerne fra den nyvalgte Kommunalbestyrelses første år med budgetudarbejdelse har Økonomiudvalget på sit møde den 24. januar 2019 besluttet, at fagudvalgene drøfter grundlaget for budget 2020-2023 tidligt i budgetprocessen.

  Drøftelsen skal tage udgangspunkt i opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, udfordrede områder og forslag til analyser.

  Der er på det ordinære fagudvalgsmøde afsat 1 time til drøftelsen. Her vil administrationen give en kort overordnet status for kommunens økonomi, derefter vil der præsenteres de økonomiske og faglige tendenser på fagområdet, hvorefter udvalget vil overgå til en fælles drøftelse.

  Konklusionen på udvalgenes drøftelser vil efterfølgende indgå på budgetseminaret den 15. marts, hvor der, sættes tid af til en tilbagemelding fra fagudvalgene i forhold til de opmærksomhedspunkter, spørgsmål og analyser, der skal arbejdes videre med.

  De valgte analyser og størrelsen af det økonomiske råderum vil blive forelagt ØU til endelig godkendelse på møde den 11. april.

  Der vil på fagudvalgsmødet i maj desuden være en politisk drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Form og indhold afklares på et senere tidspunkt, men der forventes ikke et større administrativt indspil.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der afholdes digital borgerdialog den 19. marts 2019. Det samlede budgetmateriale kommer i høring fra den 15. august til den 29. august 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 2
  BEPU - driftsoverførsler 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/928

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførelse af driftsmidler på BEPU’s område

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  BEPU tager til efterretning, at der på BEPU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres mindreforbrug på 437.957 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BEPU godkender, at der på BEPU’s område ud over de +/- 3 pct. overføres mindreforbrug på 52.138 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Ad 1-2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På BEPU’s område anbefales overførsler af mindreforbrug på i alt -490.135 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel af mindreforbrug på 437.957 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres mindreforbrug på 52.138 kr. udover de +/- 3 pct.,

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører:

  Vej & Gartner:

  Mindreforbrug på 46.516 søges overført til udsatte opgaver fra 2018 (oprensning af Batteribækken) samt til dækning af forventet ekstra-regning til dækning af større afregning af vanding af boldbaner som følge af den tørre sommer.

  Vejvedligeholdelse:

  Merforbrug på 43.146 skyldes forsinket implementering af LED-udskiftning af belysning. Den afledte besparelse forventes indhentet i 2019.

  Plan og teknik, i øvrigt:

  Mindreforbrug på 48.768 kr. søges overført til udsatte aktiviteter til Miljøbeskyttelse i 2019.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2018 til 2019.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BEPU’s område er, at der samlet overføres mindreforbrug på 490.135 kr. fra 2018 til 2019.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,2 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil påvirke servicerammen for regnskab 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 5. marts 2019

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019

  Kommunalbestyrelsen den. 28. marts 2019

  Bilag

 • 3
  BFKU - driftsoverførsler 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/928

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres merforbrug på 285.534 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BFKU godkender, at der BFKU’s område ud over de +/- 3 pct. overføres et merforbrug på 412.428 kr. Beløbet finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Ad 1-2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad. 1+2.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På BFKU’ område anbefales overførsler på i alt 697.962 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel af merforbrug på 285.534 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres et merforbrug på 412.428 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Lokalarkivet:

  Mindreforbrug på 70.275 kr. søges overført, da særbevilling til digital arkivering ikke blev fuldt ud anvendt i 2018.

  Børnehaven Sansehuset:

  Sansehuset har et merforbrug på 161.240 kr. udover de +/- 3 pct. Af hensyn til institutionens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der overføres 50 pct. svarende til 80.620 kr. Merforbruget forventes nedbragt ved mådehold og øget børneoptag fra Høgevænget.

  Harevænget:

  Harevænget har et merforbrug på 477.389 kr. udover de +/- 3 pct. Af hensyn til institutionens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der overføres 50 pct. svarende til 238.695 kr. Merforbruget forventes nedbragt over budget 2019 og budget 2020 ved besparelser på driftsudgifter og forventet merindskrivning af vuggestuebørn.

  Hollænderhuset:

  Hollænderhuset har et merforbrug på 277.052 kr. udover de +/- 3 pct. Af hensyn til institutionens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der overføres 50 pct. svarende til 138.526 kr. Merforbruget finansieres ved forventet merindskrivning af vuggestuebørn.

  Kornblomstens Børnehave:

  Institutionen søger om overførsel af et merforbrug på 24.863 kr. udover de +/- 3 pct. Merforbruget indhentes ved forventede besparelse som følge af samdrift af Hollænderhuset og Kornblomsten.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2018 til 2019.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BFKUs område er, at der samlet overføres 697.962kr. fra 2018 til 2019.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,2 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil påvirke servicerammen for regnskab 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019

  Kommunalbestyrelsen den. 28. marts 2019

  Bilag

 • 4
  SSU - driftsoverførsler fra 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/928

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSUs områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  SSU tager til efterretning, at der på SSUs område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres merforbrug på  3.295.904 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  SSU godkender, at der på SSUs område ud over de +/- 3 pct. overføres mindreforbrug på 2.410.889 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Ad 1-2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På SSUs område anbefales overførsler på i alt 885.015 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel af merforbrug på 3.295.904 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres mindreforbrug på 2.410.889 kr. udover de +/- 3 pct,

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører:

  Hjemmeplejen:

  Hjemmeplejen har et merforbrug på 1.581.903 kr. udover de +/- 3 pct som følge af implementering af CURA og øget vikarforbrug. Af hensyn til hjemmeplejens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der  overføres 50 pct. svarende til 790.951 kr. Merforbruget forventes nedbragt ved optimering af rekruttering og nedbringelse af sygefravær samt fokus på vagtplanlægning.

  Kommunal sundhedstjeneste:

  Mindreforbrug på -12.949 kan henføres til udskudte aktiviteter og søges overført til aktiviteter og løn i 2019.

  Enggården:

  Enggården har et merforbrug på 543.764 kr. udover de +/- 3 pct. som følge implementering af CURA og øget vikarforbrug. Af hensyn til Enggårdens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der overføres 50 pct. svarende til 271.882 kr. Merforbruget forventes nedbragt ved optimering af rekruttering og nedbringelse af sygefravær.

  Værdighedsmilliarden, (eksternt finansierede puljemidler):

  Værdighedsmilliarden, mindreforbrug på -1.138.508 kr. Midlerne ønskes anvendt til ekstra rengøring og bad til ældre borgere i hjemmeplejen

  Såfremt uforbrugte puljemidler ikke anvendes, skal de tilbagebetales til Staten.

