Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 20 blev optaget som beslutningspunkt.
Dagsorden herefter godkendt.
 • 1
  Høgevænget 5-7 godkendelse af udbudsvilkår
  Sagsid.: 19/2122

  RESUMÉ:

  Ejendomsmægler har udarbejdet udkast til sagspræsentation og udbudsvilkår for ejendommen Høgevænget 5-7 med henblik på iværksættelse af udbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udbudsmaterialet godkendes jf. det i sagsfremstillingen anførte, og at der igangsættes offentligt udbud.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forhandlingerne med Eventyrhuset om leje af ejendommen fortsættes.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker ikke at sælge ejendommen, da vi forudser, at kommunen i nærmeste fremtid kan få behov for ejendommen til institutionsformål.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejendomsmægler har nu udarbejdet udkast til annoncetekst og udbudsmateriale for ejendommen Høgevænget 5-7.

  Administrationen har gennemgået materialet og finder at det – efter mindre finjusteringer af bl.a. slåfejl m.v. – kan danne baggrund for et offentligt udbud.

  Annonceringen af ejendommen vil ske på digitale medier:

  EDC.dk, Ejendomstorvet, Dragør Nyheder og på kommunens egen hjemmeside.

  Ejendommen vil endvidere blive markedsført ved online banner-visninger, facebookkampagne og linkedinkampagner.

  Annoncering i trykte medier:

  Dragør Nyt, Amagerbladet, Børsen og Berlingske Tidende.

  Såfremt udbudsmaterialet godkendes i november 2019 tilstræbes udbudsprocessen gennemført efter følgende tidsplan:

  Udbudsperiode: marts-april 2020.

  Frist for afgivelse af bud: ultimo april 2020.

  Udvælgelse og politisk godkendelse af tilbudsgiver: maj 2020.

  Overtagelsesdag og frigivelse af købesum: senest 1. august 2020.

  Ovenstående tidsplan er udarbejdet på en forudsætning om, at Dragør Kommune modtager konditionsmæssige tilbud og at et af disse antages. Tidsplanen tager med andre ord ikke højde for hvis alle indkomne tilbud forkastes og udbuddet skal gå om.

  Administrationen anbefaler at det foreliggende udkast til udbudsmateriale godkendes og at udbud iværksættes umiddelbart efter endelig renskrivning af materialet.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Bilag

 • 2
  Jægervej 30 - godkendelse af udbudsmateriale
  Sagsid.: 19/2156

  RESUMÉ:

  Sagen handler om godkendelse af udkast til udbudsmateriale og igangsætning af offentligt udbud for ejendommen Jægervej 30.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at udkast til udbudsmateriale for ejendommen Hovedgaden 29 godkendes og at der sker igangsætning af offentligt udbud jf. det i sagsfremstillingen anførte.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundheds- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejendomsmægler har nu udarbejdet udkast til annoncetekst og udbudsmateriale for ejendommen Jægervej 30.

  Administrationen har gennemgået materialet og finder at det – efter mindre finjusteringer af bl.a. slåfejl m.v. – kan danne baggrund for et offentligt udbud.

  Annonceringen af ejendommen vil ske på digitale medier:

  EDC.dk, Ejendomstorvet, Dragør Nyheder og på kommunens egen hjemmeside.

  Ejendommen vil endvidere blive markedsført ved online banner-visninger, facebookkampagne og linkedinkampagner.

  Annoncering i trykte medier:

  Dragør Nyt, Amagerbladet, Børsen og Berlingske Tidende.

  Såfremt udbudsmaterialet godkendes i november 2019 tilstræbes udbudsprocessen gennemført efter følgende tidsplan:

  Udbudsperiode: marts-april 2020.

  Frist for afgivelse af bud: ultimo april 2020.

  Udvælgelse og politisk godkendelse af tilbudsgiver: maj 2020.

  Overtagelsesdag og frigivelse af købesum: senest 1. august 2020.

  Ovenstående tidsplan er udarbejdet på en forudsætning om, at Dragør Kommune modtager konditionsmæssige tilbud og at et af disse antages. Tidsplanen tager med andre ord ikke højde for hvis alle indkomne tilbud forkastes og udbuddet skal gå om.

  Administrationen anbefaler at det foreliggende udkast til udbudsmateriale godkendes og at udbud iværksættes umiddelbart efter endelig renskrivning af materialet.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 20. februar 2020

  Bilag

 • 3
  Hovedgaden 29 (lukket)
  Sagsid.: 20/537
 • 4
  Udeservering på Dragør Havn - Café Havslapning
  Sagsid.: 20/36

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om Café Havslapning skal have tilladelse til at foretage udeservering langs kajkanten i sæson 2020 på den hidtidige placering, eller om det allerede eksisterende udeserveringsareal langs butiksfacaden tilbydes udvidet med 4-5 m2.  

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at det besluttes,

  1. om der gives Café Havslapning tilladelse til udeservering langs kajkanten i sæson 2020 på hidtidig placering og vilkår med tilkendegivelse af, at tilladelsen alene gives for sæson 2020,

  2. om der skal gives tilbud om, at det allerede eksisterende udeserveringsareal ved butiksfacaden udvides med ca. 4-5 m2 og at denne tilladelse ikke gøres tidsbestemt men følger gældende kontraktvilkår for butikken.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Ændringsforslag fra V til ad 1:

  1. At der gives Café Havslapning tilladelse til udeservering langs kajkanten i sæson 2020 på hidtidig placering og vilkår med tilkendegivelse af, at tilladelsen alene gives for sæson 2020.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Underændringsforslag fra C til ændringsforslag ad 2 fra V (At administrationen indleder en undersøgelse af kommunens handlemuligheder i forhold til realiseringen af det vestlige byggefelt på baggrund af eksisterende forhold og kontraktlige forpligtelser).

  C gr foreslår at ændringsforslaget udsættes til Cafe Espersen har påbegyndt sit byggeri.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Godkendt.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte:

  3 (C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 23. januar 2020 besluttede Økonomiudvalget:

  ” Forvaltningen undersøger alternative placeringer af udeservering på kort sigt. Dette fremlægges på mødet i februar 2020.”

  Administrationen har undersøgt sagen.

  Konklusionen er, at der ikke er andre arealer til udeservering i nærheden af Café Havslapning som kan anvises på kort sigt uden at dette medfører en udgift for Dragør Kommune. Udgiften vil ikke kunne afholdes inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne.

  Gården bag caféen benyttes af Havnekontor og værksted til opbevaring af materialer og parkering af maskiner og porten skal være aflåst når havnekontoret er lukket.

  Der kan ikke peges på andre steder som på kort sigt kan benyttes af havnen/værkstedet.

  En mulig placering vil være den ansøgte – og hidtil benyttede – langs kajkanten.

  Såfremt denne løsning vælges er det administrationens anbefaling at tilladelsen alene gives for 2020 og at det tilkendegives at den ikke kan forventes imødekommet for efterfølgende år.

  Vilkår for brug og leje anbefales at være identisk med de hidtil gældende.

  Caféen disponerer allerede i dag over et areal ude langs butiksfacaden hvor det er muligt at foretage udeservering.

  Arealet fremgår af vedhæftede kortbilag og er opmålt til ca. 29 m2 hvoraf nogle m2 er beliggende ud for indgangsdøren og således næppe kan anvendes til udeservering.

  Det ville være muligt at udvide dette areal en smule ved at udvide området til også at omfatte gavlen på handicaptoilettet; dog således at udeservering dér skal indrettes og afgrænses så cafédriften ikke forhindrer fri adgang til handicaptoiletterne. Løsningen er skitseret på kortbilaget og ville medføre en udvidelse af det allerede eksisterende udeserveringsareal med ca. 4- 5 m2.

  Såfremt denne løsning besluttes er det administrationens anbefaling at vilkårene følger det som allerede gælder for øvrigt areal langs butiksfacaden for så vidt angår lejeniveau og ophør. Det skal særskilt reguleres at brugen ikke må hindre adgangen til handicaptoilettet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 5
  Strandparken afd.1 ansøgning om låneoptagelse
  Sagsid.: 20/600

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Strandparken afd. 1 om låneoptagelse til udskiftning af entre- og cykelkældredøre.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at Strandparken afd. 1 får tilladelse til at optage et 30-årigt kreditforeningens lån på 3.466.300 Kr. til udskiftning af entre- og cykelkælderdøre.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 1 ønsker at udskifte hoveddøre og cykelkælderdøre i afdelingen.

  Begrundelsen er, at det vil medføre bedre lydisolering, beskyttelse mod brand og indbrud samt varmeisolering.

  Udskiftning af mellemdøre vil yde beskyttelse mod brandsmitte mellem opgangene.

  Udgiften til udskiftningen ønskes finansieret ved optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på 3. 466.300 Kr.

  Låneoptagelsen vil medføre en lejestigning på 45 kr. pr. bolig pr. måned svarende til en lejestigning på 0,90%.

  Da der er tale om dispositioner der vil medføre en forbedring af indeklimaet og sikkerheden i ejendommen anbefaler administrationen at der gives tilladelse til låneoptagelsen.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne i almenboligloven som foreskriver at Kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed skal godkende låneoptagelse og pantebrevsudstedelse i almene boligafdelinger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der søges ikke om kommunal garanti for lånet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020

  Bilag

 • 6
  Kystbeskyttelse - godkendelse af konkurrenceprogram (lukket)
  Sagsid.: 18/2957
 • 7
  Kystbeskyttelse - valg af rådgiverteams til parallelkonkurrence (lukket)
  Sagsid.: 18/2957
 • 8
  Økonomisk politik 2020 - 2023
  Sagsid.: 20/658

  RESUMÉ:

  Den økonomiske politik for Dragør Kommune er revideret og forelægges til politisk behandling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til økonomisk politik 2020-2023 godkendes,
  1. at den økonomiske politik revideres politisk hvert år forud for budgetlægningen,
  1. at Dragør Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ konsekvensrettes efterfølgende, jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Ændringsforslag fra C til ad 1.

  C gr foreslår at det tilstræbes at der er en gennemsnitlig kassebeholdning på 60 mio. kr.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på Økonomiudvalgsmøderne hhv. den 12.12.2019 og den 23.01.2020 at udsætte sagen vedrørende revision af Dragør Kommunes økonomiske politik. På baggrund af modtagne input fra Økonomiudvalgets medlemmer samt drøftelse i direktionen, fremlægges nyt redigeret forslag til økonomisk politik for Dragør Kommune for 2020-2023.

  Kommunalbestyrelsen vedtog ultimo 2014 Dragør Kommunes økonomiske politik. Politikken var gældende i 4 år hvorefter den opdateres.

  Ad 1:

  Den reviderede økonomiske politik er i forhold til den tidligere politik ændret på flere punkter, hvilket er gennemgået neden for, ligesom ændringer fremgår af bilag.

  Formålet med den økonomiske politik er, at den fastlægger Kommunalbestyrelsens mål og delmål for de kommende års budgetlægning og løbende budgetopfølgninger, dvs. at politikken bliver anvendt i styringen af kommunens løbende drift. Endelig bidrager den til det økonomiske grundlag, så Kommunalbestyrelsen kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set over et flerårigt perspektiv.

  Politikken indeholder følgende overordnede målsætninger, idet det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  1. Sikre en bæredygtig økonomi

  2. Sikre budgetoverholdelse

  3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

  I forhold til den økonomiske politik for 2015-2018 er der i den Økonomiske politik for 2020-2023 foreslået en ændring i målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning, der er reduceret fra 80 mio. kr. til 40. mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning, jf. de politiske drøftelser på budgetseminaret i september 2019. Hertil kommer, at i forhold til de tidligere udkast indgår der nu et konkret måltal i forhold til overskud på driftsbalancen (60 mio. kr.).

  I forhold til den tidligere økonomiske politik, er der nu indarbejdet de ændrede decentraliseringsregler, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017. Endelig er der sket mindre redaktionelle tilretninger og præciseringer, jf. bilag.

  Når det politiske mål om stram budget- og rammestyring skal overholdes, vil den politiske udfordring i en række tilfælde bestå i, at skulle prioritere inden for området, eller, hvis det ikke skønnes realisabelt, at foretage tværgående prioriteringer, så tillægsbevillinger undgås. Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre driftsreduktioner og en løbende justering af serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet. Administrationen pålægges at tage nødvendige initiativer med henblik herpå så tidligt i budgetåret som muligt.

  Dette reviderede forslag til økonomisk politik fokuserer i højere grad end de tidligere versioner på politiske pejlemærker. Det betyder, at de afsnit der tidligere indgik i den økonomiske politik vedrørende den daglige administrative styring ikke længere er indskrevet i politikken (tidligere afsnit 2.6-2.8). Disse afsnit indgår i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, som Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2019.

  Ad 2:

  Med henblik på, at holde den økonomiske politik opdateret indstilles desuden, at den økonomiske politik forelægges til politisk revision hvert år forud for budgetlægningen.

  Ad 3:

  Efter vedtagelse af ny økonomisk politik for 2020-2023 vil Kasse- og regnskabsregulativet konsekvensrettes og vil blive fremlagt til politisk genkendelse.

  Som følge af ændringerne i forslaget til ny økonomisk politik, vil der til Kasse- og regnskabsregulativets afsnit 3.1. ”Opfølgning på forbrug og budget” tilføjes et afsnit vedrørende Dragør Kommunes budgetopfølgning:

  ”Der gennemføres 4. årlige budgetopfølgninger, der tilgår fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. Opfølgningerne er i hovedtal opgjort og præsenteret på udvalgsniveau. Sagen indeholder desuden samlet forbrug pr.  sektorområder, samlet oversigt over det forventede regnskab samt oversigt over det forventede regnskab for de decentrale enheder. Hertil kommer tabel der viser det samlede forbrug på anlæg sammenholdt med det budgetterede. Opfølgningerne indeholder desuden begrundelser for afvigelser og beskrivelse af iværksatte handlinger til budgetoverholdelse beskrives.

  Der udarbejde hver måned opfølgninger til brug for direktionen. På baggrund af disse opfølgninger orienteres Økonomiudvalget og fagudvalgene om den økonomiske status mellem budgetopfølgningerne i forhold til det vedtagne budget.”

  LOVE/REGLER:

  Budget og regnskabssystemet for kommuner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den økonomiske politik 2020-23 erstatter den økonomiske politik 2015-2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den økonomiske politik indgår som bilag til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - implementering af procedure for økonomisk opfølgning
  Sagsid.: 20/664

  RESUMÉ:

  Forvaltningen vil på mødet give en gennemgang af bilaget, der er en proceduren for gennemførsel af den økonomiske opfølgning, der hver måned skal give økonomiudvalget en valid status på den økonomiske situation og de handlinger, der evt. er valgt som følge af øjebliksbilledet. 

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabet for 2019 udviser i sin foreløbige form et stort underskud på den strukturelle driftsbalance. Samtidig har det løbende vist sig, at der har været store udsving i øjebliksbillederne i de enkelte økonomiopfølgninger inden for flere sektorområder. Dette har givet en ustabil afrapportering i administrationen og efterfølgende også til det politiske niveau. Samtidig har der i den økonomiske afrapportering heller ikke altid været en god redegørelse for de tiltag, der efterfølgende arbejdes på i forvaltningerne for at rette op på budgetmæssige afvigelser.

  Det er således i alles interesse, at der findes en procedure for økonomiopfølgning, der er funktionelt og ledelsesmæssigt organiseret, så ledelseskæden på tværs får mulighed for at samstemme sit billede af den økonomiske situation og de deraf afledte handlinger.

  Bilaget er et standardiseret billede, der gennemgås på mødet. Der lægges op til, at Månedsopfølgning indstilles til økonomiudvalget hver måned inklusive eventuelle proaktive handlingsforslag. Månedsopfølgningen vil som nu være udarbejdet af økonomiafdelingen på baggrund af gennemarbejdede rapporteringsbilleder med forbrug og prognose for hver sektor. Det nye bliver en fastere proces med ledelseskæden involveret i de enkelte trin, og at månedsopfølgning indstilles til økonomiudvalget hver måned og ikke kvartalvist. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Understøtter overholdelse af den økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Bilag

 • 10
  Orientering om strukturel balance og den gennemsnitlige kassebeholdning for budget 2020-2023
  Sagsid.: 20/657

  RESUMÉ:

  Der gives i sagen en status for Dragør Kommunes strukturelle balance og prognose for den gennemsnitlige kassebeholdningen i budgetperioden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at orienteringen en tages til efterretning,

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomiudvalgets møde d. 3. februar orienterede administrationen om forventet regnskab for 2019, ligesom udvalget godkendte procesplan vedrørende håndtering af det forventede merforbrug.

  På mødet vil der blive givet en status på den økonomiske situation på baggrund af det foreløbige regnskab 2019, ligesom der på mødet vil blive redegjort for de forventede regnskabsafvigelser og disses forventede betydning for budget 2020-2023.

  Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2020-2023, det forventede regnskabsresultat og forventningerne til om merforbruget videreføres kan der gives et overblik over Dragør Kommunes strukturelle balance og påvirkning af kassebeholdningen i budgetperioden.

  Tabel 1: Strukturel balance og forbrug af kassebeholdningen 2020-2023

  2020

  2021

  2022

  2023

  Resultat af ordinær drift

  -36.164

  -40.528

  -49.413

  -51.353

  Overløb fra Regnskab 2019

  22.000

  22.000

  22.000

  22.000

  Renter og afdrag

  13.451

  13.279

  13.383

  13.561

  Strukturel balance

  -713

  -5.249

  -14.030

  -15.792

  Anlægsudgifter

  21.834

  21.586

  19.000

  26.615

  Drift og anlægs kasseeffekt

  21.121

  16.337

  4.970

  10.823

  Kilde: Budget 2020-23 og forventet regnskab 2019

  Note 1: Der er i tabellen ikke indregnet indtægter fra salg af bygninger, ligesom konsekvenserne af en eventuel udligningsordning m.v. ikke er medtaget.

  Tabellen viser, at Dragør Kommune har budgetteret med et overskud på den ordinære drift på 36 mio. kr. i 2020 stigende til 51 mio. kr. i 2023. Der forventes på nuværende tidspunkt, at merudgifter fra regnskab 2019 på i ca. 21-23 mio. kr. vil fortsætte ind i 2020 og efterfølgende år. Det betyder, at den strukturelle balance bliver negativ i alle budgetårene. Dermed er der ikke overskud fra driften til at finansiere kommunens anlægsudgifter. Da Dragør Kommune i budgettet har et anlægsbudget på 20 til 26 mio. kr. i budgetperioden medfører det, at såfremt merforbruget fortsætter vil der være et træk på kassebeholdningen. Trækket på kassebeholdningen forventes at være 21 mio. kr. i 2020, 16 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 11. mio. kr. i 2023.

