Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 6. august 2020 kl. 18:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Ann Harnek (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Vedrørende ansøgning om særtilkskud, skattejusteringer og lån
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  I indstillingen giver administrationen forslag vedr. mulighed for ansøgning om særtilskud til vanskelig stillede kommuner, ansøgning om lånepuljer samt brug af ramme til skatteforhøjelser i henhold til Social- og Indenrigsministeriets udmeldte tidsfrister for samme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

   

  1. at Dragør Kommune ansøger særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner,
    
  2. at Dragør Kommune ikke ansøger om lånepuljer for 2021,

   

  1. at Kommunalbestyrelsen drøfter mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser, og beslutter om Dragør Kommune skal gøre brug heraf eller ej.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 06-08-2020

  Ad 1.

  Anbefales over for KB

   

  Ad 2

  Ændringsforslag fra AOT: Dragør Kommune ønsker at bevare ansøgningsmuligheden til lånepuljen, og ØU indstiller til KB, at den endelige beslutning om ansøgningen uddelegeres til ØU på et ekstraordinært ØU-teamsmøde mandag den 10. august kl. 9

   

  For stemte:   5 (A+O+T)

  Imod stemte: 2 (C+V)

  Undlod at stemme: 

   

  Anbefales over for KB

   

  Ad 3

  For stemte:   5 (A+O+T)

  Imod stemte: 2 (C+V)

  Undlod at stemme: 

   

  Anbefales over for KB

   

   

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-08-2020

  Ad1

  Godkendt

   

  Ad 2

  Ændringsforslag fra ØU:

  For stemte:   9 (A+O+T)

  Imod stemte: 6 (C+V)

  Undlod at stemme: 

   

  Godkendt

   

  Ad 3

  At Kommunalbestyrelsen ønsker at have mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser, og beslutter om Dragør Kommune skal gøre brug heraf eller ej.

   

  For stemte:   9 (A+O+T)

  Imod stemte: 6 (C+V)

  Undlod at stemme: 

   

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i juli måned fremsendt brev til landets kommuner om rammerne for kommunernes budgetlægning for 2021. Brevet er vedlagt som bilag til denne indstilling. I brevet – side 2 – fremgår en række frister for ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån. I denne indstilling behandles de muligheder, hvor ansøgningsfristen kræver en kommunal ansøgning i august måned – og tilhørende politisk stillingtagen

   

  I forhold til frist for ansøgning om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner - med ansøgningsfrist d. 6. august - indstilles, at Dragør Kommune ansøger herom.

   

  I forhold til frist for ansøgning om lånepuljer for 2021 – med ansøgningsfrist d. 12. august – indstilles, at Dragør Kommune ikke ansøger herom.

   

  I forhold til frist for ansøgning om brug af ramme til skatteforhøjelser – med ansøgningsfrist d. 20. august - indstilles, at Kommunalbestyrelsen drøfter denne mulighed og tager stilling til om Dragør Kommune skal gøre brug heraf – eller ej. Udligningsreformen giver mulighed for at tilpasse indkomstskatten svarende til tabet i udligningsreformen, har kommunen ikke noget tab, vil kommunen være omfattet af risikoen for den vanlige konsekvens og bod ved skatteforhøjelse.

   

  På mødet i Økonomiudvalget d. 6. august håber forvaltningen, at kunne give en foreløbig orientering omkring de forventede konsekvenser for tilskud, udligning og skat udmeldt for Dragør Kommune.

   

  Til orientering vedlægges status pr. likviditet pr. 30. juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 6. august 2020.

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 6. august 2020.

  Bilag

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.: