Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 08:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Annette Nyvang (T) deltog i steder for Peter Læssøe (T)
 • 1
  Godkendelse af administrativ organisationsændring
  Sagsid.: 20/1144

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget godkendte den 25. maj at sende forslag til administrativ organisationsændring i høring hos HMU og CMU Forvaltning Dragør Kommune. Høringen er er fastsat fra den 26. maj til den 8. juni. Denne sag er Økonomiudvalgets godkendelse af administrativ organisationsændring på baggrund af høringssvarene. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender administrativ organisationsændring, hvor afdelingschefstillingerne for henholdsvis IT og Digitalisering samt Økonomi nedlægges.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2020

  C fremsætter ændringsforslag til hovedforslaget:

  C gr. foreslår, at stillingen som digitaliseringschef ikke genbesættes, samt at økonomichefstillingen opretholdes.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Faldet.

  Indstillingen:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr ønsker at opretholde økonomichefstillingen. Kommunens nuværende økonomiske situation kræver, at der er en daglig chef for økonomiafdelingen og finder det ikke forsvarligt at nedskalere på ressourcerne til sikker økonomiopfølgning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 30. april 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal arbejde med en række strukturelle analyser. Formålet med de strukturelle analyser er at levere forslag til at skabe et budget i balance for budget 2021-2024, samt at undersøge om vi i Dragør Kommune kan gøre tingene smartere med henblik på at styrke den faglige kvalitet i organisationen. En af de strukturelle analyser omhandler ledelse, og for at understøtte et budget i balance, er det nødvendigt også at undersøge muligheden for at reducere i afdelingschef- og direktionsniveauet.

  Direktionen har i opstarten af analysen valgt at den strukturelle analyse om ledelse skal deles i to: 1) En analyse om niveauet for afdelingschefer og direktører. 2) En analyse om de øvrige ledelseslag.

  Nærværende sag omhandler del 1 vedrørende afdelingschefer og direktører.

  Baggrund

  Dragør Kommune står i en økonomisk svær situation med budgetoverskridelser igennem flere år og med en lav likviditet. Situationen skal håndteres ved hjælp af stram økonomistyring, men også med de nødvendige reduktioner i budgetter.

  Direktionen vurderer, at hvis der skal reduceres af ledelse på afdelingschefniveau, så skal det foregå på stabsområdet. Det hænger desuden sammen med at kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune gennem politikker og politiske tilkendegivelser ønsker en kommune med borgeren i centrum. 

  I dag er der tre afdelingschefstillinger på stabsområdet:

  · Stabschef - Borgmestersekretariat og Personale

  · It- og digitaliseringschef

  · Økonomichef

  Stabschefstillingen for Borgmestersekretariat og Personale har en faglig bredde i form af opgaveløsninger inden for forskellige typer af opgaver. Med et reduceret antal afdelingschefer vil der netop være behov for, at alle afdelingschefer har en bredde i deres opgaveportefølje.

  De øvrige afdelingschefstillinger på stabsområdet - IT og Digitalisering samt Økonomi – har ikke samme faglige bredde. Opgaverne der løses på de områder har karakterer af at være af mere monofaglig karakter. På den baggrund vurderes det at være mindst indgribende, at nedlægge disse stillinger.

  Den nye administrative organisering

  IT og Digitalisering og Økonomi nedlægges som selvstændige chefområder, for i stedet at blive lagt ind under direktionens portefølje. Ændringen vil ikke medføre en ændret prioritering af disse områder. Der vil således fortsat være fokus på en øget digitalisering og en stram økonomistyring.

  For at fordele opgaveporteføljen på direktionen i henhold til kompetencer og tyngde, vil IT og Digitalisering fremover høre under direktør Asger Villemoes Nielsen.

  For at sætte det nødvendige fokus på økonomi og økonomistyringen placeres Økonomiafdelingen direkte under kommunaldirektør Henrik Harder.

  Organiseringen af de to afdelinger i forhold til ressourcer og teamledelse afhænger af og afventer resultaterne af de strukturelle analyser til efterårets budgetproces 2021-2024.

  Direktionen

  Direktionens organisering bliver fremover:

  · Kommunaldirektør Henrik Harder:

  o Økonomiafdeling med direkte ledelse.

  o Borgmestersekretariat og Personale (stabschef Amalie Sommer).

  o Sundhed og Omsorg (afdelingschef Tina Roikjer Køtter). 

  · Direktør Asger Villemoes Nielsen:

  o IT og Digitalisering med direkte ledelse.

  o Børn, Skole og Kultur (afdelingschef Rasmus Johnsen).

  · Direktør Mads Leth-Petersen:

  o Plan og Teknik (afdelingschef Jesper Horn Larsen).

  o Borger og Social (afdelingschef Flemming Bøchmann Andersen).

  Høringssvar

  Der er modtaget høringssvar fra HMU og CMU Forvaltning (vedlagt).

  Høringssvarene peger bl.a. på, at der ønskes fokus på arbejdsmiljøet i både overgangen til ny organisering og efterfølgende, samt at der både politisk og ledelsesmæssigt er opmærksomhed på prioritering af opgaver med henblik på, at afdelingscheferne også har løst konkrete opgaver og sikret faglig retning for områderne. 

  Direktionen tilkendegiver, at arbejdsmiljø og daglig ledelse er af høj betydning og vil blive prioriteret i den videre proces og til daglig.

  LOVE/REGLER:

  Delegationsplanen for Dragør Kommune fra november 2019 siger at administrationen indstiller og Økonomiudvalget beslutter vedrørende:

  1. Større ændringer i organisationsstrukturen forstået som oprettelse/nedlæggelse af afdelinger i forvaltningen.
  2. Oprettelse og nedlæggelse af chefstillinger og direktørstillinger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Reduktion af afdelingschefer, som foreslået i denne sag, vil medføre afskedigelser af en afdelingschef. Afdelingschefstillingen for IT og Digitalisering er vakant fra den 01. juni 2020. Denne stilling bliver ikke genopslået, men nedlagt.

  Provenuet fra reducerede lønudgifter til afdelingschefer indgår i den samlede strukturelle analyse for ledelse til budgetproces 2021-2024.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring i organisationen er foregået fra den 26.maj 2020 til den 08.juni 2020 i HMU og CMU Forvaltning, som er de MED-udvalg den nye administrative organisering får særlig betydning for.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 11. juni 2020.

  Bilag

 • 2
  Tang på mormorstranden
  Sagsid.: 20/1446

  RESUMÉ:

  I forlængelse af ØU’s beslutning den 19. maj 2020 om en forsøgsordning for fjernelse af tang fra Mormorstranden skal der, på grund af et forhøjet indhold af cadmium tages stilling til bortskaffelse inkl. finansiering.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at tangen fra Mormorstranden fjernes vha. entreprenør og bortskaffes til Solum Gruppen i Roskilde, der modtager affald m.v. og producerer kompost, vækstmidler m.v.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2020

  AOVT fremsætter suppleringsforslag, herunder godkendelse af indstillingen:

  AOTV præciserer – i forlængelse af den besluttede fjernelse af den eksisterende tang/fedtemøg - at Vej- og Gartner fremadrettet forestår den løbende vedligeholdelse og renholdelse af mormorstranden med brug af eget materiel og om nødvendigt ved leje af materiel - uanset hvilke mængder, der måtte aflejres på mormorstranden.

  AOTV foreslår, at forvaltningen - i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af mormorstranden - søger dispensation fra fredningsbestemmelserne til permanent placering af tangen bagest på mormorstranden, alternativt til midlertidig placering af tangen bagest på mormorstranden med henblik på, at tangen kan afvandes inden bortkørsel.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2020, at der skal gennemføres en forsøgsordning med fjernelse af tang på Mormorstranden.

  Ordningen går kort fortalt ud på, at Dragør Kommune i første omgang skal have fjernet tangen, så stranden igen kan anvendes til badegæster. Herefter skal Dragør Kommune via Vej- og Gartner selv forsøge løbende at vedligeholde stranden – både sommer og vinter. Planen er endvidere, at Dragør Kommune vil forsøge at afsætte tang fra stranden til lokale landmænd, så det kan bruges som jordforbedring.

  Der er etableret kontakt til en lokal landmænd (Seerupgaard), som har vist interesse for at aftage tangen. En forudsætning er, at tangen opfylder de krav, der er gælder for at anvende materiale til jordbrugsformål. Det er baggrunden for at laboratoriet Eurofins og efterfølgende Højvang Laboratorier A/S har foretaget analyser. Resultaterne viser desværre et forhøjet indhold af cadmium, som betyder, at tangen ikke kan anvendes til jordbrugsmæssigt formål, men skal bortskaffes til andet modtageranlæg, som må modtage materialet. Det kan overvejes at afvente resultaterne af yderligere analyser, men det vurderes ikke, at indholdet af cadmium naturligt vil blive reduceret. Mulighederne for at placere tangen bagerst på Mormorstranden, har tidligere været undersøgt og vurderes at være uforenelig med fredningsbestemmelserne.

  Forvaltningen har undersøgt en række muligheder for at afhænde tangen, herunder forskellige modtageranlæg, som har oplyst, at de ikke har mulighed for at modtage eller behandle tang med forhøjet indhold af cadmium.

  Såfremt den beskrevne løsning med fjernelse og bortskaffelse til Solum vælges, vil Vej- og Gartner, som besluttet af ØU den 1. maj, forestå det løbende vedligehold og som beskrevet gennemføre den tidligere besluttede forsøgsordning, idet der tages forbehold for enkelt hændelser, hvor meget store mængder tang igen blæser ind på stranden.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

  Miljøbeskyttelseslovens § 19

  Fredningen vedrører: Kystområdet Sydamager

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostningerne forbundet med den beskrevne løsning vurderes at være i størrelsesordenen 600.000 kr. Udgifterne finansieres inden for den ramme, der er besluttet den 19. maj. 2020, og restfinansiering på ca. 200.000 kr. finansieres gennem omprioritering på området (mindre renovering af regnvandskloak).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 11. juni 2020.