  Klippekort til plejehjemsbeboere, (eksternt finansierede puljemidler):

  Klippekort til plejehjemsbeboere mindreforbrug på -795.598 kr. Aktiviteterne er afsluttet pr. 31.12.2018, og de uforbrugte puljemidler skal tilbagebetales til Staten i 2019.

  Nedbringe ventetid til genoptræning, udgifter (eksterne puljemidler):

  Mindreforbrug på -260.503 kr. Søges overført til anvendelse til puljens beskrevne formål. Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt af uforbrugte midler overføres til 2019.

  Bedre bemanding i ældreplejen, udgifter (eksterne puljemidler):

  Mindreforbrug på -1.266.164 kr. Mindreforbrug som følge af generel tilbageholdenhed og politisk behandling i august. Søges overført til anvendes til puljens beskrevne formål. 

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2018 til 2019.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på SSUs område er, at der samlet overføres merforbrug på 885.015kr. fra 2018 til 2019.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,2 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil påvirke servicerammen for regnskab 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019

  Kommunalbestyrelsen den. 28. marts 2019

  Bilag

 • 5
  SU - driftsoverførsler fra 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/928

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på Skoleudvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Skoleudvalget tager til efterretning, at der på Skoleudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres mindreforbrug på 721.163 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  Skoleudvalget anbefaler, at overførelserne af merforbrug reduceres med henholdsvis 600.000 kr. for Nordstrandskolen og 200.000 kr. for Dragør Skole med baggrund i opdelingen af Dragør Skole.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Ad 1-2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad. 1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder på ingen måde, hverken sagsfremstilling eller bilag tilfredsstillende: De giver ikke et retvisende billede af den økonomiske situation i skolevæsnet og sektor 3.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På Skoleudvalgets område anbefales overførsel af samlet mindreforbrug på i alt 721.163 kr. på driftsbudgettet.  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct.

  Delingen af Dragør Skole i henholdsvis Nordstrandskolen og Dragør Skole har medført en omfordeling af budgettet, som ikke har været umiddelbart synlig i regnskabet for skolerne. Samtidig har f.eks. fratrædelsesordning for administrativt personale i forbindelse med delingen af Dragør Skole givet ekstra omkostninger. På denne baggrund indstiller administrationen, at overførelserne af merforbruget reduceres med henholdsvis 600.000 kr. for Nordstrandskolen og 200.000 kr. for Dragør Skole.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2018 til 2019.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets område er, at der samlet overføres samlet mindreforbrug på 721.163kr. fra 2018 til 2019.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,2 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil påvirke servicerammen for regnskab 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den. 28. marts 2019.

  Bilag

 • 6
  ØU - driftsoverførsler fra 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/928

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på ØUs områder.

  INDSTILLING:

  På ØUs område anbefales overførsel af mindreforbrug på 377.060 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller:

  · at ØU tager til efterretning, at der på ØUs område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres mindreforbrug på 377.060 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På ØUs område anbefales overførsel af mindreforbrug på i alt 377.060 kr. på driftsbudgettet på ØUs område, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel af mindreforbrug på 377.060 kr., tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct.

  Mindreforbruget vedrører rengøringensafdelingen, der i forbindelse med budgettilbageholdenhed har valgt at udskyde indkøb og anskaffelser af rengøringsmidler og materiel fra 2018 til 2019. Beløbet skal således, anvendes hertil i 2019.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2018 til 2019

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på ØUs område er, at der overføres mindreforbrug på 377.060 kr. fra 2018 til 2019.

  Det samlede beløb, som indstilles overført fra 2018 til 2019 for alle udvalg udgør -5381 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,2 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil belaste servicerammen for regnskab 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019

  Kommunalbestyrelsen den. 28. marts 2019

  Bilag

 • 7
  Låneoptagelse vedr. 2018 - beslutning
  Sagsid.: 19/1019

  RESUMÉ:

  På baggrund af de låneberettigede udgifter i 2018, og dermed lånerammen, skal det besluttes, om der skal optages lån.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der optages lån for 5.644.000 kr., dvs. at lånerammen for 2018 udnyttes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Forslag fra C:

  C gruppe foreslår, at forvaltningens indstilling godkendes, dog undtaget lånoptagning til havnen.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+T)

  Undlod at stemme:

  2 (O+V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunes låneramme for 2018 er per primo 2019 opgjort til 5,644 mio. kr. ud fra de udgifter, der er låneberettigede iflg. lånebekendtgørelsen for kommuner.

  Lånerammen svarer til årets udgifter på følgende områder:

  • ESCO finansieret vejbelysning for   1,107 mio. kr.
  • Lån vedrørende ejendomsskatter    3,554 mio. kr.
  • Anlægsudgifter i havnen                0,983 mio. kr.

  Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 80 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet over det sidste 365 dage udgjorde pr. 31. december 2018 102,7 mio. kr. mod 168,4 mio. kr. pr. 31. december 2017, jf. orientering af Økonomiudvalget d. 24. januar 2019.

  Administrationen har udarbejdet et skøn over udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i perioden 2019-22 på baggrund af de vedtagne budgetter.

  Den forventede likviditetsudvikling opgjort efter Kassekreditreglen fremgår af vedhæftede bilag. Under antagelse af, at hele anlægsbudgettet bruges i alle årene, og at hele mindreforbruget på anlæg i 2018 overføres til 2019 og bruges i 2019 vil likviditeten opgjort efter Kassekreditreglen udgøre 28 mio. kr. ultimo 2019. Såfremt anlægsforbrugsmønsteret følger mønsteret fra de seneste 4 år vil likviditeten ultimo 2019 være 40 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommunes låneoptagelse er budgetteret til 9,4 mio. kr. i 2019. Forskellen til den faktiske låneoptagelse på baggrund af regnskab 2018 vil blive regnskabsforklaret.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 8
  Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. regnskabsaflæggelse
  Sagsid.: 19/1184

  RESUMÉ:

  Ankestyrelsen har rettet henvendelse til Dragør Kommune om formelt, at behandle delberetning nr. 19 om løbende revision 2016 og delberetning 22 om løbende revision 2017. Ankestyrelsen beder desuden kommunen om, at foretage særskilt behandling af årsregnskab 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at delberetning 19 og delberetning 22 godkendes,

  2. at årsregnskab 2017 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ankestyrelsen har nu foretaget gennemgang af årsregnskaber og revisionsberetning for årene 2016 og 2017.

  Ankestyrelsen påpeger i den forbindelse følgende:

  At Kommunalbestyrelsen formelt set ikke har behandlet delberetning nr. 19 om løbende revision 2016 og delberetning nr. 22 om løbende revision 2017.

  At Kommunalbestyrelsen i forhold til årsregnskabet 2017 træffer særskilt afgørelse om at godkende regnskabet.

  Administrationen har i juni 2018 pr. mail meddelt styrelsen, at delberetningerne ikke har været behandlet særskilt politisk, men at revisionens bemærkninger fra delberetninger indgår i Kommunalbestyrelsens behandling af den endelige beretning vedr. regnskabet. Styrelsen er oplyst om, at proceduren for behandling af Dragør Kommunes regnskabet er, at Kommunalbestyrelsen modtager delberetningerne løbende og at Kommunalbestyrelsen på et særskilt møde i august drøfter regnskab og (del)beretninger med revisionen og stille spørgsmål hertil.

  På et efterfølgende møde godkender Kommunalbestyrelsen revisionens årsberetning.

  Styrelsen kan ikke, jf. ovenstående, godkende denne procedure og skal derfor bede Kommunalbestyrelsen særskilt godkende delberetning 19 og delberetning 22 samt særskilt godkende regnskab 2017, jf. indstillingen.

  I forhold til den tidligere politiske behandling af årsregnskab 2016 og årsregnskab 2017, henvises til sagsfremstillingerne til Kommunalbestyrelsen hhv. d. 31.8.2017 og d. 30.8.2018, hvoraf revisionens bemærkninger fremgår, samt administrationens besvarelse.

  Kommunalbestyrelsen fik pr. mail fremsendt delberetning 19 d. 16.3.2017 og delberetning nr. 22 d. 9.2.2018.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 9
  Takster overnatning i autocampere på havnen
  Sagsid.: 19/777

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til takst for overnatning i autocamper på havnens område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til at autocampere kan overnatte på havnens område imod betaling på kr. 190 pr. døgn.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med gennemgang af budget 2019 blev det besluttet, at der skal søges opnået en merindtægt på havnen på kr. 150.000, som skal komme fra opkrævning af afgift for overnatning i autocampere.

  I medfør heraf har administrationen undersøgt mulighederne og forventet årlig indtjening.

  Det foreslås, at der etableres faciliteter på grus pladsen ved Lystbådehavnen, således at autocampere kan holde her med tilslutning til betalingsstrøm samt mulighed tømning af spildevand samt påfyldning af ferskvand.

  Ovennævnte faciliteter vil i lighed med øvrige faciliteter som tilbydes gæstende sejlere (bad, toilet og vaskeri mod betaling), være inkluderet i taksten for overnatning i autocamper.

  På parkeringspladsen ved Gl. Havn tænkes ikke etableret særskilte faciliteter for autocampere. Autocampere kan som i dag parkere på lige fod med øvrige køretøjer. Dog vil de skulle betale afgift i forbindelse med overnatning.

  Administrationen har undersøgt takster for overnatning med autocamper i sammenlignelige havne samt et antal campingpladser (se bilag).

  I andre havne i Øresund og Køge Bugt området ligger taksterne på mellem kr. 100 og kr. 190 pr. døgn.

  På campingpladser i samme område, som tilbyder overnatning for autocampere varierer prisen over sæsonen, men ligger i gennemsnit på ca. kr. 215.

  På Fisketorvet i København er taksten kr. 225 pr. døgn, og på Copenhagen Camping varierer prisen mellem kr. 215 og kr. 280 (30/6-5/8).

  Under hensyntagen til havnens placering og de faciliteter der tilbydes, anslås markedsprisen for overnatning med autocamper på havnens arealer til at være kr. 190 pr. døgn.

  Med en forventet gennemsnitlig belægning på 6-8 autocampere pr. døgn i maj-september vil den årlige indtjening være kr. 150.000.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 10
  Udvidelse af gangsti Krudttårnsvej ml Søndre Røsevej og Søndre Tangvej
  Sagsid.: 19/754

  RESUMÉ:

  Redegørelse for hvorvidt den nuværende gangsti langs Krudttårnsvej mellem Meny (Søndre Røsevej) og Sydstrandscentret (Søndre Tangvej) kan udvides til at være en kombineret cykel- og gangsti i lighed med strækningen fra Meny til Krudthus 2 (Møllevej).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes, om gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej skal udvides til at være en kombineret cykel-gangsti

  2.

  at

  anlægsarbejdet i så fald udføres af Vej- og Gartnerafdelingen og finansieret ved anlægsbevilling på 191.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2019 og at beløbet frigives

  OG

  3.

  at

  det estimerede merforbrug i størrelsesordenen 9.000 kr. afholdes af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Forslag fra Liste T:

  At der iværksættes høring for afdeling 1 og 2 i boligselskabet.

  For stemte:

  4 (A+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  2 (C+O)

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. januar 2019, at få undersøgt, hvorvidt den nuværende gangsti langs Krudttårnsvej mellem Meny (Søndre Røsevej) og Sydstrandscentret (Søndre Tangvej) kan udvides til at være en kombineret cykel- og gangsti i lighed med strækningen fra Meny (Søndre Røsevej) til Krudthus 2 (Møllevejskrydset). Den berørte strækning er ca. 350 meter lang (se bilag 1 og 2).

  Udvalget besluttede endvidere at få undersøgt, hvorvidt der allerede nu kan dispenseres for anvendelse af stien til kombineret gang- og cykelsti.

  Administrationen har undersøgt forholdene nærmere og kan oplyse:

  Det er muligt at udvide gangstien, så den kan ændre status til en fællessti for cyklister og fodgængere i lighed med stiens fortsættelse fra Søndre Røsevej til Møllevejskrydset og i øvrigt videre ad Bachersmindevej til Fælledvej. Det indebærer følgende arbejder:

  - Hækken på Krudttårnsvej mellem kørebane og gangsti skal fjernes på strækningen.

  - Der skal graves ud i stiens nordlige side i ca. ½ meters bredde og i tilstrækkelig højde/dybde, så stien kan udvides med SF-sten. Stien ligger lavere end kørebanen.

  - Der skal sikres fortsat afvanding af stien. Eventuelt ved udgravning til trug nord for stien.

  - Der skal plantes solitære træer i rabatten på strækningen svarende til de plantede hvidtjørn på strækningen ud for grundejerforeningen Kålmarken. Herved sikres også et fremadrettet ensartet udtryk i byrummet i området.

  - Der skal fjernes/flyttes en brandhane.

  - Der skal foretages flytning af et el-skab samt eksisterende ledninger i jorden (sandsynligvis el- og telekabler, dette undersøges).

  Arbejdet kan udføres af kommunens Vej- og Gartnerafdeling med udførelsestidspunkt i 2019 indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Det er af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke muligt at dispensere for anvendelse af stien som en kombineret cykel- og gangsti med den nuværende bredde, der fx er smallere end 1,5 meter på strækningen ud for Meny. En bredde på 1,5 meter svarer til vejreglernes anbefalede minimumsbredde kun for et fortov. Det vil ikke være ansvarligt samtidig at tillade cyklister på strækningen. Tilsvarende gør sig gældende på den resterende strækning om end mindre grelt.

  LOVE/REGLER:

  Krav til fx bredde af fortove, cykelstier, kørebaner mv. er defineret i vedtagne vejregler. Disse er udarbejdet af Vejdirektoratet i samarbejde med kommuner, rådgivere og vejbranchens øvrige parter. Reglerne er udformet i medfør af Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til udvidelse af stien, så den kan fungere som en fællessti beløber sig til anslået 200.000 kr., hvis arbejdet udføres af Vej- og Gartnerafdelingen indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Administrationen kan foreslå, at de afsatte penge i budget 2019 til trafikdæmpende foranstaltninger (191.000 kr.) afsættes til opgaven.

  Den anslåede meromkostning på 9.000 kr. (191.000 – 200.000) kan foreslås afholdt af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  Det er forudsat, at der ikke skal afholdes udgifter til ledningsomlægninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Udvidelse af stien til at kunne fungere som en fælles cykel- og gangsti vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at fremme transportformer som cyklisme, som alternativ til biler. Det vil også være i tråd med trafikpolitikken, at understøtte initiativer, som fremmer tilgængelighed, sikkerhed, tryghed, sundhed og miljø, hvilket en kombineret cykel-gangsti vil gøre.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 11
  Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje
  Sagsid.: 18/5187

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 10. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje - gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. januar 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2018 - hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med ti borgere og otte social- og sundhedshjælpere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje - 2018

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Den Kommunale Hjemmepleje er, at der er tale om en leverandør med meget tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene i Hjemmeplejen kan karakteriseres som gode og tilstrækkelige. Tilsynet har kun konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.

  Borgerne giver generelt udtryk for, at de betragter leveringen af hjælpen som stabil og at der er sammenhæng mellem den hjælp, som borgeren har behov for, og den hjælp, som de bliver tilbudt. Borgerne nævner, at der i perioder kan forekomme et mindre flow af forskellige medarbejdere. Borgerne nævner, at specielt eksterne vikarer ikke kender til de visiterede opgaver og hvordan de skal leveres. Borgerne udtrykker, at der altid kommunikeres i en venlig, imødekommende og respektfuld tone. Borgerne oplever, at medarbejderne motivere til hjælp til selvhjælp og i forhold til ydelser omkring medicin føler borgerne sig trygge.

  Af tilsynet fremgår det, at medarbejderne virker engagerede og ansvarsfulde og med faglig overbevisning generelt kan redegøre for, hvordan instrukser og retningslinjer anvendes i hverdagen. Medarbejderne henviser til, at de kontakter sygeplejersken ved tvivlsspørgsmål.

  BDO vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre dokumentationen i besøgsplanerne. Beskrivelserne i besøgsplanerne bør i højere grad være individuelle og indeholde beskrivelser af borgernes særlige ønsker og behov. Tilsynet vurderer også, at dokumentationen på de delegerede Sundhedslovsindsatser kan kvalificeres yderligere.

  I forhold til medicinadministration og medicinhåndtering finder tilsynet, at borgernes medicin er givet korrekt under tilsynet.

  Tilsynets anbefalinger og Hjemmeplejens handleplan 

  Tilsynet giver anledning til tre anbefalinger fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen implementerer indsatser, således at det sikres, at besøgsplanerne er handlevejledende og individuelt beskrevet gennem hele døgnet.

  Endvidere anbefaler tilsynet et målrettet fokus på, at beskrivelserne i besøgsplanen i højere grad er individuelle og indeholder beskrivelser af borgernes særlige behov og ønsker.

  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen iværksætter indsatser, således at handlingsanvisninger på delegerede Sundhedslovsindsatser kvalificeres, så disse kan anvendes som et brugbart arbejdsredskab i hverdagen for medarbejderne.
  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen fortsat arbejder med at styrke kontinuiteten i leveringen af hjælpen samt har fokus på, at borgerne tilbydes mere håndgribelige leveringstidspunkter.

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Opfølgning på anbefalinger fra tilsyn i 2017   

  På baggrund af det sidste tilsyn med af Den Kommunale Hjemmepleje i 2017 fik Hjemmeplejen anbefalinger i forhold til at udvikle den sundhedsfaglige dokumentation. Hjemmeplejen arbejder i dag målrettet med at få implementeret det nye omsorgssystem CURA, der er blevet indført siden sidste tilsyn. Implementeringen af CURA har været præget af forskellige udfordringer og ledelsen er derfor opmærksom på, at der er behov for en fortsat målrettet indsats på området.  

  Hjemmeplejen fik i 2017 også en anbefaling i forhold til at få skabt mere kontinuitet i leveringen af hjælpen. Hjemmeplejen har fortsat fokus på denne del og bestræber sig på, at arbejde i mindre teams omkring borgerne, således at der altid er en medarbejder i hjemmet, der kender borgeren.

  Endelig konstaterede BDO ved tilsynet i 2017, at der ikke i alle tilfælde var sammenhæng mellem de visiterede og leverede timer. Der er fokus på denne problematik og der arbejdes på at få afstemt niveauet og visiteret rette indsatser.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 12
  Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje - Dragør Pleje Omsorg
  Sagsid.: 18/5187

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 8. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg - gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Forvaltningen følger op på tilsynet med den private leverandør.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 8. januar 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2018 - hos den private leverandør for hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med fem borgere og fire social- og sundhedshjælpere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Dragør Pleje Omsorg - 2018

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk Dragør Pleje Omsorg er, at der er tale om en leverandør med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Borgerne er generelt tilfredse med hjælpen til den personlige pleje og kvaliteten af rengøringen. Borgerne oplever, som udgangspunkt også, at der er kontinuitet i leveringen af hjælpen og at der er sammenhæng mellem den hjælp, som de har behov for og den hjælp, de får tilbudt. Borgerne er af den opfattelse, at de selv gør det, der er muligt.

  Af tilsynet fremgår det, at medarbejderne på faglig vis kan redegøre for den daglige plejeindsats, den bevilgede hjælp og arbejdsgange for at sikre korrekt medicinhåndtering. Ved tvivlsspørgsmål henvender medarbejderne sig til sygeplejersken.

  BDO vurderer, at Dragør Pleje og Omsorg har udviklingspunkter i forhold til at udarbejde den sundhedsfaglige dokumentation. Pt. anvender Dragør Pleje Omsorg kun Cura i forbindelse med samarbejdet med kommunen. Dragør Pleje Omsorg har eget system, som medarbejderne anvender. Der foreligger borgerbeskrivelser i forhold til alle de besøgte borgere, men det er tilsynets vurdering, at der fortsat er udviklingspotentiale i forhold til udarbejdelsen af beskrivelserne og i forhold til at sikre sammenhæng mellem borgerbeskrivelserne, de visiterede indsatser og borgernes tilstand. Tilsynet vurderer samtidig, at der er risiko for mindre tidstro dokumentation, når notater manuelt skal overføres fra Dragør Pleje Omsorgs system til Cura. Det samme gælder i forhold til overførelse af medicinoplysninger fra Cura til leverandørens eget system, hvor tilsynet vurderer, at det kan medføre risiko for utilsigtede hændelser. Tilsynet erfarer i et tilfælde, at Dragør Pleje Omsorg ikke overholder retningslinjerne for at udøve sundhedslovsydelser. Det er herunder tilsynets vurdering, at der mangler vejledninger og instrukser inden for delegerede sundhedslovsydelser.

  Tilsynets anbefalinger og Dragør Pleje Omsorgs handleplan 

  Tilsynet giver anledning til seks anbefalinger fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg arbejder målrettet i forhold til at få implementeret Cura/FSIII, som et brugbart arbejdsredskab i hverdagen.

  2. Tilsynet anbefaler, at der rettes særligt fokus på den sundhedsfaglige dokumentation, herunder at der sikres: - at besøgsplanerne oprettes i Cura, samt at de er aktuelle, detaljerede og handleanvisende beskrevet. - at besøgsplanen er fyldestgørende beskrevet i forhold til borgers ressourcer, den rehabiliterende tilgang samt indeholder beskrivelser af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. - at der udfyldes tidstro observationer i Cura.

  3. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg retter fokus på at udarbejde instrukser, således at materialet matcher opgaveløsningen. Ligeledes, at der foreligger vejledninger i forhold til kravene på området.

  4. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg til enhver tid sikrer, at der er overensstemmelse mellem den visiterede ydelse og den hjælp, der faktisk leveres.

  5. Tilsynet anbefaler, at gældende retningslinjer for udførelse af Sundhedslovsydelser altid følges.

  6. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg implementerer nye arbejdsgange i forhold til at sikre korrekt medicinhåndtering, således at risikoen for utilsigtede hændelser mindskes. Ligeledes, at leverandøren sikrer, at medarbejderne har fyldestgørende viden i forhold til retningslinjer for medicinadministration.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 13
  Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården
  Sagsid.: 18/5187

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 22. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården - gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 22. januar 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2018 - hos Omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboerne. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos ti beboere og gruppeinterview med fire medarbejdere (en social- og sundhedshjælper, to social- og sundhedsassistenter og en ergoterapeut).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården - 2018

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Omsorgscentret Enggården er, at der er tale om en leverandør med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene på Enggården generelt er tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

  Beboerne roser generelt medarbejderne og kvaliteten i plejen på Enggården. Tilsynet vurderer, at beboerne er velsoignerede og at der er en værdig og anerkendende omgangsform på Enggården. Tilsynet vurderer også, at der er en tilfredsstillende rengøringsstandard i boligerne og på fællesarealerne. Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt er tilfredse med tilbuddet af aktiviteter på Enggården. Tilsynet vurderer dog, at det er vanskeligt at få et overblik over de forskellige aktivitetstilbud i huset. 

  Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang til opgaveløsningen i plejen. Tilsynet bemærker dog, at der kan være behov for at få reflekteret over den rehabiliterende praksis på fællesarealerne. I forhold til måltiderne vurderer tilsynet, at de er tilrettelagt med fokus på en rehabiliterende tilgang og selvbestemmelse for beboere. Tilsynet bemærker en række udviklingspunkter ved måltiderne. Beboerne oplyser, at de generelt er tilfredse med maden og måltiderne og de oplever, at der tages hensyn til deres behov og ønsker. 

  Tilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre medarbejdernes kompetencer.  Der er fokus på at inddrage de nødvendige kompetencer på tværfaglige møder og medarbejderne oplever at have et godt overblik over, hvilke kompetencer, der er til stede på Enggården. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan den personlige pleje og omsorg ydes i forhold til målgruppens forskellige og særlige behov. Tilsynet konstaterer, at der for tiden er en vis udskiftning i medarbejderstaben og at sygefraværet er let stigende. Beboerne er generelt tilfredse med medarbejdernes kommunikation og tilgang til dem.

  Tilsynet vurderer, at kvaliteten i besøgsplanerne er varierende. Det er tilsynets vurdering, at der generelt mangler beskrivelse af praktisk hjælp og der er mangler i forhold til forflytningsplaner og handleanvisninger, særligt omkring iltbehandling og medicinadministration. Den delegerede sundhedslovsindsats fremgår heller ikke konsekvent i besøgsplanerne. Tilsynet vurderer, at der i en konkret situation på tilsynsdagen er sket fejl i en beboers iltbehandling, ligesom der i en beboer journal ikke findes tydelig beskrivelse af delegering i forhold til behandlingen.

  Tilsynets anbefalinger og Enggårdens handleplan 

  Tilsynet giver anledning til fem anbefalinger fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret fortsætter det målrettede fokus på at sikre kvaliteten i dokumentationen, hvad angår udfyldelse af alle besøgsplanens punkter for beboers ressourcer, mestring, motivation og vaner, samt at der er beskrivelser af hele døgnet i besøgsbeskrivelsen. Der skal sættes særligt fokus på hjælpen til praktisk støtte, forflytningsplaner og handleanvisninger, særligt omkring iltbehandling og medicinadministration.
  1. Tilsynet anbefaler, at der i dokumentationen sikres, at delegerede sundhedslovsindsatser fremgår i besøgsplanerne, ligesom handlingsanvisningerne dokumenteres i forhold til de beskrevne retningslinjer på området.
  1. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes tiltag, der sikrer, at delegerede sundhedslovsindsatser udføres korrekt, herunder særligt med opmærksomhed på iltbehandling.
  1. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes struktureret træning af medarbejderne i afvikling og støtte til beboer omkring måltiderne med fokus på medarbejdernes roller, korrekt hjælp til at spise, at undgå forstyrrelser, afvikling af måltidet, brug af handsker og rammer for det pædagogiske måltid.
  1. Tilsynet anbefaler, at det gøres lettere at orientere sig på omsorgscentret.

  Tilsynet vurderer, at ledelsen på Enggården har iværksat tiltag i forhold til tilsynets anbefalinger. Tilsynet bemærker, at flere af tilsynets anbefalinger i 2018 peger på samme forhold som tilsynets anbefalinger fra det seneste tilsyn i 2017.

  Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BOP får rapporten til drøftelse og evt. opfølgning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 14
  Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018 ved Styrelsen for Patientsikkerhed
  Sagsid.: 19/820

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 24. september 2018 gennemført et risikobaseret, planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport for Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 24. september 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed et risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården. Rapport er modtaget til partshøring den 30. januar 2019.

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, virksomheder og behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar.

  Årets tema for styrelsens tilsynsbesøg i 2018 er medicinhåndtering og overgange i patientforløb. Derudover vurderes generelle forhold som journalføring og hygiejne. Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og sikre læring hos sundhedspersonalet.

  Enggården er blevet udvalgt ved stikprøve og tilsynet omfatter gennemgang af dokumentation og medicin for tre patienter i plejeboligerne.

  Den samlede tilsynsrapport for Enggården er vedlagt som bilag. Bemærk, at der er tale om et høringsudkast, da den endelige tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed afventer. 

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården – 2018

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsynsbesøget den 24. september 2018 vurderet, at Enggården har mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende Enggårdens instrukser blev vurderet at være opfyldt. De mangler, der blev fundet i relation til medicinhåndteringen var få og spredte, og styrelsens generelle indtryk er, at Enggården lever op til lovgivningens krav.

  De få mangler i medicinhåndteringen, som tilsynet påpeger drejer sig om ophældt medicin, der ikke var mærket korrekt i et enkelt tilfælde, ligesom der ikke var overensstemmelse mellem lægens ordination på label og medicinlisten i et enkelt tilfælde.

  Styrelsen vurderer, at manglerne let kan udbedres og forudsætter at Enggården fremadrettet opfylder følgende henstillinger:

  • At der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin.
  • At dispenseret pn. Medicin er doseret i ordinerede doser og mærker med patienternes navn, personnummer, præparatets navn, styrke, dosis, udløbsdato og dato for dispensering.

  Enggården har fulgt op på tilsynsbesøget og opfylder styrelsens henstillinger.

  LOVE/REGLER:

  Politisk aftale af 16. februar 2016 vedr. risikobaseret tilsyn med behandlingssteder samt lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om ændring af autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 15
  Museum Amager - Godkendelse af vedtægtsændring
  Sagsid.: 19/99

  RESUMÉ:

  Museum Amager søger om godkendelse af en mindre ændring af vedtægterne, således at disse afspejler de faktiske forhold og Museum Amagers faktiske, geografiske ansvarsområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den ansøgtes ændring af vedtægtens § 2, stk. 7 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amager har ansøgt Dragør Kommune om godkendelse af en mindre ændring af museets vedtægt.

  Den nuværende vedtægt indeholder i § 2, stk. 7 følgende formulering:

  Museets geografiske ansvarsområde er Dragør Kommune. Desuden varetager museet Nyere Tids kulturhistorie i Tårnby Kommune for så vidt angår museumslovens kapitel 8. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie. Museets tidsmæssige ansvarsområde er fra middelalder til nu.”

  Denne formulering ønskes ændret til følgende formulering:

  Museets geografiske ansvarsområde er Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie. Museet varetager også museumslovens kapitel 8 inden for dette område. Museets tidsmæssige ansvarsområde er fra middelalder til nu.”

  Ændringen består således i, at Museum Amagers kulturhistoriske ansvarsområde geografisk udvides til også at omfatte Tårnby Kommune, og at det ikke længere vil være begrænset til ”nyere tids kulturhistorie”.

  Ændringen stadfæster den praksis som hidtil har været gældende, og såfremt ændringen ikke godkendes vil konsekvensen være, at Museum Amager ikke kan udøve sit virke forsvarligt, idet der så ikke vil kunne indsamles genstande fra Tårnby Kommune.

  Vedtægtsændringen har været i høring hos Kulturstyrelsen der har tilkendegivet at ville kunne godkende ændringen.

  Kulturstyrelsen har sendt museets ansøgning om udvidelse af ansvarsområde til høring hos Historie & Kunst, København på grund af museets geografiske nærhed til Amager og Tårnby kommuner og hos Kroppedal Museum, der har ansvaret for den arkæologiske virksomhed i Dragør og Tårnby Kommuner.

  Ingen af de to museer har haft indvendinger imod Museum Amagers ønske om at udvide museets ansvarsområde til også at gælde Tårnby Kommune.

  Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby Kommune har ligeledes godkendt, at ansvarsområdet kan udvides.

  Kulturstyrelsen stiller i henhold til gældende regler krav om, at også Dragør Kommune – som hovedbidragyder til Museum Amager - godkender ændringen, før styrelsen kan færdigbehandle sagen.

  Da den ansøgte ændring stadfæster den hidtidige praksis – og har formel og reel betydning for museets virke, anbefaler administrationen at ændringen godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.  

  Bilag

 • 16
  Status implementeringen af persondataforordningen (GDPR)
  Sagsid.: 18/4602

  RESUMÉ:

  Dette dagsordenspunkt vedrører status på Dragør kommunes plan for håndtering af den nye persondataforordning (GDPR). På baggrund af status fremsættes indstilling vedrørende ændret allokering til området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1. at statusorienteringen tages til efterretning
  1. at der vælges en af de fremlagte løsningsmodeller for ambitionsniveau/ressourceallokering fremover
  1. at der, såfremt der besluttes model 2 eller 3, gives den tilhørende tillægsbevilling

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Model 3 vælges.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Administrationen har løbende – og senest d. 15. november 2018 i ØU og d. 22. november i KB – orienteret om kommunens håndtering af den nye persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft 25. maj 2018.

  Punktet d. 15. november 2018 omhandlede en implementeringsplan for håndtering af persondataforordningen samt en række principper for prioritering af opgaver i forbindelse med implementeringen af GDPR. Samtidig blev det oplyst, at administrationen med de eksisterende ressourcer forventede en forsinkelse i forhold til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) på ca. 1-2 år.

