Skip navigationen

referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Status på aftale om biogasanlæg
  Sagsid.: 15/1644

  RESUMÉ:

  I forlængelse af en aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering af et biogasanlæg senest i marts 2019.

  Imidlertid betyder et ophør af de nuværende støttemuligheder for biogasanlæg, at der ses behov for en fornyet afklaring af, om der fortsat skal søges en løsning i samarbejde med Ørsted.

  Hvis den mulighed ikke er afklaret inden den 1. maj 2019, ses der behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt.

  Som følge heraf foreslås fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald fastsat til senest den 1. december 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at status på ARCs planer om håndtering af bioaffald, tages til efterretning,

  2. at ARC afklarer muligheden for at indgå aftale med Ørsted og inden den 1. maj fremsender en status til ejerkommunerne, indeholdende en redegørelse for tidsplan og forventet økonomi for biogasanlægget, herunder behandlingsprisen for bioaffaldet,

  3. at ARC, såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted inden den 1. maj 2019, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019,

  4. at fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. juli 2019, såfremt der kan indgås aftale med Ørsted. Alternativt udsættes beslutningen til den 1. december.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-03-2019

  Ad 1-4

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 21. juni 2018 en tillægsaftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Af tillægsaftalen fremgår af punkt 5, at ”At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.” Fristen er efterfølgende blevet forlænget i alle ejerkommuner til senest marts 2019 med henblik på afklaring af mulighederne for et samarbejde med Ørsted herom.

  ARC har i januar 2019 fremlagt planer for håndteringen af bioaffald. Løsningen vedrører et forbehandlingsanlæg med videre behandling af biovæsken hos energiselskabet Ørsted på Avedøre Holme.

  Planen har taget afsæt i de gældende vilkår for støtte til biogasanlæg. Imidlertid har forligspartierne bag energiaftalen i Folketinget med virkning fra den 8. februar 2019 indgået aftale om, at støtten til nye biogasanlæg, der ikke er i drift og tilsluttet naturgasnettet pr. 1. januar 2020, ophører.

  Ørsteds anlæg på Avedøre Holme kræver en lokalplan, som Hvidovre Kommune forbereder. Lokalplanen kan tidligst forventes at foreligge i juni 2019, og anlægget er på den baggrund planlagt til idriftsættelse inden udgangen af 2020. Indtil forligspartiernes aftale den 8. februar 2019 var det forventningen, at det var tilstrækkeligt til, at der kunne opnås støtte efter de gældende regler.

  Den udmeldte ændring af rammevilkårene betyder, at grundlaget for ARCs fremsendte plan er ændret væsentligt. Uden støtte er det forventningen, at nettoomkostningerne fordobles hvilket betyder, at løsningen overstiger den pris, som lå til grund for ejerkommunernes godkendelse af aftalen pr. 7. maj 2018.

  ARC har oplyst, at man på baggrund af den hidtidige positive dialog med Ørsted i første omgang vil søge at afdække mulighederne for at fortsætte det planlagte samarbejde, hvilket blandt andet baseres på afsøgning af eventuelle dispensationsmuligheder eller brug af eksisterende anlæg. Det forudsættes, at der senest 1. maj 2019 vil være en afklaring af, om det er muligt at indgå en aftale med Ørsted. Ejerkommunernes beslutning om tilslutning til aftalen skal herefter foreligge senest den 1. juli 2019.

  Hvis det ikke er muligt at opnå en afklaring inden den 1. maj 2019, foreslås det, at ARC igangsætter en mere grundlæggende analyse af, hvordan ARC vil foreslå behandlingen af bioaffald løst under de nye rammevilkår. Disse rammevilkår er imidlertid endnu ikke fastlagt. Med henblik på at sikre fremdriften i arbejdet og henset til sammenhængen mellem CO2-fortrængende indsatser og import af affald og biomasse, fremsendes en eventuel analyse til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019. På denne baggrund forudsættes det, at der kan træffes beslutning i ejerkommunerne om biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering senest den 1. december  2019.

  Administrationens vurdering

  Den udmeldte ændring af rammevilkårene vurderes i første omgang at give anledning til at undersøge mulighederne for et eventuelt videre samarbejde mellem ARC og Ørsted. Hvis mulighederne for et samarbejde ikke er afklaret inden den 1. maj 2019 vurderes det, at der bør ses bredere på mulighederne for at finde en løsning med henblik på at opfylde tillægsaftalen pr. 7. maj 2018.

  Den senere fremlæggelse af endelig plan for behandling af bioaffald vurderes ikke at ændre aftalens elementer og dermed muligheden for, at der kan ske en import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.