  Såfremt merforbruget videreføres påvirker det også den gennemsnitlige kassebeholdning. Prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning (jf. 365-dages reglen) fra 2020-2023, er vedlagt i bilag og viser 4 forskellige scenarier.

  To af de udarbejdede scenarier viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning ved hhv. budgetoverholdelse og ved et merforbrug i budgetperioden, jf. tabel 1.

  Tabel 1: Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo året 2020-2023 jf. kassekreditreglen

  31-12-2020

  31-12-2021

  31-12-2022

  31-12-2023

  Scenarie 1

  6.618.077

  21.536.844

  30.309.086

  46.844.891

  Scenarie 2

  -4.286.407

  -11.463.156

  -24.660.777

  -30.034.891

  Kilde: bilag 1

  I scenarie 1, hvor budget 2020-23 overholdes kan det forventes, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang udgør ca. 7 mio. kr. og derefter stiger til ca. 47 mio. kr. i slutningen af budgetperioden.

  I scenarie 2, hvor der indregnes et fortsat merforbrug på 22. mio. kr. i alle budgetårene, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning, at være negativ med 4 mio. kr. ved årets udgang og faldende yderligere til et negativt niveau på 30 mio. kr. i slutningen af budgetperioden. Det er, jf. kassekreditreglen, ikke tilladt for kommuner at have en gennemsnitlig likviditet under 0 (nul). Såfremt dette sker vil kommunens blive sat under administration af Social- og Indenrigsministeriet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar.

  Bilag

 • 11
  Optagelse af ekstraordinært lån
  Sagsid.: 20/656

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til optagelse af ekstraordinært lån som Dragør Kommune fik mulighed for at optage forud for vedtagelsen af Budget 2020-23.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der optages et lån på 20 mio. kr., jf. den givne dispensation,
  1. at der optages et fastforrentet 10 årig lån.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune søgte i forbindelse med udarbejdelse af budget 2020-23 om at få del i den samlede kommunale lånepulje til kommuner med lav likviditet. På baggrund af ansøgningen gav Social- og Indenrigsministeriet lånedispensation på 20 mio. kr. ud af den samlede pulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

  I forbindelse med dispensationen oplyser ministeriet, at lånedispensationen meddeles på særlige lånevilkår. Vilkårene er, at låntagning skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed og at lånedispensationen for 2020 udelukkende kan anvendes i kalenderåret 2020.

  KommuneKredit oplyser, at de indikative renter på nuværende tidspunkt er, at der kan optages et lån med fast rente i alle 10 år med en rente på minus 0,10% p.a. eller lån med variabel rente der p.t. ligger på minus 0,41% p.a.

  Administrationen har været i kontakt med kommunens kapitalrådgiver, der anbefaler, at optage det nye lån som et fastforrentet lån af hensyn til behovet for høj budgetsikkerhed. Der peges dog samtidig på, at Dragør Kommune har en relativ høj andel af fast forrentet gæld, der under normale omstændigheder, ville trække mod en anbefaling af et en variabel forrentning af dette nye lån.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

 • 12
  Høring - Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020
  Sagsid.: 19/5082

  RESUMÉ:

  Movia har sendt forslag til Trafikplan (nu kaldet Mobilitetsplan 2020) i politisk høring. Planen er en fælles plan for Movia, kommuner og regioner. Planen viser, hvordan Movia sammen med kommuner og regioner vil arbejde for at nå fælles mål i de kommende år. Planen udarbejdes hvert 4. år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Movias forslag til Mobilitetsplan 2020 tages til efterretning og meddeles Movia med bemærkninger i henhold til sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2020

  Anbefales over for ØU/KB. Udvalget ønsker en evaluering af planen efter 2 år fra start.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har sendt forslag til Trafikplan (nu kaldet Mobilitetsplan 2020) i politisk høring. Planen er en fælles plan for Movia, kommuner og regioner. Planen viser, hvordan Movia sammen med kommuner og regioner vil arbejde for at nå fælles mål i de kommende år. Planen skal blandt andet fastlægge det strategiske net samt klimamål. Movia har valgt at kalde planen en mobilitetsplan som følge af de seneste års fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet, herunder også hvordan brugerne kommer til og fra den kollektive transport.

  Mobilitetsplan 2020 indeholder fire strategiske temaer:

  1. Styrkelse af det strategiske net

  Det strategiske net består af 90 A-busser, C-busser, S-busser og R-busser (samt lokaltog) og er sammen med tog og metro grundstammen i den kollektive trafik på Sjælland.

  I Dragør Kommune er alene den regionale buslinje 250S en del af det strategiske net.

  Movia lægger op til at fastholde og styrke det strategiske net bl.a. ved at styrke S-busserne fx ved etablering af busbaner, trafiksignaler og tilpassede stoppesteder. Heri også ved forslag om at omdanne 4 S-linjer til egentlige BRT-baner. BRT står for Bus Rapid Transit og er busser, der kører i egne busbaner og derfor ikke er påvirket af biltrafikkens trængsel. Linje 250S er en af disse 4 linjer. Dog ikke den del af linjen, som kører på Amager. Movia foreslår en BRT-løsning for linjen på strækningen mellem Bagsværd og Nørrebro station. Det kan foreslås at fortsætte BRT-løsningen til Dragør Kommune. Alternativt kan foreslås, at opgradere linje 250S på den resterende delstrækning mellem Nørrebro og Dragør Stationsplads til en såkaldt +Way buslinje. +Way er en opgraderet buslinje, der ligesom A-busser i dag kører meget ofte, gerne i egen busbane og med bedre komfort på alle busstoppesteder.

  Herudover er der i Mobilitetsplan 2020 fokus på at forbedre busterminaler samt forbedre digital information ved stoppestederne.

  2. En grøn og bæredygtig omstilling

  I Trafikplan 2016 gav parterne håndslag på, at Movias busdrift skal være fossilfri i 2030. Dog med konkret vurdering fra udbud til udbud. Siden hen har flere kommuner sat mere ambitiøse klimamål og investeret i emissionsfri busdrift i form af elbusser, der allerede er i drift.

