Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 28. april 2020 kl. 19:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Lånesag vedr. drift ØU april 2020
  Sagsid.: 20/1261

  RESUMÉ:

  Som følge af COVID-19 har kommunerne fået mulighed for at få dispensation fra lånereglerne og har dermed mulighed for at optage lån til driftsudgifter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke ansøges om låneoptagelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 28-04-2020

  Forslag fra C:

  C gr. foreslår, at der ikke optages lån.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOTV:

  AOTV foreslår mht. SAS udmelding i dag, at man vurderer omfanget af behov for driftslån til beslutning torsdag på exo KB.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Forslag fra A+O+T+V

  Sagen udsættes til ekstraordinært ØU den 28. april 2020.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 30. marts meddelt at ”med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.”

  Administrationen oplyste Kommunalbestyrelsen om muligheden for låneoptagelse på Budgetseminaret d. 31. marts 2020.

  Som en del af aftalen indgår, at for at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Jf. sagen ovenfor.

  Hertil kommer, at der med aftalen er en yderligere generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Denne lånepulje er ikke knyttet op på eventuelle anlægsprojekter, men kan anvendes frit fx til fremrykning af betalinger til erhvervslivet, udskydelse af betaling af dækningsbidrag, driftsudgifter i forbindelse med coronakrisen osv. Der er ikke tilknyttet noget formål vedr. låneoptagelsen.

  Grundlaget for ministeriet vurdering af kommunens likviditet er de kvartalsvise likviditetsindberetninger. Det er således ved ansøgning alene det ansøgte lånebeløb der skal oplyses.

  Lånedispensationen kan udelukkede anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis

  blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

  Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. maj 2020, hvorefter

  ministeriet vil behandle de indkomne ansøgninger.

  Det skal bemærkes, at en låneoptagelse vil belaste kommunens udgifter fremadrettet. Et lån på fx 20 mio. kr. skal afdrages med 2. mio. kr. de efterfølgende 10 år. Hertil kommer renter og gebyrer, som dog på nuværende tidspunkt ligger tæt på 0 (nul).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 28. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

 • 2
  Lånesag vedr. anlæg ØU april 2020
  Sagsid.: 20/1260

  RESUMÉ:

  Som følge af COVID-19 har kommunerne fået mulighed for at få dispensation fra lånereglerne og har dermed mulighed for at optage lån til afholdelse af forøgelse af anlægs investeringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke optages lån.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 28-04-2020

  Forslag fra C:

  C gr. foreslår, at der ikke optages lån.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOTV:

  Sagen udsættes til ordinære KB torsdag.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Forslag fra A+O+T+V

  Sagen udsættes til ekstraordinært ØU den 28. april 2020.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter sagens udsættelse i økonomiudvalget den 23. april 2020 er der blevet tilføjet et bilag.

  Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 30. marts meddelt at ”med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægs-ramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.”

  Administrationen oplyste Kommunalbestyrelsen om muligheden for låneoptagelse på Budgetseminaret d. 31. marts 2020.

  Som en del af aftalen indgår, at for at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

  Med aftalen kan kommunerne opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet i 2020 kan lånefinansieres. Ansøgninger fra kommuner, som Dragør, med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud. Øvrige kommuner skal godtgøre at likviditeten er udfordret for at komme i betragtning.

  Kommunerne vil i ansøgningen skulle angive de anlægsprojekter, der fremrykkes,

  de forventede udgifter hertil samt hvor meget, der ønskes lånefinansieret.

  Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne

  vil løbende blive behandlet.

  Ved dispensation vil låntagningen skule ske på de lånevilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen

  (nr. 1580 af 17/12/2013). De nærmere vilkår for låntagning er endvidere beskrevet i lånevejledningen. Dette betyder, at lån kan optages med en løbetid på op til 25 år. Samtidig skal opmærksomheden henledes på, at lånet følger de almindelige udbetalingsregler. Det betyder, at udgifter der afholdes i 2020 vil kunne låneoptages ultimo 1. kvartal 2021, mens udgifter der afholdes i løbet af 2021 vil kunne låneoptages ultimo 1. kvartal 2022. Der vil således være et pres på kommunens likviditet fra udgiften afholdes til lånet kan optages.

  Det skal desuden bemærkes, at en låneoptagelse vil belaste kommunens udgifter fremadrettet. Et lån på fx 25 mio. kr. skal afdrages med 1. mio. kr.de efterfølgende 25 år. Hertil kommer renter og gebyrer, som dog på nuværende tidspunkt ligger tæt på 0 (nul).

  Det er således vigtigt i forhold til kommunens økonomi fremadrettet, at eventuelle anlægsprojekter er af en sådan karakter, at de erstatter andet byggeri og samtidig reducerer de løbende driftsudgifter til fx rengøring, el, vand, varme mm.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 28. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 3
  Ændringsforslag til Budget 2020, med henblik på budgetoverholdelse
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ændringsforslag til budget 2020 og overslagsår med henblik på budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fagudvalgene drøfter R-forslagene på eget område,

  2.

  at

  kommunalbestyrelsen udvælger forslag til reduktioner i forbindelse med den igangværende proces med at sikre budgetoverholdelse for budget 2020.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 28-04-2020

  Forslag fra C:

  C gr. fremsætter Konservatives forslag jf. fremsendt afstemningsbilag.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOTV:

  AOTV foreslår, at sagen fremsendes til KB uden anbefaling.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 02-04-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-04-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-03-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Siden behandling i fagudvalgene er følgende linjer tilføjet, samt bilag 4:

  Der er på baggrund af fagudvalgenes drøftelser og politiske forhandlinger, på nuværende tidspunkt indkommet forslag fra C, med forslag til korrektioner til budget 2020 og efterfølgende år. (se bilag)

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. februar 2020 at sende administrationens 53 reduktionsforslag i høring i perioden 28. februar til 13. mart 2020.

  Høringsmaterialet tager udgangspunkt i at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på den ordinære drift i 2020 på 22 mio. kr., der kan forventes at fortsætte i de efterfølgende budgetår.

  Fortsættes merforbruget, vil det uden kompenserende tiltage, medfører at kommunens kassebeholdning i 3. kvartal 20020 vil være negativ. 

  For at opnå balance i budget 2020, har administrationen udarbejdet 53 forslag til reduktioner. Der foreligger i alt reduktionsforslag vedrørende drift og anlæg for budget 2020 på 26 mio. kr. og 19,3 mio. kr. budget 2021.

  Forslagene har været sendt i høring hos interessenter, borgere, og ansatte med høringsfrist til den 13. marts. Der indkom 52 høringssvar (se bilag), som tidligere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er desuden udsendt et samlet afstemningsark, hvor der ud for hvert forslag er anført hvilke høringssvar der vedrører forslag (bilagt).

  Den videre proces er:

  • 31. marts Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
  • 30. marts til 2. april: Fagudvalgene drøfter egne R-forslag.
  • 23. april: ØU drøfter egne R-forslag og fagudvalgenes tilbagemeldinger
  • 23. april: Temamøde med HMU
  • 30. april: KB vedtager R-forslag og analyser af strukturelle forslag

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. marts 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. april 2020.

  Skoleudvalget den 2. april 2020.

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 28. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af kommissorier for strukturelle forslag til Budget 2021 og overslagsår
  Sagsid.: 20/1144

  RESUMÉ:

  Ved budgetvedtagelsen for budget 2020, blev det besluttet at der i forbindelse med opstarten af budget 2021 skulle igangsættes et strukturprojekt med henblik på at opnå besparelser for i alt 12 mio. kr. Administrationen har på den baggrund, samt med udgangspunkt i de forventede driftsmæssige udfordringer i 2021, og i overslagsårene, udarbejdet kommissorier vedrørende strukturelle forslag, således at de kan indgår i budgetprocessen for budget 2021-24. Kommissorierne er udarbejdet med henblik på, at strukturprojektet kan understøtte budgetoverholdelse fra 2021 og frem.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der udvælges hvilke kommissorier, der ønskes udarbejdet en analyse for, hvilke hermed godkendes (se bilag),

  2. at analyserne indgår i det videre arbejde med forberedelsen af budget 2021-24,

  3. at eventuel finansiering af eksterne ressourcer sker inden for det nuværende budget,

  4. at strukturprojektets afsluttende fase bliver i form af et elektronisk møde, med afsæt i udvalgte analyser.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 28-04-2020

  Ændringsforslag fra C til ad 1:

  C gr. foreslår at alle kommissorier godkendes i sin helhed og indgår i det videre arbejde.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1:      

  Forslag fra AOTV:

  AOTV foreslår, at følgende forslag udarbejdes en analyse for:

  1. Kommissorie 4 Ledelse
  2. Kommissorie 3 Optimering og organisering
  3. Kommissorie 2 Takster og skatter
  4. Kommissorie 1 Videreudvikling af kanalstrategi
  5. Kommissorie 11 Organisering af hjemmeplejen
  6. Kommissorie 10 Hjemmesygepleje
  7. Kommissorie 9 Klubbernes struktur og indhold
  8. Forslag: særskilt kommissorie om det nære sundhedsvæsen

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Ad 3 og 4:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetvedtagelsen for budget 2020 blev det besluttet, at der i forbindelse med opstarten af budget 2021 skulle igangsættes et strukturprojekt med henblik på at opnå besparelser for i alt 12 mio.kr. i 2021 og overslagsår. Dette skal ses i sammenhæng med de forslag til besparelser (R-forslag), som ligeledes er udarbejdet med henblik på at understøtte et budget i balance.

  Formålet med de strukturelle analyser er: 1) At levere forslag til at skabe et budget i balance for budget 2021-2024. 2) At undersøge om vi kan gøre tingene smartere mhp. at styrke den faglige kvalitet i organisationen.

  Administrationen anbefaler, at de i kommissorierne beskrevne analyser igangsættes, for at skabe det bedst mulige grundlag for at håndtere den driftsmæssige udfordring. Samtidig er det administrationens anbefaling, at der ikke igangsættes analyser inden for områder, hvor det ikke er sandsynligt, at der kan opnås politisk tilslutning.

  Ved tiltrædelse til indstillingen godkendes, at forvaltningen igangsætter arbejdet og der dermed anvendes både administrative og budgetmæssige ressourcer på udarbejdelse af analyserne, og at igangsætningen samtidig giver en politisk positiv tilkendegivelse af projektet.

  Det kan forventes, at de endelige analyser vil have meget forskellig karakter, dels som følge af emne, dels som følge af analysens karakter. De endelige analyser vil dog alle være af en sådan karakter, at de vil levere et konkret beslutningsgrundlag, som kan indgå i budgetprocessen.

  Endelig skal der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med arbejdet vil ske en involvering af MED-systemet, samt andre relevante aktører og brugere i de analyser, hvor det vurderes at være relevant.

  Administrationen vil løbende give en status på arbejdet med analyserne på Økonomiudvalgets møder.

  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning vil administrationen igangsætte arbejdet med analyserne, således at de kan indgå i budgetmappe, der udsendes medio august. Budgetmappen vil derudover bestå af allerede udarbejdede R-forslag.

  Som følge af den igangværende Corona-krise har strukturprojektets borgerinddragende møder ikke kunne afholdes som planlagt. For at strukturprojektet fortsat har en bred inddragelse, vil forvaltningen derfor planlægge mod, at strukturprojektets afsluttende fase foregår elektronisk med afsæt i udvalgte analyser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Analyserne vil indgå i forbindelse med høringen af budget 2021-24 fra medio august.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 28. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 5
  Forsikringsudbud - godkendelse af udbudsmateriale
  Sagsid.: 20/1281

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til udkast til udbudsmateriale for kommunens forsikringsudbud i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udkastet til udbudsmateriale godkendes således at udbuddet af kommunens forsikringsportefølje kan iværksættes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 28-04-2020

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsagen til at denne sag behandles på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget er af hensyn til overholdelse af tidsplanen for forsikringsudbuddet.

  Den 24. oktober 2019 bemyndigede Økonomiudvalget administrationen til at indgå aftale med en forsikringsmægler, til at udarbejde udbudsmaterialet til det forsikringsudbud som Dragør Kommune skal gennemføre i 2020.

  Contea blev valgt, og virksomheden har nu udarbejdet udkast til udbudsmateriale.

  Tilbud på forsikringer indhentes på en aftaleperiode på 5 år.

  Kontrakten vil blive tildelt til den/de tilbudsgivere, som afgiver det tilbud, der vurderes som det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Størrelsen af den årlige forsikringsudgift vægter 50 % og dækningsomfanget på de tilbudte forsikringsydelser samt kvalitet og service vægter også 50 %.

  Udbudsmaterialet er udformet således, at tilbudsgiverne kan byde på hele eller dele af forsikringsporteføljen og således at Dragør Kommune ved valg af tilbudsgiver(e) har mulighed for at sammensætte sin forsikringsportefølje på den for kommunen mest hensigtsmæssige måde.

  Administrationen anbefaler at udbudsmaterialet godkendes, således at udbuddet kan iværksættes.

  Når tilbuddene er gennemgået af administrationen sammen med Contea, vil der blive fremlagt sag om valg af tilbudsgiver(e) til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 28. april 2020.

  Bilag

 • 6
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 28-04-2020

  Kommunaldirektøren orienterede om Covid19-situationen i Dragør Kommune, herunder også i forhold til beskæftigelsen.

  Kommunaldirektøren orienterede om ekstraordinært KB-møde den 30. april 2020.

  Kommunaldirektøren orienterede om en personalesag.

  Borgmesteren orienterede om en sag på Rødtjørnen.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 28-04-2020

  Peter Læssøe (T) spurgte til de aflåste toiletter på havnen.

  Peter Læssøe (T) spurgte til mormorstranden.