Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

Godkendelse af dagsorden: Punkt 14 udgår.

Dagsorden herefter godkendt.
 • 1
  Drøftelse af demokratiudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 19/2331

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalgets har afsluttet deres arbejde, der har bestået i at give anbefalinger til styrket borgerinddragelse og lokaldemokrati i Dragør Kommune. Demokratiudvalget har bedt om foretræde på Økonomiudvalgsmødet, hvor de vil præsentere anbefalingerne.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter demokratiudvalgets anbefalinger, på baggrund af vedlagte bilag samt formanden for demokratiudvalgets fremlæggelse på mødet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Sagen drøftet.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Demokratiudvalget er et §17,4 udvalg med reference til Økonomiudvalget. Udvalget tiltrådte i september 2018, efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommissoriet den 24.05.2019, samt udvælgelse af repræsentanter fra administrationen og borgerne den 30.08.2019.

  I kommissoriet for demokratiudvalget fremgår det, at udvalgets formål er ”(…) at levere anbefalinger om metoder til at styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen.” Vedlagt som bilag er demokratiudvalgets anbefalinger. Til slut i anbefalingerne fremgår udvalgets kommissorium.

  På Økonomiudvalgsmødet den 14.05.2019 har demokratiudvalget bedt om foretræde. Udvalgsformanden, Helle Barth (V), vil på mødet præsentere udvalgets anbefalinger. Derefter er der mulighed for Økonomiudvalget at stille spørgsmål og drøfte anbefalingerne.

  Den videre proces:

  · Økonomiudvalget får fremlagt demokratiudvalgets anbefalinger til godkendelse på mødet den 11.juni.

  · Såfremt Økonomiudvalget godkender demokratiudvalgets anbefalinger på juni mødet, fremlægges de til orientering på Kommunalbestyrelsesmødet den 20.juni.    

  LOVE/REGLER:

  -

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  -

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  -

  RELATION TIL POLITIKKER:

  -

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 2
  Salg af Jægervej 30
  Sagsid.: 19/2156

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal iværksættes salg af ejendommen Jægervej 30 og i givet fald på hvilke overordnede vilkår.

  INDSTILLING:

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Jægervej 30 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer.
  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Forslag fra Liste T:

  Forvaltningen belyser de planmæssige muligheder.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+V:
  Ejendomsmægleren skal blandt andre muligheder undersøge: Grunden sælges med størst muligt provenu til privat boligbebyggelse med små boliger, gerne seniorbofællesskab og med en bebyggelsesprocent på min. 60 %.
  Tilladt højde i 2 hhv. 2,5 etages boligbyggeri. Forvaltningen sikrer eventuel ændring i lokalplanen som lokalplantillæg.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetaftalen 2019-2022 indgået mellem A O og V er det forudsat at en optimering af ejendomsstrukturen indebærer salg af 3 institutionsejendomme: Høgevænget 5-7, Hovedgadens SFO samt Jægervejens SFO.

  Denne sag omhandler salget af Jægervejens SFO.

  Ejendommen er ikke omfattet af hverken lokalplan eller byplanvedtægt.

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 4.01, hvor rammebestemmelser for lokalplanlægningen fastlægger, at anvendelsen fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx institutioner), og at bebyggelse til boligformål primært skal være åben, lav boligbebyggelse”.

  Grunden er 1716 m2 stor, og vil således kunne udstykkes før et udbud med henblik på salg af 2 parceller. Dette vil blive belyst senere når udbudsvilkårene skal godkendes.

  Administrationen anbefaler – såfremt salgsprocessen besluttes iværksat – at administrationen indhenter 3 tilbud fra uafhængige ejendomsmæglere på en gennemførelse af udbudsprocessen for Dragør Kommune.

  Administrationen antager det laveste tilbud og iværksætter udarbejdelsen af udbudsmateriale som vil blive forelagt til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse skal salg af kommunens faste ejendomme – med ganske få, specifikke undtagelser – ske gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieringen af udgift til ejendomsmægler, annoncering m.v. fragår provenuet ved salget af ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 3
  Salg af Hovedgaden 29
  Sagsid.: 19/2124

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal iværksættes salg af ejendommen Hovedgaden 29 og i givet fald på hvilke overordnede vilkår.

  INDSTILLING:

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Hovedgaden 29 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer.
  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Forslag fra Liste T:

  Forvaltningen belyser de planmæssige muligheder.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+V:

  Ejendomsmægleren skal blandt andre muligheder undersøge: Grunden sælges med størst muligt provenu til privat boligbebyggelse med små boliger (gerne seniorbofællesskab / kollegiebyggeri) og en bebyggelsesprocent på min. 60 %.

  Højde og materialer mv. som krævet af den bevarende lokalplan for Store Magleby Landsby. Forvaltningen sikrer eventuel ændring i lokalplanen som lokalplantillæg.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetaftalen 2019-2022 indgået mellem A O og V er det forudsat at en optimering af ejendomsstrukturen indebærer salg af 3 institutionsejendomme: Høgevænget 5-7, Hovedgadens SFO samt Jægervejens SFO.

  Denne sag omhandler salget af Hovedgadens SFO.

  Ejendommen er omfattet af den bevarende Lokalplan 42 for St. Magleby landsby, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Lokalplanen har en række detaljerede bestemmelser om såvel anvendelsen som bebyggelsens omfang og udformning.

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 6.01, hvor rammebestemmelser for lokalplanlægningen fastlægger områdets anvendelse og bebyggelse til såvel boligformål, fælles anlæg som fx mindre butikker og institutioner, samt erhvervstyper, der kan indpasses uden gener for omgivelser mv.

  Ejendommens anvendelsesmuligheder er således brede, men ved salg til boligformål må der ikke ske ny, selvstændig ejendomsdannelse.

  Det betyder at den ca. 1600 m2 store grund ikke vil kunne udstykkes og der må alene være en bolig.

  Administrationen anbefaler – såfremt salgsprocessen besluttes iværksat – at administrationen indhenter 3 tilbud fra uafhængige ejendomsmæglere på en gennemførelse af udbudsprocessen for Dragør Kommune.

  Administrationen antager det laveste tilbud og iværksætter udarbejdelsen af udbudsmateriale som vil blive forelagt til politisk godkendelse

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse skal salg af kommunens faste ejendomme – med ganske få, specifikke undtagelser – ske gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieringen af udgift til ejendomsmægler, annoncering m.v. fragår provenuet ved salget af ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 4
  Salg af Høgevænget 5-7
  Sagsid.: 19/2122

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om salget af Høgevænget 5-7 skal iværksættes og i givet fald på hvilke overordnede vilkår.

  INDSTILLING:

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Høgevænget 5-7 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer.
  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Forslag fra Liste T:

  Forvaltningen belyser de planmæssige muligheder.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+V:

  Ejendomsmægleren skal blandt andre muligheder undersøge: Salg af eksisterende bygning eller grund til institutionsformål i to etager med mulighed for helt eller delvist at udnytte 1. sal til liberalt erhverv, f.eks. lægehus. Forvaltningen sikrer eventuelle ændring ift. højde og anvendelse i lokalplanen som lokalplantillæg.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetaftalen 2019-2022 indgået mellem A O og V er det forudsat at en optimering af ejendomsstrukturen indebærer salg af 3 institutionsejendomme: Høgevænget 5-7, Hovedgadens SFO samt Jægervejens SFO.

  Denne sag omhandler salget af børneinstitutionen Høgevænget.

  Høgevænget er omfattet af lokalplan 30 ” området i Sydstrandens Vængekvarter beliggende vest for Mågevænget”.

  Lokalplanens anvendelse er fastlagt til ”boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx institutioner)”.

  Dertil kommer, at lokalplanen specifikt anfører, at ændret anvendelse til boligformål eller andre støjfølsomme formål ikke må finde sted for den pågældende ejendom matr. nr. 2 n.

  Institutionen er imidlertid også omfattet af landsplandirektiv om støjgener fra lufthavnen i Kastrup.

  Det betyder at ejendommen alene kan sælges som institution (børneinstitution eller skole), men den kan ikke sælges til boligformål, da der i henhold til cirkulære om støjgener fra lufthavnen ikke må etableres flere boliger.

  Grunden er ca. 6300 m2 og lokalplanen har en bebyggelsesprocent på 25, svarende til en byggeret på ca. 1575 m2 Det vil således være muligt at bygge til, idet den samlede bygningsmasse i dag udgør 913 m2.

  En udnyttelse af tilbygningsmuligheden til institutionsformål vil udløse krav om støjisolering og såfremt anvendelsen ændres /intensiveres i forhold til den hidtidige brug må det forventes at der skal udføres miljøvurdering.

  Afhængigt af ny bebyggelses omfang og fremtræden i forhold til lokalområdet kan lokalplanlægning være hensigtsmæssig/nødvendig (planlovens bestemmelser om lokalplanpligt og lokalplanret).

  Administrationen anbefaler – såfremt salgsprocessen besluttes iværksat – at administrationen indhenter 3 tilbud fra uafhængige ejendomsmæglere på en gennemførelse af udbudsprocessen for Dragør Kommune.

  Administrationen antager det laveste tilbud og iværksætter udarbejdelsen af udbudsmateriale som vil blive forelagt til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse skal salg af kommunens faste ejendomme – med ganske få, specifikke undtagelser – ske gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieringen af udgift til ejendomsmægler, annoncering m.v. fragår provenuet ved salget af ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 5
  Godkendelse af afståelse af erhvervslejemål
  Sagsid.: 19/2329

  RESUMÉ:

  Der skal ske godkendeles af afståelse af erhvervslejemålet Kongevejen 11C, ”Den lille slagter” til caféformål.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at erhvervslejemålet Kongevejen 11C afstås til caféformål.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejer af erhvervslejemålet Kongevejen 11C ønsker at benytte sin ret i henhold til lejekontrakten til at afstå lejemålet, der har stået tomt/ikke været i drift i en længere periode.

  Lejemålet ønskes afstået til Jeanette Steffens og Simon O. Borg der ønsker at drive café fra lejemålet.

  Der vil være tale om salg af juice, smoothies, sunde sandwiches, salater og kaffe.

  Fødevarerne tilberedes frisk på stedet.

  Begge lejere har brancheerfaring.

  I lejeaftalen er anført, at lejer har ret til at afstå lejemålet til samme formål og branche – slagter.

  Lejer har også ret til afståelse til anden branche såfremt formålet kan rummes inden for lokalplanen; dog således at afståelse til anden branche end slagter skal godkendes.

  Der ønskes afståelse til caféformål som kan rummes inden for lokalplanen.

  Da der også under caféformålet er tale om produktion og salg af fødevarer, anbefaler administrationen at afståelsen godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Erhvervslejelovens regler om afståelse.

  Afståelse indebærer, at ny lejer indtræder i lejeaftalen på uændrede vilkår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 6
  1. budgetopfølgning 2019 på BEPUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samt set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFPUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 7
  1. budgetopfølgning 2019 på SSAUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået og det vurderes overordnet, at der er et opmærksomhedspunkt vedr. hjemmeplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker at A-skema for sygeplejeklinik indgår i kommende anlægsrevision, med henblik på eventuel fremrykning af investering til 2019.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  På SSAU’s område er der på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på privat og kommunal hjemmepleje. Administrationen har ligeledes noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede voksenområde.

  Baggrundsnotat vedr. status for kommunens samlede økonomi er vedlagt som bilag 1.

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag 2 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedr. status for hjemmeplejen

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 8
  1. budgetopfølgning 2019 på BFKUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes budgetoverholdelse. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede børneområde. Merforbruget forventes dækket indenfor BFKU’s egen ramme.

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2018.

  Bilag

 • 9
  1. budgetopfølgning 2019 på SUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået og der forventes overordnet at der er et opmærksomhedspunkt vedrørende en række eksterne tilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på skoleområdet som følge af flere udgifter til eksterne tilbud vedrørende specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. maj 2019

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019

  Bilag

 • 10
  1. budgetopfølgning 2019 på ØUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på ØUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

   Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019

  Bilag

 • 11
  Forberedelse af budget 2020-2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Indledende drøftelse af økonomiske og politiske pejlemærker som forberedelse af budget 2020-23.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Drøftet.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Drøftet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Drøftet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Drøftet.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af forberedelsen af budget 2020-23 indgår drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Drøftelsen sker på baggrund af, at fagudvalgene primo marts drøftede grundlaget for budget 2020 og efterfølgende på budgetseminaret rapporterede omkring de budgetmæssige opmærksomhedspunkter.

  Økonomiudvalget har efterfølgende peget på hvilke pejlemærker der skal være i budgetprocessen

  De 5 pejlemærker er:

  · at der arbejdes mod et budget i balance over 4 år

  · at der udarbejdes et prioriteringskatalog med forslag til driftsbesparelser på 10 mio. kr.

  · at der forelægges et revideret anlægsbudget, med henblik på prioriteringer af renovering, udskydelse og aflysning af projekter

  · at mulighederne for låneomlægning vurderes og

  · at der arbejdes med forslag til muligheder for at tiltrække flere borgere, herunder byfortætning.

  Som tidligere år har administrationen involveret ledere og medarbejdere på de forskellige fagområder i udarbejdelsen af forslag til driftsbesparelser på i alt 10 mio. kr. På fagudvalgs-møderne i maj vil administrationen præsentere de indledende overvejelser omkring budgetforslag på udvalgets fagområder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 12
  Frigivelse - Renovering af Hollænderhallen - Etape 3
  Sagsid.: 19/2245

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Hollænderhallen indvendigt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 4.700.000 kr. til renoveringen af Hollænderhallen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, idet udvalget ønsker sagen yderligere belyst.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 blev der afsat 13,3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2016, 2017 og 2019 til renovering af Hollænderhallens facader samt indvendigt i idrætshallen.

  Renoveringen af Hollænderhallen er blevet delt op i 3 etaper og de første to etaper med renovering af Hollænderhallens facader er færdige.

  Etape 1 omfattede efterisolering af facaderne på hallen, nyt vinduesbånd mod nord samt perforeret aluminiumsfacade mod syd.

  Etape 2 omfattede renovering af facaderne samt udskiftning af vinduer og døre på de omkringliggende lave bygninger samt biblioteksbygningen.

  I 2019 skal etape 3 af renoveringen gennemføres.

  Renovering af Hollænderhallen – etape 3, omfatter etablering af vinduer fra cafeområdet og gangene ind til hallen, renovering af overflader, herunder vægge, lofter og gulve, i cafeområdet, gangene og idrætshallen samt vedligeholdelsesfrit akustikregulering på den øverste del af væggene i idrætshallen.

  Projektets 3. etape var på dialogmøde den 28. februar 2019 med alle foreningerne i Hollænderhallen. Omfanget af projektet blev præsenteret og foreningerne blev i den forbindelse opfordret til at komme med input til projektet enten via Halinspektøren eller Brugerrådet i Hollænderhallen.

  Brugerrådet har løbende været involveret og arbejder på nuværende tidspunkt med deres input til projektet.

  Administrationen udarbejder i samarbejde med Hollænderhallens Halinspektør og driftspersonale endeligt projekt og udbyder det.

  Udbuddet bliver udført i begrænset licitation uden prækvalifikation iht. til tilbudsloven, hvor tildelingskriteriet er laveste bud. 3 entreprenører tilbydes at afgive tilbud på projektet

  Projektet forventes udført hen over sommeren og efteråret 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 4.500.000 kr. i anlægsbudgettet for 2019 til renovering af Hollænderhallen.

  Endvidere mangler der at blive frigivet 200.000 kr. som var afsat i anlægsbudgettet i 2016 til renovering af Hollænderhallen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 13
  Bedre forhold for kollektiv trafik Frigivelse
  Sagsid.: 19/2044

  RESUMÉ:

  I anlægsbudget 2019 er afsat en pulje til bedre forhold for kollektiv trafik, som ønskes frigivet til opsætning af nedtællingsskærme ved stoppesteder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til bedre forhold for kollektiv trafik 2019, og at rådighedsbeløbet frigives

  2.

  at

  beløbet anvendes til indkøb og opsætning af nedtællingsskærme på 6 af kommunens stoppesteder

  3.

  at

  et forventet merforbrug på ca. 2.240 kr. afholdes af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 er der afsat en pulje til bedre forhold for kollektiv trafik på 100.000 kr. Administrationen foreslår, at beløbet frigives til opsætning af nedtællingsskærme (såkaldte countdown moduler) ved stoppesteder.

  Nedtællingsskærme giver alle borgere direkte adgang til liveopdaterede afgangstider, som er den mest nøjagtige og mest anvendelige trafikinformation, borgerne kan få. Skærmene programmeres til at vise, hvor mange minutter, der er til næste busafgang for de buslinjer, der betjener stoppestedet. En nedtællingsskærm koster opsat ca. 17.040 kr. Hvis der investeres i 6 stk., så beløber udgiften sig til ca. 102.240 kr.

  Dragør Kommune har i dag opsat nedtællingsskærme på 13 af kommunens mest benyttede stoppesteder for påstigere. Yderligere 6 nedtællingsskærme foreslås opsat på nogle af de mest benyttede stoppesteder, hvor der ikke er nedtællingsskærm i dag.

  Det er tale om følgende lokaliteter:

  - Stoppestedet Kongevejen på Stationsvej (nr. 768)

  - Stoppestedet Jægervej på Kirkevej (nr. 766)

  - Stoppestedet Dragør Centret på Kirkevej (nr. 778)

  - Stoppestedet D B Dirchsens Alle på Ndr Dragørvej (nr. 5471)

  - Stoppestedet A.P. Møllers Allé i erhvervsområdet på A.P. Møllers Allé (nr. 46676)

  - Stoppestedet Dragør Rådhus på Kirkevej (nr. 763)

  Alternativt kan det foreslås, at puljen på 100.000 kr. til bedre forhold for kollektiv trafik anvendes til etablering af mere cykeloverdækning ved et af kommunens knudepunkter, hvor der parkeres mange cykler for at komme videre med bussen. En 3 fags cykeloverdækning, som en af dem ved Krudthus 2 for enden af Møllevej koster opsat knap 100.000 kr.

  Der kan fx opsættes yderligere et 3 fags overdækket modul ved Krudthus 2 eller et supplerende ved stoppestedet på Englandsvej i Store Magleby. Eller et (hvis muligt) rundt overdækket modul ved stoppested på Ndr Dragørvej, hvor der i forvejen er placeret cykelstativer på pumpestationens areal (på HOFOR areal efter aftale).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 100.000 kr. til bedre forhold for kollektiv trafik er afsat i anlægsbudget 2019.

  Opsætning af 6 nedtællingsskærme beløber sig til ca. 102.240 kr.

  Et forventet merforbrug på ca. 2.240 kr. kan foreslås dækket af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har forespurgt Movia om anbefalinger. Movia anbefaler, at der etableres nedtællingsskærme på de mest betjente stoppesteder, som ikke i forvejen har denne facilitet. Realtidsinformation om næste bus er en af de mest efterspurgte faciliteter, når Movia spørger busbrugerne om, hvad der kan forbedre busrejsen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 14
  Opsætning af toilet - midlertidigt hhv. permanent
  Sagsid.: 19/2215

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at få undersøgt muligheden for at finde en permanent løsning på opsætning af et toilet og for sommeren 2019 en midlertidig løsning med en toiletvogn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der opsættes midlertidig toiletvogn på lokalitet 1, lokalitet 2 eller lokalitet 3 på Dragør Havn i perioden 15. juni til 15. august 2019

  ELLER

  2.

  at

  der opsættes midlertidig toiletvogn på Nordre Væl i perioden 15. juni til 15. august 2019 inklusive ledningsgravning for senere permanent etablering af toilet

  OG

  3.

  at

  der gives en tillægsbevilling på 174.000 kr. til finansiering af ledningsarbejde, tilslutningsafgifter, toiletvognsleje og drift af samme, herunder rengøring

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Sagen udgår.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1

  Lokalitet 1, godkendt.

  Behandlingen af et permanent toilet afventer forvaltningens forslag til budget 2020.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2019 at få undersøgt muligheden for at finde en permanent løsning på opsætning af et toilet i Dragør gamle by/havn og for sommeren 2019 en midlertidig pæn løsning.

  Midlertidig løsning.

  Administrationen kan foreslå en af følgende to løsninger, der begge kan ses illustreret på bilag 1:

  1) Enten en midlertidig løsning på Dragør Havn på én af lokaliteterne 1, 2 eller 3 markeret på bilag 2. Denne løsning er den billigst mulige løsning med umiddelbar mulighed for tilslutning af kloak og vand. Administrationen anbefaler lokalitet 1.

  2) Eller en midlertidig løsning med placering på den bagerste del af Nordre Væl markeret på bilag 3. Ved placering på Nordre Væl er der ikke mulighed for direkte tilslutning til kloak og vand. Det bevirker, at der enten skal graves ledningsgrav til kloak-, vand- og el-ledning, eller at der alternativt skal ophænges ledning til vand og el i galger, imens toilettet lejes med tilkoblet tank, som skal tømmes løbende. Ophængning af ledninger i galger på Nordre Væl i fx 2 måneder til sommer synes ikke at være en god løsning, hvorfor gravning af fælles grav til alle tre ledningstyper må anbefales. Dette kan dog ikke ske inden for det nuværende budget.

  Permanent løsning.

  Administrationen kan foreslå en permanent løsning med etablering af toiletbygning på Nordre Væl. Anlægsudgifterne hertil vil afhænge af hvor mange toiletter, der ønskes, og dermed hvor stor bygningen skal være og hvilke faciliteter, der i øvrigt ønskes. Skal toilettet fx være åbent hele året, vil der skulle vælges en løsning med opvarmning.

  Administrationen vil fremkomme med forslag til en permanent løsning med opsætning af en toiletbygning på Nordre Væl i form af A-skema til budget 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  1. Opsætning af en midlertidig toiletvogn på Dragør Havn beløber sig til 17.000 kr. Hertil kommer til- og frakobling af vandforsyning, afløb og strøm for anslået 10.000 kr.

  Rengøring af toiletvognen i perioden 15. juni til 15. august 2019 alle ugens dage beløber sig herudover til 15.400 kr. Hertil kommer udgifter til vand- og elforbrug.

  Samlet en udgift på ca. 43.000 kr., der foreslås medtaget i 2. budgetrevision.

  1. Opsætning af en midlertidig toiletvogn på Nordre Væl beløber sig til 153.500 kr. inklusiv ledningsføring og tilslutningsafgifter, så det er forberedt til en permanent toiletbygning.

  Rengøring af toiletvognen i perioden 15. juni til 15. august 2019 beløber sig herudover til 19.000 kr. Hertil kommer udgifter til vand- og elforbrug.

  Samlet en udgift på ca. 174.000 kr. som ikke kan anvises inden for budget 2019 og forudsætter tillægsbevilling.

  Administrationen vil fremkomme med forslag til en permanent løsning med opsætning af en toiletbygning til budget 2020 i form af A-skema. Det kan oplyses, at en simpel handicapvenlig toiletbygning med et toilet på 6 m2 kan opsættes for ca. 350.000 kr. En tilsvarende på 9 m2, der kan rumme to toiletter, kan opsættes for ca. 490.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 15
  Etablering af ekstra toiletter i SFO Tulipanen
  Sagsid.: 19/2257

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, om der skal etableres 5 ekstra toiletter på St. Magleby Skole SFO Tulipanen samt om at fremrykke investering til udførelse af projektet i 2019 og give en tillægsbevilling hertil.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, om der skal etableres 5 ekstra toiletter på St. Magleby Skole SFO Tulipanen, herunder at projektet i givet fald finasieres af anlægspuljen for renovering af skoletoiletter afsat i budget 2020-2023.

  2.

  at

  investering på 600.000 kr. for renovering af skoletoiletter fremrykkes til 2019 og at rådighedsbeløbet frigives.

  3.

  at

  der meddeles en tillægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af skoletoiletter i budget 2023.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Præcisering af ad 1. Det er budget 2019-2022.

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Udgår.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udføres en omstrukturering på SFO området i 2019. I den forbindelse, er det blevet besluttet, at der skal lukkes tre SFO´er. Derudover er det besluttet, at Sølyst SFO skal ombygges til vuggestue.

  Børnene fra de tre SFO´er som lukkes, skal fordeles på de resterende SFO`er, hvoraf ca. 50 børn skal til St. Magleby Skole SFO – Tulipanen.

  På St. Magleby Skole SFO – Tulipanen har de i forvejen 100 børn og der har i en længere periode været udfordringer med antallet af toiletter til børnene.

  SFO´en får dagligt klager fra forældre samt børn over de manglende toiletfaciliteter.

  I dag har børene på SFO´en mulighed for at benytte følgende toiletter:

  • 1 toilet på gangen ved SFO´en
  • 2 toiletter ved hovedindgangen til skolen
  • 2 toiletter på 1. sal men kun i følge med en voksen

  De resterende toiletter på skolen kan børnene ikke benytte uden en voksen går med, idet personalet på SFO`en har opsynspligt med børnene.

  Det betyder, at der realt set kun er 3 toiletter til 150 børn, hvilket svarer til at der er et toilet pr. 50 børn.

  Administrationen har på baggrund af dette, kigget på muligheden for at etablere flere toiletter i SFO´en. Administrationen vurderer, at det er muligt at etablere 5 ekstra toiletter som placeres i forlængelse af toilettet på gangen i SFO`en.

  I budget 2019 er der afsat 2.1 mio. kr. til ombygningsarbejderne i forbindelse med omstruktureringen. Udgifterne til etableringen af ekstra toiletter på SFO Tulipanen kan ikke indeholdes i denne pulje.

  Administrationen har modtaget et groft overslag på etablering af de ekstra toiletter og vurderer, at projektet kan udføres for inden for en ramme på 600.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019-22 afsat 3.000.000 kr. til renovering af skoletoiletter.

  Projektet kan finansieres inden for den samlede anlægsramme for 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 16
  Fremtidig organisering af biblioteket samt lokalarkiv
  Sagsid.: 18/5117

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, hvilken af de opstillede modeller for sammentænkningen af biblioteket, lokalarkivet og kulturhus i Dragør Kommune, der skal arbejdes videre med.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket,

  2.

  at

  Udvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen den foreslåede videre proces frem med endelig beslutning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Ad.1.

  Udvalget indstiller, at KB vedtager en model, der medfører, at lokalarkivaren bliver organiseret under museet, hvilket organiseres via en driftskontrakt, men med tæt kontakt til de frivillige. De frivillige får råderetten over visse lokaler på 1. salen på det Gl. Rådhus samt i stueetagen undtaget ”det store lokale”, der generelt stilles til rådighed for arrangementer og foreninger, herunder også lokalarkivet. Den reelle fordeling aftales med de frivillige til næste indstilling.

  Ad. 2.

  Udvalget tiltrådte indstillingen vedr. proces som indstillet af administrationen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Sagen taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV melder, at vi er sindede, at stemme for, at lokalarkivar fremover placeres på Museum Amager.

  En del af Det Gamle Rådhus stilles til rådighed for de frivilliges fortsatte arbejde, mens den øvrige del stilles til rådighed for andre aktiviteter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Vi anbefaler at repræsentanter for de frivillige og lokalarkivaren inviteres til dialog på maj mødet.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 30.01.19 blev det besluttet, at nedenstående spørgsmål skulle belyses yderligere i forhold til den fremtidige placering af Dragør kommunes arkivalier, samt organisering af biblioteket.

  Denne sag belyser de stillede spørgsmål med henblik på, der kan træffes beslutning om hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket.

  De tidligere sager omhandlende biblioteket, lokalarkiv og Dragør Kommunes arkivalier, der blev behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 16. januar 2019 er vedhæftet denne sag som bilag.

  Ændringsforslag 1

  Det ønskes belyst, hvordan lokalarkivet med plads til de frivillige vil kunne dele adresse og faciliteter med biblioteket på Vestgrønningen.

  Svar:

  Ja lokalarkivaren, de frivillige og biblioteket kan dele lokaler på Vestgrønningen. Der vil dog ikke være mulighed for samtidig at opbevare arkivalierne på Vestgrønningen, og det vil forudsætte en væsentlig reduktion af bibliotekets materialer og aktiviteter, der således i vidt omfang vil foregå med udgangspunkt i biblioteket i Hollænderhallen. Desuden vil der være behov for ombygning af Vestgrønningen for at rumme både, bibliotek, lokalarkivar og de frivillige.

  Når der kommer ny funktion i huset skal der tages hensyn til handicaplovgivningen, og da huset på Vestgrønningen er fredet kan handicaplovgivningen vanskeligt imødekommes og vil, hvis det kan lade sig gøre, være uforholdsmæssigt dyrt. Administrationen kan derfor ikke anbefale denne mulighed.

  Ændringsforslag 2:

  Det ønskes belyst, om det gamle rådhus fortsat kan rumme lokalarkivet med plads til de frivillige samtidig med, at bygningen rummer andre aktiviteter

  Svar:

  Ja lokalarkivet med plads til frivillige og lokalarkivar kan rumme aktiviteter. Det forudsætter at store dele af arkivalierne placeres andre steder.

  Dette kunne eksempelvis være i rådhusets kælder, private udbydere eller andre kommuner. Der vil være udgifter forbundet med både flytning og opbevaring.

  Hvis det gamle rådhus skal rumme andre funktioner eller aktiviteter vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er 1. sal som anvendes til andre aktiviteter. Afhængigt af hvilke andre aktiviteter som huset skal rumme kan der muligvis også findes en mere fleksibel løsning, hvor de forskellige rum anvendes til flere formål. Hvis andre aktiviteter ikke indebærer en lejeindtægt vil der være en økonomisk udfordring i forhold til det vedtagende budget.

  Ændringsforslag 3:

  Der rettes henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Svar:

  Administrationen har rettet henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Et tættere samarbejde med Museum Amager om arbejdet med de historiske arkivalier vil kræve en driftsaftale, der kan rumme drift af lokalarkivet og arbejdsgiveransvar for lokalarkivaren samt koordinering af de frivillige. En sådan driftsaftale vil være lovlig, men driftsaftalen skal først forhandles og det er ikke givet at der kan opnås enighed mellem Museum Amager og Dragør Kommune.

  Museum Amagers bestyrelse har behandlet henvendelsen, og har tilkendegivet, at de er positivt indstillet overfor et eventuelt samarbejde med Dragør Kommune i form af en driftsaftale.

  Museum Amagers bestyrelse tilkendegiver dog samtidigt at museet ikke kan rumme fysik plads til hverken arkivalierne eller de frivillige. Der skal således findes anden placering til såvel arkivalier som frivillige. Dette kan være forbundet med udgifter.

  Ændringsforslag 4:

  Beslutning vedrørende opbevaring af lokalarkivets arkivalier afventer endelig afklaring.

  Afventer.

  Ændringsforslag 5:

  BFKU ønsker, at lokalarkivet skal genåbnes for offentligheden den følgende mandag efter udvalgsmødet på normale vilkår, indtil endelig beslutning foreligger.

  Dette er effektueret.

  Ændringsforslag 6

  Den endelige beslutning vedrørende bibliotekets fremadrettede organisering afventer ovenstående belysning.

  Afventer.

  Ændringsforslag 7

  Det undersøges endvidere, hvorvidt der kan indrettes arbejds- og arkivplads til det frivillige arbejde, samt dele af det historiske arkiv på Stationsvej, 1. sal således, at stueetagen frigives til andre formål.

  Se ovenstående belysning til ændringsforslag 2.

  Det vil være muligt, men ikke hensigtsmæssigt, at frigive stueetagen til andre formål, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er handicapadgang på Stationsvej og i særdeleshed ikke til 1. sal. Det vil være en udfordring for de frivillige og borgerne. Desuden kræver arbejdet med de lokale arkivalier, at de skal transporteres fra kælder til 1. sal. Administrationen kan således ikke anbefale denne mulighed.

  Administrationen foreslår, at den videre proces for afklaring af lokalarkivets placering og bibliotekets organisering er:

  1. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken af de forskellige muligheder der skal arbejdes videre med.
  2. Administrationen arbejder videre med den af kommunalbestyrelsen besluttede mulighed, og konkretiserer og laver udkast til løsninger med inddragelse af de frivillige på Lokalarkivet, Museet og andre relevante parter.
  3. Resultatet af det videre arbejde forelægges politisk, hvor forslaget drøftes og sendes i høring.
  4. Høring
  5. Efter høringen fremlægges sagen til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Bygningen på Stationsvej 5 er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5, som fastlægger brugen til offentlige formål. Hvis bygningen skal rumme andre aktiviteter end offentlige formål kræver det en ændring af byplansvedtægten nr. 5.

  Nye funktioner i bygningen på Stationsvej vil endvidere kræve ombygning, for at gøre den handicapvenlig, hvilket vil medføre ekstra omkostninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgetaftalen 2019-2022 blev følgende aftalt:

  ”Effektiviseringen pbga. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 og efterfølgende år”.

  Derudover er det i aftalen besluttet at

  ”Dragør kommunes biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år”.

  Endelig er det i aftalen besluttet at

  ”Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

  Ovenstående ændring forventes at medføre en nettodriftsbesparelse på 100.000 kr. fra 2019 og efterfølgende år. Desuden forventes en lejeindtægt for bygningen på Stationsvej på 150.000 i 2019 og efterfølgende år”.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 17
  Ansøgning om etablering af privat institution i Dragør Menighedsbørnehave
  Sagsid.: 19/2261

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Menighedsbørnehave, som ansøger om at etablere sig som privat institution pr. 1. august 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen fra Dragør Menighedsbørnehave godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  C og T foreslår, at menighedsbørnehaven fortsætter som selvejende tilbud med samme vilkår som tidligere

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende institution Dragør Menighedsbørnehave. Driftsoverenskomsten ophører pr. 1. august 2019.

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Menighedsbørnehave, som ansøger om at etablere sig som privat institution pr. 1. august 2019.

  I ansøgningen dokumenterer Dragør Menighedsbørnehave, hvordan institutionen vil efterleve de krav, der fremgår af Dragør Kommunes kravspecifikation til private leverandører af dagtilbud.

  Administrationen har behandlet ansøgningen og vurderer, at den lever op til kravene.

  Vedlagt som bilag er ansøgningen fra Dragør Menighedsbørnehave samt institutionens vedtægter, værdigrundlag, retningslinjer for venteliste/optagelse, bestyrelse samt pædagogiske læreplan.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud (vedlagt som bilag).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.
  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 18
  Udvidelse af antal forældrenævnsrepræsentanter til institutionssamrådet
  Sagsid.: 19/2190

  RESUMÉ:

  Forældrenævnet for 0-6 års området ønsker reglementet for Institutionssamrådet ændret, således at alle institutioner fremover kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende Forældrenævnets forslag om, at institutionernes bestyrelser på 0-6 års området kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådets møder.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Anbefalet over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra Forældrenævnet for 0-6 års området i Dragør Kommune.

  Af henvendelsen fremgår det, at Forældrenævnet ønsker reglementet for Institutionssamrådet ændret, således at alle institutioner fremover kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådet, frem for én repræsentant pr. institutionstype, som det nuværende reglement foreskriver.

  På de seneste møder i Institutionssamrådet omhandlende henholdsvis ressourcetildelingsmodellen og rokaden på dagtilbudsområdet har bestyrelserne haft mulighed for at deltage med én repræsentant pr. institutionstype. Administrationen vurderer, at det har bidraget til en nuanceret dialog mellem politikere, ledere og forældre.  

  Administrationen bakker derfor op om Forældrenævnets forslag for at styrke dialogen i Institutionssamrådet. 

  Forældrenævnets henvendelse er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.
  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 19
  Godkendelse af midlertidig ordning om fritvalgsbevis under kommunens indkøbsordning
  Sagsid.: 19/2194

  RESUMÉ:

  Én af kommunens to fritvalgsleverandører til indkøbsordningen har opsagt samarbejdet med kommunen ved udgangen af juni 2019. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges derfor til godkendelse forslag om midlertidig ordning, hvor de berørte borgere kan tilbydes et fritvalgsbevis, indtil kommunen har valgt én eller flere nye leverandører til indkøbsordningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der indføres en midlertidig ordning med mulighed for at tilbyde fritvalgsbevis til de borgere, der i dag har valgt den private leverandør, der har opsagt samarbejdet med kommunen ved udgangen af juni 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgere i Dragør Kommune, der er visiteret til indkøb, kan i dag under indkøbsordningen frit vælge mellem kommunens to fritvalgsleverandører på området - Egebjerg Købmandsgård og Møller Jensen A/S (Meny). 10 borgere har i dag Egebjerg Købmandsgård, som deres valgte leverandør, mens 35 borgere har Meny.

  Meny har opsagt samarbejdet med kommunen ved udgangen af juni 2019.

  Administrationen er derfor gået i gang med at finde mindst én ny fritvalgsleverandør under indkøbsordningen.

  Kommunen skal, som minimum, have to leverandører på området for at sikre det frie valg – eller tilbyde borgerne et fritvalgsbevis. Et fritvalgsbevis giver borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens § 83, adgang til, at den pågældende borger selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp, der er truffet afgørelse om efter servicelovens § 83. Et fritvalgsbevis har dermed karakter af en købsret til den hjælp, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om efter servicelovens § 83.

  Det daværende Social-, Børn- og Kulturudvalg har på møde den 19. februar 2013 besluttet, at leverandører af indkøbsordningen kan findes efter den såkaldte godkendelsesmodel. Dette blev besluttet med henblik på at sikre ensartethed i kommunes valg af fritvalgsleverandører.

  Godkendelsesmodellen indebærer, at kommunen offentliggør og annoncerer de prisbetingelser og kvalitetskrav, som kommunen har opstillet på området. Under godkendelsesmodellen er der dermed ikke en direkte konkurrence på prisen. De private leverandører, der byder ind på opgaven skal levere til de timepriser, som kommunen har beregnet ud fra kommunens egne langsigtede omkostninger ved at levere varer ud til borgerne. Priserne beløber sig i dag på 139,46 kr. ved bestilling af varer over telefonen og 118,01 kr. ved bestilling af varer over internettet. Administrationen vil i forbindelse med annonceringen se på prisniveauet. Derudover har administrationen en generel opmærksomhed på de muligheder, der er på området med bestilling over nettet af varer og derigennem har administrationen fokus på, at ældre borgere understøttes til at benytte sig af denne mulighed. 

  Administrationen forventer først omkring september 2019 at have godkendt og indgået kontrakt med én eller flere nye fritvalgsleverandører under indkøbsordningen.

  Administrationen anbefaler derfor, at der indføres en midlertidig ordning for de borgere, der i dag har Meny, som deres valgte leverandør. Den midlertidige ordning vil løbe frem til en eller flere nye fritvalgsleverandører er fundet. Ordningen vil omfatte, at de berørte borgere pr. 1. juli 2019 tilbydes enten at vælge Egebjerg Købmandsgård som leverandør eller modtage et fritvalgsbevis til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed til levering af varer.

  Kommunen kan i særlige tilfælde fratage borgeren retten til et fritvalgsbevis. Det kan blandt andet ske, hvis det vurderes, at borgeren ikke kan administrere ordningen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Priserne beløber sig i dag på 139,46 kr. ved bestilling af varer over telefonen og 118,01 kr. ved bestilling af varer over internettet. I 2018 havde kommunen et forbrug på området på omkring 200.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 20
  Anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under 'En værdig ældrepleje' og 'Bedre bemanding i ældreplejen'
  Sagsid.: 18/4963

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende forslag til anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under de statslige puljer "En værdig ældrepleje" og "Bedre bemanding i ældreplejen’.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under puljen ’En værdig ældrepleje’.

  2.

  at

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under puljen ’Bedre bemanding i ældreplejen’.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 3.192.000 kr. i 2019 til puljen ’En værdig ældrepleje’. Dragør Kommune har derudover 1.041.737 kr. af ubrugte 2018-midler fra puljen, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2019. 

  I 2019 har Dragør Kommune også fået tilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 1.536.000 kr. til puljen ’Bedre bemanding i ældreplejen’. Her har kommunen 1.311.884 kr. af ubrugte 2018-midler, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2019.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende en samlet anmodning om overførsel af ubrugte 2018-midler, herunder en redegørelse for anvendelsen af midlerne i 2019 (bilag).

  Udvalget har på møde den 3. december 2018 godkendt anvendelse af 2019-tilskud for de to puljer. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her til godkendelse anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 for de to puljer.

  En værdig ældrepleje - 2019

  Administrationen foreslår, at de ubrugte 2018-midler fra puljen i 2019 anvendes under følgende områder under kommunens værdighedspolitik:

  • Livskvalitet

  Det fastholdes, at borgerne får øget hjælp og støtte til rengøring og skift af sengetøj hver anden uge samt får tilbud om bad op til fem gange om ugen. Administrationen foreslår, at der afsættes yderligere 150.000 kr. til dette af de ubrugte 2018-puljemidler.  

  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  Med henblik på at understøtte kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen foreslår administrationen, at der afsættes 300.000 kr. til kompetenceudvikling blandt medarbejdere i hjemmeplejen og på kommunens plejecenter. Fokus vil blandt andet være på kompetenceudvikling inden for demens, at skrive den gode besøgsplan og sårbehandling.

  • Mad og ernæring

  Administrationen foreslår, at der afsættes yderligere 200.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til, at Dragør Kommune i 2019 kan fremtidssikre, at ældre hjemmeboende borgere fortsat kan få bragt varm mad ud hver dag.

  • Andet

  Under ’Andet’ foreslår administrationen, at der afsættes yderligere 200.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til, at Dragør Kommune i 2019 kan sætte fokus på at sikre øget mobilitet i borgernes hverdag gennem anskaffelse af en bus.

  Derudover foreslår administrationen, at der ansøges om at afsætte 141.737 kr. af de ubrugte 2018-midler til projektledelse af de tiltag, der i regi af en værdig ældrepleje finder sted i 2019, særligt i forhold til ’Mad og ernæring’ og ’Andet’ i forhold til at sikre øget mobilitet i borgernes hverdag.

  Endelig foreslår administrationen, at der afsættes 50.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til udarbejdelse af kommunens nye ældrepolitik, som værdighedspolitikken fremadrettet vil blive en aktiv del af.

  Bedre bemanding i ældreplejen

  Administrationen foreslår, at de ubrugte 2018-midler fra puljen i 2019 anvendes til: 

  • Bedre bemanding i hjemmeplejen

  At afsætte 576.884 kr. til nyansættelser og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen.

  • Bedre bemanding på plejehjem

  At afsætte 725.000 kr. til nyansættelser og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere på Omsorgscentret Enggården.

  • Administration mv. bedre bemanding

  At 10.000 kr. af de ubrugte 2018-midler under ’Administration’ overføres til 2019 og afsættes, som planlagt, til revision af puljen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune har henholdsvis 1.041.737 kr. ubrugte 2018-midler fra puljen ’En værdig ældrepleje’ og 1.311.884 kr. ubrugte 2018-midler fra puljen ’Bedre bemanding i ældreplejen’, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Værdighedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 21
  Det forpligtigende samarbejde, bestilling 2020 - BEPU
  Sagsid.: 19/1377

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2020 tages stilling til om der skal ændres på bestillingen for 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  · Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  · Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  · Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  · VVM

  · Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  • Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder
  • Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner
  • Naturgenopretning og naturprojekter
  • Tilsyn
  • Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2018 var på BEPU’s møde i april.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2020.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt 1.633.891 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 22
  Det forpligtende samarbejde, bestillinger 2020 - SSAU
  Sagsid.: 19/1850

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet og for genoptræning jf. delaftalerne 1A og 1B, børne- og voksensocialområdet jf. delaftalerne 4 og 5 samt delaftale 6 på beskæftigelses- og integrationsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på hjælpemiddelområdet - delaftale 1A.

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen af genoptræning – delaftale 1B.

  4.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestilling på det specialiserede børne- og voksenområdet – delaftale 4 og 5.

  5.

  at

  der foretages ændringer på bestilling på beskæftigelsesområdet – delaftale 6 – i forhold til ressourceforløb og flygtningeindsatsen således at Tårnby Kommune i højere grad foretager indsatsen i stedet for brug af eksterne leverandører.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Ad 1-5

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 1A: Hjælpemidler

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet.

  På hjælpemiddelområdet har der siden 2012 været bestilt og leveret ud fra en samlet normering på 6,02. Der har gennem årene været variationer på flere af de registrerede hovedområder, men samlet set ligger afvigelsen på et acceptabelt niveau.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 1A vedrørende hjælpemidler.

  Delaftale 1B: Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for genoptræningsområdet i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven.

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af genoptræning efter Sundhedslovens § 140, siden bestilling og budget blev tilpasset med virkning fra 2017.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet til genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

  I 2018 modtog 76 borgere fra Dragør Kommune genoptræning efter Servicelovens § 86. Dragør Kommune vil i 2020 afdække muligheder for yderligere hjemtagning af den del af træningsindsatsen efter § 86. stk. 1 og 2 som blev igangsat i 2017 og som relaterer sig til hverdagsrehabilitering efter § 83a.

  Delaftale 4 og 5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  Der har ikke været væsentlige ændringer i omfanget af indsatsen

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 4 og 5.

  Delaftale 6: Beskæftigelse og integration

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for myndighedsopgaven på jobcenterområdet.

  Administrationen foreslår derfor at der ændres i forhold til ressourceforløb hvor erfaringerne fra projekt ”Flere skal med” videreføres med fortsatte gode resultater, samt at der ændres i flygtningeindsatsen således at Tårnby Kommune i højere grad foretager indsatsen i stedet for brug af eksterne leverandører.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 1A: Hjælpemidler er på i alt 3.800.436 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 1B: Genoptræning er på i alt 1.621.442 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Voksenområdet er på i alt 2.126.354 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Wiedergården er på i alt 1.925.370 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Børneområdet er på i alt 1.799.803 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 6: Beskæftigelsesområdet er på i alt 11.388.906 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 6: Integrationsområdet er på i alt 1.029.655 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 23
  Det forpligtende samarbejde, bestillinger 2020 - BFKU
  Sagsid.: 19/1850

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne jf. delaftale 2. Yderligere betaler Dragør Kommune for myndighedsopgaven på det specialiserede børnehandicapområde jf. delaftale 4 og 5.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialundervisningsområdet og PPR jf. delaftale 2

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på det specialiserede børnehandicapområde jf. delaftale 4 og 5

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Ad. 1

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ad. 3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Ad. 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  På grund af nye regler er nogle af opgaverne registreret under FGU – Forberedende grunduddannelse (se bilag).

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af indsatsen og administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 2.

  Delaftale 4 og 5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til Serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af indsatsen på børnehandicapområdet.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 4 og 5.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 2: Specialundervisning er på i alt 4.235.745 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Børneområdet er på i alt 1.799.803 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 8. maj 2019.

  Økonomiudvalget d. 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2019.

  Bilag

 • 24
  Det forpligtende samarbejde, bestillinger 2020 - SU
  Sagsid.: 19/1850

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne jf. delaftale 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialundervisningsområdet og PPR jf. delaftale 2

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Ad. 1

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Ad. 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedforræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  På grund af nye regler er nogle af opgaverne registreret under FGU – Forberedende grunduddannelse (se bilag).

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af indsatsen og administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 2.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 2: Specialundervisning er på i alt 4.235.745 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 13. maj 2019

  Økonomiudvalget d. 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2019.

  Bilag

 • 25
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om drøftelse af bemærkninger og spørgsmål til udkast til delegationsplan 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen drøftes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Drøftet.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Drøftet, udvalget ønskede et tema møde i Skoleudvalget om delegationsplanen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Drøftet, administrationen vender tilbage med en opfølgning på de indkomne spørgsmål og bemærkninger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Drøftet, forvaltningen vender tilbage med oplæg om administration af Planloven.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Udvalget ønsker et årligt møde med boligorganisationer om boligsociale indsatser, tilføjes årsplanen.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Samtlige udvalg har på møderne i marts drøftet udkast til delegationsplan 2019 hvor der også blev truffet beslutning om, at konkrete forslag om henholdsvis beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møder i udvalgene.

  Administrationen har modtaget 40 bemærkninger og spørgsmål til udkastet til delegationsplan 2019.

  Det hele er samlet i udsendte bilag. Administrationen skal foreslå, at udvalget med udgangspunkt i bilaget drøfter de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen. På baggrund af drøftelserne vil administrationen formulere udkast til ændring af delegationsplanen som fremlægges til yderligere udvalgsbehandling i juni 2019.

  Når samtlige udvalg er færdige med at behandle delegationsplanen, vil den blive oversendt til kommunalbestyrelsens samlede godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 26
  Status sygefravær 1. kvartal 2019
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter 1. kvartal 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at status om sygefravær tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I første kvartal 2019 er der et samlet sygefravær på 4,1 dage per medarbejder (5,85 %). I 2018 var det i samme periode på 4,6 dage (6,14 %). Måltallet er samlet set for 2019 på 11,2 dage, svarende til 5 procent.

  Sygefraværet er således faldende i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 2018. På sundhedsområdet er sygefraværet dog steget med 0,8 dage per fuldtidsbeskæftigede.

  Se bilag for flere detaljer.

  Handlinger

  Siden seneste status er der oprettet en teknisk løsning, så lederne på dagsbasis kan se deres aktuelle sygefravær. Lederne får endvidere fortsat en mail fra administrationen, hvis der er et sygefravær på mere end 7 %, eller hvis der mangler dokumentation.

  Der arbejdes videre med indsatserne, som ØU blev præsenteret for i den forrige status:

  • Tekniske løsninger til ledernes overblik over sygefraværet.
  • Øgning af kadencen på den centrale opfølgning. Formålet er, at holde et tættere overblik over udviklingen, samt hurtigere at komme i dialog med de ledere, hvor der i pågældendes afdeling ses en forkert udvikling.
  • Generelt fokus på retningslinjerne for sygefravær, herunder opdatering og supplering af vejledninger samt inspiration på intranettet.
  • Stresssamtaler/stresscoach.
  • Opfølgning på markante fraværsmønstre.
  • Netværksmøder for ledere om mulighedserklæringer, omsorgssamtaler, stress og ligende.
  • Understøttelse til at styrke arbejdsmiljø og trivsel.
  • Institutionsbesøg om fx arbejdsglæde og stresshåndtering.
  • Løbende inddragelse af MED-udvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ingen bemærkninger.

  Bilag

 • 27
  Forslag fra O - Præcisering af regler for indhentelse af børneattester.
  Sagsid.: 19/2437

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Forslag fra A+O+V:

  Dragør Kommune har regler for indhentning af børneattester/straffeattester.

  Forvaltningen kommer med en vurdering af forslaget.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Anne Funk (O) har i mail den 5. maj 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Dansk folkeparti foreslår at vi præciserer reglerne for indhentelse af børneattester i Dragør kommune, således at det fremgår, at børneattesten skal indeholde oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år inden for de seneste 10 år for at have gyldighed.

  Det skal dog være således, at det for personer, der endnu ikke er fyldt 25 år, vil være fyldestgørende med en attest, der går tilbage til personens 15. år, under forudsætning af at vedkommende har været bosiddende i Danmark i de seneste 10 år.

  Motivation:

  Dragør kommune har i dag ikke en generel regel om ”rene/blanke” straffeattester/børneattester.

  Med forslaget vil det således være ens regler for alle. I Danmark skal man nemlig fremvise børneattest, når man arbejder med børn! Det skal selvfølgelig også gælde for flygtninge!

  Dragørs forældre skal kunne stole på at alle - uden undtagelse - der arbejder med vores børn har en ren børneattest.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14.maj 2019.

 • 28
  Meddelelse - Afgørelse fra Planklagenævnet
  Sagsid.: 17/3774

  RESUMÉ:

  Planklagenævnet har truffet ny afgørelse i sagen om Øresunds Alle 67. Forvaltningen orienterer på mødet om sagens status.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Planklagenævnet har den 29. april 2019 truffet afgørelse i en klagesag om Øresunds Alle 67, hvor Dragør Kommune den 6. marts 2018 har givet en lovliggørende dispensation til et byggeri i 2 etager.

  Planklagenævnet har ophævet afgørelsen af 6. marts 2018, med henvisning til at kommunen ikke kunne genoptage sagsbehandlingen, da der ikke forelå nye faktiske eller retlige forhold i sagen, men at der alene er tale om en ændring af kommunens skønsmæssige vurdering

  Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder, og at kommunens afgørelse af 27. juni 2017 fortsat står ved magt.  Beslutningen i kommunalbestyrelsen den 27. juni var at undlade at give dispensation.

  Sagen er indklaget af naboer til ejendommen, som også har anlagt sag mod kommunen. Der er berammet en retsdag i juni 2019. Retssagen har dog været suspenderet i afventen på Planklagenævnets afgørelse.

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lovliggøre byggeriet. Med Planklagenævnets afgørelse er det tvivlsomt om lovliggørelse kan ske gennem dispensation, og der udestår således udelukkende fysisk lovliggørelse. Det vil sige ombygning af huset med henblik på at huset fremstår i halvanden etage. Horten har tidligere over for kommunen beskrevet proceduren for en fysisk lovliggørelse, jf. notat vedlagt til politisk behandling den 22. februar 2018. Notatet er også vedlagt.

  Forvaltningen orienterer på mødet om sagens foreløbige status.

  Sagen kort

  De politiske behandlinger i sagen er kort opridset nedenfor.

  BEPU den 12. januar 2016, sag nr 7

  Godkendelse af projektet, med vurdering af at der var tale om en halvanden etages bygning som ikke forudsatte dispensation.

  https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/by-erhvervs-og-planudvalgets-moeder/2016-01-12-1700-599/

  KB den 27. juni 2017, sag nr 4

  Beslutning om fysisk lovliggørelse, som reaktion på Planklagenævnets afgørelse om at huset var i to etager.

  https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/kommunalbestyrelsens-moeder/2017-06-27-1700-740/

  KB 21. sept 2017, sag nr 5

  Beslutning om at få udarbejdet juridisk notat om kommunens handlemuligheder, da ejer ikke ønskede at medvirke til en fysisk lovliggørelse.

  https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/kommunalbestyrelsens-moeder/2017-09-21-1900-755/

  Lukket KB 22. feb 2018 (efterfølgende åbnet)

  Beslutning om at meddele dispensation.

  https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/kommunalbestyrelsen-lukkede-moeder/2018-02-22-1700-806/

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 29
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet - maj 2019
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen indvirkning, da perioden for integrationsydelsen er forlænget fra tre år til fem år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 30
  Meddelselse - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 og Regnskab 2018
  Sagsid.: 19/2302

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2018 samt Regnskab 2018 til orientering jf. hhv. bestemmelser i § 60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Til efterretning.         

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsberetning

  Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

  •         Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

  •         Økonomisk effektivitet

  •         Serviceniveau og samarbejde med kommunerne

  •         Forebyggelse og frivillige

  •         Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

  Strukturen i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 fremhæver nogle fokusområder, der alle hænger sammen med målsætningerne i ejerstrategien.

  Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 27. februar 2019 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2018. SLA"en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements.

  Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 3. april 2019 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

  Regnskab 2018

  Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2018 er indarbejdet i Årsberetningen for 2018 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

  Årsregnskabet for 2018 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 3. april 2019.

  Årets økonomiske resultat viser et samlet planlagt merforbrug på 5,7 mio. kr., som er sammensat af hhv. merindtægter på 0,1 mio. kr. og merudgifter for 5,8 mio. kr., der primært består i en samlet nettoafvigelse på 5,5 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsbidrag og løn jfr. nedenfor.

  Merforbruget i 2018 var planlagt at udgøre 8,8 mio. kr. på baggrund af den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investerings¬strategi vedr. disponering af selskabets mindreforbrug på 36,7 mio. kr. i 2016.

  De planlagte aktiviteter på 8,8 mio. kr., jfr. førnævnte strategi (side 71 i årsberetning), er realiseret i 2018, men da den ordinære drift har resulteret i et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. som følge af forsinkelser i levering af større materiel, udgør det samlede driftsresultat i 2018 alene et merforbrug på 5,7 mio. kr.

  Merforbruget kommer til udtryk i regnskabet via de forøgede udgifter til løn mv. på 5,5 mio. kr. Dette forklares primært med følgende:

  1) Bestyrelsen har godkendt effektiviseringsstrategi 2018-2020, hvor effektiviseringen sker ved udvidelse af selskabets kapacitet og dermed serviceniveauet i forhold til byggeteknisk sagsbehandling, massetilskadekomst, klima mv. En væsentlig del af aktiviteterne indenfor disse områder indebærer et kompetenceløft af mandskabet, og medfører derfor lønudgifter

  2) Stigning i ekstravagter

  3) Ekstra ambulanceberedskab

  Årets økonomiske resultat, herunder sammensætningen af merforbruget i 2018 er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2018 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018, vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 31
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til køb af Kalvebodvej 250 (tidligere asylcenter).

  Peter Læssøe (T) spurgte til skolernes udearealer, vejarbejde D. B. Dirchsens Allé, hærværk på døre på Rødtjørnen, information af borgere i forbindelse med salg af kommunens ejendomme og antal af valgsteder.