Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 17:45

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Anlægsoverførsel fra 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019, som ikke er afsluttet. Projekterne er alle politisk godkendt. Anlægsmidlerne skal overføres ved politisk beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 46,1 mio. kr. til 2019, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører projekter som

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Det endelige resultat ultimo 2018 viser at der skal overføres 46,1 mio. kr. Der er udført anlægsopgaver for 46,7 mio. kr. i 2018.

  De væsentligste overførsler fra 2018 til 2019 er følgende (øvrige kan ses i bilag):

  · 14,7 mio. kr. til igangværende arbejde med ny svømmehal.

  · 7,5 mio. kr. til ny vejbelysning ESCO finansieret

  · 7,4 mio. kr. til udearealer på skoler.

  · 3,8 mio. kr. til pulje Havnens udvikling diverse

  · 2,2 mio. kr. LED belysning i kommunens bygninger

  · 1,8 mio. kr. til restaurering museum Dragør Havn

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførslen sker ved meddelelse af en tillægsbevilling til anlæg i 2019 på 46,1 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2018. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 2
  Forslag til revideret anlægsplan 2019-2022
  Sagsid.: 19/2553

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i april anmodet om forslag til en revideret anlægsplan for perioden 2019 – 2022, med henblik på prioritering af renovering, udskydelse eller aflysning af projekter. Det er udviklingen i kommunens likviditet som begrunder en revision.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til revideret anlægsplan for 2019-2022 godkendes.

  2.

  at

  forvaltningen udarbejder et forslag til placering af udskudte anlægsprojekter i perioden 2023 og frem.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1:

  Ændringsforslag fra C og liste T: C og T foreslår at der er indføres fuldt anlægsstop for ikke igangsatte projekter og at budget 2019 genåbnes, således at der kan vedtages et nyt samlede budget 2020-2022 og at der med det samme optages budgetforhandlinger mellem partierne

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SU:

  Anbefaling fra SU: At det samlede budget for 2019-2022 genåbnes til forhandling uden ultimative krav fra alle partier.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Oversendes til KB uden anbefaling.

  BEPU:

  Anbefaling fra BEPU: Administrationens indstilling med ændringsforslag a-g:

  a)       Forbedrede forhold for kollektiv trafik fastholdes i 2019

  b)       Ndr. Dragørvej signalregulering udskydes fra 2019 til 2023

  c)       Trafikdæmpende foranstaltninger fastholdes i 2019 og halveres pr år i 2020-22.

  d)       Madsens Krog fastholdes.

  e)       Byggemodning af vestligt byggefelt udskydes til 2023.

  f)       Havnens 10 mio. pulje udskydes til 2023

  g)       Pulje til handicapfremmende tiltag fastholdes i 2019-22

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU: Pulje til udvikling af Engvej fastholdes:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  2 (V)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Faldet.

  SSAU:

  Anbefaling fra SSAU: Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  BFKU:

  Anbefaling af BFKU: White Water rafting anlæg stoppes:

  Anbefales over for KB.

  Ændringsforslag genfremsættes fra AV:

  Friluftstræning mv. langs Sydstranden: Udskudt i stedet for stoppet:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ændringsforslag genfremsættes fra AV:

  Maritime haver til undervisningsbrug: Udskudt i stedet for stoppet.

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Tillægsforslag fra C+T

  At det samlede budget for 2019-2022 genåbnes til forhandling uden ultimative krav fra alle partier.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  2 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 1+2

  Et enigt udvalg foreslår at sagen oversendes til ØU uden anbefaling i forhold til indstillingen.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra C og T

  C og T gruppen foreslår at sagen oversendes til ØU med anbefaling til AOV om, at det samlede budget for 2019-2022 genåbnes til forhandling uden ultimative krav fra alle partier

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Ændringsforslag fra AOV:

  a) Forbedrede forhold for kollektiv trafik fastholdes i 2019

  b) Ndr. Dragørvej signalregulering udskydes fra 2019 til 2023

  c) Trafikdæmpende foranstaltninger fastholdes i 2019 og halveres pr år i 2020-22.

  d) Madsens Krog fastholdes.

  e) Byggemodning af vestligt byggefelt udskydes til 2023.

  f) Havnens 10 mio. pulje udskydes til 2023

  g) Pulje til handicapfremmende tiltag fastholdes i 2019-22

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A og O:

  Pulje til udvikling af Engvej fastholdes.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T+V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget besluttede at stemme, om hvorvidt de enkelte anlægsposter inden for udvalgets område fortsat skulle fremstå som opstillet:

  Friluftstræning mv. langs Sydstranden

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Udvalget stemte om White water rafting anlæg skulle stoppes:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Maritime haver til undervisningsbrug

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 19. april 2019 besluttet, at få udarbejdet et forslag til en revideret anlægsplan for 2029-2022 med prioritering af vedligeholdelse og renoveringsprojekter samt færdiggørelse af igangværende projekter. Baggrunden er udviklingen i kommunens likviditet, som fremgår af bilag 2.


  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret anlægsplan, som tager udgangspunkt i en prioritering af projekter, som har til formål at renovere eller genoprette allerede eksisterende forhold. Herudover er digeprojektet prioriteret, ligesom igangværende projekter foreslås fastholdt. Anlægsplanen omfatter også forventede overførsler af anlægsmidler fra 2018 til 2019, som behandles på møderne i juni.

  Forslag til revideret anlægsplan fremgår af bilag 1.

  I forslag til revideret anlægsplan er der forslået at udskyde eller stoppe projekter for i alt 30.855.000 kr. Heraf er det administrationens vurdering, at det er muligt at aflyse projekter for i alt 22.000.000 kr. og udskyde projekter for 8.855.000 kr. Projekterne fremgår af anlægsoversigten.

  Der vil blive udarbejdet forslag til revideret anlægsplan for perioden efter 2023, for de projekter som besluttes udskudt. Projekterne kan herefter indgå i den fremtidige budgetlægning.

  I bilag 3 ses udviklingen i likviditeten med og uden revision af anlægsplanen.

  Det forslås, at de enkelte udvalg drøfter de projekter, som udvalget har i deres portefølje. De enkelte udvalgs projekter er markeret med farve på anlægsplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 3
  Forslag til justeringer af budget 2019 - BEPU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Besparelsen vedrørende Movia anbefales, dog således at hvis behovet for at anvende det oprindelige budget opstår, tilbageføres beløbet som tillægsbevilling.

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Besparelsen vedr. Movia anbefales, dog således at hvis behovet for at anvende det oprindelige budget opstår, tilbageføres beløbet som tillægsbevilling.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 4
  Forslag til justeringer af budget 2019 - SU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Tilpasning af klubbudget til antal børn:

  Anbefales over for KB.

  SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.

  For stemte:

  5 (C+T+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Udvalget besluttede, at stemme enkeltvis om de 2 besparelser på området.

  Tilpasning af klubbudget til antal børn:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.

  For stemte:

  4 (C+T+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrige-rede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et for-ventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forven-tede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmeple-je. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end bud-getteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at til-passe budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kom-penserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Be-sparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 5
  Forslag til justeringer af budget 2019 - BFKU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget konstaterede, at der ikke var fremlagt forslag til besparelser på udvalget område.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019

  Bilag

 • 6
  Forslag til justeringer af budget 2019 - SSAU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

  1.

  at

  der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2019 og efterfølgende år til kommunal hjemmepleje, jf. nedenstående.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1

  Udvalget anbefaler over for ØU/KB at aktivitetspuljen ikke reduceres.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den kommunale hjemmepleje tilføres bevillingen jf. ovenstående.

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019

  Bilag

 • 7
  Forslag til justeringer af budget 2019 - ØU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  ØU den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 8
  Udgiftsreducerende initiativer på hjemmeplejeområdet
  Sagsid.: 19/2535

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på møde den 6. maj 2019 bilag til 1. budgetopfølgning vedrørende udviklingen på hjemmeplejeområdet. Sagen indeholder nærmere beskrivelse af plan for arbejdet med de udgiftsreducerende initiativer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen arbejder med de angivne indsatsområder

  2.

  at

  der udarbejdes forslag til kvalitetsstandarder på hhv. rengøring og tøjvask

  3.

  at

  igangsættelse af udbud på §83 (private leverandører af hjemmepleje)

  og

  4.

  at

  udvalget bedes tage stilling til hvorvidt etablering af velfærdsteknologisk sygeplejeklinik skal igangsættes i 2019, samt i givet fald bevilger tillægsbevilling på 250.000 kr.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 4, med forslag om at midlerne frigives:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1+2+3

  Godkendt.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der har i 2018 været et udgiftspres på hjemmeplejeområdet under et. Det betød et merforbrug i regnskab 2018 på knap 7 mio. kr., fordelt på 3,1 mio. kr. i den kommunale hjemmepleje og 3,9 mio. kr. i den private hjemmepleje.

  Budgettet for den private hjemmepleje er derfor opjusteret med 2,9 mio. kr. i 2019, sammenlignet med 2018.

  Dette er ikke tilsvarende foretaget for den kommunale hjemmepleje, hvor der tværtimod er overført en del af merforbruget svarende til 2,2 mio. kr. i 2019.

