Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 18:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Godkendelse af regnskab 2018
  Sagsid.: 19/1232

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2018 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2018 til revisionen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det samlede regnskab 2018 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at borgmesterens udkast til Regnskab 2018 indeholder mange fejl og unøjagtigheder og derfor kan Liste T ikke stemme for at oversende regnskabet til revisionen.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 02-05-2019

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  1 (Ebbe Kyrø (T))

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 11. april 2019 at udsætte sagen til den 2. maj 2019. I forbindelse med afslutning af regnskabet har revisionen i den mellemliggende periode gennemgået det foreløbige regnskab. Gennemgangen har medført enkelte korrektioner, der har betydet ændring i regnskabsresultatet, og som er indarbejdet i sagen og bilaget.

  Den 5. oktober 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2018 – 2021 med udgangspunkt i den økonomiske politik

  Dragør Kommunes økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen. Heri indgår Kommunalbestyrelsens mål om et overskud på driftsbalancen, der kan dækkes udgifter til anlæg, renter og afdrag, set over en 4 års periode. Hertil kommer målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. (kassekreditreglen)

  Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

  Tabel 1 Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2018

  Mio. kr.

  Målsætning

  Udmeldt niveau

  Opr. budget

  Korr. budget

  Regnskab

  Servicerammen

  Overholdelse

  637,4

  637,8

  647,8

  659,2

  Anlægsrammen

  Overholdelse

  42,3

  53,6

  91,5

  47,1

  Driftsbalance – overskud

  Skal dække anlæg mm.

  ---

  43,6

  34,5

  18,5

  Gns. kassebeholdning

  80 mio. kr.

  80,0

  ---

  ---

  102,7

  Regnskabet viser, at serviceudgifterne i 2018 er 21,9 mio.kr. højere end det udmeldte ramme fra KL, jf. tabel 1. I forhold til det korrigerede budget er resultatet et merforbrug på 11,4 mio.kr.

  Overskuddet på driftsbalancen er i regnskabet på 18,5 mio. kr., dvs. 25,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Overskuddet kan derfor ikke dække årets udgifter til anlæg, afdrag og renteudgifter, som er målsætningen i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2018 på 47,1 mio. kr. Det er 6,5 mio. kr. under det oprindelige budget og 4,8 mio. kr. over anlægsrammen. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2017, der vedrører projekter der ikke var afsluttet. Anlægsniveauet skal ses i sammenhæng med, at Dragør Kommune i 2017-2019 bygger en ny svømmehal.

  Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort ved kassekreditreglen var ved udgangen af 2018 på 102,7 mio.kr. hvilket er et fald på 65,7 mio.kr. i forhold til året før. Dette skal ses i sammenhæng med kommunens anlægsniveau og årets resultat af den ordinære drift.

  Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

  Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af:

  • kommunens indtægter
  • driftsudgifter
  • finansielle poster
  • anlægsudgifter

  Kommunens samlede resultat er et underskud på 28,8 mio.kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 18,5 mio. kr. der modsvares af et anlægsforbrug på 47,1 mio.kr. og et underskud på det brugerfinansierede område på 0,2 mio. kr. Kommunens underskud er større end budgetteret

  Dragør Kommunes langfristede gæld (excl. ældreboliger) udgjorde ved årets udgang 131 mio. kr. Der er således sket et fald i gælden på 10,1 mio.kr.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af § 45 i Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2018 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2018 fremsendes til BDO kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget d. 23. august, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Ekstraordinært Økonomiudvalg den 2. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 2
  Udeservering 2019 - Café Havslapning
  Sagsid.: 19/2311

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget skal tage stilling til evt. udlejning af et areal langs havnekajen til udeservering samt til vilkårene herfor.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at en evt. udlejning i 2019 af et areal langs havnekajen til udeservering for Café Havslapning sker på hidtidig placering og på hidtil gældende vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 02-05-2019

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Café Havslapning har i 2016, 2017 og 2018 fået enkeltstående dispensationer til at måtte foretage udeservering langs kajkanten på Dragør Havn.

  Dispensationer har været nødvendige idet servering langs kajkanten antaster Lokalplan 70 og realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn.

  Den 14. december 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at give dispensation for 2018 med tilkendegivelse af, at der for efterfølgende år ikke kan forventes meddelt dispensation til servering langs kajkanten.

  Café Havslapning har ansøgt om fornyet dispensation for 2019, men har – på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning - modtaget administrativt afslag som oplyst i sag for økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 2. april 2019 – i forhold til lokalplanen – at Café Havslapning får en ét årig aftale med vilkår og placering som i 2018. Kontraktmæssige forhold behandles i økonomiudvalget.

  De vilkår som har været gældende hidtil er følgende:

  • At tilladelsen gives til og med den 1. oktober.
  • At lejen fastsættes til havnens takst til øvrigt erhverv – 148,00 Kr. pr. m2 pr. år . Lejen opkræves forud for perioden ved tilladelsens ikrafttræden.
  • Arealet opmåles og markeres af kommunen som udlejer.
  • Ved brugen af arealet skal der sikres fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer.
  • Der må ikke opføres terrassedæk på arealet.
  • Der tillades alene inventar i form af let flyttelige borde og stole som skal bortfjernes dagligt når der ikke forekommer servering.
  • Lejer er forpligtet til at efterkomme alle henstillinger fra havneadministrationen i forhold til havnens drift.
  • Ved væsentlig misligholdelse kan aftalen om udeserveringsarealet ophæves.
  • Aftalen om udeserveringsarealet bortfalder automatisk såfremt lejer misligholder lejeaftalen om butikslejemålet i et omfang som måtte medføre ophævelse af dén aftale.
  • Lejer er selv ansvarlig for at søge alle fornødne tilladelser og for at overholde alle myndighedskrav.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplan 70 som bl.a. omfatter de arealer der indgår i denne sag.

  Kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling.

  Dispensation til udeservering i 2019 er givet i medfør af planlovens § 9.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 2. maj 2019