Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).
 • 1
  Café Havslapning - ansøgning om ændrede vilkår for udeservering m.m.
  Sagsid.: 20/2955

  RESUMÉ:

  Café Havslapning ansøger om tilladelse til at opsætte en flytbar træterrasse på udeserveringsarealet ud for butiksfacaden og om en 4-årig tilladelse til at måtte foretage udeservering langs kajkanten. Ansøger forespørger også om der er interesse i at han arbejder videre med planer om opførelsen af et toilet til brug for caféen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives afslag på at opsætte en flytbar træterrasse foran caféens facade,
    
  2. at der gives afslag på at give tilsagn om en 4-årig periode for udeservering langs kajkanten,
    
  3. at administrationen bemyndiges til, årligt at tillade udeservering langs kajkanten på uændrede vilkår indtil helhedsplanen for havnen realiseres eller der træffes anden beslutning om arealets anvendelse,
    
  4. at der takkes nej til planerne om opførelse af et toilet til brug for caféen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Ad 1

  For stemte:    5 (A+T+V)

  Imod stemte:  2 (C+O)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:    5 (A+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  2 (C+O)

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra C til ad 3:
  C gr foreslår, at der gives tilladelse til udeservering langs kajkanten som er gældende frem til helhedsplanen for havnen realiseres.

  For stemte:    2 (C+O)

  Imod stemte:  4 (A+T)

  Undlod at stemme:  1 (V)


  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 3:

  For stemte:   3 (C+O+V)

  Imod stemte: 4 (A+T)

  Undlod at stemme: 

  Faldet.

  Ad 4
   

  For stemte:   3 (A+V)

  Imod stemte: 1 (C)

  Undlod at stemme: 3 (O+T)

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Cafe Havslapning sendte i august 2020 en ansøgning som indeholder 4 punkter. Det første punkt om læskærme blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2020 og er derfor ikke en del af denne sag.

  Caféen har tidligere ansøgt om at måtte opsætte en permanent terrasse på det udeserveringsareal der ligger lige op til butiksfacaden. Ansøger har tidligere fået afslag med begrundelse om, at arealet skal være fri for anlæg jf. lokalplanen, og at afvandingsforholdene skal sikres.

  Desuden skal der sikres manøvreplads og fri passage i forbindelse med havnedriften.

  Det der søges om på nuværende tidspunkt er en terrasse der vil være modulopbygget og derfor flytbar. Imidlertid vil der stadig være tale om et anlæg, og da lokalplanen i pkt. 5.5. regulerer at området skal være fri for anlæg, anbefaler administrationen at der gives afslag på denne del af ansøgningen.

  Der søges om en tilladelse til at foretage udeservering der er gældende i 4 år.

  Den udeservering der har været tilladt i en årrække for ét år ad gangen antaster fortsat principperne i lokalplan 70 og vil være i strid med realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  Administrationen foreslår imidlertid at administrationen bemyndiges til – for et år ad gangen – at kunne give tilladelse til udeserveringen langs kajkanten i perioden 1. april – 30. oktober. Bemyndigelsen gælder alene indtil helhedsplanen realiseres eller der i øvrigt træffes andre beslutninger om arealets anvendelse. Bemyndigelsen vil også kun vedrøre en tilladelse for ét år ad gangen på uændrede vilkår.

  Som det fremgår af ansøgningen forespørger ansøger om der er interesse i at ansøger arbejder videre i forhold til planer om opførelse af et toilet, alene til brug for caféens gæster.

  I dag betaler ansøger Dragør Kommune for at kunne benytte toiletbygningen ved siden af caféen.

  Ansøger har fremsendt forslag til forskellige placeringer; heraf 2 mod havnefronten. De to placeringsmuligheder mod havnefronten kan ikke realiseres under lokalplan 70, da det vil være i strid med lokalplanens pkt. 5.5. som indeholder følgende bestemmelse: ”Langs kajer og på moler skal der sikres sammenhængende promenader ved at friholde areal til offentlighedens adgang, ophold og færdsel, under hensyntagen til havnens erhvervsmæssige og maritime anvendelse.”

  Den tredje mulighed er at der gives tilladelse til at bygge et toilet i den del af caféen der udgøres af havnens tidligere traktorgarage.

  Etableringen der forudsætter en udvidelse af det overdækkede areal mod havnekontorets gård, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt.

  En tilladelse vil desuden udgøre et brud på kommunens hidtidige praksis for, ikke at tillade privat byggeri i kommunalt ejede bygninger.

  Såfremt der imidlertid gives tilladelse til etablering af et toilet i bygningen anbefales det, at det sker på betingelse af at arbejderne udføres af autoriserede professionelle og at alle tilgængeligheds- og brandkrav m.v. kan opfyldes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Bilag

 • 2
  Engparken - årsregnskab 2019
  Sagsid.: 20/3430

  RESUMÉ:

  I henhold til gældende regler skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskaberne for de almene boliger med hovedsæde i kommunen.

  Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2019 for Engparken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2019 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav,
    
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 12. november 2020 godkendes med følgende hovedindhold:

  A.  Generel drøftelse af boligselskabets økonomi.

  B.  Drift og vedligehold; herunder status for helhedsplanen og

       det videre arbejde.

  C.  Kyst- og klimasikring.

  D.  Beboersammensætning og anvisning; herunder fortsat drøftelse af fælles besigtigelse ved

       indflytning.

  E.  Sagsbehandlingstid på igangværende sager.

  F.  Status på affaldssortering og kommende sorteringsordning – økonomi og

       etableringstidspunkt.

  G.  Vejbump

  H.  Eventuelt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2019.

  Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

  Boligorganisationen har realiseret et overskud på 54.000 Kr. i regnskabsperioden som er begrundet i færre mødeudgifter.

  Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et resultat på ca. 407.000Kr. Kr.

  Dispositionsfonden udgør 12.662.234 Kr. hvoraf 3.417.224 Kr. er disponibel dispositionsfond.

  Den samlede egenkapital udgør 13.190.641 Kr. og den samlede egenkapital er 3.762.092.

  Den samlede disponible egenkapital svarer til 13.210 Kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfond 11.999Kr.

  Den disponible arbejdskapital udgør 1.211 Kr.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2019 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 12. november 2020 og administrationen anbefaler at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-H.

  Indholdet af udkast til dagsorden afspejler de forhold kommunen ønsker drøftet og de emner som boligselskabet p.t. har fremsendt ønske om at drøfte.

  Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020

  Bilag

 • 3
  Høgevænget 5-7 - status
  Sagsid.: 19/2122

  RESUMÉ:

  Der gives en status på sagen om Høgevænget 5-7 i forhold til afholdt møde samt modtaget svar og afgørelse vedr. dispensation fra støjcirkulæret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at status i sagen tages til efterretning,
    
  2. at det besluttes at afvente svar fra Københavns Kommune før der foretages yderligere i sagen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Godkendt med tilføjelse om, at der rettes henvendelse til Frederiksberg Kommune.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2020, at:

  ”Forvaltningen sonderer muligheden for at udleje Høgevænget til udflytterinstitution til en anden kommune” og ”at forvaltningen undersøger hvordan der kan gennemføres en aftale om udlejning af Høgevænget som både Dragør Kommune og Eventyrhuset kan acceptere.”

  Administrationen har den 4. september 2020 holdt møde med Eventyrhuset. Referatet vedlægges som bilag.

  Status er, at Eventyrhuset efterlyser et udspil fra Dragør Kommune i forhold til de udfordringer der er med ejendommen i forhold til navnlig størrelsen.

  Det er ikke et udspil Dragør Kommune lovligt kan komme med, da kommunen ikke kan foretage tilbygning med det formål at én bestemt privat virksomhed skal kunne leje ejendommen.

  Eventyrhuset er ikke interesseret i at leje ejendommen som den er grundet de manglende kvadratmeter – og pladsmanglen kan ikke afhjælpes gennem en evt. fravigelse af Dragør-normen, da institutionen selv da vil skulle nednormere.

  Dermed synes drøftelserne om en udlejning af ejendommen til Eventyrhuset at være udtømt.

  Der har været rettet henvendelse til erhvervsministeren om en mulig dispensation fra støjcirkulæret med henblik på salg af ejendommen til boligformål.

  Erhvervsministerens svar henviser til en afgørelse truffet af Erhvervsstyrelsen.

  Der er ikke hjemmel til at dispensere fra støjcirkulæret.

  Endelig har direktionen rettet henvendelse til Københavns Kommune og spurgt om der er interesse for at leje ejendommen af Dragør Kommune.

  Københavns Kommune har endnu ikke svaret, og administrationen anbefaler derfor at sagen afventer svaret fra Københavns Kommune før der foretages yderligere i sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Bilag

 • 4
  Kedelhuset - lejestigning og nye lejevilkår
  Sagsid.: 20/3304

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en lejestigning samt nye lejevilkår for Kedelhuset

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at lejestigningen og de ændrede lejevilkår som beskrevet i sagsfresmtillingen godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1989 lejet lokaler i Kedelhuset, Udlejer er Strandparken afd. 9.

  Dragør Kommune anvender lejemålet til aktiviteter for brugerne af Aktivitetshuset i Wiedergården.

  Lejen er ikke reguleret siden 1997 og i 2017 rettede Strandparken afd. 9 første gang henvendelse til Dragør Kommune – dels om en regulering af lejen og dels om en opregulering af det areal som Dragør Kommune betaler leje for.

  Det viste sig at den oprindelige lejeaftale angiver at Dragør Kommune skal betale leje for 100m2. Lejen for de 100m2 udgør 103.400 årligt. Imidlertid benytter kommunen reelt ca. 195m2. Kommunen er forpligtet til at betale for det areal som benyttes.

  Der har været forhandlinger mellem Strandparken og Dragør Kommune, og de er mundet ud i følgende:

  • Dragør Kommune skal fremtidigt betale 153.400 i årlig leje for de m2 som kommunen benytter (teatersal og værksted)
  • Dragør Kommune får partiel opsigelsesadgang i lejeaftalen, således at kommunen fremtidigt kan opsige lejemålet for hhv. teatersalen og værkstedet uafhængigt af hinanden.
  • Ved ikrafttræden af de nye lejevilkår er der dog en uopsigelighedsperiode på 5 år.
  • Lejestigningen træder i kraft den 1. november 2020 (med forbehold for politisk godkendelse af sagen i oktober 2020).

  Administrationen anbefaler at lejeniveauet og de ændrede vilkår godkendes.

  Selv om der er tale om en mérudgift på 50.000 Kr. årligt er der samtidig tale om en nedsættelse af den leje der betales pr. m2. I dag betaler kommunen 1.034 Kr. pr. m2 for de 100 m2 medens lejen for samtlige m2 fremtidigt vil udgøre 847 Kr. årligt. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til den forhøjede husleje er indarbejdet i de tekniske korrektioner for budget 2021 og overslagsårene.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Bilag

 • 5
  Vestgrønningen 33 - tilladelse til nedlæggelse af en bolig
  Sagsid.: 20/2181

  RESUMÉ:

  Ejendommen Vestgrønningen 33, Dragør er registreret som indeholdende 2 boliger.

  Ejerne ansøger om tilladelse til nedlæggelse af den ene bolig.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades ejerne af Vestgrønningen 33 at nedlægge den ene bolig og sammenlægge boligerne til én bolig på 159 m2 .

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:
   

  Ejerne af ejendommen Vestgrønningen 33 ønsker at nedlægge den ene bolig i ejendommen og sammenlægge den med den anden bolig.

  Ansøgerne oplyser at ejendommen reelt ikke har 2 boliger da tidligere ejere for længst har nedlagt køkkenet på 1. sal, ligesom ejendommen i mange år kun har været benyttet som én bolig.

  Såfremt der gives tilladelse til nedlægning vil den sammenlagte bolig få et areal på 159 m2, og derfor skal kommunalbestyrelsen tage stilling i sagen jf. det under love/regler anførte.

  Dragør Kommune har tidligere givet tilladelse til nedlægning og sammenlægning i lignende sager, og derfor anbefaler administrationen at der også gives tilladelse i denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46 som bl.a. angiver at en bolig ikke må nedlægges eller sammenlægges med andre boliger uden kommunalbestyrelens tilladelse.

  Hvis en bolig efter sammenlægning ikke får et boligaral der overstiger 130 m2 kan kommunalbestyrelsen dog ikke nægte tilladelse.

  Boligen i den konkrete sag vil efter sammenlægning få et boligareal på 159 m2.

  Lovens øvrige betingelser – herunder at den bolig som agtes nedlagt er fri for lejemål – er opfyldt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

 • 6
  Udlejning af Færgevej 9 til ny lejer
  Sagsid.: 20/3167

  RESUMÉ:

  Kunst Republikken ansøger om at måtte leje begge lokaler i ejendommen Færgevej 9 samt at sætte lejemålet i stand mod 2 års uopsigelighed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at det besluttes om begge lokaler kan udlejes til Kunst Republikken og,
    
  2. at udlejningen i givet fald sker på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Ad 1

  Der indgås lejekontrakt med Kunst Republikken om begge lokaler.

  Ad 2

  Godkendt dog således, at lejemålet er uopsigeligt frem til den 31.12.2021. Herefter er opsigelsesvarslet en måned. Den samlede leje udgør 26.568 kr. pr. år.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen er tidligere behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. september 2020 hvor det blev besluttet at udsætte sagen til oktober 2020.

  Oprindeligt ansøgte Kunst Republikken om at indtræde i den eksisterende lejeaftale som alene omfatter ét af i alt 2 lokaler i ejendommen.

  Lejeaftalen vedlægges som bilag 3 og den indledende mailkorrespondance med ansøger som bilag 2.

  I september 2020 har ansøger fremsendt en ny ansøgning (bilag 1) med ønske om at leje begge lokaler i ejendommen.

  Ansøger ønsker at etablere et åbent arbejdsatelier, hvilket vurderes at kunne skabe liv på den del af havnen.

  Ansøger tilbyder at sætte ejendommen i stand som beskrevet i ansøgningen mod til gengæld at få 2 års uopsigelighed. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden foreslås et opsigelsesvarsel på en måned.

  Årsagen til at alene ét lokale udlejes i dag er, at der er skimmelsvamp i det andet lokale.

  Ejendommen er en af de ejendomme der på sigt skal rives ned som led i realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn, og derfor er der ikke hverken planlagt eller foretaget noget vedligehold fra kommunens side.

  Dragør Kommune har som udgangspunkt fast praksis for, ikke at tillade private at foretage arbejder/bygningsindgreb på kommunale ejendomme, og en imødekommelse af ansøgningen vil derfor være et brud på denne praksis.

  Et argument for evt. at tillade den private istandsættelse kunne være, at ejendommen ikke repræsenterer en værdi for kommunen, da den skal rives ned, og at det derfor undtagelsesvist kan tillades.

  Såfremt det besluttes at imødekomme ansøgningen; herunder at tillade ansøger at reparere ejendommen som anført anbefaler administrationen at det sker på følgende vilkår i lejekontrakten:

  • Begge lokaler udlejes.
  • Der betales leje for begge lokaler med 738 Kr. pr. m2.
  • Ansøger må – med forbehold for opnåelse af evt. byggetilladelse – istandsætte lejemålet som anført fordi ejendommen i øvrigt skal rives ned på sigt.
  • Der gives 2 års uopsigelighed.
  • Herefter kan lejemålet opsiges med en måneds varsel fra begge parters side.
  • Lejer godtgøres ikke for istandsættelsesarbejderne/forbedringerne

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i dag en lejeindtægt på ca. 26.000 Kr. Udlejning af begge lokaler vil i givet fald fordoble denne indtægt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Bilag

 • 7
  Udvikling af Dragør havn - foranalyse
  Sagsid.: 20/1744

  RESUMÉ:

  BEPU besluttede på mødet i juni en tids- og aktivitetsplan for udvikling af et projekt for oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale indbygges i østmolen, samt gennemgravning af sandtangen mellem færgehavnen og lystbådehavnen. Det blev også besluttet, at østmolen skal gøres tør og forberedes til eventuel efterfølgende at kunne indgå i en ydre klimasikring af Dragør Gl. By og havn.

  BEPU besluttede, at Forvaltningen til september-mødet skulle komme med et oplæg til drøftelse af projektideens omfang med udgangspunkt i tidligere analyser og økonomiske overslag m.v. med henblik på efterfølgende udarbejdelse af en foranalyse. Der skal træffes beslutning om igangsætning af foranalyse, herunder frigivelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af foranalysen, supplerende tekniske undersøgelser og udbudsstrategi mv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives 250.000 kr. til udarbejdelse af et projektoplæg (foranalyse), gennemførsel af supplerende tekniske undersøgelser, udbudsstrategi m.v. for udvikling af et projekt om Dragør Havn, som beskrevet nedenfor og i AOTV-aftalen af 30. april.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-09-2020

  For stemte:   6 (A+O+T+V).

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) deltog i stedet for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Supplerende sagsforelæggelse

  Denne sag blev drøftet og tiltrådt på møde i By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 8. september 2020, og blev ved en fejl ikke sendt videre til Økonomiudvalget.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at hjemtage et lån på ialt 20 mio. kr. til projektet. Herudover er der i anlægsbudgettet (2020-2023) afsat 10 mio. kr. til oprensning af lysbådehavnen. Projektet udgør 1. etape af projektet om at etablere en fremtidig indsejling til Dragør Havn. Ambitionen er, at forlænge Nordre mole, at forbinde lystbådehavnen med færgehavnen via en rende gennem sandtangen og lukke den eksisterende indsejling til lystbådehavnen. Der er ikke taget stilling til det samlede projekt endnu, men der er afsat 30 mio. kr. til at påbegynde projektet.

  1. Etape omhandler oprensning af Dragør ny lystbådehavn, hvor bundmaterialet indbygges bag en ny spunset østmole. Moles gøres tæt så fremtidig tilsanding undgås og molen overvejes forberedt til at kunne indgå i en eventuel fremtidig del af en fremskudt stormflodssikring af Havn og Dragør Gl. By.  Fra lystbådehavnen graves en rende til den gamle færgehavn, og der etableres en ny bådebro og kajanlæg med plads op til ca. 100 både i lystbådehavnen. Hvorvidt hele etape 1 kan gennemføres inden for overslaget vil blive vurderet i foranalysen.

  Forvaltningen har, med hjælp fra ingeniørfirmaet Niras, som oplæg til budget 2016, udarbejdet et projektoverslag på ændring af østmolen og gennemgravning af sandtangen samt anlæg af supplerende bådebro til 50 både. Overslaget er på ca. 33.3 mio. kr. se bilag 1.

  I forbindelse med budget 2019 har forvaltningen udarbejdet et forslag til oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmaterialet indbygges i østmolen, som spundses og gøres tæt for fremtidig tilsandning af lystbådehavnen, samt at der etableres 50 bådepladser og 150 meter kajanlæg til til langskibsfortøjning af gæstesejlere. Projektet er overslagsmæssigt skønnet til 8.2 mio. kr. kr. se bilag 2.

  Det anbefales, at projektbeskrivelse konkretiseres yderligere (foranalyse) og at der gennemføres supplerende tekniske undersøgelser, opstilles et anlægsbudget, tidsplan, indhentes nødvendige tilladelser samt udarbejdes et forslag til udbudsstrategi.

  Konkretiseringen svarer til den konkretisering, som blev udarbejdes ifm svømmehallen, og som var styrende for udbudsstrategi, projektomfang, økonomien og tidsplan. Eksempel på notat fra anlæg af svømmehallen er vedlagt i bilag 3.

  I henhold til tids- og aktivitetsplanen fra juni forventes, at udvalget vil få forslaget til foranalyse til behandling i løbet af foråret 2021 med henblik på udbud af anlægsopgaven.

  Det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 250.000 til udarbejdelse af foranalyse. Anlægsbevillinger meddeles som en tillægsbevilling som finansieres af anlægslånet, som hjemtages til opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbevillinger meddeles som en tillægsbevilling, finansieret af anlægslånet som hjemtages til projektet. Det anbefales at opgaven igangsættes snarest, da lånet skal bruges inden udgangen af 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med kommunens fremtidige planer for udvikling af havnens samlede infrastruktur.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. september 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 8
  Behandling af bioaffald og tillægsaftale vedrørende ARC
  Sagsid.: 20/3466

  RESUMÉ:

  I henhold til aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal ARC etablere et anlæg til behandling af kildesorteret mad-/bioaffald. I forlængelse heraf godkendte kommunen i juni 2020 en kompetenceoverdragelse af behandlingen af mad-/bioaffald til ARC fra 1. januar 2021. Godkendelsen skete med forbehold for igangværende forhandlinger mellem Folketingets partier. Forhandlingerne resulterede i en aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi den 16. juni 2020 (klimaaftalen). Klimaaftalen betyder, at kommunerne ikke kan behandle genanvendeligt affald. På den baggrund foreslås ejeraftalen om ARC tilpasset efter de nye rammevilkår, hvilket indebærer, at kompetenceoverdragelsen af behandlingen af mad-/bioaffald til ARC fastholdes, idet behandlingen udbydes i stedet for etablering af eget forbehandlingsanlæg.

  Ejeraftalens øvrige vilkår forbliver uændrede, herunder muligheden for affaldsimport. Når KL har afsluttet deres arbejde med udmøntningen af klimaaftalen, og der er fundet en model for reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten på nationalt niveau, kan det danne grundlag for en ny ejeraftale om genopretning af ARCs økonomi og CO2-reduktioner, som kan vedtages inden udgangen af 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder,
    
  2. at den i kommunalbestyrelsen i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning, og
    
  3. at tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter, september 2020, jf. bilag 1, godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Med henblik på at sikre de økonomiske forudsætninger for etablering og drift af ARC blev der i 2016 og 2018 vedtaget to tillæg til den oprindelige ejeraftale for ARC om blandt andet sikring af en meromsætning til ARC ved at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC, samt at der kan ske affaldsimport under forudsætning af etablering af CO2-kompenserende tiltag (sorteringsanlæg til restaffald og biogasanlæg).

  I henhold til tillæg til aftalen mellem de fem ejerkommuner skulle ARC således blandt andet etablere et anlæg til behandling af kildesorteret mad-/bioaffald. I forlængelse heraf godkendte kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 en ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen. Samtidig blev der  taget forbehold for eventuelle kommende ændringer i ramme­betingelser/lov­givning som følge af forhandlinger i Folketinget.

  Forhandlingerne mellem Folketingets partier endte med en bred aftale den 16. juni 2020 om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (klimaaftalen). Aftalen har mål om en klimaneutral affaldssektor i 2030 og bygger på mere ensartet sortering, øget genanvendelse og en reduktion af den nationale kapacitet til affaldsforbrænding. Klimaaftalen betyder blandt andet, at kommunerne ikke kan behandle genanvendeligt affald, men at det i stedet skal udbydes til behandling hos private virksomheder.

  Da mad-/bioaffald er genanvendeligt affald, medfører klimaftalen, at ARC som fælleskommunalt selskab ikke kan gennemføre det forudsatte projekt med at etablere et forbehandlingsanlæg til produktion af biogas, som var forudsat placeret i Solrød i samarbejde med firmaet Bigadan. Af hensyn til opsigelse af dette samarbejde skal ARC fritages for forpligtelsen til at gennemføre projektet som ligger i ejeraftalen fra 2018. På den baggrund foreslås ejeraftalen om ARC tilrettet jf. bilag 1.

  KL har påtaget sig opgaven med at udarbejde en plan for reduktion af den danske forbrændingskapacitet, herunder mindske mængderne af importaffald, hvilket vil resultere i meget mindre forbrænding og dermed sænke udledningen af drivhusgasser.

  Øvrige elementer i ejeraftalen inklusive tillægsaftaler er uændrede, herunder muligheden for

  affaldsimport, indtil KL har afsluttet sit arbejde med udmøntningen af klimaaftalen, hvilket forventeligt vil være inden udgangen af 2021.

  Kompetence­overdragelsen vedrørende bioaffald fastholdes med virkning fra 1. januar 2021. Ved kompetenceoverdragelsen overtager ARC kommunernes eksisterende kontrakter. Herefter har ARC ansvaret for kontraktopfølgning og nye udbud.

  Som en naturlig konsekvens af de ændrede rammebetingelser bortfalder behovet for optagelse af lån til forbehandlingsanlæg på 62 mio. kr.

  Det andet af de to CO2-kompenserende tiltag, eftersorteringsanlægget til restaffald, forventes umiddelbart fortsat at kunne etableres, men for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål angående anlæggets overensstemmelse med klimaftalen sendte ARCs ejerkommuner den 26. august 2020 et fælles brev til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og Miljøminister Lea Wermelin, jf. bilag 3.

  Ejerkommunerne vil snarest muligt påbegynde drøftelser om mulige strategiske samarbejder og ejerkonstruktioner afhængigt af de fremtidige rammebetingelser.

  Administrationens vurdering

  Tilpasningen af ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning i forhold til de ændrede rammevilkår sikrer fortsat realisering af synergier ved fælles afsætning, hvilket er i tråd med klimaaftalen.

  Planen er en del af ejerkommunernes aftale om genopretning af selskabets økonomi og CO2-fortrængning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samlet set er det på det foreliggende grundlag vanskeligt at pege på, hvordan udbudsløsningen påvirker økonomien ved behandling af mad-/bioaffald. Det er tidligere vurderet, at behandlingsprisen ved udbud ville være ca. 385-480 kr./ton sammenholdt med en pris på ca. 325 kr./ton ved en årlig mængde på 50.000 ton, hvilket er behæftet med en vis usikkerhed afhængig af blandt andet støtte- og rammevilkår. Ved en mængde på 30.000-40.000 ton/år blev det vurderet, at priserne ved egen behandling ville være på niveau med udbudsløsningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020

  Bilag

 • 9
  Implementering af nye affaldsordninger - bioaffald
  Sagsid.: 20/2744

  RESUMÉ:

  Folketinget har indgået aftale om, at der skal indføres ordninger for øget kildesortering af affald i de enkelte husstande i alle kommuner.

  Forvaltningen er i samarbejde med ARC og Tårnby Kommune i gang med at udarbejde oplæg til, hvordan ordningerne kan designes samt beskrive en implementeringsplan, som oplyst på sidste BEPU-møde i august. Et af kravene er indsamling af bioaffald og restaffald i en rumopdelt beholder på hjul.

  Der er nødvendigt allerede nu at afgive ordre på levering af skraldebiler, eller ombygning af eksisterende skraldebiler, som kan tømme rumopdelte affaldsbeholdere, da der er lang leveringstid, og at leveringen skal ske ved udbud.

  Oplæg til øvrige ordninger og implementeringsplan pågår sideløbende og vil blive forelagt til politisk beslutning snarest muligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det meddeles ARC, at Dragør kommune ønsker, at indføre en ordning for indsamling af kildesorteret bioaffald og resteaffald i en to-delt affaldsbeholder med en tømning hvert 14 dag, med forventet opstart 1. Kvartal 2022.
    
  2. at det efterfølgende tages stilling til, hvordan ordningen for bl.a. Dragør Gl. By skal indrettes, da det kan være vanskeligt, at indsamle affald i beholdere opstillet i de enkelte husstande, pga. byens indretning.
    
  3. at der meddeles en tillægsbevilling på 500.000 kr. til budget 2021 til ansættelse af en midlertidig projektmedarbejder til implementering af de nye affaldsordninger i Dragør Kommune.
    
  4. at vedlagte forslag til affaldstakster 2021 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Ad 1-2-4

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 3

  For stemte:  6 (A+O+T+V) 

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 1 (C) 

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB med præcisering af ad 3, at en eventuel tillægsbevilling vil være finansieret via en takststigning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen har i juni 2020 fremlagt et udspil, som skal understøtte øget genanvendelse af affaldet. I udspillet stilles der krav til kommunerne om at etableres indsamlingsordninger for forskellige typer affald, som er hyppigt forekommende i husholdningerne. Kravet omfatter enfamilieboliger, etageboliger og tætte bykerner, samt sommerhuse og kolonihaver. BEPU er orienteret herom på mødet i august.

  Der er stillet krav om indsamling af følgende fraktioner, som skal indsamles ved husstanden i beholdere af plast med mindre særlige vilkår gør sig gældende.

  Madaffald

  • Papir
  • Pap
  • Glas
  • Plast
  • Metal
  • Drikkevarekartoner
  • Elektronik
  • Farligt affald
  • Restaffald

  Dog kan glas indsamles i kuber og farligt affald/elektronikaffald indsamles i miljøskab eller bokse. Det fremgår også, at den enkelte en-familiebolig maksimalt modtager 3 beholdere til kommende fraktioner. Der kommer også krav om indsamling af tekstiler i 2022, hvor kravene endnu ikke er besluttet til husstandsnærhed eller indsamlingsmetode.

  Dragør Kommunes nuværende affaldssystem lever ikke op til de nye krav. Vurderingen af det nuværende system i forhold til kravene pågår, og der vil blive udarbejdet forslag til nye ordninger. Dog kan følgende oplyses på nuværende tidspunkt:

  Der skal indføres kildesortering af mad-affald (bio-affald), indsamling af metal, plast og drikkevarekartonner samt indsamling af farligt affald.

  Ordningen for glas vurderes umiddelbart at lever op til kravene. Vi bruger affaldssække de fleste steder til restaffald og vi bruger også delvis poser til papir og pap. Poser skal erstattes af beholdere på hjul.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der skal indføres rum-opdelte beholdere til bio-affald og restaffald, svarende til de ordninger, som allerede er oppe at køre i andre kommuner, og som Tårnby Kommune også indfører.

  Skraldebilerne skal derfor ombygges eller skiftes til skraldebiler med rumopdelt indsamlingsudstyr. Dette skal ske ved udbud, og der er lang leveringstid. Derfor forslås det, at der allerede nu tages stilling til indførsel af indsamling af kildesorteret bioaffald og resteaffald i en to-delt affaldsbeholdere med en tømning hvert 14 dag. Dette giver ARC mulighed for at igangsætte udbud mv af skraldebiler.

  Det forventes, på nuværende tidspunkt, ikke muligt at have indsamlingsordningen implementeret før tidligst 1. kvartal 2022, bl.a. på grund af leveringstider på skraldebiler, udbringning af beholdere og implementering hos de enkelte brugere.

  Der er tale om en større omlægning af renovationsindsamlingen i Dragør kommune. Det anbefales derfor, at der oprettes en midlertidig stilling, som skal varetage implementering af de nye ordninger med opstart fra marts 2021 til foreløbigt juni 2022.

  Arbejdsopgaverne er bl.a. planlægning, implementering, information, og vejledning om løsninger.

  Den midlertidige stilling finansieres af renovationsområdet, som er gebyrfinansieret. Der er derfor udarbejdes nye takster for 2021. Der er tale om tilpasning af taksterne for 2021, som indgår i de igangværende budgetforhandlinger taksterne. Disse takster erstatter de takster, som forventes godkendt med budget 2021 for Dragør Kommune.

  Det forventes, at den samlede genanvendelse vil stige. Primært som følge at kildesorteringen af bioaffald til bioforgasning. De øvrige fraktioner forventes ikke at få tilsvarende betydning, fordi Dragørborgerne allerede sorterer og afleverer affald til genbrug på genbrugspladsen.

  Forslag til nye affaldsordninger, tømningshyppighed og implementeringsplan er under udarbejdelse og vil blive fremlagt til politisk behandling snarest muligt.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen har på nuværende tidspunkt løsligt vurderet, at implementeringen af de nye ordninger vil beløbe sig til i størrelsesordenen 500-700 pr. husstand i forhold til taksten i 2021. Forslag til budget og takster vil indgå i implementeringsplanen.

  Affaldsområdet er takstfinansieret og området skal hvile-i-sig-selv. Dvs. at indtægter og udgifter skal balancere over en periode.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kommunikation om ordningerne vil indgå i implementeringsplanen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Indførsel af yderligere sortering til genanvendelse understøtter realisering af Dragør Kommunes affaldsplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29 oktober 2020.

  Bilag

 • 10
  Bestilling af busdrift Movia 2021
  Sagsid.: 19/5195

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at der bestilles en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til 2020. Baggrunden er, at covid19 situationen i Danmark har udsat evaluering af busnettet Bynet 2019 efter Metrocityringens åbning i efteråret 2019 og de deraf besluttede mange ændringer også i busdriften.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune hos Movia bestiller busdrift i 2021 svarende til den besluttede busdrift for 2020. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Forslag fra A:

  A foreslår, at bestillingen kommer til at lyde:

  Linje 35 kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen, idet der uden pause vendes i Lufthavnen og køres tilbage mod Dragør – i lufthavnen vil der være både af- og påstigning af passagerer ved stoppestederne på såvel nordsiden som sydsiden af Ellehammervej – fra Dragør Stationsplads køres videre i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange pr. time i myldretiden, 2 afgange pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

  Konsekvensen vil fortsat være, at der fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen ad Kystvejen køres med følgende linjefrekvens: 4 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne og 2 afgange pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  A ønsker endvidere, at administrationen skal rette henvendelse til MOVIA, for at få afklaret om ovenstående ændring har økonomiske konsekvenser. Forslaget vedtages såfremt det kan vedtages uden merudgifter for Dragør Kommune. 

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal afgive endelig busbestilling for 2021 til Movia senest den 30. oktober 2020. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftede busbestilling den 8. september 2020 og besluttede at fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til busdriften i 2020.

  Baggrunden er følgende: 

  Metrocityringen åbnede i efteråret 2019, og medførte mange ændringer også for busdriften i hovedstadsområdet (Bynet 2019). I løbet af foråret 2020 var det planen at evaluere ændringerne med tanke på eventuelle tilpasninger i busdriften. Som følge af covid19 situationen siden foråret 2020 har det endnu ikke været muligt at indsamle tilstrækkeligt med valide data til at iværksætte en egentlig evaluering af den ændrede busdrift. Siden åbningen er der alene justeret på enkeltlinjer, hvor der efter åbningen var opstået tydelige uhensigtsmæssigheder for passagererne, fx i køreplanen på linje 250S, der blev tilrettet. Administrationen foreslår at afvente Movias evaluering og derfor fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2021 i forhold til den bestilte busdrift til 2020.

  Dette indebærer følgende busbestilling for Dragør Kommune i 2021:

  -      Linje 33

  Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen, hvor hver anden afgang får afstikker via Tømmerupvej i stedet for direkte ad Skovvej til Kongelundsvej.

  Linjens frekvens: 2 afgange pr. time i myldretiden, 1 pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  Hertil kommer, at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

  -      Linje 35

  Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange pr. time i myldretiden, 2 afgange pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

  Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne og 2 afgange pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  -      Linje 250S (finansieret af Region Hovedstaden)

  Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Rådhuspladsen, Nørrebro Station og Gladsaxe trafikplads.

  Linjens frekvens: 6 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne, 3 afgange pr. time i aftentimerne og 1 afgang pr. time om natten.

  Hertil kommer muligheden for bestilling af en flextur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flexture til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flextur ordning.

  LOVE/REGLER:

  Busdrift er omfattet af Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune 2021 beløber sig til 7,0 mio. kr. inklusiv den åbne flextur ordning men eksklusiv covid19-konsekvenser.

  I forhold til covid19-situationen, så er der for 2020 indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som sikrer, at trafikselskaberne (Movia m.fl.) får dækket den samlede corona-regning for hele 2020.

  Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en aftale for 2021 mellem ovennævnte parter. Parterne vil drøfte situationen for 2021 efter sommerferien 2020.

  Movia har estimeret de forventede merudgifter for Dragør Kommune i 2021 til 0,90 mio. kr. som følge af covid19-situationen.

  Finansieringen af de opgjorte forventede covid19 relaterede merudgifter for 2021 kan tilvejebringes via

  1. KL og Danske Regioner efter forhandling med regeringen efter sommerferien 2020 aftaler en model for statskompensation af covid19 relaterede merudgifter i trafikselskaberne for 2021 eller
  2. At kommuner og regioner inden årsskiftet 2020/2021 kan bede om en faktura fra Movia, enten via 12 rater i 2021 eller via forudbetaling i 2020, så udgiften kan indgå i kommuners og regioners 2020-servicerammer, eller
  3. At kommuner og regioner inden udgangen af januar 2021 beslutter besparelser på det kollektive trafikområde, således at den ekstraordinære covid19 udgift håndteres via modgående besparelser på den kollektive trafik.

  Såfremt der ønskes udgiftsdrivende justeringer af busdriften, skal der findes finansiering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

 • 11
  Godkendelse af rammeaftale 2021-2022
  Sagsid.: 20/3061

  RESUMÉ:

  Rammeaftale på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 2021-2022 forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2021-2022, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale, godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022. Rammeaftale 2021-2022, samt to tekniske bilag og appendiks til godkendelse er vedlagt som bilag.

  Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

  Rammeaftale 2021-2022

  Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: ”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.”

  Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet.

  Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

  Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 12
  Afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen
  Sagsid.: 20/3253

  RESUMÉ:

  Tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger forelægges udvalget til politisk godkendelse

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen og fristen er derfor d. 30. november 2020 (jf. sag om Rammeaftalen). Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

  Vedlagt som bilag til denne sag er tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger til godkendelse. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 13
  Samarbejdsaftale med Veterancentret
  Sagsid.: 20/3596

  RESUMÉ:

  I denne sag skal der tages stilling til om Dragør Kommune vil indgå en samarbejdsaftale med Veterancentret. Centrets opgave er, at udføre en støttende indsats over for udsendte soldater. Ved at indgå en aftale, vil Veterancentret støtte Dragør Kommune i arbejdet med de veteraner, som er bosiddende i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune indgår samarbejdsaftale med Veterancentret.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Veterancentrets opgave er, at støtte og rådgive danske soldater og pårørende før, under og efter udsendelse. Centret arbejder tæt sammen med kommuner, regioner, faglige og frivillige organisationer. Medarbejderne i centret har en særlig viden om den situation som veteraner befinder sig i, og vil derfor, ved et medlemsskab, være i stand til at understøtte Dragør Kommunes generelle veteranindsats. Der kan fx være tale om sparring i forbindelse med udarbejdelse af veteranstrategi. Vi vil ligeledes få mulighed for, at trække på Veterancentrets ekspertise i konkrete forløb, hvor en veteran og/eller deres pårørende har brug for støtte og hjælp. Der kan være tale om en lang række forskellige typer af hjælp. Det kan fx være hjælp til at få job, til at håndtere psykiske og fysiske skader, til at komme ud af misbrug og til at håndtere sin økonomiske situation. 

  Ved indgåelse af aftale, vil Dragør Kommune også blive en del af et netværk med ca. 70 andre kommuner. I netværket vil Veterancentret dele deres viden om veteranindsatser, ligesom der vil være mulighed for videndeling og sparring kommunerne imellem.

  Dragør Kommune forpligter sig, i forbindelse med samarbejdsaftalen, til generelt at støtte op omkring veteranindsatsen, samt til at udpege en kontaktperson, som Veterancentret kan have løbende kontakt med. Medlemsskabet er vederlagsfrit, og det er tidsubegrænset.

  https://veterancentret.dk/da/Samarbejdespartnere/kommuner/

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

 • 14
  Webtilgængelighed og rentegning af Dragør Kommunes logo
  Sagsid.: 19/2278

  RESUMÉ:

  I forlængelse af EU’s tilgængelighedsdirektiv og lov om webtilgængelighed har administrationen igangsat projektet ’webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation’ med henblik nødvendige indsatser afledt af loven. Som en del af det arbejde er der blandt andet behov for rentegning af Dragør Kommunes logo.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommunes logo opdateres og forenkles med respekt for logoets historie og med et stærkt og unikt signal rentegnet til særlig digital anvendelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Sagen drøftes på temamøde i kommunalbestyrelsen og genoptages på ØU.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Projekt ’webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation’ handler om lovkrav og professionalisering af Dragør Kommunes kommunikation. Det drejer sig om at sikre entydig afsender og om hensigtsmæssige fonte og farvekontraster, som understøtter kravet om og kommunens arbejde med digital tilgængelighed.

  Et kommunelogo er en helt central del af en kommunes kommunikation og visuelle identitet, hvor det er vigtigt, at udtrykket signalerer en professionel, seriøs og troværdig kommunal myndighed.

  I dag har Dragør Kommune såvel på nettet som i daglig brug – endog meget – forskellige versioner af logoet, fx på hjemmesider, i e-mailsignaturer, på breve og dokumenter, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Endvidere er logoet ikke digitaliseret med tilstrækkelig præcision.

  Der er derfor behov for at udarbejde en rentegnet version, så kommunens logo fremstår tydeligt og skarpt i meget stort format og samtidig står tydeligt i lille format.

  En sådan rentegning, fonte og farver skal understøtte digital tilgængelighed og danne udgangspunkt for udarbejdelse af guidelines og nødvendige skabeloner til brug for, når Dragør Kommune kommunikerer med borgere, erhvervsliv og andre aktører via web, officepakken og digital post.

  Det nuværende logo består af seglet fra daværende Store Magleby Kommune og navnetrækket af daværende Dragør Kommune. En effektfuld og hensigtsmæssig sammensmeltning til et ’fælles tredje’ i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1974. Seglet er registeret hos Patent- og Varemærkestyrelsen (1. juni 1999) med Dragør Kommune som indehaver.

  Det er administrationen anbefaling, at Dragør Kommunes logo opdateres og forenkles, hvor stikordet er: Evolution – ikke revolution. Det vil sige med respekt for logoets historie og med et stærkt og unikt signal rentegnet til en digital tidsalder. Til det formål har administrationen i projekt webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation fået udarbejdet skitseforslag til rentegnet logo af Fænø Design ApS (specialist i kommunevåbner og visuel design og kommunikation).

  Det skal bemærkes, at der udefra er kommetet forslag til helt nyt logo til erstatning af Dragør Kommunes logo. Forslaget er fremsendt af kunstner Flemming Brylle og formand fra Dragør Turistråd Axel Bendtsen. Bag forslaget, som i dag figurerer på Visit Dragørs hjemmeside, står fire personer: Jens Winding & Flemming Brylle (som sammen har anført copyright på logoet) samt Claus Ehlers & Dines Bogø.

  På mødet vil der være en mundtlig præsentation.

  LOVE/REGLER:

  Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Udvidelse af lovens rækkevidde forventes inden for kort tid også at omfatte digital post.

  Forvaltningsloven i forhold til pligt om tydelig og entydig afsender.

  Heraldik (læren om våbenskjoldes historie og udformning) og tinktur (et udtryk, der anvendes inden for heraldik om de farver, der kan benyttes på våbenskjolde). Reglerne er i sin tid udviklet til at skabe kontrast i skjoldet, så symbolerne kunne ses på lang afstand.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En opdatering og forenkling af logo finansieres af digitaliseringspuljen i indeværende år gennem Projekt ’webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation’. Der må forventes yderligere omkostninger forbundet, hvis der ønskes udarbejdelse af et helt nyt logo.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

 • 15
  Fravigelse af krav om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 20/3079

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til fravigelse af kravet om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelsen m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsens møder resten af året afholdes uden adgang for offentligheden og transmitteres som normalt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget i september 2020 blev det besluttet, at sag om fravigelse af kravet om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelsen genoptages i Økonomiudvalget i oktober 2020.

  Social- og indenrigsministeren har forlænget varigheden af bekendtgørelsen om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19). Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2021.

  Det betyder, at der kan træffes beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til kommunalbestyrelsens møder af hensyn til håndteringen af smitten.

  Træffes der beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et kommunalbestyrelsesmøde, skal der ske offentlig video- eller lydtransmission fra mødet, hvilket allerede praktiseres i dag.

  Administrationen skal anbefale, at kommunalbestyrelsens møder resten af året afholdes uden adgang for offentligheden og transmitteres på normal vis.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

 • 16
  Status sygefravær 3. kvartal 2020
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får ØU forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter sygefraværet til og med september 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Økonomiudvalget tager status på sygefravær for 3. kvartal 2020 til efterretning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sygefraværet er steget 0,09 procentpoint sammenlignet med samme periode i 2019.

  Enggården og Hjemmeplejen holder deres flotte fald i sygefraværet. I januar til september 2020 er sygefraværet samlet set sænket med 2,2 procentpoint sammenholdt med 2019.

  På skoleområdet ses en forskel mellem de 3 skoler. Dragør skole har et lavere sygefravær end de to andre skoler. Claus Dyrmose fortæller, at Dragør skole har arbejdet intensivt med trivslen og sygefraværet.  Alle skolens ledere følger sygefraværsretningslinjerne og holder de påkrævede samtaler. Der er også fokus på trivsel og arbejdsmiljø, og hvis det handler om arbejdspres, forsøger ledelsen at finde mulige løsninger, så det ikke ender med en fuldtidssygemelding, fx ved omlægning af enkelte opgaver og lignende, samt mulighed for stresscoach. I arbejdet med 3-i-1 målingen har ledelsen og det lokale MED-udvalg ændret på nogle af de områder, hvor de kan se, at det har betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø. Desuden er der altid åben dør, så medarbejderne kan komme til lederne.

  Der er store forskelle i sygefraværsprocenten på dagtilbudsområdet. Samlet set er der en stigning på 1,5 procentpoint. 

  Plan og Teknik har samlet set en stigning på 3,9 procentpoint. Der er fokus på sygefraværet på de enkelte arbejdspladser, og der vil forhåbentlig ses en udjævning i fraværet i løbet af den kommende tid. 

  Borger og Social har en stigning på 2,1 procentpoint. Også her er der fokus på at få afholdt samtaler og få indhentet den nødvendige dokumentation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Bilag

 • 17
  Mødekalender 2021
  Sagsid.: 20/3052

  RESUMÉ:

  Administrationen har udfærdiget forslag til mødekalender 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kommentar: det er ønskeligt, at uge 8 friholdes for KB-miniseminar pga., at uge 8 i forskellige andre kommuner er vinterferie.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB

  Kommentar: det er ønskeligt, at uge 8 friholdes for KB-miniseminar pga., at uge 8 i forskellige andre kommuner er vinterferie.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2020

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2021. Indholdet er nedenfor.

   

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det åbne møde.

  Mødet den 23. september 2021 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

   

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

   

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 17. marts 2021 er en onsdag.

  Mødet den 14. april 2021 er en onsdag.

  Mødet den 16. september 2021 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

   

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  Mødet den 6. april 2021 er en tirsdag.

   

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Mødet den 7. april 2021 er en onsdag.

   

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

   

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

  Mødet den 10. maj 2021 er en mandag.

  Mødet den 7. juni 2021 er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2021 er der indlagt 3 miniseminarer

   

  Budgetseminar:

  Der skal holdes to budgetseminarer, i skrivende stund, er forårets dato ikke på plads.

  Efterårets budgetseminar bliver den 30. og 31. august 2021.

  Infomøde om budget:

  Der er i 2021 indlagt 2 borgermøder om budget den 16 marts og den 18. august 2021.

  Kommunal- og Regionsrådsvalg

  Der er valg den 16. november 2021 og det konstituerende møde holdes den 7. december 2021.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. og fredag den 15. januar 2021.

   

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 28. og fredag den 29. januar 2021.

   

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 18. marts og fredag den 19. marts 2021.

   

  Teknik og Miljø ’21:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 15. april og fredag den 16. april 2021.

   

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 6. maj og fredag den 7. maj 2021.

   

  Kultur- og Fritidskonference:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

   

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 17. juni til søndag den 20. juni 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 18
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunaldirektøren informerede om status for eventuel hjemtagelse af opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

 • 19
  Eventuelt
  Sagsid.: