Skip navigationen

Referat

Torsdag den 11. april 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Forslag fra A: At punkt 16 tages af dagsordenen: Godkendt. Dagsorden herefter godkendt.
 • 1
  Stillingtagen til lejeniveau Det vestlige byggefelt - byggefelt II (lukket)
  Sagsid.: 19/1423
 • 2
  Badstuevælen 2B - tilladelse til midlertidig fremleje
  Sagsid.: 19/2039

  RESUMÉ:

  Lejer af Badstuevælen 2B har ansøgt om tilladelse til at fremleje lejemålet midlertidigt i en periode på maksimalt 2 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at lejer af Badstuevælen 2B får tilladelse til at foretage fremleje i en periode på maksimalt 2 år, betinget af et uændret sortiment og uændrede vilkår.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejer af Badstuevælen 2B har henvendt sig til Dragør Kommune og ansøgt om tilladelse til at fremleje butikslokalet i en periode på maksimalt 2 år.

  Ansøgningen er begrundet i helbredsmæssige forhold i det team som driver butikken til dagligt.

  Lejer vil fortsat afregne huslejen over for kommunen, og der vil ikke blive tale om et ændret sortiment eller ændrede vilkår.

  Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til gældende lejeaftale har lejer afståelsesret, men ikke ret til fremleje, og derfor skal Økonomiudvalget behandle ansøgningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

 • 3
  Ansøgning om ændringer i AB 18 - Strandparken og Engparken
  Sagsid.: 19/2002

  RESUMÉ:

  Boligkontoret Danmark der er forretningsfører for Strandparken og Engparken søger om kommunens tilladelse til at fravige vedståelsesfrist og betalingsfrist i AB18 i forbindelse med helheds- og renoveringssager i boligselskaberne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der godkendes en vedståelsesfrist på 90 dage og en betalingsfrist på 30 dage som fravigelse af AB18,

  2. at administrationen bemyndiges til fremtidigt at kunne træffe afgørelse vedrørende lignende ansøgninger om fravigelse af standardvilkår i AB18.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark er forretningsfører for Strandparken og Engparken.

  I begge boligselskaber er der forestående helhedsplaner og renoveringssager der indebærer at der skal ske offentligt udbud.

  Kommunen skal som tilsyn bl.a. godkende udbudsresultatet efter at dette har været gennemgået og godkendt i de respektive beboerdemokratiske fora.

  Kommunen skal som tilsyn også godkende hvis der ønskes fravigelser i udbudsmaterialet af vilkårene i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” – AB18.

  De ønskede fravigelser skal være begrundede.

  AB18 har som standardvilkår en vedståelsesfrist i forhold til det vindende tilbud på kun 40 dage.

  Denne frist harmonerer ikke med den proces som skal gennemføres i forhold til øvrig lovgivning; nemlig at tilbuddene først skal behandles af organisationsbestyrelsen/repræsentantskabet og herefter godkendes af kommunen som tilsyn.

  Boligkontoret Danmark ansøger derfor om tilladelse til at angive en vedståelsesfrist på 90 dage.

  AB18 har en betalingsfrist på 15 dage.

  Denne frist søges der om tilladelse til at anføre som 30 dage for det tilfældes skyld, at organisationsbestyrelse/repræsentantskab skal tage særkilt stilling til enkelte/ekstraordinære regninger.

  Administrationen finder at ansøgningerne er velbegrundede i forhold til overholdelsen af lovgivningen på almenboligområdet, og derfor bør imødekommes.

  Administrationen anbefaler samtidigt at blive bemyndiget til at kunne afgøre kommende ansøgninger af lignende karakter, således at boligselskabernes udarbejdelse af udbudsmateriale ikke skal afvente politisk behandling.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 30, stk. 2 regulerer sagen om slår fast, at AB som hovedregel ikke må fraviges, men at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde som findes begrundede kan tillade fravigelser.:

  § 30. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagnet, at de bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, indsamling af nøgletal, bygningsdrift og eftersyn m.v., der er nævnt i bilag 2, gælder for tilsagnet.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Er der, forinden støtteansøgning fremsendes til kommunalbestyrelsen, indgået aftaler, som fraviger bestemmelserne i ABR, AB og ABT, skal fravigelser, som kommunalbestyrelsen ikke kan godkende, frafaldes, inden tilsagn gives.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagn efter § 115 og § 117 i lov om almene boliger m.v., at bygherren til brug for Byggeskadefondens eftersyn af byggeriet afleverer oplysninger om mangler ved byggeriet, der omfatter en fordeling af manglerne på bygningsdele og en klassificering af manglerne efter alvor, til fonden i forbindelse med afleveringen af byggeriet og senest 2 måneder efter afleveringen. Bygherren indberetter oplysningerne digitalt til Byggeskadefonden på baggrund af et særligt skema, der udarbejdes af Byggeskadefonden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019

  Kommunalbestyresen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af regnskab 2018
  Sagsid.: 19/1232

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2018 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2018 til revisionen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det samlede regnskab 2018 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Sagen udsættes til ekstraordinært ØU inden KB den 2. maj 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 5. oktober 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2018 – 2021 med udgangspunkt i den økonomiske politik

  Dragør Kommunes økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen. Heri indgår Kommunalbestyrelsens mål om et overskud på driftsbalancen, der kan dækkes udgifter til anlæg, renter og afdrag, set over en 4 års periode. Hertil kommer målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. (kassekreditreglen)

  Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

  Tabel 1 Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2018
  Mio. kr. Målsætning Udmeldt niveau Opr. budget Korr. budget Regnskab
  Servicerammen Overholdelse 637,4 637,8 647,8 658,3
  Anlægsrammen Overholdelse 42,3 53,6 91,5 47,1
  Driftsbalance – overskud Skal dække anlæg mm. --- 43,6 34,5 20,8
  Gns. kassebeholdning 80 mio. kr. 80,0 ---  --- 102,7

  Regnskabet viser, at serviceudgifterne i 2018 er 20,9 mio.kr. højere end det udmeldte ramme fra KL, jf. tabel 1. I forhold til det korrigerede budget er resultatet et merforbrug på 10,5 mio.kr.

  Overskuddet på driftsbalancen er i regnskabet på 20,8 mio. kr., dvs. 22,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Overskuddet kan derfor ikke dække årets udgifter til anlæg, afdrag og renteudgifter, som er målsætningen i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2018 på 47,1 mio. kr. Det er 6,5 mio. kr. under det oprindelige budget og 4,8 mio. kr. over anlægsrammen. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2017, der vedrører projekter der ikke var afsluttet. Anlægsniveauet skal ses i sammenhæng med, at Dragør Kommune i 2017-2019 bygger en ny svømmehal

  Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort ved kassekreditreglen var ved udgangen af 2018 på 102,7 mio.kr. hvilket er et fald på 65,7 mio.kr. i forhold til året før. Dette skal ses i sammenhæng med kommunens anlægsniveau og årets resultat af den ordinære drift. Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

  Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af:

  • kommunens indtægter
  • driftsudgifter
  • finansielle poster
  • anlægsudgifter

  Kommunens samlede resultat er et underskud på 26,5 mio.kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 20,8 mio.kr., der modsvares af et anlægsforbrug på 47,1 mio.kr. og et underskud på det brugerfinansierede område på 0,2 mio. kr. Kommunens underskud er større end budgetteret

  Dragør Kommunes langfristede gæld (excl. ældreboliger) udgjorde ved årets udgang 129,3 mio. kr. Der er således sket et fald i gælden på 8,8 mio.kr.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af § 45 i Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2018 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2018 fremsendes til BDO kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget d. 23. august, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Ekstraordinært Økonomiudvalg den 2. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 5
  Befolkningsprognose 2019 - 2029
  Sagsid.: 19/347

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2019-2029. Prognosen er udarbejdet på grundlag af data for forventet fertilitet, mortalitet og flytninger for borgere i Dragør Kommune. Prognosen anvendes i forbindelse med årets budgetlægning og andet planlægningsarbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den i sagen beskrevne befolkningsprognose godkendes og danner grundlag for budgetlægningen for 2020 - 2023.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Til brug for den fremtidige budgetlægning udarbejdes der en befolkningsprognose for perioden 2019-2029. Befolkningsprognosen udarbejdes efter følgende metode og ud fra disse parametre: fertilitet, mortalitet og flytninger i den historiske periode 2004-2018. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode (eller udvalgte dele heraf) for Dragør Kommune med det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

  UDVIKLING I BEFOLKNINGSPARAMETRENE

  Følgende udviklingstendenser i ovennævnte parametre er lagt til grund for befolkningsprognosen 2019:

  Mortalitet dækker over dødelighedsniveauet i kommunen, og historikken viser, at der fremadrettet vil være en stigende levealder over årene samt et stadigt let stigende mortalitetsniveau.

  Flytninger opdeles i tilflytning og fraflytning i befolkningens interne flytninger, hvilket er inden for kommunen og eksterne flytninger, hvilket er en flytning til og fra andre kommuner samt udlandet. Rækkehusprojektet på Vierdiget-grunden forventes fortsat at have indflydelse på fremskrivningen af dette parameter. Flygtninge tælles med i denne parameter og følger Udlændingestyrelsens udmeldte kvoter.

  Fertilitetsniveauet vedrørende fødsler i Dragør for kvinder i den fertile alder (15 – 49 år). Dragør oplevede efter mange år med et højt fertilitetsniveau på mellem 2,0 og 2,2, et fald i fertilitetsniveauet til 1,8 i 2017, hvilket var på linje med landsgennemsnittet som var 1,8. I 2018 var fertilitetstallet tilbage på det vanlige høje niveau, og var på 2,2. I denne prognose bruges der et fertilitetsniveau på 2,1 som grundlag for beregningerne.

  PROGNOSENS HOVEDRESULTATER FOR BUDGETPERIODEN

  Prognosen viser at der frem til år 2022 vil være en vækst i befolkningstallet fra 14.270 til 14.403 personer, hvilket er en stigning på 133 personer. Befolkningstallet vil derefter aftage imod prognosens slutår 2029, hvor det forventede folketal er 14.361 personer.

  I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2020-23 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2019 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2020-2023 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

  Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling 2018-2022

  Aldersgruppe

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  0-5 år

           936

  938

           934

           939

           920

  6-16 år

  2115

  2147

  2155

  2157

  2165

  17-64 år

  7739

  7752

  7730

  7685

  7688

  65-84 år

  3106

  3125

  3151

  3157

  3162

  85+ år

  374

  394

  411

  443

  467

  Hovedtotal

  14270

  14356

  14380

  14381

  14403

  *Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

  - Antallet af 0 – 5 årige forventes at falde svagt i slutningen af den opgjorte periode.

  - Antallet af 6 – 16 årige forventes at stige med 50 personer de næste fire år.

  - Antallet af 17 – 64 årige forventes at falde med 51 personer frem til år 2023.

  - Antallet af 65 – 84 årige forventes at stige med 56 personer de næste fire år

  - Antallet af 85+ årige forventes at stige med 93 personer de næste fire år

  Samlet set viser udviklingen, at der sker en mindre stigning i antallet af unge i skolealderen, samt en forsat forskydning mod en ældre befolkning i kommunen.

  ELEVPROGNOSE

  Elevprognosen er ligeledes udarbejdet i samarbejde med COWI på baggrund af befolkningsprognosen for 2019 – 2029. Befolkningsprognosen kombineres med de sidste 10 års data fra kommunens elevadministrationssystem.

  Den 31. december 2018 var der 2.093 skoleelever i Dragør Kommune. Af disse gik 1.916 i kommunens folkeskoler, mens 177 benyttede andet tilbud jf. tabel 2.

  Tabel 2:

  Forventet elevtalsudvikling- skoleår 2018/19-2022/23 pr. 31/12

  2018/2019

  2019/2020

  2020/2021

  2021/2022

  2022/2023

  Dragør

  Skole

  454

  451

  446

  438

  438

  Nordstrands-

  skolen

  726

  725

  724

  721

  722

  St. Magleby Skole

  736

  757

  783

  785

  798

  Sum folkeskoler i Dragør

  1916

  1933

  1952

  1943

  1958

  Andre

  tilbud*

  177

  170

  168

  168

  166

  Total

  2093

  2103

  2120

  2111

  2124

  *Andre tilbud omfatter bl.a. efterskole, privatskole og skoler i andre kommuner

  Kilde: Kommunens elevadministrationssystem

  I elevtalsprognosen forventes en stigning i elevtallet på 31 de kommende fire år mod skoleåret 22/23. Denne udvikling i elevtallet vil gøre sig gældende i kommunens folkeskoler, som forventer en større tilgang af elever, bl.a. som konsekvens af indflytningen til rækkehusene på Vierdiget-grunden.

  Antallet af elever der benytter sig af andre tilbud forventes at falde svagt over hele prognoseperioden. Det samlede elevantal ventes at falde med 25 elever fra 2093 i skoleåret 18/19 til 2068 i prognosens slutår 2028. Frem til skoleåret 2022/23 forventes elevtallet dog at stige til 2124 elever.

  Rækkehusene på Vierdiget-grunden hører under Dragør Skoles skoledistrikt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019

  Bilag

 • 6
  Pejlemærker for budget 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret fremlægges pejlemærker for arbejdet med budget 2020-2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i det videre arbejde med budget 2020 arbejdes ud fra følgende pejlemærker,

  1. at der arbejdes mod et budget i balance over 4 år,

  2. at der udarbejdes et prioriteringskatalog med forslag til driftsbesparelser på 10 mio. kr.,

  3. at der forelægges et revideret anlægsbudget, med henblik på prioriteringer af renovering, udskydelse og aflysning af projekter,

  4. at mulighederne for låneomlægning vurderes,

  5. at der arbejdes med forslag til muligheder for at tiltrække flere borgere, herunder byfortætning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen afholdt d. 15. marts 2019 budgetseminar, hvor der blev givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling samt drøftet fokusområder og effektiviseringskrav, som skal indgår i administrationens budgetarbejde som forberedelse af oplæg til budget 2020-2023.

  På seminaret indgik Kommunalbestyrelsens drøftelser i forhold til at arbejde mod et budget i balance, jf. den økonomiske politik. Der blev drøftet, at opstille et antal pejlemærker i forhold til arbejdet med budget 2020. Pejlemærkerne har fokus på, at skabe balance på budgettet set over de kommende 4 år, at der for at skabe budgetmæssig balance udarbejdes et prioriteringskatalog, samt at anlægsbudgettet revurderes, både i forhold til de budgetterede renovering/vedligeholdelsesprojekter, og i forhold til mulighederne for at udskyde og/eller aflyse projekter. Endelig skal der nærmere ses på mulighederne for at nedbringe kommunens afdrag på lån samt mulighederne for, at der bosætter sig flere borgere i Dragør Kommune, herunder byfortætning.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Materialet vedr. budget 2020-2023 fremlægges i forbindelse med høringen i sidste halvdel af august 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019

 • 7
  Analyser til brug for budget 2020-2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene, input fra Facebook dialogen samt drøftelserne på budgetseminaret udvælges analyser, der skal indgå i forberedelsen af budget 2020-23

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  input fra borgerne tages til efterretning,

  2.

  at

  konkrete og mindre omfattende spørgsmål til administrationen besvares via KB-postkassen med de beskrevne deadlines,

  3.

  at

  udvalget godkender, at nedenstående analyser udarbejdes til fremlæggelse i budgetmappen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Forslag til analyse fra A-gruppen:

  Hvad vil det koste og hvad vil det kræve af investeringer i personale, forebyggelse, arbejdsgange, bygninger, velfærdsteknologi samt i det øvrige eksisterende driftsapparat at vi får en stadig stigende gruppe ældre og vi stadig, som minimum, ønsker at opretholde det eksisterende serviceniveau.

  Her tænkes særligt på at de +85 årige ligger i indeks 166 jf. Befolkningsprognose på 10år, fra 374 til 620.

  Godkendt.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen analyserer kommunens muligheder for at imødegå omkostningspresset indenfor den aktivitetsbestemte medfinansiering.

  Godkendt.

  Administrationens indstilling ad 1-3:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Digital borgerinddragelse

  I marts er der afviklet digital borgerinddragelse med input fra borgerne via Facebook. Dette er en ny ”prøvehandling” i forhold til tidligere års fysiske møder, hvor der i foråret har været begrænset deltagelse af borgere.

  I den digitale borgerinddragelse deltog 15 borgere med indlæg, og der fremkom i alt 36 indlæg med både forslag til udvidelser, besparelser og generelle kommentarer. Desuden er modtaget 3 mails fra borgere med input til budgetprocessen, i alt 9 sider, jf. bilag.

  Spørgsmål og opmærksomhedspunkter fra fagudvalg.

  Fagudvalgene har primo marts måned afholdt møder som forberedelse til budget 2020-23. Her blev der drøftet politiske opmærksomhedspunkter, analyser og spørgsmål. Udvalgene fremlagde resultatet af disse drøftelser på Kommunalbestyrelsens budgetseminar d. 15 marts. Fra nogle partier er der også indkommet skriftlige spørgsmål, forslag og ideer af forskellig karakter.

  Efterfølgende var der på budgetseminaret en øget opmærksomhed på behovet for økonomisk tilbageholdenhed. Derfor annulleres fremsendte spørgsmål, og alle partier opfordres til at revurdere og genfremsende eventuelle spørgsmål via KB-postkassen, som der ønskes besvaret af administrationen. Spørgsmålene skal være konkrete og mindre omfattende.

  Spørgsmål som fremsendes senest 15. august vil blive besvaret i forbindelse med budgetseminaret 2-3. september. Senere spørgsmål besvares hurtigst muligt derefter.

  Analyser

  Med udgangspunkt i budgetseminarets fokus på økonomisk tilbageholdenhed samt drøftelser på budgetseminaret samt input fra det politiske system er der fremkomet følgende forslag til mere omfattende analyser:

  1. En analyse af udgifterne ved at flytte dagplejen fra Engvej til Nordstrandens Vuggestue.

  2. En analyse af mulighederne for indtægter via parkeringsafgifter.

  3. At mulighederne for låneomlægning vurderes.

  4. At der undersøges muligheder for at tiltrække flere borgere, herunder byfortætning.

  Hvis disse analyser godkendes af økonomiudvalget, vil resultatet indgå i budgetmappen, som udsendes i august.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens tidsplan for budget 2020-2023

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Materialet vedr. budget 2020-2023 fremlægges i forbindelse med høringen i sidste halvdel af august 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019

  Bilag

 • 8
  Køb af ejendommen Kalvebodvej 250, Center Kongelunden
  Sagsid.: 18/1950

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til køb af ejendommen Kalvebodvej 250 og en eventuel bemyndigelse til administrationen til at indgå bindende købsaftale på kommunens vegne. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. At der tages stilling til, om kommunen skal købe ejendommen Kalvebodvej 250 for 2.714.895 kr.

  2. At administrationen bemyndiges til, at indgå bindende købsaftale på kommunens vegne såfremt det besluttes, at købe ejendommen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Forslag fra A+O+V:

  AOV foreslår, at sagen udsættes mens forvaltningen undersøger følgende og fremlægger for Økonomiudvalget:

  Et overslag for mulige indtægter/udgifter vedrørende Kongelundscenteret (det tidligere asylcenter).

  En foreløbig businesscase skal bla. indeholde svar på følgende:

  · I hvilket omfang kan kommende/nuværende flygtninge boligplaceres i dele af pavillonerne på grunden, herunder muligheden for fællesrum. Hvad vil udgifterne være? Hvad vil kommunen spare på årsbasis ved at opsige pavillonerne ved Rødtjørnen/Halvejen?

  · Hvor mange m2 kan kommunen udleje til foreninger og andre?

  · Hvor mange m2 kan kommunen udleje til f.eks. Socialøkonomiske virksomheder mv.

  · Forvaltningen bedes lave en case på ovenstående.

  · Hvilke aktiviteter kan/vil ungdomsskolen og DGI lave på grunden?

  · Hvor mange m2 ønsker de at benytte?

  · Har Ungdomsskolen/DGI været i dialog med fonde om projekter og finansiering i Kongelunden (området generelt)? Er der kommet svar på disse?

  · Er der andre indtægtsmuligheder på grunden?

  Endvidere ønsker partierne at bygningerne (minus de allerede skimmelsvamp ramte) gennemgås af forvaltningen med henblik på afdækning af eventuelle skader/skimmelsvamp mv.

  AOV ønsker at se en eventuel anskaffelse af kongelundsgrunden i perspektivet af, at der skal være en positiv businesscase der både giver en økonomisk balance, samt mulighed for, at foreninger og andre borgere kan bruge området til aktiviteter. AOV ønsker generelt, at fokusere på, at nye projekter og investeringer fra kommunens side skal hænge sammen med en positiv businesscase.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udlændingestyrelsen ønsker at sælge Center Kongelunden på Kalvebodvej 250 til Dragør Kommune. Center Kongelunden har gennem en lang årrække været omsorgscenter for særligt sårbare asylansøgere. I juni 2017 blev centret lukket på grund af skimmelsvamp i nogle af bygningerne.

  Udlændingestyrelsen har beregnet, at den samlede pris for Center Kongelunden er 2.714.895 kr. Dette beløb er fremkommet på baggrund af en valuarvurdering på 7.114.895 kr. og med fradrag af udgifter til nedrivning af bygninger med skimmesvamp, retablering og sparede driftsudgifter på i alt 4.400.000 kr. 

  Udlændingestyrelsen er ved at udarbejde udkast til købsaftale og kan i den forbindelse oplyse, at købesummen er fastsat ud fra de fejl og mangler som ejendommen er behæftet med. Det betyder med andre ord, at ejendommen købes som den er og forefindes og som beset af kommunen.

  Købesum og vilkår i købsaftalen skal godkendes af Vurderingsstyrelsen (SKAT) og forelægges Folketingets Finansudvalg.

  For at Vurderingsstyrelsen kan anbefale handelen over for Folketingets Finansudvalg, skal der foreligge en betinget købsaftale mellem Udlændingestyrelsen og Dragør Kommune.

  Administrationen skal derfor anmode om en politisk stillingtagen til køb af ejendommen Kalvebodvej 250. Såfremt der er politisk flertal for at købe ejendommen, foreslås det at administrationen bemyndiges til at indgå bindende købsaftale på kommunens vegne.

  Som bilag udsendes situationsplan og BBR-meddelelse.

  Ibrugtagning, drift og vedligehold

  Administrationen har udarbejdet overslag for udgifter til ibrugtagning af bygningerne, samt fremtidig drift og vedligehold.

  Drift og vedligehold afhænger af hvordan stedet vil blive anvendt og bør derfor præciseres i et senere forløb.

  Det er forudsat at de bygninger som er ramt af skimmelsvamp ikke ibrugtages og holdes aflåst (bygninger markeret med grønt på situationsplanen i bilag 2). De øvrige bygninger består af hovedbygningen (nr. 35 og 36), pavilloner (nr. 42 til 48) og garager (nr. 37 og 41).

  Pavillonerne forudsættes ibrugtaget efter behov, dvs. en eller to ad gangen. Hovedbygningen forudsættes ibrugtaget.

  Hovedbygningen

  Hovedbygningen kan ibrugtages for ca. 600-750.000 kr. Dette omfatter hovedrengøring, låse på alle døre, elarbejde, færdiggørelse af 1. sal inkl. flugtvejstrappe så rummet kan anvendes til større møder, samt eventuel udskiftning af gulv.

  Der er ikke indregnet møblering af rummet.

  Den årlige driftsudgift forventes at udgøre ca. 100.000 kr. for el, vand, varme og vedligehold.

  Pavillonerne

  Pavillonerne kan ibrugtages for 35-50.000 kr. pr. stk. inkl. låse, hovedrengøring og eventuelt hårde hvidevarer, hvis køkkener ønskes anvendt.

  For de store pavilloner (nr. 42 og 43) forventes den årlige driftsudgift at udgøre i alt ca. 120.000 kr. for el, vand, varme og vedligehold.

  For hver af de mindre pavilloner (nr. 44-48) forventes den årlige driftsudgift at udgøre ca. 60.000 kr. for el, vand, varme og vedligehold.

  Der bør således afsættes ca. 1 mio. kr. til ibrugtagning i år 1, og ca. 400.000 kr. pr. år til vedligehold og drift i de første år. Beløbet vil blive reguleret afhængigt af anvendelsen.

  Fremtidig anvendelse og økonomi

  Hvis kommunen ønsker at overtage området vil administrationen udarbejde forslag til hvordan området kan anvendes og udvikles, med henblik på at der også kan generes indtægter som kan bidrage til stedets drift og vedligehold. DGI vil være en naturlig partner, med udvidelse af projektet på Kongelundsfortet.

  LOVE/REGLER:

  En kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt erhverve en ejendom, hvis den skal anvendes til et kommunalt formål. Der er ikke et krav om, at der foreligger konkrete planer for den pågældende ejendoms anvendelse. Det er tilstrækkeligt, at erhvervelsen sker på grundlag af mere generelle overvejelser om fremtidig anvendelse til fx rekreative eller boligmæssige formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Bilag

 • 9
  Forslag til Lokalplan 76 med kommuneplantillæg, for en udvidelse af Dragør Badehotel
  Sagsid.: 17/3240

  RESUMÉ:

  Behandling af et forslag til ny lokalplan med kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af Dragør Badehotel, med baggrund i tidligere behandlinger af udbygningsforslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 76 med tilhørende kommuneplantillæg godkendes i henhold til planlovens bestemmelser, med henblik på offentliggørelse med en høringsperiode på 8 uger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Forslag fra C:

  Henset til at der er tre politiske ændringsforslag, forslår C at sagen oversendes til BEPU maj møde mhp. konkret faglig sagsbehandling.

  For stemte:

  2 (C+Ebbe Kyrø(T))

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  2 (V+Peter Læssøe(T))

  Faldet.

  Forslag fra T:

  Sagen sendes tilbage til udvalget til fornyet behandling på baggrund af de stillede forslag og den nye ejer inviteres til dialog på mødet:

  For stemte:

  6 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Ændringsforslag fra C:

  C foreslår at sagen udsættes en måned og udvalget får en samlet skriftlig opdatering på vores spørgsmål.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelser/ændringer i forslaget til Lokalplan 76:

  1. Der skal etableres cykelparkering på egen ejendom.

  2. I pkt. 5.3 præciseres, at større vindues- og dørpartier fortrinsvis udføres sprosseopdelte, alternativt rammeopdelte.

  3. Højderegulering ændres fra 14 til 13 m på hovedbygning og fra 6 til 5 m på sidebygningen på Drogdensvej. Den angivne større bygningshøjde end de nuværende forhold forventes alene anvendt ved evt. bygningsmæssige og energimæssige forbedringer (forklarende fodnote indsættes).       

  Udvalget besluttede i øvrigt

  1. At der sker en politisk behandling af bebyggelsens ydre fremtræden (afsnit 5), når endeligt projekt foreligger og før byggesagsbehandling.

  1. Gæsteafsætning fra busser indgår ikke i lokalplan, men det aftales særskilt med hotellet hvor det hensigtsmæssigt kan ske, således at Drogdensvej ikke anvendes til afsætning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af tidligere beslutninger vedrørende forslag til udvidelse af Dragør Badehotel, har Plan og Teknik, i forbindelse med ejerskifte for hotellet (bilag), modtaget et skitseforslag til en udvidelse af hotellet, der følger den behandling og tilkendegivelse, der blev vedtaget ved den seneste behandling af et lokalplanforslag i Kommunalbestyrelsen den 30.3.2017 og i BEPU den 28.11.2017.

  Dette skitseforslag har dannet baggrund for udarbejdelse af et lokalplanforslag med tilhørende tillæg til kommuneplanen (vedlagt).

  Skitseforslaget omfatter en udvidelse af hotellet i form af en forlængelse mod syd og nord af det oprindelige bygningsprofil i 3 etager, samt en udvidelse af den østvendte nuværende et-etages tilbygning. Udvidelsen vil medføre et samlet værelsesantal på 62, samt flere konference- og selskabslokaler.

  Den nuværende 1-etages servicebygning på grundens sydvestlige del agtes nedrevet, mens den 1-etages længe ud mod Drogdensvej bevares.

  Bebyggelsens omfang og fremtræden ”før/efter” fremgår af bilag til lokalplanforslaget.

  Visualiseringerne i lokalplanen illustrerer således indpasningen af en udvidet bebyggelse med hensyn til placering og omfang i bybilledet i forhold til lokalplanens byggefelter og højdebestemmelser mv, men gengiver ikke alle bygningsdetaljer, herunder den detaljerede facadeudformning.

  Sagens forhistorie / tidligere behandlinger

  Forslag til udvidelse af Dragør Badehotel har tidligere været udvalgs-/kommunalbestyrelsesbehandlet i 5 omgange:

  BEPU den 5.4.2016:

  Behandling af forslag om ekstra etage på hotellets længe ud mod Drogdensvej.

  Udvalget er sindet at iværksætte lokalplanlægning, men inviterer i første omgang til dialog om en anden udformning i respekt for oprindelig arkitektur, gadebilledet og de omboende.

  BEPU den 7.6.2016:

  Behandling af ansøgers uddybning af det tidligere forslag med en ekstra etage på sidebygningen, med kommentarer til høringssvar fra omboende.

  Udvalget beslutter at udtale, at bygningsprofilen skal spille sammen med rækkehusbebyggelsen på Drogdensvej, samt at hovedbygningen anbefales udvidet mod nord og syd.

  BEPU den 1.11.2016:

  Behandling af revideret projekt med sadeltag på sidebygningen sammenbygget med en udvidelse af hovedbygning mod nord med fladt tag og tagterrasse.

  Udvalget besluttede at godkende skitseforslaget som grundlag for et lokalplanforslag, dog således at der tillige skal muliggøres en forlængelse af hovedbygningen i den nuværende byggestil, helt ud til Drogdensvej.

  BEPU 7.3.2017 / KB 30.3.2017:

  Behandling af forslag til lokalplan, herunder stillingtagen forskellige modeller for udvidelsen med hensyn til forlængelsen af hovedbygningen mod nord, samt muligheden for udnyttelse af tagetagen i sadeltaget på sidebygningen.

  Ved behandlingen i KB blev det besluttet at tilkendegive, at en udvidelse kan ske ved udbygningen af hovedbygningen mod nord og syd, men ingen tilbygning på længen ud til Drogdensvej.

  BEPU den 28.11.2017:

  Behandling af principiel ansøgning om at udvidelse af hotellet alene sker ved en forlængelse af hovedbygningens bygningsprofil på byggefelter mod nord og syd.

  Udvalget besluttede, at det ansøgte skal nyde fremme, og at anmode om udarbejdelse af et skitseforslag, der kan lægges til grund for lokalplanlægningen.

  Sagsfremstillingerne fra ovennævnte behandlinger er vedlagt som bilag.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget indeholder bestemmelser om byggeriets placering, omfang og fremtræden med baggrund i det udarbejdede skitseforslag.

  Der udlægges byggefelter og fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 75 og maximale bygningshøjder.

  Den nuværende hovedbygnings grundform skal respekteres.

  Med hensyn til parkering henvises til parkering på egen grund med mulighed for supplerende parkering på nærliggende offentlige p-pladser – i lighed med tidligere udkast til lokalplan.

  Som nabohensyn indeholder planforslaget en afgrænsning af byggefeltet mod syd i en afstand fra naboskel på 3,5 m, samt bestemmelser om forbud mod vinduer i 1. og 2. sals højde i gavl mod syd, samt bestemmelse om at værn ved altaner og altangange mod vest skal udføres uigennemsigtige.

  Planforslaget indeholder en planredegørelse med beskrivelse af bl.a. lokalplanens baggrund, resumé af indholdet samt en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en såkaldt miljøscreening af planforslaget, som skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Det er vurderet, at lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  Planprocessen

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 8 uger. Hvis der modtages indsigelser kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen. Endelig vedtagelse skal også ske i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra BEPU og ØU.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslagene skal i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet støtter kommunens turismepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Bilag

 • 10
  Forslag til lokalplan 78 "Madsens Krog", Dragør Havn
  Sagsid.: 18/3664

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede 14. august 2018 at der skal gennemføres lokalplanlægning for ”Madsens Krog”, Dragør havn.

  Lokalplanens formål er, at sikre muligheder for udvikling af de fysiske rammer til søsportsklubberne i relation til de bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgang.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 78 ”Madsens krog” godkendes i henhold til planlovens bestemmelser og offentliggøres ved en høringsperiode på 8 uger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til lokalplan 78 vedrører den inderste del af Nordre Mole, som i daglig tale kaldes ”Madsens Krog”. Lokalplanens formål er, at sikre muligheder for udvikling af de fysiske rammer til søsportsklubberne i relation til de bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgang.

  Baggrund for beslutning om lokalplan

  En ansøgning om jolleskur fra Dragør Sejlklub gav i januar 2017 anledning til, at By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en samlet plan for arealerne i Madsens Krog.

  Herefter er fulgt drøftelser med klubberne, udvalgsbehandlinger og en budgetvedtagelse 2019-22, hvor forbedrede vilkår for klubberne i Madsens Krog gennem tre spor er prioriteret. Tidligere udvalgsbehandlinger og seneste mødereferater er vedlagt som bilag.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelser med klubberne samt ud fra et generelt hensyn til udviklingsmuligheder og bevaring i Madsens Krog. 

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen indeholder 3 nye byggefelter, bevarende bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger samt bestemmelser, som skal sikre at området forbliver et offentlig tilgængeligt fritids- og havneområde.

  Nye byggefelter

  Lokalplanen udlægger en byggelinje mod nord, som går vinkelret fra nordsiden af de eksisterende bådeskure langs Strandstien. Byggelinjen og de nye byggefelter er udlagt under hensyn til: oplevelsen af de kulturhistoriske bygninger, kig på tværs gennem ”smøgerne” til kysten, bevaring af udsigt fra Strandstien samt under hensyn til at fastholde offentlig adgang til vandet.

  Udvidelse af sejlklubben – byggefelt A:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede allerede i marts 2018, at sejlklubben skulle have lov til at påbegynde deres tilbygning, idet administrationen på baggrund af tidligt projektmateriale vurderede at tilbygningen ikke er omfattet af en lokalplanpligt. Tilbygningen indgår i den ny lokalplan som eksisterende forhold. Sejlklubben planlægger at påbegynde byggeriet efter sæson 2019.

  Udvidelse af grejskur – byggefelt G:

  Det var sejlklubbens ønske om et udvidet grejskur, som igangsatte processen med en samlet plan for Madsens Krog. Dette er baggrund for udlæg af byggefelt G.

  Mulighed for udvidelse af grejskur – byggefelt F:

  Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen set på den samlede rummelighed i Madsens Krog. Der er administrationens vurdering at et byggefelt F kan indpasses i forhold til hensyn til passager og ”kig” i området. Byggefelt F har således ikke afsæt i den aktuelle drøftelse med klubberne og byggefelt F skal ikke nødvendigvis udnyttes, idet der ikke er handlepligt ifølge en lokalplan. Byggefeltet er udlagt med henblik på at tegne en mulighed for yderligere udvikling af søsportsklubberne i Madens Krog på længere sigt.

  Bevarende bestemmelser

  Slots- og kulturstyrelsen har iværksat en høring om fredningsophævelse af Bygning 2 ”Tolderhuset”, hvorfor der er en forventning om at fredningen muligvis ophæves.

  ”Tolderhuset”, ”Kolerahuset” og ”Greisens Pakhus” er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Dette følges nu op af bevarende bestemmelser i lokalplanen som svarer til bevaringsbestemmelser for Dragør gamle bydel (lokalplan 25). De bevarende bestemmelser træder i kraft ved ombygning og renovering, og skal derved sikre de kulturhistoriske værdier i Madsens Krog.

  Offentlig tilgængeligt fritids- og havneområde

  Byggefelterne i lokalplanen er placeret således, at der forsat sikres offentligt tilgængeligt fritids- og havneareal i Madsens Krog.

  Hvad lokalplanen ikke dækker

  Der er drøftet konkrete projekter med klubberne i Madsens Krog, som ligger udenfor hvad en lokalplan kan sætte bestemmelser for fx indretning af Tolderhuset (midler afsat i budget 2019-22) og indretning af have for klubberne i Tolderhuset.

  Miljøscreening

  Der er foretaget en indledende screening for at afklare, om der skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 78 i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).

  Det vurderes, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til de hidtil gældende planer. Se lokalplanens bilag 5.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 8 uger.

  Hvis der modtages indsigelser i høringsperioden kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger.

  Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 11
  Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 19/1354

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, 

  1.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,

  2.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,

  3.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,

  4.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Ad 1-4

  For stemte:

   3 (A+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør Kommune er Allan Holst repræsentanten i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2019.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2018 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2018 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t.kr. 48.780 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 63.332 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 12
  Det forpligtigende samarbejde – årsrapport 2018 for miljø og natur
  Sagsid.: 19/1377

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om hvorvidt der skal ændres i bestillingen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:            Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 3, Miljø og natur

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  · Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  · Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  · Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  · VVM 

  · Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  · Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder

  · Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner

  · Naturgenopretning og naturprojekter

  · Tilsyn

  · Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2018 er vedlagt i bilag 1.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2019. Bestilling for 2020 vil blive behandlet på udvalgets næste møde i maj måned.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på 1.6 mio. kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 13
  Afrapportering på delaftale 2 i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/1200

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 for delaftale 2 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at afrapporteringen fra Tårnby Kommune er utilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad afdækker den økonomi og den aktivitet, som Tårnby Kommune administrerer for Dragør Kommune. Rapporteringen afdækker heller ikke – for de flestes afrapporteringers vedkommende – en analyse af udviklingen i aktivitet og økonomi med henblik på, at Dragør Kommune kan reagere i tide.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune:

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler
  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:            Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 4. april 2019.

  Økonomiudvalget d. 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 2. maj 2019.

  Bilag

 • 14
  Afrapportering på delaftale 2, 4 og 5 i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/1200

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 for delaftale 2, 4, og 5 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at afrapporteringen fra Tårnby Kommune er utilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad afdækker den økonomi og den aktivitet, som Tårnby Kommune administrerer for Dragør Kommune. Rapporteringen afdækker heller ikke – for de flestes afrapporteringers vedkommende – en analyse af udviklingen i aktivitet og økonomi med henblik på, at Dragør Kommune kan reagere i tide.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune:

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler
  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:            Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  Delaftale 4 og 5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til Serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 3. april 2019.

  Økonomiudvalget d. 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 2. maj 2019.

  Bilag

 • 15
  Det forpligtende samarbejde - årsrapport 2018 for delaftale 1a, 1b, 2, 4, 5 og 6 i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/1200

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om hvorvidt der skal ændres i bestillingen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 for delaftale 1a, 1b, 2, 4, 5 og 6 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at afrapporteringen fra Tårnby Kommune er utilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad afdækker den økonomi og den aktivitet, som Tårnby Kommune administrerer for Dragør Kommune. Rapporteringen afdækker heller ikke – for de flestes afrapporteringers vedkommende – en analyse af udviklingen i aktivitet og økonomi med henblik på, at Dragør Kommune kan reagere i tide.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB. Udvalget ønsker fremadrettet, at Tårnby Kommune udarbejder mere uddybende årsrapporter for de enkelte delaftaler under det forpligtende samarbejde.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:           Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1a: Hjælpemidler

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet.

  Delaftale 1b: Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for genoptræningsområdet i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven.

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  Herunder ligger § 85 (socialpædagogisk støtte) og specialundervisning for voksne inden for SSAUs område og er inkluderet i afrapporteringen fra Handicap og Psykiatri på delaftale 4 og 5.

  Delaftale 4/5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til Serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  Delaftale 6: Beskæftigelse og integration

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for myndighedsopgaven på jobcenterområdet.

  Dragør Kommune har endnu ikke modtaget en afrapportering på jobcenterområdet fra Tårnby Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 16
  Fremtidig organisering af biblioteket samt lokalarkiv
  Sagsid.: 18/5117

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, hvilken af de opstillede modeller for sammentænkningen af biblioteket, lokalarkivet og kulturhus i Dragør Kommune, der skal arbejdes videre med.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket,

  2.

  at

  Udvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen den foreslåede videre proces frem med endelig beslutning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Sagen taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV melder, at vi er sindede, at stemme for, at lokalarkivar fremover placeres på Museum Amager.

  En del af Det Gamle Rådhus stilles til rådighed for de frivilliges fortsatte arbejde, mens den øvrige del stilles til rådighed for andre aktiviteter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Vi anbefaler at repræsentanter for de frivillige og lokalarkivaren inviteres til dialog på maj mødet.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 30.01.19 blev det besluttet, at nedenstående spørgsmål skulle belyses yderligere i forhold til den fremtidige placering af Dragør kommunes arkivalier, samt organisering af biblioteket.

  Denne sag belyser de stillede spørgsmål med henblik på, der kan træffes beslutning om hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket.

  De tidligere sager omhandlende biblioteket, lokalarkiv og Dragør Kommunes arkivalier, der blev behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 16. januar 2019 er vedhæftet denne sag som bilag.

  Ændringsforslag 1

  Det ønskes belyst, hvordan lokalarkivet med plads til de frivillige vil kunne dele adresse og faciliteter med biblioteket på Vestgrønningen.

  Svar:

  Ja lokalarkivaren, de frivillige og biblioteket kan dele lokaler på Vestgrønningen. Der vil dog ikke være mulighed for samtidig at opbevare arkivalierne på Vestgrønningen, og det vil forudsætte en væsentlig reduktion af bibliotekets materialer og aktiviteter, der således i vidt omfang vil foregå med udgangspunkt i biblioteket i Hollænderhallen. Desuden vil der være behov for ombygning af Vestgrønningen for at rumme både, bibliotek, lokalarkivar og de frivillige.

  Når der kommer ny funktion i huset skal der tages hensyn til handicaplovgivningen, og da huset på Vestgrønningen er fredet kan handicaplovgivningen vanskeligt imødekommes og vil, hvis det kan lade sig gøre, være uforholdsmæssigt dyrt. Administrationen kan derfor ikke anbefale denne mulighed.

  Ændringsforslag 2:

  Det ønskes belyst, om det gamle rådhus fortsat kan rumme lokalarkivet med plads til de frivillige samtidig med, at bygningen rummer andre aktiviteter

  Svar:

  Ja lokalarkivet med plads til frivillige og lokalarkivar kan rumme aktiviteter. Det forudsætter at store dele af arkivalierne placeres andre steder.

  Dette kunne eksempelvis være i rådhusets kælder, private udbydere eller andre kommuner. Der vil være udgifter forbundet med både flytning og opbevaring.

  Hvis det gamle rådhus skal rumme andre funktioner eller aktiviteter vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er 1. sal som anvendes til andre aktiviteter. Afhængigt af hvilke andre aktiviteter som huset skal rumme kan der muligvis også findes en mere fleksibel løsning, hvor de forskellige rum anvendes til flere formål. Hvis andre aktiviteter ikke indebærer en lejeindtægt vil der være en økonomisk udfordring i forhold til det vedtagende budget.

  Ændringsforslag 3:

  Der rettes henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Svar:

  Administrationen har rettet henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Et tættere samarbejde med Museum Amager om arbejdet med de historiske arkivalier vil kræve en driftsaftale, der kan rumme drift af lokalarkivet og arbejdsgiveransvar for lokalarkivaren samt koordinering af de frivillige. En sådan driftsaftale vil være lovlig, men driftsaftalen skal først forhandles og det er ikke givet at der kan opnås enighed mellem Museum Amager og Dragør Kommune.

  Museum Amagers bestyrelse har behandlet henvendelsen, og har tilkendegivet, at de er positivt indstillet overfor et eventuelt samarbejde med Dragør Kommune i form af en driftsaftale.

  Museum Amagers bestyrelse tilkendegiver dog samtidigt at museet ikke kan rumme fysik plads til hverken arkivalierne eller de frivillige. Der skal således findes anden placering til såvel arkivalier som frivillige. Dette kan være forbundet med udgifter.

  Ændringsforslag 4:

  Beslutning vedrørende opbevaring af lokalarkivets arkivalier afventer endelig afklaring.

  Afventer.

  Ændringsforslag 5:

  BFKU ønsker, at lokalarkivet skal genåbnes for offentligheden den følgende mandag efter udvalgsmødet på normale vilkår, indtil endelig beslutning foreligger.

  Dette er effektueret.

  Ændringsforslag 6

  Den endelige beslutning vedrørende bibliotekets fremadrettede organisering afventer ovenstående belysning.

  Afventer.

  Ændringsforslag 7

  Det undersøges endvidere, hvorvidt der kan indrettes arbejds- og arkivplads til det frivillige arbejde, samt dele af det historiske arkiv på Stationsvej, 1. sal således, at stueetagen frigives til andre formål.

  Se ovenstående belysning til ændringsforslag 2.

  Det vil være muligt, men ikke hensigtsmæssigt, at frigive stueetagen til andre formål, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er handicapadgang på Stationsvej og i særdeleshed ikke til 1. sal. Det vil være en udfordring for de frivillige og borgerne. Desuden kræver arbejdet med de lokale arkivalier, at de skal transporteres fra kælder til 1. sal. Administrationen kan således ikke anbefale denne mulighed.

  Administrationen foreslår, at den videre proces for afklaring af lokalarkivets placering og bibliotekets organisering er:

  1. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken af de forskellige muligheder der skal arbejdes videre med.
  2. Administrationen arbejder videre med den af kommunalbestyrelsen besluttede mulighed, og konkretiserer og laver udkast til løsninger med inddragelse af de frivillige på Lokalarkivet, Museet og andre relevante parter.
  3. Resultatet af det videre arbejde forelægges politisk, hvor forslaget drøftes og sendes i høring.
  4. Høring
  5. Efter høringen fremlægges sagen til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Bygningen på Stationsvej 5 er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5, som fastlægger brugen til offentlige formål. Hvis bygningen skal rumme andre aktiviteter end offentlige formål kræver det en ændring af byplansvedtægten nr. 5.

  Nye funktioner i bygningen på Stationsvej vil endvidere kræve ombygning, for at gøre den handicapvenlig, hvilket vil medføre ekstra omkostninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgetaftalen 2019-2022 blev følgende aftalt:

  ”Effektiviseringen pbga. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 og efterfølgende år”.

  Derudover er det i aftalen besluttet at

  ”Dragør kommunes biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år”.

