Skip navigationen

Referat

Torsdag den 12. december 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Status på digitalisering
  Sagsid.: 15/2417

  RESUMÉ:

  Som opfølgning på Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2019 fremlægges til drøftelse og efterretning status for digitalisering i Dragør Kommune, herunder kort status om implementeringen af persondataforordningen.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at økonomiudvalget drøfter og tager status til efterretning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlagde på temamødet 21. november 2019 i Kommunalbestyrelsen status på digitalisering i Dragør kommune. I det fremadrettede arbejde med digitalisering ønskes en indledende drøftelse af de politiske ambitioner for det fremadrettede arbejde med digitalisering i Dragør Kommune.

  Dragør Kommune har – med afsæt i Direktionens Strategibreve 2017 og 2018 og etableringen af IT- og Digitaliseringsafdelingen i 2018 – arbejdet med digital transformation (se bilag 1). Dragør Kommune er ligesom alle andre kommuner presset på de økonomiske rammer, demografiudvikling og stigende forventninger fra borgerne til serviceydelser.

  Digitalisering har potentialet til at hjælpe med at løfte disse udfordringer og forene kvalitetsløft og effektivisering. Omvendt er der dog både en række udfordringer (fx sikkerhed) og forudsætninger (fx kompetencer) for at gevinsterne ved digitalisering kan realiseres. De fælles offentlige og kommunale digitaliseringsstrategier og krav fra lovgivning og økonomiaftaler har betydet, at Dragør Kommune har et stor portefølje af digitaliseringsprojekter fra KOMBIT’s monopolbrudsprogram over robot-automatiseringer til digitalisering af byggesagsarkivet. Desuden er der løbende drift af knapt 300 IT-løsninger i kommunen.

  Så vi er på vej i Dragør, men der er stadig potentialer at høste, ikke mindst i relation til implementering i bund, gevinstrealisering og digital forestillingsevne.

  Med afsæt i temamødets oplæg (bilag 1) ønskes en indledende drøftelse i Økonomiudvalget af følgende emner:

  Mulige formål med digitalisering;

  • Obligatorisk digitalisering: Nye krav i form af fx lovgivning, nationale digitaliseringsstrategier mv.
  • Effektivitet: Demografisk pres, som øger udgifter til bl.a. ældre- og sundhedsområdet
  • Kvalitet for borgerne: Øgede forventninger hos borgere og politikere til kommunens ydelser, herunder kommunikationskanaler, svartider, beslutningsgrundlag og anvendelsen af nye teknologier
  • Rekruttering og fastholdelse: Øgede forventninger fra medarbejdere om en digital arbejdsplads og velfungerende redskaber

  Fremtidig retning og ambitioner;

  • Jf. ambitionstrappen i bilag 1 kan der anlægges forskellige ambitionsniveauer. Hvert ambitionsniveau lover forskellige typer af potentialer og har forskellige forudsætninger til fx kompetencer, ressourcer mv.

  Den indledende drøftelse af ovenstående punkter skal bruges som politisk input til det videre arbejde med at sætte retning for digitaliseringsområdet i Dragør Kommune.

  Status på persondataforordningen:

  Arbejdet med implementeringen af persondataforordningen (GDPR) forløber efter den reviderede plan fremlagt i ØU den 22. august 2019. Den reviderede plan var et resultat af tilførslen af 2 ÅV, som har betydet, at vi har kunne accelererer udviklingen og implementeringen af persondataforordningen. Konkret betyder det, at følgende leverancer er gennemført i efteråret 2019:

  • Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
  • Risikovurdering af kritiske systemer
  • Udarbejdelse af tilsyns koncept og gennemførsel af tilsyn med udvalgte leverandører (ultimo 2019)
  • Awarenesskampagne målrettet medarbejderne

  Fremadrettet følger vi vores implementeringsplan, hvilket blandt andet betyder udviklingen og implementeringen af ét årshjul, der beskriver driftsopgaver og kontroller i forbindelser med persondataforordningen. Dette betyder, alt andet lige, at efterlevelsen af persondataforordningen fremadrettet vil forudsætte øget ressourceallokering i alle dele af Dragør Kommunes organisation.

  Samlet set er persondataforordningen endnu ikke fuldt ud udviklet, ligesom tilpasning og udvikling af de administrative processer, der følger op på efterlevelse af persondataforordningen fremadrettet, udestår.

  LOVE/REGLER:

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Bilag

 • 2
  Meddelelse - Status på dialog med grundejer om planklagenævnets afgørelse
  Sagsid.: 17/3774

  RESUMÉ:

  Forvaltningen vil på mødet give en status i sagen om dialog med ejer af en ejendom på Øresunds Alle, om tilpasning af huset til Planklagenævnets afgørelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 11. juni 2019 besluttet, at forvaltningen indleder en dialog med ejer om tilpasning af huset til Planklagenævnets afgørelse om en ejendom på Øresunds Alle.

  Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om status i sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

 • 3
  Proces for ejendomsudvikling for salg af Jægervej 30
  Sagsid.: 19/4731

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om proces og økonomi for boligudvikling på Jægervej 30.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der træffes beslutning om igangsættelse af den i sagsfremstillingen og bilag 1 beskrevne proces for udviklingen af et boligprojekt på Jægervej 30, og

  2.

  at

  der træffes beslutning om en tillægsbevilling på i alt 400.000 kr. i 2020 til Plan og Teknik i driftsbudget 2020, der finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundhed- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ejendommen udbydes til salg til højestbydende inden for lokalplanens bestemmelser.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundhed- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C gr foreslår at ejendommen sættes til salg til boligudvikling inden for lokalplanens bestemmelser.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV fremsætter forslag om, at Jægervej sælges til højestbydende med mulighed for flest antal boligenheder, inden for gældende plangrundlag.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. november 2019 at sende sagen tilbage til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Mail med bilag som forvaltningen udsendte den 21. november 2019 er vedlagt som bilag 4 til denne sag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-11-2019

  C fremsender procedureforslag om at sende sagen tilbage til By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  For stemte:

  8 (Lisbeth Dam (A)+C+T)

  Imod stemte:

  5 (V+O)

  Undlod at stemme:

  2 (Allan Holst (A)+Nicolaj Riber (A))

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-11-2019

  Liste T genfremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  V genfremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  4 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen fremsendes til KB uden anbefaling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-11-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundhed- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra V:

  Indstillingen vedr. Jægervej 30 fra ØU i august vedtages:

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Jægervej 30 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer,

  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  Punktet 1 + 2 i ændringsforslaget blev behandlet under et.

  For stemte:

  1 (V)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Ad 1 + 2

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  3 (T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen fremsendes til ØU uden anbefaling.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  tidligere SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019 ”at der igangsættes en proces inden salget af Jægervej 30, som gør det muligt for køber at opføre flere boligenheder på grunden - gerne mindre boliger for f.eks. seniorbofællesskab, ældreegnede boliger mv. og således, at højden mod Jægervej ikke overstiger eksisterende bygningshøjde og højden mod bagskel ikke overstiger den maksimale bygningshøjde på nabobebyggelsen mod bagskel.

  Nuværende bebyggelsesmulighed – ikke byggeret

  Jægervej 30 har et grundareal på 1.716 m2 og er bebygget med 371 m2 til daginstitution og et udhus på 35 m2, jf. BBR.

  Ejendommen er ikke lokalplanlagt og administreres efter bygningsreglementet og kommuneplanen. Efter plangrundlaget er det muligt at udstykke ejendommen i 2 grunde og bebygge dem i op til 30% for åbent-lav (fritliggende huse) eller i op til 40% for tæt-lav (dobbelthuse).

  Det eksisterende hus kan f. eks. udvides til 515 m2 såfremt ejendommen ikke udstykkes, eller op til 600 m2 hvis det udstykkes til to dobbelthuse.

  Alternativt kan det eksisterende hus rives ned, matriklen kan udstykkes til f.eks. 2 grunde på 858 m2 og bebygges med enten et fritliggende hus 257 m2 eller et dobbelthus på 300 m2, på hver grund.

  På hvert enkelt énfamiliehus vil der kunne indrettes et mindre ’bofællesskab’ med op til 6 beboere. Se bilag 2.

  Der er ikke foretaget en servitutgennemgang af ejendommen, så ovenstående er udtryk for bebyggelsesmuligheden efter plangrundlaget og ikke byggeretten, som er grundejeres ret til at opføre et bestemt antal etagemetre når alle byggeretlige indskrænkninger er taget i betragtning.

  Bebyggelsesmulighed ved lokalplanlægning

  Såfremt kommunalbestyrelsens beslutning af 29. august 2019 indebærer opførelse af bofælleskaber med flere end 6 beboere og udstykning af ejendommen i flere matrikler end 2, vil dette kræve en lokalplan som muliggør denne type anvendelse og som evt. giver mulighed for at udstykke ejendommen i mindre grunde og/eller boligenheder. Afhængig af det ønskede antal boligenheder, kan det blive nødvendigt at øge bebyggelsesprocenten, stille krav til parkering på egen grund, regulere antal af overkørsler og udlægge friarealer, m.m.

  Hvis bebyggelsesprocenten hæves fra 35 til 40, svarende til nabobebyggelsen i lokalplanområde 35 ’for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej’ ("Den kvarte lagkage"), vil bebyggelsesmuligheden øges fra 601 m2 til 686 m2. På baggrund af kommuneplanens boligpolitiske målsætning i Kommuneplan 2009, s. 86, om at satse på opførelse af mindre boliger, herunder prioritere tilvejebringelse af ungdomsboliger og ældreegnede boliger meget højt, vil det dog være muligt at argumentere for en højere bebyggelsestæthed. Se bilag 3.

  Hvad grunden og området kan bære forudsætter et nærmere studie.

  Udviklingsproces

  Forvaltningen foreslår følgende proces for udviklingen af ejendommen:

  1. Planlægning – ca. 3½-4 uger
  2. Indkaldelse af idéer og forslag – ca. 6-7 mdr.
  3. Udbud til konkrete byggeprojekter – ca. 9-11 mdr.
  4. Lokalplanlægning til et udvalgt byggeprojekt, herunder miljøvurdering – ca. 9-10 mdr.
  5. Endelig handel med frigivelse af købesummen– ca. ½-1 uge.

  Den skitserede proces er ”hvis alt går vel”. Dvs. at der i tidsplanen ikke er taget højde for evt. ændrede prioriteringer, genudbud, klager mv.

  I alt vil det tage minimum 2 år og snarere 2½-3 år før købesummen kan frigives.

  Det er ikke muligt at afkorte processen ved at lave parallelle forløb, da dette ville foregribe kommunalbestyrelsens beslutninger i den efterfølgende fase, hvilket er ulovligt for så vidt angår plangrundlaget. Se aktivitetsliste med vejledende tidspunkter i bilag 1.

  Økonomi

  Administrationen vurderer, ikke at have tilstrækkelige interne ressourcer til at løfte projekt- og planopgaven alene, fordi forvaltningen i forvejen har mange og store planopgaver som for eksempel planstrategi, kommuneplan, helheds– og lokalplaner, kystbeskyttelse mv.

  Derfor forudsætter processen, at der gives en tillægsbevilling på 250.000.- kr. til indkøb af supplerende planressourcer.

  Forud for et udbud skal der endvidere gennemføres miljøtekniske undersøgelser, og på den baggrund indstiller administrationen også at der gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til dette formål.

  De i alt 400.000 kr. i tillægsbevilling tilføres Plan og Teknik i driftsbudget 2020 og finansieres af kassen.

  Det skal understreges, at der ikke foreligger en aktuel valuarvurdering på matriklen. Der er således ikke foretaget en faglig vurdering af om, og i givet fald hvor meget, et projektsalg som det beskrevne kan indbringe en merindtægt i forhold til et ordinært salg af matriklen gennem offentligt udbud.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13, stk. 2 og 23c.

  Bygningsreglement 2018, kapitel 8.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien i projektet er beskrevet i sagsfremstillingen. Kommunalbestyrelsen skal godkende en tillægsbevilling på 400.000 kr., som tilføres driftsbudget for Plan og Teknik i år 2020, der finansieres af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 4
  3. budgetopfølgning på SSAUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SSAUs område blevet gennemgået og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug vedr. den private og kommunale hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården samt på det specialiserede voksenområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  På SSAU’s område er der et forventet merforbrug på privat og kommunal hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården. Administrationen har ligeledes noteret sig, at der forventes et merforbrug inden for servicerammen på det specialiserede voksenområde.

  Trods de igangsatte initiativer målrettet nedbringelse af sygefravær, samt at fastholde og rekruttere medarbejdere til stillingerne må det forventes, at der fortsat vil være et merforbrug på området. Dette skyldes en manglende balance mellem den demografiske udvikling for 80+ årige, stigning i komplekse opgaver, udfordringer med rekruttering af stabilt og kompetent personale, det nuværende høje serviceniveau, jf. Jakob Kjellberg´s oplæg på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. september 2019, samt vanskeligheder med at imødekomme forventede besparelser grundet den generelle opgaveudvikling inden for området.

