Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 27. august 2020 kl. 21:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Godkendelse af redegørelse vedrørende lav likviditet
  Sagsid.: 20/2993

  RESUMÉ:

  Den 19. august 2020 modtog Dragør Kommune brev fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende lav likviditet i kommunen. Denne sag er en godkendelse af redegørelse til ministeriet.

  INDSTILLING:

  Det indstilles at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til redegørelse til ministeriet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-08-2020

  Suppleringsforslag: Tiltag om ansættelsesstop i vinteren 2020 tilføjes:

   

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

   

  Godkendt.

   

  SAGSFREMSTILLING:

  Af ministeriets brev til Dragør Kommune fremgår det at: ”Ministeriet skal (…) anmode om en redegørelse for kommunens forventede, fremtidige likviditetsudvikling med henblik på at sikre, at der er taget initiativer til at forbedre kommunens likviditetsmæssige udvikling på sigt.”  På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til redegørelse til ministeriet, med præsentation af de tiltag der har været iværksat i Dragør Kommune siden vinteren 2020 og senest med udsendelse af det tekniske budget for 2021-2023.

  LOVE/REGLER:

  § 9, stk. 1 i bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., den såkaldte kassekreditregel. Såfremt en kommune har problemer med overholdelse af kassekreditreglen, har kommunalbestyrelsen pligt til at rette henvendelse til ministeriet herom.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Økonomisk politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. august 2020.

  Bilag

 • 2
  Godkendelse til at sende forslag til organisationsændring i høring
  Sagsid.: 20/2997

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget forelægges sag om forslag til administrativ organisationsændring. Ændringen indeholder nedlæggelse af stillingen afdelingschef for Borger og Social. I denne sag skal ændringen ikke vedtages, men det skal besluttes om forslag til administrativ organisationsændring skal sendes i 13 dages høring. Hvis dette besluttes, skal der endvidere træffes beslutning om den foreslåede tids- og procesplan. Fordi personalesagen ved dagsordenudsendelse endnu ikke er afsluttet er sagen et lukket punkt.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller,

   

  1. at forslag om ny administrativ organisering, indeholdende nedlæggelse af stilling som afdelingschef for Borger og Social, sendes i høring fra d. 28. august til d. 10. september.

   

  1. at tids- og procesplan for ændring af administrativ organisering vedtages.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-08-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Procesbemærkning:

  Ved dagsordenudsendelse er der endnu ikke indgået endelig aftale i personalesagen, og sagen behandles derfor som et lukket punkt. Tidsplanen er desuden under forudsætning af at personalesagen er afsluttet inden høringen træder i kræft, ellers vil denne tilsvarende forlænget. Med godkendelse af indstillingspunkterne bemyndiges administrationen til at kunne ændre tidsplanen såfremt personalesagen ikke er afsluttet den 27.august 2020.

   

  Sagsfremstilling:

  Anledningen til at foreslå en ændret administrativ organisering, er at stillingen som afdelingschef for Borger og Social er vakant. Direktionen har på den baggrund vurderet om det vil være mest hensigtsmæssigt at genopslå stillingen uden ændringer, eller om der med fordel kan foretages en organisationsændring. Direktionen vurderer, at sidstnævnte er tilfældet, hvilket begrundes med følgende:

   

  • Bedre rammer for at skabe helhed og sammenhæng i opgaveløsningen.

  Et af de greb, som er nødvendigt at videreudvikle i Dragør kommune, er evnen til at skabe helhed og sammenhæng i opgaveløsningen. Det vil både skabe en øget kvalitet for borgere og virksomheder, og en mere effektiv intern opgavevaretagelse, hvis vi lykkes med dette. Vi har gode forudsætninger for at lykkes qua kommunens størrelse. Men en samling af opgaver som har faglige synergier, og som vedrører de samme borgergrupper, vil forbedre vilkårene. Samling af opgaver indebærer en bevarelse af de nuværende teams, men at teams med opgavesynergier samles under samme afdelingschef.

   

  • Reducere i udgifter til afdelingschefer

  Dragør Kommunes økonomi er fortsat under pres, og derfor skal der hele tiden være fokus på omfanget af ressourcer vi anvender til forskellige ydelser – herunder også til ledelse. Vurderingen er, at vi kan reducere med en afdelingschef og fortsat levere en faglig god indsats.

  Dette skal ses i lyset af, at det konkrete ændringsforslag skaber bedre rammer for en mere agil og smal topledelse med fokus på sikker drift og strategisk ledelse, og for sikring af kompetent faglig ledelse til medarbejdere.

   

  • Gøre det attraktivt at være afdelingschef i Dragør Kommune

  Det er en udfordring i forhold til rekruttering og fastholdelse af afdelingschefer, at vi er en lille kommune. Men det er direktionens vurdering, at vi kan forbedre mulighederne for både gode rekrutteringer og for bedre fastholdelser, hvis vi giver afdelingschefstillingerne en større opgaveportefølje, og dermed også en større tyngde. Dermed udnytter vi, at vi opgavemæssigt kan skabe større chefstillinger end øvrige kommuner omkring os er i stand til.

   

  Forslag til administrativ organisationsændring:

  Afdelingen for Borger og Social består i dag af seks teams og én stab;

  • Tandplejen
  • Sundhedsplejen
  • Udkørende psykiatrimedarbejdere
  • Børneteamet
  • Voksenteamet
  • Borgercentret
  • Stabsfunktion

   

  Den vakante konsulentstilling fra staben fordeles med 1/3 til hver af nedenstående afdelinger, til varetagelse af konsulentopgaver fra Borger og Socials opgaveportefølje.

   

  Det foreslås at fordele teams til øvrige eksisterende afdelinger på følgende måde:

  • Tandplejen, Sundhedsplejen og opsøgende psykiatrimedarbejdere flyttes til Afdelingen for Sundhed og Omsorg.

  Formålet er at skabe en tættere kobling mellem de enheder, som arbejder med sundhed, for dermed at skabe bedre rammer for at sætte sundhed på dagsordenen i Dragør Kommune – mental og fysisk sundhed fra vugge til krukke.

  Tandplejen og Sundhedsplejen har tidligere været organiseret i afdelingen for Sundhed og Omsorg. De to ledere vil referere til afdelingschefen for Sundhed og Omsorg.

   

  • Børneteamet flyttes til Afdeling for Børn, Skole og kultur.

  Formålet er at skabe en tættere kobling mellem dagtilbud og skoler på den ene side, og socialområdet på den anden side. Dette skal resultere i én indgang for børn, unge og familier i sårbare positioner, og i udarbejdelsen af helhedsløsninger, hvor faglighederne arbejder tæt sammen.

  En evt. hjemtagelse af ydelserne fra Tårnby Kommune i henhold til det forpligtigende samarbejde (PPR-funktion og specialtilbud samt ydelser på børnesocialområdet), vil yderligere forbedre rammerne for etablering af helhedsløsninger.

  Børneteamet vil få egen faglig teamledelse, samt en stabsregnskabsmedarbejder. Hvis PPR og specialtilbud hjemtages fra Tårnby Kommune, vil Børneteamet, PPR og specialundervisning få fælles leder, for at understøtte deres samarbejde. Teamlederen vil referere til afdelingschef for Børn, Skole og Kultur.

   

  • Voksenteamet og Borgercentret flyttes til Afdeling for Borgmestersekretariat og Personale.

  Formålet er at skabe en tættere kobling mellem servicering af og modtagelsesfunktion for rådhuset samt den strategiske kommunikation for og med borgere. Rådhusbetjente og kantine har tidligere været organiseret under Borger og Social, hvor der har været god opgavesynergi med Borgercentret. Borgercentret har for en række år tilbage desuden været organiseret under staben. I forhold til Voksenteamet vil der ikke være tale om direkte faglige synergier i sammenlægningen, men formålet er at understøtte et bedre fagfællesskab mellem medarbejdere med samme HK-uddannelsesbaggrund, men som løser forskellige opgaver.

  Borgercentret beholder deres faglige leder, som vil referere til afdelingschef for Borgmestersekretariat og Personale. Voksenteamet får egen faglig teamledelse, samt en stabsregnskabsmedarbejder. Teamlederen vil referere til afdelingschef for Borgmestersekretariat og Personale.

   

  Overfor Social- og Indenrigsministeriet har vi i Dragør Kommune tilkendegivet, at vi gerne vil hjemtage en række opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Det drejer sig om:

  • Hjælpemidler
  • Genoptræning
  • PPR og specialtilbud
  • Det sociale område – børn

  Der vurderes at være en synergi forbundet med forslaget om ny administrativ organisering i forhold til hjemtagelse af PPR og specialtilbud og af det børnesociale område. Områderne hjælpemidler og gentoptræning vurderes ikke, at have indflydelse på forslaget om ændring af den administrative organisation.

   

  Tids- og procesplan er vedlagt som bilag 1. Af den fremgår det at den nye organisering foreslå at være på plads den 01. januar 2021. I processen lægges der op til en bred involvering af MED-systemet og af lederne. Dette gøres, for at sikre de bedste forudsætninger for etablering af en velfungerende ny administrativ organisering.

   

  Direktionen vil efter beslutningen om organisationsændringen vurdere, om det giver grundlag til en anden fordeling af direktørenes portefølje.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til delegationsplanen skal Økonomiudvalget på indstilling fra administrationen godkende oprettelse og nedlæggelse af afdelingschefstillinger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget til administrativ organisationsændring vil medføre reduktion af én afdelingschefstilling. På grund af opsigelsesvarsel vil provenuet først indarbejdes i budget 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der igangsættes en høring i organisationen fra den 28. august til den 10. september 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. august 2020.

  Bilag