Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 26. september 2019 kl. 18:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Strandparken afd. 1 - godkendelse af afhændelse af erhvervsejendom
  Sagsid.: 19/3916

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ønsker at afhænde den del af den faste ejendom hvor Meny er beliggende.

  Salget skal godkendes af kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afhændelsen godkendes på de vilkår som fremgår af sagen og sagens bilag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Anbefaling fra ekstraordinært ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-09-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-09-2019

  Sagen udsættes til ekstraordinært ØU forud for KB den 26. september 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 9 ”Notat om evt. økonomisk betydning for kommunen” er tilføjet efter behandling i ØU den 19. september 2019.

  Strandparken afd. 1 ansøger om kommunalbestyrelsens godkendelse af salg af erhvervsbygningen hvor Meny i dag er beliggende.

  Salget sker på baggrund af et udbud hvor der blev modtaget i alt 5 tilbud hvoraf det laveste lød på 7 mio. Kr.

  Organisationsbestyrelsen har besluttet at antage det højeste indkomne tilbud.

  Tilbuddet er fra COOP vedrørende opførelse af en Superbrugs som også vil tilbyde vareudbringning.

  Købstilbuddet lyder på 19.5 mio. Kr.

  Der er indgået betinget købsaftale mellem parterne med frist for berigtigelse af betingelserne den 30. september 2019.

  I henhold til reglerne i Almenboligloven § 27 skal afhændelse af en ejendom som tilhører en almen boligorganisation godkendes af kommunalbestyrelsen som tilsyn.

  Da der ikke er boliger i ejendommen skal Transport-bygnings-og boligministeriet ikke godkende salget.

  Det som kommunalbestyrelsen skal påse for at godkende salget er:

  • At beboerdemokratiet er iagttaget og
  • At ejendommen ikke afhændes til en pris som er lavere end den som er fastsat af vurderingsmyndigheden (den offentlige vurdering som fastsat af SKAT).

  Som bilag til sagen er et referat fra repræsentantskabsmødet som gav organisationsbestyrelsen mandat til at sælge ejendommen inden for nogle rammer, besluttet af repræsentantskabet.

  Udbudsmateriale og handelsdokumenterne afspejler at de rammer som blev besluttet af repræsentantskabet er iagttaget.

  På den baggrund kan det konkluderes, at beboerdemokratiet er iagttaget.

  Den offentlige vurdering af ejendommen var i 2018 8.6 mio. Kr. og da købstilbuddet lyder på 19.5 mio. Kr. er denne betingelse således også opfyldt.

  Administrationen anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen godkender salget på de foreliggende vilkår.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 27.

  Der er i sagsfremstillingen redegjort for indholdet af reglen og omfanget af de forhold tilsynet skal påse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger,

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. september 2019.

  Ekstraordinært Økonomiudvalg den 26. september 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

  Bilag