  Indtil denne balance er genoprettet må der forventes et merforbrug og

  administrationen vil derfor primo 2020 forelægge sag indeholdende forslag til handlemuligheder for kommunalbestyrelsen med det mål at arbejde i retning ad en mere balanceret økonomisk situation for området.

  Baggrundsnotat vedr. status for kommunens samlede økonomi er vedlagt som bilag 1. Særskilt notat om status på ældreområdet er vedlagt som bilag 2.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 5
  3. Budgetopfølgning på BEPUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFPUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 6
  3. budgetopfølgning på BFKU's område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug inden for servicerammen på det specialiserede børneområde.

  Det indstilles at der søges om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -315.284 kr. og udgifter på 315.284 kr. Beløbet bevilges til modtage indtægter fra statslige puljemidler vedrørende kompetenceløft på dagtilbudsområdet og til at afholde udgifter i henhold til de betingelser, der knyttet hertil.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  budgetopfølgningen tages til efterretning.

  2.

  at

  der søges om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -315.284 kr. og udgifter på 315.284 kr. til at modtage puljemidler og afholde udgifter hertil på dagtilbudsområdet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Ad 1-2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Ad 1

  Udvalget med undtagelse af T anbefaler over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes et merforbrug inden for servicerammen på det specialiserede børneområde.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en forværring i forhold til 2. budgetopfølgning. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Siden 2. budgetopfølgning har Dragør kommune modtaget tilsagn om pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Puljen tildeles fra Socialstyrelsen (nu Børne- og Undervisningsministeriet), og Dragørkommunes andel er 315.284 kr. Det indstilles at der søges om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -315.284 kr. og udgifter på 315.284 kr. Beløbet bevilges til modtage indtægter fra statslige puljemidler vedrørende kompetenceløft på dagtilbudsområdet og til at afholde udgifter i henhold til de betingelser, der knyttet hertil.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 7
  3. budgetopfølgning 2019 på SU's område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes overordnet et forventet merforbrug til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Udvalget, med undtagelse af T, anbefaler over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgningen på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes et merforbrug. Administrationen har således noteret sig, at der forventes et merforbrug på skoleområdet som følge af flere udgifter til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 8
  3. Budgetopfølgning på ØUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et mindreforbrug, primært indenfor forvaltningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Forslag fra Liste T:

  Administrationen fremlægger likviditetsopfølgning hver måned.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på ØUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et mindreforbrug, som primært er indenfor integration og forvaltning.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019

  Bilag

 • 9
  Budgetudmøntning 2020-2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Udmøntning af budget 2020-2023 samt priser på frit-valg samt takster på dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover indstilles frigivelse af rådighedsbeløb til genopretningspuljer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at plan for udmøntning af budget 2020-2023 tages til efterretning,

  2. at de beregnede fritvalgs-priser på ældreområdet tages til efterretning,

  3. at de beregnede takster vedr. dagtilbud og klubber tages til efterretning,

  4. at de beregnede takster vedr. SFO og fritidsklub tages til efterretning,

  5. at der gives en anlægsbevilling i 2020 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 8,5 mio.kr. fra puljer til genopretning af bygninger for året 2020.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2019 budget 2020 – 2023. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet (vedhæftet som bilag). Formålet med udmøntningsplanen er at skabe tydelighed om, proces for udmøntning af budget 2020.

  For størstedelen af punkterne i udmøntningsplanen er budgetændringen allerede indarbejdet og aktiviteten tilpasset. Følgende forslag forventes at have særlig politisk interesse og kræver behandling i politisk udvalg inden den endelige udmøntning:

  - Politisk betjening (ØU/11)

  - Strukturprojektet, Økonomisk råderum (ØU/13)

  - Besøg af Kongehuset (ØU/23)

  - Projektpulje til Borgerrådgiver (ØU/26)

  - Renovering af Dragørs Skoler (SU/32)

  På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2020 har administrationen kunne foretage en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber samt fritvalgs-priser på ældreområdet. De opdaterede takster og priser er angivet i vedlagte bilag.

  Endvidere indstiller administrationen: At der gives en anlægsbevilling i 2020 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 8,5 mio.kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje (jævnfør Nedenstående tabel). Frigivelsen ønskes så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet indenfor de enkelte genopretningspuljer.

  I mio. kr.

  (2020-prisniveau)

  2020

  Genopretning af bygninger pulje

  2,2

  Genopretning Hollænderhallen pulje

  0,2

  Genopretning af veje pulje

  3,0

  Genopretningspulje skoler pulje

  1,5

  Genopretning daginstitutioner, pulje

  0,6

  Genopretning, Enggården

  1,0

  I alt

  8,5

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 10
  Takster 2020 for vand og spildevand
  Sagsid.: 19/5113

  RESUMÉ:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med sektorloven.

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S, fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

  Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2020 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fremgår af skemaet herunder.

  Takster for 2020:

  Dragør

  Ramme

  Indstilling

  2019

  2020

  2020

  Vandafledningsbidrag

  31,99

  34,28

  31,16

  Vandpris

  11,42

  12,25

  12,25

  Afgifter til staten

  6,37

  6,37

  6,37

  Forbrugsafhængige takster inkl. moms & afgift

  62,23

  66,13

  62,23

  Takstfastsættelsen for 2020 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

  Vejbidraget er budgetteret til 0,4 mio. kr.

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

  De øvrige takster og gebyrer er vedlagt.

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/under-dækning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af vand- og spildevandstaksterne for 2019 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt at ”hvile i sig selv”- princippet. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2020
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende budgettet for 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers budget 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes.

  Museum Amagers budget for 2020 er vedlagt sagen.

  En underskrift af et bestyrelsesmedlem fra Museum Amager mangler grundet sygdom. Et samlet underskrevet dokument eftersendes af Museum Amager til forvaltningen forud for at Slots- og Kulturstyrelsen modtager dette.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 12
  Godkendelse af besparelse på politisk betjening
  Sagsid.: 19/5177

  RESUMÉ:

  Forligsparterne har ved budgetvedtagelsen i oktober 2019 for budget 2020-2023 besluttet at reducere udgifterne til den politiske betjening med 100.000kr. fra 2020 og frem. Forligsparterne har desuden besluttet, at Økonomiudvalget skal godkende en sag vedr. udmøntning af besparelsen.

  Sagen her vedrører udmøntning af reduktion af udgifterne til den politiske betjening med 100.000kr. fra 2020 og frem. De 2 indstillinger fra administrationen er listet i anbefalet prioriteret rækkefølge.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at én af følgende modeller godkendes:

  1. at reduktionen på 100.000 kr. udmøntes som en rammebesparelse på konto for politisk betjening med afsæt i den i sagen fremlagte udmøntning,

  eller

  1. at reduktionen på 100.000 kr. alternativt udmøntes som en rammebesparelse på konto for politisk betjening, men uden prioritering, hvorved kontoen lukkes når budgettet er brugt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Forslag fra A+O+V:

  AOV foreslår, at formandshonoraret nedsættes til 23 % af borgmestervederlaget svarende til 34.084 kr. pr. år. Resten af besparelsen findes på betjeningen i udvalgene.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Datagrundlag

  Budgettet for politisk betjening (vederlag og udgifter til valg undtaget) er på ca. 500.000kr.

  Udgifterne fordeler sig inden for nedenstående kategorier, i rækkefølge ud fra de poster med højest forbrug øverst:

  · Deltagelse i arrangementer

  · Mødeforplejning til udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder

  · Forplejning, afholdelse og støtte af lokale arrangementer, events, prisoverrækkelser, borgermøder o.lign.  

  · Repræsentation (receptioner, gaver og blomster ved særlige lejligheder)

  · Taxakørsel

  · Sodavand/øl/vin

  · Abonnementer

  Hovedindstilling

  Besparelsen udmøntes ved en rammebesparelse på den politiske betjening. Udmøntningen sker primært ved:

  • Økonomiudvalget får samme type forplejning til møderne som fagudvalgene
  • Støtte til lokale arrangementer/events (prisoverrækkelse, forplejning m.m.) henvises fremover til Markedsføringspuljen og Kultur- og Eventpuljen

  Alternativ indstilling

  Besparelsen udmøntes ved en rammebesparelse på den politiske betjening. Når budgettet er brugt stoppes der for afholdelse af udgifter. Undtagelsen herfor er sandwich på udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder samt udgifter til abonnementer, som ikke kan opsiges med kort varsel, men konsekvensen kan (med de foregående års forbrugsmønster) resultere i en brat opbremsning sidst på året.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2020.  

 • 13
  Strukturprojektet
  Sagsid.: 19/5151

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget skal træffe beslutning om igangsættelse og kommissorium for strukturprojektet som besluttet i forbindelse med budget 2020-2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender kommissoriet for strukturprojektet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at sætningen i kommissoriet,

  - Strukturprojektet skal fremlægge et katalog med anbefalinger til forslag, der tilsammen indebærer effektiviseringer, besparelser og/eller merindtægter for 12 mio.

  Ændres til

  - Strukturprojektet skal fremlægge et katalog med anbefalinger til forslag, der tilsammen indebærer effektiviseringer, besparelser og/eller merindtægter (dog ikke skatte og takstforhøjelser) for 12 mio.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2019 med budget 2020-2023 at igangsætte et strukturprojekt. Målet med Strukturprojektet er at finde et økonomisk råderum på 12 mio. kr. fra 2021 og i de efterfølgende år.

  Så stor en del af de 12 mio. kr. som muligt, skal findes gennem større investeringer, strukturændringer eller ændret opgaveløsning, men hvis dette mål ikke kan nås, skal de resterende penge findes ved servicereduktioner eller forhøjede indtægter. Da projektets anbefalinger skal indgå i budgetforhandlingerne for næste års budget, er det nødvendigt, at projektet allerede i maj måned 2020 kan vise et prospekt for de pågældende 12. mio. kroners råderum.

  Projektet ønskes samtidig understøttet af en øget borgerdialog for dels at leve op til demokratiudvalgets anbefalinger, og dels fordi flere af projektets anbefalinger kan være ideer eller tiltag, der kan have et længere aftræk.

  I bilaget ”kommissorium strukturprojekt” er projektets mål, organisering og tidsplan beskrevet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 100.000 kr. i budget 2020 til evt. ekstern bistand. Anvendelse af disse midler anvises i givent fald i projektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2020.

  Bilag

 • 14
  Proces for budget 2021-2024
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Budgetprocessen for Budget 2021-24 er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra kommunalbestyrelsens første budgettidsplaner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender forslag til proces for 2021-2024.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det vedlagte oplæg til budgetprocessen for Budget 2021-24 er tilrettelagt på baggrund af den politisk vedtagne mødeplan.

  Planen giver mulighed for, at fagudvalgene indgår i processen i lighed med processen for B2020-23. Hertil kommer, at planen giver rum til strukturudvalgets arbejde, der løber i 1. halvår af 2020.

  I lighed med processen for B2020-23 afholdes der budgetseminar i marts, samt budgetseminar ultimo august/ primo september. Det vil blive tilrettelagt således, at der er mulighed for at påbegynde politiske forhandlinger, der skal endeligt afsluttes senest den 15. september.

  Budgetprocessen afsluttes efterfølgende med 2. behandling i Økonomiudvalget den 24. september og Kommunalbestyrelsens behandling den 1. oktober.

  Der forelægges selvstændig sag vedrørende strukturprojektet.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Se vedlagte bilag

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Bilag

 • 15
  Økonomisk politik 2019 - 2022
  Sagsid.: 19/1240

  RESUMÉ:

  Økonomisk politik 2019-2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at forslag til Økonomisk politik 2019-2022 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Sagen udsættes til mødet i ØU i januar måned 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog ultimo 2014 Dragør Kommunes økonomiske politik. Politikken er gældende i 4 år hvorefter den opdateres.

  I forhold til den økonomiske politik for 2015-2019 er der i den økonomiske politik for 2019-2022 indstillet en ændring i målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning, der er reduceret fra 80 mio. kr. til 40. mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning, jf. de politiske drøftelser på budgetseminaret i september. Hertil kommer, at den økonomiske politik nu tager højde for de ændrede decentraliseringsregler, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017. Endelig er der sket mindre redaktionelle tilretninger og præciseringer, jf. bilag.

  Formålet med den Økonomisk politik er, at den fastlægger Kommunalbestyrelsens mål, som derefter er pejlemærker for de kommende års budgetlægning og løbende budgetopfølgninger, dvs. at politikken blive anvendt i styringen af kommunens løbende drift. Endelig bidrager den til det økonomiske grundlag, så Kommunalbestyrelsen kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set over et flerårigt perspektiv.

  Politikken indeholder 5 overordnede målsætninger, nemlig at

  1. Sikre en bæredygtig økonomi

  2. Udøve en stram rammestyring

  3. Der er balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

  4. Opbygge en kultur, der fremmer økonomistyringen i organisationen med månedsvis opfølgning til direktionen

  5. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal ligge på ca. 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 40 mio. kr.

  Når det politiske mål om stram budget- og rammestyring skal overholdes, vil den politiske udfordring i en række tilfælde bestå i, at skulle prioritere inden for området, eller, hvis det ikke skønnes realisabelt, at foretage tværgående prioriteringer, så tillægsbevillinger undgås.

  Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre driftsreduktioner og en løbende justering af serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet. Administrationen pålægges at tage nødvendige initiativer med henblik herpå så tidligt i budgetåret som muligt.

  LOVE/REGLER:

  Budget og regnskabssystemet for kommuner

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den økonomiske politik 2019-22 erstatter den økonomiske politik 2015-2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den økonomiske politik indgår som bilag til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 16
  Revideret Kasse- og Regnskabsregulativ
  Sagsid.: 19/5106

  RESUMÉ:

  Administrationen har foretaget en revidering af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ efter dialog med kommunens revision.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det reviderede Kasse- og Regnskabsregulativ godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kasse- og Regnskabsregulativet beskriver overordnet, principperne for Dragør Kommunes økonomistyring samt hvordan kommunens kontroller skal udføres.

  Revisionen har gjort opmærksom på, at det Kasse- og Regnskabsregulativ der senest blev godkendt i januar 2016 har vist sig vanskeligst at efterleve i praksis. Dette har revisionen bemærket i flere revisionsberetninger. Revisionen har derfor anbefalet, at regulativet med fordel kan tydeliggøres, dels mht. ansvarsfordeling og dels mht. opdatering og opstramning af interne kontroller.

  Administrationen har, efter dialog med revisionen, derfor udviklet indholdet i Kasse- og Regnskabsregulativet, så det kan indgå i kommunens daglige styring. Ændringerne er sket på følgende områder:

  • Opbygning og rækkefølgen i regulativet er ændret, mens det grundlæggende indhold er bevaret.

  • Nuværende praksis er indføjet og opdateret, herunder er tilført opstramning af procedurer for interne kontroller.

  • Kasse- og Regnskabsregulativet er blevet komprimeret og gjort mere læsbart ved at kopi af lovtekst er udeladt og erstattet af henvisninger til relevant opdateret lovgivning.

  • De overordnede principper for økonomistyring/regnskab og præcisering af ansvarsfordeling og opgaver er fastlagt og tydeliggjort.

  • De administrative arbejdsprocesser og kriterier er trukket ud af hoveddokumentet. De indgår nu som selvstændige målrettede bilag, der er formidlet med højere præciserings- og detaljeringsgrad til brug for det daglige arbejde.
  • Revisionsregulativet er blevet tilpasset den nye revisionsaftale i forhold til uanmeldt kasse eftersyn – se bilaget revideret revisionsregulativ 2020 med kommentar

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven §42, stk. 7 om, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige opgaves forskrifter vedrørende forretningsgangen for kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet tilstilles for den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regulativet har været drøftet med kommunens revision.

  Regulativet vil blive formidlet til de relevante medarbejdere og ledere, dels via kommunens intranet, dels via møder og workshops.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 17
  Frigivelse - Materiel til vintervedligehold - Traktorer
  Sagsid.: 19/4932

  RESUMÉ:

  Indkøb af to nye traktorer til vintervedligehold er en del af det reviderede anlægsbudget for 2019. Efter udbudsproces skal pengene frigives, så indkøb og levering kan effektueres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 890.000 kr. til indkøb af materiel til vintervedligehold, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Indkøb af vintermateriel i form af to traktorer til kommunens Vej- og Gartnerafdeling er en del af det vedtagne reviderede anlægsbudget for 2019. Udbudsprocessen er overstået, leverandør er valgt og de to traktorer er klar til levering i januar 2020, når anlægsbevillingen til indkøbet er frigivet.

  LOVE/REGLER:

  Indkøb af traktorerne er omfattet af udbudsreglerne og SKI aftalerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.000.000 kr. til materiel til vintervedligehold er afsat i det reviderede anlægsbudget 2019.

  Det vindende bud er på 830.000 kr. Det foreslås, at der frigives 890.000 kr. til indkøbet. Herved er der 30.000 kr. i reserve på begge traktorer til eventuel tilretning af materiel, hvis der efter levering viser sig behov. De ikke forbrugte midler tilgår kommunekassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

 • 18
  Mobildækning på Dragør nord
  Sagsid.: 19/4888

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har forespurgt TDC om, hvorvidt de agter at forbedre mobildækningen på Dragør Nord. TDC har med brev af 28. oktober 2019 meddelt, at de forventer at udbygge mobilnettet til 5G i løbet af første halvår af 2020 ved at udskifte komponenter på eksisterende antennepositioner.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  udvalget tager TDC’s tilbagemelding om manglende markedsmæssig potentiale i at udbygge mobilnettet pt til efterretning.

  2.

  at

  det meddeles TDC, at kommunen afventer udrulningen af G5 mobilnettet, men at kommunen fortsat er interesseret i en dialog om mobildækning på Dragør Nord.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Sagen drøftet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Godkendt.

  Sagen oversendes til ØU, til drøftelse af aftaleforholdet med TDC.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har senest den 24. oktober haft møde med TDC, hvor de oplyste om deres planer for udrulning af 5G mobilnettet i Dragør. Forvaltningen har i den forbindelse forespurgt om muligheden, for at TDC vil forbedre mobildækningen på Dragør Nord.

  TDC har som opfølgning på drøftelsen sendt vedlagte brev af 28. oktober 2019. Det fremgår heraf:

  - at TDC forventer at udbygge mobilnettet til 5G net i Dragør i løbet af første halvår 2020. Udbygningen sker på de eksisterende antennepositioner i Dragør, og de vurderer, at udbygningen vil give bedre dækning.

  - TDC oplyser videre, at de er bevidste om, at mobildækningen i Dragør Nord kan forbedres. TDC ser dog pt ikke et markedsmæssigt potentiale herfor, men er villige til at drøfte denne udfordring fremadrettet.

  - TDC lejer 2 antennepositioner af Dragør Kommune. TDC ønsker, at lejen fremover tilpasses Energistyrelsens vejledning for udlejning af arealer til antennepositioner. I dag betaler TDC i størrelsesordenen 59.000 kr. årligt. TDC foreslår en fremtidig leje på ca. 25.000 jf. vejledningen fra Energistyrelsen, herunder en overgangsordning, hvor lejen nedtrappes over 3 – 5 år.

  - TDC oplyser, at de har prioriteret udbygning i de områder, hvor lejen er tilpasset vejledningen.

  - TDC har på møde oplyst, at mobilnettet i Dragør ligger på det højeste niveau. På nord er mobildækningen på det næsthøjeste niveau ud af 5 niveauer, men at mobildækningen kan forbedres. TDC har endvidere oplyst, at brugeroplevelsen af mobildækningen kan forbedres, alt afhængigt af hvilket mobiludstyr (telefon mv) som benyttes.

  - TDC oplyste også, at de leverer en mobildækning på Dragør nord, som overholder kravene i SKI-aftale for kommunal indkøb af mobildækning.

  Økonomiudvalget har senest på mødet den 18. maj 2017 besluttet ikke at imødekomme ansøgning om reduceret leje for mobilantennepositioner i Dragør Kommune, og By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 11. september 2018 besluttet ikke at foretage sig yderligere i sagen om mobildækning på Dragør Nord.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er administrationens vurdering, at såfremt lejeaftalerne for TDC ændres, så skal dette også ske over for de øvrige mobilselskaber jf. lighedsprincippet i forvaltningsloven.

  En lejeaftale efter den nye vejledning vil i givet fald betyde en reduceret lejeindtægt på ca. 50 % i forhold til gældende aftaler. Svarende til i alt 263.947 kr. pr år for de mobilantennepositioner, som kommunen udlejer i dag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Bilag

 • 19
  Midlertidig planmedarbejder til Plan og Teknik
  Sagsid.: 19/4995

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til eventuel ansættelse af en midlertidig planmedarbejder til Plan og Teknik for 2 år, finansieret af uforbrugte driftsmidler 2019 og anlægsbudgettet til kystbeskyttelse 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der ansættes en midlertidig planlægger til Plan og Teknik i 2 år finansieret ved:

  a.

  ekstraordinær overførsel af uforbrugte driftsmidler på Plan og Tekniks område på i alt 400.000 kr.

  b.

  anlægsbudget til kystbeskyttelse 2021 på i alt 450.000 kr.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Ændringsforslag fra C:

  At sagen oversendes til ØU uden anbefaling.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen foreslår, at der gives mulighed for at afsøge muligheden for at ansætte en midlertidig planmedarbejder til at sikre fremdrift i de større planopgaver, som er igang i øjeblikket.

  Det drejer sig om udarbejdelse af projekt for kystbeskyttelse, gennemførsel af fuld revision af Kommuneplanen inden 2021, udarbejdelse af 5 lokalplaner, som er bestilt, samt helhedsplan for Hollænderhallens udearealer, UNESCO mv. Der er således ekstraordinært mange større planopgaver i gang end tidligere.

  Det kan oplyses, at der er 3 årsværk på planområdet til at håndtere alle opgaver.

  Det er forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at levere de bestilte opgaver på planområdet uden yderligere ressourcer. En mulighed kunne være en midlertidig ansættelse af en planmedarbejder, som kan håndtere enten kystbeskyttelsesprojektet eller revision af Kommuneplanen over de næste 2 år.

  Der er pt mere end 400.000 kr. på driftsbudgettet for 2019, som kan prioriteres til finansiering af midlertidig stilling. Det skyldes bl.a., at der har været jobskifte i planafdelingen (generationsskifte) og dermed opgaver, som ikke er sat i gang.

  Den midlertidige stilling vil i givet fald blive slået op i januar, og besættelse vil kunne ske hurtigst muligt forventeligt pr. 1. marts 2020.

  Alternativt hertil er at benytte ekstern konsulenthjælp i større omfang kombineret med at udskyde en række planopgaver.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den midlertidige planmedarbejder søges finansieret over uforbrugte driftsmidler på Plan og Tekniks område samt over anlægsprojektet for kystbeskyttelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Annoncering efter en midlertidig planmedarbejder vil kunne ske i løbet af januar måned med forventet opstart pr. 1. marts 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

 • 20
  Indtægtsbevilling til læringstrappe på Dragør Skole
  Sagsid.: 19/2947

  RESUMÉ:

  Administrationen har i juni 2019 søgt fondsstøtte til etablering af en udendørs læringstrappe på Dragør Skole. Projektet har fået bevilliget 2.579.000 kr. til etablering af trappen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at fondsstøtte på 2.579.500 kr. fra Villum Fonden godkendes.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på
   -2.579.500 kr. og udgifter på 2.579.500 kr. til puljen.
  1. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af beløbet

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har i juni ansøgt Villum Fonden om støtte til etablering af en udendørs læringstrappe på Dragør Skole under særopslaget ”Mere dagslys og frisk luft ind i hverdagslivet”. I november har administrationen modtaget besked om, at Villum Fondens bestyrelse har besluttet at bevillige støtte til projektet. Der er blevet bevilliget 2.579.500 kr. til projektet, hvilket svarer til det fulde beløb, der er ansøgt om. Der er intet krav om egenfinansiering i projektet.

  Formålet med projektet er at forbedre de fysiske rammer på skolen, for at understøtte elevernes læring og trivsel. Læringstrappen vil blive etableret ved ”den grå bygning” på Dragør Skole og vil forbinde skolegården med det høje stueplan. Trappen vil kunne lukke op for omverden og lyset og give en hel ny fornemmelse af sammenhæng mellem ude og inde. De bagvedliggende mindre rum i bygningen vil visuelt blive forbundet med omverden, og de nye vinduesnicher i øjenhøjde vil skabe mulighed for fordybelse og ro. Herudover vil det blive muligt at trække en del af undervisningen med ud i frisk luft, da den direkte adgang ud til trappen vil gør det muligt for børnene at blive trygt i nærmiljøet i kontakt med den ansvarlige voksen. Herudover vil trappen ligeledes fungere som et sted, hvor man kan samle alle skolens elever til fælles formidling.

  Ansøgningen til Villum Fonden samt bevillingsbrevet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 21
  Serviceeftersyn af det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 19/4008

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler politisk stillingtagen til serviceeftersyn af det forpligtende kommunale samarbejde mellem Dragør og Tårnby kommuner.

  INDSTILLING:

  Forvaltningerne i Dragør og Tårnby kommuner indstiller i fællesskab, at de foreslåede justeringer i aftalegrundlaget for forpligtende samarbejder mellem Dragør og Tårnby kommuner godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttede den 23. maj 2019 at fremsætte følgende ønske: Administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling.

  Efterfølgende har de to kommuners forvaltninger i fællesskab foretaget et ”serviceeftersyn” af aftalerne om det forpligtende samarbejde. Aftalerne omfatter dels en hovedaftale med bilag og dels 7 delaftaler på følgende områder: Hjælpemidler, Genoptræning, Specialundervisning samt PPR, Natur og Miljø, Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område, Sociale Personsager og Beskæftigelse og integration. Delaftalerne tildeles ny nummerering i forbindelse med serviceeftersynet.

  Efterfølgende har de to kommuners forvaltninger i fællesskab foretaget et ”serviceeftersyn” af aftalerne om det forpligtende samarbejde. Aftalerne omfatter dels en hovedaftale med bilag og dels 7 delaftaler på følgende områder: Hjælpemidler, Genoptræning, Specialundervisning samt PPR, Natur og Miljø, Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område, Sociale Personsager og Beskæftigelse og integration. Delaftalerne tildeles ny nummerering i forbindelse med serviceeftersynet.

  Generelt opleves samarbejdet mellem Dragør og Tårnby kommuner af forvaltningerne i de to kommuner som velfungerende. De skriftlige aftaler er dog primært indgået i 2006 og enkelte af delaftalerne er justeret med mindre ændringer i 2010. Derfor har der været stort behov for at lade følgende elementer indgå i serviceeftersynet:

  • Opdatering til ny lovgivning
  • Opdatering til praksis og ny organisering i de to kommuner.

  I forbindelse med opdatering af materialet har det også været et formål at opdatere processen for dialog om serviceniveauer og ledelsesinformation.

  Væsentligste ændringer i aftalematerialet

  I bilagte notat er redegjort mere detaljeret for ændringer i aftalerne. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor:

  Lovgivning

  På de fleste områder er der indført ny lovgivning, som der ikke er taget højde for i de oprindelige aftaler. De enkelte delaftaler er således blevet gennemgået af fagpersoner fra de to kommuner og opdateret med henvisninger mv. til ny lovgivning, eksempelvis til nye opgaveområder på beskæftigelsesområdet.

  Opsplitning af delaftaler

  Tårnby Kommune har oprettet Ungecenter Tårnby som en fælles indgang i forhold til en sammenhængende indsats i forhold til uddannelse og job for 15-30-årige unge. Der er derfor enighed om at udskille ungeområdet fra delaftalen om beskæftigelse og etablere en ny delaftale med samme format og indhold.

  Tilsvarende er der enighed om at opdele den tidligere delaftale om socialt udsatte i en delaftale for børn og en delaftale for voksne, da dette lovgivningsmæssigt, organisatorisk og i forhold til tilbudsviften er to ganske forskellige områder.

  Dialog om serviceniveau og ledelsesinformation

  • I den hidtidige proces har der været en række uhensigtsmæssigheder: Politikerne i Dragør har begrænset adgang til ledelsesinformation, der desuden kommer sent i forhold til at foretage bestillinger for det kommende år på udvalgsmøder i maj.
  • Forvaltningen i Dragør har ikke faglige forudsætninger for at kunne vejlede politikerne i Dragør om bestillinger i det forpligtende samarbejde, fordi de faglige kompetencer blev overført til Tårnby i 2007.
  • Forvaltningen i Tårnby skal i princippet holde overblik over og udføre forskellige bestillinger fra henholdsvis Dragør og Tårnbys politikere. Dette er både vanskeligt og uhensigtsmæssigt i praksis på fx jobcentret, hvor borgerne gerne skal have en lige behandling uanset bopælskommune.

  I fællesskab har forvaltningerne i Dragør og Tårnby således indarbejdet ændringer i aftalerne, der indebærer:

  • Hvor intet andet er anført, så er serviceniveauet det samme for Dragør og Tårnby. Dette forenkler administrationen i Tårnby og bringer aftalerne i overensstemmelse med nuværende praksis på de fleste områder.
  • Dragørs politikere og forvaltning får gennem tidligere og tættere dialoger mere reel, ikke blot formel, indflydelse på serviceniveauet, herunder mulighed for direkte politiske dialog om eksempelvis beskæftigelsesplan eller miljøtilsyn.
  • Dragørs politikere får tidligere og bedre ledelsesinformation med mulighed for uddybende forklaringer fra kompetente fagpersoner fra Tårnby ved gæstebesøg i fagudvalg på udvalgte områder, eksempelvis deltagelse af en jobcenterchef fra Tårnby på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør.

  Videre proces og evaluering

  Efter godkendelse af nyt aftalegrundlag for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby kommuner iværksættes justerede procedurer umiddelbart. Dette betyder dels at relevante chefer og medarbejdere vil blive orienteret om de justerede procedurer, og dels at den administrative styregruppe mødes i februar 2020 for i fællesskab at vurdere udkast til ledelsesinformation for år 2019.

  Desuden er det aftalt administrativt at evaluere erfaringerne i efteråret 2020, når budgetterne for 2021 er vedtaget. Input fra politikere i de to kommuner vil indgå, og der vil blive vurderet behov for justeringer, der i givet fald forelægges politisk.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 22
  Tendenser i 3-i-1 målingen
  Sagsid.: 19/4444

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har i efteråret 2019 gennemført en 3-i-1 måling (medarbejdertrivsel, ledelsesevaluering og arbejdspladsvurdering). Denne sag orienterer om de tværgående tendenser fra målingen, som HMU (Hoved-Med-Udvalget) har besluttet, at administrationen fokuserer på frem mod næste undersøgelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de tværgående tendenser, som er godkendt af HMU den 14.november 2019, tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Overordnet om målingen

  Der er i efteråret 2019 gennemført en 3-i-1 måling i hele organisationen. Målingen gennemføres hvert 2. år, og består af den lovpligtige arbejdspladsvurdering, samt medarbejdertrivsel og ledelsesevaluering.

  Målingen er gennemført efter samme koncept som i 2015 og 2017, og konceptet er godkendt i HMU forud for begge målinger. Fastholdelse af konceptet giver mulighed for at følge udviklingen over tid, og det styrker organisationens udbytte, at der er en genkendelighed fra gang til gang.

  Svarprocenten er øget fra 71 pct. i 2015 til 76 pct. i 2017 til 80,1 pct. i 2019. Overordnet set ligner målingen resultatet fra 3-i-1 målingen i 2017.  

  Det væsentligste udbytte af målingen kommer fra de lokale indsatser. På alle kommunens arbejdspladser skal ledere og medarbejdere have dialog omkring resultaterne af målingen, samt formulering af obligatoriske handleplaner til de lokalt aftalte indsatsområder. Handleplanerne kan indeholde både styrker og udfordringer, som den pågældende arbejdsplads vælger at arbejde videre med.

  HMU fik den 14. november 2019 fremlagt og drøftet hovedrapporten for Dragør Kommune, og har på baggrund af de drøftelser besluttet nedenstående 3 hovedtendenser, som der skal arbejdes med de kommende år:

  Tværgående hovedtendenser

  1 Trivsel:

  a. Fastholde fokus på det gode arbejdsmiljø og trivsel.

  b. Forebygge stress og oplevelsen af ubalance mellem arbejdstid og opgaver. Fx har HMU besluttet at revidere kommunens stresspolitik. 

  2 Sammenhold i enhederne:

  a. Styrke og fastholde det gode resultat med sammenhold i enhederne.

  b. Fastholde at medarbejderne fortsat har lyst til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt.

  3 Stolthed:

  a. Styrke og arbejde med stolthed over at være ansat i Dragør Kommune, herunder øge andelen af ansatte, der vil anbefale andre at søge arbejde i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Bilag

 • 23
  Forslag fra O - Praksis og lovgivning om integration af flygtninge og brug af børneattester
  Sagsid.: 19/2688

  RESUMÉ:

  Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti om praksis og lovgivning om integration af flygtninge og brug af børneattester, fremsat på Økonomiudvalget den 14.maj 2019.

  INDSTILLING:

  Anne Funk (O) har den 5. maj 2019 bedt om at få følgende medlemsforslag på dagsordenen. På Økonomiudvalgsmødet den 14.maj 2019 blev det besluttet, at administrationen først undersøgte gældende praksis og lovgivning, som hermed er fremlagt i sagen.

  Medlemsforslaget fra Dansk Folkeparti:  

  ”Dragør kommune har i dag ikke en generel regel om ”rene/blanke” straffeattester/børneattester.

  Med forslaget vil det således være ens regler for alle. I Danmark skal man nemlig fremvise børneattest, når man arbejder med børn! Det skal selvfølgelig også gælde for flygtninge!

  Dragørs forældre skal kunne stole på at alle - uden undtagelse - der arbejder med vores børn har en ren børneattest.

  ”Dansk folkeparti foreslår at vi præciserer reglerne for indhentelse af børneattester i Dragør kommune, således at det fremgår, at børneattesten skal indeholde oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år inden for de seneste 10 år for at have gyldighed.

  Det skal dog være således, at det for personer, der endnu ikke er fyldt 25 år, vil være fyldestgørende med en attest, der går tilbage til personens 15. år, under forudsætning af at vedkommende har været bosiddende i Danmark i de seneste 10 år.”

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  For stemte:

  1 (O)

  Imod stemte:

  6 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Sagen udsættes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som baggrundsinformation skal det oplyses, at der i de seneste ti år ikke har været ansat flygtninge i Dragør Kommune med tilknytning til børn og unge under 15 år.

  Tekst fra medlemsforslaget: ”Dragør kommune har i dag ikke en generel regel om ”rene/blanke” straffeattester/børneattester.

  Med forslaget vil det således være ens regler for alle. I Danmark skal man nemlig fremvise børneattest, når man arbejder med børn! Det skal selvfølgelig også gælde for flygtninge!

  Dragørs forældre skal kunne stole på at alle - uden undtagelse - der arbejder med vores børn har en ren børneattest.”

  Svar: Dragør Kommune har og praktiserer gældende regler for indhentning af børneattester, og disse gælder for alle.  Det følger af Børneattestloven, at arbejdsgiver altid skal indhente en børneattest, inden man ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med eller færdes blandt børn under 15 år.

  Tekst fra medlemsforslaget: ”Dansk folkeparti foreslår at vi præciserer reglerne for indhentelse af børneattester i Dragør kommune, således at det fremgår, at børneattesten skal indeholde oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år inden for de seneste 10 år for at have gyldighed.

  Det skal dog være således, at det for personer, der endnu ikke er fyldt 25 år, vil være fyldestgørende med en attest, der går tilbage til personens 15. år, under forudsætning af at vedkommende har været bosiddende i Danmark i de seneste 10 år.”

  Svar:En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme mv. om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattesten adskiller sig derudover fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller bødens betaling.

  En offentlig myndighed må ikke stille et absolut krav om, hvor langt børneattesten går tilbage. Der er ikke hjemmel i børneattestloven til at stille krav til, hvor længe en børneattest skal gå tilbage for at være gyldig.

  Praksis er, at indhentelse af børneattest ikke står alene i vurderingen af ansøgers ansættelsesforhold. Der kan derfor altid indhentes yderligere informationer om en ansøger i de situationer, hvor børneattesten vurderes ikke at være dækkende. Her vil det bero på det almindelige forvaltningsretlige krav om saglighed og de grundlæggende principper i persondatalovens § 5, i hvilket omfang yderligere oplysninger bør tilvejebringes. Arbejdsgiver skal i den forbindelse være opmærksom på, at det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke (direkte eller indirekte) må forskelsbehandle bl.a. på grund af race, hudfarve, national, social eller etnisk oprindelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

  Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud

  Bekendtgørelse om dagtilbud – kapitel 10

  Integrationsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ansættelse af medarbejdere med fast færden blandt børn under 15 år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

 • 24
  Ansættelse af direktør
  Sagsid.: 19/3815

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal godkende ansættelse af ny direktør pr. 1. februar 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat ansættes som ny direktør på kontraktvilkår,

  2. at administrationen bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har med hjælp fra rekrutteringsfirmaet Genitor opslået stillingen som direktør til forventet besættelse 1. februar 2019.

  Ansøgningsfristen udløb den 24. november 2019, og der var indkommet 26 ansøgninger.

  Ansættelsesudvalget valgte den 27. november 2019 8 kandidater til første samtalerunde, som blev afholdt den 6. december 2019. Anden samtalerunde afholdes den 12. december 2019.

  Ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 12. december 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

 • 25
  Meddelelser
  Sagsid.:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019

  Direktionen orienterede om organisation af afdelingen for Børn, Skole og Kultur.

  Kommunaldirektøren orienterede om resultatløn for direktionen 2019.

 • 26
  Meddelelse - Nye lokaliteter til flygtninge
  Sagsid.: 19/5049

  RESUMÉ:

  Sagen handler om en kort redegørelse for status i arbejdet med at finde nye lokaliteter til flygtninge i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har ønsket en kort orientering om arbejdet med at skaffe nye lokaliteter til flygtninge.

  Den nuværende dispensation for midlertidig boligplacering på Halvejen kan ikke forlænges ud over august 2020. Handlerummet for politiske beslutninger om placering af midlertidige boligplaceringer er mindre denne gang end sidste gang, idet der er blevet reduceret i kommunernes muligheder for at give dispensationer i henhold til planlovens § 5u.

  Som følge af at der stort set ikke er visiteret flygtninge til Dragør i halvandet år, er der opsagt seks pavilloner på Halvejen. Der betales pt. for tomgangsdrift af disse.

  Den tværgående gruppe, der håndterer boligplaceringen, har været samlet og kigget på muligheder for boligplacering i Dragør Kommune.

  I første kvartal 2020 fremlægger administrationen en sag til politisk behandling hvor de forskellige løsningsmodeller beskrives.

  Der skal findes boligplacering til ca. 20. Tallet afhænger af, hvor mange flygtninge der får anden bolig (i eller uden for Dragør), og hvor mange flygtninge og familiesammenførte der kommer de kommende ti måneder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

 • 27
  Eventuelt
  Sagsid.: