Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Mandag den 10. august 2020 kl. 09:00

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A). Kenneth Gøtterup (C) og Peter Læssøe (T) deltog ikke i mødet.
 • 1
  Projekter til ansøgning om anlægslåneoptagelse
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. august 2020, at Dragør Kommune skal søge om mulighed for at optage anlægslån. I denne sag skal konkrete anlægsprojekter drøftes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at projekter til optagelsen drøftes

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-08-2020

  Forslag fra A+O+T:

  AOT foreslår, at Dragør Kommune søger lånedispensation fra de tre anlægspuljer med følgende projekter:

   

  Pulje 1 (investeringer med et effektiviseringspotentiale): Nye vinduer på skoler og rådhus – 10 mio.kr.

  Pulje 2 (målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på det borgernære område): Inklusion på skolerne – 10 mio.kr.

  Pulje 3 (det ordinære anlægsområde): Ventilation på Dragør Skole og St. Magleby Skole – 10 mio.kr.

   

  Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde og sende låneansøgninger inden for ovenstående ramme.

   

  For stemte:   4 (A+O+Ebbe Kyrø (T))

  Imod stemte:  1 (V)

  Undlod at stemme:

   

  Godkendt.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) og Peter Læssøe (T) deltog ikke i mødet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i juli måned fremsendt brev til landets kommuner om rammerne for kommunernes budgetlægning for 2021. Brevet er vedlagt som bilag til denne indstilling. Af brevet fremgår det, at Dragør Kommune har mulighed for, at søge nedenstående tre anlægspuljer.

   

  • 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale

  Effektiviseringspotentialet vil blive opgjort som det oplyste driftsbesparelsespotentiale set i forhold til den samlede forventede anlægsudgift til hele investeringen. For at sikre en tilstrækkelig høj låneprocent, vil størrelsen på effektiviseringspotentialet indgå i forbindelse med vurderingen af, om de ansøgte projekter falder inden for puljens formål.

   

  • 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder

  Der er for 2021 aftalt en lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Lånepuljen er tiltænkt vanskeligt stillede kommuner, som har brug for at foretage større strukturelle investeringer. Med investeringer på de borgernære områder forstås udgifter til anlæg inden for følgende områder:

  • Ældreområdet (funktion 0.25.18 i budget- og regnskabssystem for kommuner)
  • Undervisning og kultur (hovedkonto 3 i budget- og regnskabssystem for kommuner). Fx folkeskolen, ungdomsuddannelser, folkebiblioteker, kulturel virksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter eller regional udvikling vedr. uddannelse
  • Sundhedsområdet (hovedkonto 4 i budget- og regnskabssystem for kommuner)
  • Sociale opgaver og beskæftigelse (hovedkonto 5 samt funktion 6.45.53 i budget- og regnskabssystem for kommuner). Fx kommunens sociale opgaver, dagtilbud m.v. og beskæftigelsesindsats, herunder

  jobcentre

   

  • 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde

  Lånepuljen for 2020 på det ordinære anlægsområde vil udgøre 200 mio. kr. Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Der vil ved fordeling af puljen blive lagt vægt på kommunens aktuelle likviditet opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2021, kommunens strukturelle underskud samt størrelsen på kommunens langfristede gæld. Lånepuljen kan anvendes til alle former for kommunale anlægsaktiviteter.

   

   

  På baggrund af beslutning i ØU vedrørende projekter vil administrationen udarbejde låneansøgninger. Ansøgningerne sendes efterfølgende til orientering til Kommunalbestyrelsen.

   

  Frist for ansøgning om lånepuljer for 2021 er d. 12. august.

   

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 10. august 2020.

  Bilag