Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 20. august 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)
Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)
 • 1
  Revisionsberetning vedrørende Regnskab 2019
  Sagsid.: 20/1145

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

   

  1. at årsberetning (revisionsberetning nr. 25) vedrørende regnskabet 2019 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Regnskab 2019 godkendes,

   

  1. at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Indstillingens ad 1 er præciseret: at årsberetning (revisionsberetning nr. 25) vedrørende regnskabet 2019 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Regnskab 2019 godkendes.

   

  Ad 1+2:

   

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 30.april 2020 årsregnskabet 2019 til revisionen. Revisionsberetning blev fremsendt til kommunalbestyrelsen 17. juni 2020.

   

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 719, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

   

  I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

   

  Revisionen har givet anledning til enkelte generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 (opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger)

   

  Det indstilles, at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen godkendes.

   

  Revisionsberetninger til årsregnskabet for 2019, jf. afsnit 1.3.2

   

  Vedr. sagsrevision på sociale områder med statsrefusion (varetaget af Tårnby Jobcenter), jf. afsnit 1.3.2

   

  Det er konstateret af den løbende sagsrevision, at Dragør Kommune fortsat ikke har opnået den ønskede rettidighed på opfølgning i sagerne samt for forelæggelse rehabiliteringsteamet i 2019.

   

  Vi har i lighed med tidligere år konstateret, at der på områderne Uddannelseshjælp, Revalidering, Sygedagpenge og Ledighedsydelse er væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgninger i sagerne, idet der er fejl i halvdelen af de udvalgte sager.

   

  Vi har endvidere i lighed med sidste år på området Jobafklaring konstateret, at forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet ikke sker rettidigt, senest 4 uger fra overgang til jobafklaringsforløbet. Samtlige udvalgte sager til revision i 2019 har været fejlbehæftede. 3 af sagerne ses at være forelagt for rehabiliteringsteamet med henholdsvis 6, 8 eller 10 måneders forsinkelse. Den sidste sag har slet ikke været forelagt for teamet.

   

  Sagsadministrationen på ovennævnte områder er således i væsentligt omfang ikke varetaget i overensstemmelse med lovgivning og de gældende regler.

  Vi er bekendt med, at Tårnby Jobcenter har iværksat tiltag til at imødegå ovennævnte fejl og mangler fremadrettet.

   

  På sygedagpengeområdet har der været personalemæssige udfordringer, som aktuelt er løst, og der forventes derfor fortsat en positiv udvikling med et skærpet fokus på den rettidige opfølgning. Det skærpede fokus indeholder månedlige ledelsestilsyn, 1-1 sagsdrøftelser mellem medarbejder og leder.

   

  Foranlediget af den forenklede beskæftigelsesindsats, er jobcentret i gang med at udvikle nye arbejdsgange for de enkelte målgrupper, hvor det forventes, at ensrettet samtalekadence på tværs af målgrupper, fald i antallet af påkrævede samtaler på sygedagpengeområdet samt jobcenterets mulighed for at tilrettelægge opfølgningen meningsfuldt, vil understøtte den rettidige opfølgning og nedbringe fejlprocenten.

   

  Mødekapaciteten er i foråret 2019 øget i rehabiliteringsteamet, således at der i 2019 har været afholdt 16 ekstra mødedage alene til jobafklaring, og i 2020 er der afsat yderligere mødedage svarende til ca. 15 tider pr. måned. Der forventes derfor en betydelig nedbringelse af fejl på rettidig forelæggelse for rehabiliteringsteamet i 2020.

   

  Det er er dog vores opfattelse, at den øgede mødekapacitet i rehabiliteringsteamet i 2019 ikke har været tilstrækkelig, og det er ikke muligt for os at vurdere, om ekstra mødedage i 2020 dækker det stigende behov for møder i rehabiliteringsteamet.

   

  Vi skal henstille, at kommunalbestyrelsen løbende orienteres om udviklingen i sager og ressourcer i rehabiliteringsteamet, samt at der løbende følges op på de iværksætte initiativer, som er implementeret i tilknytning til de opdaterede aftaler om forpligtende samarbejder, som er indgået med Tårnby Kommune

   

  Dragør Kommunes bemærkning:

   

  Dragør Kommune indgår i løbende tæt dialog med den nye Jobchef i Tårnby Kommune om at opnå rettidighed på opfølgningen i forbindelse med de nævnte områder samt om at sikre rettidighed med forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Der er som beskrevet af revisor iværksat en række konkrete initiativer i Tårnby Kommune. Det er aftalt med den nye

   

  Jobcenterchef i Tårnby, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør.  Dragør Kommune har været være i tæt dialog med Tårnby om behovet for ekstra mødedage i 2020 jævnfør vedlagte notat fra Tårnby.

   

  Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.3.3.

   

  Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

   

  Bemærkningen fremgår af beretning nr. 24 af 25. juni 2015 og omhandler sagsrevision på sociale områder med statsrefusion (varetaget af Tårnby Jobcenter)

   

  Konklusion på opfølgning

   

  Vi har foretaget opfølgning på, hvordan kommunalbestyrelsen har behandlet revisionens bemærkning, og i hvilket omfang, der er truffet beslutninger om tiltag for opfølgning og tilsyn med områderne, der administreres af Tårnby Jobcenter.

   

  Det ses ikke, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om konkrete tiltag i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen. Det er vores opfattelse, at kommunalbestyrelsen altid skal tage konkret stilling til revisionens bemærkninger, samt meddele dette til Ankestyrelsen.

  Dvs. at der burde være taget stilling til konkrete tiltag eller evt. alternativt, at kommunalbestyrelsen vurderer Dragør Kommunes opfølgning og tilsyn på, om området er tilstrækkeligt.

   

  Afdelingschefen for Borger og Social har dog oplyst, at der løbende gennem 2019 er ført tilsyn ved møder og indgåelse af aftaler med jobcentret, som beskrevet i nye samarbejdsaftaler omkring det forpligtende samarbejde, hvilket dog har vist sig ikke at være tilstrækkeligt til, at der er opnået den ønskede rettidighed.

   

  Herudover er aftalerne om det forpligtende samarbejde i efteråret 2019 blevet revurderet for første gang siden 2006. Som en del af revurderingen af aftalerne, er det aftalt, at Tårnby jobcenterchef frem-over deltager i den politiske afrapportering direkte til Dragør Kommunes Sundheds-, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt at Tårnby Jobcenter vil levere månedlige data, der viser udviklingen via nyt fagsystem Momentum.

   

  Med ny chef i Tårnby Jobcenter, og nye muligheder for databaseret styring, vurderer afdelingschefen for Borger og Social, at ledelsestilsynet kan opfylde Dragør Kommunes behov.

   

  Punktet overføres til bemærkning i 2019 – se afsnit 1.3.2.

   

  Dragør Kommunes bemærkning:

   

  Den nye jobcenterchef fra Tårnby har i 2020 deltaget ved to møder i Sundheds- og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henholdsvis den 30. marts 2020 og den 10. august 2020 og har givet udvalget en detaljeret beskrivelse af udviklingen på beskæftigelsesområdet. Det er aftalt med den nye Jobcenterchef i Tårnby, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør. Dragør Kommune har jævnfør vedlagte notat været i tæt dialog med Tårnby om ekstra mødedage i 2020.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 20. august.

   

  Regnskab 2019 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling og i sin endelige form blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 2
  1. behandling af Budget 2021 - 2024
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

   

  1. at budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

   

  1. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger.

   

  1. at administrationen bemyndiges til at korrigere taksterne på dagtilbudsområdet på baggrund af den endelige budgetbeslutning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2020

  Ad 1+2+3:

   

  Anbefales over for KB.

   

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2021-2024 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

   

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2021-2024. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL’s modeller.

   

  Overordnet set giver det tekniske budget 2021-2024 følgende budgetforslag:

   

  Mio. kr. i løbende priser

  2021

  2022

  2023

  2024

  Nettodriftsudgifter

   883,0

   899,7

   918,1

   936,9

  Skatter, tilskud og udligning

  -926,3

  -938,0

  -960,3

  -982,0

  Ordinær drift i alt

  -43,3

  -38,3

  -42,2

  -45,1

  Anlægsudgifter

  21,9

  29,0

  36,2

  15,3

  Skattefinansieret område i alt

  -21,4

  -9,3

  -6,0

  -29,8

  Lån og øvrige finansforskydninger

  19,8

  19,8

  19,9

  19,6

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  -1,5

  10,5

  14,0

  -10,1

  + = udgift / - = indtægt

   

  Samlet set medfører det tekniske budgetforslag en kasseforøgelse på -1,5 mio.kr. i 2021, et kassetræk på 10,5 mio.kr. i 2022, 14,0 mio. kr. i 2023 - og en kasseforøgelse på -10,1 mio. kr. i 2024.

  I forhold til servicerammen og anlægsrammen for 2021, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2021-2024 således:

   

  I mio. kr.

  Teknisk budget

  Mål

  Difference

  Serviceramme

  696,1

  683,3

  12,8

  Anlægsramme

  31,5

  49,2

  -17,7

   

  Servicerammen er korrigeret for ikke indhentede besparelser fra strukturprojektet for 5 mio.kr samt tilbageførsel af 9,6 mio.kr. fra drift til anlæg.

   

  Driftsudgifter

   

  Budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2020 med følgende korrektioner:

   

  • Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

   

  Indtægter

  Budgetforslaget for 2021-2024 er udarbejdet på følgende grundlag:

   

  • Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
  • Uændrede skatteprocenter i forhold til 2020

   

  Anlæg

   

  Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2020-2023 og revideret med følgende ændringer:

   

  • Tilbageførsel af 9,6 mio.kr. fra drift til anlæg (udskudt i forbindelse med Genbesøg 2020)
  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen i 2020

   

  Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2021-2024. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

   

  Den videre proces

   

  Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2021 den 12. december 2019. Tidsfristen for forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er 15. september 2020.

   

  1. behandling:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020

   

  2. behandling:

  Økonomiudvalget den 24. september 2020

  Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020

   

  Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i ØU.

   

  Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner.

  LOVE/REGLER:

  Jf. styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

   

  Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 3 ugers mellemrum og budgetforslaget vedtages senest den 15. oktober.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget er sendt i høring den 14. august 2020 med svarfrist den 28. august 2020. Der er afholdt høringsmøde den 18. august 2020 for alle udvalg og borgere.

   

  Høringssvarene fremsendes på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.