Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. august 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)
Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)
 • 1
  Status - ejendommen Høgevænget 5-7
  Sagsid.: 19/2122

  RESUMÉ:

  I sagen oplyses aktuel status på drøftelserne med Eventyrhuset samt fremlægges forslag til den umiddelbart videre proces i sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

   

  1. at det meddeles Eventyrhuset at ejendommen ikke kan udlejes på de forudsætninger som Eventyrhuset har oplyst at have.
  2. at kommunen afventer svar fra ministeriet på henvendelsen om dispensation fra støjcirkulæret.
  3. at sagen behandles på ny når der foreligger svar fra ministeriet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Konservative fremsætter ændringsforslag: C gr genfremsætter vores forslag fra udvalgets behandling fra 19. Maj 2020 som er;

   

  At ejendommen udbydes til leje i offentligt udbud inden for de rammer der er fastsat i lokalplanen for anvendelse af ejendommen.

   

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  3 (T+V)

   

  Faldet.

   

  Liste T fremsætter ændringsforslag: Forvaltningen sonderer muligheden for at udleje Hægevænget til udflytterinstitution til en anden kommune.

   

  Godkendt.

   

  Socialdemokratiet fremsætter ændringsforslag: A ønsker at forvaltningen undersøger hvordan der kan gennemføres en aftale om udlejning af Høgevænget som både Dragør Kommune og Eventyrhuset kan acceptere.

   

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  3 (T+V)

   

  Godkendt.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 28. maj 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen:

   

  1. ” at der rettes fornyet henvendelse til ministeriet vedrørende dispensation for byggeri af boliger på Høgevængets børnehave. 
  2. at der sideløbende genoptages en dialog med Eventyrhuset om potentiel udlejning af dele af Høgevængets arealer”.

   

  Brevet til ministeriet blev afsendt den 12. juni 2020 og det er forhåbningen at der vil foreligge et svar senest ultimo 2020.

   

  Administrationen og Eventyrhuset genoptog drøftelserne om leje af ejendommen/ejendommens arealer.

  Eventyrhuset tilkendegav fortsat interesse i at leje, men holdt også fast i de tidligere oplysninger om, at Børneringens Fond ikke støtter den private institution økonomisk så længe der er tale om et lejeforhold, og at Høgevænget som den står i dag er for lille til Eventyrhuset, da der mangler børnekvadratmeter.

   

  En tilbygning er således en nødvendig forudsætning for Eventyrhuset.

  Dragør Kommune kan ikke lovligt forestå tilbygningen da der vil være tale om en økonomisk disposition, foretaget til fordel for én privat erhvervsdrivende.

  Dragør Kommune kan heller ikke lovligt låne den private institution midlerne til en ombygning, og desuden har Dragør Kommune et generelt princip om, at der ikke må foretages private tilbygninger på kommunalt ejede ejendomme.

   

  Eventyrhuset har klart tilkendegivet, ikke at være interesseret i at leje ejendommen uden tilbygningen da de så skal gå ned i normering.

  Dermed synes det ikke muligt at udleje institutionen til Eventyrhuset.

  Administrationen har overvejet om der kunne være mulighed for at sælge en anden institution end Høgevænget (til boligformål) og at sætte Høgevænget i stand til eget brug igen.

  Administrationen vurderer imidlertid at det ikke vil være realistisk rent økonomisk, da Høgevænget allerede i 2017 havde et istandsættelsesbehov på ca. 2.6 mio. kr. Administrationen vurderer at det næppe vil være muligt at opnå et relevant provenu ved salg af en anden institution, da de øvrige institutioner som kunne være på tale er mindre end Høgevænget.

  Administrationen anbefaler derfor at Dragør Kommune indledningsvist afventer svar fra ministeriet på henvendelse om en mulig dispensation fra Støjcirkulæret. Når der forligger svar fra ministeriet fremlægges svaret og sagen med henblik på at der tages beslutning om den videre fremgangsmåde i sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

 • 2
  Blushøjspejderne - godkendelse af brugsretsaftale
  Sagsid.: 20/2814

  RESUMÉ:

  Blushøjspejderne ønsker at opføre en ny spejderhytte på Engvej 3. Der skal tages stilling til de grundlæggende vilkår i en brugsretsaftale.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at vilkårene godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Ændringsforslag fra Socialdemokraterne: Dot 7 – ændres til: hvis aftalen ophører er Dragør Kommune berettiget til enten at forlange hytten bortfjernet eller overtage hytten – begge dele uden omkostninger.  

   

  Dot 8 bortfalder således som konsekvens.

   

  Godkendt.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Blushøjspejderne ønsker at opføre en ny spejderhytte på Engvej 3.

  Engvej 3 er ejet af Dragør Kommune og arealet er fredet.

  Fredningen indebærer blandt andet at placeringen af spejderhytten skal godkendes af Fredningsnævnet og at spejderne ikke i øvrigt må ”indrette sig” synligt på grunden ud over et allerede etableret skur.

  Det er nødvendigt at der indgås en brugsretsaftale med Blushøjspejderne således at brugen af arealet defineres, ligesom brugsretsaftalen rent teknisk fungerer som en fuldmagt der gør det muligt at opføre hytten på kommunal grund.

   

  Administrationen anbefaler følgende vilkår:

  • Brugen af arealet kan ske vederlagsfrit så længe brugen er ikke-kommerciel og anvendelsen er til friluftsaktiviteter/sport/kultur som falder inden for rammerne af spejderbevægelsens sædvanlige aktiviteter.
  • Blushøjspejderne må – under forudsætning af fornøden byggetilladelse – opføre en hytte på grunden.
  • Brug af arealet skal generelt ske med respekt af fredningen.
  • Ansvaret for hytten og arealets vedligeholdelse påhviler Blushøjspejderne.
  • Brugsretsaftalen er uopsigelig i 50 år fra kommunens side, og Blushøjspejderne kan 2 år før udløb rette henvendelse og forhandle om en eventuel forlængelse af uopsigelighedsperioden uden at en forlængelse dog kan garanteres.
  • Såfremt Blushøjspejderne ikke vedligeholder hytten så den fremstår sikker og forsvarlig at bruge kan kommunen – uanset uopsigelighedsperioden – ophæve aftalen og forlange hytten fjernet hvis Blushøjspejderne ikke inden rimelig tid har efterkommet et forudgående skriftligt påkrav om istandsættelse. Det samme gælder hvis benyttelsen af arealet strider mod fredningen.
  • Hvis aftalen ophører som følge af Blushøjspejdernes opsigelse af brugsretsaftalen er Dragør Kommune berettiget til at forlange hytten bortfjernet uden omkostninger for kommunen.
  • Såfremt Blushøjspejderne tilbyder at Dragør Kommune kan overtage hytten, sker en eventuel overtagelse i alle tilfælde omkostningsfrit for kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020

  Bilag

 • 3
  Café Havslapning - ansøgning om opsætning af læskærme
  Sagsid.: 20/2771

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Café Havslapning om tilladelse til opsætning af læskærme ved overdækningen uden for caféen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Café Havslapning får tilladelse til opsætning af læskærmene som ansøgt på betingelse af, at de nedtages såfremt havnemyndighederne beder om det.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  4 (A+T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

   

  Faldet.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Café Havslapning har ansøgt om tilladelse til at opsætte 2 læskærme i plexiglas og trærammer på den overdækning der er uden for caféen jf. bilag 1.

   

  I henhold til lejeaftalen må der ikke foretages ændringer af det lejede uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dragør Kommune som udlejer.

   

  Der ansøges om tilladelse til at have læskærmene opsat i åbningstiden og principielt også uden for åbningstid med mindre havnemyndighederne beder om at de nedtages i lukketiden.

   

  Administrationen anbefaler at caféen får tilladelse til at opsætte skærmene, men at tilladelsen skal være betinget af, at havnemyndighederne – ved konkret behov af hensyn til havnens drift– skal kunne forlange læskærmene nedtaget såvel i åbningstiden som efter lukketid.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Bilag

 • 4
  Dragør Strandhotel - ansøgning om udeservering ved det lille slæbested
  Sagsid.: 20/2772

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Dragør Strandhotel om tilladelse til at foretage udeservering ved det lille slæbested på Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen om at måtte foretage udeservering på et ca. 23 m2 stort areal ved det lille slæbested på havnen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Afslag godkendt.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Strandhotel har – i forbindelse med at der blev ansøgt om tilladelse til udeservering på vej- og gadeareal – også ansøgt Dragør Kommune om tilladelse til, yderligere at etablere udeservering på et areal ved det lille slæbested på Dragør Havn jf. bilag 1.

   

  Ansøger ønsker at opstille borde, stole, blomster og parasoller på et område der er 3.7 meter bredt og 6 meter langt.

   

  Arealet er beliggende på den modsatte side af restauranten og således vil Strandlinjen skulle krydses for at kunne betjene kunderne på arealet ved det lille slæbested. Dette kan potentielt medføre trafikale udfordringer.

   

  Havnemyndighederne oplyser at en placering af udeservering der ikke vil være til fordel for havnedriften, da arealet ligger lige op til bådene. Desuden overvejer havnen at etablere jollepladser på stedet da der generelt er mangel/efterspørgsel på disse.

   

  På ovennævnte baggrund anbefaler administrationen at der gives afslag på ansøgningen.

  Såfremt ansøgningen desuagtet måtte blive imødekommet skal udlejning ske på samme vilkår som de der gælder for øvrige lejere af udeserveringsarealer på Dragør Havn.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Bilag

 • 5
  Fritagelse for betaling af dækningsafgift - Wiedergården 2
  Sagsid.: 20/1257

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om fritagelse for betaling af dækningsafgift på Wiedergården 2 (Aktivitetshuset) samt tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

   

  1. at Dragør Kommune beslutter at tilkendegive at være indstillet på at fritage ejendommen helt for betaling af dækningsafgift fremadrettet forudsat at ansøger frafalder kravet om tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.

   

  1. at sagen sendes til afgørelse i Vurderingsstyrelsen såfremt ansøger ikke frafalder kravet om tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius har på vegne af ejeren af Aktivitetshuset ansøgt om fritagelse for at der betales dækningsafgift på ejendommen og har også ansøgt om tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.

  Aktuelt betales der 170.000 Kr. i dækningsafgift om året.

   

  Dækningsafgift er reguleret i ejendomsbeskatningsloven § 23 A og der er tale om en afgift Kommunalbestyrelsen kan vælge at opkræve for ejendomme der anvendes til følgende formål: kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed.

  Aktivitetshuset anvendes i dag fortrinsvis til aktiviteter der i henhold til lovgivningen og retspraksis på området ikke er dækningsafgiftspligtige – for eksempel motion, undervisning og almindeligt socialt samvær.

   

  De dele der anvendes til kontorfaciliteter for hjemmeplejen (1. salen) og caféen i Aktivitetshuset kan isoleret ses betragtes som dækningsafgiftspligtige.

  Imidlertid viser praksis på området, at der ikke kan opkræves dækningsafgift af aktiviteter (caféen) som må anses at være opstået som en del af/opstået på grund af ”hovedaktiviteten” i ejendommen – altså i den konkrete sag aktivitetshuset.

  Caféen ville formentlig ikke være blevet oprettet hvis ikke Aktivitetshuset eksisterede som tilbud, og derfor vurderer administrationen at caféen ikke kan betragtes som dækningsafgiftspligtig.

  Tilbage er de ca. 830 m2 på 1. salen som anvendes til kontorformål. Denne anvendelse er isoleret set dækningsafgiftspligtig, og hvis en ejendom anvendes både til dækningsafgiftspligtige og dækningsafgiftsfrie formål, betales der som udgangspunkt kun dækningsafgift for den del af ejendommen, der anvendes til dækningsafgiftspligtige formål.

  Hvis mere end halvdelen af forskelsværdien vedrører dækningsafgiftsfrie aktiviteter, anses hele ejendommen dog for at være dækningsafgiftsfri.

   

  Lejemålet er i alt på 3051 m2 og mere end halvdelen af denne anvendes til dækningsafgiftsfrie formål.

  Derfor vurderer administrationen umiddelbart at der er basis for at meddele fuldstændig fritagelse for betaling af dækningsafgift.

  Administrationen anbefaler at ansøger får meddelelse om, at kommunen er sindet at fritage ejendommen for betaling af dækningsafgift på det foreliggende grundlag, hvis ansøger i øvrigt frafalder kravet om tilbagebetaling af allerede betalt dækningsafgift.

  I praksis ses sager som har vedrørt tilbagebetaling af betalt dækningsafgift 3-5 år tilbage i tid.

   

  Såfremt det ikke er muligt at indgå forlig om tilbagebetalingskravet er det administrationens anbefaling at sagen sendes til Vurderingsstyrelsen til afgørelse af spørgsmålet om hel eller delvis fritagelse (vægtning) samt omfanget af tilbagebetalingskravet.

  LOVE/REGLER:

  Ejendomsbeskatningsloven § 23A. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der meddeles fuldstændig fritagelse vil der blive tale om en mindreindtægt på 170.000 Kr. årligt (2020-niveau).

  Et evt. tilbagebetalingskrav kan ikke opgøres præcist på nuværende tidspunkt, da det vil være op til Vurderingsstyrelsen – og i yderste konsekvens domstolene – at afgøre hvor mange år et tilbagebetalingskrav skal omfatte.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 6
  Aftale om brugsret Fælledvej 96
  Sagsid.: 19/5114

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til aftale om brugsret for et areal på Fælledvej 96 hvor Dragør Gymnasterne ønsker at overtage KFUM-spejdernes bygning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at aftalen med Dragør Gymnasterne godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Socialdemokraterne fremsætter ændringsforslag 1:

   

  Med brugsret forstås, at man opfordrer til at indgå brugsaftaler med andre af Dragørs foreninger eller institutioner således, at bygningen og udenoms arealerne så vidt muligt ikke står uudnyttet hen i dagtimer, aftentimer eller over weekenden. 

   

  For stemte:

  5 (A+0+T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

   

  Godkendt.

   

  Socialdemokraterne fremsætter ændringsforslag 2:

   

  Endvidere:  hvis aftalen ophører er Dragør Kommune berettiget til enten at forlange hytten bortfjernet eller overtage hytten – begge dele uden omkostninger.

   

  For stemte:

  6 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

   

   

  Godkendt.

   

  Protokoltilføjelse fra C: C gr finder at forvaltningens indstilling burde følges fuldt og helt. Der har været en god dialog med foreningen, sagen har allerede været trukket for længe og C finder ikke, at der skal stilles yderligere barriere for foreningens virke.

   

  Administrationens indstilling:

  Godkendt.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2020 blev det besluttet, at forvaltningen går i dialog med spejderne for at undersøge mulighederne for at flere foreninger kan gøre brug af hytten/grunden.

   

  Administrationen har været i dialog med både KFUM-spejderne og Dragør Gymnasterne.

   

  Dragør Gymnasterne har meddelt kommunen, at det store lokale i spejderhytten kan lånes ud til eksempelvis en generalforsamling, en vuggestue eller andre der kan mangle et lokale at være i.

   

  Det er dog afgørende for Dragør Gymnasterne, at kontakten og administrationen af dette går direkte gennem Dragør Gymnasterne, så der undgås dobbeltbookinger m.v. 

   

  Administrationen har udarbejdet et nyt udkast til aftale om brugsret med Dragør Gymnasterne. Eneste ændring er i § 2 hvor følgende sætning er tilføjet:

   

  ”Det er en forudsætning for brugsretten til grunden, at andre borgere eller foreninger, efter aftale med Dragør Gymnasterne, kan benytte bygningen”.

   

  På den baggrund skal det anbefales, at den udsendte aftale med Dragør Gymnasterne godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Bilag

 • 7
  Vurdering af markedslejen på grunden Nyby 8
  Sagsid.: 19/3664

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til indhentelse af en vurdering af markedslejen på grunden Nyby 8.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der indhentes en vurdering af markedslejen på grunden Nyby 8.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Borgmesteren fremsætter ændringsforslag: At indstillingen godkendes, under forudsætning af at bygningsejer betaler leje og skatter m.v. først.

   

  Godkendt.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejer af bygningen på grunden Nyby 8 (tidligere renseri) har indgået en betinget salgsaftale på bygningen med en lokal erhvervsdrivende som vil istandsætte bygningen og drive renseri på adressen.

   

  Aftalen er tinget af, at køber kan opnå en tilfredsstillende lejeaftale på grunden med kommunen.

   

  Kommunen er forpligtet til at udleje til markedslejen, som kan udledes enten ved et offentligt udbud eller ved at få en valuar til at vurdere markedslejen.

   

  Ved et offentligt udbud af grunden vil der næppe være flere tilbudsgivere og derfor giver det ikke mening at udbyde grunden for at finde markedslejen i et offentligt udbud.

   

  Det skal derfor anbefales, at administrationen indhenter en vurdering fra en valuar som angiver markedslejen på grunden.

   

  Administrationen vil i forhold til valuaren opstille nogle vilkår der minder om vilkårene for Cafe Espersens lejeaftale på grunden til det nye byggeri på havnen, eksempelvis i forhold til uopsigelig, kontraktperiode, krav om påbegyndelse og færdiggørelse af istandsættelsen, renholdelse af areal om bygning og fremtidig vedligeholdelse af bygningen.

   

  I første omgang skal køber og kommunen dog være enige om lejeniveauet. Vurderingen fra valuaren forelægges Økonomiudvalget i september 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilbud fra valuar fremgår af lukket bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

 • 8
  Tilslutning til udbudsresultat på skole- og behandlingsområdet
  Sagsid.: 20/736

  RESUMÉ:

  Få børn og unge har brug for et skoletilbud, der ikke kan varetages direkte af Dragør Kommune. For at sikre sig bedst mulige tilbud inkl. den rigtige behandling, som samtidig sikrer budgetmæssigt fokus, har Københavns Kommune gennemført et udbud på skole-, behandlingsområdet. Dragør Kommune har sammen med de fleste andre kommuner i Region Hovedstaden været en del af denne proces og er klar til at følge udbuddets resultat.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune følger udbuddet på skole-, behandlingsområdet som det er gennemført af Københavns Kommune.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-08-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  De fleste børn og unge i Dragør kommune er inkluderet i den kommunale folkeskole. Få børn og unge lever med udfordringer, der medfører, at de ikke får det nødvendige udbytte af almenskoletilbuddet. Nogle af disse børn og unge visiteres til forskellige former for skoler. Det handler om henholdsvis specialskoler og skole-, behandlingsskoler. Specialskoler har primært fokus på børn og unge med kognitive udfordringer. Skole-, behandlingsskoler giver tilbud til børn og unge, der har andre problemer med læring. Dette dagsordenspunkt omhandler udelukkende skole-, behandlingstilbud og således ikke specialskoletilbud.

   

  Området med skole-, behandling består primært af private institutioner, hvor udbud og efterspørgsel fastsætter prisniveauet. For at sikre den bedst mulige balance mellem pris og kvalitet har Københavns Kommune i samarbejde med Socialtilsynet og advokatfirmaet Horten gennemført et udbud på området, hvor de har opsat kriterier for såvel pris som kvalitet. Københavns Kommune har gennemført udbuddet sådan at andre kommuner kan tilslutte sig, som resultatet af udbuddet ligger.

   

  Københavns Kommune har gennemført udbuddet med tilbud til samtlige kommuner beliggende i Region Hovedstaden. Der er 17 kommuner, der er gået med i udbuddet. De 17 kommuner er: Allerød, Ballerup, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre. Alle kommuner er gået med og har bidraget ved bl.a. at udføre gennemgang og kvalitetssikring af de skole-, behandlingsskoler, der er beliggende i den enkelte kommune. Da der ikke er skole-, behandlingsskoler med beliggenhed i Dragør Kommune, er der dog ikke gennemført denne proces her.

   

  Udbuddet er den 30. juni 2020 afsluttet og der foreligger aftaler med de skole-, behandlingsskoler, der har søgt og er blevet godkendt.  De skole-, behandlingsskoler som Dragør Kommune aktuelt benytter er blevet en del af udbuddets resultat. Udbuddet tydeliggør prissætningen ved at visitationen kan kategorisere eleverne i tre kategorier alt efter deres udfordringer og behov. Dette vil medføre, at tidligere kontraktforhandlinger ikke længere skal gennemføres på samme måde. Der er forhåndsdefinerede rammer og priser. 

  For enkelte af skolerne har udbudsprocessen medført, at der skal gennemføres opprioritering internt på skole-, behandlingstilbuddet. Det er fx blevet et krav, at de medarbejdere der arbejder som psykologer er uddannede på rette niveau. For flere af skolerne er udbuddet endt med lavere prissætning end tidligere, hvilket kommunerne som kunder naturligvis hilser velkommen.

   

  Udbuddet er gennemført med den klausul, at hver enkel kommune i hver enkel visitation kan vurdere, om der skal benyttes et skole-, behandlingstilbud inden for udbuddet, eller om det prioriteres at benytte en skole, der ikke er en del af udbuddet. Kommunerne får således større og bedre valgmulighed end før. 

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven.

  Serviceloven § 52 stk 3.

  Folkeskoleloven § 20 stk 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2020 og 2021 forventes ingen økonomisk indvirkning, da udbuddet omhandler nye visitationer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og kulturudvalget den 12. august 2020.

  Skoleudvalget den 13. august 2020.

  Økonomiudvalget 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen 27. august 2020.

 • 9
  Særtilskud til plejehjemsbeboere i forbindelse med COVID-19
  Sagsid.: 20/2364

  RESUMÉ:

  Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået to politiske aftaler på ældreområdet i forbindelse med COVID-19. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om særtilskud til Dragør Kommune om fastholdelse af social kontakt og dagsture til plejehjemsbeboere svarende til henholdsvis 300.000 kr. og 120.000 kr. i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

   

  1. at udvalget godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2020 (+/-) 300.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på plejehjem under COVID-19.

   

  1. at udvalget godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2020 (+/-) 120.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til flere dagsture til plejehjemsbeboere.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den aktuelle situation med COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for svækkede ældre, som er særligt sårbare over for COVID-19. For beboere på plejehjem formodes stort set alle at være i øget risiko for COVID-19.

   

  Der har siden marts måned derfor været fastsat landsdækkende midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem og plejeboliger. De nødvendige restriktioner og forandringer i hverdagen har for mange ældre medført ensomhed. I forbindelse med den gradvise genåbning af landet har sundhedsmyndighederne løbende åbnet mere op for at beboere på plejehjem og i plejeboliger igen kan få besøg af pårørende – inde såvel som ude. Besøg af pårørende på såvel ude- og indendørsarealer på Enggården sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

   

  Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået to politiske aftaler på ældreområdet, som indbefatter udmøntning af midler til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

   

  De to politiske aftaler er:

  -         Aftale af 1. maj 2020 om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, hvor der er afsat 100. kr. til kommunerne med henblik på nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19 (bilag 1).

   

  -         Aftale af 19. juni 2020 om sommerpakken, hvor der er afsat 40 mio. kr. i 2020 til kommunerne med henblik på at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret (bilag 2).

   

  Dragør Kommune får særtilskud på 300.000 kr. til aktiviteter eller indkøb, der er igangsat til brug for nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på Enggården under COVID-19. Konkret planlægger Enggården at afvikle en sommerfest for hver afdeling, hvor en til to pårørende også kan deltage. I forbindelse med sommerfesterne vil Cykling uden Alder, Besøgsvennerne mv. blive inviteret til at deltage og der vil blive arrangeret underholdning for beboerne og deres pårørende. Derudover vil midlerne anvendes til leje af midlertidige pavilloner, håndfrie døråbnere mv. med henblik på at sikre hygiejne og at besøg sker på forsvarlig vis.

   

  Dragør Kommune får derudover 120.000 kr. til at arrangere dagsture til plejehjemsbeboerne i løbet af sommeren og efteråret 2020. Konkret planlægger Enggården blandt andet at gennemføre ture til Langelinie, Zoologisk Have og Amager Strandpark. Derudover er der allerede gennemført en tur til Andelsbyen Nyvang i Holbæk.

   

  I forhold til anvendelsen af midlerne planlægges dette i samarbejde med Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, BOP.

   

  Midlerne til Dragør Kommune udbetales via bloktilskuddet den 1. september 2020.

   

  Ved udgangen af 2020 skal Dragør Kommune indsende redegørelser over anvendelsen af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres herom. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udmøntningen af midler til kommunerne sker over bloktilskuddet. Der skal dermed gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2020 (+/-) 300.000 kr. og (+/-) 120.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 10
  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser
  Sagsid.: 20/860

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138 blev på mødet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020 videresendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden forelægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandard for sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

   

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandard på hjemmesygeplejeområdet efter Sundhedslovens §138 til endelig godkendelse (bilag 1).

   

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for dette område, og det har ikke tidligere været gjort i Dragør Kommune. Kvalitetsstandarden følger de lovgivningsmæssige regler på området. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgerne.

   

  Kvalitetsstandarden skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og serviceniveau på sundheds- og omsorgsområdet.

   

  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser

  Åbningen af den nye velfærdsteknologiske sygeplejeklinik på Wiedergården giver mulighed for, at sygeplejeydelser fremover kan leveres i klinikken fremfor i borgers eget hjem.

   

  Kvalitetsstandarden skal derfor understøtte, at borgere i eget hjem, som modtager sygeplejeydelser, i udgangspunktet skal modtage deres behandling i sygeplejeklinikken (herunder f.eks. sårbehandling, øjendrypning, injektion osv.). Herunder også, at borgeren selv skal sørge for befordring til og fra klinikken i forbindelse med behandlingen.

   

  Dette forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på behovet for indkøb af sygeplejeartikler og understøtter mindre køretid og bedre planlægning af borgerettede opgaver i hjemmesygeplejen.

   

  Derudover giver den nye kvalitetsstandard en beskrivelse af de konkrete sygeplejeydelser, som indgår under Sundhedslovens §138 og præciserer, hvis der er særlige forhold ift. indhold, omfang eller egenbetaling, som gør sig gældende for de enkelte ydelser. Eksempelvis gælder det for ydelserne medicinadministration og –dispensering, at afhentning og returnering af medicin på apoteket ikke indgår, hvis der er tale om borgere i eget hjem samt at der er egenbetaling på medicin og doseringsæsker.

   

  I 2019 modtog i alt 433 hjemmeboende borgere sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138. I første kvartal 2020 har 381 hjemmeboende borgere modtaget sygeplejeydelser efter §138. Heraf har 102 udelukkende modtaget §138-ydelser, mens resten også var visiteret til hjælp efter andre paragraffer, f.eks. servicelovens §83.

   

  En andel af borgerne vil fortsat have behov for, at sygeplejeindsatsen leveres i eget hjem. Hvorvidt borgeren er i stand til at modtage behandlingen i sygeplejeklinikken beror altid på en konkret individuel vurdering.

   

  Høringssvar:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 8. juni 2020, at udkast til kvalitetsstandarden blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag 2 og bilag 3).

   

  På baggrund af begge høringssvar har administrationen foretaget en layoutmæssig tilretning af kvalitetsstandarden, så den har samme visuelle udtryk, som de øvrige kvalitetsstandarder inden for sundheds- og omsorgsområdet.

   

  Derudover har administrationen indarbejdet en række af Ældrerådets sproglige bemærkninger til kvalitetsstandarden. Administrationen har tilføjet en henvisning til Dragør Kommunes handicappolitik, som Handicaprådet efterspurgte i deres høringssvar.

   

  I forhold til Handicaprådets bemærkning om kontakt til sygeplejerske inden borger kommer hjem fra sygehus eller genoptræning, er det afhængig af borgers situation. Handicaprådet spørger også ind til de maksimale fem gange for intravanøs medicinsk behandling, som en borger kan tilbydes. Almindeligvis foregår det ikke mere end fem gange i døgnet efter en lægefaglig vurdering.

   

  Den tilrettede kvalitetsstandard fremgår under bilag 1. I bilag 4 er ændringerne i kvalitetsstandarden fremhævet med gul markering. Bilag 5 omfatter den ikke tilrettede kvalitetsstandard, der blev sendt ud til høring.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §138.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  Handicappolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020..

  Bilag

 • 11
  Justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
  Sagsid.: 20/2832

  RESUMÉ:

  Udvalget skal godkende forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 6. november 2019).

   

  Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.

   

  Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

   

  Alle tal i pct

  2020 B-nøgle

  2021 B-nøgle

   

   

   

  Ejerkommuner

   

   

  Albertslund

  1,79

  1,79

  Brøndby

  1,96

  1,96

  Dragør

  1,13

  1,12

  Frederiksberg

  8,33

  8,28

  Glostrup

  1,32

  1,32

  Hvidovre

  2,96

  2,95

  København

  80,31

  80,39

  Rødovre

  2,20

  2,19

   

   

   

  Total

  100

  100

   

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse.

   

  Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

   

  Derfor er det alene grundet en justering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskabs fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser foreligges i denne sag.

  Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2021 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune betaler i 2020 4,15 mio kr. for beredskabet. Ændringen er således marginal.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen 27. august 2020.

 • 12
  Bestillinger for 2021 i det forpligtende samarbejde - Delaftale 6
  Sagsid.: 20/820

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. Beskæftigelse og integration jf. delaftale 6. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2021 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på beskæftigelse og integration - delaftale 6.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. hjælpemiddelområdet og genoptræningsområdet.

   

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2021 til godkendelse.

  Som følge af ny struktur i Tårnby Kommune, hvor der er oprettet et ungecenter, er en række opgaver flyttet fra Jobcenter til Ungecenter. I denne aftale indgår betaling for ungecenter derfor ikke – der vil i stedet blive udarbejdet en betalingsaftale for den del af ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

   

  Aftalen dækker:

  • 9,918 socialrådgiverårsværk
  • 6,202 HK-årsværk
  • 2,641 AC-årsværk
  • ¼ jobcenterleder
  • Teamledelse
  • Faglig koordination
  • Tilsyn = 0,005 HK-årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

   

  Bruttoløn i alt

  9.510.165 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.545.594 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.055.759 kr.

   

  Den tilsvarende beregning for 2020 viste:

   

  Bruttoløn i alt

  9.792.292 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.632.004 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.424.296 kr.

   

  Ud over bestillingen for 2021 som ovenfor beskrevet, må det forventes, at der kan forekomme justeringer af personaleforbruget hen over året som følge af en eventuel fortsættelse af problematikken som følge af coronapandemien. Dette er beskrevet i delaftale seks som:

   

  Såfremt det mod forventning skulle vise sig, at udviklingen i sagsmængden er større end det bestilte/allokerede ressourcer, kontaktes Dragør Kommune for en nærmere afklaring af de økonomiske konsekvenser for meropgaverne.

   

  Generelt tilstræbes større sagsmængde end det bestilte løst vd omprioritering af ressourcerne inden for delaftalen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 13
  Bestillinger for 2021 i det forpligtende samarbejde - Delaftale 5
  Sagsid.: 20/520

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på handicap og psykiatriområdet jf. delaftale 5 - voksenområdet. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2021 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på hjælpemiddelområdet – delaftale 5.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på det sociale voksen handicap- og psykiatriområde.

   

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2021 til godkendelse.

  Delaftale 5 – voksenområdet indeholder to dele, dels en myndighedsdel, dels en del omhandlende bofællesskabet i Wiedergården.

   

  I delaftalen forudsættes det, at der på myndighedsområdet skal bruges 3,623 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,91 socialrådgiverårsværk og 0,713 HK-årsværk.

   

  Myndighedsområdet er opgjort som:

  • 2,91 socialrådgiverårsværk
  • 0,713 HK-årsværk
  • 1/8 afdelingsleder
  • Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,049 årsværk
  • Rapportering 0,073 årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

   

  Dette medfører udgifter til det forpligtende samarbejde på:

  Bruttoløn myndighed

  1.862.846 kr.

  Overhead udgifter myndighed

  508.006 kr.

  Samlet udgift Myndighed

  2.370.852 kr.

   

  Opgangsfællesskabet Wiedergården er opgjort som:

  • 2,5 hjemmevejleder-årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Vikarbudget
  • Overheadudgifter

   

  Bruttoløn Wiedergården

  1.364.675 kr.

  Forsikring mod barsel og langtidssygdom

  68.234 kr.

  vikarbudget

  303.060 kr.

  Overheadudgifter

  181.146 kr.

  Samlet udgift Wiedergården

  1.917.115 kr.

   

  Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

  Samlet udgift Myndighed

  2.370.852 kr.

  Samlet udgift Wiedergården

  1.917.115 kr.

  Samlet udgift DFS aftale 4 - voksen

  4.287.967 kr.

   

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samlet udgift DFS aftale 4 – voksen - 4.287.967 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 14
  § 17 stk. 4-udvalg om klima og kystsikring
  Sagsid.: 20/1942

  RESUMÉ:

  Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-

  udvalg om ”Klima og kystsikring”, udpegning af medlemmer, vederlag til formanden og udgifter til mødeforplejning m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at kommissoriet for udvalget godkendes,
    
  2. at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,
    
  3. at formanden i udvalgets arbejdsperiode ydes et vederlag på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres,
    
  4. at der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,
    
  5. at udvalget selv vælger formanden for udvalget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  C stemmer imod ad 3.

   

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at

  indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om

  klima og kystsikring.

   

  Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at

  de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen

  og kan arbejde bredt med et tema.

   

  Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

   

  Udvalget har til formål at:
   

  1. Skabe dialog om forskellige finansieringsmodeller med henblik på at kunne rådgive kommunalbestyrelsen herom. Udgangspunktet for denne rådgivning er analyser af lovgivningen med fokus på finansieringsmuligheder uden for anlægsloftet.
    
  2. Have fokus på at sikre en fortsat unik sammenhæng mellem by og havn i relation til kystbeskyttelsesprojektet.
    
  3. Undersøge hvorvidt og hvordan der kan skabes synergier mellem kystbeskyttelse og udvikling af havnen, fx udlejning af flere bådpladser samt flere rekreative muligheder for borgerne.
    

  Udvalgets arbejdsperiode begynder den 1. september 2020 og løber i fase 1 frem til den 31. december 2020. Fase 2 begynder den 1. marts 2021 og løber frem til den 30. juni 2021.

   

  I den politiske aftale er det aftalt, at udvalget selv vælger formanden.

   

  I udvalgets arbejdsperiode ydes der et vederlag til formanden på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres. I fase 1 ydes der vederlag for september 2020, oktober 2020, november 2020 og december 2020. I fase 2 ydes der vederlag for marts 2021, april 2021, maj 2021 og juni 2021.

   

  Øvrige deltagere modtager ikke vederlag.

   

  Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til

  mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

   

  På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte

  kommissorium godkendes, at kommunalbestyrelsen udpeger

  medlemmer til udvalget, godkender honoraret til formand og bevilger beløb til mødeforplejning m.v.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift til formandsvederlag udgør 24.000 kr. uden PL-regulering. Udgiften vil føre til et merforbrug i 2020.

   

  Udgiften på de 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. betales over kommunalbestyrelsens budget, hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en regnskabsbemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 15
  § 17 stk. 4-udvalg om infrastruktur
  Sagsid.: 20/1943

  RESUMÉ:

  Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-

  udvalg om ”Infrastruktur”, udpegning af medlemmer, vederlag til formanden og udgifter til mødeforplejning m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at kommissoriet for udvalget godkendes,
    
  2. at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,
    
  3. at formanden i udvalgets arbejdsperiode ydes et vederlag på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres,
    
  4. at der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,
    
  5. at udvalget selv vælger formanden for udvalget.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25-06-2020

  Ændringsforslag fra AOTV

  AOTV foreslår, at perioden for fase 2 ændres fra:

  Eksisterende formulering: ”Fase 2 begynder den 2. august 2021 og løber frem til den 31. oktober 2021.”

  Til ny formulering: ” fase 2 løber fra 1. juni 2021 til 30. juni – ligger stille i juli måned – og slutter med 2 måneder fra 1. august til 30. september 2021”.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  C stemmer imod ad 3.

   

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at

  indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om

  infrastruktur.

   

  Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at

  de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen

  og kan arbejde bredt med et tema.

   

  Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

   

  Infrastrukturudvalget af april 2020 er en fortsættelse af det arbejde, der i henhold til kommissorium af april 2018 blev udført i det tidligere § 17, stk. 4-udvalg.

   

  Udvalget har til formål at fortsætte dialogen og drøftelserne af en række principielle og sammenhængende spørgsmål under den samlede overskrift ”infrastruktur” med fokus på fremtidssikring og mulige forbedringer og optimeringer samt at rådgive BEPU herom.

   

  Udvalgets arbejdsperiode begynder den 1. december 2020 og løber i fase 1 frem til den 31. marts 2021. Fase 2 begynder den 2. august 2021 og løber frem til den 31. oktober 2021.

   

  I den politiske aftale er det aftalt, at udvalget selv vælger formanden.

   

  I udvalgets arbejdsperiode ydes der et vederlag til formanden på 3.000 kr. pr. måned som PL-reguleres. I fase 1 ydes der vederlag for december 2020, januar 2021, februar 2021 og marts 2021. I fase 2 ydes der vederlag for august 2021, september 2021 og oktober 2021.

   

  Øvrige deltagere modtager ikke vederlag.

   

  Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til

  mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

   

  På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte

  kommissorium godkendes, at kommunalbestyrelsen udpeger

  medlemmer til udvalget, godkender honoraret til formand og bevilger beløb til mødeforplejning m.v.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift til formandsvederlag udgør 21.000 kr. uden PL-regulering. Udgiften vil føre til et merforbrug i 2020.

   

  Udgiften på de 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. betales over kommunalbestyrelsens budget, hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en regnskabsbemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 25. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Redegørelse til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende brev om likviditet drøftes.

   

  Der gives status om proces for borgerrådgiver.

   

  Der orienteres om status på ansøgte lån.

   

  Corona-gave til medarbejdere.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).