  Status på implementeringsplan

  Administrationen har efterfølgende arbejdet i henhold til planen og de principper, der blev fremlagt for løbende prioritering og er nu i stand til at give Økonomiudvalget den første status på arbejdet. Følgende er hovedpointerne:

  • Arbejdet med kortlægning af behandlingsaktiviteterne er mere krævende end forventet – ikke mindst hos fagafdelingerne, som generelt er udfordret ressourcemæssigt
  • De foreløbige observationer viser, at der er udfordringer i forhold til dokumentation i forhold til fx datakategorier, dataansvarlige og ikke mindst i forhold til risikovurderinger af vores systemer, som ikke er foretaget
  • DSD samarbejdet giver fortsat rigtig stor værdi og samarbejdet giver et stort løft i forhold til at udvikle processer, metoder og videndeling
  • Samarbejdet med DSD udfordres dog af, at Dragør kommune ikke har samme ressourceallokering – hverken i IT- og Digitaliseringsafdelingen eller i fagafdelingerne - som andre DSD-kommuner, hvilket konkret betyder, at vi har vanskeligt ved at følge med
  • Det øgede fokus på informationssikkerhedsarbejdet og den øgede bevidsthed om fx sikkerhedsbrud hos interne og eksterne interessenter har betydet et betragteligt ressourcetræk hos det halve årsværk, som er allokeret til implementering af GDPR, foruden de ressourcer, som Digitaliseringschefen selv kan allokere til opgaven

  Samlet set er ressourcesituationen ikke tilstrækkelig til at sikre:

  • nødvendig udvikling af informationssikkerheden, herunder efterlevelse af kravene fra den nye persondataforordning
  • den nødvendige driftsmæssige håndtering af informationssikkerheden, som fx etablering og understøttelse nye procedurer, arbejdsgange og organisering,
  • håndtering af it-revision, tilsyn med databehandlere, håndtering af sikkerhedshændelser mv..

  Man kan ikke sikre sig 100% mod fejl, angreb eller brud på datasikkerheden, men med den nuværende ressourceallokering vurderer administrationen, at Dragør kommune udsætter sig for en reel risiko for brud på datasikkerheden, anmærkninger fra it-revisionen samt påtaler/bøder fra Datatilsynet og i sidste ende konsekvenser for Dragør kommunes borgere.

  Løsningsforslag

  På baggrund af ovenstående status på GDPR arbejdet har administrationen opstillet følgende tre muligheder for den fremadrettede allokering til området, samt en vurdering af økonomisk konsekvens og ambitionsniveau/risikobillede

  Løsning

  Beskrivelse

  Ca. pris

  Ambitionsniveau/risikobillede

  1

  Ingen ændring i allokering

  0 kr.

  Ovenstående status tages til efterretning og opridsede risici accepteres

  2

  Tilførsel af 1 årsværk placeret i It- og Digitaliseringsafdelingen

  600.000 kr.

  Administrationen kan styrke udviklingen og dokumentationsniveauet væsentlig hurtigere (1 år fremskyndet i forhold til nuværende plan), hvorved risici reduceres men ikke elimineres. God signalværdi i forhold til eksterne interessenter. Fagafdelingerne har stadig en stor opgave, som ikke kan løftes fra It- og Digitaliseringsafdelingen

  3

  Tilførsel af 2 årsværk placeret i It- og Digitaliseringsafdelingen

  1.200.000 kroner

  Væsentlig styrkelse og en ressourcemæssig allokering, der gør det muligt at forfølge best practice på området. Fagafdelingerne vil nyde godt af god understøttelse fra It- og Digitaliseringsafdelingen til konkret håndtering og sparring om fx risikovurderinger, kortlægninger af behandlingsaktiviteter og tilsyn.

  Risici minimeres men elimineres ikke.

  Ovenstående løsningsforslag differentierer sig ved ambitionsniveau og risikobillede. Administrationen indstiller, at der tages stilling til den ønskede løsning, og at eventuelle økonomiske konsekvenser håndteres ved budgetopfølgningen.

  LOVE/REGLER:

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der vælges model 2 eller 3 for ambitionsniveau/ressourceallokering gives en tilhørende tillægsbevilling på enten 600.000 kroner eller 1.200.000 kroner.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelen den 28. marts 2019.

  Bilag

 • 17
  Status på sygefraværet 4. kvartal 2018
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter 4.kvartal og dermed hele 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at status om sygefravær tages til efterretning,
  1. at fraværsoverblikket fremover gives i procent.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Godkendt, med den tilføjelse at fraværsoverblikket til udvalget gives både i procent og fraværsdage.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  AD1

  Måltallet for sygefraværet i 2018 var 11,3 dage, svarende til 5,0 procent. Resultatet endte for 2018 på 13,2 dage. Især har sygefraværet i 4. kvartal været stigende.

  Samlet set overskrides måltallet med 1,9 flere sygefraværsdage. Det må heraf forventes, at Dragør Kommunes placering blandt de øvrige kommuner for først gang i flere år går i den forkerte retning.

  Se bilag.

  Langtidsfraværet (dvs. fravær over 30 dage) er i 2018 på 7,23 dage pr. fuldtidsbeskæftigede. I 2017 var det langtidsfraværet på 3,51dage pr. fuldtidsbeskæftigede. Det korte sygefravær (under 30 dage) i 2017 var på 7,78 dage pr. fuldtidsbeskæftigede, mens det i 2018 er på 5,94 dage pr. fuldtidsbeskæftigede. Det er således alene en stigning i langtidsfraværet.

  Af generelle årsager har der (som fremlagt i de foregående statusser) været problemer med nyt IT-system og bl.a. derfor et mindre systematisk fokus på sygefraværet. På Ældre og Omsorg samt Børn og Pædagogik er der fortsat et stigende fravær, hvilket skyldes skift af ledere, økonomisk opbremsning og langtidssygdom, som ledelsen arbejder indgående med. Siden sidste status er der desuden sket en stigning i sygefraværet hos Stabene + Borger og Social, hvilket skyldes langtidssygemeldinger og sygemeldinger som følge af økonomisk opbremsning.

  Handlinger

  Der arbejdes videre med samme indsatser, som beskrevet i sidste status i december 2018, samt en række nye:

  • Tekniske løsninger til ledernes overblik over sygefraværet.
  • Øgning af kadencen på den centrale opfølgning. Formålet er, at holde et tættere overblik over udviklingen, samt hurtigere at komme i dialog med de ledere, hvor der i pågældendes afdeling ses en forkert udvikling.
  • Generelt fokus på retningslinjerne for sygefravær, herunder opdatering og supplering af vejledninger samt inspiration på intranettet.
  • Stresssamtaler/stresscoach.
  • Opfølgning på markante fraværsmønstre.
  • Netværksmøder for ledere om mulighedserklæringer, omsorgssamtaler, stress o.lign.
  • Understøttelse af fremme af arbejdsmiljø og trivsel.
  • Institutionsbesøg om fx arbejdsglæde og stresshåndtering.

  HMU og CMU’erne er inddraget i arbejdet med at nedbringe sygefraværet, og det er planlagt, at status på sygefravær sættes på hvert møde i HMU og CMU’erne året ud. MED-udvalgene inddrages i sygefraværsindsatsen, da de er vigtige samarbejdspartnere i at sikre fælles ejerskab i organisationen. HMU bakker desuden op om, at de aftalte indsatser og sygefraværspolitikken er de rette, men at der skal ske fornyet fokus på dem. I HMU er det endvidere besluttet, at årets MED-uddannelsesdag er med emnet stress.

  Fokus på sygefraværet er et prioriteret indsatsområde i direktionens strategibrev for 2019, og vil fortsat være en indskærpet opgave for lederne.

  Til orientering vedtog Økonomiudvalget den 20.september 2018 at måltallet for sygefravær i 2019 skulle være 11,2 dagsværk.

  Ad2

  I forbindelse med datamaterialet, efterspørger de decentrale ledere fraværsoverblikket i procenter fremfor dage, da det er mere overskueligt og nemmere at sammenligne månedsvis og år til måned.

  Administrationen anbefaler, at status på sygefravær til ØU fremadrettet angives i procenter, så administrationen og ØU opererer med det samme datamateriale.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 18
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  De enkelte udvalg skal behandle den opdaterede delegationsplan for hvert udvalgsområde efter at Økonomiudvalget har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019 og har drøftet de overordnede principper for delegation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget inden for eget område drøfter niveau og principper for delegation

  2.

  at

  udvalget på baggrund af drøftelserne godkender udkast til delegationsplan 2019 med relevante ændringer.  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i Økonomiudvalget.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i SSAU (SSU).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i Skoleudvalget.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BFKU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BEPU.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har i januar 2019 haft en indledende drøftelse om de overordnede principper for delegation og har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019.

  Den nuværende delegationsplan fra 2016 svarer ikke til den udvalgsstruktur, som blev besluttet i januar 2018, hvor kommunalbestyrelsen ændrede styrelsesvedtægten og oprettede et skoleudvalg. Der skal derfor træffes beslutning om en opdateret delegationsplan, som også tager højde for ny og ændret lovgivning samt en forventet ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet.

  Administrationen har derfor opdateret delegationsplanen svarende til kommunens styrelsesvedtægt. Desuden afspejler delegationsplanen den forventede beslutning om ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet og navneændringen af Social- og Sundhedsudvalget.

  Herudover er delegationsplanen opdateret i forhold til ny og ændret lovgivning.

  Administrationens udkast til en opdateret delegationsplan behandles en eller flere gange efter behov i udvalgene inden der træffes samlet beslutning om ny delegationsplan i kommunalbestyrelsen.

  For at gøre udvalgenes behandling af delegationsplanen mere overskuelig, udsendes der to udgaver af delegationsplanen, en med samtlige synlige rettelser og en udgave uden synlige rettelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 19
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Kommunaldirektøren orienterede om invitation fra KKR.

 • 20
  Meddelelse - Decisionsskrivelse for regnskab 2017
  Sagsid.: 19/441

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2017, som er modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 13. februar 2019 modtaget decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2017 for områder med statsrefusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  STAR fastholder, at revisor ikke har forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

  STAR vurderer det dog kritisabelt, at flere områder fortsat viser væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgningen på sagerne.

  STAR pointerer, at der i forbindelse med en tilbagemelding fra Tårnby Kommunes revisor er oplyst, at Jobcenter Tårnby er opmærksom på forholdet og har iværksat tiltag, der kan rette op på dette.

  STAR pointerer også, at den manglende rettidighed er et generelt problem på landsplan.

  Tårnby Kommune har på baggrund af revisionsrapporten, som decisionsskrivelsen bygger på, iværksat et skærpet ledelsestilsyn og iværksat en række initiativer med henblik på kompetenceudvikling af medarbejdere og opdatering af forretningsgange. Dette har i 2018 medført en generel positiv udvikling i forhold til rettidig opfølgning i sagerne. Der er dog fortsat udfordringer i forhold til rettidighed omkring:

  • Forsikrede ledige
  • Ressourceforløb
  • Sygedagpenge
  • Ledighedsydelse

  Udviklingen har dermed været størst omkring:

  • Uddannelseshjælp
  • Kontanthjælp
  • Revalidering
  • Jobafklaring

  Hvor der i forlængelse af det skærpede ledelsestilsyn ikke længere er revisionsbemærkninger.

  STAR vurderer tillige, at det er utilfredsstillende, at der fortsat er væsentlige fejl vedrørende dokumentationsværktøjet Min Plan.

  Tårnby har hertil oplyst, at der i efteråret 2017 er gennemført undervisning i Min Plan for alle sagsbehandlere. Yderligere har sagsbehandlerne opdateret Min Plan alle sager pr. 1. november 2017, så disse er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser. Der er herefter set en generel forbedring i forhold til kvaliteten i Min Plan. Der er dog fortsat udfordringer i forhold til Min Plan omkring:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Integration

  Udviklingen har dog overvejende været positiv i perioden med det skærpede ledelsestilsyn også på de nævnte områder.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Socialpolitik. 

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget d. 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 28. marts 2019.

  Bilag

 • 21
  Meddelelse - Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. niveau for garantiprovisision
  Sagsid.: 19/1034

  RESUMÉ:

  Ankestyrelsen har rettet henvendelse til Dragør Kommune på baggrund af niveauet for opkrævning af garantiprovision. Administrationen har meddelt styrelsen at satsen blev ændret i december 2018 efter beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ankestyrelsen har efter gennemgang af revisionsberetning for årsregnskab 2017 konstateret, at revisionen har påpeget, at Dragør Kommune har besluttet at opkræve en garantiprovision på 0,3 %.

  På baggrund af henvendelsen har administrationen fremsendt svar til Ankestyrelsen hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2018, har fastsat garantiprovisionen til 0,4 % fra 2019.

  Af sagsfremstillingen fremgår at baggrunden for indstillingen er at ” BDO har i revisionsbemærkningen anført, at garantiprovisionen ligger under EU-kommissionens fastsatte minimum på 0,4 %. Det anbefales derfor, at Dragør Kommune hæver garantiprovisionen fra 0,3 til 0,4 %.

  Et niveau på 0,4 % er valgt da det overholder EU’s mindste krav og at det vurderes at afspejle risikoen for de virksomheder hvor kommunen giver garanti, fx vedrørende ”hvile-i-sig-selv” selskaber.”

  Dragør Kommune opkræver konkret garantiprovision for stillede garantier hos HOFOR Spildevand og HOFOR Vand.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget d. 14. marts 2019

  Kommunalbestyrelsen d. 28. marts 2019

  Bilag

 • 22
  Eventuelt
  Sagsid.: