Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. august 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Salg af Hovedgaden 29 - vilkår, udbudsmateriale (lukket)
  Sagsid.: 19/2124
 • 2
  Salg af Høgevænget 5-7 - vilkår, udbudsmateriale (lukket)
  Sagsid.: 19/2122
 • 3
  Salg af Jægervej 30
  Sagsid.: 19/2156

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal iværksættes salg af ejendommen Jægervej 30 og i givet fald på hvilke overordnede vilkår.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Jægervej 30 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer,

  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for at ejendommen - eller dele heraf - fremover huser hjemmeplejen. Derved kan der blive plads til et sundheds- og lægehus på Wiedergården.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag til ad 1 fra A-gruppen:

  At det besluttes at udbyde ejendommen Jægervej 30 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer og gerne med flere boligenheder med respekt for omgivelserne.

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+(Peter Læssøe (T))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Ebbe Kyrø (T))

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. maj 2019 at ”sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling i ØU”.

  Fra tidligere sagsfremstilling:

  I budgetaftalen 2019-2022 indgået mellem A O og V er det forudsat at en optimering af ejendomsstrukturen indebærer salg af 3 institutionsejendomme: Høgevænget 5-7, Hovedgadens SFO samt Jægervejens SFO.

  Denne sag omhandler salget af Jægervejens SFO.

  Ejendommen er ikke omfattet af hverken lokalplan eller byplanvedtægt.

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 4.01, hvor rammebestemmelser for lokalplanlægningen fastlægger, at anvendelsen fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx institutioner), og at bebyggelse til boligformål primært skal være åben, lav boligbebyggelse”.

  Grunden er 1716 m2 stor, og vil således kunne udstykkes før et udbud med henblik på salg af 2 parceller. Dette vil blive belyst senere når udbudsvilkårene skal godkendes.

  Administrationen anbefaler – såfremt salgsprocessen besluttes iværksat – at administrationen indhenter 3 tilbud fra uafhængige ejendomsmæglere på en gennemførelse af udbudsprocessen for Dragør Kommune.

  Administrationen antager det laveste tilbud og iværksætter udarbejdelsen af udbudsmateriale som vil blive forelagt til politisk godkendelse

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse skal salg af kommunens faste ejendomme – med ganske få, specifikke undtagelser – ske gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieringen af udgift til ejendomsmægler, annoncering m.v. fragår provenuet ved salget af ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

 • 4
  Engparken - årsregnskab 2018
  Sagsid.: 19/3606

  RESUMÉ:

  I henhold til gældende regler skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskaberne for de almene boliger med hovedsæde i kommunen.

  Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2018 for Engparken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2018 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 19. september 2019 godkendes med følgende hovedindhold:

  A. Generel drøftelse af boligselskabets økonomi.

  B. Drift og vedligehold; herunder status for helhedsplanen og

       det videre arbejde; herunder stop for genudlejning.

  C.  Afledning af regnvand.

  D. Beboersammensætning og anvisning; herunder orientering  

       af anviste beboere om indeklima.

  E. Evt. muligheder for samarbejde om parkerings- og trafikfor-

       hold.

  F.  Status på affaldssortering.

  G.  Eventuelt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har ultimo juni 2019 modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2018.

  Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

  Boligorganisationen har realiseret et overskud på 5.656 Kr. i regnskabsperioden som er begrundet i færre mødeudgifter.

  Organisationens egenkapital er på 12.094.533 Kr., og den samlede disponible egenkapital 3.479.854 Kr.

  Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et resultat på ca. 580.000Kr. Kr.

  Dispositionsfonden udgjorde 11.659.482 Kr. ved regnskabsårets afslutning. Heraf er 3.228.342 Kr. disponibel dispositionsfond.

  Den samlede disponible egenkapital udgør ca. 12.270 Kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfonde 11.383 kr. og den disponible arbejdskapital 887 kr. pr. lejemålsenhed.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2018 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 19. september 2019 og administrationen anbefaler at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-G.

  Indholdet af udkast til dagsorden afspejler de forhold kommunen ønsker drøftet og de emner som boligselskabet p.t. har fremsendt ønske om at drøfte.

  Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 5
  Revisionsberetning vedr. Regnskab 2018
  Sagsid.: 19/1232

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årsberetning (revisionsberetning nr. 24) vedrørende regnskabet 2018 fra BDO Kommunernes Revision godkendes,

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen fremlægger en konkret plan for hvilke tiltag forvaltningen vil gennemføre for at udbedre de forhold, som BDO beskriver i revisionsberetningen.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (A+V)

  Anbefales over for KB.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB med den tilføjelse, at regnskab 2018 også godkendes. Faktuelle fejl rettes inden endelig udgivelse.

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 2. maj 2019 årsregnskabet 2018 til revisionen.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 674, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”


  I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen,

  som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse     

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 22. august.

  Regnskab 2018 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019

  Bilag

 • 6
  2. budgetopfølgning 2019 på BEPUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFPUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 7
  2. budgetopfølgning 2019 på BFKUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede børneområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  For stemte:

  6 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes budgetoverholdelse. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede børneområde.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 8
  2. budgetopfølgning 2019 på SSAUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug vedr. den private og kommunale hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården samt på det specialiserede voksenområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  På SSAU’s område er der et forventet merforbrug på privat og kommunal hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården. Administrationen har ligeledes noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede voksenområde.

  Baggrundsnotat vedr. status for kommunens samlede økonomi er vedlagt som bilag 1. Særskilt notat om status på ældreområdet er vedlagt som bilag 2.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for ca. 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 9
  2. budgetopfølgning 2019 på SUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og det forventes overordnet at der er et forventet merforbrug til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 15-08-2019

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes budgetoverholdelse. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug på skoleområdet som følge af flere udgift er til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for ca. 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 15. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 10
  2. budgetopfølgning på ØUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  Aktivitetsbilledet efter årets første halvår kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019

  Bilag

 • 11
  Revideret tidsplan for budgetprocessen
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen er på grund af valget udskudt, hvilket påvirket Dragør kommunes budgetproces.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den reviderede tidsplan for budget 2020-2023

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  De årlige økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen er normalt færdige inden sommerferien så kommunerne kan se påvirkningen af deres økonomi ultimo juli. Dragør kommunes tidsplan for budget 2020 – 2023, havde indarbejdet denne forventning.

  Folketingsvalget har udskudt forhandlingerne der først forventes færdiggjort omkring 1. september.

  De udskudte forhandlinger påvirker den del af Dragør kommunes budgetproces som er efter sommerferien.

  Administrationen har derfor udarbejdet en revideret tidsplan for budget 2020-2023, som er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Bilag

 • 12
  Bevilling vedr. udlodning af provenu efter salg af HMN GasNet P/S
  Sagsid.: 19/3048

  RESUMÉ:

  I forbindelse med salg af HMN GasNet P/S har Dragør Kommune pr. 27. maj 2019 modtaget 8.608.600 kr.i udlodning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget vælger muligheden for at betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse,
  1. at det udloddede provenu tilføres kassebeholdningen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  HMN GasNet P/S er pr. 29. marts 2019 solgt til Energinet. I den forbindelse er det på repræsentantskabsmøde den 29. april blevet besluttet, at der skal udloddes i alt 1,4 mia. kr. til interessentkommunerne.

  Dragør Kommunes andel af den samlede udlodning udgør 8.608.600 kr.

  Midlerne er omfattet af modregnings- og deponeringsregler, som betyder, at kommunen enten skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning af bloktilskud), eller betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning af bloktilskud) og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse af 1/10 af deponeringen årligt.

  Muligheden hvor der betales 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse er, set over tid, den løsning der vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune.

  Denne model blev ligeledes anvendt i forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S, jf. sagsid 18/1580.

  Ifølge HMN GasNet vil en del af det udloddede beløb vedrøre kommunens indskudskapital, og vil derfor kunne fratrækkes ved opgørelsen af nettoprovenuet og holdes uden for modregning.

  Det er på nuværende tidspunkt uafklaret om dele af udlodningen kan holdes ude af modregningen. KL er p.t. i gang med at afklare dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det udloddede provenu (efter modregning) tilføres kassebeholdningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 13
  Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
  Sagsid.: 19/3166

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal årligt frem til og med 2020 årligt godkende budgetfordelingsnøglen mellem kommunerne i Hovedstadens beredskab. Budgetfordelingsnøglen 2020 er uændret for Dragør Kommune og den har således ingen økonomisk betydning. Fordelingen skal godkendes af kommunerne jf vedtægten.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2020.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bidraget til tjenestemandspensioner justeres årligt som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd. Mellemværende mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres på baggrund af dette. Metode og proces for beregning af den årlige budgetfordelingsnøgle blev godkendt på bestyrelsesmødet 20. juni 2018.

  Den justerede budgetfordelingsnøgle, som følge af justeringen af tjenestemandspensionerne, fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2020.

  På bestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev forslag til budget 2020 indeholdende en justeret budgetfordelingsnøgle godkendt.

  Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

  Alle tal i pct.

  2019 B-nøgle

  2020 B-nøgle

  Albertslund

  1,79

  1,79

  Brøndby

  1,96

  1,96

  Dragør

  1,13

  1,13

  Frederiksberg

  8,33

  8,33

  Glostrup

  1,32

  1,32

  Hvidovre

  2,95

  2,96

  København

  80,33

  80,31

  Rødovre

  2,19

  2,20

  Total

  100

  100

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse.

  Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2020 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

  Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Såfremt forslaget tillige godkendes af Ankestyrelsen i løbet af 2019, vil det være sidste gang, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

 • 14
  Frigivelse - Handicapvenlige tiltag 2019
  Sagsid.: 19/257

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2019, der er afsat i det reviderede anlægsbudget 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handicapvenlige tiltag 2019, og at rådighedsbeløbet frigives,

  2.

  at

  beløbet anvendes til etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved 3 af 4 overgange ved signalanlæg Kirkevej / Møllegade.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i det reviderede anlægsbudget 2019 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2019.

  På møde i Handicaprådet den 18. juni 2019 blev følgende besluttet:

  Hvis det er muligt inden for den afsatte ramme, ønskes etableret vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved signalanlægget Kirkevej / Møllegade.

  Alternativt droppe tiltagene i fodgængerovergangen på krydsets nordlige side på tværs af Hovedgaden, hvis de samlede udgifter derved kan holdes inden for den afsatte ramme.

  Alternativt etablere vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved krydset Krudttårnsvej / Søndre Tangvej, hvis ingen af ovenstående ønsker er mulige inden for den afsatte ramme.

  Administrationen har modtaget tilbud på ændringer af signalanlægget Kirkevej / Møllegade. De samlede udgifter overstiger det til rådighed værende beløb på 133.200 kr. (se under Økonomi). Derimod kan alternativet holdes inden for budgettet, hvor tiltag på den nordlige side på tværs af Hovedgaden droppes. Administrationen anbefaler derfor at iværksætte dette alternativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 104.100 kr. til Handicapvenlige tiltag 2019 er afsat i det reviderede anlægsbudget 2019.

  Endvidere er der overført anlægsmidler fra anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2018, hvoraf 29.100 kr. ikke er disponeret og kan anvendes.

  I alt giver dette et rådighedsbeløb på 133.200 kr. (104.100+29.100).

  Dette kan finansiere etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved 3 af 4 overgange ved signalanlægget Kirkevej / Møllegade, der samlet beløber sig til 124.000 kr.

  Ændringerne i et fuldt ombygget signalanlæg på Kirkevej / Møllegade, inklusiv overgangen på tværs af Hovedgaden beløber sig til 155.000 kr. Dette overstiger rådighedsbeløbet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Anlægsønskerne har senest været drøftet på møde i Handicaprådet den 18. juni 2019, jf. vedhæftede referat.

  Administrationen har efter modtagelse af tilbud på signalændringerne på anlægget Kirkevej / Møllegade orienteret Handicaprådets formand om prisniveauet, der overstiger rådighedsbeløbet ved en fuld ombygning henholdsvis kan holdes inden for budget ved delvis ombygning, og at administrationen derfor indstiller til ombygning af signalanlægget på Kirkevej / Møllegade ved 3 af 4 overgange i henhold til aftalen på rådets møde i juni måned.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tilgængeligheden for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 15
  Forslag til lokalplan 79 - Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at udarbejde en temalokalplan, der regulerer placering og omfang af tagterrasser på 1. sal for samtlige villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen.

  Formålet med planforslaget er, at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser i forbindelse med opførelse af udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne, herunder altaner og tagterrasser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 79 ”Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne” godkendes med henblik på en offentliggørelse med en høringsperiode på 8 uger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Dragør Kommune modtog en byggeansøgning til et enfamiliehus i 2 etager på Øresunds Alle 21 med en tagterrasse hele vejen rundt om 1. salen.  Ved høring fremsatte omboende indsigelser mod projektet, begrundet i indbliksgener, og forvaltningen vurderede at der er var tale om væsentlige indsigtsgener.

  På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen den 30. august 2018 at nedlægge et såkaldt § 14-forbud i henhold til planloven mod opførelsen af byggeriet og at udarbejde et lokalplanforslag, der regulerer placering og omfang af tagterrasser på 1. sal.

  Efterfølgende besluttede BEPU at gennemføre en 3 ugers indledende høring blandt grundejere i villakvartererne og godkendte administrationens forslag til overordnede principper for lokalplanen, som dette lokalplanforslag tage udgangspunkt i.

  Lokalplanforslagets indhold

  Temalokalplanen dækker størstedelen af kommunens åbent-lav boligområder og regulerer alene placering om omfanget af udendørs opholdsarealer over stueplan, som i lokalplanforslaget defineres som udendørs opholdsarealer placeret over 1,5 m over terræn, målt fra terræn til overkant gulv.

  Planforslaget bestemmer at udendørs opholdsarealerne må samlet set ikke være større end 15 m2 pr. ejendom, kun må opføres i direkte forbindelse med beboelsesbygninger og skal holde en minimums afstand til nabo- og stiskel på 5 m, medmindre de udføres med ugennemsigtig værn på mindst 1,2 m højde. Intentionen med bestemmelserne er at begrænse indbliksgener.

  Planforslaget indeholder en planredegørelse med beskrivelse af bl.a. lokalplanens baggrund, resumé af indholdet samt en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en såkaldt miljøscreening af planforslaget, som skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Det er vurderet, at lokal-planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  Planprocessen

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 4 uger. Hvis der modtages indsigelser kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen. Endelig vedtagelse skal også ske i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra BEPU og ØU.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget skal sendes i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget relaterer sig temaet ”Den nære boligkvalitet” i forslag til Kommuneplanstrategi 2019, jf. pkt. 11 af referat til Kommunalbestyrelsens møde af 20. juni 2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 16
  Køb af ejendommen Kalvebodvej 250, spørgsmål ved. driftsøkonomi
  Sagsid.: 18/1950

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har ved mødet i april 2019 protokolleret en række spørgsmål til mulige anvendelser af Kongelundslejren, i tilfælde af at Dragør Kommune køber området. I sagen gennemgås den forventede driftsøkonomi og anvendelsesmuligheder.   

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter om man ønsker at gå videre med evt. køb af ejendommen Kalvebodvej 250, Center Kongelunden.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Forslag fra A+O+V:

  Sagen udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har ved mødet i april 2019 protokolleret en række spørgsmål til mulige anvendelser af Kongelundslejren. Der henvises også til sagsfremstilling til ØU i april, hvor bl.a. forventede udgifter til vedligeholdelse og drift også er skitseret.

  ØU beslutning, april 2019

  Sagen udsættes mens forvaltningen undersøger følgende og fremlægger for Økonomiudvalget:

  Et overslag for mulige indtægter/udgifter vedrørende Kongelundscenteret (det tidligere asylcenter).

  En foreløbig businesscase skal bla. indeholde svar på følgende:

  · I hvilket omfang kan kommende/nuværende flygtninge boligplaceres i dele af pavillonerne på grunden, herunder muligheden for fællesrum. Hvad vil udgifterne være? Hvad vil kommunen spare på årsbasis ved at opsige pavillonerne ved Rødtjørnen/Halvejen?

  · Hvor mange m2 kan kommunen udleje til foreninger og andre?

  · Hvor mange m2 kan kommunen udleje til f.eks. Socialøkonomiske virksomheder mv.

  · Forvaltningen bedes lave en case på ovenstående.

  · Hvilke aktiviteter kan/vil ungdomsskolen og DGI lave på grunden?

  · Hvor mange m2 ønsker de at benytte?

  · Har Ungdomsskolen/DGI været i dialog med fonde om projekter og finansiering i Kongelunden (området generelt)? Er der kommet svar på disse?

  · Er der andre indtægtsmuligheder på grunden?

  Endvidere ønsker partierne at bygningerne (minus de allerede skimmelsvamp ramte) gennemgås af forvaltningen med henblik på afdækning af eventuelle skader/skimmelsvamp mv.

  AOV ønsker at se en eventuel anskaffelse af kongelundsgrunden i perspektivet af, at der skal være en positiv businesscase der både giver en økonomisk balance, samt mulighed for, at foreninger og andre borgere kan bruge området til aktiviteter. AOV ønsker generelt, at fokusere på, at nye projekter og investeringer fra kommunens side skal hænge sammen med en positiv businesscase.

  Svar på ØUs spørgsmål

  Indtægter og udgifter

  Det er vanskeligt at give et overslag over mulige indtægter vedrørende Kongelundscenteret. På kort sigt kan der forventes meget begrænsede indtægter. På længere sigt kan der muligvis udvikles et outdoor-center, som kan indbringe indtægter i form af husleje og andre typer kontrakter.

  Fondsmidler gives typisk ikke til drift, men til udviklingsaktivteter og anlæg.

  Udgifterne er beregnet ud fra drift og vedligehold af bygninger, herunder el, vand og varme, men uden rengøring og evt opsynsmand.

  Til ibrugtagning i år 1 bør afsættes min. 1 mio. kr., samt 0,7 mio. til fuld drift og vedligehold. Ved opstart i et mindre antal bygninger kan denne udgift reduceres til 0,4 mio. kr. pr år i de første år.

  Udlejning af m2

  Alle ca 2.000 m2 kan i princippet udlejes. Det er ikke muligt at fastslå et lejeniveau, da det typisk afhænger af det konkrete formål.

  Centeret rummer følgende anvendelig bebyggelse:

  Hovedbygning, 380 m2

  Store pavilloner, i alt 460 m2

  Mindre pavilloner, 5 x 230 m2

  Dertil garager og cykelskure.

  Hvis eksempelvis halvdelen af hovedbygningen og begge de store pavilloner udlejes til gennemsnitligt 100 kr. pr. m2 pr år, vil det give en indtægt på 65.000 kr. pr år.

  Hvis udlejning af bygninger som eneste indtægt skulle dække udgifter til drift og vedligehold, skal samtlige 2.000 m2 udlejes til 350 kr. pr. m2 pr år. Det vurderes ikke at være realistisk.

  En driftsøkonomi i balance vil derfor forudsætte indtægter også fra aktiviteter, udleje afgrund o.l.

  Administrationen gør opmærksom på at udlejning til foreninger kan medføre øget tilskud efter folkeoplysningsloven.

  Aktiviteten på området vil være begrænset til fritids- og rekreative formål, med meget begrænset mulighed for erhverv.

  Midlertidig boligplacering af flygtninge

  Det er administrationens vurdering at kommunen ikke har mulighed for selv at give dispensation til at placere flygtninge i midlertidige boliger på området. Der kan muligvis søges en dispensation fra staten.

  Fraflytning og opsigelse af de lejede pavilloner på Rødtjørnen og ved Halvejen vil give en besparelse på ca. 2 mio. kr. pr år.

  Centeret kan muligvis anvendes til fremtidig placering af flygtninge. Hvis der opstår en ny flygtningekrise (dvs. at antallet af nyankomne flygtninge er markant større end i 2018 og hidtil i 2019) og hvis kommunen på det tidspunkt ikke kan anvise andre steder at placere midlertidige boliger, vil man således kunne ansøge erhvervsministeriet (som ansvarlig for Planloven) om dispensation til at placere de nye flygtninge, som vil ankomme på det tidspunkt, på området. Denne dispensation kan ikke forventes at omfatte tidligere ankomne flygtninge.

  Aktiviteter i regi af Ungdomsskolen og DGI

  Ungdomsskolen og DGI vurderer at Kongelundslejren kan blive et vigtigt supplement til Kongelundsfortet. Fortet er begrænset ved sin fysiske afgrænsning og strenge fredninger, og der er derfor aktiviteter som eks. mountainbike, forskellige typer løb eller andet, som med fordel kan ske på et større areal som Kongelundslejren. Aktiviteter bør først og fremmest tage udgangspunkt i rekreative formål og understøttelsen heraf. Det kan være klubfaciliteter, grejbank, arealer til udøvelse af forskellige former for friluftsliv, som supplerer fortet, hallen og de nærliggende kystområder.

  Kontakt til fonde

  Det igangværende projekt: Outdoor Kongelunden er et 3-årigt projekt, etableret i samarbejde mellem Dragør Kommune og DGI Hovedstaden. Projektet har til en 3-årig opstartsfase modtaget 5 mio. kr. i støtte fra Nordeafonden. Der er fra fondens side indikeret, at hvis opstartsprojektet er vellykket, kan der i en efterfølgende fase søges om op til 150 mio. kr.

  Der har ikke været kontakt til Nordeafonden eller andre fonde i relation til Kongelundslejren.

  I regi af Outdoor Kongelundens styregruppe er fremtidig finansiering aftalt drøftet i efteråret 2019. Oprindelig ansøgning til Nordeafonden er vedlagt som bilag. 

  Gennemgang af bygninger

  Forvaltningen har gennemgået bygningerne ved rent visuelt eftersyn. Der er ikke foretaget indgribende undersøgelser.

  Generelt har bygningerne været under opsyn og der har været varme på om vinteren. Området femtræder derfor i rimelig stand. De vedlagte beregninger for drift og ibrugtagning baserer sig på gennemgangen af bygningerne.

  Uddybning af plangrundlag mm.

  Vedhæftede notat uddyber muligheder og begrænsninger ift forskellige typer anvendelse, samt udgifter til drift. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Jf. sagens gennemgang af driftsøkonomi.
  Forventet udgift til ibrugtagning, min. 1 mio. kr. i år 1.

  Forventet udgift til fuld drift ca. 0,7 mio. kr. pr. år, + udgifter til rengøring og evt opsyn/vagttjeneste.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019

  Bilag

 • 17
  Vejledende rådighedsbeløb
  Sagsid.: 19/3061

  RESUMÉ:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni blev det besluttet, at der på møde i august forelægges sag vedrørende vejledende rådighedsbeløb til politisk behandling.

  Det vejledende rådighedsbeløb anvendes i vurderingen af ansøgninger om bevilling af enkeltydelser og personlige tillæg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  satsen for det vejledende rådighedsbeløb i Dragør Kommune justeres til: 

  Enlige:                             3.600 kr.

  Ægtepar/samboende:          5.800 kr.

  Tillæg pr. barn:                  1.300 kr.

  2.

  at

  det vedtages, at satsen for det vejledende rådighedsbeløb fremadrettet reguleres årligt i forhold til forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik,

  3.

  at

  det vedtages, at satsen for det vejledende rådighedsbeløb skal være ens ved bevilling af alle ydelser, således at der kun er ét rådighedsbeløb for hele kommunen.  

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU.  

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vejledende rådighedsbeløb ved bevilling af økonomisk støtte

  Når en borger søger om bevilling af økonomisk støtte fra kommunen foretages en beregning med henblik på at udlede borgerens månedlige rådighedsbeløb. 

  Kommunens vejledende rådighedsbeløb anvendes som en rettesnor i forbindelse med den individuelle og konkrete vurdering af borgerens berettigelse til økonomisk støtte fra kommunen samt størrelsen af støtten. Der foretages således altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forhold.

  Det vejledende rådighedsbeløb er det beløb, der er tilbage, når borgerens faste udgifter (husleje, vand, varme, el/gas, telefonabonnement/internet, forsikring m.m.), er betalt.

  Voksenområdet (Aktivloven og Lov om social pension)

  På voksenområdet bruges vejledende rådighedsbeløb, når der træffes beslutning om bevilling af enkeltydelser efter Aktivloven eller personlige tillæg efter Lov om social pension til borgere, som oplever uforudsete ekstraudgifter som f.eks. ekstraordinær tandbehandling, medicinbehandling, hjælp til flytning eller lignende, som borgeren på ingen måde selv kan betale eller spare op til.

  Børneområdet (Serviceloven)

  På børneområdet bruges vejledende rådighedsbeløb, når der træffes beslutning om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver jf. servicelovens § 52 a stk.2, f.eks. i forbindelse med økonomisk støtte til efterskoleophold.
  Børneområdet benytter aktuelt samme rådighedsbeløb som ved ansøgning om enkeltydelser jf. Aktivloven.

  Anvisning af bolig (almenboligloven)

  Det politisk godkendte vejledende rådighedsbeløb benyttes også i andre administrative sammenhænge. Eksempelvis når der skal anvises almene boliger efter fjerdedelsreglen. Før boligen anvises, laves der en beregning med henblik på at vurdere, om borgeren har økonomisk mulighed for at afholde alle de fremtidige boligudgifter samt have midler til den løbende forsørgelse.

  Rådighedsbeløbet skal f.eks. dække:

  • Mad og drikke
  • Dagligvarer til husholdning
  • Tøjvask
  • Indkøb af tøj
  • Midler til personlig hygiejne
  • Almindelig tandbehandling
  • Fritidsinteresser
  • Transport
  • Eventuelle ferieudgifter
  • Gaver
  • Daglige forlystelser
  • Udgifter til eventuelle husdyr

  Borgeren kan som udgangspunkt kun bevilges økonomisk støtte, hvis borgerens månedlige rådighedsbeløb er mindre end det politisk vedtagne vejledende rådighedsbeløb. 

  Det skal fremhæves, at kommunens rådighedsbeløb alene er en vejledende sats, hvilket betyder, at bevilling af økonomisk støtte altid gives efter en konkret og individuel vurdering i hver enkel sag.

  Dragør Kommunes vejledende rådighedsbeløb

  Det nuværende vejledende rådighedsbeløb i Dragør Kommune blev sidst vedtaget på møde i Økonomi- og Planudvalget 11. december 2008. Det er ikke reguleret, siden det trådte i kraft 1. januar 2009.

  Det vejledende rådighedsbeløb, som administrationen aktuelt benytter:

  Bevilling af støtte (Lov om social pension):

  Enlige:                             3.300 kr.

  Ægtepar/samboende:         5.200 kr.

  Tillæg pr. barn:                 1.250 kr.

  Bevilling af støtte (Aktivloven og Serviceloven):

  Enlige:                             3.000 kr.

  Ægtepar/samboende:         5.000 kr.

  Tillæg pr. barn:                 1.000 kr.

  I 2018 var der i alt fire borgere, der fik bevilget personlige tillæg jf. Lov om social pension. Udgiften for 2018 udgør 28.854,04 kr.

  I 2018 var der i alt 23 borgere, der fik bevilget enkeltydelser jf. Aktivloven. Udgiften for 2018 udgør 399.229. kr.

  I 2018 var der i alt ni borgere, der fik bevilget økonomisk støtte jf. Serviceloven i forbindelse med efterskoleophold. Udgiften for 2018 udgør 178.759, 24 kr.

  Administrationen har ikke opgørelse over, hvor mange borgere, der har fået afslag. Derudover kan det forekomme, at borgere ikke har søgt, på baggrund af deres kendskab til gældende niveau for vejledende rådighedsbeløb. Dette kan ikke registreres.

  Vejledende rådighedsbeløb i andre kommuner

  Administrationen har undersøgt, hvordan det vejledende rådighedsbeløb ligger i sammenlignelige kommuner. Tårnby, Allerød og Vallensbæk Kommune er udvalgt til sammenligning.

  Tabel - Rådighedsbeløb jf. Lov om social pension og Aktivloven

  Lov om social pension

  Aktivloven

  Kommune

  Enlige

  Samboende

  Tillæg barn

  Ung hjemme

  Ung udeboende

  Enlig

  Samboende

  Tillæg barn

  Dragør

  3.300

  5.200

  1.250

  3.000

  5.000

  1.000

  Tårnby

  4.000

  6.400

  -

  1.800

  3.200

  4.400

  *

  Allerød

  3.630

  6.820

  1.210

  990

  2.200

  3.080

  5.720

  1.210

  Vallensbæk

  4.800

  6.000

  1.100

  1.000

  2.000

  3.200

  5.400

  1.100

  OBS:

  * Tårnby Kommune har forskellige satser for vejledende rådighedsbeløb, når der er tale om børn:

  1v og 1b kr.   3700

  1v og 2b kr.   4200

  2v og 1b kr.   4900

  2v og 2b kr.      5400

  Som det ses i sammenligningstabellen er der forskel på satser, som kommunerne bruger. Dragørs rådighedsbeløb for enlige og samlevende pensionister (Lov om social pension) er lavere end i de sammenlignelige kommuner.

  Rådighedsbeløbet for enlige og samboende ydelsesmodtagere (Aktivloven), er også lavere end i de sammenlignelige kommuner, på nær Tårnby Kommune, som har den laveste sats for ægtepar/samboende.

  Derudover er der også forskel på satser i forhold til tillæg pr. barn, samt hvis der er tale om hjemmeboende eller udeboende unge.  

  Forslag til justering af rådighedsbeløb

  Administrationen har beregnet forslag til en mindre forhøjelse af rådighedsbeløbet på baggrund af takster fra forbrugerprisindeks – Danmarks Statistik.Såfremt udvalget godkender forslag til justering af rådighedsbeløb, bør det fremadrettet reguleres årligt pr. 1. januar efter forbrugerprisindeks.

  Fremskrevet rådighedsbeløb (Lov om social pension):

  Enlige:                              3.721,58 kr.

  Ægtepar/samboende:          5.864,31 kr.

  Tillæg pr. barn:                  1.409,69 kr.

  Fremskrevet rådighedsbeløb (Aktivloven og Serviceloven):

  Enlige:                              3.383.26 kr.

  Ægtepar/samboende:         5.638,77 kr.

  Tillæg pr. barn:                 1.127,75 kr.

  Såfremt udvalget beslutter, at der skal være ét vejledende rådighedsbeløb i Dragør Kommune, foreslår administrationen, at det er gennemsnittet af de ovenstående tal, derberegnes:

  Forslag til ét vejledende rådighedsbeløb ved bevilling af alle ydelser:

  Enlige:                              3.552,42 kr. ≈ 3.600 kr.

  Ægtepar/samboende:          5.751,54 kr. ≈ 5.800 kr.

  Tillæg pr. barn:                  1.268,72 kr. ≈ 1.300 kr.

  Administrationen har i indstillingen afrundet gennemsnitsbeløbet for ét vejledende rådighedsbeløb til nærmeste hundrede.

  Højere, lavere eller fastholdt niveau for det vejledende rådighedsbeløb

  Såfremt rådighedsbeløbet hæves, vil det betyde, at flere borgere vil komme i betragtning til at modtage økonomisk støtte, og det vil være en merudgift for kommunen.

  Såfremt rådighedsbeløbet sættes lavere, vil det betyde, at færre borgerne vil komme i betragtning til at modtage økonomisk støtte, og det vil være en mindreudgift for kommunen.

  For at sikre at borgernes økonomi bliver vurderet i forhold til den gældende prisudvikling, bør beløbet reguleres efter forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. Reguleringen kan, som på andre områder, reguleres én gang årligt pr. 1. januar.

  Ét vejledende rådighedsbeløb eller differentieret vejledende rådighedsbeløb 

  Satserne for vejledende rådighedsbeløb er på nuværende tidspunkt forskellige ved ansøgninger om økonomisk støtte jf. Aktivloven/Serviceloven og ved ansøgninger om personlige tillæg jf. Lov om social pension. 

  Argument for differentieret vejledende rådighedsbeløb

  En forskellig sats for rådighedsbeløb for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere (herunder modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløb m.m.) og pensionister kan fastholdes med det argument, at pensionen er en varig ydelse, hvorimod kontanthjælp og lignende ydelser er midlertidige ydelser, hvor der er en forventning om, at borgeren på sigt overgår til ordinær beskæftigelse. Kontanthjælpsmodtagere har derfor mulighed for i en kortere periode at undvære diverse fornødenheder for at få økonomien til at hænge sammen, hvorimod pensionister ikke har den mulighed.

  Argument for ét vejledende rådighedsbeløb

  Én fælles sats for rådighedsbeløb vil medvirke til at sikre ensretning i sagsbehandlingen i kommunen.

  Det er aktuelt kun er Gentofte Kommune, der har et ens vejledende rådighedsbeløb blandt kommuner i Region Hovedstaden.

  Pensionister har ret til at modtage en række offentlige tilskud udover personlige tillæg som f.eks. boligydelse, varmetillæg, helbredstillæg, nedsat licens, ældrecheck m.m. Derudover modtager pensionister, der bor i lejebolig, også højere boligstøtte end modtagere af andre ydelser, fordi disse modtageres samlede indtægt kan være påvirket af kontanthjælpsloftet.

  LOVE/REGLER:

  Aktivloven.

  Lov om social pension.

  Serviceloven.

  Almenboligloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Antallet af ansøgninger er varierende over tid, det er dermed vanskeligt at vurdere betydningen af en ændring i rådighedsbeløbet.

  Såfremt det vejledende rådighedsbeløbet hæves, må der forventes en merudgift for kommunen. Det er ikke muligt at give et estimat på merudgiften i budgettet, da administrationen ikke er bekendt med, hvor mange flere, der ville være berettigede til at modtage økonomisk støtte ud fra en beregning med et nyt rådighedsbeløb.

  Såfremt det vejledende rådighedsbeløb sænkes, må der forventes en mindreudgift for kommunen. Det er ikke muligt at give et sikkert estimat på mindreudgiften i budgettet.   

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

 • 18
  Godkendelse af implementering af demokratiudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 19/2331

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalgets anbefalinger blev af ØU godkendt den 11.juni 2019. Denne sag vedrører godkendelse af implementering af anbefalingerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstillinger, at forslag til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget godkendte den 11.juni demokratiudvalgets anbefalinger. Kommunalbestyrelsen tog dem den 20.juni til efterretning. Med i juni-måned sagerne lå også en godkendelse af formanden for demokratiudvalgets overskrifter til implementering, herunder at administrationen ville fremlægge en ny sag med en konkretisering heraf.

  Denne sag omhandler dermed en konkretisering af de godkendte overskrifter; til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger.

  Implementering af anbefalingerne

  1. Overskrift: Der oprettes en pulje til borgerinddragelse:
   1. Konkretisering: Eftersom dette forslag indeholder en økonomisk prioritering, vil den endelige behandling af forslaget ske i forbindelse med budgetproces 2020-2023, hvor der vil blive fremlagt et D-skema.

  B. Overskrift: Hvert fagudvalg iværksætter 1 borgerinddragelsesprojekt det næste år:

  Konkretiseringer:

  a. Formål: Formålet er at udvikle og blive mere bevidste om valg af metoder til borgerinddragelse i Dragør Kommune. 

  b. Valg af projekt: Hvert fagudvalg udvælger, på indstilling fra administrationen, i oktober 2019 minimum ét projekt, hvor man ønsker at udvikle eller afprøve metoder til borgerinddragelse. Fordi det er et ’test-år’, skal der tages udgangspunkt i projekter, hvor man alligevel skal eller har planlagt en form for borgerinddragelse. Hvert fagudvalg vælger selv projektet.

  c. Kommunikation: Hvert projekt beskrives med en kort præsentation (fx projektets formål og plan for aktiviteter), som kan komme på Dragør Kommunes hjemmeside.

  d. Afslutning og opsamling: Borgerinddragelsen i projektet skal starte således, at det kan nå at afsluttes med en opsamling i marts 2020. Opsamlingerne fra alle fagudvalgene fremlægges som en samlet evaluering for ØU/KB i juni 2020. 

  1. Overskrift: Demokratiudvalget fortsætter som frivillige ‘ambassadører’:

  Konkretiseringer:

   1. Hvis fagudvalget i deres valg af projekt vurderer, at der kunne være nytte af at inddrage et af de tidligere medlemmer af demokratiudvalget, har nogle af disse tilbudt at stille op frivilligt. I så fald sker det efter konkret aftale med de af demokratiudvalgets tidligere medlemmer, som har ønsket at fortsætte som frivillige ’ambassadører’, og som der vil være kontaktinformation til på hjemmesiden.
   2. Det er frivilligt for de tidligere medlemmer af demokratiudvalget at deltage. Deres opgave kan fx være at give sparring til eller at følge et projekt til brug i evalueringen.
  1. Overskrift: Der gennemføres en evaluering om 1 år:
   1. Konkretisering: Implementeringsåret er et ’test-år’, hvor ØU/KB til juni 2020 vil få fremlagt en evaluering. Evalueringen tager form som administrationens opsamling på fagudvalgenes projekter, fx med deltagelse fra frivillige ambassadører. 
  2. Overskrift: Der oprettes en side på www.dragoer.dk med anbefalingerne, interviews med demokratiudvalget og løbende erfaringer/projekter:

  Konkretiseringer:

   1. Sammen med anbefalingerne vil der på hjemmesiden være et par interviews med tidligere medlemmer, som fortæller om deres arbejde med anbefalinger og hvad de vil fremhæve.
   2. På hjemmesiden vil der være kontaktinformationer på de tidligere medlemmer, som gerne vil fortsætte som frivillige ’ambassadører’.
   3. Der er mulighed for løbende at lægge erfaringer og øvrigt inspirationsmateriale op på siden, fx fra fagudvalgenes projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22.august

  Kommunalbestyrelsen den 29.august

 • 19
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om drøftelse af delegationsplan 2019 med udgangspunkt i opdateret bilag om bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget med udgangspunkt i det opdaterede bilag tager en sidste drøftelse inden endelig vedtagelse af delegationsplanen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Drøftet.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget i maj måned fremlagde administrationen et samlet bilag med 40 bemærkninger og spørgsmål til udkastet til delegationsplan 2019.

  På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget har administrationen opdateret bilaget, som her udsendes igen. Nye bemærkninger er markeret med rødt.

  Administrationen skal foreslå, at udvalget med udgangspunkt i det opdaterede bilag tager en sidste drøftelse inden endelig vedtagelse af delegationsplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Økonomiudvalget den 19. september 2019.

  Bilag

 • 20
  Alkoholbevilling - Kjosken
  Sagsid.: 19/2856

  RESUMÉ:

  Marianne Hey søger om alkoholbevilling til Kjosken.

  Sagen forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om alkoholbevilling til et nyt udskænkningssted, jf. tidligere delegation af 20. maj 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ansøgning fra Marianne Hey om alkoholbevilling til ”Kjosken”, Kirkevej 58, 2791 Dragør, imødekommes,
  2. at bevillingen gives for 8 år.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Marianne Hey søger om alkoholbevilling til ”Kjosken”, Kirkevej 58, 2791 Dragør. ”Kjosken” er en kombineret kiosk og cafe beliggende i PF Maglebylund. Cafeen vil have åbent fra kl. 8.00 til 22.00, hver dag.

  Restaurationslovens relevante betingelser ses opfyldt, hvorfor politiet ikke skal udtale sig imod en første bevilling på 8 år.

  På baggrund af ovenstående skal det anbefales, at ansøgning fra Marianne Hey om alkoholbevilling til ”Kjosken”, imødekommes og at bevillingsperioden gives 8 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 21
  Forslag fra V - Udvidelse af ansættelsesudvalg
  Sagsid.: 19/3076

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Ansættelsesudvalget til kommunaldirektørstillingen udvides, således at alle udvalgsformænd er repræsenteret i ansættelsesudvalget.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

 • 22
  Forslag fra T - resultataftaler/udviklingsplaner for kommunens kultur/fritidsinstitutioner
  Sagsid.: 19/3570

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Forvaltningen fremlægger forslag til på hvilke områder det vil være hensigtsmæssigt/muligt at lave resultataftaler og lignende.

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  Ændringsforslag fra AOV.

  At forvaltningen fremlægger forslag til på hvilke områder det vil være hensigtsmæssigt/muligt at lave resultataftaler o.lign.

  Et enigt udvalg besluttede at oversende ændringsforslaget til ØU.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 4. august 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at BFKU genindfører resultataftaler/udviklingsplaner for kommunens kultur/fritidsinstitutioner med opfølgende dialogmøder:

  - Musikskolen

  - Biblioteket

  - Lokalarkivet

  - Hollænderhallen

  BFKU godkendte i 2014 og 2015 to-årige resultataftaler for de fire institutioner - men der er aldrig fulgt op på planerne, og der er ikke udarbejdet nye.

  Resultataftalerne var desuden udgangspunkt for dialogmøder med institutionerne.

  Politikernes kendskab til institutionerne og deres styrker/udfordringer var større, da vi havde resultataftalerne.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

 • 23
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Borgmesteren orienterede om borgmestermøde i KL den 22. august 2019.

 • 24
  Meddelelse - Status sygefravær 2. kvartal 2019
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter 2. kvartal 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status om sygefravær tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I andet kvartal 2019 er der et samlet sygefravær på 6,80 dage per medarbejder (4,98 %). I 2018 var det i samme periode på 7,80 dage (5,31 %). Måltallet er samlet set for 2019 på 11,2 dage (5 %).

  Sygefraværet er således faldende i 2. kvartal 2019 sammenlignet med 2. kvartal 2018. På sundhedsområdet er sygefraværet dog steget med 1,12 dage per fuldtidsbeskæftigede.

  Se bilag for flere detaljer.

  Handlinger

  Som nævnt i forrige status, har lederne fortsat mulighed for, at følge deres aktuelle sygefravær på dagsbasis. Lederne får fortsat en mail fra administrationen, hvis der fx er et højt sygefravær.

  Der arbejdes videre med indsatserne, som ØU blev præsenteret for i den forrige status:

  • Tekniske løsninger til ledernes overblik over sygefraværet.
  • Øgning af kadencen på den centrale opfølgning. Formålet er, at holde et tættere overblik over udviklingen, samt hurtigere at komme i dialog med de ledere, hvor der i pågældendes afdeling ses en forkert udvikling.
  • Generelt fokus på retningslinjerne for sygefravær, herunder opdatering og supplering af vejledninger samt inspiration på intranettet.
  • Stresssamtaler/stresscoach.
  • Opfølgning på markante fraværsmønstre.
  • Netværksmøder for ledere om mulighedserklæringer, omsorgssamtaler, stress mm.
  • Understøttelse til at styrke arbejdsmiljø og trivsel.
  • Institutionsbesøg om fx arbejdsglæde og stresshåndtering.
  • Løbende inddragelse af MED-udvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Bilag

 • 25
  Meddelelse – likviditetsudvikling ultimo juni
  Sagsid.: 19/3134

  RESUMÉ:

  Den 30. juni 2019 udgjorde likviditeten 68,7 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  INDSTILLING:

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 68,7 mio. kr. pr. 30. juni 2019. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likviditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Budget 2019 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 34,3 mio. kr. Prognosen er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget for 2019, samt vedtagne og indstillede tillægsbevillinger og reduktioner pr. ultimo august 2019, samt overførelser af anlæg fra 2018. Desuden er forudsat at hele det korrigerede anlægsbudget i 2019 anvendes og der således ikke sker overførsel til efterfølgende år og der ikke sker ejendomssalg.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 30. juni 2019 -13,0 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten ligger ekstraordinært lavt i kommunerne pr. 30.06.2019 fordi der udbetales lønninger på den næstsidste bankdag i juni og kommunen først modtager 12. dels afregningerne primo juli måned. Desuden opkræver Dragør Kommune ejendomsskatter halvårligt, der tilgår likviditeten d. 5. februar og 5. august (ca. 57 mio. kr. pr. gang).

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntagning og meddelelse om garantier mv.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Bilag

 • 26
  Meddelelse - Status på GDPR implementeringsplan
  Sagsid.: 18/4602

  RESUMÉ:

  På KB mødet den 28. marts 2019 besluttede KB at tilføre arbejdet en varig tillægsbevilling på 1,2 millioner kroner til at løfte indsatsen med persondataforordningen (GDPR). Der gives her en kort orientering om status på dels implementeringsplanen og dels ansættelsesprocessen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Status på implementeringsplanen

  Den 28. marts 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre to årsværk til kommunens indsats for GDPR. Der er udarbejdet en opdateret implementeringsplan, og planen tager højde for tilførsel af to årsværk til understøttelse af aktiviteterne.

  Det væsentligste ændringer i forhold til den oprindelige plan er:

  - Kortlægning af behandlingsaktiviteterne er forsinket med ½ år

  - Risikovurderinger fremrykkes for at understøtte en risikobaseret tilgang og håndtering af tilsynsaktiviteterne

  - Complianceaktiviteter er forkortet, da vi kan lægge væsentlige flere ressourcer i opgaverne

  Overordnet set vil fokus være at få gennemført kortlægningen af behandlingsaktiviteterne, herunder gennemføre en risikovurdering af processerne/systemerne. Risikovurderingen vil derefter anvendes til at gennemføre en tilsynsproces.

  Status på ansættelseprocessen

  Ansættelsesprocessen blev afsluttet ultimo juni måned 2019, og de to nye medarbejdere startede i deres stillinger primo august 2019.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Bilag

 • 27
  Meddelelse - Indførelse af indtægtsreguleret egenbetaling på MTO
  Sagsid.: 19/2123

  RESUMÉ:

  Udvalget informeres om, at Dragør Kommune på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse i en konkret klagesag indfører en indtægtsreguleret egenbetaling for midlertidigt ophold.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Indtægtsreguleret egenbetaling for midlertidigt ophold på Enggården

  På Omsorgscentret Enggården kan borgere tilbydes et midlertidigt ophold efter Servicelovens § 84 stk. 1 og 2.

  På baggrund af en konkret klagesag vedr. egenbetaling for midlertidigt ophold på Enggården har Ankestyrelsen afgjort, at Dragør Kommune skal beregne egenbetaling ved midlertidige ophold efter Servicelovens § 84 ud fra borgers og eventuelle ægtefælles samlede indkomstgrundlag jf. Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens § 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen).

  Dragør Kommune har tidligere opkrævet alle borgere på midlertidigt ophold en ensartet fastlagte takst. Taksten har været fastlagt i forhold til kommunens faktiske gennemsnitslige og langsigtede omkostninger. I 2019 var den fastlagte takst 133 kr. pr. døgn.

  Ankestyrelsens afgørelse indebærer, at Dragør Kommune skal beregne taksten individuelt i forhold til den enkelte borgers økonomiske forhold jf. betalingsbekendtførelsen. Konsekvensen er, at Dragør Kommune skal vedtage den maksimale pris pr. døgn for midlertidigt ophold inden for de spænd som fremgår af betalingsbekendtgørelsen. Administrationen har beregnet den maksimale døgnpris til kr. 137 i 2019. Dette skal indarbejdes i takstbladet for 2020.

  Oplysningen om indkomstreguleret egenbetaling indarbejdes i kvalitetsstandarden for midlertidigt ophold.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 84, stk. 2.

  Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens § 79, 83 og 84.

  Cirkulærebeskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt, men opfølgning på området indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger i Sundhed og Omsorg.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 28
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om studiestart m.v. på FGU.

  Morten Dreyer (O) oplyste om, at Amager Bakke indvies 4. oktober 2019.

  Peter Læssøe (T) spurgte til svømmetider i den nye svømmehal.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til oprydning ved Rødtjørnens flygtningeboliger.