Skip navigationen

Referat

Mandag den 30. marts 2020 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole H Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020. Af restbudgettet på 14,7 mio. kr. søges om overførsel af 14,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, som endnu ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 14,1 mio. kr. til 2020, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter procedureforslag: Oversendes til budgetforhandlinger.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører planlagte projekter som enten ikke er igangsat, afsluttet eller afregnet.

  Det korrigerede budget 2019 udgør 79,6 mio. kr. og heraf er der forbrug 65,0 mio. kr., som især kan henføres til

  · Kommunal svømmehal, 27,3 mio. kr.

  · Ny vejbelysning ESCO finansieret, 7,6 mio. kr.

  · Udearealer på skolerne, 6,9 mio. kr.

  · Modernisering af Hollænderhallen, 3,1 mio. kr.

  · Kommunal tandklinik 2,9 mio. kr.

  · Genopretning af skoler, 2,7 mio. kr.

  Der søges om overførsel af 14,1 mio. kr. til 2020, mens de resterende 0,6 mio. kr. tilføres kassen.

  De væsentligste overførsler fra 2019 til 2020 er følgende: 

  · Projekt kystbeskyttelse, 2,8 mio. kr.

  · Digitaliseringspuljen, 1,8 mio. kr.

  · LED belysning i kommunens bygninger, 1,6 mio. kr.

  · Ny vejbelysning ESCO finansiering, 1,2 mio. kr.

  · Kommunal tandklinik, 1,0 mio. kr.

  Bilag 1 viser regnskabsresultaterne på enkelte anlægsprojekter i 2019 samt en specifikation af overførslerne til 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførslen sker ved meddelelse af en tillægsbevilling til anlæg i 2020 på 14,1 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2019. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 2
  BEPU - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførelse af driftsmidler på BEPU’s område

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  BEPU godkender, at der ikke overføres merforbrug for samlet 997.026 kr. vedr. bygningsvedligeholdelse.

  2.

  at

  BEPU tager til efterretning, at der på BEPU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres mindreforbrug på i alt 341.309 kr. som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB og til drøftelse på budgetseminaret.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1

  For bygningsvedligeholdelse er der et samlet merforbrug på 997.026 kr. som skyldes akut vedligeholdelse på Rådhuset og øvrige bygninger. Set i lyset af det generelle vedligeholdelsesefterslæb på kommunens ejendomme indstilles, at BEPU godkender, at der ikke overføres merforbrug for bygningsvedligeholdelse fra 2019 til 2020, jf. bilag 1

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug, og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BEPU’s område er, at mindreforbrug på BEPU’s område på i alt 341.309 kr. overføres til 2020. Overførelsen finansieres i lighed med de øvrige overførelser af den afsatte pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den. 1. april 2020.

  Bilag

 • 3
  BFKU - Driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres merforbrug på 387.767 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BFKU godkender, at der BFKU’s område ud over de +/- 2 pct. overføres et merforbrug på 306.608 kr. Beløbet finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførelser.

  3.

  at

  BFKU godkender, at der ikke overføres merforbrug for Høgevænget.

  4.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres mindreforbrug på 1.008.590 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB og til drøftelse på budgetseminaret.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1.

  Det indstilles, at BFKU godkender, at det samlede merforbrug på Høgevænget er undtaget herfor som følge af lukningen af institutionen.

  I henhold til princippet om overførelse af +/- 2 pct. anbefales på BFKU’s område overførsel af merforbrug på i alt 387.767 kr. på driftsbudgettet, samt overførsel af mindreforbrug på i alt 1.008.590 kr. jf. bilag 1.

  Derudover indstiller administrationen, at BFKU godkender overførsel af merforbrug på samlet 306.608 kr. over 2 pct. Driftsoverførslerne ud over de +/- 2 pct. vedrører:

  Musikskolen:

  Mindreindtægt på 200.993 kr. kan henføres til færre indtægter end budgetteret i 2019 – og søges indhentet i 2020.

  Harevænget:

  Overførsel er fra 2018 er ikke indarbejdet fuldt ud; men søges indhentet i 2020 ved besparelser på driftsramme og løn.

  Børnehuset Halvvejen:

  Merudgift på løn søges indhentet i 2020 ved vakant stilling.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  • Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  • Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BFKU’s område er, at der fra 2019 til 2020 overføres merforbrug på samlet alt 694.375 til kr. samt mindreforbrug på i alt 1.008.590 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 4. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 4
  SSAU - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSAU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  SSAU tager til efterretning, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres merforbrug på 1.310.479 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  SSAU godkender, at der SSAU’s område ud over de +/- 2 pct. overføres et merforbrug for Enggården og tandplejen for samlet 1.259.333 kr. Beløbet finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførelser.

  3.

  at

  SSAU godkender, at der ikke overføres merforbrug for hjemme-pleje.

  4.

  at

  SSAU tager til efterretning, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres mindreforbrug på 168.534 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Ad 1+2+3+4

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1.

  Det indstilles, at SSAU godkender, at samlede merforbrug på hjemmeplejen er undtaget herfor.

  I henhold til princippet om overførelse af +/- 2 pct. anbefales På SSAU’s område overførsel af merforbrug på i alt 1.310.479 kr. på driftsbudgettet, samt overførsel af mindreforbrug på i alt 168.534 kr. jf. bilag 1

  Derudover indstiller administrationen, at SSAU godkender overførsel af merforbrug på samlet 219.552 kr. over 2 pct. samt 50 pct. af merforbruget udover 2 pct. for Enggården svarende til 1.039.781 kr. Hermed videreføres uændret princip for Enggården i forhold til overførsel af merforbrug fra 2018 til 2019. Driftsoverførslerne ud over de +/- 2 pct. vedrører derudover:

  Tandplejen:

  Skyldes overvejende merudgifter til løn som søges indhentet i 2020

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/- 2 pct., jf. revideret økonomisk politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på SSAU’s område er, at der fra 2019 til 2020 overføres merforbrug på samlet alt 2.569.812 til kr. samt mindreforbrug på i alt 168.534 kr.

  Mht. overførslen af merforbruget på Enggården, vil der i forbindelse med første budgetopfølgning bliver forelagt en 2 årig handleplan for indhentning af merforbruget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 5
  Skoleudvalg - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på Skoleudvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Skoleudvalget tager til efterretning, at der på Skoleudvalget’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overfø-res merforbrug på 252.067 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  Skoleudvalget tager til efterretning, at der på Skoleudvalget’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overfø-res mindreforbrug på i alt 1.559.563 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-03-2020

  Ændringsforslag fra A:

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB og til drøftelse på budgetseminaret.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+Helle Barth (V))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Kim Dupont (V))

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1.

  I henhold til princippet om overførelse af +/- 2 pct. anbefales på Skoleudvalgets’s område overførsel af merforbrug på i alt 252.067 kr. på driftsbudgettet, samt overførsel af mindreforbrug på i alt 1.559.563 kr. jf. bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets’s område er, at der fra 2019 til 2020 overføres merforbrug på i alt 252.067 kr. samt mindreforbrug på i alt 1.559.563 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget, den 5. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 6
  ØU - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på ØU’s områder.

  INDSTILLING:

  På ØUs område anbefales, at der ikke foretages overførsler af mindreforbrug på i alt 4.466.582 kr. mellem 2019 og 2020. Administrationen indstiller:

  · at ØU godkender, at der på ØU’s område ikke foretages overførsel af mindreforbrug på i alt 4.466.582 kr. mellem 2019 og 2020.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  På ØU’s område anbefales endvidere, at der ikke foretages overførelse af nogen mindreforbrug mellem 2019 og 2020.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på ØU’s område er, at der ikke foretages overførelse af mindreforbrug på i alt 4.466.582 kr. mellem 2019 og 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020

  Bilag

 • 7
  Låneoptagelse på baggrund af regnskab 2019
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Låneoptagelse på baggrund af regnskab 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der optages lån for 11.533.289 kr., dvs. at hele lånerammen for 2019 udnyttes,
  2. at der optages et fast forrentet lån.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Ad 1: Godkendt.

  V fremsætter ændringsforslag til ad 2: At der optages et lån med flexrente:

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens låneramme for 2019 er opgjort til 11.533.289 kr. ud fra de udgifter, der er låneberettigede iflg. lånebekendtgørelsen for kommuner.

  Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter på følgende områder:

  • Lyskilder og armaturer (ESCO)         6.385.913 kr.
  • Lån vedrørende ejendomsskatter    3.370.949 kr.
  • Havnen                           1.776.427 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 40 mio. kr. Prognose for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet blev forelagt Kommunalbestyrelsen d. 27. februar 2020. Prognosen viser, at såfremt budget 2020 overholdes vil den gennemsnitlige kassebeholdning jf. kassekreditreglen udgøre 6,6, mio. kr. ultimo 2020 mio. kr. Såfremt merforbruget fra 2019 fortsætter med et niveau på 22. mio. kr. i 2020 vil den gennemsnitlige kassebeholdning udgøre – 4,3 mio. kr., dvs. være negativ. I begge prognoser indgår den budgetterede låneoptagelse (se bilag)

