Skip navigationen

Referat

Torsdag den 17. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  2. budgetopfølgning på BEPUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 65 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
  1. at sektor 2 tilføres 65 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFPU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio.kr. vedr. udgifter til rotte-bekæmpelse

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Merudgift på 0,4 mio.kr. for Plan & Teknik (sektor 2) – merudgiften kan henføres til udgifter vedr. rottebekæmpelse. Der forventes forsat budgetoverholdelse for Renovation (sektor 1)

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 2 tilføres 65 t.kr. med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 2
  2. Budgetopfølgning 2020 på BFKUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 550 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter på Kultur- og Fritidsområdet og 403 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter på dagtilbudsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
    
  2. at sektor 4 tilføres 550 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen,
  1. at sektor 5 tilføres 403 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2+3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2+3

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et mindreforbrug på -0,3 mio.kr.

  Det samlede mindreforbrug på -0,3 mio.kr. består af et mindreforbrug på Kultur- og Fritidsområdet på -0,4 mio.kr. samt et lille merforbrug på 60 t.kr/budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet

  Status på dagtilbudsområdet indeholder et merforbrug på integrerede institutioner på 0,9 mio.kr. som følge af flere vuggestuebørn samt et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. for Støttekorpset som følge af 1,5 vakant stilling, der ikke bliver genansat i 2020. Derudover forventes et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. på søskenderabat. Samlet set et lille merforbrug på 60 t.kr./budgetoverholdelse.

  På Kultur- og Fritidsområdet kan det samlede mindreforbrug på 0,4 mio.kr.  henføres til et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Musikskolen, samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Klub Dragør og et merforbrug på 0,1 mio. kr. på lokalarkivet. Derudover forventes der et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på Svømmehallen, hvilket skyldes at budgettet til el, vand og varme har været for højt.  Derudover er tilskud til spejderhytten endnu ikke udbetalt, derfor forventes det at overføre -0,4 mio. kr. til næste år, samt et mindreforbrug på kultur og eventpuljen på -0,1 mio. kr.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  -         Dagtilbudsområdet; ingen ændring i forventet regnskab for sektor 5.

  -         Kultur- og Fritidsområdet; det forventede mindreforbrug er reduceret fra -0,6 mio.kr. til -0,4 mio.kr., hvilket kan henvises til et lavere mindreforbrug relateret til svømmehallen.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 4 tilføres 550 t.kr. og sektor 5 tilføres 403 t.kr. – begge med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 3
  2. Budgetopfølgning 2020 på SU`s område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 519 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
  1. at sektor 3 tilføres 519 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 1,2 mio.kr. på skoleområdet (sektor 3). Der forventes et merforbrug på 0,2. på del af kultur- og fritidsområdet (sektor 4) som ligger under SU.

  Merforbruget på skoleområdet på 1,2 mio.kr. kan henføres til et merforbrug på bidrag private og statslige skoler samt Efterskoler og ungdomskostskoler på 1,0 mio. kr.  og merforbrug på fællesudgifter på 0,2 mio.kr. Merforbrug på Kommunale specialskoler på 0,2 mio. kr. skyldes flere elever i specialskole og SFO-støtte. Mindre forbrug på bus på kr. 0,1 mio. kr. skyldes nedlukning. Derudover mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ungdomsuddannelser (herunder STU). 

  På den del af Kultur- og Fritidsområdet, der hører under SU forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. som kan henføres til Klub Dragør.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  -         Skoleområdet; Siden april er det forventede merforbrug på 6,4 mio.kr reduceret til 1,2 mio.kr., hvilket overordnet kan henføres til udmøntning af midler ved Genbesøg 2020.
   

  -         Kultur- og Fritidsområdet; Fra forventet budgetoverholdelse forventes nu et merforbrug på 0,2 mio.kr. som kan henføres til Klub Dragør

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for skoleområdet (sektor 3) og Kultur- og Fritidsområdet (sektor 4) er vedlagt i bilag 1.

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 3 tilføres 519 t.kr. med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10. maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 10. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 4
  2. budgetopfølgning på SSAU's område
  Sagsid.: 20/3171

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 4,0 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 1.004 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter samt yderligere 468 t.kr. i Corona-tilskud til ældreområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.
  1. at Sundhed & Omsorg tilføres 1.004 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.
  1. at Sundhed & Omsorg tilføres i alt 468 t.kr. for modtagne Corona-tilskud til ældreområdet til fastholdelse af social kontakt, dagsture til plejehjemsbeboere og beboere på botilbud med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2+3

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 4,0 mio.kr.

  Det samlede merforbrug på 4,0 mio.kr. består af et merforbrug på det sociale område på 0,52 mio.kr. samt et merforbrug på ældreområdet på 3,44 mio.kr.

  På det det sociale område kan det forventede merforbrug på 0,52 mio.kr. henvises til følgende:

  Tandplejen forventer et merforbrug på 0,8 mio.kr. som skyldes merforbrug på løn og merforbrug på sammenlægning af klinikker. Der er igangsat tilpasning af lønudgifter på området.

  Børneområdet forventer et merforbrug på 0,4 mio.kr. Merforbruget består primært af 3 ekstra familiebehandlinger (i alt 41 mdr.), hvilket giver en merudgift på 0,3 mio.kr. og en ekstra ung i aflastning, hvilket giver en merudgift på 0,2 mio.kr. Desuden en mindreudgift til kontaktpersoner på 0,1 mio.kr.

  Integration forventer et mindreforbrug på -0,7 mio.kr. Afvigelsen består primært af følgende mindreforbrug: Besparelse for opsagte boliger/ pavillioner (-0,2 mio.kr.), udgifter til danskundervisning (-0,3 mio.kr.), selvforsørgelse og hjemrejseydelse efter overgangsydelse (-0,8 mio.kr.). Derudover er der følgende forventede merudgifter: Udgifter til ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven (0,3 mio.kr.), bortfald af refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde (0,1 mio.kr.) samt Udgifter til mentorer (0,1 mio. kr.)

  På ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 3,44 mio.kr. Det forventede merforbrug kan henvises til merforbrug hjemmeplejen på 2,3 mio. kr. hvor merforbruget er sammensat af et merforbrug for den kommunale hjemmepleje 0,5 mio.kr., et merforbrug på udgift til privat leverandør på 1,3 mio.kr. samt merudgift til privat leverandør, indkøbsordning på 0,4 mio.kr.

  Derudover er et forventet merforbrug på Enggården på 0,9 mio.kr., samt forventede mindreindtægter/merudgifter på de mellemkommunale betalinger på 4,1 mio.kr. Der forventes mindreforbrug på genoptræning på -0,6 mio.kr.,- 2,7 mio.kr. på hjælpemidler samt Værdighedsmilliarden på -0,5 mio.kr.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Social område:

  Integration; Fra et mindreforbrug på -0,2 mio.kr. forventes nu et samlet mindreforbrug på -0,7 mio.kr.  Ændringen kan henvises til forventning om færre mindreudgifter til ydelser relateret til flygtninge.

  Tandplejen; Fra et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. forventes nu et merforbrug på 0,8 mio.kr.

  Børneområdet; Fra budgetoverholdelse forventes nu et merforbrug på 0,4 mio.kr, hvilket skyldes 3 ekstra familebehandlinger samt merudgifter til ung i aflastning.

  Ældreområdet:

  Hjælpemidler; Fra et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. forventes nu et mindreforbrug på -2,7 mio.kr. Ændringen kan tilskrives et lavere udgiftsniveau i forbindelse med Corona

  Genoptræning; Fra budgetoverholdelse forventes nu et mindreforbrug på -0,6 mio.kr. Ændringen kan tilskrives et lavere udgiftsniveau samt udskudte udgifter i forbindelse med Corona. 

  Mellemkommunale betalinger; Fra budgetoverholdelse forventes nu en samlet mindreudgifter/merudgift på de mellemkommunale betalinger på 4,1 mio.kr. Ændringen skyldes overvejende dødsfald blandt beboere med betaling fra anden kommune og heraf manglende indtægt.

  Hjemmeplejen. Fra merforbrug på 0,5 mio.kr. forventes nu et merforbrug på 2,3 mio.kr. Ændringen kan henvises et merforbrug på udgift til privat leverandør på 1,3 mio.kr. samt merudgift til privat leverandør, indkøbsordning på 0,4 mio.kr.

  Enggården. Fra merforbrug på 1,7 mio.kr. forventes nu et merforbrug på 0,9 mio.kr.

  Værdighedsmilliarden. Fra budgetoverholdelse forventes nu et mindreforbrug på -0,5 mio.kr.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen.

  Administrationen indstiller, at Sundhed og Omsorg tilføres 1.004 t.kr. med anvist finansiering af kassen samt 468 t.kr. til fastholdelse af social kontakt, dagsture til plejehjemsbeboere og beboere på botilbud ligeledes med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli. Dog undtaget Enggården, hvor de indregnede tilskud til ældreområdet på 468 t.kr. er medregnet.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 5
  2. Budgetopfølgning på ØUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et mindreforbrug på -3,9 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 296 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.
  1. at sektor 9 tilføres 296 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et mindreforbrug på -3,9 mio.kr.

  For forvaltning, sektor 9 forventes et mindreforbrug på samlet 3,9 mio.kr. I denne afvigelse indgår 2,4 mio.kr. fra Genbesøg 2020 (budgetmæssigt placeret under Direktionen), som endnu ikke er udmøntet. 

  Afvigelsen kan derudover henføres til et samlet forventet mindreforbrug på Borgmestersekretariatet på 1,6 mio.kr. samt mindreforbrug på løn til forsikrede ledige på 0,3 mio.kr. Mindreforbruget på Borgmestersekretariatet kan hovedsageligt henføres til et mindreforbrug på det forventede antal personer i seniorjob. Derudover er der lavere lønudgifter til direktionen end forudsat i budgettet (i alt 0,3 mio.kr.).

  Der er merforbrug på Borger og Social på 0,1 mio.kr., til kantinen på 0,2 mio.kr. samt et forventet merforbrug til mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag på 0,5 mio.kr.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Det samlede mindreforbrug er øget fra -2,0 til -3,9 mio.kr. Dette skyldes, at der er indregnet 2,4 mio.kr. fra Genbesøg 2020, som endnu ikke er udmøntet. Derudover forventes nu er merforbrug til mødediæter, tillægs og udvalgsvederlag på 0,5 mio.kr.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for forvaltning, sektor 9 er vedlagt i bilag 1.

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 9 tilføres 296 t.kr. med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 6
  Fornyet høring af forslag til lokalplan 79 - Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Lokalplanforslaget med tilhørende miljøscreening har været i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planforslaget skal tilrettes og sendes i fornyet høring eller vedtages i sin nuværende form.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til ’Lokalplan 79 – Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne’ sendes i fornyet høring (4 uger) med følgende ændringsforslag:

  a)     et forbud mod at opføre udendørs opholdsarealer over stueplan på villabebyggelse langs Raagaards Alle og

  b)     at lokalplanområdet udvides til at omfatte åbent-lav boligbebyggelse syd for Søndre Røsevej og nord for Tyrestien.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Ad a og b anbefales overfor ØU/KB.

  Ændringsforslag fra BEPU:

  Der tilføjes ad c: Ejendomme, som i forvejen har et godkendt altan-/terrasseareal på over 15m2 kan gå ned i størrelse uden at skulle gå ind under 15m2-reglen.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Forslag fra borgmesteren:

  Det foreslås, at der i lokalplanforslagets redegørelsesdel tilføjes en tydelig dispensationsmulighed til ombygninger, som giver mindre indbliksgener end oprindeligt.

  Anbefales over for KB.

  Ad a, b og c

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019 at sende planforslaget i offentlig høring i 8 uger. Planforslaget har været i høring fra den 1. oktober 2019 til den 27. november 2019.

  Kommunalbestyrelsen kan vælge at foretage ændringer af planforslaget på baggrund af høringssvarerne, men hvis der er tale om væsentlige ændringer, som de beskrevet i indstillingen, skal planforslaget sendes i fornyet høring.

  Planforslaget skal enten vedtages eller sendes i fornyet høring inden den 1.10.2020, hvor forslagets midlertidige retsvirkninger udløber.

  Høringssvar og ændringsforslag

  Administrationen modtog 11 høringssvar som omhandler følgende emner:

  a)     2 støtter planforslaget,

  b)     2 mener, at planforslaget er for restriktivt,

  c)      1 ønsker, at ejendomme, hvor der er givet tilladelse til mere end 15 m2 udendørs opholdsareal, kan undtages fra lokalplanens arealkrav,

  d)     1 ønsker, at forbyde tagterrasser og altener på Raagårds Allé (og tilstødende bebyggelse),

  e)     1 mener at planforslaget ikke lever op til dets formål om at begrænse indbliksgener og foreslår, at der ikke må opføres nye udendørsopholdsarealer mod naboskel, medmindre de berørte naboer tillader det,

  f)       1 ønsker at forbyde udendørs opholdsarealer over stueplan,

  g)     1 foreslår at væsentlige indbliksgener, herunder skabt af kviste, glaspartier og store panoramavinduer også, reguleres i lokalplanen,

  h)     1 (fmd for GF Søvang) ønsker, at kommunalbestyrelsen benytter lejligheden til at aflyse en forældet privatretlig servitut, som er i uoverensstemmelse med byplanvedtægt for Søvang, og

  i)       1 (repræsentant for 8 grundejere syd for Søndre Røsevej) ønsker at lokalplanen også kommer til at omfatte deres bebyggelse.

  De enkelte høringssvar kan læses i bilag 2 ’Høringssvar’.

  Administrationen vurderer, at et forbud mod opførelse af udendørs opholdsarealer over stueplan på parcelhusbebyggelsen langs Raagaards Allé kan forhindre, at bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter sløres. Dette vil være i overensstemmelse med områdets udpegning i arkitekturpolitikken, som en af de bebyggelser med kvaliteter som kommunen skal have fokus på ved fremtidig lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

  Administrationen vurderer også, at det vil være relevant at lade ’kvarter II’ i ’Byplanvedtægt for et område i Dragør kommunes sydlige del’ blive omfattet af planforslaget. Det er området grundejerne syd for Søndre Røsevej refererer til. En udvidelse af planområdet kræver dog, at de berørte borgere høres.

  Administrationens øvrige bemærkninger kan læses i bilag 3 ’Høringsnotat’.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget har til formål at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser, når der opføres udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne, herunder altaner og tagterrasser. Formålets opnås ved at regulere placering og omfang af disse.

  Ifølge lokalplanforslaget må udendørs opholdsarealer hævet 1,5 m over terræn ikke være større end 15 m2 pr. ejendom samlet set. De må kun opføres i direkte forbindelse med beboelsesbygninger, og de skal holde en minimums afstand til nabo- og skel mod sti på 5 m, medmindre de udføres med ugennemsigtig værn på mindst 1,2 m højde.

  Planområdet dækker stort set alle de kommuneplanrammeområder udlagt til åbent-lav, med undtagelse af rammeområde 3.06A ’Boligbebyggelse i og omkring Strandparken (delområde B)’ som er primært udlagt i byplanvedtægten til tæt-lav. Her findes dog 13 matrikler mellem Søndre Røsevej og Tyrestien, som er udlagt til åben-lav boligbebyggelse i ’Byplanvedtægt for et område i Dragør kommunes sydlige del’ (kvarter II). Den foreslåede udvidelse af lokalplanområdet vedrører disse matrikler.

  Miljøscreeningsafgørelse

  Lokalplanforslaget har været screenet for miljøvurdering og vurderingen har været, at planforslaget ikke har en så væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, at det kræver en mere detaljeret miljøvurdering. De indstillede ændringsforslag ændrer ikke på denne vurdering.

  En fornyet høring af planforslaget vil medføre at en ny screeningsafgørelse som skal offentliggøres sammen med planforslaget med en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Et tilrettet lokalplanforslag skal sendes i fornyet høring efter samme regler som et nyt planforslag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget relaterer sig til temaet ”Den nære boligkvalitet” i Kommuneplanstrategi 2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 7
  Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer, HOFOR
  Sagsid.: 20/3157

  RESUMÉ:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til Dragør- og Spildevandsselskab på hhv 50,1 mio. kr. til HOFOR Spildevand Dragør A/S og 43,5 mio. kr. til HOFOR vand Dragør A/S.

  Lån hos Kommunekredit kan kun optages med 100 % kommunal lånegaranti. Lånene er til meget lav rente, der er ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag. Der skal betales en garantiprovision til kommunen, som p.t. udgør 0,4 % af restgælden.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, at lånene optage i kommunekredit, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster end banklån.

  Garantien skal være HOFOR i hænde senest den 1. oktober 2020.

  INDSTILLING:

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at Kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 43,5 mio. kr. til garantistiftelse HOFOR Vand A/S´ lånoptagelse.
  2. at Kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 50,1 mio. kr. til garantistiftelse HOFOR Spildevand A/S´ lånoptagelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S for deres låneoptagelse til anlægsinvesteringer. Se bilag 1

  Vand- og spildevandsselskaberne har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, fordi anlægsudgifterne ikke kan finansieres over årets takster på grund af prislofterne, der hvert år fastsættes af Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

  I 2016 godkendte kommunen garantistillelse for lån til investeringer til og med 2019. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelse frem til om med 2025.

  Der ansøges om en garantiramme på:

  -          43,5 mio. kr. til HOFOR Vand A/S

  -          50,1 mio. kr. til HOFOR Spildevand A/S

  En specifikation af de aktuelle garantirammer fremgår af bilag 2.

  HOFOR oplyser, Der er lidt forskel på de to forsyningsvirksomheders behov for garanti.

  HOFOR Spildevand Dragør A/S har i den tidligere garantiperiode 2019 haft et større investeringsbehov en forventet i 2015, et investeringsbehov som gør, at den godkendte garantiramme har været for lille for investeringsårene 2018 og 2019. Der er planlagt en mindre lånoptagelse vedr. 2020, hvorefter der ikke forventes at være yderligere lånoptagelse frem til 2025.

  Jeg har vedlagt udskrift af anlægsinvesteringerne i 2019, hvortil der er behov for optagelse af lån på 15 mio. kr. Der har bl.a. været ekstraomkostninger til akut ledningsudbedring på D. B. Dirchsens Allé.

  HOFOR Vand Dragør A/S har løbende behov for finansiering frem til 2025.

  Der er vedlagt udskrift af budget over investeringer 2020 – 2024 for begge selskaber i bilag 3 og 4.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Lånebekendtgørelsen (BEK nr. 1580 af 17/12/2013)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer, uden at det påvirker kommunens låneramme. Den maksimale løbetid på lån for anlægsudgifter er 40 år.

  Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger og ingen løbende bidrag.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster.

  Godkendelsen af lånegarantierne er en beskeden økonomisk fordel for Dragør Kommune, og det har ingen personalemæssige konsekvenser.

  Kommunen skal opkræve en garantiprovision på 0,4 % af restgælden for lån med garantier stillet for HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ låneoptagelse.

  Forbrugerne betaler for garantiprovisionen gennem taksterne, men får en større økonomisk fordel gennem låneoptagelsen med garantistillelse, fordi taksterne bliver lavere.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt hvile-i-sig-selv princippet efter reglerne i kommunalfuldmagten.

  Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse - Genopretning af Dragør Havn
  Sagsid.: 20/169

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til kritisk genopretning og vedligeholdelse af havnen. Anlægsbevillingen er på det reviderede anlægsbudget 2020, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 750.000 til kritisk vedligeholdelse af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte et revideret anlægsbudget på mødet den 30. april 2020. I dette anlægsbudget blev der afsat 750.000 kr. til kritisk genopretning og vedligehold af Dragør havn.

  Det forslås, at anlægsmidlerne disponeres til følgende aktiviteter:

  1. Reparation af betondæk, Søndre Mole (kr. 100.000)
  2. Udskiftning af beskadigede pæle (kr. 200.000).
  3. Planering og belægning på servicekaj, Ny Havn (kr. 50.000)
  4. Reparation af kloakering, foreningsbygninger, Nordre Mole (kr. 150.000)
  5. Spildevands- og toilettømning for autocampere (kr. 100.000).
  6. Uforudsete udgifter i forbindelse med ovenstående (kr. 150.000).

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbevillingen er afsat i det reviderede anlægsbudget 2020, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. april 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Aktiviteterne er inkluderet i henholdsvis genopretningsplanen for Dragør havn samt en forudsætning for at kunne oppebærer en indtægt fra overnatning i autocampere, som er inkluderet i indtægtsbudgettet for havnen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, erhvervs- og planudvalget den 8. september 2020

  Økonomiudvalget den 17. september 2020

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020

 • 9
  Borgerrådgiver
  Sagsid.: 19/2277

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til godkendelse af samarbejdsaftale mellem Dragør og Tårnby kommuner om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion og godkendelse af vedtægt for Dragør Kommunes borgerrådgiver.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at samarbejdsaftalen mellem Dragør og Tårnby kommuner om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion godkendes,
    
  2. at vedtægt for Dragør Kommunes Borgerrådgiver godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (C)

  Undlod at stemme: 

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2020-2023 blev der afsat midler til en forsøgsordning om samarbejde med Tårnby Kommune om en borgerrådgiver efter styrelseslovens § 65 e.

  Dragør og Tårnby kommuner har i foråret 2020 forhandlet om at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion med virkning fra 1. november 2020. Der er mellem kommunerne udarbejdet en samarbejdsaftale som fastlægger organiseringen og driftsvilkår for den fælles funktion. Samarbejdsaftalen forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune i september 2020. Samarbejdsaftalen er suppleret med en selvstændig vedtægt for borgerrådgiveren i begge kommuner. I denne fastlægges borgerrådgiverens kompetencer og opgaver i de respektive kommuner.

  Borgerrådgiveren refererer direkte til kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune og er uafhængig af Økonomiudvalget, de stående udvalg, borgmesteren og administrationen.

  Borgerrådgiveren skal gøre det enkelt for borgere, brugere og de erhvervsdrivende at få hjælp og støtte til afdækning af deres rettigheder i forhold til sagsbehandlingen og deres retssikkerhed. Desuden medvirker borgerrådgiveren til, at erfaringer fra borgerhenvendelser bruges konstruktivt til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

  Borgerrådgiveren er ansat i en prøveperiode på 14 måneder fra 1. november 2020 til og med 2021. Borgerrådgiveren udarbejder én årlig beretning til kommunalbestyrelsen om borgerrådgiverens virksomhed. Beretningen bliver behandlet på møde i kommunalbestyrelsen i marts måned. Beretningen skal indeholde en samlet evaluering, der kan tjene som del af beslutningsgrundlaget for eventuel fastansættelse af borgerrådgiveren. En eventuel fastansættelse skal ske senest ved budgetforhandlingerne i 2021.

  Oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion i Dragør Kommune skal ske ved tilføjelse herom i styrelsesvedtægten som kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen. Særskilt sag om ændring af styrelsesvedtægt er udarbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 65 e.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den aktuelle udgift til borgerrådgiverfunktionen inkl. pension og andre faste haleydelser udgør ca. 11.820 kr. pr. måned. Hertil kommer et beløb på 2.000 kr. årligt til uddannelse/kurser og et fast tillæg til borgerrådgiveren på 1.400 kr. pr. måned som kompensation for dobbelt beskæftigelse. Samlet set er der i 2020 udgifter for 28.440 kr. og i 2021 er udgiften 160.640 kr.

  I budgettet er der afsat 75.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 10
  Ændring af styrelsesvedtægten - borgerrådgiver
  Sagsid.: 20/2910

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ny styrelsesvedtægt som følge af aftale med Tårnby Kommune om oprettelse af fælles borgerrådgiverfunktion.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i budgetaftalen for 2020 er det besluttet, at Dragør Kommune skal have en borgerrådgiver efter styrelseslovens § 65 e.

  Efter denne bestemmelse skal oprettelse og nedlæggelse af en borgerrådgiverfunktion indføjes i kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

  Efter kapitel V indsættes et nyt kapitel VI med titlen Borgerrådgiver.

  Der indsættes følgende tekst:

  ”§ 17 Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65 e.

  Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.”

  Som følge af ny § 17 er efterfølgende paragrafer og kapitler tilrettet. Endvidere er ikrafttrædelse ændret til den 1. november 2020 og ophævelsesdato til den 7. maj 2020. Slutteligt ændres teksten om vedtagelse til ”Således vedtaget på Kommunalbestyrelsens møder den 24. september 2020 og den 29. oktober 2020.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelseslovens § 2 og § 65 e.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 11
  Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 2021
  Sagsid.: 20/3159

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, som fastsættes i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. I 2021 udgør beløbet 113 kr. pr. indbygger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunen tilslutter sig at det kommunale udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2021 fastsættes til 113 kr. pr. indbygger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det regionale udviklingsområde er finansieret af et statsligt bloktilskud på 625 mio. kr. og et udviklingsbidrag fra kommunerne på 210 mio. kr.

  Kommunernes udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region og betales årligt.

  I Region Hovedstadens budgetforslag for 2021 foreslås det, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2020.

  Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020.

  Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

  Da fristen er overskredet er det aftalt med Region Hovedstaden, at administrationen giver en tilbagemelding til regionen med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af udviklingsbidraget for 2021.

  Administrationens svar til Region Hovedstaden udsendes som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 12
  Revideret kanalstrategi 2020-2024
  Sagsid.: 19/5187

  RESUMÉ:

  Som led i udmøntning af budgetaftalen 2020-2023, har administrationen udarbejdet en revideret kanalstrategi for borgerhenvendelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at den reviderede kanalstrategi godkendes,
    
  2. at borgercentrets nye åbningstider godkendes,
    
  3. at forslag til rådhusets fiks- og flekstid samt principper for hjemmearbejde tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Som led i budgetaftalen 2020-2023 blev det besluttet, at borgernes muligheder for henvendelser til rådhuset ændres og at der i den forbindelse udfærdiges en revideret kanalstrategi for borgerhenvendelser. Det lå desuden i beslutningen fra budgetaftalen at den digitale indgang skulle prioriteres samt at rådhusets åbningstid skulle reduceres om torsdagen, for at levere en besparelse på forskudttidstillægget.

  Baggrunden for en revideret kanalstrategi er, at der i dag er flere kanaler for borgerne ind i organisationen, fx den fysiske indgang ved personligt fremmøde, den telefoniske indgang, og den digitale indgang via hjemmesiden. Alle indgange understøttes uden væsentlig prioritering i målgrupper. I tråd med den øvrige udvikling af det offentlige Danmark, vil den redigerede kanalstrategi prioritere den digitale indgang. Målet med en revideret kanalstrategi er dertil at give borgerne den rigtige kanal til det rigtige behov.

  Ad 1

  Resume af resultat af analysen bag revideret kanalstrategi

  På baggrund af dataindsamling fra og interviews/spørgeskemaer med borgercentret, IT og rådhusets medarbejdere, har administrationen udarbejdet en revideret kanalstrategi for Dragør Kommune. I den reviderede kanalstrategi er der foretaget en række ændringer af den eksisterende strategi. De væsentligste ændringer i kanalstrategien er:

  • Rådhusets åbningstid reduceres om torsdagen.
  • Fax lukkes ned som kanal, fordi det ikke længere er en kanal som anvendes.
  • Kommunens telefonpolitik skærpes ved at præcisere fikstid i telefontiden samt krav om viderestilling og arbejdstid, således at færre telefonopkald går tabt.
  • De digitale postkasser gøres tydeligere på hjemmesiden samt i medarbejdernes kommunikation med borgerne, for dels at sikre sikker kommunikation, dels at borgernes henvendelser når de rette medarbejdere og afdelinger. Derfor slettes den direkte medarbejderkontaktinformation samt e-mail adresser (som ikke er digital post) fra hjemmesiden.

  Den reviderede kanalstrategi er vedlagt i bilag.

  Ad 2

  Borgercentrets og rådhusets åbningstid

  Den 24. oktober 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at rådhusets åbningstid i løbet af 2020 skal reduceres med 1 time om torsdagen. I den forbindelse vil personalets arbejdstid på rådhuset også reduceres med 1 time om torsdagen fra kl. 08:00 – 18:00 til kl. 08:00 – 17:00, således at forskudttidstillægget for en række medarbejdere bortfalder.

  Administrationen indstiller, at borgercentrets nye åbningstider bliver:

  Mandag 10.00 - 14.00

  Tirsdag 10.00 - 14.00

  Onsdag - Lukket

  Torsdag 10.00 – 17:00

  Fredag 10.00 - 14.00

  Ændringen af borgercentrets åbningstid og bortfald af forskudttidstillægget træder i kraft pr. 1. oktober 2020. Medarbejderne er varslet ændring i forhold til bortfald af forskudttidstillæg.

  Med i den politiske sagsfremstilling i efteråret 2019 lå et forslag om, at der eventuelt kunne kigges på muligheder for pendleråbningstid om morgenen fra kl. 08:00, i stedet for den lange åbningstid om torsdagen. Dataindsamling og interviews har dog vist, at der ikke vurderes at være et behov for pendleråbningstid fra kl. 08. Til gengæld er der sideløbende med kanalstrategien arbejdet med tidsbestilling i borgercentret, hvilket har givet gode erfaringer med, at tidsbestilling reducerer ventetiden i spidsbelastningerne, og derved kan imødekomme at der undgås lange ventetider for borgerne og derved risiko for overarbejde for medarbejderne om torsdagen. I forlængelse heraf tilrettelægges åbningstiden om torsdagen således, at sidste betjening er kl. 16:30 og derved kan være afsluttet inden kl. 17:00, og fredagen udvides til kl. 14.

  Ad 3

  Principper for fiks- og flekstid samt hjemmearbejde

  I forlængelse af skærpet telefontid præciseres det desuden i et tillæg til kanalstrategien, at mulighed for hjemmearbejde for det administrative personale forudsætter at både telefontid og fiks/flekstid overholdes, således at både borgere og kollegaer har samme kontaktmuligheder til medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

  Evaluering

  Når tidsbestilling og den redigerede kanalstrategi er fuldt implementeret vil der evalueres på effekten, og på den baggrund vurderes om der er behov for yderligere revision af åbningstiderne, herunder om der kan være yderligere potentialer ved udvidet kanalstrategi.   Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at kanalstrategien evalueres igen om 1 år og derefter evalueres hvert 4. år, således at kanalstrategi evalueres i 4. kvartal af 2021 og derefter 2025.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgetreduktion fra budgetaftale 2019-2023: 100.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021 og efterfølgende år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den reviderede kanalstrategi er udarbejdet på baggrund af dataindsamling, fokusgruppeinterviews med nøglepersoner på rådhuset samt spørgeskema til alle rådhusets medarbejdere. Derudover har der været nedsat en projektgruppe og en styregruppe, med repræsentanter fra de mest berørte områder.

  Den reviderede kanalstrategi har i august 2020 været drøftet i CMU Forvaltning og HMU, som har godkendt den.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17.september 2020.

  Bilag

 • 13
  Udlejning af Færgevej 9 til ny lejer
  Sagsid.: 20/3167

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om en del af Færgevej 9 kan udlejes til Kunst Republikken

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at en del af lejemålet Færgevej 9 udlejes til ansøger på de betingelser som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Sagen udsættes til ØU i oktober 2020.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  En del af ejendommen Færgevej 9 (36 m2) er i dag udlejet til lagerformål.

  Lejer har ikke længere brug for lagerpladsen, men har kontakt med kunstgruppen Kunst Republikken der gerne vil overtage lejemålet på de vilkår der gælder i dag.

  Kunstgruppen vil benytte lokalet til at male i og evt. lave mindre udstillinger.

  Vilkårene i gældende lejeaftale er:

  • Et gensidigt opsigelsesvarsel på en måned.
  • At udlejer ikke foretager nogen form for istandsættelse eller investeringer i vedligeholdelse i lejeperioden, da lejemålet på sigt skal rives ned.
  • At lejer efter forudgående skriftlig ansøgning og tilladelse gerne må udføre forbedringer i lejemålet, men lejer kompenseres ikke herfor ved lejemålets ophør.
  • Lejen opkræves månedsvist forud.
  • Lejer betaler alt forbrug (el/vand) ved at tilmelde sig som forbruger.
  • Den årlige leje udgør 738 Kr. pr. m2 svarende til i alt 26.568 Kr.

  Administrationen anbefaler at lokalet på 36 m2 udlejes til Kunst Republikken på ovennævnte vilkår.

  Lejemålet er ikke vedligeholdt i mange år. Lejeniveauet på 738 Kr. pr. m2 vurderes at være et realistisk lejeniveau henset til lejemålets stand.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt Kunst Republikken lejer lokalet vil der være en årlig indtægt på 26.568 Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

 • 14
  Ansøgning om at drive traktørsted med udeservering fra Gabriel Jensens feriekoloni, Batterivej 15
  Sagsid.: 20/2647

  RESUMÉ:

  Der ansøges om at drive traktørsted med udeservering fra Gabriel Jensens feriekoloni, der er beliggende på det fredet strandareal sydvest for Mormor-stranden. Kommunen skal som grundejer beslutte, om ansøgningen skal fremmes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen videresendes til Fredningsnævnets behandling med vilkår om, at der max. må opstilles 1 henvisningsskilt (A-skilt) og kun må ske udeservering på det ansøgte areal.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Anbefales overfor ØU.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er modtaget ansøgning om at bruge feriekoloniens faciliteter til traktørsted med udendørs servering. Udeservering vil ske fra området sydøst for bygningerne på det område, hvor der allerede er fliser. Der opstilles ca. 30 siddepladser med borde, stole og parasoller o.lign.

  Indendørs vil man anvende koloniens køkken- og toiletfaciliteter (kolonien har egne toiletfaciliteter ud over de offentlige toiletter på bagsiden af bygningen). Der vil ikke blive foretaget udvendige, visuelle ændringer af bygningen.

  Traktørstedet vil have åbnet i sommerhalvåret fra april til og med september, når Gabriel Jensen Ferieudflugter ikke selv benytter feriekolonien.

  Der vil ske salg af drikkevarer, is og et let måltid. Man forventer at søge om alkoholbevilling.

  Grundarealet er ejet af kommunen og bygningen ejes af Gabriel Jensens Ferieudflugter.

  Ansøgningen kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne, hvilket skal behandles af Fredningsnævnet.

  Kommunen kan som grundejer beslutte, om man ønsker at fremme projektet eller ej.

  Ønskes ansøgningen fremmet, skal Dragør Kommune videresende ansøgningen til Fredningsnævnet.

  Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse, vil sagen blive forelagt udvalget igen i forhold til fastsættelse af eventuel leje for brug af arealet.

  LOVE/REGLER:

  Strandarealet er omfattet af fredningskendelsen af 7. juni 2004 om fredning af kystområdet på Sydamager.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Bilag

 • 15
  Forlængelse af lejekontrakt med Museum Amager
  Sagsid.: 20/3156

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til forlængelse af lejekontrakt med Museum Amager på Dragør Havn hvor Danmarks Lodsmuseum er placeret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at lejekontrakten forlænges med 10 år.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2010 blev der indgået en 10-årig lejekontrakt med Museum Amager om et areal på Dragør Havn på 114 m2. På arealet ligger Danmarks Lodsmuseum som hører under Museum Amager.

  Arealet stilles til rådighed vederlagsfrit af kommunen og skal anvendes til kulturelle, almennyttige og offentlige formål i form af museumsaktivitet (lodsmuseum).

  Da lejekontrakten udløber sidst på året skal administrationen anbefale, at lejekontrakten forlænges med ti år. Administrationen udarbejder tillæg til den nuværende lejekontrakt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

 • 16
  Godkendelse af organisationsændring
  Sagsid.: 20/2997

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget godkendte den 27.august 2020 at sende forslag til organisationsændring i høring hos MED-udvalgene i Dragør Kommune. Høringen er fastsat fra den 28.august til den 10.september 2020. Denne sag er Økonomiudvalgets godkendelse af organisationsændringen på baggrund af høringssvarene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Økonomiudvalget godkender forslag til organisationsændringen, hvor afdelingen Borger og Social nedlægges som selvstændigt chefområde og teams fordeles ud på de eksisterende chefområder for henholdsvis Sundhed og Omsorg, Børn, Skole og Kultur, samt Borgmestersekretariat og Personale (jf. nedenstående forslag til organisationsændring).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:
  Forslag til organisationsændring:

  Afdelingen for Borger og Social nedlægges som selvstændigt chefområde.

  Det foreslås at fordele teams fra Borger og Social til øvrige eksisterende afdelinger på følgende måde:

  • Tandplejen og Sundhedsplejen flyttes til Afdelingen for Sundhed og Omsorg.

  Formålet er at skabe en tættere kobling mellem de enheder, som arbejder med sundhed, for dermed at skabe bedre rammer for at sætte sundhed på dagsordenen i Dragør Kommune – mental sundhed fra vugge til krukke.

  Tandplejen og Sundhedsplejen har tidligere været organiseret i afdelingen for Sundhed og Omsorg. De to ledere vil referere til afdelingschefen for Sundhed og Omsorg.

  • Børneteamet flyttes til Afdeling for Børn, Skole og kultur.

  Formålet er at skabe en tættere kobling mellem dagtilbud og skoler på den ene side, og socialområdet på den anden side. Dette skal resultere i én indgang for børn, unge og familier i sårbare positioner, og i udarbejdelsen af helhedsløsninger, hvor faglighederne arbejder tæt sammen.

  En evt. hjemtagelse af ydelserne fra Tårnby Kommune i henhold til det forpligtigende samarbejde (PPR-funktion og specialtilbud samt ydelser på børnesocialområdet), vil yderligere forbedre rammerne for etablering af helhedsløsninger.

  Børneteamet vil få egen faglig teamledelse, samt en stabsregnskabsmedarbejder. Hvis PPR og specialtilbud hjemtages fra Tårnby Kommune, vil Børneteamet, PPR og specialundervisning få fælles leder, for at understøtte deres samarbejde. Teamlederen vil referere til afdelingschef for Børn, Skole og Kultur.

  • Voksenteamet og Borgercentret (inklusive støtte-kontaktpersonerne) flyttes til Afdeling for Borgmestersekretariat og Personale.

  Formålet er at skabe en tættere kobling mellem servicering af og modtagelsesfunktion for rådhuset samt den strategiske kommunikation for og med borgere. Rådhusbetjente og kantine har tidligere været organiseret under Borger og Social, hvor der har været god opgavesynergi med Borgercentret. Borgercentret har for en række år tilbage desuden været organiseret under staben. I forhold til Voksenteamet vil der ikke være tale om direkte faglige synergier i sammenlægningen, men formålet er at understøtte et bedre fagfællesskab mellem medarbejdere med samme HK-uddannelsesbaggrund, men som løser forskellige opgaver.

  Borgercentret beholder deres faglige leder, som vil referere til afdelingschef for Borgmestersekretariat og Personale. Voksenteamet får egen faglig teamledelse. Der vil desuden overføres en stabsregnskabsmedarbejder. Teamlederne vil referere til afdelingschef for Borgmestersekretariat og Personale.

  Den vakante konsulentstilling fra staben fordeles med 1/3 lønmidler til hver af ovenstående afdelinger, til varetagelse af konsulentopgaver fra Borger og Socials opgaveportefølje.

  Omorganisering af direktionens portefølje:

  Direktionen skal både agere strategisk i et helikopterperspektiv samt have fingeren på organisationens driftspuls. Den skal ligeledes understøtte, at der er et klart defineret styringsgrundlag, og at der i organisationen er et tydeligt prioriteret overblik over kommunes styringsdokumenter. Et overblik som skal sikre, at der inden for de mulige ressourcer, arbejdes målrettet med at indfri de politiske målsætninger.

  For at sikre ovenstående samt en jævn fordeling af opgaver mellem de tre direktører forslås følgende ændring af direktionens portefølje:

  • Kommunaldirektør Henrik Harder vil fremover have ansvar for chefområdet Borgmestersekretariat og Personale, samt afdelingen Økonomi.
  • Direktør Asger Villemoes Nielsen vil fremover have ansvar for chefområdet Børn-, Skole- og Kultur, samt afdelingen IT- og Digitalisering.
  • Direktør Mads Leth-Petersen vil fremover have ansvar for chefområderne Plan og Teknik samt Sundhed og Omsorg.  
  Tidlig forberedelse til eventuel hjemtagelse af det forpligtigende samarbejde:

  Overfor Social- og Indenrigsministeriet har vi i Dragør Kommune tilkendegivet, at vi gerne vil hjemtage en række opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Det drejer sig om:

  • Hjælpemidler
  • Genoptræning
  • PPR og specialtilbud
  • Det sociale område – børn

  Der vurderes at være en synergi forbundet med forslaget om ny administrativ organisering i forhold til hjemtagelse af PPR og specialtilbud og af det børnesociale område. Områderne hjælpemidler og gentoptræning vurderes ikke, at have indflydelse på forslaget om ændring af den administrative organisation.

  Resume og vurdering af høringssvar:

  Der er indkommet 6 høringssvar samt et tillægshøringssvar til organisationsændringen.

  Der er fra henholdsvis Sundhedsplejen og Tandplejen indkommet høringssvar (støttet af høringssvaret fra CMU Forvaltning) om at flyttes til Afdeling for Børn, Skole og Kultur, frem for Afdelingen for Sundhed og Omsorg. Høringssvaret fra Børneteamet støtter desuden Sundhedsplejens ønske om at flyttes til Børn, Skole og Kultur. Argumentet er at der i Børn, Skole og Kultur vil være bedre mulighed for det tætte samarbejde med børn/unge og forældre. Dette ønske er ikke imødekommet, idet direktionen vurderer at den faglige synergi i forhold til sundhedsperspektivet skal være stærkest i Sundhed og Omsorg. Desuden vil det også fremadrettet være et princip for alle medarbejdere og afdelinger i Dragør Kommune at samarbejde på tværs, herunder imødekommelse af det ønskede nære samarbejde mellem de to afdelinger.

  Der er fra støttekontaktpersonerne (støttet af høringssvaret fra CMU Forvaltning) indkommet høringssvar om at blive i Borgercentret og dermed flyttes til Afdeling for Borgmestersekretariat og Personale, frem for Afdelingen for Sundhed og Omsorg. Argumentet er at hovedparten af deres opgaver løses i samarbejdet med Borgercentrets medarbejdere i de faglige snitflader om samme borgergruppe, og derved opnås der faglig synergi samt hurtigere sagsbehandling. Dette ønske er imødekommet, og indgår derved i ovenstående forslag til organisationsændring.

  CMU Forvaltning har samlet og støtter høringssvarene fra flere afdelinger og teams på rådhuset. Det går igen i flere af disse svar, at der er ønske om nærledelse og sparring fra nærmeste leder, og en bekymring for om organisationsændringen, med flere opgaver til de resterende chefer og ledere, kan imødekomme dette ønske. Der er fra CMU Forvaltnings samlede høringssvar et ønske om at der afsættes tid og ressourcer til at få implementeret organisationsændringen, et ønske om fokus på arbejdsmiljøet, samt at der for de nye sammenlagte afdelinger kigges på eventuelle ændringer i MED-strukturen samt fokus på controlling/økonomi (herunder hensynstagen til håndtering af de strukturelle analyser, hvis disse godkendes som del af budgetaftalen for 2021-2024). HMUs høringssvar har samme opmærksomhedspunkter som dette uddrag fra CMU Forvaltning. Direktionen er opmærksomme på og anerkender HMU og CMU Forvaltnings ønsker og bekymringer, og vil sammen med chefgruppen være i tæt dialog med både HMU og CMU Forvaltning og de berørte afdelinger/teams i implementeringsperioden, for at finde gode løsninger i fællesskab. Ønsket om ændring af MED-strukturen, hvor det giver mening, vil desuden blive imødekommet.

  LOVE/REGLER:

  Delegationsplanen for Dragør Kommune fra november 2019 siger, at administrationen indstiller og Økonomiudvalget beslutter vedrørende:

  1. Større ændringer i organisationsstrukturen forstået som oprettelse/nedlæggelse af afdelinger i forvaltningen.
  2. Oprettelse og nedlæggelse af chefstillinger og direktørstillinger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anledningen til at foreslå en ændret administrativ organisering, er at stillingen som afdelingschef for Borger og Social er vakant. Direktionen har på den baggrund vurderet om det vil være mest hensigtsmæssigt at genopslå stillingen uden ændringer, eller om der med fordel kan foretages en organisationsændring. Direktionen vurderer, at sidstnævnte er tilfældet, hvilket begrundes med følgende, hvilket er uddybet i godkendelse af organisationsændringen i høring på det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 27.august 2020:

  • Bedre rammer for at skabe helhed og sammenhæng i opgaveløsningen.
  • Reducere i udgifter til afdelingschefer.
  • Gøre det attraktivt at være afdelingschef i Dragør Kommune.

  Forslaget til administrativ organisationsændring vil medføre reduktion af én afdelingschefstilling. På grund af opsigelsesvarsel vil provenuet først indarbejdes i budget 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring i organisationen er foregået fra den 28.august til den 10.september 2020 i MED-udvalgene.

  Tids- og procesplan er vedlagt som bilag 1. Af den fremgår det at den nye organisering foreslå at være på plads den 01. januar 2021. I processen lægges der op til en bred involvering af MED-systemet og af lederne. Dette gøres, for at sikre de bedste forudsætninger for etablering af en velfungerende ny administrativ organisering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomudvalget den 17.september 2020.

  Bilag

 • 17
  Fravigelse af krav om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 20/3079

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til fravigelse af kravet om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelsen m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsens møder resten af året afholdes uden adgang for offentligheden og transmitteres som normalt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Godkendt, sagen genoptages på ØU i oktober 2020.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og indenrigsministeren har forlænget varigheden af bekendtgørelsen om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19). Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2021.

  Det betyder, at der kan træffes beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til kommunalbestyrelsens møder af hensyn til håndteringen af smitten.

  Træffes der beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et kommunalbestyrelsesmøde, skal der ske offentlig video- eller lydtransmission fra mødet, hvilket allerede praktiseres i dag.

  Administrationen skal anbefale, at kommunalbestyrelsens møder resten af året afholdes uden adgang for offentligheden og transmitteres på normal vis.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

 • 18
  Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 20/1635

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dokumentet ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen” godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Præcisering af punkt 8: Tidspunktet for udsendelse af pressemeddelelser til medier skal altid ske forud for og ikke senest samtidig med.

  Anbefales over for KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget juni 2020 blev sagen om ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen” udsat.

  Der foreligger et nyt udkast til ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen.

  Det anbefales, at dokumentet ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen” godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 19
  Status sygefravær august 2020
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter sygefraværet til og med august 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status på sygefravær til og med august 2020 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sygefraværet er steget 0,03 procentpoint sammenlignet med samme periode i 2019.

  Enggården og Hjemmeplejen holder deres flotte fald i sygefraværet. I 2020 er sygefraværet samlet set sænket med 2,4 procentpoint.

  I Rengøringsafdelingen er der desværre en stigning i sygefraværet. Stigningen skyldes primært, at 5 medarbejdere er langtidssygemeldte og har været det gennem hele året. De 5 medarbejdere er opsagt, og derfor forventes det, at der vil ske en forbedring i sygefraværet i løbet af 2020.

  I Borger og Social og Borgerservice har der også været en stigning i sygefraværet. Det skyldes blandt andet, at der har være 3 langtidssygemeldinger. 

  Der er generelt en stigning på dagtilbudsområdet og også her skyldes det primært enkelte langtidsfraværende. Næsten 2/3-dele af fraværet er langtidsfravær, hvilket er usædvanligt. Enkelte instruktioner har et kontinuerligt lavt fravær.

  Samlet set får langt de fleste ledere afholdt omsorgssamtaler og indhentet relevant dokumentation, hvilket formodes at have en positiv effekt på sygefraværet. I alle seks centrale MED-udvalg drøftes sygefraværet kvartalsvis, derved involveres medarbejdersiden også. For de afdelinger, hvor der sker væsentlige ændringer (for eksempel ovenstående) vil der være et tæt samarbejde mellem leder og HR, således at de rigtige tiltag iværksættes. 

  Status på medarbejdere i karantæne eller med sygdom pga. coronavirus

  Der pt. 81 medarbejdere som er eller har været fraværende som følge af enten coronavirus symptomer, sygdom eller karantæne siden marts 2020.

  De 81 medarbejdere figurerer ikke i sygefraværstallene, da de er registreret som ”tjenestefri med løn”. Årsagen til det er, at der skal kunne trækkes lister over, hvor mange som er syge eller i karantæne med corona, desuden kan der fås refusion fra første fraværsdag. 

  Datasættet

  Datasættet til Økonomiudvalget er, efter ønske fra Økonomiudvalget, ændret til det samme, som direktionen får, hvor detaljeringsgraden er højere. Derved sikres det samtidigt, at der er genkendelighed og fælles forståelse for datasættet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Bilag

 • 20
  Ligestillingsredegørelse 2020
  Sagsid.: 19/5235

  RESUMÉ:

  Ifølge ligestillingsloven skal kommunen hvert tredje år indberette en redegørelse til ligestillingsministeren, og offentliggøre den.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at den vedlagte indberetning til Ligestillingsredegørelsen for 2020 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Godkendt.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I Ligestillingslovens §4 forpligtes offentlige myndigheder til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Med ligestillingslovens § 5 og 5a forpligtes kommuner, regioner og staten til at indberette en ligestillingsredegørelse, der følger op på deres arbejde med ligestilling, hvert tredje år.

  I 2017 indberettede 137 statslige institutioner, samt alle 98 kommuner og fem regioner, ligestillingsredegørelser. Resultaterne af ligestillingsredegørelserne kan findes på ”ligestillingidanmark.dk”. Med ændringer i loven, som trådte i kraft den 1. maj 2019, ændredes opgørelserne med et tidsinterval fra hvert andet år til hvert tredje, hvorfor der ikke er indberettet ligestillingsredegørelser i 2019. Dertil skal stat, regioner og kommuner fremadrettet indberette om, hvorvidt der er formuleret målsætninger for arbejdet med ligestilling samt indberette om lønfordelingen på relevante ledelsesniveauer og personaleområdet. Samtidig ophæves kravet til kommuner og regioner om at indberette om kønssammensætningen i udvalg m.v. efter § 10 a.

  Dragør Kommunes indberetning for 2020 er vedlagt som bilag. Opgørelsen i Dragør Kommune har ikke givet anledning til at rette særligt fokus på ligestilling.

  Det foreslås, at Dragør Kommune lever op til kravet om offentliggørelse ved at hovedtal fra redegørelsen lægges på Intranet og hjemmeside suppleret med link til ligestillingsministeriets hjemmeside, hvor der er yderligere information

  På ministeriets hjemmeside kan man se resultaterne for de foregående år og foretage sammenligninger med andre offentlige myndigheders redegørelser. Resultaterne fra ligestillingsredegørelserne 2020 vil blive offentliggjort primo 2021.

  LOVE/REGLER:

  Efter ligestillingslovens § 5a skal hver kommune, regioner og stat hvert tredje år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17.september 2020.

  Bilag

 • 21
  Valg af forsikringsselskab m.v. (lukket)
  Sagsid.: 20/2848
 • 22
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunaldirektøren orienterede om Corona-situationen i Dragør Kommune.

 • 23
  Meddelelse - Movias Mobilitetsplan 2020
  Sagsid.: 19/5082

  RESUMÉ:

  Movias udkast til Mobilitetsplan 2020 er efter politisk høring blevet endeligt vedtaget af Movias bestyrelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  Til efterretning.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-09-2020

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Movias bestyrelse har godkendt Movias Mobilitetsplan 2020 (bilag 1) efter forudgående høring af forslag til Mobilitetsplan udsendt i efteråret 2019 til kommuner, regioner og samarbejdspartnere. Movia oplyser i forbindelse med udsendelse af den endelige Mobilitetsplan (bilag 2), at høringssvar har givet anledning til indholdsmæssige præciseringer samt forbedringer af den endelige mobilitetsplan. Derudover fører høringssvarene til et endnu tættere samarbejde mellem Movia og de enkelte aktører, hvilket der kan læses mere om i høringsnotat (bilag 3).

  I Mobilitetsplanen lægges der op til aktørernes samarbejde om indsatserne i de fire hovedtemaer: Sammenhæng på tværs, Grøn og bæredygtig omstilling, Pendlingen til og fra arbejdspladser og Kollektiv mobilitet uden for de større byer.

  Med Mobilitetsplan 2020 fastholdes og styrkes de eksisterende linjer og knudepunkter i det strategiske net og samtidig forbedres den digitale trafikinformation på de største stoppesteder.

  I forhold til Dragør Kommunes høringssvar efter politisk behandling (bilag 4) kan nævnes, at Movia ud over det foreslåede BRT-net (højklasset bustransport) også vil arbejde for, at større byer og købstæder overalt i det sjællandske område får bundet byer og baner sammen og afhjælper trængsel med grøn og bæredygtig transport. I forhold til øget fokus på BRT-lignende løsninger i købstæderne vil Movia lave et oplæg herom, som bestyrelsen kan tage stilling til ligesom undersøgelser af, hvorvidt BRT-nettet kan forlænges på yderligere strækninger skal besluttes af bestyrelsen, før det sættes i gang.

  Endvidere kan nævnes, at Movia ønsker at imødekomme ønsker om kendskab til den grønne omstilling af busdriften i kommunerne. Dette løbende i forbindelse med udbud, så der kan gives kommuner og regioner en øget tryghed om den støtte, Movia bistår med i forhold til at vurdere omkostninger i de enkelte udbud.

  Movia har i det udsendte materiale ikke forholdt sig til Dragør Kommunes ønske om en evaluering af Mobilitetsplanen efter 2 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag

 • 24
  Eventuelt
  Sagsid.: