Skip navigationen

Referat

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A)
Afbud fra: Allan Holst (A), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  1. behandling af budget 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 5. november vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år. Den forlængede frist for vedtagelse af budget 2020 med overslagsår skyldes folketingsvalget i juni.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger.

  3.

  at

  administrationen bemyndiges til at korrigere taksterne på dagtilbudsområdet på baggrund af den endelige budgetbeslutning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 03-10-2019

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2020-2023 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2020-2023.

  På baggrund af den forsinkede budgetprocedure i forbindelse med folketingsvalget i juni måned, udestår en række centrale poster i budgetforslaget:

  · Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet

  · Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning

  · Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  · Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

  For disse poster anvendes de vedtagne tal for overslagsårene i budget 2019, dvs. årene 2020-2023.

  Derudover udestår beslutninger i Kommunalbestyrelsen. Der forudsættes uændrede skatteprocenter i forhold til 2019.

  Der vil ved 2. behandlingen af budgetforslaget være korrigeret for de ovenfor nævnte udeståender.

  Overordnet set giver det tekniske budget 2020-2023 følgende budgetforslag:

  Mio. kr. i løbende priser

  2020

  2021

  2022

  2023

  Nettodriftsudgifter

  832,2

  852,3

  872,7

  893,8

  Skatter, tilskud og udligning

  -863,2

  -884,5

  -910,9

  -910,9

  Ordinær drift i alt

  -31,0

  -32,3

  -38,2

  -17,1

  Anlægsudgifter

  17,7

  19,3

  12,8

  21,6

  Skattefinansieret område i alt

  -13,3

  -13,0

  -25,4

  4,5

  Lån og øvrige finansforskydninger

  15,2

  15,1

  15,3

  15,3

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  1,9

  2,1

  -10,2

  19,9

  + = udgift

  - = indtægt

  Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kassetræk på 1,9 mio. kr. i 2020, 2,1 mio. kr. i 2021, -10,2 mio. kr. i 2022 og 19,9 mio. kr. i 2023.

  Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2019.

  Anlæg

  Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2019-2022 og revideret med følgende ændringer:

  · Beslutninger i Kommunalbestyrelsen i 2019

  · Videreførelse af puljer til 2023

  Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2020-2023. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes sendt til Kommunalbestyrelsen.

  Den videre proces

  Kommunalbestyrelsen har godkendt den reviderede tidsplan for budget 2020 den 5.august 2019. Tidsfristen for forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er 11. oktober 2019.

  1. behandling:

  Økonomiudvalget den 3. oktober 2019

  Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019

  2. behandling:

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019

  Kommunalbestyrelsen den 31.oktober 2019

  Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019, vil bestå af:

  · 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i ØU.

  · Tekniske korrektioner som følge af udestående poster, jf. sagsfremstillingen

  Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner.

  LOVE/REGLER:

  Jf. styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 3 ugers mellemrum og budgetforslaget vedtages senest den 31. oktober.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget blev sendt i høring den 15. august 2019 med svarfrist den 15. september 2019. Der blev afholdt høringsmøde den 20. august 2019 for alle udvalg og borgere.

  Høringssvarene fremsendes på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 3. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.

 • 2
  Meddelelse - Status på budget 2019
  Sagsid.: 19/4214

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 03-10-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med budgetopfølgning 2 i august 2019 blev fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse orienteret om et forventet merforbrug på budget 2019 på 13,6 mio. Ifølge KL forventede 87 af landets 98 kommuner et merforbrug på budgettet efter første halvår.

  Ved administrationens opfølgning efter august måned må konstateres et forventet merforbrug på 16,0 mio. kr. på budget 2019. Stigningen kan henføres til i forvejen økonomisk udfordrede områder; det specialiserede børneområde og skoleområdet, herunder flere børn til specialundervisning. Administrationen forsøger naturligvis at reducere merforbruget mest muligt og er samtidig ved at undersøge stigningerne og handlemuligheder grundigere, som det også er sket på ældreområdet. Notat herom forelægges relevante fagudvalg i efteråret 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 3. oktober 2019.

 • 3
  Eventuelt
  Sagsid.: