Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. april 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Godkendelse af regnskab 2019
  Sagsid.: 20/1145

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2019 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse, beslutte at oversende regnskabet for 2019 til revisionen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at regnskabet for 2019 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 4. oktober 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2019 – 2022 med udgangspunkt i den økonomiske politik.

  Dragør Kommunes økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen. Heri indgår Kommunalbestyrelsens mål om et overskud på driftsbalancen, der kan dækkes udgifter til anlæg, renter og afdrag, set over en 4 års periode. Hertil kommer målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. Dette mål er i den økonomiske politik for 2020-23, der blev vedtaget i februar 2020, reduceret til 40 mio. kr.

  Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

  Tabel over Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2019

  mio. kr.

  Målsætning

  Udmeldt niveau

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Regnskab

  Servicerammen

  Overholdelse

  652,5

  652,6

  654,7

  675,3

  Anlægsrammen

  Overholdelse

  43,9

  43,9

  79,6

  65,0

  Driftsbalance overskud

  Skal dække anlæg, afdrag på lån og renter

  -

  -24,2

  -23,3

  -5,6

  Kassebeholdning

  80. mio. kr.

  80,0

  -

  -

  29,2

  Regnskabet viser, at serviceudgifterne i 2019 er 20,6 mio.kr. højere end den udmeldte ramme fra KL (korrigeret budget), jf. tabellen ovenfor.

  I forhold til de samlede driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) viser resultatet et merforbrug på 24,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Overskuddet på driftsbalancen er i regnskabet på 5,6 mio. kr., dvs. 18,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Overskuddet kan derfor ikke dække årets udgifter til anlæg, afdrag og renteudgifter, som er målsætningen i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2019 på 65,0 mio. kr. Det er 21,1 mio. kr. over det oprindelige budget og tilsvarende over anlægsrammen. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2018, der vedrører projekter der ikke var afsluttet. Anlægsniveauet skal ses i sammenhæng med, at Dragør Kommune i 2017-2019 bygger en ny svømmehal.

  Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort ved kassekreditreglen, var ved udgangen af 2019 på 29,2 mio.kr. hvilket er et fald på 73,5 mio.kr. i forhold til året før. Dette skal ses i sammenhæng med kommunens anlægsniveau og årets resultat af den ordinære drift.

  Det økonomiske resultat – resultatopgørelsen

  Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af:

  · Kommunens indtægter

  · Driftsudgifter

  · Finansielle poster

  · Anlægsudgifter

  Kommunens samlede resultat er et underskud på 59,2 mio.kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 5,6 mio.kr., der modsvares af et anlægsforbrug på 65 mio.kr. og et overskud på det brugerfinansierede område på 0,2 mio.kr.

  Kommunens underskud er større end budgetteret, og viser et merforbrug på 24,1 mio.kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget.

  I forhold til andre årsregnskaber, har Dragør Kommune ændret publikationsformen for regnskab 2019 og valgt at følge BDO’s regnskabsskabelon. Det er intentionen, at publikationen fremstår mere læsevenlig, mere enkel og mere oplysende med en rød tråd mellem de obligatoriske tabeller for resultatopgørelse og balance og understøttende noter med forklarende afvigelser.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af §45 i lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2019 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2019 fremsendes til BDO, kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget 20. august 2020, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 2
  Lånesag vedr. drift ØU april 2020
  Sagsid.: 20/1261

  RESUMÉ:

  Som følge af COVID-19 har kommunerne fået mulighed for at få dispensation fra lånereglerne og har dermed mulighed for at optage lån til driftsudgifter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke ansøges om låneoptagelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Forslag fra A+O+T+V

  Sagen udsættes til ekstraordinært ØU den 28. april 2020.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 30. marts meddelt at ”med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.”

  Administrationen oplyste Kommunalbestyrelsen om muligheden for låneoptagelse på Budgetseminaret d. 31. marts 2020.

  Som en del af aftalen indgår, at for at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Jf. sagen ovenfor.

  Hertil kommer, at der med aftalen er en yderligere generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Denne lånepulje er ikke knyttet op på eventuelle anlægsprojekter, men kan anvendes frit fx til fremrykning af betalinger til erhvervslivet, udskydelse af betaling af dækningsbidrag, driftsudgifter i forbindelse med coronakrisen osv. Der er ikke tilknyttet noget formål vedr. låneoptagelsen.

  Grundlaget for ministeriet vurdering af kommunens likviditet er de kvartalsvise likviditetsindberetninger. Det er således ved ansøgning alene det ansøgte lånebeløb der skal oplyses.

  Lånedispensationen kan udelukkede anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis

  blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

  Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. maj 2020, hvorefter

  ministeriet vil behandle de indkomne ansøgninger.

  Det skal bemærkes, at en låneoptagelse vil belaste kommunens udgifter fremadrettet. Et lån på fx 20 mio. kr. skal afdrages med 2. mio. kr. de efterfølgende 10 år. Hertil kommer renter og gebyrer, som dog på nuværende tidspunkt ligger tæt på 0 (nul).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 28. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

 • 3
  Lånesag vedr. anlæg ØU april 2020
  Sagsid.: 20/1260

  RESUMÉ:

  Som følge af COVID-19 har kommunerne fået mulighed for at få dispensation fra lånereglerne og har dermed mulighed for at optage lån til afholdelse af forøgelse af anlægs investeringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke optages lån.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Forslag fra A+O+T+V

  Sagen udsættes til ekstraordinært ØU den 28. april 2020.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 30. marts meddelt at ”med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægs-ramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.”

  Administrationen oplyste Kommunalbestyrelsen om muligheden for låneoptagelse på Budgetseminaret d. 31. marts 2020.

  Som en del af aftalen indgår, at for at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

  Med aftalen kan kommunerne opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet i 2020 kan lånefinansieres. Ansøgninger fra kommuner, som Dragør, med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud. Øvrige kommuner skal godtgøre at likviditeten er udfordret for at komme i betragtning.

  Kommunerne vil i ansøgningen skulle angive de anlægsprojekter, der fremrykkes,

  de forventede udgifter hertil samt hvor meget, der ønskes lånefinansieret.

  Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne

  vil løbende blive behandlet.

  Ved dispensation vil låntagningen skule ske på de lånevilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen

  (nr. 1580 af 17/12/2013). De nærmere vilkår for låntagning er endvidere beskrevet i lånevejledningen. Dette betyder, at lån kan optages med en løbetid på op til 25 år. Samtidig skal opmærksomheden henledes på, at lånet følger de almindelige udbetalingsregler. Det betyder, at udgifter der afholdes i 2020 vil kunne låneoptages ultimo 1. kvartal 2021, mens udgifter der afholdes i løbet af 2021 vil kunne låneoptages ultimo 1. kvartal 2022. Der vil således være et pres på kommunens likviditet fra udgiften afholdes til lånet kan optages.

  Det skal desuden bemærkes, at en låneoptagelse vil belaste kommunens udgifter fremadrettet. Et lån på fx 25 mio. kr. skal afdrages med 1. mio. kr.de efterfølgende 25 år. Hertil kommer renter og gebyrer, som dog på nuværende tidspunkt ligger tæt på 0 (nul).

  Det er således vigtigt i forhold til kommunens økonomi fremadrettet, at eventuelle anlægsprojekter er af en sådan karakter, at de erstatter andet byggeri og samtidig reducerer de løbende driftsudgifter til fx rengøring, el, vand, varme mm.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 28. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

 • 4
  Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 20/1050

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,

  2.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,

  3.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,

  4.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

  -      Leo Larsen som bestyrelsens formand

  -      Leif Pedersen

  -      Kent Max Magelund

  -      [Dragør Kommune ejerrepræsentant]

  -      Thomas Gyldal Petersen

  -      Mikkel Dencker

  -      Michel Berg

  -      Henrik Rasmussen

  5.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloit-te Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2020.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2019 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2019 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 11.630 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 13.870 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

  Indstillingens punkt 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen selv vælger sin næstformand.

  Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 5
  Repræsentation i koordinationsforum for indsatsplanlægning på grundvandsområdet
  Sagsid.: 20/1070

  RESUMÉ:

  I forbindelse med den lovpligtige udarbejdelse af en kommunal indsatsplan på grundvandsområdet er det samtidigt et krav i lovgivningen, at kommunen skal nedsætte et Koordinationsforum, hvilket er sket i 2016 – her kaldet Grundvandsforum.

  Der er behov for, at der tages stilling til repræsentationen i Koordinationsforummet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den til enhver tid siddende formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget indgår i Koordinationsforummet (også kaldet Grundvandsforummet) som politisk udpeget repræsentant for Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udarbejdelsen af Dragør Kommunes Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse nærmer sig sin afslutning og et forslag forelægges for By-, Erhvervs- og Planudvalget på mødet den 31. marts 2020 forud for en offentlig høring, hvor forslaget samtidig skal udsendes specifikt til det nedsatte Koordinationsforums (Grundvandsforums) medlemmer.

  Koordinationsforummet skal også inddrages ved fremtidige revisioner af indsatsplanen eller tillæg hertil.

  Imidlertid mangler der at blive udpeget en repræsentant fra Dragør Kommune til Grundvandsforummet.

  Kommunalbestyrelsen har på tidligere møde (den 25. august 2016) peget på By-, Erhvervs- og Planudvalgets daværende formand som Dragør Kommunes politiske repræsentant i det fælles Koordinationsforum for både Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

  Efter kommunevalget i 2017 blev der ikke blevet udpeget en ny politisk repræsentant til Koordinationsforummet.

  Der er ikke et lovkrav om politisk repræsentation i kommunens Koordinationsforum, men fra Tårnby Kommune har formanden for Teknik- og Miljøudvalget deltaget.

  LOVE/REGLER:

  Miljøministeriets Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018

  Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner, bek. nr. 912 af 27. juni 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke er mødediæter eller lignende forbundet med deltagelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 6
  Udskiftning og finansiering af havnens traktor med tilbehør
  Sagsid.: 20/169

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til anskaffelse og finansiering af havnens udtjente traktor samt tilhørende fejekost og saltspreder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til anskaffelse af en mini-traktor med fejekost og saltspreder til havnen, og at materiellet finansieres gennem leasingaftale med Kommunekredit, og at leasingydelsen inkluderes i det nuværende driftsbudget for havnen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Havnens traktor anvendes til snerydning og saltning om vinteren efter behov samt til affaldsindsamling året rundt og på Mormorstranden i sommerperioden. Herudover anvendes den året rundt i forbindelse med almindelige vedligeholdelses- og driftsopgaver.

  Den nuværende traktor blev anskaffet for ca. 18 år siden på en leasing-aftale som for længst er udløbet. Ved det seneste serviceeftersyn blev bl.a. der konstateret revner i topstykket. Vurderingen er, at der ikke kan forventes restlevetid ud over et par måneder.

  Endvidere blev det vurderet, at løbende reparation ikke vil give den nødvendige drift sikkerhed, og at det endvidere vil være uhensigtsmæssigt bekosteligt at foretage løbende reparation og udskiftning af vitale dele på den nuværende traktor.

  Mulighederne for at erstatte den nuværende traktor m/tilbehør er blevet undersøgt, og man har fundet en egnet mini-traktor med det nødvendige tilbehør. Det er en udstillingsmodel med ganske få drift timer, hvorfor den anses for at være brugt. Den kan anskaffes umiddelbart uden at skulle i udbud. Indkøbspolitik og udbudsregler overholdes således.

  Den gamle traktor vil endvidere indgå i handlen, hvorved udgift til fremtidig bortskaffelse spares.

  Den samlede pris med den udtjente traktor i bytte er kr. 260.000 inklusiv fejekost og saltspreder + omkostning til nummerplade.

  Der er indhentet tilbud på finansiel leasing, hvor ydelsen ved en anskaffelsessum på kr. 270.000 og 10% restværdi andrager kr. 5.600 i kvartalet. Leasingperioden er 44 kvartaler.

  Leasingydelsen er indeholdt i havnens nuværende driftsbudget.

  Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til anskaffelse af mini-traktor med tilbehør som ovenfor beskrevet.

  LOVE/REGLER:

  Regler for udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften kan afholdes inden for eksisterende driftsbudget for Dragørhavn

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

 • 7
  Forslag til Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse
  Sagsid.: 20/1075

  RESUMÉ:

  Efter Vandforsyningslovens § 13 laver kommunerne en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse baseret på den grundvandskortlægning og udpegning, som staten står for. Kommunerne kan efter Vandforsyningslovens § 13a også beslutte en indsatsplan for områder uden for statens kortlægning, hvis den statslige kortlægning er utilstrækkelig til at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

  Forvaltningen har lavet et forslag til indsatsplan på baggrund af statens afsluttede kortlægning. Forslaget omfatter også kommunens prioriterede områder uden for statens kortlægning. Indsatsplanforslaget skal i offentlig høring i 12 uger. Giver høringen anledning til væsentlige ændringer, skal kommunens Koordinationsforum (her kaldet Grundvandsforum) se det reviderede indsatsplanforslag, før Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at,

  1.

  at

  udvalget tiltræder, at forslaget kommer i offentlig høring i 12 uger på kommunens hjemmeside med samtidig høring af de høringsberettigede.

  2.

  at

  forslaget efter høringsperioden forelægges for By-, Erhvervs- og Planudvalget, før forslaget videresendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen forudsat, at den offentlige høring ikke har givet anledning til ændringer af planforslaget.

  3.

  at

  såfremt den offentlige høring medfører behov for væsentlige ændringer af forslaget, vil et revideret forslag blive forelagt By-, Erhvervs- og Planudvalget, før det forelægges Grundvandsforum til orientering forud for Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-03-2020

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Teknisk Forvaltning har med ekstern konsulenthjælp lavet et forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune for det statsligt udpegede indsatsområde (IO) – herunder for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) samt for kommunens ”prioriterede områder” uden for det statsligt udpegede indsatsområde.

  De ”prioriterede områder” er mindre områder uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO), som er oplande til nærliggende afværgeanlæg, men som ved et fremtidigt ophør af afværgepumpning naturligt vil blive en del af indvindingsoplandet til Dragør/St. Magleby Vandværkers kildepladser. De ”prioriterede områder” er relevante at grundvandsbeskytte - i lighed med det statsligt udpegede indsatsområde (IO) - for at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

  Indsatsplanforslaget fastsætter 5 stofspecifikke indsatstemaer, som er vurderet centrale i grundvandsbeskyttelsen inden for området omfattet af indsatsplanen:

  1. Salt grundvand

  2. Klorerede stoffer

  3. Pesticider

  4. Øvrige miljøfremmede stoffer

  5. Nye stoffer

  De stofspecifikke indsatstemaer er tilføjet 8 indsatser af mere generel karakter for hele området omfattet af indsatsplanen:

  · Overvågningsprogram

  · Borgerrettede oplysningskampagner om grundvandsbeskyttelse – ”Du bor på dit grundvand”

  · Boringer og brønde

  · Generel indsats efter jordforureningsloven

  · Målrettede tilsyn med virksomheder

  · Afledning af spildevand

  · Opdatering af BNBO på Miljøportalen

  · Indberetning af dat til respektive databaser

  Indsatsplanforslaget beskriver også retningslinjerne for kommunens sagsbehandling på følgende 6 relevante områder i forhold til at kunne sikre en dækkende grundvandsbeskyttelse i hele området omfattet af indsatsplanen:

  · LAR (lokal afledning af regnvand) – nedsivning af vejvand

  · BNBO

  · Miljøgodkendelser

  · Sløjfning af boringer

  · Byudvikling

  · Jordvarme og ATES (Aquifer Thermal Energy Storage, som udnytter jordens og grundvandets termiske lagringsegenskaber og udnytter fordelene i grundvandskøling og grundvandsvarmepumpning)

  · Slam

  Lige nu er der ikke behov for yderligere retningslinjer undtagen for tilladelser til etablering af nedsivning af vejvand i anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg) og for de vertikale jordvarmeanlæg. For disse to områder, er der i planforslaget fastsat yderligere særlige retningslinjer.

  En oversigt over indsatser med angivelse af stoffer, der beskyttes imod samt aktører i indsatsen, er vedlagt sagen.

  Blandt de foreslåede indsatser er bl.a. nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe (Dragør Kommune som formand) med relevante aktører, hvor planen er, at der skal laves en monitering af grundvandskvaliteten og/eller pejling af grundvandsspejlet, med det formål at evaluere moniteringen hvert 2. år.

  Kommunalbestyrelsen skal efter bekendtgørelse om indsatsplaner vedtage et forslag til indsatsplan senest 2 år efter at miljø- og fødevareministeren har udpeget indsatsområdet, dvs. i dette tilfælde senest 28. november 2020. Miljøstyrelsen kan i helt særlige tilfælde træffe afgørelse om forlængelse af fristen.

  Efter vandforsyningslovens § 13, stk. 3 skal en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse have en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse.

  Borgerinddragelse

  Forslaget til indsatsplan indeholder indsats om gennemførelse af oplysningskampagne ”Du bor på dit grundvand”.

  LOVE/REGLER:

  Miljøministeriets Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018.

  Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer.

  Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner, bek. nr. 912 af 27. juni 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De planlagte indsatser er i de fleste tilfælde indsatser, der i forvejen gennemføres og afholdes af de ansvarlige aktører på eget initiativ som led i varetagelsen af den almindelig drift. Dette omfatter også den foreslåede monitering, som i dag gennemføres og afholdes af HOFOR og Region Hovedstaden, men hvor der fremover vil blive foretaget en fælles evaluering og vurdering af om moniteringen er dækkende.

  For de foreslåede oplysningskampagner ”Du bor på dit grundvand” har HOFOR gennem arbejdsgruppen bag planforslaget givet tilsagn om medansvar for kampagnerne og dermed også for en medfinansiering. En nærmere beskrivelse af kampagnernes indhold og omfang er endnu ikke aftalt og dermed heller ikke den økonomiske ramme.

  Omkostningerne til en kampagne vil blive finansieret inden for Plan og Tekniks driftsbudget på miljøområdet og en kampagne koster i størrelsesorden 50.000 kr. at gennemføre.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse skal i henhold til § 12 i bekendtgørelsen om indsatsplaner i mindst 12 ugers offentlig høring på kommunens hjemmeside. Konkret i forhold til denne indsatsplan skal følgende høres:

  • Ejere og lejere af ejendomme, der er omfattet af retningslinjer eller foranstaltninger i forslaget til indsatsplan (i dette tilfælde begrænset til ejere og lejere af ejendomme, der ligger inden for BNBO, idet de, jf. planforslagets retningslinjer er omfattet af den lovpligtige risikovurdering i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO)

  · Ejere og lejere af ejendomme, der ikke er omfattet af retningslinjer eller foranstaltninger i forslaget til indsatsplan, hvis forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn har betydning for dem (i dette tilfælde skønnes der ikke at være et behov for høring)

  • Berørte kommunalbestyrelser og regionsråd (i dette tilfælde Tårnby Kommune, Københavns Kommune og Region Hovedstaden)

  • Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (i dag: Miljøstyrelsen)

  • Grundvandsforummet, samt

  • Berørte almene vandforsyninger og samarbejder, hvori indgår en eller flere berørte vandforsyninger (i dette tilfælde HOFOR og TÅRNBYFORSYNING Vand A/S)

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 8
  Udbetaling af midler til AOF under Covid-19 nedlukning
  Sagsid.: 20/1224

  RESUMÉ:

  I forbindelse med den verserende nedlukning af landet som følge af Covid-19 pandemien, er det ikke muligt for folkeoplysende virksomheder som fx aftenskolerne at afvikle deres planlagte aktiviteter. Som følge deraf er deres tilskud fra kommunerne blevet en del af hjælpepakkerne via en bekendtgørelse fra 30. marts, se bilag. Kommunerne opfordres til i et tæt samarbejde med foreningerne at afbøde de afledte virkninger af nedlukningen på den folkeoplysende voksenundervisning. På baggrund af dette har AOF ansøgt Dragør kommune om fuld dækning som budgetteret, selvom aktiviteterne ikke kan afholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget beslutter, om AOF skal udbetales det budgetterede tilskud, som AOF har ansøgt om
  1. at Økonomiudvalget beslutter, om tilskud til folkeoplysningsområdet, dvs. foreninger mm., generelt skal have de tilskud, der på baggrund af årets budget er afsat til formålet

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgerne af nedlukningen af Danmark som følge af Covid-19 pandemien har stor betydning for mange erhverv og mennesker. En gruppe af disse er fx ansatte undervisere på de danske folkeoplysende virksomheder samt tilskudsberettigede foreninger med ansatte, planlagte udgifter osv., der har budgetteret med det sædvanlige kommunale tilskud.

  Den bilagte bekendtgørelse er som hjælpepakke beregnet til at give kommunerne mulighed for netop at imødekomme den type af anmodninger.

  Således hedder det i §2:

  ”Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acontobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter.”

  Og i §3:

  ”Kommunalbestyrelsen kan fastholde det allerede planlagte og/eller udmeldte tilskud og udbetale dette herunder forud i rater eller forud som acontobeløb efter folkeoplysningslovens §§ 15, 16, 19, 25 og 26 for året 2020 til den enkelte frivillige folkeoplysende forening i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer de frivillige folkeoplysende foreninger i at afholde aktiviteter.”

  I forlængelse af det konkrete krisebillede, har AOF Amager i en mail af 18. marts 2020 forespurgt borgmesteren følgende:

  ”For at imødekomme nogle af de økonomiske konsekvenserne Corona-virus medfører, vil vi bede jer betragte de undervisningstimer, der har været planlagt, og hvor der er oprettet hold, men som aflyses på baggrund af myndighedernes anbefalinger, som værende tilskudsberettiget. Hermed bliver det muligt for AOF Amager at dække det underskud der opstår, da vi som forening afholder den tilhørende lønudgift vedr. aktiviteterne i lukkeperioden.”

  Det er i øjeblikket den eneste henvendelse af den karakter, forvaltningen er vidende om. En afgørelse på den henvendelse vil danne præcedens for efterflg. henvendelser. På den baggrund indstilles det, at Økonomiudvalget dels tager beslutning om AOF’s specifikke henvendelse og dels om det generelle område under Folkeoplysningsloven.

  Som bilag er dels lagt bekendtgørelsen nævnt under love/regler, og dels bilag om tilskud til voksenundervisning 2020 fra møde i Folkeoplysningsudvalget d. 22. januar 2020 samt oversigt over foreningstilskud pr. 6. april 2020, hvori er indsat budget 2020 for tilskud til foreninger. Fordeling af voksentilskud 2020 (hvoraf ca. 40 % er udbetalt) og fordeling af øvrige tilskud for 2019, da disse tilskud ikke er udbetalt eller beregnet for 2020 (kun dele af lokaletilskud) er også indsat.

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningsloven, samt ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som alle andre områder er voksenundervisning og anden folkeoplysende virksomhed ramt af følgevirkningerne af nedlukningen af Danmark. På voksenundervisningsområdet er det primært midler til lønninger, der er i spil.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Bilag

 • 9
  Anvendelse af ubrugte 2019-midler under "en værdig ældrepleje"
  Sagsid.: 20/944

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende forslag til anvendelse af ubrugte 2019-midler i 2020 under de statslige puljer ”En værdig ældrepleje”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forsalg til anvendelse af ubrugte 2019-midler under puljen ”En værdig ældrepleje”.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fra 2020 udbetales midlerne fra Værdighedsmilliarden sammen med bloktilskuddet. Midlerne udbetales som et særtilskud til kommunerne på baggrund af fordelingsnøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Dragør Kommune modtager i 2020 et tilskud på 3,2 mio. kr.

  Derudover har Sundheds- og Ældreministeriet bedt kommunerne indsende en samlet anmodning om overførsel af ubrugte 2019-midler for puljerne ”Bedre bemanding i ældreplejen” og ”En værdig ældrepleje”, herunder en redegørelse for anvendelse af restmidlerne i 2020.

  • Dragør har ingen ubrugte 2019-midler fra puljen ”Bedre bemanding i ældreplejen”.
  • Dragør Kommune har ubrugte 2019-midler svarende til 1.010.868 kr. fra puljen ”En værdig ældrepleje”, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2020.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her til godkendelse, forslag til anvendelse af ubrugte 2019-midler i 2020 for puljen ”En værdig ældrepleje” (se bilag).

  En værdig ældrepleje – 2020

  Administrationen foreslår, at de ubrugte 2019-midler fra puljen i 2020 anvendes til at styrke de faglige kompetencer hos Dragør Kommunes sundhedspersonale inden for hverdagsrehabilitering, demensområdet, sårbehandling og palliation og derved understøtter følgende områder under kommunens ældre- og værdighedspolitik:

  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • En værdig død

  Administrationens forslag er fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet sammen med det revisorgodkendte regnskab for Værdighedsmilliarden 2019 - med forbehold for politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Lov nr. 171 af 27. februar 2016 om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune har ubrugte 2019-midler svarende til 1.010.868 kr. fra puljen ”En værdig ældrepleje”, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken – det gode og værdige ældreliv (2019-2022).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 10
  Ældrerådet: Høring og inddragelse - III
  Sagsid.: 19/3592

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til, om der skal ændres i praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet.

  Dette punkt var ligeledes på dagsordenen i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019 og den 13. januar 2020. Og efterfølgende Økonomiudvalget den 23. januar 2020 og i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020. Punktet har været udsat dels med henblik på yderligere politisk afklaring dels har Dragør Kommunes kommunalbestyrelse på møde den 29. januar 2020 anmodet om fornyet behandling i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at der har skullet indhentes erfaringer fra Gribskov Kommune. Dette er nu sket og punktet fremsættes til fornyet behandling. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  2.

  at

  der afholdes månedlige møder mellem Ældrerådet og chefen for Sundhed og Omsorg med henblik på drøftelse af igangværende og kommende sager og at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget inviterer Ældrerådet til to årlige dialogmøder.

  3.

  at

  i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  4.

  at

  Vedtægterne for Ældrerådet godkendes, med den markerede ændring i § 2, stk. 7.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ad 1+2+3+4

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere været på dagsordenen – senest i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020. Her fremsatte liste A et procedureforslag der blev godkendt.

  ”På baggrund af Ældrerådets henvendelse til Dragør Kommunalbestyrelse sendes sagen tilbage til udvalget med henblik på, at forvaltningen indhenter erfaringer fra Gribskov Kommunes høringsmodel”.

  Administrationen i Sundhed og Omsorg har været i kontakt med Gribskov Kommune. Der henvises derudover til det vedhæftede bilag, der beskriver Gribskov modellen.

  I Gribskov Kommune er der indgået en samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Gribskov Kommune.

  Høringsproceduren i Gribskov er sådan, at en uge før offentliggørelsen af dagsordnerne fra de politiske fagudvalg fremsendes Ældrerådet i Gribskov de sager, der forventes at blive forelagt udvalget Ældre, Social og Sundhed. Sagerne er i udkastform og fortrolige indtil de offentliggøres på kommunes hjemmeside. Ældrerådet får dermed tilsendt de foreløbige sager før det politiske udvalg.

  I praksis er der sager, som ikke tilgår Ældrerådet som beskrevet ovenfor. Det kan fx være sager, som relaterer sig til budgetprocessen eller sager af særlig politisk karakter, som fremsendes ”tomme” og hvor Ældrerådet først får dem at se ved offentliggørelsen og fremsendelsen af endelig dagsorden til udvalget.

  En gang om måneden holder Gribskov Kommune et møde med Ældrerådet for drøftelse af igangværende og kommende sager til Ældre, Social og Sundhed. Der afholdes derudover 4 dialogmøder mellem det politiske udvalg og Ældrerådet. Formålet med denne måde at arbejde på er at sikre Ældrerådet en tidlig inddragelse og holde fokus på sager på vej. Dermed er den fortløbende dialog understøttet, således at synspunkter og bemærkninger fra Ældrerådet indgår i processen og i udarbejdelsen af dagsordenerne.

  Med udgangspunkt i de hidtidige behandlinger af sagen samt ovenstående erfaringer fra Gribskov Kommune forelægges sagen til fornyet godkendelse – med samme sagsfremstilling og indstilling som på møde i SSAU den 13. januar 2020, i ØU den 23. januar 2020 og endelig i KB den 29. januar 2020. Der tilføjes dog et ekstra beslutningspunkt til indstillingen med henblik på sikring af en skærpelse af den løbende dialog og inddragelse af Ældrerådet i den politiske proces ligesom der fortsat er et beslutningspunkt om muligheden for at en sag kan behandles to gange.

  Nuværende praksis

  Praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet i dag er, at dagsordensmateriale / - høringsemner fremsendes til Ældrerådet samtidig med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  I forhold til interne materialer som eksempelvis politikker og kvalitetsstandarder søges Ældrerådet inddraget tidligere og med en længere høringsfrist end ved egentlige sagsfremstillinger til de politiske dagsordener.

  Nuværende praksis betyder, at Ældrerådet får dagsordensmateriale til de politiske udvalg samtidig med de politiske udvalg.

  Lovgivningen og vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune

  I henhold til Retssikkerhedslovens § 30, stk. 3 står, at ”Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre”.

  I henhold til vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune skal Ældrerådet høres i forbindelse med kommunens planlægning af alle områder, der vedrører Ældrerådets målgruppe. I vedtægterne er det anført, jævnfør §2, stk. 7, at høringsperioden så vidt muligt er 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Praksis i Dragør Kommune

  På baggrund af temamøde den 1. april 2019 har der været afholdt et opfølgende møde mellem Ældrerådets formand og administrationen (juni 2019).

  På dette møde blev der blandt andet peget på dels det tidsmæssige aspekt i forhold til, hvornår Ældrerådet får dagsordensemner-/punkter i høring dels at udvalgsmedlemmerne ikke modtager Ældrerådets høringssvar samtidig med, at de modtager forvaltningens indstilling og sagsfremstilling.

  På baggrund heraf indstiller administrationen, at:

  Den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  Dog således, at i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  a) 1. behandlingen består af en orientering til udvalget (og dermed også Ældrerådet). Herefter sendes sagen i høring i Ældrerådet.

  b) Ved 2. behandlingen i udvalget forelægges sagen til beslutning med Ældrerådets bemærkninger.

  c) Vedtægterne for Ældrerådet af 22. februar 2018 ændres i forhold til § 2, stk. 7.

  Fra:

  § 2, Stk. 7 Høringsperioden er så vidt muligt 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Til:

  § 2, Stk. 7 Ældrerådet får tilsendt dagsordner til de politiske udvalgsmøder samtidig med de politiske udvalg. I helt særlige tilfælde kan Ældrerådet anmode om at der iværksættes to behandlinger af en sag i de politiske udvalg i Dragør Kommune. Generelt og især ift. interne materialer som f.eks. politikker og kvalitetsstandarder inddrages Ældrerådet så tidligt som muligt og høringsperioden er her så vidt muligt 2 uger.

  Med denne model vil det betyde, at Ældrerådet gives mulighed for at få en længere sagsbehandlingstid, således at udvalgssager behandles to gange i det specifikke udvalg. Dette kunne eksempelvis være i sager, der vedrører kommunale tilsyn.

  Det vil betyde længere forberedelsestid for Ældrerådet, dels at høringssvar kan vedlægges dagsordenen. Samtidig vil der ikke forekomme sager, som Ældrerådet har set før udvalget.

  Med denne ændring vil følge en ændring af vedtægterne, således at de tilpasses jævnfør ovenstående.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 21. august 2018.

  Vedtægter for Ældrerådet i Dragør af 22. februar 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet har afgivet høringssvar den 8. september 2019 i forbindelse med at punktet var på dagsordenen den 9. september 2019. Høringssvaret vedlægges som bilag.

  Høringssvar fra den 13. januar 2020 er ligeledes vedlagt som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 11
  Kvalitetsstandarder for aflastning og midlertidigt ophold
  Sagsid.: 19/5212

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for aflastning og midlertidigt ophold efter servicelovens § 84 stk. 1 og 2, som på Social-, Sundheds- og Arbejdsudvalgets møde den 2. marts 2020 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne for aflastning og midlertidigt ophold efter servicelovens § 84 stk. 1 og 2 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ændringsforslag fra C:

  At oversende sagen uden anbefalinger.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalgene forelægges kvalitetsstandarder for aflastning efter servicelovens §84 stk. 1 og midlertidigt ophold efter §84 stk. 2 til godkendelse.

  Aflastning og midlertidigt ophold efter servicelovens §84 stk. 1 og 2 har tidligere være sammenlagt i én kvalitetsstandard. Denne er blevet todelt, således at §84 stk. 1 og §84 stk. 2 nu har hver sin kvalitetsstandard. Dette er for at synliggøre, at der er tale om to forskellige tilbud.

  Jf. Lov om social service §84 stk. 1 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde aflastning. Kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde midlertidigt ophold efter §84 stk. 2. 

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde en standard for §84, men det var administrationens vurdering, da standarden først blev udarbejdet i marts 2019, at dette ville bidrage til en styrket faglighed og bedre forventningsafstemning med borgerne. Den nye opdeling skal bidrage yderligere hertil.

  Ændring af kvalitetsstandarderne:

  På baggrund af udvalgets drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen på sektor 7 på udvalgsmødet den 3. februar 2020, indeholder udkastet til de reviderede kvalitetsstandarder på §84 følgende ændring:

  • Aflastende ophold efter §84 stk. 1:

  Der er sat en begrænsning på antal af ophold pr. år og opholdenes varighed. Borgerne kan således få op til tre aflastningsophold pr. år af maksimalt to ugers varighed.

  • Midlertidigt ophold efter §84 stk. 2:

  Indsatsens omfang er beskrevet som en tidsbegrænset periode af op til 2 ugers varighed. Opholdets længde tager udgangspunkt i målene for opholdet og der følges løbende op med henblik behov for at forkorte eller forlænge opholdet.

  Høringssvar:
  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 2. marts 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne med forslag om ovenstående ændringer blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag (bilag 1). Ældrerådet havde kun en enkelt sproglig rettelse, denne fremgår af kvalitetsstandarden (bilag 2).

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §84 stk. 1 og 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 12
  Kvalitetsstandarder for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice
  Sagsid.: 19/5212

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 83 og 83a, som på Social-, Sundheds- og Arbejdsudvalgets møde den 2. marts 2020 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 83 og 83a godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Ændringsforslag fra A+O+T+V:

  AOVT foreslår at niveauet for rengøring fastsættes til hver 2,5 uge og at der tilbydes bad 2 gange om ugen.
  Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ændringsforslag fra AOT:

  Rengøring hver 2,5 uge og 2 bade om ugen, samt erstatningsrengøring ved helligdage et begrænset antal gange i løbet af året.

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Anbefales over for ØU/KB:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 2. marts 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ændringer i kvalitetsstandarderne:

  På baggrund af udvalgets drøftelser af strategi og handlemuligheder i forhold til servicereammen på sektor 7 på mødet d. 3. februar 2020 indeholder udkastet til de reviderede kvalitetsstandarder følgende ændringer:

  • Der er fastsat en ramme for samlet antal besøg i døgnet på maksimalt seks besøg. Der kan i særlige tilfælde undviges fra denne standard.
  • Rehabilitering (§83a):
   • Præcisering af lovgrundlaget for rehabilitering samt en skærpelse af fokusset på den rehabiliterende indsats således at alle borgere i udgangspunktet skal gennemgå et kort rehabiliteringsforløb før de bevilliges hjælp efter §83.
   • Rehabiliteringsforløbenes varighed er ændret fra 6-12 uger til ”op til 12 uger”.
  • Personlig pleje (§83):
   • Flere enkeltydelser lægges ind under personlig pleje (f.eks. toiletbesøg, sengeredning m.v.)
   • Tilbud om bad er ændret fra fem gange ugentligt til én gang ugentligt på hverdage.
   • Psykisk pleje og omsorg er præciseret som en tidsbegrænset ydelse, der som udgangspunkt leveres i dagtimerne.
  • Praktisk hjælp (§83):
   • Hyppigheden af rengøring er ændret fra hver anden uge til hver tredje uge.
   • Der ydes ikke erstatningsrengøring, hvis ydelsen falder på en helligdag.
   • Tøjvask omlægges, så opgaven fremover varetages af en ekstern leverandør. 

  Høringssvar:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 2. marts 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne med forslag om ovenstående ændringer blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag (bilag 1). Ældrerådets bemærkninger angående erstatningsrengøring og hovedrengøring er indarbejdet og fremgår af kvalitetsstandarden (bilag 2).

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §§83 og 83a.

  Bekendtgørelse om kvalitetstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§83, 83a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 13
  Afrapportering på det forpligtende samarbejde - delaftale 1 og 8
  Sagsid.: 20/1029

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i otte delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om, hvorvidt der skal ændres i bestillingen.

  Udvalgene forlægges den årlige afrapportering på delaftale 1 og 8 vedrørende sundheds- og omsorgsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2019 for delaftale 1 og 8 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune indgik i 2007 et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder. Det forpligtende samarbejde og delaftalerne er senest revideret og opdateret iht. lov- og serviceændringer i efteråret 2019.

  Delaftalens rammer:

  I det forpligtende samarbejde er der indgået otte delaftaler. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der løbende er dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Derudover er der udarbejdet et årshjul, som skal sikre, at Dragør Kommune får de nødvendige informationer angående leveringer, serviceniveauændringer og bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Hvert år primo februar udarbejder de to kommuner i fællesskab en skabelon for årsrapportering samt et årshjul vedrørende rapportering, politisk behandling og betaling – så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner.

  Gældende aftaler på nuværende tidspunkt vedrørende årsrapportering og årshjul er:

  Januar: Tårnby Kommune udarbejder en årsrapportering til Dragør Kommune. Rapporteringen består af faktaark for hver delaftale med oplysninger om resultater i det forgangne år og fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Marts-maj: Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest ultimo maj.

  Juni: Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest ultimo juni.

  Udvalgene forlægges her afrapportering på delaftaler i det forpligtende samarbejde som vedrører Sundheds- og Omsorgsområdet.

  Årsrapport på delaftale 1: Hjælpemidler

  Delaftalen omhandler myndighedsafgørelser vedrørende hjælpemidler, herunder boligændringer, forbrugsgoder, biler m.m. efter Lov om Social Service. Herudover ydes specialiseret rådgivning.

  Af afrapporteringen på området fremgår det, at der i 2019 er leveret 0,07 normering mindre end bestilt (se bilag 1).

  I 2019 har Tårnby kommune haft 1.283 afgjorte sager på ansøgning om hjælpemidler fra Dragør borgere og 2.558 fra Tårnby borgere.

  Årsagen til, at Tårnby Kommune kun har ca. dobbelt så mange afgjorte sager i opgørelsen som Dragør til trods for, at Tårnby har ca. tre gange så mange indbyggere kan tilskrives følgende faktorer:

  • Dragør har en højere gennemsnitsalder (ca. 3 år) og forholdsmæssigt flere ældre, hvilket kan have indflydelse på, i hvilke udstrækning der er brug for hjælpemidler. Tårnby Kommune har kun ca. dobbelt så mange borgere i aldersgruppen 75+.
  • Udlevering af hjælpemidler fra Sundhedshuset er inkluderet i opgørelsen af afgjorte sager for Dragør Kommune men ikke i opgørelsen for Tårnby Kommune.

  Antallet af afgjorte sager i Dragør fra 2016-2019 har ligget stabilt.

  Det fremgår yderligere at det er lykkedes at opfylde delmålet om, at 95% af de indkomne ansøgninger fra Dragør borgere bliver færdigbehandlet inden for de offentliggjorte sagsbehandlingstider.

  Det forventes, at det i 2020 fortsat vil være muligt at imødekomme ønskerne om sagsbehandlingstider.

  Årsrapport på delaftale 8: Genoptræning

  Delaftalen omhandler genoptræningsområdet som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven.

  Af afrapporteringen for området fremgår det at, Tårnby Kommune i 2019 har modtaget 607 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens §§ 140 og 46 henvisninger, ud over de igangværende på Servicelovens §86 fra Dragør borgere. Dette svarer til en stigning på 10,85 % ift. 2018 (se bilag 2).

  Den gennemsnitlige ventetid for Dragør borgere var i 2019 8,01 dage. Der er i 2019 blevet arbejdet ambitiøst med at reducere ventetiden og sikre opretholdelse af serviceniveauet.

  Samlet set forventes det antallet af genoptræningsplaner stiger i 2020 og at man derfor vil opleve et større pres på genoptræningsområdet.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 14
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 20/1249

  RESUMÉ:

  Sagen handler om stillingtagen til ny styrelsesvedtægt som følge af politisk aftale mellem partierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Forening og Venstre.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren anbefaler,

  1. at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget reduceres fra 9 til 7 medlemmer,
  2. at formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget honoreres med 10,7 % af borgmestervederlaget,
  3. at formænd for de øvrige stående udvalg honoreres med 19 % af borgmestervederlaget 
  4. at vederlaget til viceborgmesteren ændres fra 8 % til 10 % og
  5. at ovenstående ændringer af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Ad 1-5

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af politisk aftale mellem A, O, T og V er det aftalt, at der skal reduceres i antallet af medlemmer i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, formandshonoraret for de stående udvalg ændres, og vederlaget til viceborgmesteren ændres.

  Det følger af aftalen, at udvalgsstrukturen ændres således, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget reduceres fra 9 til 7 medlemmer. 

  Formænd for stående udvalg honoreres med 19 % af borgmestervederlaget. Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget honoreres med 10,7 % af borgmestervederlaget henset til mindre driftsbudget.

  Vederlaget til viceborgmesteren ændres fra 8 % til 10 % og partierne har aftalt, at vederlaget fordeles ligeligt med 5 % til de to viceborgmestre.

  Disse ændringer vil kræve, at kommunens styrelsesvedtægt ændres i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven.

  Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

  Såfremt de beskrevne ændringer besluttes, vil administrationen fortage de nødvendige ændringer i styrelsesvedtægten og offentliggøre den på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 7. maj 2020.

 • 15
  Ny udvalgsstruktur
  Sagsid.: 20/859

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler politisk stillingtagen til om den nuværende udvalgsstruktur skal reduceres på baggrund af beslutning i kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der træffes beslutning om hvilke udvalg der eventuelt skal nedlægges,

  2. at der træffes beslutning om hvor ansvarsområderne i de nedlagte udvalg i givet fald skal placeres i en ny struktur.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Forslag fra C:

  C gr. stiller følgende forslag.

  1) At udvalgsstrukturen resten af valgperioden overgår fra 4 til 1 stående udvalg

  Hvis dette falder, at

  2) At udvalgsstrukturen i resten af valgperioden overgår fra 4 til 2 stående udvalg.

  Ad 1 og 2:

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen uden anbefaling.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Udgår som følge af beslutning fra ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter procedureforslag: At sagen udsættes til næste ØU.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020 blev det besluttet, at forvaltningen sideløbende forelægger sag om reducering af udvalgsstrukturen til et eller to stående udvalg.

  Hvert stående udvalg koster hvert år 323.568 kr. i vederlag til medlemmer og udvalgsformand. Udgifterne til BFKU er på 366.096 kr. da udvalget har flere medlemmer end de øvrige udvalg.

  Der ydes eftervederlag til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg.

  Eftervederlaget udgør et beløb, der for hvert påbegyndt hele år svarer til en gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag. Eftervederlaget kan højst udgøre tre gange det sidst ydede månedlige vederlag.

  Beløbet skal fratrækkes en eventuel besparelse i indeværende år.

  Ændringer i udvalgsstrukturen forudsætter en ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

  Forslag til ny styrelsesvedtægt kan behandles på de ordinære møder i kommunalbestyrelsen i april og maj 2020. Ny styrelsesvedtægt kan således træde i kraft den 1. juni 2020 og besparelsen er beregnet nedenfor med udgangspunkt i syv måneder i 2020 og fratrukket eftervederlag til udvalgsformænd.

  Udvalg

  Eventuel besparelse i 2020

  Eventuel besparelse i 2021

  BEPU

  139.752

  323.568

  SSAU

  139.752

  323.568

  SU

  139.752

  323.568

  BFKU

  164.560

  366.096

  Vederlaget for et udvalgsmedlem er årligt 21.264 kr. pr. udvalg.

  Ud over vederlaget vil der være afledte besparelser i form af sparet arbejdstid til servicering og forplejning m.v.

  Såfremt der er politisk ønske om en reduceret udvalgsstruktur anbefaler administrationen, at der træffes beslutning om hvilke udvalg der skal nedlægges og hvor ansvarsområderne i de nedlagte udvalg skal placeres i en ny struktur.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

 • 16
  Salg af Hovedgaden 29 (lukket)
  Sagsid.: 20/537
 • 17
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 18
  Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo marts
  Sagsid.: 20/1255

  RESUMÉ:

  Den 31. marts 2020 udgjorde likviditeten 15,6 mio. kr. (svarende til ca. 1.100 kr. pr. indbygger) opgjort efter kassekreditreglen. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 40 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 15,6 mio. kr. pr. 31. marts 2019. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 40 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likviditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 31. marts 2020 -1,6 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten styrkes af at kommunerne modtager 12. dels afregningerne primo hver måned. Desuden opkræver Dragør Kommune ejendomsskatter halvårligt, der tilgår likviditeten d. 5. februar og 5. august.

  Prognosen er opgjort på baggrund af det vedtagne budget 2020, dvs. inkl. lånoptagelse og ekskl. evt. ejendomssalg, og det er forudsat at hele anlægsbudgettet i 2020 anvendes og der således ikke sker overførsel til efterfølgende år. Der er dermed ikke taget højde for, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på driften på 22. mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Bilag

 • 19
  Meddelelse - Status på royalt besøg ved 500-års-jubilæum
  Sagsid.: 19/2075

  RESUMÉ:

  I 2021 er det 500 år siden, at Christian den 2. gav de hollandske tilflyttere i St. Magleby de særlige privilegier, der i dag markeres som en helt særlig historisk begivenhed. Både det danske og hollandske kongehus har gennem tiderne været med til at markere jubilæumsåret i Dragør, for eksempel ved 400-året og 450-året. Senest har regentparret i 1996 ved 475-året besøgt Dragør og Store Magleby i forbindelse med deres sommertogt med kongeskibet Dannebrog.

  Økonomiudvalget har i 2019 besluttet, at 500-året også skulle markeres med tilstedeværelse af både det danske og hollandske kongehus, og har derfor bedt administrationen invitere kongehusene. Denne sag er en meddelelsessag om foreløbig status.    

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at Økonomiudvalget tager status til efterretning. Det resterende beløb indgår i budgetforhandlinger 2021-2024.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Organisering af 500-års jubilæet:

  Administrationen arbejder med markering af 500-års-jubilæum i to spor:

  • Spor 1: Muligheden for at fejre jubilæet hen over hele året, hvor eksisterende events kan suppleres med andre til lejligheden tilrettelagt. Sporet er forankret i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Med budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat 250.000 kr. til en pulje til understøttelse af events m.m.  
  • Spor 2: Besøg af de danske og hollandske kongehuse. Dette repræsentative spor forankres i Økonomiudvalget. Denne sag vedrører kun spor 2. Med budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat 250.000 kr. til finansiering af kongehusbesøgene.

  Status på invitation til kongehusene:

  I henhold til protokollen for henvendelser til de danske hof for henholdsvis Hendes Majestæt Dronningen og Kronprinseparret, har administrationen været i dialog med de to hof og har på den baggrund udarbejdet et foreløbigt udkast til en invitation og program for markeringen af 500-års jubilæet. Administrationen har i samarbejde med den hollandske ambassade i Danmark ligeledes udarbejdet en invitation til det hollandske hof.

  Administrationen giver på mødet mundtlig status på dialogen med kongehusene.

  Vedlagt i bilag er det foreløbige udkast på program for kongehusenes besøg ved 500-års jubilæet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I administrationens D-skema til budget 2020-2023 i efteråret 2019 for besøg af det danske kongehus ved 500-års jubilæet, blev fremlagt et estimeret budget på 700.000 kr. Med budgetaftalen blev der afsat 250.000 kr. Budgettet estimeret i D-forslaget i 2019 forventes fortsat som det mest realistiske bud, afhængigt at besøgets konkrete indhold.

  Beløbet fra efteråret 2019 er fastsat på baggrund af journalista.dk’s aktindsigter i royale besøg i de danske kommuner fra 2011 til 2015. Et gennemsnitligt besøg varede i ca. 6 timer og havde en gennemsnitspris på ca. 550.000kr. Et besøg af to kongehuse forventes at være noget højere, og administrationens estimat er på den baggrund total 700.000 kr.

  Administrationen vil til budgetforhandlingerne 2021 fremlægge et D-skema på det forventede budget for arrangementet, modregnet de 250.000kr. som blev afsat ved budgetaftalen 2020.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for aktivt medborgerskab af den 22. juni 2015 med de tre formål:

  • At styrke fællesskabet og sammenhængskraften i Dragør
  • At mobilisere lokalsamfundets ressourcer til gavn for borgerne
  • At skabe en fælles forståelse for prioriteringer og en dialog om opgaveløsning.

  Liv i Dragør – Erhvervs- og Turismestrategi 2016-2020 af den 26. november 2015, herunder ’Dragør som attraktion’ med ønske om:

  • Øget og mere fokuseret markedsføring i samarbejde mellem kommune og virksomheder
  • Øget samarbejde med nationale og regionale organisationer, virksomheder i nabokommunerne og transportører
  • Øget antal aktiviteter, hvor eksisterende events vil blive styrket og nye udviklet.

  Kultur- og fritidspolitik af den 31. august 2017 med følgende fokusområder:

  • Aktivt liv – i frihed og fællesskab
  • Kulturel dannelse
  • Kultur og fritid på tværs
  • Kultur- og naturarv.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23.april 2020.

  Bilag

 • 20
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Peter Læssøe (T) spurgte til regnskabet og personaleoversigten.

  Borgmesteren spurgte til de to lånesager (punkt 2 og 3).