Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  1. budgetopfølgning 2020 på BEPU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFPU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Ingen, der forventes forsat budgetoverholdelse for såvel Renovation (sektor 1) som Plan & Teknik (sektor 2)

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 2
  1. budgetopfølgning 2020 på BFKU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 1,4 mio.kr.

  Det samlede merforbrug på 1,4 mio.kr. består af et merforbrug på dagtilbudsområdet på 2,6 mio.kr. samt et mindreforbrug på kultur- og fritidområdet på -1,2 mio.kr.

  Der forventes et samlet merforbrug på dagtilbudsområdet på 2,6 mio. kr. hvilket primært skyldes merudgifter til tilskud til privatinstitutioner på 3 mio.kr., samt merudgifter i forbindelse med lukning af institutionen Høgevænget på 0,8 mio. kr. Dagplejen forventer endvidere et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. pga. færre ansatte end budgetteret. Vuggestue – fælles forventer en merindtægt på 0,2 mio. kr. på forældrebetaling. Fælles formål daginstitutioner forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. pga. forventet mindreforbrug på søskenderabat på 0,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på kommunal afregning på 0,2 mio. kr.

  På kultur- og fritidsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio.kr. heraf 0,6 mio. kr. på svømmehallens budget, samt en merindtægt på 0,1 mio. kr. for Hollænderhallen. som er indtægter vedrørende 2019, men som først er bogført i 2020. Derudover forventes yderligere mindreforbrug på samlet 0,5 mio.kr. på området.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  - Dagtilbudsområdet; merforbruget er reduceret fra 2,8 mio.kr. til 2,6 mio.kr. hvilket kan henføres til flere indtægter (forældrebetaling)

  - Kultur- og Fritidsområdet; det forventede mindreforbrug er øget fra 0,7 mio.kr. til 1,2 mio.kr., da der forventes et samlet mindreforbrug inden for området, der er 0,5 mio.kr. højere.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 3
  1. budgetopfølgning 2020 på SSAU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 16,7 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  budgetopfølgningen tages til efterretning.

  2.

  at

  der gives en budgetneutral tillægsbevilling og overføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 16,7 mio.kr.

  Det samlede merforbrug på 16,7 mio.kr. består af et merforbrug på det sociale område på 4,4 mio.kr. samt et merforbrug på ældreområdet på 12,3 mio.kr.

  På det det sociale område kan det forventede merforbrug på 4,4 mio.kr. henvises til følgende:

  Tandplejen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes merforbrug på løn og merforbrug på sammenlægning af klinikker. Der er igangsat tilpasning af lønudgifter på området.

  Børneområdet forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er ift. budget mindreforbrug på en række områder pga. mindre aktivitet herunder udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgnanbringelser og familiebehandling.

  Beskæftigelse forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at forudsat besparelse fra Tårnby kommune på forventet 2 mio. kr. omkring udlicitering af opgaver ikke forventes realiseret. Desuden merforbrug som følge af større tilgang af førtidspensionister end ventet og merudgift på dagpengeområdet på ca. 2 mio. kr. og større udgifter end budgetteret på flexløntilskud og på personer med løntilskud.

  På ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af et merforbrug i hjemmeplejen på 4,5 mio. kr., Enggården 3,3 mio. kr., kommunal genoptræning 0,6 mio. kr., hjælpemidler 2,6 mio. kr. samt 1,3 mio. kr. særlige psykiatriske pladser.

  Det indstilles samtidig at, der gives en budgetneutral tillægsbevilling og overføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU. Derved tilsikres, at der er overensstemmelse mellem praksis og budgetplacering indenfor området.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Social område:

  Integration; Fra et forventet merforbrug på 0,6 mio.kr. efter februar forventes nu budgetoverholdelse, idet besparelse omkring refusion for repatriering, samt mindreindtægt fra resultattilskud som følge af færre modtagne flygtninge, forventes at kunne dækkes inden for eksisterende budget.

  Beskæftigelse; Det forventede merforbrug er øget med 2,5 mio.kr. Dette medfører samlet forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. Det yderligere merforbrug skyldes større tilgang af førtidspensionister end ventet, merudgift på dagpengeområdet på ca. 2 mio. kr. og større udgifter end budgetteret på flexløntilskud og på personer med løntilskud. Effekten af Corona-nedlukning er ikke en del af det yderligere merforbrug. Dette vil først komme til udtryk ved næste månedsopfølgning.

  Børneområdet; Børneområdet forventer nu et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I februar var forventningen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes stigende omkostninger til anbringelser uden for hjemmet.

  Ældreområdet:

  Hjælpemidler; Merforbruget til hjælpemidler er nedskrevet med 0,5 mio. kr. til 2,6 mio. kr. Dette bygger på lavere hidtidigt forbrug end først antaget.

  Genoptræning; Merforbruget til genoptræning er nedskrevet med 1 mio. kr. til 0,6 mio. kr. Dette bygger på lavere hidtidigt forbrug hidtil end først antaget.

  Mellemkommunale betalinger; I februar var forventningen, at der ville være mindreindtægter på 0,9 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Forventningen er nu, at indtægter vil svare til budget

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 4
  1. budgetopfølgning 2020 på SU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 4,4 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.  at budgetopfølgningen tages til efterretning,
  1. at der gives indtægtsbevilling på 60 t.kr. til ”Projekt Læselyst”.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Ad 1

  Ændringsforslag fra AOTV: udvalget beder forvaltningen om at vende tilbage til udvalget med alternativer til at indhente merforbruget på sektor 3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er blevet udfærdiget et nyt bilag med en supplerende sagsfremstilling efter behandlingen i SU den 7. maj 2020. Bilaget er nr. 3 i sagen.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 4,4 mio.kr. på skoleområdet (sektor 3). Der forventes ingen budgetafvigelse pt. på del af kultur- og fritidsområdet (sektor 4) som ligger under SU.

  Merforbruget er overordnet set placeret på skoleområdet. Merforbruget skyldes dels merudgifter til specialundervisning (4,5 mio.kr.), Fællesudgifter skolevæsen (0,8 mio.kr.), SFO - merudgifter til søskendetilskud (0,9 mio.kr.) samt merforbrug på befordring af elever (0,1 mio.kr.) Der er forudsat kompenserende mindreforbrug på skolerne for samlet -2,0 mio.kr. og inden for området i øvrigt for -0,4 mio.kr.

  Folkeskolernes fælleskommunale PLC-koordinator har ansøgt om og fået bevilliget 150.000 kr. til at understøtte læselyst i foleskolen af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet. Beløbet udbetales i 3 rater af 60.000 kr. i 2020, 60.000 kr. i 2021 samt en slutrate på 30.000 kr. i 2022 ved regnskabsaflæggelse. Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 60 t.kr. i budget 2020 og de to rater i 2021 og 2022 indarbejdes i budget 2021 og budget 2022.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  - Skoleområdet; Siden februar måned er det forventede merforbrug øget med 0,1 mio.kr. Ændringen skyldes en mindre stigning i den forventede merudgift til specialundervisning

  - Kultur- og Fritidsområdet; forventes fortsat budgetoverholdelse

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for skoleområdet (sektor 3) og Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4) er vedlagt i bilag 1.

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 5
  1. budgetopfølgning 2020 på ØUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,

  2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling og tilføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU,

  3. at der gives budgetneutral tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af renter og afdrag ved ekstraordinært låneoptag på 20 mio.kr. (jf. KB 20/656). Beløb hertil overføres fra budgetusikkerhedspuljen under Direktionen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 0,5 mio.kr.

  Årsagerne til merforbruget kan henføres til følgende: lavere lønudgifter til afdelingschefer end forudsat i budgettet (i alt 0,4 mio.kr.), mindreudgifter til personer ansat i løntilskud (0,3 mio.kr.) og elevers rådighedsløn (0,3 mio.kr.). Derudover mindreudgifter til APV (0,1 mio.kr.) og udskudt sommerfest (0,1 mio.kr.).

  For Borger og Social forventes et merforbrug på 1,4 mio.kr. som hovedsageligt kan henføres til Udbetaling DK., hvor der forventes flere udgifter end budgetteret – derudover er tab af refusion på personer ansat i løntilskud på 0,1 mio.kr., merudgift til mæglersalær (0,1 mio.kr.). For IT forventes nu et samlet mindreforbrug på 0,1 mio.kr

  Det indstilles samtidig at, der gives en budgetneutral tillægsbevilling og tilføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU. Derved tilsikres, at der er overensstemmelse mellem praksis og budgetplacering inden for området.

  Derudover indstilles, at der gives budgetneutral tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af renter og afdrag ved låneoptag af 20 mio.kr., (jf. KB 20/656). Beløb hertil overføres fra budgetusikkerhedspuljen under Direktionen.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Den samlede afvigelse for området med et forventet merforbrug på 0,5 mio.kr. er uændret sammenholdt med status ved månedsopfølgningen efter februar.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020. Som det fremgår af bilag 2, er det samlede forventede merforbrug for 2020 efter marts opgjort til 22,5 mio.kr. De væsentligste afvigelser kan henføres til ældreområdet, som udgør 12,3 mio.kr. af det forventede merforbrug samt forventede merforbrug på skoleområdet (4,4 mio.kr.) og det sociale område (4,4 mio.kr.)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen har på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen vedr. ”Ændringsforslag til budget 2020, med henblik på budgetoverholdelse”, udarbejdet en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forelægges i Økonomiudvalget d. 19. maj, dvs. samme tidspunkt på forelæggelse af 1. budgetopfølgning på ØU’s område.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 6
  Budget 2020 - tilpasning på baggrund af 1. budgetopfølgning
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører tilpasning af Dragør Kommunes budget 2020 med henblik på, at bringe budgettet i balance. Sagen skal ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens beslutning d. 30. april 2020, hvor der blev tilvejebragt finansiering med henblik på budgetoverholdelse. I denne sag indstilles den konkrete budgetfordeling med henblik på at få retvisende budgetter i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at driftsbudgettet korrigeres med i alt 22 mio. kr. jf. bilag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har på deres møder i 1. kvartal drøftet Dragør Kommunes økonomiske situation på baggrund af månedsopfølgningerne for januar, februar og marts (se sag d.d.)

  Opfølgningerne viser, et forventet merforbrug for året 2020 på ca. 22,5 mio. kr. Dette tal skal, ved hjælp af stram økonomistyring reduceres med minimum 500.000 kr.

  Kommunalbestyrelsen har d. 30. april 2020 med sagen ”Ændringsforslag til budget 2020, med henblik på budgetoverholdelse” samt i forbindelse med overførselssagen vedr. 2019 taget beslutninger der forbedrer budgettet med i alt 22 mio. kr. fordelt med 10,6 mio. kr. vedr. anlæg og i alt 11,4 mio. kr. vedr. drift.

  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 30. april 2020 er der således tilvejebragt finansiering i forhold til at håndterer det forventede merforbrug.

  På baggrund af de udarbejdede månedsopfølgninger har administrationen udarbejdet forslag til en budgetmæssig fordeling, jf. følgende principper:

  1. Budgetterne skal være retvisende, således at de budgetansvarlige leder kan planlægge og styre efter dem.
  2. Budgetgrundlaget skal være dokumenteret og gennemskueligt, så budgetterne er retvisende i forhold til aktivitetsniveau, politiske servicemål og kvalitetsstandarder.
  3. Budgetterne skal have et niveau hvor de budgetansvarlige ledere via stram økonomistyring kan sikre overholdelse. 

  Der er således tale om nogle principper for fordeling af pengene, hvor der kan være nogle modgående hensyn som skal balanceres, herunder, at risikoen for at Dragør Kommune får merforbrug i resten af 2020 skal minimeres.

  Der er ved det indstillede forslag til fordelingen af midler skelnet mellem to typer af merforbrug;

  Merforbrug som følge af udefrakommende tekniske ændringer. (fx ændret budget til udbetaling Danmark og ikke realiseret udlicitering på beskæftigelses området i Tårnby) og merforbrug som følge af ændrede aktivitetsniveau. (fx flere voksne på det specialiserede område, øget aktivitet på hjemmeplejeområdet).

  Der er taget udgangspunkt i, at merforbrug som følge af udefrakommende tekniske ændringer kompenseres for fuldt ud, idet der er tale om tekniske budgetændringer.

  Merforbrug som følge af ændrede aktivitetsniveau kompenseres ikke fuldt ud. Der kompenseres i stedet på en skala fra 50-90 %. For at vurdere graden af kompensation til merforbrug som følge af ændrede aktivitetsniveau, lægger vi vægt på følgende tre kriterier:

  •        Forbrugsprocent år til dato 2020

  •        Forbrugsprocent år til dato i år sammenholdt forbrugsprocent år til dato i 2019 og med regnskabstal for 2019. Dette gøres for at fange periodisering

  •        Evt. forventede ændringer i aktivitetsniveau i resten af 2020

  Når der ikke kompenseres med 100 % lige nu, så er det udtryk for, at der efter 1. kvartal fortsat er markant usikkerhed om det endelige regnskab. Denne usikkerhed imødegås ved at lade den resterende del af de 22 mio. kr., svarende til 2,45 mio. kr. blive i en usikkerhedspulje, der vil kunne blive disponeret politisk ved 2. og 3. budgetopfølgning.

  Ved uforudsete udgifter, som vil generere et potentielt merforbrug i 2020, vil følgende fremgangsmåde blive anvendt:

  1. Inden for den sektor, som genererer merforbrug skal der søges efter reduktioner, der kan dække merforbruget. I første omgang vil der søges efter reduktioner, som kan håndteres administrativt. Hvis der er tale om reduktioner, som ændrer serviceniveauer, så vil de blive forelagt til politisk stillingtagen

  2. Hvis det ikke er muligt, at finde reduktioner inden for egen sektor, som kan dække hele merforbruget, så søges der efter reduktioner i øvrige sektorer.  Det gælder også her, at hvis der er tale ændrede serviceniveauer, så vil de blive forelagt til politisk stillingtagen.

  3. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, at finde reduktioner, enten i egen eller i øvrige sektorer, der kan dække merforbruget fuldt ud, så vil usikkerhedspuljen blive bragt i spil. I forhold til usikkerhedspuljen vil der være et særligt fokus på de konti, som ikke bliver kompenseres fuldt ud lige nu.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt den indstillede tillægsbevilling godkendes sker finansieringen af kommunens kassebeholdning, som svarer til den budgetmæssige forbedring af kassebeholdningen der var som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 30. april 2020.

  Det skal bemærkes, at det på grundlag af de indstillede bevillinger kan det forventes, at såfremt det korrigerede budget 2020 overholdes vil Dragør Kommune overskride servicerammen med 9 mio. kr. i 2020.

  Endelig gøres opmærksom på, at de gennemførte månedsopfølgninger er udarbejdet uden Corona-påvirkning. Dvs. at der i det ovenstående ikke er indregnet forventede udgifter til eks. forsørgelsesydelser, værnemidler mm. Dette merforbrug er således ikke indeholdt i de 22 mio. kr. Der vil i løbet af de kommende måneder blive arbejdet for at lave særskilte opgørelse og indikatorer over disse udgifter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 7
  Låneoptagelse på baggrund af lånedispensationen for 2020 til styrkelse af likviditeten
  Sagsid.: 20/1596

  RESUMÉ:

  Låneoptagelse på baggrund af lånedispensationen for 2020 til styrkelse af likviditeten (som følge af COVID-19)

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at der optages et 10 årigt fast forrentet lån på 15 mio. kr.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 30. marts meddelt at ”med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.”

  Hertil kommer, at der med aftalen er en yderligere generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Denne lånepulje er ikke knyttet op på eventuelle anlægsprojekter, men kan anvendes frit fx til fremrykning af betalinger til erhvervslivet, udskydelse af betaling af dækningsbidrag, driftsudgifter i forbindelse med coronakrisen osv. Der er ikke tilknyttet noget formål vedr. låneoptagelsen.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april at ansøge om dispensation fra lånereglerne og dermed have mulighed for at optage lån til driftsudgifter på 15 mio. kr.

  Social- og Indenrigsministeriet har den 11. maj 2020 givet Dragør Kommune tilsagn om lånedispensation for 2020 på 15 mio. kr. fra lånepuljen på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (som følge af COVID-19).

  I henhold til praksis meddeles lånedispensationen på særlige lånevilkår. Låntagning skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes i kalenderåret 2020.

  Social- og Indenrigsministeriet har ved fordeling af lånepuljen lagt vægt på kommunens likviditet efter kassekreditreglen ved udgangen af 1. kvartal 2020 samt befolkningstallet.

  Ministeriet vil medio 2021 følge op på, hvorvidt den tildelte lånedispensation udnyttes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Optagelse af lånet vil medføre øgede udgifter til afdrag på lån samt renteudgifter. På nuværende tidspunkt er renten dog tæt på 0 (nul) kr. Der vil i forbindelse med 2. budgetopfølgning ske en korrektion af afdrag og renter i budgettet.

  Det optagne lån vil indgå i kommunens kassebeholdning og dermed styrke kommunens likviditet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 19. maj 2020

  Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020

 • 8
  Befolkningsprognose 2020 - 2030
  Sagsid.: 19/5471

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2020-2030. Prognosen er udarbejdet på grundlag af data for forventet fertilitet, mortalitet og flytninger for borgere i Dragør Kommune. Prognosen anvendes i forbindelse med årets budgetlægning og andet planlægningsarbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den i sagen beskrevne befolkningsprognose godkendes og danner grundlag for budgetlægningen for 2021 - 2024.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Til brug for den fremtidige budgetlægning udarbejdes der en befolkningsprognose for perioden 2020-2030. Befolkningsprognosen udarbejdes efter følgende metode og ud fra disse parametre: fertilitet, mortalitet og flytninger med udgangspunkt i den historiske periode 2004-2019. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode (eller udvalgte dele heraf) for Dragør Kommune med det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

  UDVIKLING I BEFOLKNINGSPARAMETRENE

  Udviklingen i Dragør kommunes befolkningstal er stabil til let stigende i prognoseperioden, og forventes at vokse med i alt 2 pct.

  Den mest markante udvikling er dog at antallet af +85 årige forventes at vokse med 59 pct. i hele prognoseperioden og alene i budgetperioden frem til 2024 med 25 pct.

  ELEVPROGNOSE – Udvikling

  For skolerne et uændret elevtal i både prognoseperioden og i den nærmeste budgetperiode frem til 2024. Der forvente dog en stigning i elevtallet i St. Magleby skoledistrikts elevtal på 10 pct. og et fald i Nordstrandskolen elevtal på 8 pct. og et næsten uændret elevtal i Dragør skoles distrikt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Bilag

 • 9
  Vedtagelse af kommuneplanstrategi 2019
  Sagsid.: 19/4178

  RESUMÉ:

  Forslag til ”kommuneplanstrategi 2019 – Dragør på landkortet” – med tilhørende ”Agenda 21 Strategi” har været i offentlig høring og indstilles til vedtagelse uden væsentlige ændringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til kommuneplanstrategi 2019 med tilhørende bæredygtighedsstrategi vedtages endeligt, offentliggøres og kommunikeres til berørte myndigheder.

  2.

  at

  forslag og bemærkninger i høringssvarene indgår i det videre arbejde med revision af kommuneplanen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB med præcisering af:

  1. At der forelægges en sag om mulighederne for byggeri i randområderne omkring St. Magleby

  2. At der forelægges en sag om byfortætning med grundstørrelse af 600 m2

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2 med tillægsforslag fra C.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra C:

  At der forelægges en sag om mulighederne for byggeri i randområderne omkring St. Magleby, samt om mulighed for byfortætning med grundstørrelser af 600 m2.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-03-2020

  Sagen udsættes til næste møde med henvisning til igangværende økonomiforhandlinger.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. juni 2019, at sende et forslag til kommuneplanstrategi 2019 med tilhørende bæredygtigheds-strategi i offentlig høring i 8 uger. Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 har været i høring fra den 5. august 2019 og frem til den 30. september 2019. Sagen har pga. af prioritering af andre plansager ikke været forelagt BEPU tidligere.

  I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar – bilag 2. Høringsvarerne omfatter både overordnede kommentarer og konkrete forslag, som rettere bør indgå i revisionen af kommuneplanen eller i konkrete projekter og planer. Generelt har der været opbakning til de emner, som planstrategien sætter fokus på. Høringen giver ikke anledning til ændringer i den endelige kommuneplanstrategi – bilag 1.

  Endvidere er der gennemført borgerinddragelse om to af planstrategiens temaer: ”Den klimarobuste kystkommune” og ”Den nære boligkvalitet”.  Opsamlingen fra borgerinddragelsen kan læses i bilag 3 og bilag 4.

  Kommuneplanstrategien, høringssvarerne og resultaterne af borgermøderne vil indgå i den videre arbejde med revision af kommuneplanen.

  Udarbejdelse og vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 vil finde sted i 2020-2021 i overensstemmelse med reglerne i planloven.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §23a og §33a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til kommuneplanstrategi 2019 og bæredygtighedsstrategi har været i offentlig høring i 8 uger - fra den 5. august 2019 og frem til den 30. september 2019, jf. planlovens § 23a stk. 5.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanstrategien vil være det overordnede pejlemærke ved udarbejdelse af kommuneplanrevision 2021 som netop pågår.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 31. marts 2020.

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 10
  Tang på Mormorstranden
  Sagsid.: 20/1446

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, hvilken metode der skal anvendes til oprensning af tang på Mormorstranden for sæsonen 2020, idet der er mere tang end tidligere. Afhængigt af valget af metode, skal der desuden tages stilling til finansiering.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at tangen bliver liggende på stranden, og der skabes adgang til vandet via stier, så gæsterne kan gå hen gennem tangen og i vandet. Skønnes at kunne holdes inden for budgettet,

  eller

  2. at den del af tangen der er blandet mest op med sand (ca. ¼) oplægges i den nordlige del af stranden, så der på sigt naturligt muligvis kan opnås en strandlinje, der forhindrer at de store mængder tang havner på Mormorstranden. Resten oprenses og køres væk som tidligere til økologisk landmand. Skønnet udgift 350.000 kr.,

  eller

  3. at Stranden oprenses og tang køres væk som de seneste år. Skønnet udgift (500.000 kr.).

  Såfremt løsning 2 el 3 vælges vil Vej- og Gartner løbende foretage oprensning af tang inden for egen ramme.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Forslag fra AOTV med undtagelse af afstemning under punkt 1:

  Det foreslås som en forsøgsordning i 2020/21, at tang i vandet på Mormorstranden fjernes og håndteres som følger:

  · Arbejdet forestås i væsentligt omfang af kommunens egne folk. Det vil sige, at det løbende vedligehold efter forårsrengøringen fortsat udføres af medarbejdere fra Vej- og Gartner og med egne maskiner, samt at der i vinterhalvåret foretages løbende oprensning, i det omfang det er muligt.

  · Forårsrengøringen i 2021 gennemføres med egne folk og lejede maskiner. Hvis prisen skønnes at overstige prisen til eksterne leverandører, fremsendes sagen til fornyet politisk behandling

  · I 2020 deles forårsrengøringen op i to faser:

  1. Den første fase omfatter fjernelse af de store mængder tang, som p.t. ligger på stranden. Det indstilles, at ØU enten beslutter at materialet lægges i en stak med henblik på afvanding inden afhentning eller alternativt køres væk med det samme for at undgå klager. Opgaven løses af ekstern entreprenør i uge 22. Som en del af forsøgsordningen bliver tang med højt sandindhold liggende i det nordøstlige hjørne af Mormorstranden.

  2. Den anden fase består i, at der i løbet af juni/juli søges indgået kontrakt med lokale landmænd med henblik på afsætning af den samlede mængde, såfremt det er billigere eller på niveau med nuværende afsætning samt at det er muligt opnå miljøtilladelse.

  · Endvidere foreslås, at en vis mængde sand fremkommet ifm. sanduddybning efter aftale med foreningerne placeres ved Gåserepublikken i forbindelse med forårsoprensningen.

  · Forsøgsordningen evalueres i sommeren 2021 med henblik på stillingtagen til fremtidig håndtering.

  Udgifterne finansieres i 2020 via de i budgettet afsatte midler samt ved som en del af ansættelsesstoppet at udskyde genbesættelse af en vakant stilling i Vej- og Gartner.

  Sagen går ikke videre til KB, da entreprenøren ikke har mulighed for at løse opgaven efter uge 22.

  Godkendt.

  Forslag fra C:

  Materialet køres væk med det samme.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOTV:

  Materialet lægges i en stak med henblik på afvanding inden afhentning.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er i år kommet store mængder af tang på Mormorstranden, formentlig mere end 1000 tons. Det ligger i en bræmme på mellem 10 og 20 meter ud i vandet. Der er meget sand i den første 5 - 10 meter af tangen, hvorefter tangen bliver mere ren for sand. Det skønnes, at tanglaget er mellem 0.5 - 1.0 meter tykt.

  KB har i forbindelse med budgetforhandlingerne besluttet, at de 190.000 kr. der er afsat i budgettet til oprydning på stranden ikke skal spares, samt at der skal foretages en oprydning, som gør det muligt for badegæster at ligge på stranden. KB ønskede desuden, at oprydningen skal gennemføres inden for det i budgettet afsatte beløb, og at mulighederne for at Vej- og Gartner selv bidrager til at løse opgaven afsøges samt at erfaringerne med oprensning af tang fra Solrød inddrages.

  Der har været afholdt møde og besigtigelse ved Mormorstranden den 24. april 2020. Ved mødet deltog Vej- og Gartner inkl. den medarbejder fra Vej- og Gartner, der foretager den løbende fjernelse af tang, entreprenøren samt forvaltningen. Derudover har der været taget kontakt til Solrød Kommune og Strandrensningslaget, som varetager opgaven i Solrød. Der henvises til vedlagte notat om håndtering af tang i Solrød Kommune

  Der er enighed om, at Vej og Gartner ikke kan rydde op på stranden, da vi ikke har maskiner, der er i stand til at løse opgaven. Leje af maskinel vurderes ikke at være en mulighed, da tangrive er speciel fremstillet til entreprenørens store maskine, og det vil ikke reducere de samlede udgifter, da hovedparten af udgifterne er forbundet med transport af de store mængder tang. Det har været vurderet, om det er muligt at placere de store mængder tang på kanten mellem stranden og græsarealet bag stranden, men det er forvaltningens vurdering, at det ikke er foreneligt med fredningen.

  De tre løsninger der foreslås omfatter:

  1. Tangen bliver liggende på stranden og der skabes adgang ned til vandet via stier.

  Det grundlæggende problem med at store mængder af tang samles på Mormorstranden skyldes formentligt, at kystlinjen langs Mormorstranden skaber et naturligt ”hjørne”, hvor tangen kan samles. En mulighed kan være at bruge de kommende års opskyl af sand og tang til, opbygge en strandlinje, der ikke fungerer som en ”tangmagnet”.  Det kan f.eks. søges opnået ved at lade tang ligge og skabe adgang til vandet via stier, således at badegæsterne kan gå hen over tangen og i vandet. Skønnes at kunne holdes inden for budgettet.

  Der vil være lugtgener forbundet med den løsning.

  2. Oprensning og bortførsel kombineret med at oplægge tang på strandens nordlige del

  Opgaven løses som i dag, men tang med højt sandindhold oplægges i det nordlige hjørne på Mormorstranden. Hermed reduceres mængden af tang, som skal bortføres.

  Oplæg af tang kan udgøre en risiko for lugtgener.

  Det skønnes, at kombinationsløsningen vil kunne løses for ca. 350 t kr.

  3. Traditionel oprensning og bortførsel til landbrug/kompostanlæg

  Oprensning og bortskaffelse af tang varetages normalt af en ekstern entreprenør. Tangen fjernes med en gravko med en arm på 20 meter med specielt skovl/rive, som løfter tangen op i en dumper, som lægger det op i en bunke bag stranden til afvanding. Tangen hentes af lastbiler, som kører det til komposteringsanlæg.

  I badesæsonen oprenser og vedligeholder vej- og Gartner strand og strandkant for tang. Det sker med rendegraver med rive. Tangen oplægges i en bunke til afvanding før den transporteres til komposteringsanlæg.

  Det vurderes, at det vil beløbe sig til 500 t.kr at oprense stranden i 2020.

  Det afsøges om afsætning til lokal jordbrug vil reducere omkostningerne.

  Øvrige bemærkninger

  Eget materiel

  Forvaltningen inkl. mandskab fra Vej- og Gartner har vurderet, at det ikke er muligt at oprense tangen med vej- og gartners egne maskiner - rendegraver og traktor med ladvogn.

  Rendegraver kan hverken nå, opsamle tangen uden sand eller kører i tangen. Der skal bruges en gravko som kan stå på stranden, løfte tangen op og svinge rundt om lægge tangen på dumper.

  Der skal også anvendes gravko til at læsse lastbiler pga løftehøjde.

  Biogas

  Solrød benytter samme oprensningsmetode som Dragør samt benytter en rivevogn til at opsamle tang, som ligger oppe på sandstranden. Herved reduceres mængden af sand, der udgør et problem i biogasanlægget, hvor det bundfælder sig.

  .

  Materialet læsses på dumper som kører direkte til lokalt biogasanlæg.

  Udgifterne pr. ton tang ligger på samme niveau, som i Dragør. Tangen er spredt over et væsentligt større område end i Dragør, og de håndterer ca. den dobbelt mængde. Derfor suppleres med en speciel rivevogn.

  Entreprenøren, som varetager oprensningen, er ikke bekendt med at tang sendes retur til Køge bugt, men at de snitter tang, som pløjes med i sandet. Stranden i Solrød er væsentlig større end i Dragør.

  Dumpning af tang i Øresund

  Entreprenøren har forespurgt Miljøstyrelsen, som oplyser, at det ikke er muligt at opnå tilladelse til at dumpe tang i Øresund pga internationale Hav-konversioner.

  Metoden vurderes ellers at være mulig, idet tangen oplægges med gravko i pram, som sejlede ud i Øresund. Miljøstyrelsen har over for entreprenøren tilkendegivet, at det ikke er lovligt.

  Anlæg af fremskudt sandstrand

  Forvaltningen har i oplæg til budget 2018 vurderet muligheden for at etablere en sandstrand, således at bugten mellem mormorstranden og jollehavnen ændres til sandstrand. Formålet er at reducere mængden af tang som samler sig i bugten.

  Anlægspris blev vurderet til mellem 2.5 - 5 mio. kr. Hvis ændringen kunne reducere tangmængden med 50% ville investeringen være tilbagebetalt på 10-20 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er nødvendigt at oprensningen iværksættes snarest muligt for at kunne være klar inden badesæsonen 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Bilag

 • 11
  Bestillinger for 2021 i det forpligtende samarbejde - delaftale 1 og 8
  Sagsid.: 20/1029

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. hjælpemiddelområdet og genoptræningsområdet jf. delaftale 1 og 8. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2021 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på hjælpemiddelområdet - delaftale 1.

  2.

  at

  udvalget godkender administrationens forslag bestillingen på genoptræningsområdet – delaftale 8.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. hjælpemiddelområdet og genoptræningsområdet.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2021 til godkendelse.

  Delaftale 1: Hjælpemidler

  På hjælpemiddelområdet har der siden 2012 været bestilt og leveret ud fra en samlet normering på 6,02.

  Dragør Kommune har siden 2012 afregnet for nedenstående fast ydelser svarende til 1,5 årsværk.

  Hjemmebesøg

  0,21

  Koordinering

  0,05

  Udbud og kontrakter

  0,20

  Afrapportering, møder og lignende

  0,04

  Administration – se bilag 1

  1,00

  I alt:

  1,50

  Yderligere betaler Dragør Kommune, som det fremgår af afrapporteringen for 2019, for en række variable ydelser på hjælpemiddelområdet svarende til 4,52 årsværk (se bilag 1).

  I perioden 2015-2019 har der samlet set været en afvigelse på 0,01 årsværk mellem bestilt og leveret på de variable ydelser og i 2019 blev der samlet set leveret -0,07 normering mindre end bestilt. Det er administrationens vurdering, at afvigelsen ligger på et acceptabelt niveau.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den samlede bestilling på 6,02 og budgettet hertil for delaftale 1 vedrørende hjælpemidler.

  Administrationen foreslår dog, at normeringen på de enkelte variable ydelser, tilpasses så de stemmer overens med det faktisk leverede i 2019. Som det fremgår af nedenstående tabel, var der i 2019 store afvigelser mellem bestilt og leveret på nogle af de variable ydelser (se også bilag 1).

  Administrationens forslag til bestillingen på de variable ydelser for 2021, ser derfor ud som følger:

  Bestilling 2019

  Leveret 2019

  Bestilling 2021

  Antal

  Normering

  Antal

  Normering

  Antal

  Normering

  Syns- og kommunikationshjælpemidler

  80

  0,25

  49

  0,15

  49

  0,15

  Genbrug/forbrugsgoder

  375

  1,17

  171

  2,24

  717

  2,24

  Kropbårne

  750

  2,14

  491

  1,40

  498

  1,47

  Store boligændringer

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Mindre boligændringer

  30

  0,09

  16

  0,05

  16

  0,05

  Biler

  15

  0,80

  10

  0,54

  10

  0,54

  Hjemtagne

  17

  0,07

  17

  0,07

  17

  0,07

  I alt

  4,52

  4,45

  4,52

  Delaftale 8: Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde betaler Dragør Kommune ligeledes for genoptræningsområdet i henhold til Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86.

  Af afrapporteringen for området fremgår det, at Tårnby Kommune i 2019 har modtaget 607 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens §140, hvoraf 20 har benyttet tilbud om at modtage genoptræning hos en privat leverandør, hvis ventetiden overstiger 7 dage. 187 borgere var i 2019 berettiget hertil.

  Dette svarer samlet set til en stigning på 10,85 % i forhold til 2018 på genoptræningsforløb efter sundhedslovens §140 (se bilag 2). Grundet udviklingen på området forventes det, at antallet af genoptræningsplaner fortsat vil stige i 2020. Hertil kommer, at borgere med genoptræningsplaner på avanceret niveau inkluderes i ordningen om frit valg på genoptræning pr. 21. januar 2020, hvormed mængden af borgere der har ret til at være en privat leverandør øges yderligere.

  Administrationen foreslår, at bestillingen for 2021 på genoptræningsområdet afspejler det leverede niveau i 2019. Budgettet for delaftalen 8 er i 2020 opjusteret med 2,0 mio. kr. ift. 2019.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 1: Hjælpemidler er på i alt 3.817.560 kr. i 2020.

  Budgettet for delaftale 8: Genoptræning er på i alt 1.667.442 kr. i 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 12
  Afrapportering af det forpligtende samarbejde - delaftale 6
  Sagsid.: 20/820

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i otte delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse om, hvorvidt der skal ændres i bestillingen.

  Udvalgene forlægges den årlige afrapportering på delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2019 for delaftale 6 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune indgik i 2007 et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder. Det forpligtende samarbejde og delaftalerne er senest revideret og opdateret iht. lov- og serviceændringer i efteråret 2019.

  Delaftalens rammer:

  I det forpligtende samarbejde er der indgået otte delaftaler. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der løbende er dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Derudover er der udarbejdet et årshjul, som skal sikre, at Dragør Kommune får de nødvendige informationer angående leveringer, serviceniveauændringer og bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Hvert år primo februar udarbejder de to kommuner i fællesskab en skabelon for årsrapportering samt et årshjul vedrørende rapportering, politisk behandling og betaling – så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner.

  Gældende aftaler på nuværende tidspunkt vedrørende årsrapportering og årshjul er:

  Januar: Tårnby Kommune udarbejder en årsrapportering til Dragør Kommune. Rapporteringen består af faktaark for hver delaftale med oplysninger om resultater i det forgangne år og fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Marts-maj: Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest ultimo maj.

  Juni: Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest ultimo juni.

  Udvalgene forlægges her afrapportering på delaftaler i det forpligtende samarbejde.

  Årsrapport på delaftale 6: Beskæftigelse og integrationen

  Delaftalen omhandler myndighedsafgørelser vedrørende beskæftigelsesindsatsen, herunder arbejdsløshedsforsikrede og borgere der modtager kontanthjælp, starthjælp, fleksjobberettigede på ledighedsydelse og sygedagpenge samt borgere med begrænsninger i arbejdsevnen eller med handicap.

  Af afrapporteringen fremgår det, at der i 2019:

  • er sket en stigning på 30 borgere (svarende til en stigning på 2%) der har været tilknyttet Jobcenteret.
  • er sket et fald på 86 borgere (svarende til et fald på 12%), der har modtaget tilbud som opkvalificering eller virksomhedsvendte aktiviteter.
  • er sket en stigning på 25 borgere (svarende til en stigning på 52%), der har modtaget mentorstøtte.

  Andelen af dragørborgere i forhold til andelen af tårnbyborgere har ligget stabilt gennem flere år. Andelen af dragørborgere ligger i forhold til landsgennemsnittet lavere end befolkningstallet tilsiger. Forventningen er, ud fra befolkningssammensætningen i Dragør, at Dragør skulle ligge som landets sjettebedst placerede kommune ud fra ministeriets potentialeberegning. Ved seneste opgørelse var Dragør Kommune placeret som kommune nr. 91 i potentialeberegningen.

  For at ændre placeringen fra den seneste og til en placering i top seks, skal der flyttes 50 borgere fra offentlig ydelse til beskæftigelse.

  Jobcenterets plan for denne opgave blev gennemgået ved møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. mats 2020.      

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 13
  Afrapportering på delaftale 2, Specialundervisning og PPR, i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 20/1240

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler. Udvalget orienteres om afrapportering på delaftale 2 for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2019 for delaftale 2 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Ændringsforslag fra AOTV: at afrapporteringen fremadrettet er både kvantitativ og kvalitativ, samt redegør for fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Den endelige afrapportering for 2019 er vedlagt denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 14
  Bevilling af puljemidler til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
  Sagsid.: 20/721

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra Puljen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Tilsagnet til tilskud er givet til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 669.565 kr. fra puljen til nedbringelse af sygefravær i Ældreplejen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 2020 godkendes til anvendelse indenfor ansøgningens formål.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projekt med midler fra den nationale Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

  I alt var der i puljen afsat 36,6 mio. kr. i årene 2020 og 2021 fra finanslovskontoen, FL § 17.51.05.10. Puljens overordnede formål er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen.

  Dragør Kommune har fået tilsagn om 1.855.380 kr. til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab” i perioden 1. april 2020 til 31. december 2021.

  I finanslovsåret 2020 er der givet tilsagn om 669.565 kr. For god ordens skyld bemærkes, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år af gangen. Såfremt finanslovene for 2021 vedtages med de forventede beløb vil nedenstående beløb kunne udbetales.

  Finanslovsår

  2020

  2021

  Tilsagn i alt

  Beløb

  669.565

  1.185.815

  1.855.380

  I denne sag anmodes der om politisk tilsagn til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab” i Dragør Kommune. Ansøgning samt budget for projektet er vedlagt. Sundheds- og Omsorgschef Tina Roikjer Køtter er projektansvarlig.

  Der vil til projektets gennemførelse blive tilknyttet et eksternt konsulentfirma via SKIs rammeaftaler.

  I ”Det sunde arbejdsfællesskab” i Dragør skal der udarbejdes en analyse af sygefraværet i ældreplejen, således at der tilvejebringes viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende.

  Derudover skal der udarbejdes en strategi med anvisninger til hvad der skal ske i ældreplejen i forbindelse med håndtering af sygefravær. Strategien skal indeholde 4 kerneelementer: Forebyggelse, systematisk samarbejde med Dragør Kommune og Jobcentret, fremrykket indsats og gradvis tilbage til arbejde.

  Projektet skal ses som led i kommunens rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, hvor målet dels er nedbringelse af sygefravær dels øge fastholdelsesgraden.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2020.

  Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 31/10-2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  STAR har givet tilsagn om tilskud til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab” til Dragør Kommune.

  Godkender udvalget tilskuddene skal der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2020 på (+/-) 669.565 kr. og forventet i 2021 (+/-) 1.185.815 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Sidstnævnte indarbejdes i forbindelse med de tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2021.

  Budgetterne anvendes til indtægter fra STAR samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Der er i projektet en medfinansiering på 475.200 kr., som afvikles inden for rammen i Sundhed og Omsorg til ledelse og som dermed ikke fordrer tillægsbevilling.

  Der skal udarbejdes delregnskaber, statusrapport og et endeligt regnskab, som skal fremsendes STAR.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 15
  Kvalitetsstandarder for plejebolig, handicapegnet bolig og daghjem
  Sagsid.: 20/861

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for plejebolig, ældre- og handicapegnet bolig og daghjem som på Social-, Sundheds- og Arbejdsudvalgets møde den 30. marts 2020 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for plejebolig efter Lov om Almene Boliger §5 og Servicelovens §192a.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger efter Lov om boliger for ældre og personer med handicap §17 og Lov om almene boliger §§54, 57 og 58a.

  3.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for daghjem efter Lov om Social Service §79.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalgene forelægges kvalitetsstandarder for plejebolig, ældre- og handicapegnede boliger og daghjem til endelig godkendelse.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder, men det er fortsat administrationens vurdering, at kvalitetsstandarderne bidager til en styrket faglighed og en bedre forventningsafstemning med borgerne.

  I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særligt fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarder for plejebolig og ældre- og handicapegnede boliger:

  Kvalitetsstandarden for plejebolig blev senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 20. juni 2019.

  Kvalitetsstandarden for ældre- og handicapegnede boliger har ikke været revideret siden 2016.

  Udvalget forelægges kvalitetsstandarderne, da der er foretaget sproglige tilpasninger og tilføjelser, som skal sikre at kvalitetsstandarden lever op til ovenstående princip om et enkelt sprog og en præcis beskrivelse af ydelserne, samt sikre en ensartethed i forhold til de resterende kvalitetsstandarder på Sundheds- og Omsorgsområdet. Disse vil løbende blive samlet i et katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og serviceniveau på området.

  Kvalitetsstandard for daghjem:

  Kvalitetsstandarden for daghjem blev senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 20. juni 2019.

  På baggrund af udvalgets drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen på sektor 7 på udvalgsmødet den 3. februar 2020, indeholder udkastet til den reviderede kvalitetsstandard for daghjem følgende ændring:

  • Daghjem målrettes hjemmeboende borgere. Det betyder, at de 15 pladser målrettet beboere på Omsorgscentret Enggården nedlægges, da disse ikke har tilstrækkelig gavn af tilbuddet.

  Derudover er der også her foretaget sproglige tilpasninger.

  Høringssvar:
  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 30. marts 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne med forslag om ovenstående ændringer blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag (bilag 7, 8 og 9).

  Ældrerådets indstilling til kvalitetsstandard for daghjem er indarbejdet og fremgår af kvalitetsstandarden (bilag 5-6).

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Lov om boliger for ældre og personer med handicap §17

  Lov om almene boliger §§5, 54, 57 og 58a

  Lov om social service §192a

  Lov om social service §79

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 16
  Tillæg til kvalitetsrapporten
  Sagsid.: 19/4691

  RESUMÉ:

  Der er udstedt nye bekendtgørelser for, hvad kvalitetsrapporter i folkeskolen skal indeholde, og forvaltningen har i samarbejde med skolelederne derfor udarbejdet en tillægsrapport. Udvalget skal tage stilling til om tillæg til kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen 2018/2019 skal godkendes, efter de har været i høring hos skolebestyrelserne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender tillægget til kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen og anbefaler kvalitetsrapporterne over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet informerede den 17. marts 2020 Dragør Kommune om, at der er udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapport i folkeskolen, som følge af en ændring i folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019). Den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen trådte i kraft den 18. marts 2020.

  Forvaltningen har derfor i samarbejde med skolelederne udarbejdet vedlagte tillæg til den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. april 2020. I tillægget er følgende nye oplysninger:

  1) Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver.

  2) Skolernes planlagte ændringer i skoleugens længe i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d. samt den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20.

  3) Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Samt anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen. Hvis midlerne udmøntes i skoleåret 2020/21, skal oplysningerne dog først indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22.

  Læs om den nye bekendtgørelse i sin fulde længde i ’Tillæg til kvalitetsrapporten’ (vedhæftet).

  Vedlagt er ligeledes vedlagt høringssvar af skolebestyrelserne, der grundet den sene bekendtgørelse, har haft en høringsperiode fra d. 2. – 27. april 2020. Der er d. 27. april modtaget ét høringssvar fra Nordstrandskolen.

  Fristen for vedtagelsen af den kvalitetsrapport, der udarbejdes i indeværende skoleår, blev først ændret fra den 31. marts til den 1. juni 2020 på grund af bekendtgørelsens sene udstedelse. Undervisningsministeriet har siden hen, den 10. april, givet yderligere besked om, at fristen for vedtagelsen er udskudt til den 1. oktober 2020.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen af 13/03/2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høringsperiode for skolebestyrelserne var d. 2. - 27. april 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. maj 2020

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020

  Bilag

 • 17
  Udpegning til Økonomiudvalget/fagudvalg og forhøjelse af vederlag
  Sagsid.: 20/1249

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler udpegning af medlemmer til Økonomiudvalget og de fire stående udvalg som nu alle består af syv medlemmer hver. Endvidere skal der tages stilling til ændring af vederlaget for udvalgsmedlemmer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at de konkrete udpegninger tages til efterretning,
  2. at vederlaget for udvalgsmedlemmer stiger fra 1.806 kr. til 2.300 kr. om måneden,
  3. at ændringerne træder i kraft fra den. 1. juni 2020.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra C til ad 2:

  C gr. foreslår at honorarer ikke stiger.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i den politiske aftale mellem de fire partier A, O, T og V ændres kommunens styrelsesvedtægt således, at antallet af medlemmer i

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget mindskes fra ni medlemmer til syv medlemmer. Det er endvidere et led i aftalen, at udvalgsvederlaget stiger fra 1.806 kr. om måneden til 2.300 kr. om måneden.

  Ved nedsættelse af medlemstallet i de stående udvalg skal der, såfremt det begæres af blot et enkelt medlem, foretages en omkonstituering af alle de stående udvalg med ny samlet opgørelse af pladserne. Efter styrelsesloven skal der ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg foretages samme gruppeanmeldelse. Dette indebærer, at økonomiudvalget må medinddrages, hvis der på grund af ændringer i de stående udvalg skal ske nyvalg til disse, og der i den anledning anmeldes nye valggrupper.

  En beregning af fordelingen af pladser i de stående udvalg mellem de to valgrupper, viser at valggruppe 1 (A+O+T+V) tildeles 23 pladser og valggruppe 2 (C) tildeles fem pladser.

  Fordelingen af medlemmer til de stående udvalg er således:

  SSAU: Nicolaj Bertel Riber, Anne Funk, Ole H. Hansen, Kim Dupont, Peter Læssøe, Katrine Tholstrup og Martin Wood Pedersen.

  SU: Annette Nyvang, Kim Dupont, Ann Harnek, Lisbeth Dam Larsen, Helle Barth, Anne Funk og Martin Wood Pedersen.

  BFKU: Lisbeth Dam Larsen, Helle Barth, Anne Funk, Kim Dupont, Annette Nyvang, Ann Harnek og Katrine Tholstrup.

  BEPU: Morten Dreyer, Ole H. Hansen, Annette Nyvang, Ebbe Kyrø, Helle Barth, Anne Funk og Kenneth Gøtterup.

  En beregning af pladserne til Økonomiudvalget medfører at valggruppe 1 tildeles seks pladser og valggruppe 2 tildeles en plads. Fordelingen er således:

  ØU: Eik Dahl Bidstrup, Peter Læssøe, Nicolaj Bertel Riber, Ole H. Hansen, Ebbe Kyrø, Morten Dreyer og Kenneth Gøtterup.

  Uanset at det er valggrupperne, der foretager udpegningen af medlemmer til Økonomiudvalget og de stående udvalg, er det den samlede kommunalbestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem efter styrelseslovens § 29, stk. 2-5, er afskåret fra medlemskab af udvalget.

  Bestemmelsen er citeret under love/regler og omhandler generel inhabilitet. For udvalgsposter gælder, at den øverste chef for området, dennes stedfortræder og andre ansatte med ledende administrative funktioner er udelukket fra det pågældende udvalg. Det afgørende vil være om den ansatte har et dagligt ledelsesansvar og selvstændigt leder et personale.

  En politiker kan også være udelukket fra bestemte udvalgsposter på grund af ægtefællens eller samleverens ansættelse i kommunen.

  Administrationen har ikke kendskab til forhold der udelukker de konkrete udpegninger.

  Ændringerne træder i kraft fra 1. juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 29

  Stk. 2. Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for

  a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og

  b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

  Stk. 3. Medlemskab af økonomiudvalget er udelukket for

  a) ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som varetager administrationen af de sagområder, der i medfør af § 18, stk. 3, og kapitel V er henlagt under økonomiudvalget,

  b) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre forvaltningsområder, som forestås af økonomiudvalget, og

  c) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde.

  Stk. 4. Ingen, der er ansat i kommunen, kan være medlem af magistraten, jf. § 64, eller formand for et stående udvalg i en kommune, der styres efter reglerne i § 64 a.

  Stk. 5. Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af

  a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget,

  b) økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde,

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

 • 18
  Justering af kommissorium for Strukturprojektet
  Sagsid.: 19/5151

  RESUMÉ:

  ”Strukturprojektet” blev godkendt af Økonomiudvalget den 12. december 2019. Hensigten med Strukturprojektet er at fremstille et katalog med anbefalinger til forslag, der tilsammen indebærer effektiviseringer, besparelser og/eller merindtægter for 12 mio. kr., og en stor del af processen var lagt an på en stor borgerinddragelse jf. bl.a. Demokratiudvalgets anbefalinger. Der blev kun afholdt det første af tre møder, inden Danmark lukkede ned som følge af Corona-krisen. Derfor må projektets kommissorium justeres, fordi forudsætningerne så dramatisk blev ændret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender justeringen af kommissoriet for strukturprojektet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Forslag fra AOTV:

  Arbejdet i det eksisterende strukturprojekt fortsætter og overgår organisatorisk til §17,4 udvalg for ”Strukturel genopretning”.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Kommissorium for Strukturprojektet” blev godkendt af Økonomiudvalget den 12. december 2019. Neden for er citeret enkelte, centrale passager fra kommissoriet:

  ”Resultater

  Anbefalinger til økonomisk råderum på 12 mio. kr.

  Strukturprojektet skal fremlægge et katalog med anbefalinger til forslag, der tilsammen indebærer effektiviseringer, besparelser og/eller merindtægter for 12 mio. kr. … Såfremt der ikke fremkommer tilstrækkeligt med nye ideer vil administrationen som del af anbefalingerne fremlægge andre handlemuligheder i forhold til at imødekomme kravet om budgetreduktion fra 2021. Der kan eksempelvis være tale om tidligere fremsatte budgetforslag, servicereduktioner eller merindtægter.

  Aktiviteter og metode

  Strukturprojektets kerneaktiviteter er tre stormøder i projektperioden.

  Foreløbig tidsplan

  De tre stormøder skal afholdes i perioden januar-april 2020. Herefter opsamler og sammenstiller administrationen strukturprojektets anbefalinger i maj måned. Anbefalingerne drøftes på fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni, hvor anbefalinger også skal godkendes inden de indgår i budgetprocessen for 2021-2024 som bilag til budgetmappen, der udsendes i august.”

  På grund af Coronakrisen og nedlukningen af Danmark har det ikke været muligt at afholde de to sidste ud af de tre store borgermøder, der er nævnt under ”Aktiviteter og metode”, der fra starten af var omdrejningspunktet i idegenereringen. Som en naturlig konsekvens af dette holder den foreløbige tidsplan ikke. Samtidig er den økonomiske situation forværret, hvorfor der skal findes flere millioner end 12 mio. kr. for at få driften i balance. De 12 mio.kr. skal således forbindes tættere til de de strukturelle forslag til analyser, der er tiltrådt i Kommunalbestyrelsen ifm. det nye, vedtagne b2020.

  Konsekvensen af dette er, at kommissoriet må justeres på alle tre ovennævnte områder, 1) resultater, 2) aktiviteter og metode samt 3) foreløbig tidsplan, for at strukturprojektet skal kunne gennemføres på et vedtaget grundlag og leve op til sin oprindelige hensigt med at medvirke til at skabe en økonomi i balance. Herunder opstilles forslag til justeringer i de tre centrale passager af kommissoriet. Hvis Økonomiudvalget tiltræder administrationens anbefaling vedr. de tre justeringer, vil kommissoriet efterfølgende blive konsekvensrettet og fremlagt for ØU til fornyet godkendelse.

  1)

  Genopretningen af en drift i balance har højeste prioritet. En del af genopretningen skal ske ved at finde 12 mio. kr. ved hjælp af Strukturprojektet i hhv. besparelser eller indtægter, for at budget 2021 kan balancere. Det indstilles, at Strukturprojektets anbefalinger til Økonomiudvalget dannes på baggrund af de strukturelle analyser, der er vedtaget sat i gang ifm. budgetforhandlingerne i april 2020. Denne justering kan opnås ved at omskrive de to første linjer i afsnittet ”Resultater” til: ”Strukturprojektet bidrager til et genopretningskatalog med anbefalinger til forslag, der tilsammen indebærer effektiviseringer, besparelser og/eller merindtægter for 12 mio. kr. til budgetforhandlingerne for b2021 jf. den normale budgetproces. (Ændringer med kursiv).

  2)

  Det bliver ikke muligt inden sommer 2020 at afholde fysiske møder med et stort antal borgere. Ideen med et databaseret beslutningsgrundlag på baggrund af borgernes samlede stemme og relationerne i meningerne er god og kan sagtens genoptages, når genåbningen af Danmark tillader det. For at bevare borgernes stemme i projektet, er det muligt at lave digitale dataopsamlinger, ligesom det fx har været praktiseret i det spændende kystsikringsprojekt. Det anbefales derfor, at metodikken som hidtidigt skitseret omformes til online tilkendegivelser om de til formålet bedst egnede af de strukturelle analysers resultater efter nærmere aftale i Økonomiudvalget. De enkle spareforslag kan dels kommenteres og dels suppleres med gode ideer.

  Hvis økonomiudvalget tiltræder indstillingen, kan der til de næste Økonomiudvalgsmøder udarbejdes en plan for indhentningen af borgernes digitale meningstilkendegivelser og gode ideer jf. det perspektiv, der var tillagt det oprindelige Strukturprojekt.

  3)

  En ny konstituering og et justeret b2020 gør maj - august måneder til et oplagt tidsrum at kommunikere inden for. Dels vil der så være et overblik over det eksisterende budget og effekter af dette, og dels vil der være større klarhed over, hvad der skal findes af besparelser mm. for at få b2021 ff. i balance. Forslag til økonomiske justeringer og indblik i budgetforhandlingsperspektivet for næste år, kan være gode afsæt dels for borgernes meningstilkendegivelser, og dels motivation for at komme med gode ideer.

  Metoden til opsamling af data, ideer og meninger, skal ved vedtagelse af kommissorieændringerne udarbejdes og forelægges økonomiudvalget i juni måned.

  Hvis ovenstående gennemføres som et justeret Strukturprojekt, kan det stadig bidrage væsentligt til at genskabe driftsbalancen og samtidig skabe borgerinddragelse som oprindelig tiltænkt. Det hed således i det oprindelige kommissoriums formål:

  ”Formål

  Der er to formål med strukturprojektet:

  A. at skabe et økonomisk råderum for kommunalbestyrelsen

  B. at mobilisere og involvere repræsentanter for kommunens medarbejdere samt brugerbestyrelser og råd/nævn i at finde det økonomiske råderum.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 100.000 kr. i budget 2020 til evt. ekstern bistand. Anvendelse af disse midler anvises i givent fald i projektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Bilag

 • 19
  Ny ferielov og konsekvenser heraf
  Sagsid.: 20/1518

  RESUMÉ:

  Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Feriepenge som er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og udbetales, når medarbejdere har ret til folkepension.

  Årsagen til indefrysningen og den sene betaling til medarbejderen er primært kommunens likviditet, da kommunen i overgangsåret ellers ville komme til at betale dobbelt ferie til alle medarbejdere. Da mange kommuner ikke har likviditeten til dette, har man lavet ordningen så kommunen kan indbetale det skyldige feriebeløb over en del år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning,

  2. at Økonomiudvalget godkender afregningsmodel 3, således at Dragør Kommune løbede afregner feriepengeforpligtigelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Sagen udsættes til ØU i juni 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ad 1:

  For at efterkomme EU’s regler har Folketinget vedtaget en ny ferielov. KL og Forhandlingsfællesskabet har efterfølgende indgået en ny ferieaftale, som implementerer loven i kommunerne. Der er endvidere besluttet en overgangsordning, som håndterer overgangen fra forskudt optjening og afvikling af ferie, til den nye samtidighedsferie.

  Overgangsordningen medfører bl.a. at ferie optjent i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 indefryses i en fond. Dette er for at medarbejderne ikke ved den nye ferielovs ikrafttrædelse vil stå med en uhensigtsmæssig ”dobbelt” ferieoptjening.

  Af alle medarbejdernes feriepligtige løn i indefrysningsperioden skal opgøres 12,5 %. Oplysninger pr. medarbejder overdrages endeligt til Fonden ultimo 2020, og midlerne kan udbetales fra fonden, når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet, dog tidligst i oktober 2021.

  Ad 2:

  På nuværende tidspunkt anslås det, at Dragør Kommune vil ende med en samlet opgjort sum på omkring 40 mio. kroner for indefrysningsperioden.

  Der er 3 modeller for afregning med fonden:

  1. Fonden opkræver 1 gang hvert år et beløb svarende til hvad fonden har udbetalt, indtil alle de indefrosne midler er udbetalt. Dette vil pågå i ca. 50 år frem.

  2. Kommunen afregner hele beløbet til fonden på en gang.

  3. En kombination af 1 og 2. Kommunen overfører beløbet løbende med et antal CPR numre pr. år og betaler samtidig årligt for de udbetalinger, som kommunen fortsat selv administrerer.

  Uagtet hvilken model der vælges, skal der hvert år afregnes et administrationsgebyr til fonden på ca. 27.000 kr.

  I den tid Dragør Kommune selv administrerer de indefrosne midler, skal kommunen tillægge midlerne en årlig indeksering, som årligt fastsættes af beskæftigelsesministeren. Det er oplyst at midlerne indekseres med 2,4 pct., som følge af lønudviklingen på det samlede arbejdsmarked. Dette er markant over markedsrenten pt., som ligger på ca. 0 pct. (nul). Udgiften til indekseringen skal betales af Dragør Kommune.

  Den første opkrævning forfalder i juli 2021.

  Vælges model 1 eller 3 skal kommunen hvert år inden 31. august bekræfte, at den ønsker at beholde midlerne. Sker der ikke en bekræftelse, heller ikke ved rykker, vil alle midlerne blive opkrævet på én gang.

  De indefrosne midler er undtaget fra servicerammen.

  Den opgjorte sum for 2019, som dækker perioden 1.9.2019 til 31.12.2019, udgør ca. 13.350.000 mio.kr. og indføres i regnskab 2019 som en gæld.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi ved de tre modeller:

  1. Udgiften til de indefrosne midler, som endnu ikke er blevet udbetalt forøges hvert år med procentindekseringen hen over de næste 50 år.

  2. Dragør Kommune afregner hele beløbet på 40 millioner inden juli 2021.

  3. Udgiften til de indefrosne midler mindskes hver gang en medarbejder fratræder sin stilling i kommunen og afregnes til fonden, og resterende midler forøges med procentindekseringen. Udgiften afholdes af den afdeling, hvorfra medarbejderen fratræder sin stilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

 • 20
  Status sygefravær 1. kvartal til ØU
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter 1. kvartal 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status på sygefravær for 1. kvartal 2020 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sygefraværet i 1. kvartal 2020 er samlet set på niveau med 1. kvartal 2019 med 3,3 dage per medarbejder svarende til 4,7 procent.

  Sundhed og Omsorg har et flot fald på 1,3 dage per medarbejder i årets 1. kvartal. Hjemmeplejelederen Ann-Kathrine Diekmann fortæller, at faldet blandt andet skyldes stabil ledelse, hvor der er fokus på sygefravær og medarbejderinddragelse, samt at få skabt en fælles kultur, som er loyal over for organisationen.

  Både Plan og Teknik samt Børn og Pædagogik har en stigning i 1. kvartal 2020 sammenholdt med 1. kvartal 2019. På området Plan og Teknik har der være en række langtidssygemeldinger, som administrationen har en plan for. Der har endvidere været en del korttidsfravær. På området Børn og Pædagogik har der også været en række langtidssygemeldte i 2020, samt flere medarbejdere på nedsat tjeneste, som er på vej tilbage på arbejde igen. 

  Status på medarbejdere i karantæne eller med sygdom pga. COVID-19

  Der er pt. 51 medarbejdere, som er eller har været fraværende, som følge af enten COVID-19 symptomer, sygdom eller karantæne siden marts 2020.

  De 51 medarbejdere figurerer ikke i sygefraværstallene, da de er registreret som ”tjenestefri med løn”. Årsagen til det er, at der skal kunne trækkes lister over, hvor mange som er syge med eller i karantæne som følge af COVID-19 med henblik på refusion fra første fraværsdag.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Bilag

 • 21
  Øresunds Alle 67 - lovliggørelse (lukket)
  Sagsid.: 19/3672
 • 22
  Salg af Jægervej 30 (lukket)
  Sagsid.: 19/2156
 • 23
  Salg af Høgevænget 5-7 (lukket)
  Sagsid.: 19/2122
 • 24
  Forslag fra V - Tilladelse til opstilling af bistader
  Sagsid.: 20/1465

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  ØU indstiller til KB, at der gives tilladelse til opstilling af bistader.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i en mail af 1. maj 2020 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Den lokale afdeling af Lions ønsker tilladelse til at opstille 2 bistader på blomsterengen i Søvang.

  Det drejer sig om to bistader og med tiden - når 6. klasserne kommer i skole igen - også et insekthotel. Det er aftalt med skolernes naturfaglige udvalg, at det skal være et projekt for 6. klassetrin at lave insekthotellet og at det også efterfølgende er 6. klasserne der skal på besøg ved staderne.

  Der er INGEN udgifter for Dragør Kommune ved dette projekt - hverken nu eller på sigt.

  Desuden spiller både med opsætning af bistader fint med ønsker om at Dragør bliver en bivenlig kommune, og med naturfagsstrategien.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

 • 25
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Kommunaldirektørende orienterede om henvendelse fra Social- og Indenrigsministeriet om det forpligtende samarbejde.

  Borgmesteren informerede om arbejdet i tænketanken vedrørende lufthavnen.

  Stabschefen orienterede forventet merforbrug på kommunalbestyrelsens budget.

 • 26
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Morten Dreyer (O) spurgte til revision af lejevilkår for jordarealer.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på renserigrunden.