Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Nicolaj Bertel Riber (A)
Bemærkninger: Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Genopretning af strukturel balance
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  I sagen forelægges forslag til budgetreduktioner mhp. at skabe balance i Dragør Kommunes budget 2020-23, mhp. af udsende forslagene i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det godkendes, at de foreliggende forslag sendes i høring,
  1. at høringen sker i perioden d. 28. februar til d. 13. marts kl. 12.00.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  C fremsætter tillægsforslag 1:

  C gr foreslår at forvaltningen sideløbende forelægger sag om reducering af udvalgsstrukturen til et eller to stående udvalg. Dette forslag sendes ikke i høring.

  For stemte:

  13 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  C fremsætter tillægsforslag 2:

  C gr. Genfremsætter forslaget der vedtaget i ØU den 26. februar 2020:

  1) At der sideløbende i budgetprocessen frem til april måned, foretages en sammenligning af serviceniveauer mellem Dragør og Tårnby kommuner.

  2) At sammenligningen foretages på alle borgernære områder

  3) At der sideløbende med sammenligningen af serviceniveauer beskrives, hvad de økonomiske omkostninger vil være, hvis serviceniveauerne skal harmoniseres. Såfremt der på enkelte områder ikke kan foretages denne vurdering af ressourcemæssige årsager inden for tidsfristen, angives dette og hvad en forventet sagsbehandlingstid for opgørelse vil være.

  For stemte:

  6 (C+V)

  Imod stemte:

  6 (T+O)

  Undlod at stemme:

  3 (A)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-02-2020

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomiudvalgets møde d. 3. februar 2020 besluttede udvalget bl.a., at ”administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag der kan bringe balance i budgettet, der fremlægges på et ekstraordinært ØU den 26. februar 2020, med henblik på at der ikke genereres merforbrug i 2020.

  På Økonomiudvalgets møde d. 20. februar 2020 orienterede administrationen om forventet regnskab for 2019, udviklingen i den strukturelle balance i budgetperioden samt fremlagde prognose for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning.

  Af sagsfremstillingen fremgår, at Dragør Kommune har budgetteret med et overskud på den ordinære drift på 36 mio. kr. i 2020 stigende til 51 mio. kr. i 2023. Der forventes på nuværende tidspunkt, at merudgifter for 2020 på i alt 22 mio. kr. vil fortsætte ind i 2021 og efterfølgende år. Det betyder, at den strukturelle balance bliver negativ i alle budgetårene. Dermed er der ikke overskud fra driften til at finansiere kommunens anlægsudgifter. Da Dragør Kommune i budgettet har et anlægsbudget på 20 til 26 mio. kr. i budgetperioden medfører det, at såfremt merforbruget fortsætter vil der være et træk på kassebeholdningen. Trækket på kassebeholdningen forventes at være 21 mio. kr. i 2020, 16 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 11. mio. kr. i 2023, jf. tabel 1.

  Tabel 1: Strukturel balance og forbrug af kassebeholdningen 2020-2023

  2020

  2021

  2022

  2023

  Resultat af ordinær drift

  -36.164

  -40.528

  -49.413

  -51.353

  Overløb fra regnskab 2019

  22.000

  22.000

  22.000

  22.000

  Renter og afdrag

  13.451

  13.279

  13.383

  13.561

  Strukturel balance

  -713

  -5.249

  -14.030

  -15.792

  Anlægsudgifter

  21.834

  21.586

  19.000

  26.615

  Drift- og anlægs kassefffekt

  21.121

  16.337

  4.970

  10.823

  Kilde: Budget 2020-23 og forventet regnskab 2019

  Note 1: Der er i tabellen ikke indregnet indtægter fra salg af bygninger, ligesom konsekvenserne af en eventuel udligningsordning m.v. ikke er medtaget.

  Såfremt merforbruget videreføres påvirker det også den gennemsnitlige kassebeholdning. Prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning (jf. 365-dages reglen) fra 2020-2023, er vedlagt i bilag og viser 4 forskellige scenarier.

  To af de udarbejdede scenarier viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning ved hhv. budgetoverholdelse og ved et merforbrug i budgetperioden, jf. tabel 1.

  Tabel 2: Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo året 2020-2023 jf. kassekreditreglen

  31-12-2020

  31-12-2021

  31-12-2022

  31-12-2023

  Scenarie 1

  6.618.077

  21.536.844

  30.309.086

  46.844.891

  Scenarie 2

  -4.286.407

  -11.463.156

  -24.660.777

  -30.034.891

  I scenarie 1, hvor budget 2020-23 overholdes kan det forventes, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang udgør ca. 7 mio. kr. og derefter stiger til ca. 47 mio. kr. i slutningen af budgetperioden.

  I scenarie 2, hvor der indregnes et fortsat merforbrug på 22. mio. kr. i alle budgetårene, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning, at være negativ med 4 mio. kr. ved årets udgang og faldende yderligere til et negativt niveau på 30 mio. kr. i slutningen af budgetperioden. Det er, jf. kassekreditreglen, ikke tilladt for kommuner at have en gennemsnitlig likviditet under 0 (nul). Såfremt dette sker vil kommunens blive sat under administration af Social- og Indenrigsministeriet.

  Oversigt over udarbejdede forslag

  Administrationen har på baggrund af beslutningen d. 3. februar 2020 udarbejdet forslag der kan bringe budgettet i balance. Forslagene er dels inspireret at tidligere fremlagte forslag (jf. bilag 3) samt suppleret med nye forslag (jf. bilag 4). Driftsbesparelsesforslagene er beskrevet i skemaer (de såkaldte R-skemaer). Hertil kommer, at administrationen har gennemgået kommunens anlægsplan. Der foreligger ligeledes et forslag til hvilke projekter, der kan stoppes og/eller udskydes.

  Samlet set er der udarbejdet forslag, der reducerer driften med 12,8 mio.kr. i 2020 og 19,3 mio.kr. i 2021, jf. bilag 1. De foreliggende forslag vedrørende anlæg medfører en budgetforbedring på 13,2 mio.kr. i 2020 og 0,5 mio.kr. i 2021, jf. bilag 2

  Samlet set, vil der således være en budgetforbedring på i alt 26,0 mio.kr. 2020, såfremt alle forslagene gennemføres. Dette vil, isoleret set, medfører, at kasseeffekten i 2020 går fra et forbrug på ca. 21 mio.kr. til et kassetillæg på 4,9 mio.kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen indstiller, at de foreliggende forslag sendes i høring samt høringen sker i perioden d. 28. februar til d. 13. marts kl. 12.00

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 26. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 2
  Meddelelse - strukturprojekt: møde 2, mandag 23. marts 2020
  Sagsid.: 19/5151

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget orienteres om de foreløbige tanker vedr. strukturprojektets 2. møde i rækken af 3, der afholdes i Hollænderhallen, mandag 23. marts 2020, kl. 17-19. På baggrund af de foreløbige regnskabstal, tegner der sig et billede af den økonomiske situation i Dragør kommune, hvor serviceforandringer er nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen. Strukturprojektet har to formål: det ene er at finde 12 mio. kr. til budget 2021, det andet er at forventningsafstemme den kommunale service via borgerinddragelse og dialog. Møde 2 skærper fokus i forhold til den økonomiske situation i dialogen med borgerne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-02-2020

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2019 med budget 2020-2023 at igangsætte et strukturprojekt. Målet med Strukturprojektet er at finde et økonomisk råderum på 12 mio. kr. fra 2021 og i de efterfølgende år.

  Projektet ønskes samtidig understøttet af en øget borgerdialog for dels at leve op til demokratiudvalgets anbefalinger, og dels fordi flere af projektets anbefalinger kan være ideer eller tiltag, der kan have et længere aftræk. Møde 2 og 3 er også med kommunens økonomi in mente rigtig gode lejligheder til at tale med borgerne om forventninger til kommunens services og endda afstemme disse i et forandringsperspektiv. Detailarbejdet omkring dette er i proces mellem projektledelse og datakonsulenterne. Administrationen anbefaler, at planlægningen og afholdelsen af de to sidste møder fortsættes, men det er naturligvis altid et alternativ for økonomiudvalget at udskyde eller stoppe projektet.

  Programmet for møde 2 og 3 bygges op efter samme skabelon som møde 1, dvs. først med en velkomst og en indledning, og så kommer der en indramning og forberedelse af halvanden times dialog og spørgsmål/svarproces. Dog vil der denne gang være et noget skarpere fokus. For det første vil mængden spørgsmål være begrænset en del - maksimalt to-tre per session. Det ville nok også give mening, at de spørgsmål, borgerne besvarer på andet og tredje møde, er relativt ens.

  I bilaget ”Dragørværdier” er der et vægtet billede af deltagernes svar på spørgsmålet fra 1. møde: ”Hvad beskriver Dragørs værdier?” Vægtningen benyttes som afsæt til spørgsmål, der centrerer sig omkring service og kommunal opgave. Som nævnt arbejdes der i øjeblikket på at finde de rigtige spørgsmål til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 100.000 kr. i budget 2020 til evt. ekstern bistand. Disse midler anvendes til at inddrage firmaet Backscatter i forhold til dataindsamling og dialoganalyser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 26. februar 2020.

  Bilag

 • 3
  Program til budgetseminar marts 2020
  Sagsid.: 20/278

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at programmet til budgetseminar den 17. marts 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-02-2020

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af budgetprocessen for Budget 2021-24 afholder Kommunalbestyrelse budgetseminaret d. 17. marts 2020.

  Programmet for dagen tager udgangspunkt i vedtagne tidsplan for budget 2021-24, erfaringerne fra Budget 2020 og aktualitet.

  Om formiddagen vil der dels være en kort gennemgang af regnskab 2019, status for kommunens anlægsprojekter, herunder betydningen for forventningerne til regnskabsresultatet for 2020. Dels være en præsentation af niveauet på centrale ydelser i Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner

  Om eftermiddagen vil der være en politisk drøftelse af de R-forslag, der har været sendt i høring d. 28. februar-13. marts med henblik på, at bringe budget 2020 i balance. Efterfølgende vil der blive lagt op til politiske drøftelser vedrørende den fremtidige retning for Dragør Kommune – herunder hvilke analyser der skal igangsættes, for at etablere en robust økonomi i Dragør Kommune i 2021 og i overslagsårene.

  Derefter er der fælles uformel afslutning af dagen, hvis indhold ikke er fastlagt p.t.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 26. februar 2020.

  Bilag