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommunes låneoptagelse er budgetteret til 9,4 mio. kr. i 2019 til dækning af lån vedr. ejendomsskatter. Lånerammen vedr. ejendomsskatter er opgjort til 3,37 mio. kr. jf. ovenfor. Forskellen skyldes at der er indefrosset et lavere beløb på den nye ordning end budgetteret, samt at der har været en højere grad af indfrielse end en forventet. Der budgetteres ikke med låneoptagelse vedr. øvrige anlægsudgifter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020

  Bilag

 • 8
  Kvalitetsrapporter tilbage fra høring
  Sagsid.: 19/4691

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til om kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen 2018/2019 skal godkendes, efter de har været i høring hos

  skolebestyrelserne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-03-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  En enigt udvalg ønsker at tale med skolelederne om en læsestrategi og kvalitetsrapporter m.v. på næste SU-møde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapporterne er et af Kommunalbestyrelsens styringsredskaber i forhold til de kommunale undervisningstilbud i Dragør Kommune. Rapporterne giver en status på, hvordan skolerne klarer sig i forhold til kommunale og nationale mål.

  Skoleudvalget besluttede den 16. januar at sende kvalitetsrapporterne i høring hos skolebestyrelserne. Høringsperioden har været fra den 16. januar 2019 til 17. februar 2020. Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne af Dragør Skole og Nordstrandskolen. Der blev ikke modtaget noget høringssvar af skolebestyrelsen fra Store Magleby Skole. Udtalelser af skolebestyrelserne er tilføjet til sidst i vedlagte kvalitetsrapporter.

  Kvalitetsrapporten har tidligere været anvendt som en konkret resultatopfølgning på de fastsatte mål i forhold til faglige resultater og trivsel. Der er i den offentlige debat om udvikling af skoleområdet, og også her i Dragør, en stigende nysgerrighed på at anvende kvalitetsrapporten som andet og mere end dette. Det skyldes, at kvalitetsrapportens fokus på målbare resultater kan opleves som et fokus, der kun rammer en del af folkeskolens opgave, og kun målsætter en del af de aktiviteter og udviklinger, der foregår hver dag i skolerne.

  Som samlet skolevæsen er Afdelingen for Børn, Skole og Kultur og skoleledelserne derfor meget optaget af, hvordan kvalitetsrapporten kan komme til at fungere som et mere strategisk ledelses- og dialogværktøj til både det politiske og faglige arbejde med henblik på at sætte retning for udviklingen af kvaliteten af kommunens skoler. Vedlagte kvalitetsrapporter er derfor blevet til og skrevet i et samarbejde mellem skoleledelserne og Børn, Skole og Kulturafdelingen.

  Kvalitetsrapporterne følger op på de nationale og skolepolitiske mål, og skal samtidig danne grundlag for en videre lokal dialog om kvalitetsudviklingen af den enkelte skole.

  Alle tal i rapporterne kommer fra Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet og er obligatoriske i en kvalitetsrapport.

  Kvalitetsrapporten for 2019 består som i de forrige år af 4 publikationer:

  • En hovedrapport vedrørende elever i Dragør Kommune samlet
  • En lokal kvalitetsrapport for Dragør Skole
  • En lokal kvalitetsrapport for Store Magleby Skole
  • En lokal kvalitetsrapport for Nordstrandskolen

  Til kvalitetsrapporterne for hver af skolerne vedlægges yderligere et fortroligt bilag med opfølgning på de nationale tests for den enkelte skole.

  Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporterne af Kommunalbestyrelsen er den 31. marts.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilbage fra høring i skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 9
  Løbende status på flygtningeområdet - marts 2020
  Sagsid.: 20/604

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering og drøftelse af fremtidig politisk fremlæggelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  en løbende status tages til efterretning.

  2.

  at

  status fremover fremlægges til politisk orientering, når der er sket væsentlige ændringer dog mindst én gang om året.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 1, ’Flygtningestatus oversigt -  SSU og ØU marts 2020’ er tilføjet efter behandling i SSAU den 2. marts 2020.

  Status på antal af ankomne flygtninge og familiesammenførte

  Siden seneste status i september 2019 er der kommet én flygtning, to voksne og tre børn på familiesammenføring.

  Udvalget har hidtil fået forelagt kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Denne status fremgår af bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  Repatriering

  Der er ingen flygtninge, der har søgt frivillig repatriering i 2019.

  Forventninger 2020

  Der er, som i 2019, varslet fire flygtninge som visterede til Dragør. I 2019 blev dette til én flygtning. Det skønnes at der i 2020 vil komme maksimalt fire flygtninge.

  Ændringer 2020

  I 2015 blev der givet dispensation i medfør af planloven § 5u til etablering af boligpavilloner ved Hollænderhallen til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Dispensationen udløber i august 2020 og der skal derfor tages beslutning om, hvad Dragør Kommune skal gøre fremadrettet, da dispensationen ikke kan forlænges på nuværende tidspunkt.

  Mulige løsninger bliver fremlagt for og drøftet i Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Bilag

 • 10
  Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygeplejen i Dragør Kommunes hjemmepleje
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. november 2019 gennemført tilsyn hos Hjemmesygeplejen. Sagen indeholder resultaterne fra tilsynsrapporten samt Hjemmesygeplejens handleplan udarbejdet som opfølgning på tilsynsrapportens konklusion.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten og afgørelsen om påbud til Hjemmesygeplejen til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 4, ’Høringssvar fra Ældrerådet’ er tilføjet efter behandling i SSAU den 2. marts 2020.

  Som Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om i mail af 18. november 2019 fra Dragør Kommunes kommunaldirektør, har Styrelsen for Patientsikkerhed den 14. november 2019 gennemført et varslet planlagt tilsyn med Dragør Kommunes hjemmesygepleje.

  Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Formålet med styrelsens tilsynsbesøg er dels at sikre patientsikkerheden og -rettigheder dels at understøtte læring på behandlingsstederne. Tilsynet er et planlagt risikobaseret tilsyn udvalgt ved stikprøve.

  Tilsynets samlede vurdering efter tilsynsbesøget den 14. november 2019 i Dragør Kommunes hjemmepleje er, at hjemmeplejen indplaceres i kategorien ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”.

  Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på en drøftelse og gennemgang af sundhedsfaglige instrukser, gennemgang af medicinhåndtering og medicinopbevaring for fire patienter, journalgennemgang på seks patienter, interviews af ledere og personale med henblik på at vurdere de sundhedsfaglige forhold på behandlingsstedet.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at der var problemer med medicinhåndteringen, at der ikke systematisk blev foretaget sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, og at journalføringen var mangelfuld.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har stillet en række krav til Dragør Kommune herunder givet et påbud den 3. februar 2020.

  Kravene relaterer sig til en række målepunkter inden for journalhåndtering og medicinføring, og kan ses af tilsynsrapporten s.4-5. Tilsynsrapporten fremgår af bilag.

  Påbud

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsyn givet et påbud efter sundhedsloven § 215 b, stk. 1 til Hjemmeplejen, Sundhedscenter Wiedergården om:

  1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks herfor fra dags dato,
  1. at sikre, at der gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for nyvisiterede patienter fra dags dato,
  1. at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for alle patienter, der aktuelt er i behandling inden den 17. februar 2020, og
  1. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra dags dato.

  Påbuddet ophæves, når Styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

  Handleplan

  Efter tilsynsbesøget i november 2019 nedsatte ledelsen i Dragør Kommunes hjemmepleje et team af en sygeplejerske og to social- og sundhedsassistenter med henblik på sikring af korrekt journalføring og på baggrund af den umiddelbare tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  I forhold til medicininstruksen er den udarbejdet og alle medarbejdere både kender og anvender den.

  Der er derudover indledt et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed som del af fokus på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Alle nyhenviste borgere til sygeplejen starter op korrekt.

  På baggrund af den endelige rapport og især afgørelsen om påbuddet af 3. februar 2020, fremlægges hermed handleplan til godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.

  Sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 11
  Kvalitetstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning 2020
  Sagsid.: 19/5212

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86 til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86, som en del af det forpligtende samarbejde. Delaftalerne i det forpligtende samarbejde er senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2019.

  Det fremgår af samlenotatet om ændringer i delaftalerne i forbindelse med serviceeftersyn af det forpligtende samarbejde 2019, at Dragør Kommune følger det af Tårnby fastsatte serviceniveau med mindre Dragør har angivet andet i de konkrete delaftaler. Af delaftale 8 fremgår, at Dragør følger serviceniveauet i Tårnby på genoptræningsområdet.

  Udvalget forelægges Tårnby Kommunes kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning for 2020 til godkendelse. Kvalitetsstandarden blev godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalg i Tårnby Kommune den 16. december 2019 (bilag 1).

  Der er foretaget mindre ændringer siden udvalget sidst fik forelagt kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86 på udvalgsmødet den 4. februar 2019. Ændringerne fremgår af bilag 2 og 3.

  Det er administrationens vurdering, at der er sket en præcisering af den faglige baggrund for træningen med henvisning til vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, samt at målgruppen og kvalitetsmålene fortsat er tilstrækkeligt beskrevet.

  Høring og inddragelse

  Der har ikke hidtil været en klar og strømlignet proces i samarbejdet med Tårnby i forhold til inddragelse og høring af relevante instanser i Dragør Kommune i den årlige revision af kvalitetsstandarden på området, og derfor er Dragør Kommunes Ældreråd og Handicapråd ikke blevet hørt i revisionen af 2020 standarden.

  Administrationen vil i samarbejde med Tårnby Kommune arbejde på at tilrettelægge en proces, hvor Dragør Kommunes hørings- og inddragelsesproces indtænkes i den samlede revision af kvalitetsstandarderne for hhv. genoptræning og hjælpemidler fra 2021.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 86.

  Bekendtgørelse om kvalitetstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 12
  Boligpavillonerne ved Hollænderhallen - eventuel flytning af lokation
  Sagsid.: 20/497

  RESUMÉ:

  I 2015 blev der givet dispensation i medfør af planloven § 5u til etablering af boligpavilloner ved Hollænderhallen til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Dispensationen udløber i august 2020 og der skal derfor tages beslutning om, hvad Dragør Kommune skal gøre fremadrettet, da dispensationen ikke kan forlænges på nuværende tidspunkt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes:

  1.

  at

  Dragør Kommune indledningsvist afventer om dispensationsmuligheden i planloven § 5u forlænges, og

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at rette henvendelse til Erhvervsministeriet med en forespørgsel som beskrevet i sagsfremstillingen, og

  3.

  at

  det såfremt dispensationsmuligheden ikke forlænges enten besluttes:

  A:  at inddrage et mindre areal på Engsvejsarealet til opstilling af 12 boligpavilloner,

  eller

  B: at inddrage et mindre areal på Engvej til opstilling af 6 boligpavilloner med samtidig etablering af 1. salsløsning på pavillonerne ved Rødtjørnen,

  eller

  C: at anvende en del af Hvidtjørnsarealet til opstilling af 12 boligpavilloner,

  eller

  D: at anvende en del af Hvidtjørnsarealet til opstilling af 6 boligpavilloner med samtidig etablering af 1. salsløsning på pavillonerne ved Rødtjørnen.

  4.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 1.100.000 Kr. såfremt det besluttes at placere 6 pavilloner på Rødtjørnen og 6 pavilloner på en del af Engvejsarealet, og at bevillingen samtidig frigives.

  5.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 Kr. såfremt det besluttes at placere 12 pavilloner på en del af Engvejsarealet, og at bevillingen frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter procedureforslag: At sagen udsættes til loven er vedtaget.

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3+4+5

  Oversendes til ØU uden anbefaling.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  I august 2015 gav Dragør Kommune dispensation til opstilling af boligpavilloner ved Hollænderhallen, da det ikke var muligt for kommunen at tilvejebringe permanente boliger.

  Dispensationen blev givet i medfør af planloven § 5u, og i henhold til denne regel kunne en dispensation ikke overstige 5 år.

  Dispensationen udløber i august 2020, og på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forlænge den.

  Administrationen er dog bekendt med, at der kan være iværksat drøftelser blandt forligskredsen bag planloven jf. bilag 1, og det er ikke på nuværende tidspunkt udelukket, at der kunne vedtages en forlængelse, sådan at dispensationen kan udstrækkes yderligere en årrække, hvormed den nuværende placering i givet fald kan bibeholdes.

  Administrationen anbefaler, at Dragør Kommune – før der foretages yderligere - søger afklaret, om drøftelserne i forligskredsen er indledt, og i bekræftende fald om en eventuel lovændring vil kunne forventes vedtaget til ikrafttræden inden dispensationerne udløber.

  Administrationen foreslår, at denne afklaring finder sted ved at administrationen retter skriftlig henvendelse til Erhvervsministeriet med en redegørelse for de forhold, der gør sig gældende for Dragør Kommune; herunder navnlig at kommunens betingelser for at kunne tilvejebringe permanente boliger ikke har ændret sig siden 2015.

  Såfremt det måtte vise sig, at der ikke sker en rettidig ændring af planloven, har administrationen brug for, at der på nuværende tidspunkt tages beslutning om flytning af boligpavillonernes lokation fra Hollænderhalsområdet.

  Aktuelt bor der 17 personer i boligpavillonerne. Efter 1. april 2020 tilstræbes dette antal nedbragt til 10 personer, da der bliver 2 boligpavilloner ledige ved Rødtjørnen, 4 værelser ledige samme steds samt yderligere et værelse ledigt i den lejede ejendom på Harevænget.

  Administrationen anbefaler, at der regnes med en overskudskapacitet på 2 pavilloner for at kunne imødekomme eventuelt nyankommne. Formelt er Dragør Kommune varslet at skulle kunne modtage 4 personer i 2020.

  Dermed vurderer administrationen, at flytningen vedrører i alt 12 pavilloner.

  Teknisk set vil flytningen blive gennemført således at den eksisterende lejeaftale på pavillonerne på Halvejen opsiges og der indgås aftale om leje af nye pavilloner grundet nye isoleringskrav i BR18.

  I sagen fra kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2015 var oplistet en lang række muligheder for opstilling af boligpavilloner.

  Af disse er nu alene ganske få tilbage – enten fordi de foreslåede arealer er disponeret til andre formål, som ikke er forenelige med opsætning af boligpavilloner – eller fordi muligheden er realiseret (ændret indretning af Rødtjørnen og opsætning af boligpavilloner).

  I forhold til flytning af boligpavillonerne til en anden placering end ved Hollænderhallen kan dette ske:

  · ved Hvidtjørnens gårdhuse eller

  · på en mindre del af idrætsarealet på Engvej,

  · og ved etablering af 1. sal på de 6 boligpavilloner som i dag er opsat ved Rødtjørnen.

  Administrationens anbefaling er, at det under alle omstændigheder besluttes at etablere 1. salsløsningen på Rødtjørnen.

  Det forudsætter som minimum partshøring af de omboende, men hvis løsningen etableres, vil den ikke være tidsbegrænset, da der ikke skal ske nogen form for dispensation fra plangrundlaget. 

  Da det er Dragør Kommunes ejendom, er dette desuden den mest prisbillige løsning for kommunen på længere sigt.

  Det vil koste i størrelsesordenen ca. 300.000 kr. at etablere 1. sal.

  Administrationen anbefaler, at det besluttes at tage en mindre del af Engsvejsarealet i brug til opstilling af 6 pavilloner jf. bilag 2, da dette umiddelbart er omfattet af hjemlen i planloven § 5u til at kommunalbestyrelsen kan give en ny 5-årig dispensation til denne ny beliggenhed.

  Dispensationen forudsætter forudgående høring med en høringsperiode på mindst 2 uger, hvorefter dispensationen kan gives og udnyttes efter orientering af de berørte. Dette gør umiddelbart processen smidig.

  En flytning af pavillonerne indebærer under alle omstændigheder behov for byggemodning, men for Engvejsarealet vil der være tale om en placering tæt på eksisterende infrastruktur også hvad angår el og vand.

  Byggemodningsomkostningerne til 6 pavilloner er anslået til at udgøre ca. 800.000 Kr.

  Placeres alle 12 pavilloner på Engvejsarealet er udgiften ca. 1.6 mio. Kr.

  Administrationen anbefaler ikke umiddelbart, at der træffes beslutning om at inddrage en del af arealet ved Hvidtjørnens gårdhuse.

  Dels anvendes arealet i dag som grønt friareal for den omgivende boligbebyggelse, og dels er det udlagt til gårdhusbebyggelse jf. Byplanvedtægt 4. En sådan placering af boligpavilloner forudsætter en dispensation fra byplanvedtægten og at boligpavillonerne kommer tættere på eksisterende bebyggelse end på arealet ved Engvej.

  En løsning kunne også være at forsøge at leje 1 eller 2 faste ejendomme i kommunen med henblik på midlertidig boligplacering. Administrationen anser ikke denne mulighed for realistisk på nuværende tidspunkt, bl.a. fordi udlejningsmarkedet i kommunen er spinkelt, og fordi det tidligere har vist sig ret vanskeligt at kunne leje ejendomme til formålet.

  LOVE/REGLER:

  Integrationslovens § 12 som slår fast, at kommunen er forpligtet til – som minimum – at anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I udgiften til etablering af de anbefalede løsninger er indregnet udgift til byggemodning og håndtering/levering af pavilloner.

  Der er ikke taget højde for en eventuel udgift i forbindelse med opsigelse og aflevering af eksisterende pavilloner.

  Anlægsomkostningerne foreslås finansieret ved en reduktion i forslag til reduceret anlægsudgift med et tilsvarende beløb jf. R-skema ”reduktion af anlægsbudget 2020”

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen på nuværende tidspunkt, men en beslutning ad indstillingen pkt. 3 udløser en orienterings – og høringspligt jf. planloven § 5u jf. § 19 samt forvaltningsloven § 19 i forhold til 1. salsløsningen ved Rødtjørnen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Bilag

 • 13
  Fritagelse for bopælspligt - Dragør Gl. By
  Sagsid.: 20/136

  RESUMÉ:

  Ejerne af ejendommen Strandlinien 53 har søgt om fritagelse for bopælspligten/fritagelse for tilmelding i folkeregisteret på adressen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen med begrundelsen om, at bopælspligten ønskes opretholdt, hvilket forudsætter at der er tilmeldt personer på adressen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefaling fra BEPU:

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Anbefales over for ØU, at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af Strandlinien 53 har den 14. januar 2020 ansøgt om, ikke at skulle tilmeldes folkeregisteradressen, da de har fast bopæl i Sverige.

  Ansøgerne har tidligere boet på Frederiksberg, hvor kommunens folkeregister har accepteret, at der ikke skete tilmelding på adressen dér, da ansøgerne oplyste at ville opholde sig på den danske adresse i op til 180 dage om året.

  Frederiksberg Kommunes folkeregister har bekræftet denne praksis, men der har tilsyneladende ikke fundet nogen særskilt sagsbehandling sted af spørgsmålet om bopælspligt.

  Administrationen skal oplyse, at reglerne i CPR-loven ikke indeholder en egentlig 180-dages regel. Reglerne i denne lovgivning regulerer alene spørgsmålet om, at man skal registrere sig på det sted/den adresse man opholder sig mest.

  Der er ingen mulighed i denne lovgivning for at fritage for folkeregistrering – alene en mulighed for at træffe afgørelse om at registrering skal finde sted.

  Spørgsmålet om bopælspligt reguleres af boligreguleringsloven.

  Når en ejendom inden for de seneste 5 år har været anvendt til helårsbeboelse, kræver det kommunalbestyrelsens samtykke, hvis ejendommen skal anvendes til andet – f.eks. midlertidige ferieophold.

  I Dragør Kommune har bopælspligten altid være administreret således, at bopælspligten kun anses for opfyldt, hvis der er tilmeldt personer på ejendommen, som benytter denne på helårsbasis (enten i form af ejerne selv eller gennem udlejning til helårsbeboelse).

  Dragør Kommune har praksis for at give tilladelse til midlertidigt ændret anvendelse i sager, hvor der f.eks. er tale om udstationeringer og hvor der kan sættes et åremål på, hvor længe den midlertidige ændrede anvendelse skal finde sted.

  Ansøgerne har ikke angivet en bestemt tidshorisont, og de forhold som ligger til grund for ansøgningen er ikke udstationering.

  Ansøgningen vedrører en ejendom i Dragør Gl. By og der har – administrationen bekendt – ikke været meddelt fritagelse for bopælspligten inden for de senere år.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 48. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 14
  Leje af areal på Dragør Havn - opsætning af pengeautomat
  Sagsid.: 20/828

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Euronet World Wide om leje af areal på Dragør Havn til opsætning af en pengeautomat.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes at udleje et areal på Dragør Havn til opsætning af en pengeautomat på de vilkår som beskrives i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Faldet.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Euronet World Wide ansøger om at leje et areal på Dragør Havn til opstilling af en pengeautomat, således at det er muligt for havnens gæster at hæve kontanter på stedet.

  Der vil ikke være nogen udgift for Dragør Kommune forbundet med opsætning og drift af automaten og virksomheden er 3. partsforsikret, således at eventuel skade på bygninger på Dragør Havn i forbindelse med evt. hærværk på automaten vil blive dækket.

  Virksomheden lægger i ansøgningen op til, at Dragør Kommune er ansvarlig for tilvejebringelse af strømtilslutningsmulighed til automaten. Administrationen anbefaler at en eventuel tilladelse gøres betinget af, at virksomheden selv etablerer strømforsyning for egen regning.

  Virksomhedens pladsbehov er ca. 1 m2 og opstillingen foreslås at ske over for indgangen til Havnekontoret.

  Virksomheden har tilkendegivet at være indstillet på at betale en leje i størrelsesordenen 800-1000 Kr. pr. m2 pr. måned.

  Administrationen foreslår at administrationen - såfremt ansøgningen besluttes imødekommet – forhandler lejen på plads inden for denne beløbsramme.

  Automaten vil være åben i forårs- og sommersæsonen, men nedlukket i vintermånederne.

  Dragør Havn er positivt indstillet over for ansøgningen da det vil kunne opleves som en serviceforbedring for havnens gæster.

  Dragør Havn forudsætter dog, at opstilling drift m.v. sker uden nogen form for involverings fra havnens side og uden nogen udgift.

  På ovennævnte baggrund anbefaler administrationen at ansøgningen om leje af areal imødekommes på følgende betingelser:

  · Opstilling, etablering af strømforsyning samt drift sker for virksomhedens egen regning og på dennes ansvar og uden udgift for Dragør Kommune.

  · Virksomheden skal tydeligt skilte med hvortil der kan rettes henvendelse såfremt automaten er defekt.

  · Aftalen gøres løbende og kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel.

  · At lejeniveauet kan forhandles på plads inden for den ramme som virksomheden har oplyst at være villig til at betale.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne som - af relevans for denne sag - slår fast, at en kommune skal opkræve markedsleje ved udlejning af ejendomme og arealer.

  Kravet vurderes opfyldt jf. det lejeniveau som virksomheden har tilbudt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt ansøgningen imødekommes vil Dragør Kommune kunne oppebære en årlig lejeindtægt i størrelsesordenen 9.600 – 12.000 Kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Bilag

 • 15
  Ny udvalgsstruktur
  Sagsid.: 20/859

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler politisk stillingtagen til om den nuværende udvalgsstruktur skal reduceres på baggrund af beslutning i kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der træffes beslutning om hvilke udvalg der eventuelt skal nedlægges,

  2. at der træffes beslutning om hvor ansvarsområderne i de nedlagte udvalg i givet fald skal placeres i en ny struktur.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter procedureforslag: At sagen udsættes til næste ØU.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020 blev det besluttet, at forvaltningen sideløbende forelægger sag om reducering af udvalgsstrukturen til et eller to stående udvalg.

  Hvert stående udvalg koster hvert år 323.568 kr. i vederlag til medlemmer og udvalgsformand. Udgifterne til BFKU er på 366.096 kr. da udvalget har flere medlemmer end de øvrige udvalg.

  Der ydes eftervederlag til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg.

  Eftervederlaget udgør et beløb, der for hvert påbegyndt hele år svarer til en gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag. Eftervederlaget kan højst udgøre tre gange det sidst ydede månedlige vederlag.

  Beløbet skal fratrækkes en eventuel besparelse i indeværende år.

  Ændringer i udvalgsstrukturen forudsætter en ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

  Forslag til ny styrelsesvedtægt kan behandles på de ordinære møder i kommunalbestyrelsen i april og maj 2020. Ny styrelsesvedtægt kan således træde i kraft den 1. juni 2020 og besparelsen er beregnet nedenfor med udgangspunkt i syv måneder i 2020 og fratrukket eftervederlag til udvalgsformænd.

  Udvalg

  Eventuel besparelse i 2020

  Eventuel besparelse i 2021

  BEPU

  139.752

  323.568

  SSAU

  139.752

  323.568

  SU

  139.752

  323.568

  BFKU

  164.560

  366.096

  Vederlaget for et udvalgsmedlem er årligt 21.264 kr. pr. udvalg.

  Ud over vederlaget vil der være afledte besparelser i form af sparet arbejdstid til servicering og forplejning m.v.

  Såfremt der er politisk ønske om en reduceret udvalgsstruktur anbefaler administrationen, at der træffes beslutning om hvilke udvalg der skal nedlægges og hvor ansvarsområderne i de nedlagte udvalg skal placeres i en ny struktur.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

 • 16
  Strandparken afd. 1 - ansøgning om låneomlægning
  Sagsid.: 20/782

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ansøger om tilladelse til at omlægge et lån på 8.517.000 Kr. til et lån på 7.803.000 til en lavere ydelse.

  Kommunen skal som tilsyn godkende pantebrevsudstedelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det godkendes at der udstedes pantebrev for nyt lån i forbindelse med at Strandparken afd. 1 omlægger et eksisterende lån som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 1 ønsker at omlægge et eksisterende lån på 8.517.000 til et nyt lån på 7.803.000 med en lavere ydelse.

  I henhold til reglerne i almenboliglovgivningen skal Kommunalbestyrelsen som tilsyn godkende pantebrevsudstedelse i fast ejendom som tilhører en almen boligorganisation.

  Da dispositionen er til fordel for boligselskabet anbefaler administrationen, at pantebrevsudstedelsen godkendes.

  Der er tidligere meddelt godkendelse i lignende sager for såvel øvrige afdelinger i Strandparken som Engparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 17
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Henrik Harder informerer om status på corona-indsatserne.

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  1. Status på corona
  • Kenneth Gøtterup spurgte til ferieafholdelse i Corona-nedlukningsperioden
  • Ebbe Kyrø spurgte til forholdet med, at de ansatte på havnen er sendt hjem pga. den generelle Coronanedlukning
  1. Ebbe Kyrø spurgte til effekten af ”ansættelsesstoppet” fra 1.2 til 31.3