  Endelig er det i aftalen besluttet at

  ”Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

  Ovenstående ændring forventes at medføre en nettodriftsbesparelse på 100.000 kr. fra 2019 og efterfølgende år. Desuden forventes en lejeindtægt for bygningen på Stationsvej på 150.000 i 2019 og efterfølgende år”.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2019

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Bilag

 • 17
  Informationssikkerhedspolitik
  Sagsid.: 18/4602

  RESUMÉ:

  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi stiller øgede krav til informationssikkerhed i den offentlige sektor.  EU"s persondataforordning, der blev omsat til dansk lovgivning 25. maj 2018, stiller ligeledes øgede krav til håndtering af personfølsomme data. Derfor fremlægges informationssikkerhedspolitik, der afspejler ovenstående.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender Informationssikkerhedspolitikken

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Informationspolitikken er pejlemærke for Dragør Kommunes håndtering af informationsaktiver. Kommunalbestyrelsen har det endelige politiske ansvar for, at kommunen håndterer borgeres, virksomheders og øvrige offentlige myndigheders informationer på betryggende vis.

  Informationsaktiverne skal forstås bredt, og omfatter både fysiske og digitale informationer. Informationssikkerhed involverer både politikere, ledelse og medarbejdere, og der er et delt ansvar for, at information med forretningskritiske og personfølsomme data håndteres korrekt.

  Den internationale standard for informationssikkerhed (ISO 27001) er obligatorisk for staten og regioner. Standarden fokuserer på ledelsesopbakning, konkret risikovurdering, og ”tilstrækkelige sikringsforanstaltninger, og Dragør Kommune følger principperne for standarden.

  Medvirkende årsag til en forstærket informationssikkerhedspolitisk indsats er:

  • Imødekomme krav i persondataforordningen (GDPR)
  • Revisionens opmærksomhed på kommunens it-kontroller
  • Efterlevelse af anbefalinger fra vores DPO
  • Ønske om at styrke sikkerhedskrav i indkøb
  • Styrke organisatorisk modenhed og fokus på informationssikkerhed
  • Ønske om at håndtere krav fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
  • Andre eksterne krav i dansk lovgivning.

  Direktionen nedsatte i efteråret 2018 et informationssikkerhedsudvalg, der har drøftet formål og indhold af politikken. Udvalget har vurderet, at den forelagte informationspolitik er egnet til at udgøre fundamentet for at få det fornødne overblik over aktiver, sikkerhedshåndbog, kontrolforanstaltninger, beredskabsplaner, procedurebeskrivelser og samtidig sikre en øget sikkerhedsbevidsthed hos medarbejderne.

  Ved at fokusere på krav om håndtering af informationer om borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan kommunen til enhver tid redegøre for, hvorledes dette finder sted. 

  LOVE/REGLER:

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Politikken publiceres på intranettet og indarbejdes i vores awareness-program målrette alle medarbejdere i kommunen, hvor der lægges vægt på vigtigheden af at håndtere forretningskritiske og personfølsomme oplysninger korrekt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 18
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Kommunaldirektøren informerede om ansættelse af chef for Børn, Skole og Kultur.

 • 19
  Meddelse - likviditetsudvikling ultimo marts
  Sagsid.: 19/1975

  RESUMÉ:

  Den 31. marts 2019 udgjorde likviditeten 86,9 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 86,9 mio. kr. pr. 31. marts 2019. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likviditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Budget 2019 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 34,3 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 31. marts 2019 38,9 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten styrkes af at kommunerne modtager 12. dels afregningerne primo hver måned. Desuden opkræver Dragør Kommune ejendomsskatter halvårligt, der tilgår likviditeten d. 5. februar og 5. august.

  Prognosen er opgjort ekskl. lånoptagelse og ekskl. evt. ejendomssalg, og det er forudsat at hele anlægsbudgettet i 2019 anvendes og der således ikke sker overførsel til efterfølgende år.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntagning og meddelelse om garantier mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Bilag

 • 20
  Meddelelse - Status på 500-års-jubilæum og kongehuset
  Sagsid.: 19/2075

  RESUMÉ:

  På baggrund af beslutning i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget planlægger administrationen fejring af 500-års-jubilæum for hollandsk indvandring og bosættelse i Dragør Kommune i to spor. Der gives en kort status.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt med markering af 500-års-jubilæum i to spor:

  • Spor 1: Muligheden for at fejre jubilæet hen over hele året, hvor eksisterende events kan suppleres med andre til lejligheden tilrettelagt. Sporet er forankret i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.
  • Spor 2: Inddragelse af kongehuset, som kan skaleres op og ned afhængigt af muligheder og ønsker fra såvel kommunalbestyrelsen som kongehuset. Dette repræsentative spor forankres i Økonomiudvalget.

  Administrationen lægger op til at udarbejde budgetforslag for hvert af de to spor i forbindelse med Budget 2020.

  Både det danske og hollandske kongehus har gennem tiderne været med til at markere jubilæumsår i Dragør, for eksempel ved 400-året og 450-året. Senest har regentparret i 1996 ved 475-året besøgt Dragør og Store Magleby i forbindelse med deres sommertogt med kongeskibet Dannebrog.

  Med baggrund af historiske fortilfælde er der i foråret 2019 taget indledende kontakt til det danske kongehus, hvorfra svar afventes.

  I forlængelse heraf undersøger administrationen også muligheden for, at det hollandske kongehus ønsker at være med til at markere 500-året. Der er etableret kontakt til den hollandske ambassadør i Danmark.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen vil i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2020 udarbejde budgetforslag til politisk behandling med henblik på, at der afsættes en pulje til hvert af de to spor for fejring af jubilæet.

  Der må forventes et væsentligt ressourcetræk såvel økonomisk som personalemæssigt i administrationen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Fejring af 500-året med deltagelse af det danske og om muligt det hollandske kongehus vil løbende være genstand for formidling såvel internt som eksternt Dragør Kommune.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for aktivt medborgerskab af den 22. juni 2015 med de tre formål:

  • At styrke fællesskabet og sammenhængskraften i Dragør
  • At mobilisere lokalsamfundets ressourcer til gavn for borgerne
  • At skabe en fælles forståelse for prioriteringer og en dialog om opgaveløsning.

  Liv i Dragør – Erhvervs- og Turismestrategi 2016-2020 af den 26. november 2015, herunder ’Dragør som attraktion’ med ønske om:

  • Øget og mere fokuseret markedsføring i samarbejde mellem kommune og virksomheder
  • Øget samarbejde med nationale og regionale organisationer, virksomheder i nabokommunerne og transportører
  • Øget antal aktiviteter, hvor eksisterende events vil blive styrket og nye udviklet.

  Kultur- og fritidspolitik af den 31. august 2017 med følgende fokusområder:

  • Aktivt liv – i frihed og fællesskab
  • Kulturel dannelse
  • Kultur og fritid på tværs
  • Kultur- og naturarv.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Peter Læssøe (T) spurgte til administrationens møde med Realdania.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til lukning af MENY.

  Peter Læssøe (T) spurgte til skolebyggeri på Nordstrandskolen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til åbning af svømmehal og åbningstider.