Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  2. behandling af budget 2021-2024
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 10. oktober 2019 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Efter 1. behandlingen har administrationen indarbejdet en række tekniske korrektioner, som der er redegjort for i indstillingen

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.
  1. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2021-2024.
  1. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning.
  1. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2021.
  1. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2021.
  1. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2021.
  1. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2021.
  1. at taksterne godkendes jf. bilag 1.
  1. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-09-2020

  Sagen oversendes uden anbefaling til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 20. august 2020 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Siden 1. behandling er der indarbejdet reguleringer af det tekniske budget for enkelte poster.

  I bilag 2 medgår en oversigt over de gennemførte korrektioner

  Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. ovenstående korrektioner fremgår af tabel 1.

  Tabel 1: Korrigeret teknisk budget 2021-2024


  Mio. kr. i løbende priser

  2021

  2022

  2023

  2024

  Nettodriftsudgifter

  883,0

  900,2

  919,0

  938,3

  Renteindtægter

  -2,3

  -2,3

  -2,3

  -2,3

  Skatter, tilskud og udligning

  -924,1

  -935,7

  -958,0

  -979,6

  Ordinær drift i alt

  -43,4

  -37,8

  -41,3

  -43,7

  Anlægsudgifter

  31,5

  29,0

  36,2

  15,3

  Skattefinansieret område i alt

  -11,9

  -8,8

  - 5,1

  -28,3

  Lån og øvrige finansforskydninger

  19,8

  9,8

  10,7

  20,7

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  8,0

  1,0

  5,7

  -7,6

  + = udgift

  - = indtægt

  I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2021 et udgiftsbudget på 883,0 mio.kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -924,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -43,4 mio.kr. i 2021. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 31,5 mio.kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 19,8 mio.kr. Det samlede resultat er derfor en kassetræk på 8,0 mio.kr. i 2021. Set over hele perioden 2021-2024 er der et samlet kassetræk på i alt 7,0 mio.kr.

  Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2021.

  Dragør Kommune har i august 2020 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt lånepuljer og brug af ramme til skatteforhøjelser. Dragør Kommune har modtaget svar på alle ansøger, og Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.

  Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti.

  Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:

  • Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
  • Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
  • Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5.
  • Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2020

  Takster:

  Taksterne for 2020 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 1.10.2020. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 28. august 2020. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020.

  Bilag

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunaldirektøren orienterede om Corona-situationen i kommunen.

 • 3
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen orienterede om status på Nyby 8.