  På baggrund af forbruget på hjemmeplejeområdet i første kvartal 2019 forventes der et merforbrug på området for såvel den kommunale som den private hjemmepleje.

  Ældreområdet generelt er ramt af både en demografisk udvikling med 25% flere ældre over 80 år i den kommende budgetperiode, og udfordringer med rekruttering, som betyder brug af dyre vikarer. Der er derfor behov for at vurdere både kort- og langsigtede muligheder for at optimere driften og reducere udgifterne.

  Administrationen har udpeget en række initiativer, der samlet set vil virke udgiftsreducerende og øge omkostningseffektiviseringen i hjemmeplejen. Nogle af initiativerne retter sig mod det kommunale serviceniveau, og andre retter sig mod effektivisering af tilrettelæggelse af hjemmeplejens arbejde. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt præcist at opgøre den økonomiske gevinst ved det enkelte initiativ. Dette skyldes dels der endnu mangler viden og analyser på nogle af indsatserne og dels fordi det fx ikke vides hvor store besparelser et udbud vil medføre. Overordnet set er det væsentligt at understrege, at der arbejdes på mange fronter på samme tid for at dæmpe udgiftsudviklingen på hjemmeplejeområdet.

  1. Indsatser der kan have konsekvenser for serviceniveauet:

  Initiativerne i dette spor retter sig mod fokus på områder, hvor der ydes hjælp til praktisk bistand i hjemmet, og som optager en stor del af hjemmeplejens samlede tidsforbrug. De to indsatser, der er særligt fokus på er;

  · Effektivisering af tøjvask

  · Effektivisering af rengøring

  Forvaltningen anbefaler at udarbejdes en nye kvalitetsstandarder, som vil blive forelagt Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse. Der vil blive udarbejdet en sammenligning med andre kommuners serviceniveau i forbindelse med sagen.

  Sag forventes forlagt SSAU ultimo 2019.

  2. Indsatser med fokus på optimering af ressourceanvendelsen:

  Initiativerne i dette spor retter sig mod den interne tilrettelæggelse af hjemmeplejens rutiner, herunder at understøtte, at der er det rette antal medarbejdere til at løse opgaverne, således at vikarforbruget mindskes.

  De indsatser, der er særligt fokus på er;

  · Rekruttering, sygefravær, jobomsætning mv

  · Etablering af en velfærdsteknologisk sygeplejeklinik. A-skema er udarbejdet og udgør 250.000

  · Fuld implementering af revisitation, samt hverdagsrehabilitering

  · Skabe sammenhæng i indsatser på tværs af sundhedslovs- og servicelovsydelser, herunder kobling til genoptræning og hjælpemidler.

  · Intern rute- og ressourceplanlægning i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje

  Økonomiudvalget igangsatte en rekrutteringsstrategi, der gælder hele Dragør Kommune. Som aktivitet under strategien er Sundheds- og Omsorgsområdet udpeget til at iværksætte lokale initiativer, da det er særligt inde for dette område, der opleves store rekrutteringsudfordringer. Initiativerne vil bestå af en pallette af indsatser, hvor der både kikkes på arbejdsmiljøet på den lokale arbejdsplads, på styrket samarbejde med uddannelsesstederne, samt incitamentsstrukturer for potentielle nye medarbejderes lyst til at vælge Dragør Kommune som arbejdsplads.

  Indsatsen vil strække sig over flere år, og SSAU vil få forelagt sager i det omfang der er behov for politisk stillingtagen – fx i fht. incitamentsfremmende initiativer.

  Etablering af velfærdsteknologisk sygeplejeklinik ligger klar som projekt, og der er udarbejdet a-skema til budgetforhandlingerne for 2020. SSAU kan vælge at anbefale igangsættelse allerede i 2019, og i givet fald anbefale tillægsbevilling på 250.000 kr.

  I forbindelse med budget 2019, blev det besluttet at borgere 80+ skulle revisiteres, da andelen af borgere, der modtager hjemmehjælp i Dragør Kommune i den målgruppe er højere end landgennemsnittet. Forudsætningen var, at indsatsen kunne implementeres inden for visitationens ramme. Da der i 2018 og 2019 er arbejdet med implementering af nyt omsorgssystem (CURA) samt ny dokumentationsform (Fælles Sprog III) har det ikke været muligt at revisitere borgere i perioden. Med midlertidig anvendelse af midler fra forløbsprogrammer til visitationsområdet vil indsatsen sættes i gang i efteråret 2019. Der er indlagt en besparelse på revisitation i 2019 på 800.000 kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2020. Det vil på baggrund af en pilotindsats blive vurderet om det givne budgetmål kan nås. Indsatsen kombineres med en systematisk indsats på hverdagsrehabiliteringsområdet.

  SSAU vil få forelagt sager ved behov for politisk justering af mål for området.

  De øvrige indsatser er løbende tilpasninger, og justeringer

  3. Indsatser med fokus på prisniveau

  Initiativerne i dette spor retter sig mod at mindske udgiften til den enkelte hjemmeplejeydelse udført af privat hjemmepleje.

  Indsatsen der er er særligt fokus på er:

  · Udbud af §83 indsatser, med henblik på prissætning af ydelser udført af privat hjemmepleje som er mere konkurrencedygtige for kommunen. Herunder indførsel af differentierede takster på praktisk hjælp og personlig pleje.

  Udvalget skal beslutte, om der ønskes udbud på hjemmeplejeområdet. På baggrund af dette vil administrationen iværksætte proces for dette, og SSAU forelægges sag til endelig beslutning.

  4. Indsatser med fokus på tildeling af budget til området

  Initiativer i dette spor retter sig mod at have en mere gennemsigtig og retvisende model for hvilket budget, der skal tildeles området.

  Indsatser der særligt sætte fokus på:

  · Udarbejdelse af en ny tildelingsmodel på ældreområdet.

  Økonomiudvalget har besluttet, at er skal udarbejdes tildelingsmodeller på velfærdsområderne, der er robuste i forhold til demografiske og andre ændringer over tid. Første tildelingsmodel blev udarbejdet på daginstitutions og skoleområdet, hvorefter ældreområdet skulle i gang. Tildelingsmodellen skal tage højde for såvel demografi og sund aldring som udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen. Tildelingsmodellen forventes at kunne slå igennem til budget 2021.

  SSAU forelægges tildelingsmodel til godkendelse primo 2020.

  5. Indsatser med forslag til konkrete reduktioner

  Dette spor retter sig mod forslag til konkrete reduktioner, som udvalget kan beslutte som del af budgetprocessen for 2020

  Administrationen fremlægger konkrete forslag til budgetreduktion, der indgår i budgetmappen til Budget 2020.

  Denne sag går videre til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, hvis indstillingens ad 4 om en tillægsbevilling anbefales af udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service og Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 9
  Forslag til kommuneplanstrategi 2019
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  I januar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen temaer og overordnet proces for kommuneplanstrategi 2019 og kommuneplan 2021. Der foreligger nu et udkast til kommuneplanstrategi 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at udkast til ”Kommuneplanstrategi 2019 – Dragør i verden” – med tilhørende ”Agenda 21 Strategi” udsendes i offentlig høring.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra Lisbeth Dam Larsen (A):

  At sagen udsættes til august mødet.

  For stemte:

  1 (Lisbeth Dam Larsen (A))

  Imod stemte:

  6 (C+O+T+V+Allan Holst (A))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommuneplanstrategi 2019

  Kommuneplanstrategi 2019 beskriver de emner og områder kommunalbestyrelsen vil sætte særlig fokus på i Kommuneplan 2021.

  Udkast til kommuneplanstrategi 2019 er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens valg af temaer på mødet d. 30. januar 2019. Temaerne i kommuneplanstrategien er ”Dragør på landkortet”, ”Den nære boligkvalitet”, ”Nye øjne på kulturarven” og ”Den robuste kystkommune”.

  Kommuneplanstrategi 2019 er Kommunalbestyrelsens strategi for

  Dragør Kommunes udvikling, og er det politiske dokument, som skal laves forud for kommuneplanen hver 4. år jf. planlovens § 23 a.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende kommuneplanstrategi 2019 med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring efter sommerferien 2019.

  Kommuneplanstrategi 2019 indeholder samtidig Dragør Kommunes Agenda 21-strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 betyder dagsorden for det 21. århundrede og er en international aftale om bæredygtig udvikling og brugernes inddragelse i udviklingen. Jf. planlovens § 33 a.

  Kommuneplan 2021

  Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en komplet revision af kommuneplanen og at der i forbindelse hermed sker en borgerinddragende proces.

  Sidst kommuneplanen blev revideret i sin helhed var i 2009. Herefter er kommuneplanen delvist blevet revideret i 2013 og 2017.

  Forvaltningen vil gå i gang med at udarbejde kommuneplan 2021 og vil gennemføre borgerrettede aktiviteter i efteråret 2019.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16. april 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommuneplanstrategien har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til kommuneplanstrategi skal udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. planlovens § 23 a, stk. 5. Udkastet forventes at blive udsendt i offentlig høring efter sommerferien.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanstrategien vil være et overordnet pejlemærke ved udarbejdelse af fremtidige politikker og strategier i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 10
  Dragør Sejlklub tilbygningsprojekt- frigivelse og evt. tillægsbevilling
  Sagsid.: 18/3335

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der kan gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. til Dragør Sejlklubs om- og tilbygning. Bevillingen forslås finansieret af kassebeholdningen.

  I forvejen er bevilget 2.650.000 kr. til forbedrede klubfaciliteter i Madsen Krog, dvs. nyt grejskur i Madsens Krog, tilbygning til sejlklubben med bad og toilet samt indvendig ombygning af Tolderhuset. Heraf anvendes 1.950.000 kr. dels til tilbygningen og dels til opførelse af et skur, som denne sag vedrører.

  Der skal tages stilling til en nødvendig arealoverførsel mellem kommunen og sejlklubben.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. frigives.

  2.

  at

  der tages stilling til om der kan gives en tillægsbevilling på 350.000 kr.

  3.

  at

  der sker samtidig frigivelse, såfremt tillægsbevillingen gives.

  4.

  at

  Tilsynet ansøges om tilladelse til mageskifte af 13 m2 mellem kommunen og sejlklubben samt spørges hvorvidt salget af yderligere 55 m2 areal til sejlklubben kan ske uden udbud og for et symbolsk beløb – f.eks. 1 kr.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2+3:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (V+C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 4:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ad 1

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at punktet oversendes til ØU for prioritering.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2+3+4

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at ad 2+3+4 oversendes til ØU for prioritering.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 6. marts 2018 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget bl.a. at Dragør Sejlklub skulle have mulighed for at påbegynde realiseringen af tilbygningen til sejlklubben.

  Tilbygningen er en del af projektet som skal forbedre vilkårene for klubberne i Madsens Krog på havnen. Projektet omfatter offentlige toiletter og gæstesejlertoiletter i stueetage omklædningsrum på 1. sal og grejskur.

  Sejlklubbens tilbygning indebærer bl.a. at der i stueplan etableres to offentlige toiletter - handicaptoilet og gæstesejlertoilet.

  Siden 2017 er der bevilget 1.950.000 kr. dels til tilbygningen og dels til opførelse af et nyt grejskur i Madsens Krog.

  Sejlklubben oplyser, at tilbygningen har måttet justeres for at kunne overholde brandkravene i byggetilladelsen. Sejlklubben oplyser, at denne justering medfører en merudgift på op til 350.000 kr. som sejlklubben hermed ansøger kommunen om som en tillægsbevilling.

  Administrationen anbefaler, at der tages stilling til om der gives en tillægsbevilling på det ansøgte beløb, og at der – i bekræftende fald – sker samtidig frigivelse.

  Administrationen anbefaler også, at de allerede bevilgede midler 1.950.000 Kr. frigives.

  Sejlklubben forventer at påbegynde byggeriet umiddelbart efter sæsonafslutning som er omkring 1. oktober 2019.

  I forbindelse med realiseringen af projektet har det – grundet bygningstætheden på havnen - vist sig nødvendigt at gennemføre en arealoverførsel mellem kommunen og sejklubben.

  13 m2 kan gennemføres som et mageskifte hvor kommunen jf. vedlagte kortbilag på den ene side overfører 13m2 til sejklubben der modsvarende overfører andre 13 m2 til kommunen.

  Der ud over er det nødvendigt at overføre yderligere 55 m2 areal fra kommunen til sejlklubben.

  Denne overførsel kan ikke ske som et mageskifte men skal som udgangspunkt ske efter reglerne om kommuners salg af fast ejendom.

  Salget vil – grundet arealets størrelse – kunne ske uden udbud, men der skal som udgangspunkt oppebæres markedspris som i denne sag er skønnet at være ca. 804 kr. pr. m2. Den samlede pris for arealet vil derfor være 44.220 kr.

  Dragør Kommune skal under alle omstændigheder søge Ankestyrelsen, Tilsynet om tilladelse til mageskiftet.

  Administrationen anbefaler derfor at Tilsynet samtidig kunne spørges om arealet på 55 m2 kan overdrages til sejlklubben for et symbolsk beløb – f.eks. en krone, eller om værdien af arealet må indgå som en del af kommunens støtte til dels foreningsformålet og dels forbedringen af faciliteterne til havnens øvrige brugere.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om salg af kommunens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen).

  Udbudsbekendtgørelsen slår fast at kommunen skal søge Tilsynet om tilladelse til mageskifte.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen forudsættes finansieret af kassebeholdningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs– og Planudvalget den 4. juni 2019

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 11
  Opfølgning på afgørelse fra Planklagenævnet vedr Øresunds Alle 67
  Sagsid.: 17/3774

  RESUMÉ:

  Planklagenævnet har den 29. april 2019 truffet afgørelse i en klagesag om Øresunds Alle 67. Planklagenævnets afgørelse betyder at bygningen ikke er lovlig som den fremstår pt. og kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre fysisk eller retlig lovliggørelse.

  Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, hvordan man ønsker at gå videre med sagen.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at udvalget godkender at der indledes dialog med ejer om en fysisk lovliggørelse af bygningen Øresunds Alle 67.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget fik den 14. maj 2019 en orientering om afgørelse fra Planklagenævnet. Planklagenævnet har den 29. april 2019 truffet afgørelse i en klagesag om Øresunds Alle 67, hvor Dragør Kommune den 6. marts 2018 har givet en lovliggørende dispensation til et byggeri i 2 etager.

  Planklagenævnet har ophævet afgørelsen af 6. marts 2018, med henvisning til at kommunen ikke kunne genoptage sagsbehandlingen, da der ikke forelå nye faktiske eller retlige forhold i sagen, men at der alene er tale om en ændring af kommunens skønsmæssige vurdering.

  Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder, og at kommunens afgørelse af 27. juni 2017 fortsat står ved magt.  Beslutningen i kommunalbestyrelsen den 27. juni var at undlade at give dispensation.

  Sagen er indklaget af naboer til ejendommen, som også har anlagt sag mod kommunen. Der var berammet en retsdag i juni 2019, som Dragør Kommune har begæret udsat, med henvisning til behovet for en politisk behandling af sagen.

  Planklagenævnets afgørelse betyder at bygningen ikke er lovlig som den fremstår pt. og kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre fysisk eller retlig lovliggørelse.

  Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, hvordan man ønsker at gå videre med sagen. Nedenfor skitseres de muligheder som administrationen, efter rådgivning fra Horten, kan se.

  Mulighed A: Stille krav om fysisk lovliggørelse

  Byggeriet kan fysisk lovliggøres ved at fjerne eller justere nogle af de elementer, som Planklagenævnet i sin første afgørelse har lagt til grund for vurderingen af, at der er tale om et hus i to etager.

  Dragør Kommune har efter Planklagenævnets første afgørelse udarbejdet et administrationsgrundlag for vurdering af etagebegrebet, som er godkendt i BEPU den 29. maj 2018. En fysisk tilpasning vil skulle kunne godkendes ift kommunens nye praksis, hvor der bl.a. er fokus på hvor stor en andel af tagfladen som udgøres af kviste og frontispicer, hvordan proportioner og udformningen er, samt en helhedsvurdering ift det samlede visuelle udtryk og indpasning i det omgivende kvarter.

  Eksempler på konkret tilpasning af bygningen vil kunne være at den tværgående balkon på øverste etages fjernes eller reduceres, samt at kviste midt på tagfladen fjernes helt. Det er dog ejers ansvar at udarbejde tegninger for en fysisk tilpasning.

  Dragør Kommune har tidligere bedt ejer om at bidrage til en fysisk lovliggørelse. Ejer meddelte på det tidspunkt at hun ikke ønskede at bidrage.

  Mulighed B: Klage over faktuelle forhold i Planklagenævnets afgørelse

  Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ankes. Hvis det vurderes at afgørelsen hviler på faktuelt forkerte forhold, kan kommunen klage til nævnet og bede om en ny behandling af sagen.

  Det er administrationens vurdering af det centrale punkt i afgørelsen; at der ikke var tilstrækkeligt nyt i sagen til at kommunen kunne træffe en ny afgørelse, ikke hviler på faktuelle fejl. Der er længere beskrivelser af det planfaglige og bygningsmæssige som kan virke upræcist i sprogbrugen, men det er vurderingen at en klage over dette ikke vil påvirke afgørelsen.

  Spørgsmålet om klage over afgørelsen påvirker også den retssag som også er anlagt, idet det har været aftalt at retssagen afventede Planklageklagenævnets afgørelse.

  Kommunen har nu frist til den 1. juli 2019 til et processkrift, der skal afklare kommunens position efter nævnets afgørelse. En evt. beslutning om at vælge mulighed B skal derfor træffes i juni 2019.

  Mulighed C: Gennemføre ny lokalplan med lovliggørende virkning

  Villakvarteret på Nordstranden er i dag reguleret af to forskellige lokalplaner. I den nordlige del er tilladt to etager, mens der kun er tilladt en etage i den sydlige del, som grænser på til den gamle by. Øresunds Alle 67 reguleres af den sydlige lokalplan. Kommunen har ret til at gennemføre en ny lokalplanproces, hvor etagekravet harmoniseres til eksempelvis 2 etager i hele området.

  Det er dog erfaringen at en lokalplan som igangsættes med et lovliggørende sigte vil blive underkendt i Planklagenævnet, ved evt. klager. Horten har som kommunens rådgiver undersøgt flere aktuelle eksempler og fraråder at kommunen anvender denne mulighed. Hvis kommunen ønsker at igangsætte en ny lokalplan af andre årsager er det fuldt muligt, men det anbefales at lovliggørelsen af den konkrete adresse håndteres i en særskilt proces.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

  Der kan i flere af scenarierne komme krav om erstatning fra ejer eller naboerne, jf. den verserende retssag. Risiko for erstatning må ikke lægges til grund for den politiske beslutning, jf. Planklagenævnets afgørelse side 8.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Bilag

 • 12
  Status på aftale om biogasanlæg
  Sagsid.: 15/1644

  RESUMÉ:

  I forlængelse af aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) i juni 2018 skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering af et biogasanlæg. ARC har på den baggrund drøftet en bioforgasningsløsning med Ørsted.

  Imidlertid besluttede Energiforligskredsen i Folketinget den 8. februar 2019, at biogasanlæg, der tilsluttes efter den 1. januar 2020, ikke kan få støtte under den nuværende ordning. Det medførte behov for at genvurdere aftalen mellem ARC og Ørsted, idet de økonomiske rammer for bioforgasningsløsningen hermed påvirkes væsentligt. Ørsted har efterfølgende meddelt, at selskabet har truffet en strategisk forretningsmæssig beslutning om at afvikle alle aktiviteter inden for biogasområdet, og det derfor ikke længere er muligt at samarbejde om en biogasløsning med ARC. Der er derfor behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt. Som følge heraf udsættes fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald til senest den 1. december 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at følgende tages til efterretning:

  1.

  at

  ARC, da det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019,

  2.

  at

  fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. december 2019, fra 1. oktober 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 21. juni 2018 en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Af tillægsaftalen fremgår af punkt 5, at ”At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.”

  ARC har i januar 2019 fremlagt planer for håndteringen af bioaffald. Løsningen vedrører et forbehandlingsanlæg med videre behandling af biovæsken hos energiselskabet Ørsted på Avedøre Holme. Planen har taget afsæt i de gældende vilkår for støtte til biogasanlæg. Imidlertid har forligspartierne bag energiaftalen i Folketinget med virkning fra den 8. februar 2019 indgået aftale om, at støtten til nye biogasanlæg, der ikke er i drift og tilsluttet naturgasnettet pr. 1. januar 2020, ophører.

  Den udmeldte ændring af rammevilkårene betyder, at grundlaget for ARCs fremsendte plan er ændret væsentligt. Uden støtte er det forventningen, at nettoomkostningerne fordobles, hvilket betyder, at løsningen overstiger den pris, som lå til grund for ejerkommunernes godkendelse af aftalen pr. 7. maj 2018. Der var derfor behov for en fornyet afklaring af, om der fortsat skulle søges en løsning i samarbejde med Ørsted.

  Senest har Økonomiudvalget den 14. marts 2019 behandlet en orientering om status på ARCs planer. I henhold til orienteringen skulle ARC inden den 1. maj 2019 afklare mulighederne for at indgå en aftale med Ørsted. Hvis der inden den 1. maj 2019 forelå en afklaring vedrørende et fremtidigt samarbejde med Ørsted, skulle der inden sommerferien forelægges en indstilling herom. I modsat fald er der behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt. Ved behov for en bredere afsøgning forlænges fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald til senest den 1. december 2019.

  ARC blev den 2. april 2019 informeret om, at Ørsteds øverste ledelse havde truffet en strategisk forretningsmæssig beslutning om at stoppe alle udviklingsaktiviteter inden for biogasområdet for at fokusere på deres kerneforretningsområder. Dette blev bekræftet ved et møde den 10. april 2019, hvor det blev præciseret, at beslutningen omfatter planerne på Avedøre Holme og samarbejdet med blandt andet ARC om en biogasløsning. For ARC betyder beslutningen, at det ikke længere vil være muligt at indgå en aftale med Ørsted om samarbejde omkring en biogasløsning. 

  På baggrund af udmeldingen fra Ørsted har ARC igangsat en mere grundlæggende analyse af, hvordan ARC vil foreslå behandlingen af bioaffald løst under de nye rammevilkår. Disse rammevilkår er imidlertid endnu ikke fastlagt. Med henblik på at sikre fremdriften i arbejdet og henset til sammenhængen mellem CO2-fortrængende indsatser og import af affald og biomasse, fremsendes en analyse til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019. På denne baggrund forudsættes det, at der kan træffes beslutning i ejerkommunerne om biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering senest den 1. december 2019.

  Forvaltningens vurdering

  Udmeldingen om den manglende mulighed for at indgå en samarbejdsaftale med Ørsted betyder, at der nu skal ses bredere på mulighederne for at finde en løsning med henblik på at opfylde tillægsaftalen pr. 7. maj 2018.

  Den senere fremlæggelse af endelig plan for behandling af bioaffald vurderes ikke at ændre aftalens elementer og dermed muligheden for, at der kan ske en import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Bilag

 • 13
  Byggesagsbehandling og servicemål
  Sagsid.: 19/2591

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til hvordan ventetiden på byggetilladelser kan komme ned på servicemålene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles en tillægsbevilling på 125.000 kr. til indkøb af supplerende hjælp til at afvikle efterslæbet på byggesager og at tillægsbevillingen frigives.

  2.

  at

  der afsættes 100.000 kr. i driftsbudgettet fra 2020 og i overslagsårene til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling, hvis det ikke er muligt at holde servicemålene.

  3.

  at

  forvaltningen kvartalsvis fremlægger statusopgørelse over antal sager og fremdrift ift. servicemål.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  C genfremsætter ændringsforslag fra BEPU:

  At udvalget anbefaler over for ØU at forvaltningen bemyndiges til at tilkøbe hjælp eller udvide byggesagsafdelingen inden for administrationens egen ramme.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 1:

  Anbefaling fra BEPU: Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2:

  Anbefaling fra BEPU: At punktet medtages i budgetforhandlingerne

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra C

  C gr finder det bekymrende, at der gives tillægsbevillinger med den ene hånd og anlægsstop med den anden hånd, uden at AOV tager initiativ til at få genåbnet og revurderet det samlede budget 2019-2022. Det giver stor bekymring for Dragør økonomiske situation

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at punkt 1 fremsendes til ØU uden anbefaling.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  At udvalget anbefaler over for ØU at forvaltningen bemyndiges til at tilkøbe hjælp eller udvide byggesagsafdelingen inden for administrationens egen ramme.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Ad 1

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra V:

  At punktet medtages i budgetforhandlingerne

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C

  C gr finder det bekymrende, at der gives tillægsbevillinger med den ene hånd og anlægsstop med den anden hånd, uden at AOV tager initiativ til at få genåbnet og revurderet det samlede budget 2019-2022. Det giver stor bekymring for Dragør økonomiske situation

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 7. maj 2019 anmodet om en plan for hvordan ventetiden på byggetilladelser inden årets udgang kan bringes ned på et niveau svarende til de nationale servicemål.

  Ventetiden på en byggetilladelse ligger i øjeblikket på ca. 13-15 uger. Det svarer til ca. 90-100 dage i gennemsnit.

  Regeringen og KL har aftalt landsdækkende servicemål på byggesager i følgende kategorier:

  Kategori 1 - Simple Konstruktion = 40 dage

  Kategori 2 - Enfamiliehuse = 40 dage

  Kategori 3 - Industri og lagerbygninger = 50 dage

  Kategori 4 - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage

  Kategori 5 - Etagebyggeri Bolig = 60 dage.

  Herudover er der et servicemål på, at sager inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen er gennemgået første gang mht. at vurdere om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan påbegyndes. Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager.

  Forvaltningen modtager årligt i ca. 225 ansøgninger om byggetilladelser, hvoraf de ca. 2-5 er erhvervssager. Det seneste år har forvaltningen modtaget ca. 20 sager i kategori 3-5 og ca. 200 sager i kategori 1 og 2.

  Der er pr. 13. maj 2019 registreret følgende antal sager;

  Der er i alt 45 byggeansøgninger i gang. Heraf er der 7 erhvervssager.

  Herudover er der 15 klagesager under behandling og 20 lovliggørelsessager, hvor sagsbehandlingen ikke er i gang. Lovliggørelsessager omhandler byggerier der er udført uden tilladelse, og som skal lovliggøres enten ved at opnå en byggetilladelse, dispensation, ved nedrivning eller delvis nedrivning

  Opgørelsen over byggesager ser således ud:

  14 sager indgået til visitation, hvor ansøgningen gennemgås for mangler. Her er servicemålet 21 dage, og målet er overholdt.

  31 sager som er under byggesagsbehandling. 15 sager ligger inden for servicemålet og 16 sager har overskredet servicemålet pr. 13. maj 2019.

  I øjeblikket kan forvaltningen nå at ekspedere byggesager svarende til den aktuelle tilgang af nye byggesager. Det betyder, at vi ikke kan få afviklet efterslæbet uden hjælp udefra. Det er således vanskeligt at forbedre servicemålene.

  Forvaltningen indkøber pt hjælp til at nedbringe efterslæbet men der er ikke økonomisk råderum til at få afviklet hele efterslæbet inden for eksisterende driftsbudget.

  Det er forvaltningens vurdering, at efterslæbet kan reduceres ved at tilføre flere ressourcer i en begrænset periode. Forvaltningen skønner, at tilførsel af ca. 125.000 kr. til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling vil kunne afvikle efterslæbet, og yderligere ca.100.000 kr. årligt til løbende indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling, når der er boom i antallet af ansøgninger, således at servicemålene løbende kan søges holdt.

  Det kan oplyses:

  - at der er en ressource på 2,5 årsværk til byggesagsbehandling, klagesager, lovliggørelsessager, vejledning om byggemuligheder, forhåndsdialog mv.

  - at vi lukker gamle sager, som ikke tidligere er lukket i byggesagsbehandlingssystemet og som betyder at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (141 dage i gennemsnit) er højere end det faktisk oplevede ventetid på byggesagsbehandling. Vi har stadig gamle sager liggende i systemet, hvor byggetilladelser for længst er meddelt men at sagen ikke er lukket korrekt. Disse sager tæller i statistikken, når vi lukker dem. Derfor fremgår en længere sagsbehandlingstid i statistikken end det er tilfældet i praksis.

  Opgørelse over byggesager ift. servicemål fremgår af vedlagte bilag.

  Sagen går videre til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, hvis indstillingens ad 1 og 2 om en tillægsbevilling anbefales af udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En evt. tillægsbevilling kan ikke håndters inden for Plan og Tekniks ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 14
  Udvidelse af gangsti langs Krudttårnsvej efter høring
  Sagsid.: 19/754

  RESUMÉ:

  Forslag om udvidelse af gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej, så stien kan omdannes til en fællessti, har været i høring hos Strandparkens afdeling 1 og afdeling 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes om gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej skal udvides til at være en kombineret cykel-gangsti.

  2.

  at

  anlægsarbejdet i så fald udføres af Vej- og Gartnerafdelingen og finansieret ved anlægsbevilling på 191.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2019 og at beløbet frigives.

  OG

  3.

  at

  det estimerede merforbrug i størrelsesordenen 9.000 kr. afholdes af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1-3:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. marts 2019, at sende forslag i høring hos Strandparkens afdeling 1 og afdeling 2 om udvidelse af gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej, så stien kan omdannes til en fællessti modsat i dag, hvor den alene må rumme fodgængertrafik. Høringsskrivelse ses i bilag 1.

  Den omfattede strækning ses af bilag 2, og anlægsarbejdet indebærer følgende arbejder:

  - Hækken på krudttårnsvej mellem kørebane og gangsti skal fjernes på strækningen.

  - Der skal graves ud i stiens nordlige side i ca. ½ meters bredde og i tilstrækkelig højde/dybde, så stien kan udvides med SF-sten. Stien ligger lavere end kørebanen på Krudttårnsvej.

  - Der skal sikres fortsat afvanding af stien. Eventuelt ved udgravning til trug nord for stien.

  - Der skal plantes solitære træer i rabatten på strækningen svarende til de plantede hvidtjørn på strækningen ud for grundejerforeningen Kålmarken. Herved sikres også et fremadrettet ensartet udtryk i byrummet i området.

  - Der skal fjernes/flyttes en brandhane.

  - Der skal foretages flytning af et el-skab samt eksisterende ledninger i jorden (sandsynligvis el- og telekabler, dette undersøges).

  Arbejdet tænkes udført i eget regi med udførelsestidspunkt i 2019 indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Høringssvarene er positive overfor tiltaget, se i øvrigt afsnittet Kommunikation/Høring og tilhørende bilag.

  Dog ønskes stien udvidet med en afstribning, så der er et areal for henholdsvis cyklende og gående. Dette er desværre ikke nogen god ide at efterkomme af følgende årsager:

  Stien i sin fulde længde er en SF-stensti. Der er dårlige erfaringer med at etablere afstribning på belægningssten som SF-sten. Afstribning på belægningssten holder sjældent længe og typisk kun frem til den næste vinterperiode, hvor afstribning slides af i forbindelse med vintervedligeholdelsen.

  Hertil kommer, at kommunens stisystem generelt er opbygget med fællesstier uden adskillelse, fx Englandsvej, Kirkevej, Fælledvej, Bachersmindevej, del af Lundestien mv. En fastholdelse af samme stiforløb vil være genkendeligt for trafikanterne i kommunen og derved understøttepræmissen om gensidig hensyntagen på stisystemerne i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Krav til fx bredde af fortove, cykelstier, kørebaner mv. er defineret i vedtagne vejregler. Disse er udarbejdet af Vejdirektoratet i samarbejde med kommuner, rådgivere og vejbranchens øvrige parter. Reglerne er udformet i medfør af Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budget 2019 er der afsat anlægsbevilling på 191.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2019.

  Udvidelse af stien, så den kan fungere som en fællessti beløber sig til anslået 200.000 kr., hvis arbejdet udføres af Vej- og Gartnerafdelingen indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Administrationen kan foreslå, at de afsatte penge til trafikdæmpende foranstaltninger 2019 afsættes til opgaven.

  Den anslåede meromkostning på ca. 9.000 kr. (191.000 – 200.000) kan foreslås afholdt af anlægsprojektet Genoopretning af veje 2019.

  Det er forudsat, at der ikke skal afholdes udgifter til ledningsomlægninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har hørt Strandparkens afdeling 1 og afdeling 2 om projektet.

  Strandparkens afdeling 1 vil støtte, at gangstien udvides til cykel og gangsti. Dog mener man, at det er nødvendigt at markere, hvor der må cykles, og hvor der må gås. Dette af hensynet til ældre langsomt gående beboere, der bliver overrasket over hurtigkørende cyklister. Se i øvrigt bilag 3.

  Strandparkens afdeling 2 ser frem til, at få lavet en cykel-gangsti, så cyklisterne ikke er henvist til kørebanen på Krudttårnsvej. De ser frem til, at udformningen bliver i lighed med stien fra Søndre Røsevej til Møllevejskrydset og videre ad Bachersmindevej til Fælledvej. Se i øvrigt bilag 4.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Udvidelse af stien til at kunne fungere som en fællessti vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at fremme transportformer som cyklisme, som alternativ til biler. Det vil også være i tråd med trafikpolitikken, at overstøtte initiativer, som fremmer tilgængelighed, sikkerhed, tryghed, sundhed og miljø, hvilket en fællessti vil gøre.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 15
  Beskæftigelsesplan 2019 - 2023
  Sagsid.: 18/5246

  RESUMÉ:

  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i Tårnby Kommune har udarbejdet en Beskæftigelsesplan, der skal sætte rammen for jobcenterets beskæftigelsesindsats for perioden 2019-2023. Beskæftigelsesplan 2019-2023 forelægges hermed til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplanen samt bilag (forbedringsforslag) tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en Beskæftigelsesplan for de kommende fire år (2019 – 2023). Beskæftigelsesplanen er politisk godkendt i Tårnbys Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 26. februar 2019.

  Som følge af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune varetager Tårnby Jobcenter beskæftigelsesindsatsen for ledige og sygemeldte borgere fra Dragør.  Beskæftigelsesplanen omfatter derfor ledige og sygemeldte i begge kommuner, da indsatsen er ens i de to kommuner.

  Beskæftigelsesplanen indeholder konkrete og målbare succeskriterier, og endvidere er indsatsen over for de unge ledige prioriteret højere end de sygemeldte borgere.

  Udgangspunktet for Tårnbys og Dragørs beskæftigelsessituation er godt. Sammenlignet med andre kommuner er beskæftigelsen høj, ledigheden lav og undersøgelser viser, at indsatsen er effektiv set i forhold til, hvad den koster. Dette udgangspunkt skal fastholdes.

  Imidlertid vidner den høje beskæftigelse og lave ledighed om, at Tårnby og Dragør er tættere på det man kalder det strukturelle minimumsniveau for ledigheden end mange andre kommuner. Det betyder, at de tilbageværende overførselsmodtagere kræver en mere målrettet og ”håndholdt” indsats, hvis de skal komme i beskæftigelse eller uddannelse.

  Set i dette lys anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at indsatsen ift. de respektive overførselsgrupper prioriteres således de kommende år:

  1. Unge uden uddannelse

  2. Sygemeldte borgere

  3. Voksne langtidsledige

  4. Personer på ledighedsydelse

  5. Voksne med kort ledighed

  For at underbygge ovenstående fokusområder skal Jobcentret have gode samarbejdspartnere i erhvervslivet, ikke mindst Lufthavnen, og derfor beskrives den virksomhedsrettede indsats som et særskilt fokuspunkt i Beskæftigelsesplanen.

  Samtidig er måden jobcenteret møder borgeren på helt afgørende. Tilgangen skal være anerkendende og præget af en tro på, at borgeren kommer i beskæftigelse, og indsatsen skal give mening, være rettidig og med så få sagsbehandlere som muligt.

  Som et bilag til Beskæftigelsesplanen er der redegjort for forbedringsforslag til indsatsen.

  Ressourcerne til en forbedret indsats fremkommer som afledt konsekvens af øget digitalisering af arbejdet i Jobcentret. Der er administrativt truffet beslutning om, at medarbejderne i Jobcentret skal overgå til bærbare PC’er og anvende digitale robotter til regningsbetaling. Det

  er de ressourcer, der frigives ved den øgede digitalisering, som der er forslag til anvendelsen af. Det skal nævnes, at det selvfølgelig er usikkert, hvad ressourcegevinsten ved digitaliseringen bliver, og at det må forventes, at der går lidt tid før den fulde gevinst ved digitaliseringen er realiseret.

  Som bilag vedlægges Beskæftigelsesplanen 2019 samt bilag til Beskæftigelsesplanen (forbedringsforslag).

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke merudgifter forbundet med beskæftigelsesplanen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 16
  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskab 2017
  Sagsid.: 19/2172

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2017, som er modtaget fra Børne- og Socialministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen for regnskab 2017 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget anbefaler sagen over for ØU/KB med den bemærkning, at forvaltningen er i gang med kvalitetskontrollen af personsager

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har 22. februar 2019 modtaget decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2017.

  Revisor konkluderer, at Dragør Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

  Opfølgning for regnskabsåret 2016

  Ministeriet henstillede i decisionsskrivelse af 16. januar 2018, at Dragør Kommune lavede en aftale med Tårnby Kommune med henblik på at sikre kvalitetskontrol på personsagsområderne efter serviceloven §§ 41, 42 og 100.

  Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at kommunen fortsat ikke har etableret kvalitetskontrol. Ministeriet henstiller, at Dragør kommune udarbejder en aftale med Tårnby Kommune.

  Ministeriet anmoder revisor om at følge op på forholdet i forbindelse med beretningen for 2018.

  Revision på det sociale område

  Der er ikke konstateret fejl eller mangler i administration af de omfattende ordninger på det sociale område.

  Fravalg af personsagsgennemgang

  Revisor har fravalgt personsagsgennemgang på refusionsberettigede udgifter til flygtninge, jf. dagtilbudslovens § 99 med begrundelsen, at kommunen ingen udgifter havde herefter i 2017.

  Derudover har revisor fravalgt personsagsgennemgang på servicelovens § 41 om merudgifter til børn, § 42 om tabt arbejdsfortjeneste, § 100 om merudgifter til voksne samt §§ 109-110 om botilbud.

  Områderne er fravalgt med begrundelsen, at 1) der ikke er sket væsentlige ændringer i lovgivningen, 2) revisor ved seneste års revision ikke har konstateret fejl på området, 3) kommunens forretningsgange på området er uændrede, 4) personalet er uændret og 4) IT-systemerne er uændrede.

  Ministeriet henstiller, at revisors begrundelse for fravalg fremadrettet tydeliggøres.

  Temarevision 2017: §181 om statsrefusion af udgifter til flygtninge

  Revisor vurderer, at Dragør Kommune har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for hjemtagelse af refusion efter servicelovens §181. Der er tiltrækkelig dokumentation i de sager, hvor kommunen har hjemtaget refusion, og refusionen er hjemtaget korrekt.

  Revisors gennemgang har ikke givet anledning til væsentlige anbefalinger i forhold til yderligere konkrete tiltag vedr. hjemtagelse af refusion efter servicelovens § 181.

  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 17
  Tilbage fra høring Svømmehal - åbningstider og pris-og takstpolitik
  Sagsid.: 19/1350

  RESUMÉ:

  I forbindelse med åbningen af den nye svømmehal i Dragør er det nødvendigt at tage stilling til principper for svømmehallens åbningstid og pris- samt takstpolitik.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 3. april 2019 principper for svømmehallens åbningstid og pris- og takstpolitik, der herefter er sendt i offentlig høring. Udvalget skal af denne grund tage stilling til i alt 9 høringsvar, der er opsummeret i dette dokument og som foreligger i dets fulde længde som bilag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget anbefaler overfor ØU og KB, at man godkender principperne for svømmehallens åbningstider og takst- samt prispolitik, der på BFKU møde d. 3. april blev korrigeret. 

  2.

  at

  Hollænderhallens ledelse i så vid udstrækning som muligt tager hensyn til de forhold der er udtrykt i høringssvarene i den konkrete planlægning af tider.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad. 1+2:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget besluttede, at hallinspektøren deltager på BFKU møderne i august og december 2019 og her giver udvalget en evaluering i forhold til planlægningen af tiderne mm.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU sendte d. 3. april principperne for åbningstid samt pris-og takstpolitik for den nye svømmehal i åben høring, og med direkte henvendelse til følgende: Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Hollænderhallens Brugerråd, Skolerne og Dragør Svømmeklub (se evt. vedlagte bilag).

  På mødet d. 3. april godkendte udvalget, at materialet sendes i høring med følgende justeringer:

  • Skolernes rådighedstid reguleres så den er retvisende
  • At der tirsdag og torsdag mellem 10.30-14.00 lukkes 3 baner for offentlighed således, at handicappede, institutioner og ”aktiviteter for voksne” kan få plads.
  • At der holdes offentligt åben søndag frem til kl. 17.00.
  • At der i høringsmaterialet gøres opmærksom på, at svømmeforeninger kan ansøge om særlige indskrænkninger i den offentlige åbningstid til at afholde svømmestævner
  • At månedskortet fjernes, at ½ års kort hæves til 1700 kr., at 1 årskort hæves til 2500
  • At der holdes åbent i påske, pinse og den sidste uge i skolernes sommerferie.

  Høringsvar

  På baggrund heraf er der kommet i alt 9 høringsvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opsummeres høringssvarene kort.

  1. HBR (Hollænderhallens Brugerråd)

  Det pointeres at der skal være rimelige ansættelsesforhold for svømmeklubbens ansatte og svømmehallens personale. Rådet opfordrer derfor at udvise omtanke i forhold til hvem der bruger svømmehallen, sådan at fordelingen af svømmehallens brugere også tiltænkes i forhold til de ansætte for kontinuerlige intervaller, og dermed rimelige og mere attraktive ansættelsesvilkår.
  Der gives et eksempel i forhold til forslaget om at Dragør Svømmeklub tildeles søndag kl. 17-19, hvilket Rådet mener er uhensigtsmæssigt for Svømmeklubbens ansatte samt, ifølge rådet, rammer forkert i forhold til målgruppen som vil benytte svømmehallen i dette tidsrum.

  Rådet anbefaler at svømmehallens åbningstider søndag eftermiddag deles mellem offentlig åbningstid og Svømmeklubbens tilbud, men gør alligevel opmærksom på den fleksibilitet der må tiltænkes, da behov for brugen af svømmehallen ikke vides før denne tages i brug.

  1. DH Dragør og Handicaprådet 

  Rådet gør opmærksom på at der ikke er afsat tid i varmvandsbassinet til handicapsvømning, hvilket undrer rådet da det skulle være en fordel for personer med forskellige handicap at komme i varmtvandsbassin.

  Der fremsættes ønske om 2x2 timer i varmvandsbassinet i et tidsrum ml. 8-16 tirsdag og torsdag, samt 2x2 timer i varmtvandsbassinet i et tidsrum 16-21 om mandagen.

  Rådet gør opmærksom på, at man bør indtænke at handicap svømning og mor/barn- samt babysvømning ikke ligger for tæt op ad hinanden, da det ifølge DH Dragør og Handicaprådet kan give problemer i brugen af handicap/familierummene.

  Der gives desuden ønske om, at svømmehallen har åbent i ferier sådan at personer med funktionsnedsættelse kunne anvende varmtvandsbassinet.

  1. Dragør Svømmeklub

  I samarbejde med DGI har Dragør svømmeklub, på baggrund af demografi, befolkningssammensætning, erfaringer og feedback fra næsten 300 kommende svømmere, sammensat et program der skal tilgodese alle borgergrupper i Dragør. Af denne undersøgelse, anses der at være særlige behov, der omfatter mange borgere:

  - Børn og unge som ikke kan svømme, børn helt op til 12 år.

  - Pensionister, der ønsker reelle vandtilbud, er ikke bare er ”fri svømning”.

  - Forældre interesseret i vandtilbud samtidig med at deres børn svømmer.

  - Stigende interesse for vandsport hos voksne, herunder særligt mastersvømning på eliteplan, TRI, medley svømning, vandgymnastik og varmtvandstilbud.


  Svømmeklubben har desuden allerede 300 forhåndstilmeldinger, lavet en fastholdelses politik der får unge til at blive i deres sport, samt er ekstra opmærksom på at være fleksibel det første år.

  Svømmeklubben anmoder udvalget om at inddrage følgende synspunkter uddybet i forhold til tildeling af vandtid til Dragør Svømmeklub: Pensionister bryder sig sjældent om at blive ”blandet” med børn, ekstraordinært stort behov for svømmetid for børn op til 12 år, i forhold til ansættelse af trænere ønskes der kontinuerte tidsintervaller sådan at Dragør Svømmeklubs ansatte kan ansættes under anstændige rammer og ikke arbejde i korte tidsrum ad gangen, Svømmeklubbens forelagte tidsrum kl. 17-19 om søndagen anses problematisk i forhold til at få personalle samt at tiltrække børnefamilier. Der gives i stedet ønske om at få det lille bassin fra kl. 14 eller 15 i stedet, samt 3 baner i det store bassin til forældre.

  Det opfordres desuden at udvalget har tillid til og tildeler halinspektøren, samt Hollænderhallens personale og brugerråd, de fornødne beføjelser til at administrere haltiden til glæde for flest muligt.

  1. Ældrerådet i Dragør


  Ældrerådet konstater at foreningens synspunkter er blevet fremført i Folkeoplysningsudvalget (FOU) af Renee Schwaner.

  1. Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole

  Skolebestyrelsen for Store Magleby skole ønsker at sikre elevernes mulighed for svømmeundervisning, hvilket forstås som én årgang på skolen enten mandag, tirsdag eller fredag (koordineret ift. de øvrige Dragør skolers ønsker for tidspunkt).

  I forbindelse med ibrugtagningen af svømmehallen, udtrykker skolebestyrelsen bekymring for skolens økonomi, da svømmeundervisning kræver én voksen til 15 elever, hvorfor der skal planlægges med to lærer til hvert hold. Som alternativ til ekstra lærerpersonale fra skolens side kunne det overvejes at gøre brug af svømmehallens personale, hvilket dog også nævnes som en merudgift som potentielt er dyrere.

  1. Skolebestyrelsen for Dragør Skole

  Skolebestyrelsen på Dragør Skole gør opmærksom på at skolernes rådighedstid, der ligger fra 8.00-16.00, bør tilpasses sådan at skoledagen slutter kl. 15.00. Skolebestyrelsen har ikke yderligere kommentarer, så længe der er afsat den fornødne tid og baner til at afvikle undervisningen.

  1. Privat person A

  Der fremstilles ønske om at svømmehallen åbner kl. 6.00 om morgenen på hverdage. Det foreslås samtidig at svømmehallen ikke behøver at være åben til kl. 21.00, men at kl. 20.00 anses ideelt. Som morgensvømmer gør borgeren opmærksom på, at der i Sundby Badet og Frankrigsgade svømmehal var mange svømmere kl. 6.00 om morgenen.

  1. Privat person B

  Det påskønnes at svømmehallen har åbent for offentligheden i hele svømmehallens åbningstid. Der fremsættes ønske om, at svømmehallen åbner kl. 6.00 og evt. lukker kl. 20 i stedet for kl. 21. Morgensvømning fremhæves som populært, for mange inden de skal på arbejde.

  1. Privat person C

  Der udtrykkes ønske om, at man kan svømme før arbejde i tidsrummet 6.30-8.00 (inkl. bad før og efter), at familiens børn om muligt vil benytte svømmehallen ml. 14.15-17.00 mandag-fredag.
  Der gøres opmærksom på at ingen andre svømmehaller på Amager har åbent fredag eftermiddag, og dette ville derfor være et ønske, ligesom weekendåbningstider foreslås at kunne være ml. 9.00-14.00. Prissætningen som i Københavns Kommune synes rimelig.

  Generelt giver høringssvarene udtryk for, at der ønskes mulighed for svømning tidligt om morgenen. Der er ingen videre kommentarer i forhold til takst- og prispolitik for svømmehallen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 18
  Revision af Regulativ for udlejning af skurgrunde på Dragør Havn
  Sagsid.: 18/3646

  RESUMÉ:

  Administrationen har revideret Regulativ for udlejning af skurgrunde på Dragør Havn.

  Der skal tages stilling til, om det reviderede regulativ kan godkendes til ikrafttræden pr. 1. juli 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det reviderede regulativ godkendes til ikrafttræden pr. 1. juli 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgets møde i februar 2019 hvor sagen blev besluttet udsat.

  Beslutningen blev taget bl.a. på baggrund af et ønske om en uddybning af sagen.

  I sagen fra februar 2019 var oplyst følgende:

  • Ændringerne er overvejende af redaktionel karakter, hvor ”Brugerbestyrelsen for Havnen (BBH) er udskiftet med ”Havneadministrationen”, og ”Økonomi- og Planudvalget” er erstattet af ”Økonomiudvalget”.

  I øvrigt er der følgende indholdsmæssige ændringer:

  • Der er ikke krav om fartøj med plads i havnen for erhvervsdrivende med erhvervsmæssig tilknytning til havnen; dog således at skure fremadrettet ikke tildeles erhverv på havnen som allerede er etableret i egne lejemål.
  • Behov for skurgrund skal vurderes ved ansøgning om skur nr. 2, hvor det før var ved skur nr. 3.
  • Der er ikke længere mulighed for fremleje.
  • Årlig dokumentation for ret til opretholdelse af lejemål erstattes af dokumentation på forlangende.”

  Administrationen kan supplerende oplyse, at ændringerne er begrundet i, at BBH er nedlagt og at udlejning af arealer i øvrigt hører under Økonomiudvalgets område.

  Grunden til at det foreslås, at erhvervsdrivende med egne lejemål på havnen ikke kan leje et skur er, at skurene ønskes anvendt til oprindeligt formål – opbevaring af grej til fiskeriformål og lignende, men ikke til rene lagerformål.

  Ventelisten til skure er lang, og derfor foreslås der en behovsvurdering ved ansøgning om skur nr. 2 for om muligt at tilgodese flest på ventelisten der ikke allerede har et skur/en skurgrund.

  Forbuddet mod fremleje har afsæt i et ønske om at havneadministrationen skal vide hvem der er lejer og bruger – og dermed kan kontaktes ved behov herfor.

  Havneadministrationen har ikke ressourcer til at foretage opfølgning på, om den fornødne dokumentation foreligger. Derfor foreslås årlig dokumentation erstattet af ”dokumentation på forlangende”.

  Der ud over kan administrationen oplyse, at ventelisten administreres på dén måde, at når en skurejer ønsker at afhænde sit skur, så opsiger den pågældende lejer lejeaftalen vedrørende grunden.

  Såfremt der er et skur på grunden vurderes dette ud fra hvilken stand det er i - og ud fra om der er indlagt strøm.

  Det er de faktorer som indgår i vurderingen – og anvendelse af ekstra dyre materialer – eller f.eks. installation af varmekilde eller isolering af skuret udløser ikke en højere vurdering; herunder fordi skurene ikke må anvendes til ophold.

  Den der står først på ventelisten tilbydes herefter skuret/grunden. Takker den pågældende nej til skuret, tilbydes dette til den der står næst på ventelisten. Den der har takket nej til skuret/grunden bevarer sin position på ventelisten og vil således som den første få tilbudt det skure/den grund der bliver ledig næste gang.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019

  Bilag

 • 19
  Godkendelse af demokratiudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 19/2331

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalget har afsluttet deres arbejde med at give anbefalinger til styrket borgerinddragelse og lokaldemokrati i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at

  1. Demokratiudvalgets anbefalinger (rapporten) til borgerinddragelse og lokaldemokrati godkendes, som inspiration til den gode borgerinddragelsesproces.

  Såfremt demokratiudvalgets anbefalinger godkendes, indstilles det, at demokratiudvalgets supplerende anbefalinger til implementering (fremlagt på ØU den 14.maj 2019) godkendes:  

  2. Der oprettes en pulje til borgerinddragelse

  3. Hvert fagudvalg iværksætter 1 borgerinddragelsesprojekt det næste år

  4. Demokratiudvalget fortsætter som frivillige ‘ambassadører’

  5. Der gennemgøres en evaluering om 1 år

  6. Der oprettes en side på www.dragoer.dk med anbefalingerne, interviews med demokratiudvalget og løbende erfaringer/projekter

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1-6:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Demokratiudvalget er et §17,4 udvalg med reference til Økonomiudvalget. Udvalget tiltrådte i september 2018, efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommissoriet den 24.05.2019, samt udvælgelse af repræsentanter fra administrationen og borgere den 30.08.2019.

  I kommissoriet for demokratiudvalget fremgår det, at udvalgets formål er: ”(…) at levere anbefalinger om metoder til at styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen.” Vedlagt som bilag er demokratiudvalgets anbefalinger. Til slut i anbefalingerne fremgår også udvalgets kommissorium.

  På Økonomiudvalgsmødet den 14.05.2019 fremlagte demokratiudvalgets formand, Helle Barth (V), udvalgets anbefalinger, som efterfølgende blev drøftet. I oplægget fremlagde formanden også udvalgets anbefalinger til implementering af anbefalingerne, såfremt de godkendes.

  Hvis anbefalingerne til implementering og en pulje til borgerinddragelse (ad 2) godkendes, vil denne blive lagt frem som et forslag til beslutning ved budgetforhandlingerne i efteråret.

  Videre proces:

  · Såfremt Økonomiudvalget godkender demokratiudvalgets anbefalinger, fremlægges de til orientering i en ny sag på Kommunalbestyrelsesmødet den 20.juni.

  · I forlængelse heraf vil administrationen efter sommerferien fremlægge en ny sag for Økonomiudvalget, hvori det vil fremgå, hvordan der kan arbejdes videre med anbefalingerne. Heri vil det desuden fremgå, hvad det vil forudsætte af ressourcer i administrationen.     

  LOVE/REGLER:

  -

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  -

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der oprettes en side på www.dragoer.dk, hvor demokratiudvalgets anbefalinger lægges op. De vil blive suppleret med interviews fra udvalgte medlemmer af udvalget, samt løbende opdateres med inspiration. 

  Der vil desuden udarbejdes en pressemeddelelse, og anbefalingerne vil blive trykt i et mindre antal eksemplarer til udlevering i Borgerservice på Rådhuset samt på bibliotekerne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  -

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 11.juni 2019.

  Bilag

 • 20
  Godkendelse af strategi for rekruttering og fastholdelse
  Sagsid.: 18/4293

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget bestilte den 12.juni 2018 en rekrutteringshandleplan for Dragør Kommune. I sagen for Økonomiudvalget den 20.september 2018 blev procesplan og aftaler fremlagt, med henblik på udarbejdelse af en strategi for rekruttering og fastholdelse i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at strategi for rekruttering og fastholdelse i Dragør Kommune godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jf. sagen for Økonomiudvalget den 20.september 2018 er formålet med strategien at pege på de bedste værktøjer til at sikre god rekruttering og fastholdelse, så vi i Dragør Kommune altid kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere til det fortsatte arbejde med at udvikle organisationen og det gode liv i Dragør Kommune.

  Fordi Sundhed og Omsorg i øjeblikket er det område, som oplever de største udfordringer med rekruttering, er det besluttet at fokusere på dette område i strategien. Anbefalingerne i strategien er dog også skrevet således, at andre områder vil kunne anvende dem til inspiration.

  Videre proces og implementering:

  • Såfremt Økonomiudvalget godkender strategien, vil den blive omsat til konkrete initiativer på de relevante områder. Strategien vil desuden tjene til at målrette centrale aktiviteter og understøttelse af områderne. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11.juni 2019.

  Bilag

 • 21
  Rekruttering af ny kommunaldirektør
  Sagsid.: 19/2594

  RESUMÉ:

  I forbindelse med rekruttering af ny kommunaldirektør pr. 1. januar 2020, skal der ske valg af konsulentfirma og proces for rekruttering af ny direktør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomiudvalget

  1. vælger et af de tre indhentede tilbud vedrørende bistand til rekrutteringen af ny direktør,

  2. godkender at ansættelsesudvalget vil bestå af Økonomiudvalget, direktør Mette Jeppesen, direktør Asger Villemoes Nielsen, stabschef Amalie Sommer samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af HMU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1:

  Genitor vælges.

  Ad 2:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget blev den 24. januar 2019 orienteret om at kommunaldirektør Kenneth Kristensen har valgt at fratræde sin stilling pr. 31. december 2019.

  Administrationen har inviteret 3 rekrutteringsfirmaer til at afgive tilbud.

  Firmaerne er blevet bedt om at afgive tilbud på bistand til rekrutteringsprocessen, herunder interviews af ansættelsesudvalget, formulering af job- og personprofil og jobannonce, annoncering, modtagelse af ansøgninger, udvælgelse, test, referencer samt to runder jobsamtaler.

  Vedhæftet som lukkede bilag er tilbud fra 3 rekrutteringsfirmaer.

  På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om valg af rekrutteringsfirma, forhandler administrationen en endelig tidsplan på plads med det udvalgte rekrutteringsfirma.

  Det foreslås at ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalget, direktør Mette Jeppesen, direktør Asger Villemoes Nielsen, stabschef Amalie Sommer samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af HMU.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til rekrutteringsfirma og udgifter til annoncering afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 22
  Forslag fra O - Praksis og lovgivning om integration af flygtninge og brug af børneattester
  Sagsid.: 19/2688

  RESUMÉ:

  Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti om praksis og lovgivning om integration af flygtninge og brug af børneattester, fremsat på Økonomiudvalget den 14.maj 2019.

  INDSTILLING:

  Anne Funk (O) har den 5. maj 2019 bedt om at få følgende medlemsforslag på dagsordenen. På Økonomiudvalgsmødet den 14.maj 2019 blev det besluttet, at administrationen først undersøgte gældende praksis og lovgivning, som hermed er fremlagt i sagen.

  Medlemsforslaget fra Dansk Folkeparti:  

  ”Dragør kommune har i dag ikke en generel regel om ”rene/blanke” straffeattester/børneattester.

  Med forslaget vil det således være ens regler for alle. I Danmark skal man nemlig fremvise børneattest, når man arbejder med børn! Det skal selvfølgelig også gælde for flygtninge!

  Dragørs forældre skal kunne stole på at alle - uden undtagelse - der arbejder med vores børn har en ren børneattest.

  ”Dansk folkeparti foreslår at vi præciserer reglerne for indhentelse af børneattester i Dragør kommune, således at det fremgår, at børneattesten skal indeholde oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år inden for de seneste 10 år for at have gyldighed.

  Det skal dog være således, at det for personer, der endnu ikke er fyldt 25 år, vil være fyldestgørende med en attest, der går tilbage til personens 15. år, under forudsætning af at vedkommende har været bosiddende i Danmark i de seneste 10 år.”

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Sagen udsættes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som baggrundsinformation skal det oplyses, at der i de seneste ti år ikke har været ansat flygtninge i Dragør Kommune med tilknytning til børn og unge under 15 år.

  Tekst fra medlemsforslaget: ”Dragør kommune har i dag ikke en generel regel om ”rene/blanke” straffeattester/børneattester.

  Med forslaget vil det således være ens regler for alle. I Danmark skal man nemlig fremvise børneattest, når man arbejder med børn! Det skal selvfølgelig også gælde for flygtninge!

  Dragørs forældre skal kunne stole på at alle - uden undtagelse - der arbejder med vores børn har en ren børneattest.”

  Svar: Dragør Kommune har og praktiserer gældende regler for indhentning af børneattester, og disse gælder for alle.  Det følger af Børneattestloven, at arbejdsgiver altid skal indhente en børneattest, inden man ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med eller færdes blandt børn under 15 år.

  Tekst fra medlemsforslaget: ”Dansk folkeparti foreslår at vi præciserer reglerne for indhentelse af børneattester i Dragør kommune, således at det fremgår, at børneattesten skal indeholde oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år inden for de seneste 10 år for at have gyldighed.

  Det skal dog være således, at det for personer, der endnu ikke er fyldt 25 år, vil være fyldestgørende med en attest, der går tilbage til personens 15. år, under forudsætning af at vedkommende har været bosiddende i Danmark i de seneste 10 år.”

  Svar:En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme mv. om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattesten adskiller sig derudover fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller bødens betaling.

  En offentlig myndighed må ikke stille et absolut krav om, hvor langt børneattesten går tilbage. Der er ikke hjemmel i børneattestloven til at stille krav til, hvor længe en børneattest skal gå tilbage for at være gyldig.

  Praksis er, at indhentelse af børneattest ikke står alene i vurderingen af ansøgers ansættelsesforhold. Der kan derfor altid indhentes yderligere informationer om en ansøger i de situationer, hvor børneattesten vurderes ikke at være dækkende. Her vil det bero på det almindelige forvaltningsretlige krav om saglighed og de grundlæggende principper i persondatalovens § 5, i hvilket omfang yderligere oplysninger bør tilvejebringes. Arbejdsgiver skal i den forbindelse være opmærksom på, at det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke (direkte eller indirekte) må forskelsbehandle bl.a. på grund af race, hudfarve, national, social eller etnisk oprindelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

  Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud

  Bekendtgørelse om dagtilbud – kapitel 10

  Integrationsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ansættelse af medarbejdere med fast færden blandt børn under 15 år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

 • 23
  Forslag fra V - Stillingtagen til videre proces vedrørende Kongelundslejren
  Sagsid.: 19/2762

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ændringsforslag fra liste T: T foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for at etablere et Naturpark Amager støttepunkt på Asyl-ejendommen i et tæt samarbejde med DGI, Nordea-fonden og andre interesserede fonde. 

  For stemte:

  6 (A+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  AV fremsætter ændringsforslag: ”At forvaltningen går i dialog med Udlændingestyrelsen m.fl. om mulighed for at afholde ”Åbent hus” på Kongelundsgrunden for interesserede borgere og foreninger en lørdag i August måned. Efterfølgende, i tilslutning til ”Åbent hus”, afholder forvaltningen en workshop for inviterede borgere og interessenter om muligheder og ideer til anvendelse af Kongelundsgrunden. Opsamling af ide-materialet fra workshoppen forelægges kommunalbestyrelsen.”

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”At forvaltningen går i dialog med Udlændingestyrelsen om mulighed for at afholde ”Åbent hus” på Kongelundsgrunden for interesserede borgere og foreninger en lørdag i August måned. Efterfølgende, i tilslutning til ”Åbent hus”, afholder forvaltningen en workshop for inviterede borgere og interessenter om muligheder og ideer til anvendelse af Kongelundsgrunden. Opsamling af ide-materialet fra workshoppen forelægges kommunalbestyrelsen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

 • 24
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ingen meddelelser.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede på punktet.

 • 25
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Intet til eventuelt.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede på punktet.