Skip navigationen

Referat

Torsdag den 12. november 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Godkendelse af økonomi for rådhusets kantine
  Sagsid.: 20/113

  RESUMÉ:

  Kantinens budget kan ikke løbe rundt af sig selv. Denne sag er en fremlæggelse af muligheder for overholdelse af budgettet, samt konsekvenser for rådhusets kantine.  

  INDSTILLING:

  Det indstilles at Økonomiudvalget godkender

  en yderligere bevilling til kantinen på 130.000 kr. finansieret ved at reducere puljen til barselsudgifter med tilsvarende beløb.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Godkendt med præcisering af, at bevillingen gives varigt fra 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kantinens 2 køkkenmedarbejdere er finansieret via Borgmestersekretariatets lønbudget. Dertil er der ansat en deltids opvasker, hvis lønudgifter skal kunne dækkes af den daglige omsætning. På grund af faldende indtægter i kantinen, særligt grundet reduceret mødeforplejning som følge af flere års budgetstramninger, kan budgettet ikke løbe rundt. Prognosen på et normalt år (corona-konsekvenser undtaget) er et merforbrug på lønbudgettet på 130.000 kr. årligt. Hvis lønbudgettet reduceres via personalereduktion, vil dette betyde reduktion i kantinens åbningstid og derved indtjeningsmuligheder, hvilket også vil føre til en budgetbelastning.

  Ud over kantine for rådhusets medarbejdere til frokost og morgenmad, tilbyder kantinen også salg for Store Magleby skole samt Vej og Park. Kantinen leverer desuden forplejning til møder, receptioner og arrangementer afholdt på rådhuset, samt står for opvasken af alt service brugt på rådhuset i løbet af dagen.

  Ved en yderligere bevilling til kantinen på 130.000 kr., finansieret ved at reducere puljen til barselsudgifter med tilsvarende beløb, bringes lønbudget i balance, og derved er det kun driftsbudgettet for kantinen (indtægter og vareudgifter), der skal kunne balancere i sig selv.

  Puljen til barselsudgifter har haft mindreudgifter de foregående år svarende til beløb, som er højere end 130.000 kr. 

  Det har været undersøgt med eksterne leverandører, om der kunne være interesse i en kantineordning/levering, som erstatning for egen kantine. Svaret har været, at omsætningen enten er for lille til at det kan betale sig, eller at der vil være krav om en minimumsindtægt fx via abonnementsordning. Administrationens vurdering er, at dette vil der ikke være opbakning til blandt medarbejderne.

  Alternativ indstilling:

  Uden en tillægsbevilling kan kantinens budget ikke holdes, og indstillingen vil i så fald være at lukke kantinen. Der vil fortsat skulle være en opvasker ansat til opvask af rådhusets service, og således vil der også skulle være faciliteter til en opvask. Den øvrige besparelse i lønbudgettet vil blive brugt på området, fx ved at andre medarbejdergrupper skal stå for klargøring af drikkevarer til møder, samt til hjælp til manglende lønudvikling for området, som er en udestående budgetudfordring. 

  Konsekvensen for rådhusets drift er, at mødeforplejning skal købes eksternt. For at de decentrale budgetter skal kunne holdes (herunder de politiske), vil det betyde lavere serviceniveau/kvalitet i forplejningen. Der vil desuden skulle afsættes tid fra administrationen til afhentning af forplejning. Konsekvensen er desuden tab af personalegode, ved at have en kantine til rådighed.    

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Er fremlagt i sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12.november 2020.

 • 2
  Revurdering af ansættelsesstop
  Sagsid.: 20/3597

  RESUMÉ:

  Den 2. marts 2020 vedtog ØU et ansættelsesstop i hele Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget godkender ophør af procedure for ansættelsesstop,
    
  2. at Økonomiudvalget godkender at direktionen fremadrettet godkender nyansættelser og lønplaceringer for ledere og AC-konsulenter.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 2. marts 2020 vedtog ØU et ansættelsesstop i hele Dragør Kommune, således at alle evt. ansættelser skal godkendes af direktionen. Formålet med ansættelsesstoppet har været, at ’ansætte med omtanke’ af hensyn til økonomien.

  Langt de fleste stillinger/dispensationer bliver dog godkendt, fordi stillingerne ikke kan undværes i driften eller at en vakant stilling vil føre til øgede vikarudgifter. De administrative stillinger, som er de stillinger, hvor det formodes, at der kan bæres en vakance, er der årligt få af sammenlignet med antallet stillinger på velfærdsområderne.

  Effekten af ansættelsesstoppet har betydet, at der i perioden fra februar til september for årene 2019 og 2020, er ansat 56 færre medarbejdere i 2020, men samtidig er fratrådt 14 færre personer. Samlet set betyder det en reduktion af ansættelser på 42 medarbejdere i 2020 i forhold til samme periode i 2019.

  Ad 1:

  Administrationens forslag er derfor at ophøre den proces for ansættelsesstoppet, som betyder at direktionen skal godkende alle nyansættelser. Forvaltningens oplevelse er, at ansættelsesstoppet skaber en række uhensigtsmæssige flaskehalse, med bl.a. flere hastesager og forsinkelser end normalt. Der skabes stor arbejdsmængde ved at sager samles til bunke samt bliver godkendt sent i ansættelsesprocessen. For lederne på områderne opstår der desuden frustration over det øgede bureaukrati.

  Ophør af procedure for ansættelsesstop vil være straks muligt.

  Ad 2:

  Administrationen foreslår, at direktionen fremover og permanent godkender alle nyansættelser og lønindplaceringer for ledere og AC konsulenter; for at sikre, at der ikke sker en uforholdsmæssig stigning i antallet af ledere og konsulenter, og for at sikre et fælles niveau samt undgå skævvridning i lønniveau.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

 • 3
  3. budgetopfølgning 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er kommunes budget blevet gennemgået og der forventes et samlet mindreforbrug på -1,1 mio.kr. Ved 3. budgetopfølgning indstilles tilførsel af samlet 2,44 mio.kr. fra Genbesøg 2020 til områder, hvor det ikke har været muligt at indhente merforbrug

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på privat- og efterskoler. Midlerne overføres fra rest-beløbet fra Genbesøg 2020,
  1. at der tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellekommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger. Midlerne overføres fra rest-beløbet fra Genbesøg 2020,
  1. at månedsopfølgningen efter september 2020 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 3. budgetopfølgning er kommunes budget blevet gennemgået og der forventes et samlet mindreforbrug på -1,1 mio.kr.

  Der forventes nu budgetoverholdelse for alle sektorer undtaget sektor 3, skoleområdet og sektor 7, ældreområdet.

  For begge områder har der her været dele af merforbruget som er bestemt af udefrakommende forhold, der ikke har været mulige at imødegå handlingsmæssigt.

  For skolerne kan 1,0 mio.kr. af det samlede merforbrug på 1,3 mio.kr. henvises til merudgifter til elever på privatskoler (samlet 0,4 mio.kr.) og merudgifter til efterskoler (0,7 mio.kr.). Merudgifterne kan her forklares med, at det faktiske antal elever har været højere end det budgetlagte.

  For ældreområdet har der været mindreindtægter fra mellemkommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger, da et antal af borgere er afgået ved døden, og det ikke har været muligt at finde kompenserende indtægter. Afvigelsen for mellemkommunal betalinger er 4,5 mio.kr.

  For disse to udgiftsområder indstiller administrationen, at rest-beløbet på 2,44 mio.kr. fra Genbesøg 2020 fordeles forholdsmæssigt til dækning af merfobrug på disse områder. Det indstilles således, at skoleområdet tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på til elever på privat- og efterskoler. Det indstilles ligeledes, at ældreområdet tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellemkommunalbetaling fra udenbys borgere til plejeboliger.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Det samlede mindreforbrug er reduceret fra -1,3 til -1,1 mio.kr. Ændringern skyldes overordnet set, at de forventede merforbrug på Enggården er øget med 0,7 mio.kr. – denne ændring kompenseres tilnærmelsesvis ved større mindreforbrug eller reducerede merforbrug på øvrige sektorer.

  Som bilag er vedlagt månedsopfølgning efter september 2020. Heri indgår ligeledes en samlet opdateret oversigt over kommunens Corona-relaterede udgifter samt information om den modtagne kompensation indtil nu. Der er ikke medregnet videre kompensation for Corona-relaterede udgifter i månedsopfølgningen efter september 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.

  Bilag

 • 4
  Budgetudmøntning, Budget 2021-2024
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Udmøntning af budget 2021-2024 samt priser på frit-valg samt takster på dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover indstilles frigivelse af rådighedsbeløb til genopretningspuljer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at plan for udmøntning af budget 2021-2024 tages til efterretning,
    
  2. at de beregnede fritvalgs-priser på ældreområdet tages til efterretning,
    
  3. at de beregnede takster vedr. dagtilbud og klubber tages til efterretning,
    
  4. at de beregnede takster vedr. SFO og fritidsklub tages til efterretning,
    
  5. at der gives en anlægsbevilling i 2021 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 18,0 mio.kr. fra puljer til genopretning af bygninger for året 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Sagen udsættes til ØU i december 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2020 Budget 2021 – 2024. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet (vedhæftet som bilag). Formålet med udmøntningsplanen er at skabe tydelighed om, proces for udmøntning af budget 2021.

  For størstedelen af punkterne i udmøntningsplanen er budgetændringen allerede indarbejdet og aktiviteten tilpasset. Det fremgår også af bilag 1, hvornår de øvrige punkter bliver fremlagt som politiske sager

  På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2021 har administrationen kunne foretage en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber samt fritvalgs-priser på ældreområdet. De opdaterede takster og priser er angivet i bilag 2. Som bilag 3 vedlægges til orientering det samlede takstoversigt vedlagt. Nye takster eller takster som er ændret som følge af politiske beslutninger er farve-markeret.

  Endvidere indstiller administrationen: At der gives en anlægsbevilling i 2021 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 18,0 mio.kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje (jævnfør nedenstående tabel). Frigivelsen ønskes så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet inden for de enkelte genopretningspuljer.


  I mio. kr.

  (2021-prisniveau)

  2021

  Genopretning af bygninger pulje

  5,1

  Genopretning Hollænderhallen pulje

  0,4

  Genopretning af veje pulje

  4,9

  Genopretningspulje skoler pulje

  1,5

  Genopretning daginstitutioner, pulje

  1,3

  Genopretning, Enggården

  4,8

  I alt

  18,0

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.
  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 5
  Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret
  Sagsid.: 19/2832

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende lokalplanforslaget og beslutte at sende det i høring i 4 uger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 61 for en ”Dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret” godkendes med henblik på en offentlig høringsperiode på 4 uger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Ændringsforslag fra AOTV:

  AOTV foreslår, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 61 for en ”Dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret” godkendes med henblik på en offentlig høringsperiode på 8 uger

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. har ikke stemt for etableringen af nyt supermarked 8. oktober 2019, idet bygherre ønsker en overskridelse af byggeprocenten. C bemærker sig, at bygherre har ret til at opføre supermarked inden for lokalplanens bestemmelser, hvorfor vi ikke ønsker at hæve bebyggelsesprocenten. Da sagen ikke har ændret sig siden 2019 fastholder vi vores holdning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (C)

  Undlod at stemme: 

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 8. oktober 2019 at udarbejde et forslag til et tillæg til lokalplan 61, der muliggør en udvidelse af stueetagen Kirkevej 137-139 til dagligvarebutik og som regulerer trafikafviklingen til butikken, herunder vareindlevering, affaldshåndtering mv.

  Forslagets indhold

  Tillæg 1 til Lokalplan 61 er sammenfaldende med lokalplan 61’s område - dvs. matr.nr. 21h og 21g af Store Magleby. Forslaget regulerer bebyggelsesprocent, parkering og adgang for fodgængere og -kørende samt varelevering, skiltning og oplag. Desuden præciseres facadematerialer og udendørsarealers udseende, og der gives mulighed for en ny tagterrasse mod afskærmning mod Rosenengen. Forslaget stiller krav om en integreret varegård, som ansøgt, og om vinduer i facaden mod Kirkevej, af kriminalpræventive hensyn.

  Planforslaget indeholder en planredegørelse med beskrivelse af bl.a. lokalplanens baggrund, resumé af indholdet samt en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en såkaldt miljøscreening af lokalplanforslaget, som skal offentliggøres sammen med forslaget. Det er vurderet, at lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  Planprocessen

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 4 uger. Hvis der modtages indsigelser kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen. Endelig vedtagelse skal også ske i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra BEPU og ØU.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget skal sendes i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relation til kommunens politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.

  Bilag

 • 6
  Hovedstadens Beredskab - Vedtagelse af den risikobaserede dimensionering
  Sagsid.: 20/3646

  RESUMÉ:

  Jf.§8,1 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter forelægges kommunalbestyrelsen forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, for Hovedstadens Beredskab til endelig godkendelse. Forslaget blev behandlet af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på dens møde den 30. september 2020, hvor bestyrelsen anbefalede godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, for Hovedstadens Beredskab.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det følger af beredskabslovens §25, at alle kommuner minimum en gang i hver valgperiode skal fastlægge serviceniveauet for det kommunale beredskab via en risikobaseret dimensionering (RBD).

  Forslag til RBD 2021+ vil erstatte den gældende RBD 2017+ fra den 1. januar 2021. Forslag til RBD 2021+ er vedlagt som bilag 1 og indledes med et kort resumé.

  Forslaget fastlægger det fremadrettede niveau for redningsberedskabets opgavevaretagelse og sætter rammerne for den udvikling, Hovedstadens Beredskab skal gennemgå i de kommende år for at leve op til det aftalte serviceniveau. Forslag til RBD 2021+ beskriver og analyserer:

  • Hvordan Hovedstadens Beredskab fungerer.
  • Hvilke udviklingstendenser og risici beredskabet skal forholde sig til.
  • Hvilken service borgerne kan forvente af Hovedstadens Beredskab.
  • Den nødvendige udvikling for beredskabet. 

  Med forslag til RBD 2021+ ønsker Hovedstadens Beredskab, at dimensioneringen af beredskabet skal afspejle og være på forkant med den udvikling i ejerkommunerne og i samfundet, der har betydning for beredskabet. Derfor har Hovedstadens Beredskab som udgangspunkt for RBD 2021+ bl.a. haft dialog med de 8 ejerkommuner om den langsigtede udvikling, de forventer.

  Udviklingen i ejerkommunerne og i samfundet indebærer, at den samlede mængde risici, og kompleksiteten i opgaverne stiger. Befolkningen i hovedstadsområdet vokser, omfattende byudviklingsprojekter igangsættes, nye og eksperimenterende bygningstyper med moderne materialevalg opføres, der er et stadig stigende pres på infrastrukturen, klimaudfordringerne vokser og en risiko for polarisering i samfundet er eksempler på udviklingsfaktorer, der har betydning for beredskabet.

  Udover, at imødegå de udfordringer, som udviklingen i Hovedstadsområdet og i samfundet giver beredskabet, skal den i forslag til RBD 2021+ beskrevne nødvendige udvikling af Hovedstadens Beredskab sikre, at beredskabet: 

  • Fremadrettet kan levere det af ejerkommunerne ønskede serviceniveau.
  • Følger udviklingen inden for f.eks. digitalisering, teknologi, arbejdsmiljø, m.m. for at gøre beredskabet hurtigere samt højne kvalitet og sikkerhed til gavn for borgerne. 
  • Kan håndtere de udfordringer, der er identificeret ved risikoanalysen og scenarieanalyser.

  Med forslag til RBD 2021+ ønskes fokus ændret fra en normeringsmæssig/regelbundet tilgang, hvor der f.eks. er samme antal på vagt uanset tidspunkt på døgnet og ugen, til en mere behovsdrevet tilgang, hvor mandskabs- og ressourceplanlægning sker ud fra det aktuelle risikobillede og med borgernes behov i centrum. En tilgang som bl.a. vil kunne frigøre nødvendig tid til uddannelse og øvelser.

  Der lægges i forslag til RBD 2021+ op til, at det eksisterende serviceniveau videreføres. Responstiden, dvs. tiden fra alarmsignalet er afsendt fra vagtcentralen til den første enhed, der aktivt kan ’bryde’ hændelsen, er ankommet til skadestedet fastholdes til at være inden for 10 minutter i 95% af tilfældene i tættere bebygget område, og inden for 15 minutter i 95% af tilfældene for områder med spredt bebyggelse.

  I forslag til RBD 2021+ suppleres responstiden med måltal for kapacitetstiden, der har fokus på, hvornår det sidste køretøj disponeret fra vagtcentralen lige efter alarmen er fremme. Fremadrettet vil der være et mål om gennemsnitlige kapacitetstider for ejerkommunerne i intervallet 9-12 minutter for hændelser, hvor flere køretøjer er disponeret.

  Robustheden vedrører beredskabets evne til at kunne håndtere den samlede opgaveportefølje, f.eks. situationer med uforudsigelige, komplicerede, særlige eller ekstraordinære hændelser – samt ved flere samtidige udrykninger, øvelser, uddannelse, ekstraordinært fravær eller værkstedsbesøg. Generelt har Hovedstadens Beredskab en samlet robusthed til at kunne håndtere to mindre/hyppige hændelser i kombination med en stor hændelse. En sådan situation vil dog påvirke responstiden for eventuelle yderligere hændelser.

  I forbindelse med ekstraordinære hændelser er beredskabskapaciteten dimensioneret til at håndtere de to første timer, hvor den fortsatte håndtering derefter kan være afhængig af assistance fra f.eks. naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen. For nogle objekter, f.eks. Metro eller specielle bygninger, er det imidlertid Hovedstadens Beredskab, der har de nødvendige/største kompetencer.

  Hovedstadens Beredskab har faciliteret ejerkommunernes krisestyring under COVID 19. De positive erfaringer fra dette arbejde viser bl.a., at en krise – der i udgangspunktet er en sundhedskrise – hurtigt kan få implikationer i andre dele af den kommunale organisation. Der lægges i RBD 2021+ derfor op til en yderligere intensivering af arbejdet med og faciliteringen af den kommunale krisestyring og beredskabsplanlægning.

  Hovedstadens Beredskab har jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 25 oktober 2019 om risikobaseret dimensionering indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen (BRS). Her vurderer BRS, om der i planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel. Der er tale om en faglig rådgivning fra styrelsen og ikke en godkendelse. BRSs udtalelse, der indgik i sagsbehandlingen på bestyrelsesmødet den 30. september 2020, er vedlagt som bilag 2 tillige med Hovedstadens Beredskabs kommentarer hertil jf. bilag 3.

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har ifm. behandlingen af forslag til RBD 2021+ godkendt, at de projekter, der skal understøtte fortsættelsen af den nødvendige omstilling af Hovedstadens Beredskab i henhold til forslag til RBD 2021+ vil ske på baggrund af prioritering i forbindelse med den årlige behandling af budget og overslagsår. Dette sker med afsæt i forslag til forventet effektiviseringsprofil, hvormed implementeringen af forslag til RBD 2021+ i udgangspunktet ikke giver anledning til at øge ejerkommunernes driftsbidrag.

  Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+.

  I forhold til layout af RBD 2021+ vil der, når den er godkendt i ejerkommunerne, blive udarbejdet en web-venlig udgave med links til forskellige kapitler eller dele. Dette, så den bliver mere brugervenlig og mindre 'tung'. Frem til denne godkendelse vil RBD 2021+ dog have karakter af en samlet PDF-rapport.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.

  Bilag

 • 7
  Tillæg til Lokalplan 27 - opstart af lokalplanrevision
  Sagsid.: 20/3659

  RESUMÉ:

  Udvalget skal drøfte muligheden for at igangsætte revision af lokalplan 27 (tillæg) for så vidt angår bestemmelsen om lufthavnsrelateret erhverv i den nordlige del af erhvervsområdet ved A.P. Møllers Alle. Områdets afgrænsning og omfang samt anvendelse til mindre erhverv og serviceydelser mv forslås bibeholdt uændret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at revision af lokalplan 27 påbegyndes snarest muligt med henblik på at ophæve bestemmelsen om at virksomheder, serviceerhverv m.v. i delområdet skal have tilknytning til lufthavnen.
    
  2. at lokalplanens øvrige bestemmelser om erhvervsområdets udbredelse og anvendelse iøvrigt forslås bibeholdt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den sydlige del af erhvervsområdet ved A.P. Møllers Allé er fuldt udbygget. Den nordlige del af området er ikke udbygget. Kommunen råder ikke over andre erhvervsarealer, som kan understøtte den lokale erhvervsudviklingen.

  Det er forvaltningens vurdering, at potentialet for erhvervsudvikling i den nordlige del af A.P. Møllers Allé kan forbedres væsentligt, hvis planbestemmelsen i den gældende Lokalplan 27 ændres, således at den erhvervsudvikling der er tiltænkt i området ikke fremover forudsættes at skulle have en tilknytning til lufthavnen, men at andre lignende virksomheder kan lokalisere sig i området. Bestemmelsen om tilknytning har været gældende siden medio 1980erne.

  Lufthavnsrelateret erhverv, som kunne have været lokaliseret i området, lokaliseres hovedsageligt i lufthavnens østlige område, ud mod kystvejen med mulighed for direkte air-side, og virksomhederne har en størrelse, som er væsentlig større end der er plads til i erhvervsområdet ved A.P. Møllers Alle. 

  Senest har GateGourmet flyttet deres produktion fra området til deres fælles produktionsfacilteter i østområdet, som er væsentligt mere robust støjmæssigt i forhold til en lufthavn, som i dag normalt er i drift døgnet rundt. 

  Området er forsynet med kollektiv trafik og der er foretaget arealudlæg til cykelsti.

  Det forslås derfor, at lokalplan 27 revideres mhp at sløjfe kravet om tilknytning til lufthavnen, således at området kan erhvervudvikles på lige fod med erhvervsområdet sydlige del. Erhvervsområdets størrelse og udstrækning bibeholdes uændret. Det samme gør sig gældende for anvendelsen iøvrigt.

  Det betyder med andre ord at planen ikke påtænker, at åbne for anden erhvervsanvendelse end der er mulighed for idag, men alene tale om en ophævelse af bestemmelsen om at erhverv skal have tilknytning til lufthavnen, idet bestemmelsen er vanskelig at håndtere i praksis og som i praksis også betyder at området ikke erhvervsudvikles.

  Forslag til lokalplan vil blive forelagt udvalget med henblik på efterfølgende høring jf planlovens bestemmelser.

  Planarbejdet er yderligere aktualiseret af en afgørelse fra Miljø- og Naturklagenævnet, hvor nævnet har ophævet en dispensation fra tilknytningskravet i en aktuel sag. Nævnet fandt, at tilknytningskravet skal håndteres ved ændring af lokalplanen og ikke via dispensation. 

  Forvaltningen er i dialog med bl.a. Erhvervsstyrelsen om mulighed for at ændre lokalplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udarbejdelse af lokalplanen vi blive prioriteret inden for forvaltningens økonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil ske høring af planforslaget i henhold til planlovens bestemmelser, herunder eventuel forhøring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ønsket om erhvervsudvikling understøtter kommunens erhvervsstrategi og kommuneplan om fortsatte erhvervsudvikling lokalt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af takster på dagtilbud 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2021 som Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Sagen udsættes til ØU i december 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Takst 2020 i kr.

  Takst 2021 i kr.

  Dagpleje

  2.808,-

  2.920,-

  Vuggestue  - fuld tid

  3.203,-

  3.219,-

  Vuggestue  - 30 timer

  2.137,-

  1.953,-

  Vuggestue  - 10 timer

  712,- 

  651,-

  Børnehave – fuld tid

  1.605,-

  1.467,-

  Børnehave – 30 timer

  971,- 

  888,-

  Børnehave - 10 timer

  324,- 

  296,-

  Frokostordning

  1.010,-

  1.010,-

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2021-2024 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2021 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 19. november 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

 • 9
  Godkendelse af takster SU 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Takster på Skoleudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2020. Taksten for fritidsklub blevet genberegnet på baggrund af budget 2021, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-11-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  T og V havde den tilføjelse, at man ønsker at genbesøge taksterne til foråret.

  Martin Wood Petersen (C) forlød mødet under punktet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Sagen udsættes til ØU i december 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster forelægges på Skoleudvalgets område:

  Takst 2020 i kr.

  Takst 2021 i kr.

  SFO

  1.506,-

  1.529,-

  Fritidsklub

  472,-

  481,-

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2020 er fremskrevet til 2021-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a. Dagtilbudsloven § 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2021-2024 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af taksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På SU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2021 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 19. november 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

 • 10
  UNESCO - videre proces og konsekvensvurdering
  Sagsid.: 20/3754

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at der arbejdes videre med at færdiggøre nomineringsansøgningen med tilhørende forvaltningsplan for optagelse af Dragør gamle by og havn i UNESCOs verdensarvsliste samt på sigt bevilge midler til det videre arbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen godkender ansøgningsmaterialet, så det kan færdiggøres endeligt,
    
  2. at der, såfremt ansøgningen imødekommes, fra 2022 afsættes 650.000 kr. årligt til et årsværk, som skal arbejde med transformationen fra den nuværende praksis i bevaringsarbejdet til en ny praksis i UNESCO-regi,
    
  3. at der, såfremt ansøgningen imødekommes, fra 2022 afsættes 500.000 kr. til udarbejdelse af forslag til revision af LP 25 samt andet planarbejde,
  4. at der såfremt ansøgningen imødekommes fra 2022 etableres og finansieres en site manager-funktion med et årsværk, der varetages af Dragør Kommune som tovholder sammen med Museum Amager efter nærmere aftale.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nomineringsansøgningen består af to dele; Den første del præsenterer selve verdensarven, og der gøres grundigt rede for, hvorledes de enkelte elementer er bevaringsværdige og unikke. Herudfra vurderer UNESCO det bevaringsværdige. Denne del af nomineringsansøgningen blev forelagt Kommunalbestyrelsen på møde den 1. april under punktet ”Status på UNESCO-arbejdet”. Den anden del, Forvaltningsplanen, blev forhåndsgodkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj. I begge sager blev det beskrevet, at der ville være konsekvenser til senere afklaring. Forvaltningsplanens formål er overordnet set, at den over for UNESCO skal vise, hvorledes den ansvarlige for UNESCO-sitet (Dragør Kommune) har til hensigt at forvalte arven.

  På kommunalbestyrelsesmødet den 1. april, blev der også forelagt et notat fra UNESCO-sekretariatet, der listede fire temaer med en del indstillinger under hvert tema, hvilket er skelettet i forvaltningsplanen, se side 50 ff. Fælles for indstillingerne under de fire temaer er, at de er listet som anbefalinger til afklaringer. Kommunalbestyrelsen beslutter således i denne sag ikke, hvad der præcist skal gøres, for det skal der tages endeligt stilling til i separate indstillinger i årene fremover, men derimod at der skal arbejdes med at afklare de pågældende udfordringer.

  Neden for listes nogle af de konsekvenser, der vil være som følge af Forvaltningsplanen.

  I Forvaltningsplanen er der følgende fire hovedtemaer for bevaringen:

  1.  fortsættelse af bevaringsindsatsen
  2.  håndtering af turismen
  3.  klimaudfordringer og truslen fra havet
  4.  håndtering af udfordringer med trafik og parkering

  Der er tilsvarende opstillet mål for, hvilke indsatser der skal prioriteres og tages stilling til for at håndtere disse temaer, (kommuneplan, kystbeskyttelse, turisme og infrastruktur).

  Der er ikke foretaget en egentlig konsekvensvurdering af de forskellige mål, men udpegningen af Dragør gl. by, som UNESCO-site vil blandt andet betyde, at der løbende skal foretages konsekvensvurderinger af nye initiativer inden for det udpegede område. Det vurderes særligt, at bevaringsindsatsen skal styrkes i forhold til i dag, og mulighederne for at foretage udvikling i forbindelse med konkrete udbygninger/istandsættelser vil blive nærmere afgrænset. Tilsvarende vil en evt. udpegning formentlig også have betydning for mulighederne for at udvikle havneområdet og gennemføre kystbeskyttelsen i området ved havnen og byen.

  Den oprindelige årsag til at søge om optagelse på tentativlisten bunder i et ønske om at bevare den unikke autencitet og værdi i det gamle Dragør. Og der vil være en række positive effekter forbundet med en evt. udpegning, herunder større omtale og turisme i Dragør med en øget omsætning for erhvervet i Dragør.

  I bilaget ”Opsummering af konsekvenser” er der lavet en større survey ift. de beslutninger, der implicit lægges op til i Forvaltningsplanen, men i det følgende er der listet nogle af de umiddelbare konsekvenser, der uvægerligt vil følge af en udnævnelse.

  1. Bevaringsindsatsen:
   1. Begrundelsen at komme på tentativlisten og arbejde på at blive UNESCO-site er en prioritering af noget værdifuldt. Dette er gevinsten ved hele nomineringen og et aktivt valg. 
   2. En udnævnelse vil, hvis der som følge af den ønskes ændret i lokalplaner og håndhævelse af disse, få en indflydelse på, hvor meget det efterfølgende er muligt at foretage fx ift. konkrete udbygninger/istandsættelser mv.
   3. Tilsvarende vil en evt. udpegning medføre, at der udpeges en bufferzonerne i områderne omkring gl. by, herunder havneområdet og dermed påvirke mulighederne for udvikling og kystbeskyttelse i området ved havnen og byen.  
   4. Det vurderes ydermere, at bevaringsindsatsen fra 2022 skal styrkes i forhold til i dag.
  1. Turisme
   1. Turisme rummer muligheder for erhverv, liv og udvikling. Der arbejdes på en turismestrategi, der fremhæver egnede turistspots i Dragør, herunder både havet, Den gl. By, Strandengene og Naturpark Amager, Museum Amager og hollænderhistorien i St. Magleby mm. 
   2. Sammenligneligt i Danmark har UNESCO-udnævnelser endnu ikke resulteret i den masseturisme, der kan ses andre steder i verden. Det har på andre sites i Danmark medført en øget turismesatsning som følge af den reklame, der ligger i udnævnelse, men det er netop både de positive gevinster og de negative konsekvenser en turismestrategi skal forsøge at styre og påvirke.
  1. Klimaet
   1. Dragør Kommune er i gang med at forberede kystbeskyttelse, der blandt andet skal sikre Dragør mod havstigninger Kystsikringen er a priori ift. bevaring i UNESCO-sammenhæng. Valget af løsning bliver influeret af en udnævnelse, dog ikke forhindret.
  1. Infrastruktur
   1. Forholdet mellem et site som Dragør gl. By og ankomstforholdene dertil inkl. parkeringsmuligheder er ikke afklarede. Et §17 stk.4 udvalg vil i stil med udvalget for havnens udvikling udarbejde forskellige forslag og oplæg til afklaring af dette.
   2. En udnævnelse vil kunne afføde overvejelser, der kan resultere i beslutninger vedr. parkering på og omkring havnen. Valg dikteres af muligheder. Skal parkeringen på Vestgrønningen langs den egentlige vejbanes sider begrænses ved at henvise til parkering på det ydre havneareal? Og skal det overvejes at friholde arealet mellem Dragør Museum og Havnepakhuset for parkering i et ønske om at have det som både modtagecenter og del af sitet?

  Resulterer ansøgningen til UNESCO i løbet af de kommende år i en udnævnelse skal der tilknyttes en site-managerfunktion. En site-manager er UNESCOs kontakt på den pågældende verdensarvslokalitet. Site-managerfunktionen, der kan være en eller flere personer, følger og afgiver rapporter om udviklingen vedrørende verdensarven med hensyn til dens tilstand og ændringer heri, men er ikke en udførende myndighed ift. sitets tilstand. Det foreslås, at site-managerfunktionen tilknyttes forvaltningen og Museum Amager i fællesskab efter nærmere aftale og forhandling. Det er uafklaret, hvorvidt der kan være synergi ift. at finde et fællesskab for både site-managerfunktion, modtagecenter og turisme, men det kunne være en del af et fælles, ønsket forhandlingsresultat.

  Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender den samlede ansøgning, vil den blive færdiggjort, oversat og indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

  Bilaget ”Bilag til forvaltningsplansag” er en kort opsummering af konsekvenser som følge af temahåndteringerne, der kan ses udfoldet yderligere i forvaltningsplanen.

  Som bilag til sagen ses yderligere de tre bilag, (Forvaltningsplan oktober 2020, Annex Bilag oktober 2020 og Ansøgning oktober 2020), der er de foreløbige udkast til selve ansøgningsmaterialet. Det er de tre bilag, der skal endeligt færdiggøres. Såfremt det måtte blive besluttet politisk med denne sag, færdiggøres materialet og oversættes for derefter endeligt i sin færdige form at blive forelagt kommunalbestyrelsen i april 2021, hvor der så træffes endelig beslutning om indsendelse af ansøgningen.

  LOVE/REGLER:

  Kommuneplan og øvrigt plangrundlag

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det samlede beløb til oversættelse og trykning af ansøgningen m.v. anslås til ca. 400.000 kr. Da der er overført et beløb på ca. 100.000 kr. fra 2019, forventes udgifterne at kunne dækkes af et ekstra beløb på 300.000 kr. fra den med budget 2021 etablerede ”Aktivitetspulje på 695.000 kr. til projekter inden for Kultur-, Turist- og Fritidsområdet”.

  Såfremt Dragør gl. By udpeges til UNESCO-arv vil det medføre yderligere krav til en effektiv, løbende forvaltning af bevaringsindsatsen, idet der blandt andet skal fastsættes en ny, optimeret administrativ praksis ift. i dag, og der skal f.eks. udarbejdes en revideret lokalplan, som fastsætter tydeligere krav og vilkår. Arbejdet vurderes at forudsætte, at der i 2021/22 afsættes 650.000 kr. årligt til ét årsværk samt 500.000 kr. til udarbejdelse af forslag til revision af LP 25 og evt. andre justeringer på planområdet. Site-managerfunktionen finansieres med et årsværk og varetages af Dragør Kommune som tovholder sammen med Museum Amager efter nærmere aftale.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.

  Bilag

 • 11
  Strandparken afd. 4,5, 7 og 9 - konvertering af lån
  Sagsid.: 20/3850

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til ansøgning om tilladelse til konvertering af lån i Strandparken afd. 4, 5, 7 og 9 samt gives tilladelse til tinglysning af de nye lån.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at der gives tilladelse til konvertering af lån som beskrevet i sagsfremstillingen samt tilladelse til tinglysning af de nye lån.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Danske Bank har på vegne Strandparken afd. 4, 5, 7 og 9 fremsendt ansøgning om tilladelse til konvertering af eksisterende lån i afdelingerne, således:

  Afd. 4: opr.lån 3.264.000 Kr. konverteres til et lån på 2.564.000 Kr. med uændret løbetid og lavere ydelse.

  Afd. 4: opr. lån 4.507.000 Kr. konverteres til et lån på 4.034.000 Kr. med uændret løbetid og lavere ydelse.

  Afd. 5: opr. lån 1.207.000 Kr. konverteres til et lån på 840.000 Kr. med uændret løbetid og lavere ydelse.

  Afd. 5: opr. lån 3.017.684 Kr. konverteres til et lån på 2.986.000 Kr. med uændret løbetid og lavere ydelse.

  Afd. 7:  opr. lån 3.819.000 Kr. konverteres til et lån på 3.739.000 Kr. med uændret løbetid og lavere ydelse.

  Afd. 9: opr. lån 4.786.000 Kr. konverteres til et lån på 4.715.000 Kr. med uændret løbetid og lavere ydelse.

  Dragør Kommune har fast praksis for at godkende ansøgninger som denne, da der er tale om en økonomisk fornuftig disposition fra boligselskabernes side.

  På den baggrund anbefaler administrationen at der gives tilladelse til de ansøgte konverteringer samt tilladelse til tinglysning af de nye lån.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som foreskriver at der ikke må foretages låneomlægning og tinglysning af pantebreve uden at kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsyn med de almene boliger har givet samtykke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. november 2020

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020

  Bilag

 • 12
  Forberedelse af skema A godkendelse, Strandparken, afd. 5, Rødtjørnen
  Sagsid.: 20/1650

  RESUMÉ:

  Sagen om helhedsplanen for Strandparken afd. 5, Rødtjørnen lægges op i november 2020 med henblik på at forberede sagens realitetsbehandling i december 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at der besluttes følgende proces for sagens behandling:

  1. I november 2020 gennemgår Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den fremsendte ansøgning og det fremsendte projektmateriale.
  2. Der kan stilles spørgsmål i sagen via KB-postkassen indtil torsdag den 26. november 2020 klokken 12.00.
  3. I december 2020 realitetsbehandler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ansøgningen om skema A-godkendelse på baggrund af og i overensstemmelse med beboerdemokratiets beslutning i december 2020.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 5, Rødtjørnen har fremsendt ansøgning om skema A-godkendelse til afdelingens helhedsplan. Helhedsplanen blev gennemgået på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 29. september 2020.

  Såfremt beboerne stemmer for projektet, forlanger Landsbyggefonden på baggrund af aftale med regeringen, at der sker skema A godkendelse inden udgangen af 2020.

  Sker godkendelsen ikke, er der en vis risiko for, et en betydelig del af de midler der lige nu er bevilget i støtte; herunder til energirenoveringen ikke længere vil være til stede.

  Det hænger på den ene side sammen med at regeringen som Covid 19-støtte har bevilget ekstra midler som forudsættes udbetalt samt at boligafdelingen har søgt – og fået støtte til energidemonstrationsprojektet – fra en pulje som udløber.

  Derfor fremlægges sagen i november med henblik på at få afklaret eventuelle spørgsmål, således at sagen fra kommunens side er klar til realitetsbehandling i december 2020.

  Generelt gælder det for nybyggeri og større renoveringssager i almene boliger at der skal ske godkendelse i 3 tempi: Skema A, B og C.

  Skema A: indsendes ved projektets start og det indeholder alene de skønnede anskaffelsesomkostninger.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende det overordnede projekt og den offentlige støtte.

  Når der foreligger skema A-godkendelse sender boligselskabet byggeriet i licitation og før byggeriet påbegyndes skal skema B godkendes.

  Skema B: indsendes som anført efter licitationen er gennemført og før byggeriet opstartes. Skemaet indeholde de forventede anskaffelsesomkostninger på baggrund af licitationen.

  Ved godkendelse af skema B fastlåses økonomien i sagen.

  Når byggeriet er gennemført skal der ske godkendelse af skema C.

  Skema C: skemaet indeholder de faktiske anskaffelsesomkostninger og der foreligger et revisionspåtegnet byggeregnskab. Ved godkendelsen af skemaet sker der endelig godkendelse af den endelige anskaffelsessum og den offentlige støtte.

  Sagen som skal realitetsbehandles i december 2020 omhandler skema A-godkendelse.

  Her skal kommunalbestyrelsen som tilsyn med de almene boliger bl.a. tage stilling til om det overordnede projekt kan godkendes.

  Med overordnet projekt forstås det hovedindhold som helhedsplanen har i form af bl.a. facaderenovering, energidemonstrationsprojektet, indretning af tilgængelighedsboliger m.v. jf. bilagene. Der er med andre ord ikke tale om, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til projektets enkeltdele på detailniveau, men foretage en vurdering af hensigtsmæssigheden af helhedsplanen ud fra boligernes og områdets nuværende stand.

  Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til om den offentlige støtte som er beregnet ud fra de skønnede anskaffelsesomkostninger kan godkendes på det foreliggende grundlag.

  I den konkrete sag vil den kommunale støtte bestå i en kapitaltilførsel på 200.000 kr. og kommunal garanti for 89,67% af lån på 122.727.000 kr.

  Såfremt der er behov for at sagen belyses yderligere, foreslår administrationen at der kan stilles spørgsmål via KB-postkassen ind til torsdag den 26. november 2020 klokken 12.00.

  Svar på spørgsmålene vil blive givet til alle via KB-postkassen.

  Realitetsbehandlingen af sagen sker herefter på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2020 og på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2020.

  På Økonomiudvalgets møde vil beboernes endelige beslutning blive meddelt udvalget. Da der afholdes besluttende beboermøde den 9. december kan der ikke nå at foreligge et bilag, men det vil blive fremsendt til behandlingen af sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Som bilag vedhæftes ansøgning om skema A-godkendelse med underbilag.

  Der vedhæftes tillige et bilag ”front page til finansiering”. Dette bilag er ikke en del af selve ansøgningen, men er tiltænkt at kunne visualisere sammenhængen i finansieringen.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningens regler om opførelse og renovering af almene boliger støttet/ustøttet byggeri. I forhold til skema A-godkendelsen er der redegjort for de relevante regler.

  Lånebekendtgørelsen som slår fast at garantistillelse for lån til almene boligafdelinger ikke henregnes til en kommunes låntagning. Der skal således ikke deponeres et beløb tilsvarende det som stilles i garanti for lånet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er redegjort for økonomien i sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. november 2020

  Kommunalbestyrelsen den 17. november 2020.

  Bilag

 • 13
  Færgevej 9 - fornyet henvendelse fra Kunst Republikken
  Sagsid.: 20/3167

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en fornyet henvendelse fra Kunst Republikken om nedsat lejebetaling i perioden 1. december 2020-31. marts 2021 samt en uopsigelighedsperiode der udløber pr. 1. april 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at det besluttes om

  1. Kunst Republikken kan få lejen nedsat til kr. 1000 pr. måned i perioden 1. december 2020 til 31. marts 2021.
  2. Uopsigelighedsperioden kan udskydes/forlænges således at den udløber pr. 1. april 2022.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Ad 1 og 2 imødekommes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 22. oktober 2020 at Kunst Republikken må leje begge lokaler i ejendommen Færgevej 9 og renovere det ene lokale for egne midler.

  Lejer skal alene betale leje for det ene lokale med 2.214 kr. pr. måned.

  Kunst Republikken havde ansøgt om 2 års uopsigelighed. Det blev besluttet at give 1 års uopsigelighed frem til 31. december 2021.

  Efter at have modtaget Økonomiudvalgets afgørelse har Kunst Republikken oplyst at kunne acceptere de overordnede vilkår. Imidlertid vil Kunst Republikken ikke kunne benytte lokalerne i den tid renoveringen finder sted. Kunst Republikken forventer at kunne tage lokalerne i brug 1. april 2021 og forespørger på den baggrund om de i perioden indtil da kan få nedsat lejen til 1000 kr. pr. måned samt om uopsigelighedsperioden kan udskydes/forlænges til 1. april 2022 således at perioden kommer til at løbe fra det tidspunkt Kunst Republikken rent faktisk har taget lokalerne i brug.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

 • 14
  Forslag fra O - Opsigelse af leje med efterfølgende genudlejning af kommunal grund
  Sagsid.: 20/3728

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Der udarbejdes sag til ØU i december 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 26. september 2020 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Areal syd for Genbrugsplads og vest for campingplads er kommunalt ejet og pt udlejet til Walløe, som benytter det til en skydebane for jagt på duer mm.

  Dette lejemål ønsker jeg ophævet, da skydebaner ikke indgår som naturlige opgaver for Dragør.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

 • 15
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Borgmesteren informerede om henvendelse fra politiet om generel indbrudsforebyggelse og brand på Dragør Søbad.

  Kommunaldirektøren informerede om interesse for institutionen på Høgevænget, borgerhenvendelse om Engvej og Corona-situationen i kommunen.

  Direktør Mads Leth-Petersen informerede om udeservering og stigning i antallet af ansøgninger om byggetilladelser.

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Nicolaj Bertel Riber (A) informerede om sag på kommende ØU om FGU.

  Peter Læssøe (T) spurgte til afholdt møde i Tårnby Kommune på beskæftigelsesområdet.