  Da kontrakterne løber over mange år, skal kommunerne og regionerne i fremtidige udbud som minimum stille krav om fossilfrihed for at leve op til fossilfri drift i 2030. Fossilfri busser er typisk busser, der kører på biobrændstof, og som ikke belaster klimaet med CO2. Emissionsfri busser er typisk elbusser (men kan også være brintbusser). Emissionsfri busser belaster hverken klimaet med CO2 eller det lokale miljø i form af partikler, NOx og er desuden støjsvage.

  Den teknologiske udvikling inden for elbusser går stærkt, og de bliver hvert år mere og mere effektive. Movia anbefaler derfor, at kommuner og regioner indgår korte kontrakter med fossilfri drift. Således kan der både tages højde for den teknologiske udvikling samt at nå målet i Trafikplan 2016 om fossilfri drift i 2030.

  Elbusser er i dag dyrere end dieselbusser, og Movia anbefaler ikke, at omstillingen til elbusser finansieres ved at det kollektive transportudbud reduceres. Movia foreslår, at kommuner og regioner sikrer en grøn og bæredygtig omstilling ved at sætte et fælles mål om, at alle busser i 2030 er fossilfri (samme mål som i Trafikplan 2016) og samtidig skærper målsætningen, så mindst halvdelen af driften sker med elbusser.

  Også Flextrafikken, som Dragør Kommune er del af, skal omstilles bæredygtigt. Ikke mindst som følge af nye EU-regler, der foreskriver, at 37,4 % af alle personbiler indkøbt af offentlige myndigheder skal nedsætte CO2 udledningen fra 2021. Movia forventer, at alle flextrafik køretøjer er el-drevne senest i 2030.

  3. Styrkelse af pendling med kollektiv transport

  Movia vil gerne arbejde tættere sammen med kommunerne om, hvordan mobiliteten kan styrkes i nye og eksisterende erhvervsområder eksempelvis ved adgang til kollektiv transport, samkørsel, deleløsninger, cykler mm. Movia tilbyder at samle og udvikle erfaringer i en fælles vidensbank, som indeholder inspiration til, hvordan mobiliteten kan styrkes.

  4. Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer

  Uden for byerne falder indbyggertallet, og traditionel busdrift er ikke altid en økonomisk god løsning. Derfor arbejder Movia på at finde alternative mobilitetsløsninger i landområderne.

  Såvel de nuværende flextrafik ordninger, herunder den åbne flextur, som Dragør Kommune tilbyder, og andre nye løsninger vil Movia udvikle og udbrede. Herunder også det nye produkt Plustur, som Dragør Kommune sammen med Movia vil evaluere bl.a. efter Tårnby Kommunes 1. års brug af produktet.

  Forslag til bemærkninger til høringssvar til Movia:

  • Dragør Kommune støtter op om at styrke det strategiske net. Dragør Kommune skal opfordre til, at den foreslåede BRT-løsning på linje 250S fortsættes til Dragør ad Englandsvej og Kirkevej frem til Hartkornsvejskrydset, idet strækningen kort efter Hartkornsvej til Vestgrønningen formodentligt vil mangle plads til løsningen. Alternativt kan foreslås en +Way busløsning for linje 250S fra Nørrebro Station til Dragør Stationsplads.
  • Dragør Kommune støtter op om det fælles mål om, at alle busser er fossilfri i 2030. Dog konkret vurderet i forbindelse med de omtalte udbud. Omstillingen til elbusser skal lige som andre klimatiltag finansieres ved en kommunal prioritering inden for de samlede økonomiske rammer.
  • Dragør Kommune støtter op om en fælles vidensbank med mobilitetsfremmende initiativer.
  • Dragør Kommune støtter op om tiltag til forbedring af den kollektive mobilitet også uden for de større byområder.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber fastlægger, at Movia mindst hvert 4. år skal udarbejde en trafikplan.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mobilitetsplan 2020 forventes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  Dog kan indsatsområdet Grøn og Bæredygtig omstilling på sigt bevirke øgede udgifter til busdriften. Heri indgår omstilling til fossilfrihed blandt andet ved øget brug af el-busser i kontrakterne. I dag er el-busser mellem 6 og 22 % dyrere end dieselbusser. Og dieselbusser er bedre for klimaet end benzinbiler.

  Derfor anbefaler Movia, at kommuner og regioner aftaler med Movia, at der indkøbes på kortere kontrakter, når det handler om busser, som i dag kører på diesel.

  Fra 2021 vil nye EU-regler betyde, at det offentlige i sine udbud skal stille krav om, at 45% af busserne skal være fossilfri. Staten dækker kommuner og regioners merudgifter som følge af ændrede EU-regler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Movias Mobilitetsplan 2020 er sendt i politisk høring frem til den 20. marts 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Mobilitetsplanens indsatsområder spiller fint ind i Dragør Kommunes formulerede trafikpolitik om opmærksomhed på sammenhæng på tværs af kommunegrænser med gode skiftemuligheder mellem transportformer samt at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt. Dette ved dialog og samarbejde med andre parter om transportløsninger, samt at understøtte initiativer som fremmer blandt andet tilgængelighed, sundhed og miljø.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 13
  Kommunalt tilsyn med de midlertidige pladser, MTO
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 2. december 2019 gennemført et uanmeldt kommunalt tilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården (MTO). Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Omsorgscentret Enggårdens (MTO) handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 2. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO et uanmeldt helhedstilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården, MTO.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem. I forbindelse med at BDO gennemførte det lovpligtige tilsyn af hjemmeplejen og Enggården gennemførtes ligeledes et helhedstilsyn af de midlertidige pladser.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer og tilsynsbesøg hos 4 borgere. Tilsynet omfatter interview med de midlertidige pladsers ledelse og gruppeinterview af to medarbejdere (en social- og sundhedsassistent og en sygeplejerske).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med de midlertidige pladser - 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården (MTO) er, at der er tale om et tilbud med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene generelt er tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats (se evt. afsnit 1.1. og 4.3 i BDOs tilsynsrapport, hvor vurderingsskalaen er beskrevet).

  Tilsynet vurderer, at den personlige pleje inklusiv hverdagsrehabilitering leveres efter en god faglig standard og at borgerne er tilfredse med indsatsen, om end borgerne kunne medinddrages på bedre vis med henblik på øget synliggørelse af mål og plan for opholdet.

  Derudover er det vurderingen, at der er fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, hvor medarbejderne har stor faglig opmærksomhed og viden. Derudover peges der på en imødekommende og venlig omgangsform.

  Det er tilsynets vurdering, at den sundhedsfaglige dokumentation er af varieret kvalitet, og at det ikke er muligt på en overskuelig og systematisk måde at se formål, mål, plan og træningsindsatser som er iværksat under opholdet, hvor træningsdokumentationen mangler i borgernes journal. Der mangler ligeledes oprettelse af relevante helbredstilstande, så der gives et tydeligt billede af borgers sundhedsmæssige tilstand. I alle tilfælde er der ikke angivet aftaler med behandlingsansvarlig læge/hospital. Der er imidlertid oprettet handlingsanvisninger på alle de visiterede sundhedslovsydelser, hvor disse generelt er af høj faglig kvalitet. 

  Besøgsplanerne fremstår veldokumenterede og overskueligt opbyggede med detaljerede og handlevejledende beskrivelser af den indsats som leveres. 

  Endelig er det tilsynets vurdering, at der er behov for bedre koordinering af den samlede tværfaglige indsats.

  Tilsynets anbefalinger og MTOs handleplan

  Tilsynet giver anledning til tre anbefalinger fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med den sundhedsfaglige dokumentation, herunder at få skabt systematik og overskuelighed over borgers MTO forløb. Hertil anbefaler tilsynet, at der arbejdes med at få tydeliggjort formål, mål og plan for opholdet.
  1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne trænes i at få udarbejdet helbredstilstande på alle aktuelle behandlingsforløb, samt at de er opmærksomme på at få dokumenteret aftaler i forhold til den behandlingsansvarlige læge.
  1. Tilsynet anbefaler, at der skabes mulighed for bedre koordinering af den samlede tværfaglige indsats, herunder at der etableres faste møde med de trænede terapeuter. Hertil anbefaler tilsynet, at de trænede terapeuter gives mulighed for at dokumentere i borgers journal.

  MTO har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BOP får rapporten til drøftelse og evt. opfølgning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 14
  Kommunalt tilsyn med Omsorgscentret Enggården
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 30. oktober 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården - gældende for 2019. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 30. oktober 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2019 - hos Omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboerne. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos ti beboere og gruppeinterview med fire medarbejdere (social- og sundhedsassistenter).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården - 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Omsorgscentret Enggården er, at der er tale om en leverandør med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene på Enggården generelt er tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats (se evt. afsnit 1.1. og 4.3 i BDOs tilsynsrapport, hvor vurderingsskalaen er beskrevet).

  Det er tilsynets vurdering, at der er mangler i den sundhedsfaglige dokumentation. Der mangler generelt visitation af plejehjemspakker, udfyldte funktionsevnetilstande og livshistorier. Der er generelt oprettet besøgsplaner og disse fremstår med fagligt fokus på blandt andet mad og ernæring.

  Der er ligeledes handlingsanvisninger i alle journaler. Dog mangler der henvisninger i besøgsplanerne til disse og der mangler opfølgning på konkrete handleanvisninger om beboernes vægt og det er generelt utydeligt, om der er fulgt op på handleanvisningerne.

  I forhold til hjælp til personlig pleje er vurderingen, at beboerne modtager den hjælp som de har behov for ligesom beboerne fremstår velsoignerede. Derudover er vurderingen, at der er rent i boligerne ved tilsynets besøg og beboerne er tilfredse med den praktiske hjælp.

  Tilsynet vurderer, at der er fokus på måltiderne på omsorgscentret, der er dog enkelte beboere, der finder at måltiderne er stille og at medarbejderne ikke har tid til at sidde med.

  Der er fortsat udviklingsmuligheder i forhold til medarbejdernes roller,

  kommunikation og handskebrug.

  Beboerne er tilfredse med omgangsformen og medarbejdernes adfærd ligesom der er tilfredshed med tilbud om aktiviteter.

  I forhold til de fysiske rammer og omsorgscentrets indretning peger tilsynet på, at det fortsat er vanskeligt at finde rundt på omsorgscentret.

  Tilsynets anbefalinger og Enggårdens handleplan

  1. Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret sikrer en ensartet faglig kvalitet i dokumentationen. Herunder, at der sættes et særligt fagligt fokus på, at der udfyldes funktionsevnetilstande og livshistorier, samt at besøgsplanerne opnår en ensartet faglig kvalitet.

  2. Tilsynet anbefaler, at der sikres henvisning til handlingsanvisningerne i besøgsplanerne, samt at der systematisk følges op på disse.

  3. Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på beboernes selvbestemmelsesret både i forhold til måltider, medicin og daglige opgaver.

  4. Tilsynet anbefaler, at der implementeres arbejdsgange, så beboernes hjælpemidler rengøres ved behov.

  Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Enggården har fortsat fokus på indretning og skiltning og arbejder i forhold til modeller for at gøre det lettere at orientere sig på Omsorgscentret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BOP får rapporten til drøftelse og evt. opfølgning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 15
  Tøjvask til hjemmeboende borgere
  Sagsid.: 19/4520

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Dragør Kommunes vaskeordning for hjemmeboende borgere skal ændres fra vask i eget hjem/på ejendomsvaskeri til vask hos eksterne leverandører.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at der sker en omlægning af tøjvaskeordningen, så alle borgere der af hjemmeplejen får vasket tøj hjemme eller på ejendomsvaskeri visiteres til en tøjvaskeordning hos eksterne leverandører.

  Såfremt udvalget beslutter at omlægge vasketøjsordningen, skal udvalget endvidere tage stilling til niveauet for egenbetaling: 

  a) En egenbetaling på 125 kr. måned for vask af 8 kg tøj hver 14. dag. (For par er der mulighed for vask hver 14. dag af 12 kg. Hertil foreslås en egenbetaling på 188 kr./måned). 

  eller

  b) En egenbetaling på 175 kr. måned for vask af 8 kg. tøj hver 14. dag.

  (For par er der mulighed for vask hver 14. dag af 12 kg. (hertil foreslås en egenbetaling på 263 kr./måned). 

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Indstillingen ad b fra SSAU:

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra SSAU:

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad b

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Faldet.

  Ad a

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker, at det undersøges, om der er mulighed for at fritage borgere, der kun har pension og ATP.   

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019, punkt 8, drøftede udvalget forslag til udgiftsreducerende initiativer i hjemmeplejen. Det blev bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes forslag til ændringer i kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, jf. Servicelovens § 83.

  Denne sag er en del af dette arbejde med fokus på udgiftsreducerende initiativer til at imødegå udfordringerne i forbindelse med den demografiske udvikling, kombineret med rekrutteringsudfordringer og nye komplekse opgaver.

  I henhold til Servicelovens § 83 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Tilbuddene gives til personer, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Området er omfattet af fritvalgsordningen, jævnfør Servicelovens § 91. Det frie valg kan bl.a. etableres via godkendelsesmodellen.

  Tøjvask er omfattet af Dragør Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter Servicelovens § 83. Hjælpen og støtten gives til tøjvask i hjemmet (maskinvask), til tøjvask på vaskeri i ejendommen eller ved deltagelse i en vaskeordning, hvor en ekstern leverandør afhenter, vasker og leverer tøjet. Nogle gange løses der også andre praktiske opgaver i hjemmet i forbindelse med tøjvask. Derudover vil det være muligt at få hjælp til at hænge tøj til tørre, sammenlægning af tøj og lægge på plads. Og endelig håndvask af specielle ting som f.eks. kompressionsstrømpe.

  I Dragør Kommune er der for nuværende 147 borgere, der får deres tøj vasket af den kommunale eller private hjemmepleje. Enten i hjemmet i egen vaskemaskine eller på ejendomsvaskeri. Derudover er der 5 borgere, der får vasket deres tøj af en ekstern leverandør.

  Hjælpen tildeles som udgangspunkt hver anden uge i dagtimerne på hverdage. Hjemmeplejen i Dragør peger på, at det særligt i forbindelse med vask i ejendomsvaskerier er vanskeligt at planlægge tøjvask, når vasketiden skal koordineres med rengøringen. I forhold til vasketid er det muligt at booke tider fra kl. 8 på ejendomsvaskerier. Dette tidspunkt er en del af spidsbelastningstiden i hjemmeplejen. Derudover skal der anvendes uhensigtsmæssigt meget tid til at gå frem og tilbage mellem lejlighed og vaskeri, ligesom der kan være tøj, som ikke kan tørres i tørretumbler og derfor senere skal hænges op/tages ned og lægges på plads. Sidstnævnte vil også være en udfordring for vask i hjemmet. Der peges på, at tøjvask tager tid fra kerneopgaven i hjemmeplejen. 

  Af de borgere, der får vasket hjemme, er det ca. halvdelen af borgerne, der får vasket tøj på ejendomsvaskeri. Den anden halvdel får vasket tøj i egne maskiner. Der er derudover 5 personer, der får vasket tøj hos ekstern leverandør.

  I fald udvalget beslutter, at hjemmeboende borgere skal have vasket tøj af eksterne leverandører, og ikke længere i borgernes eget hjem eller på ejendomsvaskeri, skal der ændres i kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, Servicelovens § 83.

  Nedenstående oversigt viser, hvordan vaskeordningen ser ud i udvalgte andre kommuner, som Dragør Kommune normalt sammenligner sig med (2019):

  Kommune

  Kvalitetsstandard for tøjvask

  Egenbetaling

  København

  Der vaskes tøj af eksterne leverandører (tøjvaskeordning).

  145 kr./måned for vask hver anden uge -  8 kg. (også mulighed for 12 kg. for par, 235 kr./måned)

  Tårnby

  Der vaskes tøj af eksterne leverandører (tøjvaskeordning).

  102 kr./måned for vask hver anden uge 8 kg. (også mulighed for vask op til 12 kg 153 kr./måned for par)

  Vallensbæk

  Tøjvask foregår i hjemmet eller på fællesvaskeri i Vallensbæk

  Borgers eget vaskekort anvendes på fællesvaskeri

  Allerød

  Tøjvask udføres i hjemmet. Hvis der ikke er vaske- og tørremulighed i borgerens egen bolig, er der mulighed for  tøjvaskeordning af eksterne leverandører.

  Enlige 184 kr./måned vask 8 kg. hver 14. dag

  Enlige 207 kr./måned vask 8 kg. hver uge

  Par 188 kr./måned, vask 12 kg. hver 14. dag.

  Par 311 kr./måned vask 12 kg. hver uge. 

  Furesø

  Tøjvask foretages i hjemmet og af eksterne leverandører

  163 kr/måned hver anden uge – 8 kg.

  Lyngby-Taarbæk

  Der vaskes tøj i hjemmet af hjemmeplejen. Der er en omlægning af ordning undervejs, således at tøjvask skal foretages af eksterne leverandører.

  Administrationen har foretaget et foreløbigt skøn af økonomi ved forskellige scenarier i fald der sker ændringer i vask af tøj. Skønnet er foretaget ved skift fra vask i eget hjem/på ejendomsvaskeri til at alle borgere får vasketøjet vasket af ekstern leverandør.

  Der er indregnet en række forudsætninger. En af disse er, at der vil være et frafald af halvdelen af borgere tilknyttet tøjvaskeordningen, når denne ændres fra vask i eget hjem/på ejendomsvaskeri til vask hos ekstern leverandør. Skønnet er foretaget på baggrund af to uforpligtende tilbud fra eksterne leverandører.

  Udgangspunktet er, at der vaskes tøj hver 14. dag og at dette tilbageleveres efter en uge. Det tøj der vaskes skal kunne tåle at blive vasket og tumblet. Der vaskes 8 kg. tøj. (I fald der vaskes tøj for par vil der være mulighed for større vaskeposer)

  Der er udarbejdet to scenarier med egenbetaling. Egenbetalingen dækker ikke hele udgiften til tøjvaskeordningen, og Dragør Kommune vil fortsat have en udgift til tøjvask hos hjemmeboende borgere.

  En omlægning af vaskeordning vil betyde en mindreudgift til tøjvaskeordning for Dragør Kommune og en merudgift for den enkelte Dragør borger, der i dag får vasket tøj i eget hjem eller på ejendomsvaskeri. Der er i dag ligeledes egenbetaling for de 5 borgere, der får vasket tøj af ekstern leverandør. 

  2 scenarier med to forskellige niveauer for egenbetaling

  Dragør Borgere, der er visiteret til vasketøjsordning overgår til ekstern leverandør:

  Scenarie 1

  Scenarie 2

  Egenbetaling - kr./måned

                          125

                          175

  Besparelse Dragør Kommune (anslået)  - kr./år

                 555.000

                 600.000

  Merudgift for borgere der anvender vasker - (anslået) - kr./år

                          500

                      1.100

  Merudgift for borgere der har en vaskemaskine (anslået) - kr./år

                      1.100

                      1.700

  Forudsætninger:

  • Der er indregnet et frafald på 50% af borgerne i overgangen fra vask i hjem eller på ejendomsvaskeri.
  • Vask hver 14. dag / 8 kg
  • At borgerne, der får vasket af hjemmeplejen får vasket to maskiner pr gang hver 14. dag.
  • I fald borgeren kun får vasket én maskine hver 14. dag er egenbetalingen højere
  • Pris fra Engparkens vaskeri og Bolius er anvendt ved beregning af omkostninger ved vask i eget hjem.
  • Der er ikke indregnet eventuelle omkostninger for hjemmeplejen i fald borgeren skal have hjælp til at lægge tøj på plads. Ej heller de indirekte omkostninger der måtte være i forbindelse med eventuel omlægning (indgåelse af kontrakt med mere).

  I fald en omlægning af tøjvaskeordningen besluttes vil det bl.a. betyde at hjemmeplejen aflastes arbejdsmiljømæssigt og der i højere grad kan prioriteres borgernære opgaver. For borgeren vil det betyde en ensartet standard for tøjvask. 

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §83, §91 og §161.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der forventes en mindreudgift for Dragør Kommune i fald udvalget beslutter, at omlægge vasketøjsordningen, jævnfør sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

 • 16
  Status sygefravær 2019
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter hele 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status på sygefravær for 2019 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2019 var det samlet fravær på 11,2 dage per medarbejder, svarende til 5 %. I 2018 var det samlede fravær på 12,7 dage, svarende til 5,45 %. Det betyder således, at der fra 2018 til 2019 er en nedgang på 1,5 dage.

  Måltallet for 2019 var 11,2 dage, og det måltal er således nået.

  Dage

  Måltal 2019

  2018

  2019

  Forskel

  I alt jan-dec 2019

  Kortfravær under 30 dage

  Langtidsfravær over 30 dage

  Fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftigede

  Antal fuldtidsbeskæftigede

  Pr. fuldtidsbeskæftigede

  Total

  11,2

  15,72*

  13,88*

  -1,84

  883,37

  9,72

  4,20

  Plan og Teknik

  9,97

  14,06

  4,08

  85,16

  Sundhed og Omsorg

  20,18

  16,67

  -3,51

  36,80

  Børn og pædagogik

  18,30

  15,16

  -3,14

  146,57

  Skole, Kultur og Fritid

  13,34

  12,60

  -0,74

  313,40

  Stabene + Borger og Social

  5,30

  9,01

  3,72

  46,33

  * KRL og KMD opgør antal arbejdsdage per år forskelligt, og det betyder, at tallene som er udtrukket fra KMD, er 20 procent højere. Derfor er 13,88 dage i KMD lig 11,2 dage i KRLs opgørelse.  KRL opgør dage pr. år med 224, hvor KMD bruger 277. For at være mere sammenlignelige i fx KRLs Nøgletal, vil administrationen fremover opgøre fraværsdage ud fra KRLs opgørelsesmetode.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

 • 17
  Orientering om proces for kanalstrategi
  Sagsid.: 19/5187

  RESUMÉ:

  Som led i udmøntning af budgetaftalen 2020-2023, udarbejdes der en redigeret kanalstrategi for borgerhenvendelser. Denne sag er en kort status for Økonomiudvalget, med orientering om processen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i budgetaftalen 2020-2023 blev det besluttet, at borgernes muligheder for henvendelser til rådhuset ændres og at der i den forbindelse udfærdiges en revideret kanalstrategi for borgerhenvendelser.

  Baggrunden for en revideret kanalstrategi er, at der i dag er flere kanaler for borgerne ind i organisationen, fx den fysiske indgang ved personligt fremmøde, den telefoniske indgang, og den digitale indgang via hjemmesiden. Alle indgange understøttes uden væsentlig prioritering i målgrupper. I tråd med den øvrige udvikling af det offentlige Danmark, vil den redigerede kanalstrategi prioritere den digitale indgang. Målet med en redigeret kanalstrategi er, at give borgerne den rigtige kanal til det rigtige behov.

  Procesplan

  Administrationen har udarbejdet en projektplan til projektet. Grundet den økonomiske situation i Dragør Kommune vil projektet gennemføres som et mindre projekt. I forhold til inddragelse vil nøglemedarbejdere inddrages, og der vil indhentes et mindre omfang af allerede tilgængeligt data.  

  Projektet forventes afsluttes i løbet af 1.halvår 2020. I juni 2020 forventes redigeret kanalstrategi fremlagt for Økonomiudvalget til godkendelse, og derefter vil kanalstrategien implementeres.   

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgetreduktion: 100.000 kr. i 2020 og 200.000 i 2021 og efterfølgende år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20.februar 2020.

 • 18
  Nyby 8 (lukket)
  Sagsid.: 19/2186
 • 19
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 20
  Arbejdsgruppe om asylgrunden
  Sagsid.: 18/1950

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Det godkendes, at arbejdsgruppen ud over DGI-repræsentanter og formanden borgmester Eik Bidstrup, består af direktør Asger Villemoes Nielsen, Børne-, Skole- og Kulturchef Rasmus Johnsen og Ungdomsskolens bestyrelsesformand, 2. viceborgmester Peter Læssøe. Ungdomsskolen udpeger selv repræsentant.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i økonomiudvalget den 19. september 2019 og kommunalbestyrelsesmødet 26. september 2019 meddelte borgmesteren, at der ville blive nedsat en arbejdsgruppe med borgmesteren som formand, der skal sondere mulighederne for at finde interessenter, etablere en erhvervsdrivende fond eller lignende, for at kunne erhverve ”Asylgrunden”, Kalvebodvej 250, til brug for en evt. videreudvikling af samarbejdet med DGI om et outdoorcenter på kongelundsfortet.

  Arbejdsgruppen blev, ud over DGI-repræsentanter og formanden borgmester Eik Bidstrup, efterfølgende bemandet af administrationen med følgende medlemmer direktør Asger Villemoes Nielsen, Børne-, Skole- og Kulturchef Rasmus Johnsen og Ungdomsskoleleder Christoffer Søe og Ungdomsskolens bestyrelsesformand, 2. viceborgmester Peter Læssøe.

  Gruppen har i denne form mødtes to gange siden den 1. oktober 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.: