Skip navigationen

Referat

Torsdag den 10. december 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 11 og 12 tages af dagsordenen.
Dagsorden herefter godkendt.
 • 1
  Godkendelse af Skema A - Strandparken afd. 5, helhedsplan
  Sagsid.: 20/1650

  RESUMÉ:

  Der skal ske godkendelse af Skema A for helhedsplanen i Strandparken afd. 5, Rødtjørnen såfremt beboerne den 9. december 2020 har godkendt og besluttet helhedsplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at Skema A godkendes med en samlet pris for helhedsplanen på 201.506.375 Kr.
  2. at det besluttes at yde kapitaltilførsel med 200.000 Kr.
  3. at det besluttes at stille kommunal garanti for 89,67% af lånet på 122.727.000 Kr.
  4. at afdelingens ønske om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden ved udamortisering af lån imødekommes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag til ad 1:

  Skema A godkendes med en samlet pris for helhedsplanen på 201.506.375 kr. på betingelse af, at der ved KBs behandling af sagen foreligger et positivt resultat af urafstemningen.

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-4

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune gav den 31. august 2017 tilsagn om at Strandparken afd. 5, Rødtjørnen måtte ansøge Landsbyggefonden om gennemførelse af en helhedsplan.

  Helhedsplanen blev forevist på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 29. september 2020.

  I november 2020 har Kommunalbestyrelsen fået materialet i Skema A-sagen til gennemgang med mulighed for at stille spørgsmål til den 26. november 2020 klokken 12.00. Der er ikke kommet spørgsmål i sagen.

  Der er afholdes besluttende beboermøde den 9. december 2020, og såfremt beboerne tilslutter sig at helhedsplanen gennemføres, skal der ske godkendelse af Skema A jf. indstillingen.

  Resultatet af det besluttende beboermøde oplyses mundtligt på Økonomiudvalgets møde og vil fremgå af sagen som nyt bilag til Kommunalbestyrelsens behandling den 17. november 2020.

  Kommunens økonomiske forpligtelser i sagen er at yde kapitaltilførsel med 200.000 Kr. forventeligt ultimo 2022/primo 2023 samt at stille garanti for 89,67% af lånet på 122.727.000 Kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for de 50% heraf efterfølgende.

  Efter godkendelse af skema A vil boligselskabet sende byggeriet i licitation, og før byggeriet påbegyndes skal skema B godkendes, og herefter er sagsgangen følgende:

  Skema B: indsendes som anført efter licitationen er gennemført og før byggeriet opstartes. Skemaet indeholde de forventede anskaffelsesomkostninger på baggrund af licitationen.

  Ved godkendelse af skema B fastlåses økonomien i sagen.

  Når byggeriet er gennemført skal der ske godkendelse af skema C.

  Skema C: skemaet indeholder de faktiske anskaffelsesomkostninger og der foreligger et revisionspåtegnet byggeregnskab. Ved godkendelsen af skemaet sker der endelig godkendelse af den endelige anskaffelsessum og den offentlige støtte.

  Administrationen anbefaler at skema A godkendes jf. indstillingen såfremt beboerne har godkendt og besluttet helhedsplanen for Strandparken afd. 5, Rødtjørnen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om almene boliger samt regulativer om støtte og særlig støtte fra Landsbyggefonden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kapitaltilførslen vil være en kontant betaling som afregnes med Landsbyggefonden.

  Lånebekendtgørelsen slår fast, at garantistillelse for lån til almene boligafdelinger ikke henregnes til en kommunes låntagning. Der skal således ikke deponeres et beløb tilsvarende det som stilles i garanti for lånet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020

  Bilag

 • 2
  Strandparken afd. 4 - ansøgning om låneoptagelse
  Sagsid.: 20/4118

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 4 ansøger om tilladelse til at optage et 30-årigt lån på 2.109.000 Kr.

  Lånet skal dække udskiftning af opgangsdøre, låsesystem m.m.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at der gives tilladelse til at Strandparken afd. 4 må optage et 30-årigt lån på 2.109.000 Kr. som ansøgt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har fremsendt ansøgning om låneoptagelse for Strandparken afd. 4.

  Der ønskes optaget et 30-årigt lån med en hovedstol på 2.109.000 Kr.

  Lånet skal dække: udskiftning af opgangsdøre, udskiftning af låsesystem, udskiftning af væg-og loftslamper i kælder og i opgange samt maling af opgange m.v.

  Afdelingsmødet har godkendt projektet og den lejestigning på 1,5% som er en konsekvens af låneoptagelsen.

  Den årlige ydelse på lånet forventes at være ca. 116.000 Kr.

  Dispositionen fremstår – ud fra et vedligeholdelsesmæssigt synspunkt – fornuftig, og administrationen anbefaler derfor at låneoptagelse godkendes i lighed med tidligere, lignende sager vedrørende de almene boliger.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som bl.a. foreskriver at et boligselskab ikke må optage lån og tinglyse disse uden Kommunalbestyrelsens godkendelse som tilsynsmyndighed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser for kommunen, da der ikke stilles krav om kommunal garantistillelse for lånet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020

  Bilag

 • 3
  Engvejsarealet - forslag til overordnet tidsplan i forhold til besluttet proces.
  Sagsid.: 20/1727

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget besluttede den 18. juni 2020 en overordnet proces for boligudvilkling og salg af Engvejsarealet.

  I denne sag skal der tages stilling til en overordnet tidsplan på baggrund af den besluttede proces.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller,

  1. at den overordnede tidsplan besluttes i den form den er beskrevet i sagsfremstillingen,
    
  2. at administrationen bemyndiges til at tilrettelægge inspirationsture for Kommunalbestyrelsen i løbet af første halvår i 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Ændringsforslag fra C til ad 1:

  C gr foreslår at ad 1 ikke godkendes og der ikke tages stilling til boligudvikling på Engvej i denne valgperiode, da der ikke er politisk enighed om byudviklingen.

  For stemte:   2 (C+O)

  Imod stemte:  5 (A+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet. 

  Forslag fra A:

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:  1 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 18. juni 2020 besluttede Økonomiudvalget den overordnede proces for boligudvikling på og salg af Engvejsarealet. Referatet fra sagen behandling vedlægges som bilag 1.

  Direktionen vurderer at det – af hensyn til sagens fremme og med respekt af øvrige, verserende sager og arbejdsopgaver i forvaltningen – vil være hensigtsmæssigt at der besluttes en overordnet tidsplan for den videre proces.

  I forhold til den besluttede proces, så er status i sagen, at der blev afholdt temamøde den 27. august 2020 hvor 4 interessenter fremlagde inspirationsoplæg til boligudvikling på arealet.

  Dragør Tennis har efterfølgende holdt ”temamøde” med Økonomiudvalget hvor klubben fremlagde deres ønsker for fremtiden med hensyn til placering af hhv. baner og tennishal.

  Direktionen foreslår at den overordnede tidsplan for den kommende proces opdeles i 3 faser:

  1. Undersøgelsesfasen.

  Denne fase rummer – foruden de allerede afholdte temamøder – et forslag fra direktionens side om, at der arrangeres udflugter for kommunalbestyrelsens medlemmer til forskellige boligområder med blandet bebyggelse (ejer-, lejer-, seniorboligbyggeri) med henblik på at Kommunalbestyrelsen kan samle yderligere inspiration. Udflugterne tilstræbes gennemført i første halvår 2021.

  1. Analyse.

  Denne fase vil omfatte en afklaring af mulighederne for arealet; herunder afklaring af mulighederne for Dragør Tennis samt drøftelse af ønsker til boligudviklingen samt omfanget heraf.

  1. Beslutning.

  Beslutning om igangsættelse af evt. udbud tilstræbes at kunne træffes i 1. halvår af 2022.

  I fald der træffes beslutning om et udbud, følger de opgaver der fremgår af procesplanens pkt. 2-8 til igangsættelse hurtigst muligt efter en evt. beslutning om iværksættelse af udbud.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 4
  Udsættelse af opsagte lejere - mandat til administrationen
  Sagsid.: 20/4351

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om havneadministrationen må indlede retssag med henblik på udsættelse af lejere i skurbyen, der har fået opsagt deres lejemål men nægter at anerkende opsigelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at havneadministrationen bemyndiges til at anlægge retssag med henblik på udsættelse af opsagte lejere.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Administrationens indstilling:

  For stemte:   6 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  1 (O)

  Anbefales over for KB.

  A foreslår at regulativet for skurbyen kommer på ØU i første kvartal 2021, til genbehandling af reglerne. Reglernes skal laves i samarbejde med brugere fra skurbyen.

  For stemte:   4 (A+O+Ebbe Kyrø (T))

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  3 (C+V+Peter Læssøe (T))

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen drejer sig om skurbyen hvor man – såfremt man opfylder visse betingelser – kan leje et areal hvor der er opført eller kan opføres et skur. Alle skurene i skurbyen er privatejede og handles privat ved overdragelse til ny lejer.

  Der er en venteliste i skurbyen.

  Havneadministrationen påser om de respektive lejere fortsat opfylder kriterierne for at kunne leje en skurgrund, og hvis det ikke er tilfældet, opsiges lejer.

  Der er sket opsigelser, men i ét tilfælde nægter lejer at anerkende opsigelsen.

  Skurgrundslejemålene er ikke omfattet af lejelovens regler, og det vil således være nødvendigt at anlægge en retssag mod lejer for at få udsat den pågældende af lejemålet og på at få en afklaring i forhold til det skur, som står på grunden og som tilhører lejer.

  Havneadministrationen er naturligvis opmærksom på, at en retssag er et indgribende retsskridt, men på den anden side vil ventelistesystemet blive illusorisk såfremt skridtet ikke tages, ligesom manglende handling vil overflødiggøre tildelingskriterierne i skurgrundsregulativet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til en evt. retssag afholdes af havneadministrationen inden for egen ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020

  Bilag

 • 5
  Opsigelse af areal udlejet til jagtformål
  Sagsid.: 20/3728

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal ske opsigelse af lejekontrakt vedr. areal der er udlejet til jagtformål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes om lejemålet skal opsiges,
    
  2. at lejemålet – såfremt det opsiges – ikke genudbydes i offentligt udbud, men
    
  3. at det tilbydes Vej- og Gartner eller Amager Rullegræs at leje arealet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Ad 1

  Lejemålet opsiges.

  For stemte:  5 (A+O+T) 

  Imod stemte: 1 (C)

  Undlod at stemme: 1 (V)

  Godkendt.

  Ad 2

  Forslag fra O.

  Lejemålet sendes i offentligt udbud.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af medlemsforslag fra O om opsigelse – og efterfølgende genudlejning - af lejeforholdet vedr. det areal bag genbrugspladsen som er udlejet til jagtformål, besluttede Økonomiudvalget den 12. november 2020:

  ”Der udarbejdes sag til ØU december 2020”.

  Arealet er beliggende bag genbrugspladsen og er ca. 2800 m2 stort jf. kortbilag.

  Arealet blev udlejet pr. 1. januar 2016 til en kreds på 7 personer, der benytter arealet til jagtformål.

  Der betales ca. 2300 Kr. i årlig leje og der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 30 dage.

  Aktuelt udvider genbrugspladsen, og det udlejede areal benyttes til oplagsplads for byggematerialer m.v.

  Af den grund er der indgået aftale med lejer om, at arealet ikke må benyttes i perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. I den periode betales der ikke leje for arealet.

  Generelt er lejeforholdet forløbet uden problemer. Dog nedlagde administrationen den 25. maj 2020 et midlertidigt forbud mod at arealet måtte benyttes til jagt. Årsagen var at en husejer havde anmeldt, at der skulle være blevet skudt mod hans ejendom. Lejer var fuldt indforstået med, ikke at kunne benytte arealet så længe politiet efterforskede sagen. Det midlertidige forbud blev ophævet den 15. juni 2020 da politiet meddelte, at de henlagde sagen. Det kunne ikke konstateres at der overhovedet var skudt mod ejendommen – eller hvor skuddet i øvrigt kom fra. Politiet konkluderede, at kuglen lige så godt kunne være smidt ind på ejendommen – eller sendt ind på ejendommen ved hjælp af en slangebøsse.

  Såfremt det nuværende lejemål opsiges, er det ikke realistisk at genudbyde arealet på ny via offentligt udbud. Årsagen er, at der ikke er selvstændig vejadgang til arealet.

  Fra sagens behandling i Økonomiudvalget den 19. november 2015 er følgende oplyst:

  ”Arealet udgør hovedparten af delområde 2 i lokalplan 55, og det er udlagt til en eventuel fremtidig kommunal oplagsplads. Arealet kan ikke tages i brug til oplagsplads, før der er etableret vejadgang i henhold til lokalplan 55 pkt. 7.1.

  Kommunens vej- og gartnerafdeling oplyser, at der er ingen aktuelle planer om at benytte arealet. Plan og Teknik vurderer, at kommunen principielt ikke bør fraskrive sig muligheden for at benytte arealet til et uforudsigelig eller spontant opstået behov for oplag eller lignende”.

  Kommunen udbyder normalt arealer til leje i offentligt udbud, men da der reelt ikke er vejadgang til området, vil det ikke give mening. Vej & Gartnerafdelingen og Amager Rullegræs lejer arealer op til det konkrete areal og ville foruden tilbudsgiverne, også kunne anvende arealet uden etablering af selvstændig vejadgang.”

  På den baggrund anbefaler administrationen at arealet – såfremt lejeforholdet opsiges – ikke genudbydes gennem offentligt udbud.

  Arealet vil kunne benyttes af Vej- og Gartnerafdelingen samt af Amager Rullegræs der lejer et areal op til det areal som er omfattet af sagen her. Begge parter fik tilbudt at leje arealet i 2015, men takkede dengang nej. Administrationen foreslår, at tilbuddet genfremsættes hvis lejemålet opsiges.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Bilag

 • 6
  Delvis fritagelse for betaling af dækningsafgift - Magleby Torv 2-34
  Sagsid.: 20/3530

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til delvis fritagelse for betaling af dækningsafgift for det fitnesscenter der ligger i ejendommen Magleby Torv 2-34. Der skal tillige tages beslutning om, at Dragør Kommune ikke fremtidigt pålægger fitnesscentre dækningsafgift.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles delvis fritagelse for betaling af dækningsafgift for 606 m2 i ejendommen Magleby Torv 2-34 der anvendes til fitnesscenter,
    
  2. at det besluttes at Dragør Kommune ikke fremtidigt pålægger fitnesscentre dækningsafgift.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Advokatfirmaet Bech Bruun har på vegne af ejeren af Magleby Torv 2-34 rettet henvendelse til Vurderingsstyrelsen med henblik på en genoptagelse af vurderingerne for ejendommen.

  Advokatfirmet gør gældende, at der med urette er opkrævet dækningsafgift for den del af centeret der huser et fitnesscenter. Fitnesscenteret er på 606 m2. Hele det vurderede areal på ejendommen er 10.627 m2.

  Vurderingsstyrelsen har efterfølgende sendt sagen til Dragør Kommune med henblik på at kommunen tager stilling til sagen.

  Der er afsagt flere domme på området; herunder i Østre Landsret som har slået fast, at fitnesscentre ikke kan pålægges at betale dækningsafgift fordi fitnesscentre ikke falder ind under de dækningsafgiftspligtige anvendelsesformål i ejendomsbeskatningsloven § 23a.

  På den baggrund anbefaler administrationen at der gives tilsagn om delvis fritagelse for betaling af dækningsafgift for den del af centeret der anvendes til fitnesscenter.

  Administrationen anbefaler også – henset til den foreliggende domspraksis – at det besluttes, at Dragør Kommune ikke fremtidigt opkræver dækningsafgift for lokaler/ejendomme der huser fitnesscentre.

  LOVE/REGLER:

  Ejendomsbeskatningsloven § 23a.

  Dækningsafgift er reguleret i ejendomsbeskatningsloven § 23 A og der er tale om en afgift Kommunalbestyrelsen kan vælge at opkræve for ejendomme der anvendes til følgende formål: kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed.

  Retspraksis slår fast at fitnesscentre ikke falder ind under begrebet ”lignende øjemed” og at der derfor ikke kan opkræves dækningsafgift.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Advokatfirmaet har bedt Vurderingsstyrelsen om at genoptage vurderingerne for ejendommen helt tilbage fra 2007. Der kan dermed komme et tilbagebetalingskrav, alt efter Vurderingsstyrelsens afgørelse.

  Størrelsen af et eventuelt tilbagebetalingskrav kan ikke opgøres i denne sag, da det afhænger af Vurderingsstyrelsens ny vægtning af ejendommen. Henset til at det areal som ønskes fritaget, alene udgør 606 m2 ud af det samlede, vurderede areal må det dog forventes at et eventuelt tilbagebetalingskrav vil være af en begrænset størrelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020

  Bilag

 • 7
  Det gamle bådeværft på havnen - lejemålets ophør
  Sagsid.: 20/4269

  RESUMÉ:

  Lejemålet vedrørende det gamle bådeværft på Dragør Havn (bygning på lejet grund) forventes at ophøre inden for ca. 6 måneder.

  Der skal tages stilling til parternes retsstilling ved lejemålets ophør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune får det gamle bådeværft vederlagsfrit overdraget ved lejemålets ophør. Der stilles krav om at bygning og areal afleveres ryddet for løsøre m.v.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Sagen udsættes med henblik på belysning af nuværende nettolejeindtægt og kommunens driftsomkostninger ved overtagelse af bygning.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejemålet for det gamle bådeværft på havnen er et lejemål med bygning på lejet grund – det vil sige, at lejer selv ejer bygningen.

  Lejer forventer selv at være helt færdig med at bruge det gamle bådeværft inden for ca. 6 måneder fra dato, hvorefter virksomheden vil være i fuld drift i det ny bådeværft på det østlige byggefelt på havnen. Indtil da betales der leje begge steder i overensstemmelse med de respektive lejekontrakter.

  Ved ophør af lejemålet vedr. det gamle værft indeholder kontrakten i § 13 en mulighed for, at Kommunalbestyrelsen som udlejer kan forlange arealet retableret og alle bygninger fjernet ned til og med fundamentsniveau.

  Henset til at Dragør Kommune har fået flere henvendelser fra borgere der har udtrykt interesse i værftsbygningen (jf. anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden), anbefaler administrationen at kommunen ikke stiller krav om bortfjernelse af bygningen, men alene stiller krav om at arealet og bygningen afleveres opryddet for løsøre m.v.

  Lejer – og  bygningsejer – har over for administrationen oplyst, gerne at ville afstå det gamle værft vederlagsfrit til kommunen.

  Administrationen vurderer, at denne retsstilling vil stille kommunen i en god position i forhold til kommende dispositioner over arealet og bygningen, i det kommunen således er friere stillet da værftsbygningens tilstedeværelse indebærer mulighed for flere forskellige handlings- og anvendelsesmuligheder.

  Grunden er registreret med forurening som også oplyst i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden. Det præcise omfang er ikke kendt og det fremtidige anvendelsesformål afgør hvorvidt der skal ske f.eks. opgravning og/eller forsegling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Bilag

 • 8
  Kulturhus Dragør
  Sagsid.: 20/1680

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på møde den 12. september 2018 et forslag om kulturhus og biograf på havnen, og besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf. Sagen var efterfølgende en del af en større sag på BEPU den 6. november 2018 vedr. opfølgning på udvikling af det vestlige byggefelt på havnen. Politisk blev det i dette politiske forløb besluttet, at sagen indholdsmæssigt behandles i BFKU, hvorimod sagens behandling vedr. planmæssige forhold sker i BEPU.

  På BFKU den 16. januar 2019 blev det besluttet at de videre drøftelser om værftsgrunden afventer RealDanias eventuelle medvirken. Sagen blev oversendt til kommunalbestyrelsen til mødet den 30. januar 2019, der konfirmerede beslutningen fra BFKU. Biografforeningen har nu lavet et udkast, der blev fremsendt medio maj til Dragør kommune, som de ønskede kommunalbestyrelsens stillingtagen til.

  På Kommunalbestyrelsesmødet 25. juni 2020 besluttedes det at sende sagen til faglig vurdering i hhv. BEPU og BFKU.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der fra 2021 frigives 50.000 kr. til 50 % medfinansiering af udarbejdelse af fondsansøgningsgrundlag jf. sagsfremstillingen fra aktivitetspuljen på 695.000 kr. til projekter inden for Kultur-, Turist- og Fritidsområdet.

  Eller

  1. at de øvrige forslag til udvikling af den gamle værftsgrund indgår i de videre overvejelser inden de træffes beslutning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Ændringsforslag:

  C gr. foreslår at forvaltningens ad 1 godkendes, dog således at sagen forelægges senest i maj måned 2021. Såfremt der ikke inden da foreligger et realistisk projekt med godkendelse forholder BEPU sig til ny plan

  For:   6(A+C+O+T)

  Imod:

  Undlod at stemme: 1(V)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Ændringsforslag: C gr. foreslår at administrationens ad 1 godkendes, dog således at sagen forelægges senest i maj måned 2021. Såfremt der ikke inden da foreligger et realistisk projekt med godkendelse, forholder BFKU sig til en ny plan.

  For stemte:   6 (C+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (A)

  Undlod at stemme: 

  Protokoltilføjelse: A ønsker ikke at bruge penge ref. ad 1 før ad 2 er gennemført.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Biografforening har arbejdet videre ud fra de tidligere møders udstukne processuelle retningslinjer og har forberedt et konkret forslag, som foreningen bad Kommunalbestyrelsen forholde sig til 25. juni. Foreningen ønsker følgende:

  1. Arbejdsgruppen ønskede kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af, at kommunen er indstillet på efter nærmere aftalte vilkår, at stille værftsgrunden til rådighed på lignende vilkår som andre foreninger i Dragør Kommune.
  1. Arbejdsgruppen ønskede kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af deres positive holdning til et Kulturhus Dragør, så arbejdsgruppen kan påbegynde ansøgning om procesmidler hos diverse fonde. Med procesmidler fra fonde får arbejdsgruppen mulighed for at få udfærdiget mere specifikke tegninger, økonomisk overblik, tidshorisont mv.
  1. Arbejdsgruppen ønskede, at der etableres mulighed for at gå i dialog med for-valtningen med henblik på fx afdækning af forurening og ejerstruktur mv.

  Det har fra kommunens side været en betingelse, at der ikke umiddelbart kan subsidieres til hverken etablering eller drift af et kulturhus pga. kommunens økonomiske situation. Derfor var det et klart ønske, at der kom en vurdering fra de frivilliges side, om der evt. er lignende fortilfælde, der kan belyse sandsynligheden for fondsmidler eller anden finansiering, der kan friholde kommunens medfinansiering, inden man tager beslutning om brug af grund mm.

  Med ovenstående in mente er der behov for yderligere belysning og drøftelser. Fagudvalgene får med denne sag til opgave at drøfte og vurdere, om det er tilstrækkelig klart, at der er en chance for en ikke kommunal finansieret etablering og drift af et kulturhus. Og at der som følge heraf bør frigives 50.000 kr. fra aktivitetspuljen på 695.000 kr. inden for Kultur-, Turist- og Fritidsområdet. Pengene udgør halvdelen af den samlede pris for udarbejdelsen af et konkret, professionelt fondsansøgningsmateriale med beskrivelser og skitser til brug for fundraising til etablering og drift af Dragør kulturhus.

  Der er indkommet flere andre forslag til, hvordan den gamle værftsgrund kan udvikles;

  • Forslag hvor det tilbydes Dragør Kommune at etablere Dragør Kultur og spisehus med opstart allerede til sommeren 2021 i de eksisterende bygninger.
  • Der er også kommet forslag som omfatter en større udvikling af hele havnen inklusiv den gamle værftsgrund.
  • Der er desuden et forslag om at udvikle et kulturhus med Mad / Drikke / Street Food på højt niveau, Fællesspisning, Foredrag, Koncerter, Musik / dans, udstillinger mm.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplaner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 9
  Månedsopfølgning - status efter oktober
  Sagsid.: 20/3893

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter oktober 2020

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at Økonomudvalget tager indstilling til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetopfølgningen efter september blev Kommunalbestyrelsen orienteret om et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Prognosen efter udgangen af oktober, viser at det forventede mindreforbrug steget til 2,1 mio. kr. Budgettet forventes overholdt på alle områder – undtagen Skoleområdet og Sundhed og Omsorg.

  Det er i mindreforbruget på 2,1 mio. kr. ikke indregnet at Dragør Kommune, som orienteret på SSAU, har modtaget et nyt – og højere skøn – fra Tårnby Kommune og forventet afledte merudgifter for overførelsesudgifter. Dragør Kommune har foretaget en vurdering heraf og forventer pt. samlede merudgifter på beskæftigelsesområdet på 2,6 mio.kr. Udviklingen følges tæt – og et opdateret skøn vil medgå i månedsopfølgningen efter november.

  I forbindelse med budgetopfølgning 3 per ultimo september, besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre sektor 3, Skoleområdet 0,5 mio. kr. til dækning af merudgifter til elever på til elever på privat- og efterskoler, samt at tilføre ældreområdet tilføres 2,0 mio. kr. til dækning af mindreindtægter fra mellemkommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger. Merforbruget på de to områder er derfor reduceret i forhold til seneste budgetopfølgning. Budgettet blev overført fra rest-beløbet fra genbesøg 2020, på sektor 9, Forvaltningen. I det lys er mindreforbruget for sektor 9, Forvaltningen øget med godt 1 mio. kr. siden seneste afrapportering for Økonomiudvalget. Det er det samlede mindreforbrug for de centrale stabe som er forventes større en hidtil antaget. Der er ligeledes en mindre forbedring på Socialområdet.

  I oktober har Økonomiafdelingen indrapporteret forventede Corona-relaterede service-merudgifter til KL. Der er opgjort samlede netto-udgifter på 9,1 mio. kr., mod et skøn på 2,8 mio. kr. i maj. Dragør Kommune har foreløbigt modtaget 3,4 mio. kr. i kompensation for merudgifter under servicerammen. KL og Regeringen skal på baggrund af indmeldinger fra kommunerne genforhandle den samlede kompensation til kommunerne. Der er ikke indregnet at Dragør Kommune modtager yderligere kompensation som følge af disse forhandlinger.

  I tabel 1 fremgår forbrug og forventet regnskab per sektor. I tabel 2 fremgår afvigelserne måned for måned i 2020.

  Tabel 1. Månedsopfølgning oktober måned 2020 – forbrug og forventet regnskab per sektor

  Tabel 2. Forventede afvigelser måned for måned 

  Jan

  Feb

  Mar

  Apr

  Jul

  Aug

  Sep

  Okt

   

   

  BOF1

   

  BOF2

   

  BOF3

   

  Sektor 1, Renovation

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Sektor 2, Plan og Teknik

  0,2

  0,0

  0,0

  0,0

  0,4

  0,4

  0,0

  0,0

  Sektor 3, Skoler

  4,3

  4,3

  4,4

  6,4

  1,2

  1,2

  1,3

  0,9

  Sektor 4, Kultur og Fritid

  -0,7

  -0,7

  -1,2

  -0,6

  -0,4

  -0,3

  -0,3

  -0,3

  Sektor 5, Dagtilbudsområdet

  2,8

  2,8

  2,6

  0,0

  0,1

  -0,2

  0,1

  0,0

  Sektor 6, Borger og Social

  1,9

  1,0

  4,4

  0,8

  0,5

  -0,7

  -1,0

  -1,2

  Sektor 7, Sundhed og Omsorg

  14,7

  14,7

  12,3

  2,8

  3,4

  2,0

  2,7

  0,9

  Sektor 9, Forvaltning

  -0,7

  0,5

  0,5

  -2,0

  -3,9

  -3,7

  -3,8

  -2,5

  (sparet løn sfa. ansættelsesstop)

  -0,5

  -0,5

  I alt

  22,3

  22,5

  22,5

  6,9

  1,3

  -1,3

  -1,1

  -2,1

  + = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 10
  Proces for budget 2022 - 2025
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Budgetprocessen for Budget 2022-25 er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra kommunalbestyrelsens første budgettidsplaner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender forslag til proces for budget 2022-2025.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det vedlagte oplæg til budgetprocessen for Budget 2022-25 er tilrettelagt på baggrund af den politisk vedtagne mødeplan.

  Planen giver mulighed for, at fagudvalgene indgår i processen i lighed med processen for B2021-24.

  I lighed med processen for B2021-24 afholdes der budgetseminar i marts, samt budgetseminar primo september. Det vil blive tilrettelagt således, at der er mulighed for at påbegynde politiske forhandlinger der skal afsluttes senest den 8. september.

  Budgetprocessen afsluttes efterfølgende med 2. behandling i Økonomiudvalget den 16. september 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 23. september.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Se vedlagte bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse af takster på dagtilbud 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2021 som Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2020

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Sagen udsættes til ØU i december 2020.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Sagen taget af dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Takst 2020 i kr.

  Takst 2021 i kr.

  Dagpleje

  2.808,-

  2.920,-

  Vuggestue  - fuld tid

  3.203,-

  3.219,-

  Vuggestue  - 30 timer

  2.137,-

  1.953,-

  Vuggestue  - 10 timer

  712,- 

  651,-

  Børnehave – fuld tid

  1.605,-

  1.467,-

  Børnehave – 30 timer

  971,- 

  888,-

  Børnehave - 10 timer

  324,- 

  296,-

  Frokostordning

  1.010,-

  1.010,-

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2021-2024 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2021 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 19. november 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

 • 12
  Godkendelse af takster SU 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Takster på Skoleudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2020. Taksten for fritidsklub blevet genberegnet på baggrund af budget 2021, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-11-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  T og V havde den tilføjelse, at man ønsker at genbesøge taksterne til foråret.

  Martin Wood Petersen (C) forlød mødet under punktet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-11-2020

  Sagen udsættes til ØU i december 2020.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Sagen taget af dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster forelægges på Skoleudvalgets område:

  Takst 2020 i kr.

  Takst 2021 i kr.

  SFO

  1.506,-

  1.529,-

  Fritidsklub

  472,-

  481,-

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2020 er fremskrevet til 2021-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a. Dagtilbudsloven § 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2021-2024 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af taksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På SU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2021 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 19. november 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

 • 13
  Brug af særtilskud til plejehjemsbeboere i forbindelse med COVID-19
  Sagsid.: 20/2364

  RESUMÉ:

  1. september 2020 udmøntede Sundheds- og Ældreministeriet to særtilskud til Dragør Kommune. Et på 300.000 kr. til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt på plejehjem og et på 120.000 kr. til dagsture til plejehjemsbeboere. Midlerne skal bruges inden udgangen af 2021. Dragør Kommune skal senest ved udgangen af 2020 sende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet om brug af midlerne i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender redegørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet om brug af 203.125 kr. i 2020 til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på plejehjem under COVID-19.
  2. at rådighedsbeløbet på 96.875 kr. fra puljen om genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt overføres til 2021.
  3. at udvalget godkender redegørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet om brug af 86.795 kr. i 2020 til flere dagsture til plejehjemsbeboere.
  4. at rådighedsbeløbet på 33.205 kr. fra puljen om flere dagsture til plejehjemsbeboere overføres til 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  1. maj 2020 og 19. juni 2020 indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier to politiske aftaler på ældreområdet i forbindelse med COVID-19. Med aftalerne blev der udmøntet midler til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Til Dragør Kommune udmøntede Sundheds- og Ældreministeriet 300.000 kr. til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt på plejehjem og 120.000 kr. til dagsture til plejehjemsbeboere i 2020.

  I Dragør Kommune blev sagen behandlet som godkendelse af to budgetneutrale tillægsbevillinger som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget på henholdsvis (+/-) 300.000 kr. og (+/-) 120.000 kr. Sagen blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. august 2020, af Økonomiudvalget 20. august 2020 og af Kommunalbestyrelsen 27. august 2020.

  Da sagen blev behandlet planlagde Omsorgscenteret Enggården at bruge de 300.000 kr. til at holde en sommerfest med underholdning for hver afdeling og til at understøtte forsvarlig gennemførelse af besøg ved leje af midlertidige pavilloner, håndfrie døråbnere mv. Herudover planlagde Omsorgscenteret Enggården at bruge de 120.000 kr. til at arrangere dagsture for beboerne i løbet af sommeren og efteråret 2020 til bl.a. Langelinie, Zoologisk Have og Amager Strandpark.

  9. november 2020 har Sundheds- og Ældreministeriet meddelt, at midlerne nu også kan anvendes i 2021. Sundheds- og Ældreministeriet beder om en redegørelse for brug af midlerne i 2020, herunder om Dragør Kommune ønsker at gøre brug af muligheden for at forlænge ubrugte midler til 2021. Hvis Dragør Kommune forlænger anvendelsen af midlerne, skal kommunen sende en redegørelse for brug af midlerne i 2021 senest ved udgangen af 2021.

  I 2020 har Omsorgscenteret Enggården brugt 203.125 kr. af de 300.000 kr. til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt på plejehjem. De er brugt på følgende måde:

  -          Etablering af udendørsfaciliteter til besøg i form af besøgstelte, værnemidler til besøgende etc.

  -          Etablering af berøringsfri døråbnere for at understøtte at besøg kan gennemføres sundhedsfagligt forsvarligt.

  -          Udendørs sommerfest med deltagelse af pårørende og frivillige. Sommerfesten var zoneopdelt og med deltagerloft for at forebygge smitte.

  -          Udendørs oktoberfest med besøg af pølsevogn og fadøl.

  -          Koncerter med Birthe Kjær og Kurt Ravn. Begge koncerter var planlagt til efteråret 2020 og måtte aflyses på grund af corona-restriktioner. De er begge betalt i 2020 og Enggården planlægger at gennemføre dem i foråret 2021.

  Omsorgscenteret Enggården planlægger at bruge de resterende 96.875 kr. i 2021 på indkøb og installation af berøringsfri vandhaner for at understøtte at besøg kan gennemføres sundhedsfagligt forsvarligt.


  I 2020 har Omsorgscenteret Enggården brugt 86.795 kr. af de 120.000 kr. til dagsture til plejehjemsbeboere. De er brugt på ture til kulturattraktioner som fx Bakken og Frilandsmusset, og til madoplevelser som fx besøg på Dragør Cusina og Kystens Perle. Herudover planlægger Enggården også at gennemføre 18 juleture i november og december 2020.
   

  Omsorgscenteret Enggården planlægger at bruge de resterende 33.205 kr. i 2021 på ture ud af huset i foråret og sommeren 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Rådighedsbeløbene på henholdsvis 96.875 kr. og 33.205 kr. overføres til 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 14
  Pulje til bedre bemanding 2021
  Sagsid.: 20/3954

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2021 på 1.572.000kr. til puljen om bedre bemanding i ældreplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilskud på 1.572.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB og følger ældrerådets anbefaling om, at der udarbejdes en oversigt over den faktiske udmøntning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til 2021 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 bliver midlerne udmøntet via det kommunale bloktilskud. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.572.000 kr. til Dragør Kommune i 2021.

  Sundheds– og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende redegørelse for den forventede anvendelse af 2021-midlerne for puljen til bedre bemanding i ældreplejen (bilag).

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her redegørelsesskemaet for 2021-tilskud til godkendelse.

  Bedre bemanding i ældreplejen – 2021

  Midlerne fra puljen skal anvendes i forlængelse af indsatsen i 2020 i forhold til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Enggården. Midlerne blev i videst muligt omfang, og under hensynstagen til medarbejdernes ønsker, anvendt til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere.

  Oplægget til anvendelse i 2021 følger dermed oplægget fra 2020, som senest blev behandlet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i januar 2020.

  I hjemmeplejen/hjemmesygeplejen vil der fortsat være ansat nye medarbejdere. Der vil blive sat særlig fokus på at bidrage til mere kvalitet i den personlige pleje for borgerne.

  På Enggården vil der fortsat være ansat medarbejder til koordinering af rehabilitering og forløbskoordination på midlertidigt ophold ligesom der vil være en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Her vil fokus være på at styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser. 

  LOVE/REGLER:

  Forslag til Finanslov 2021

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen på 1.572.000 kr. til Dragør Kommune i 2021.

  Godkender udvalget tilskuddet skal der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 på (+/-) 1.572.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Det årlige regnskab for puljen skal revisionsgodkendes og fermsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020

  Økonomiudvalget den 10. december 2020

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020

  Bilag

 • 15
  Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat
  Sagsid.: 20/1351

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Udvalget skal i 2020 uddele 27.000 kr. til ansøgte formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger til Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, der skal imødekommes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Udvalget besluttede at tildele følgende;

  Ansøgning fra:

  Formål

  Bevilget fra Leisa Neel Walløe Mindelegat, SSAU d. 30/11-20

  Wiedergårdens Pensionist orkester

  Indkøb af højtaler og guitar

                 9.000,00

  Aktivitetshuset - Arrangementsgruppen

  3 x musicals optræden i sæson 2021

                 4.000,00

  Frivillig aktivitetsleder på Wiedergården

  Maddage og udflugter til ensomme pensionister

                 5.561,00

  Aktivitetshuset - Knogletræningsholdet 

  Indkøb af sjippetov og pilatesbolde

                 1.000,00

  Aktivitetshuset- Motionsholdene

  Til fornyelse af 15 stk. Airex måtter

                 7.439,00

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat.

  Dette års ansøgningsfrist blev annonceret i Dragør Nyt med ansøgningsfrist den 29. oktober 2020. Der er indkommet 7 ansøgninger, hvoraf 3, helt eller delvist er imødekommet af Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond (se bilag).

  Der er 27.000 kr. til uddeling i 2020.

  Det fremgår af fundatsen, at legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune.

  Desuden er det besluttet på Driftsudvalgsmøde den 22. januar 1998, at der skal ske en koordinering i behandlingen af ansøgninger til ovennævnte legat og Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune.

  De midler, der blev uddelt på fondsbestyrelsesmøde for Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersens og hustru Ingers fond den 12. november 2020, fremgår af bilag med oversigten over indkomne ansøgninger. De ansøgninger, der har fået midler svarende til den fulde ansøgning, figurerer ikke af nedenstående. Det vil sige, at der skal tages stilling til de 6 nedenstående ansøgninger, der i alt beløber sig til 52.339 kr.

  Der vedlægges fundats for mindelegatet som bilag, ligesom alle indscannede ansøgninger vedlægges i et lukket bilag.

  Ansøgninger til behandling:

  Ansøgning nr. 1. Wiedergårdens Pensionist orkester

  Der søges om støtte til udskiftning af en højtaler og en guitar.

  Antal brugere: 8

  Ansøgt beløb: 14.900 kr.

  Ansøgning nr. 3. Aktivitetshuset - Arrangementsgruppen  

  Der søges om støtte til 3 musikalske optræden i sæson 2021.

  Antal brugere: ca. 75 pr. optræden

  Ansøgt beløb: 15.000 kr.

  Ansøgning nr. 4. Frivillig aktivitetsleder på Wiedergården

  Der søges om støtte til maddage og udflugter for ensomme pensionister i 2021.

  Antal brugere: Vides endnu ikke

  Ansøgt beløb: 10.000 kr.

  Ansøgning nr. 5. Aktivitetshuset – Besøgstjenesten

  Der søges om støtte til at fastholde og kvalificere besøgstjenestens arbejde, herunder til særlige initiativer så som studieture.

  Antal brugere: 41

  Ansøgt beløb: 4000 kr.

  Ansøgning nr. 6 Aktivitetshuset - Knogletræningsholdet 

  Der søges om støtte til indkøb af sjippetov og pilatusbolde.

  Antal brugere: 32

  Ansøgt beløb: 7.000 kr.

  Knogletræningsholdet er tildelt 6.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 7. Aktivitetshuset- Motionsholdene

  Der søges om støtte til fornyelse af 15 stk. Airex måtter.

  Antal brugere: mere end 10 hold med 10-15 personer

  Ansøgt beløb: 15.439 kr.

  Motionsholdene er tildelt 8.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for ”Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat”, 1991 (bilag vedlagt).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020

  Bilag

 • 16
  Valg til Ældrerådet 2021
  Sagsid.: 20/2757

  RESUMÉ:

  Der skal afholdes valg til Ældrerådet i 2021. Ældrerådet foretrækker, at valget gennemføres som fremmødevalg., I erkendelse af, at det vil være svært for Ældrerådet at rekruttere det nødvendige antal valgtilforordnede, er Ældrerådet indstillet på et brevstemmevalg i 2021 Ældrerådet ønsker på sigt valget afholdt som fremmødevalg for at styrke engagementet fra beboerne i Dragør Kommune og højne valgprocenten.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at valg til Ældrerådet i 2021 gennemføres som brevstemmevalg, hvis der senest fire uger før valghandlingen starter er seks eller flere kandidater.
  2. at valg til Ældrerådet i 2021 gennemføres som fredsvalg, hvis der senest fire uger før valghandlingen starter er fem eller færre kandidater.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Ad 1 + 2 anbefales overfor ØU/KB.

  Anne Funk (O) var ikke tilstede under behandlingen af punktet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til § 32 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal   Kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år og i samarbejde med Ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes. Det næste valg til Ældrerådet i Dragør Kommune skal seneste holdes i 2021.
   

  Alle borgere, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan stemme til valget og vælges til ældrerådet. I 3. kvartal 2020 var der 4.467 borgere i Dragør Kommune i aldersgruppen +60 år (Kilde: Danmarks Statistik).

  Der har været et ønske fra Ældrerådet, at valget 2021 afvikles som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget fordi et fremmødevalg statistisk medfører en højere stemmeprocent til ældrerådsvalget. En undersøgelse fra Danske Ældreråd viser, at den gennemsnitlige stemmeprocent i hele landet er 63,8 ved fremmødevalg, 43,7 ved brevvalg og 31,8 ved digitalt valg (2017). I Dragør var stemmeprocenten 43,8 i 2017 (brevvalg).

  I henhold til vejledningen om ældreråd skal en fremmødeafstemning til ældrerådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådsvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke virker forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalg har første prioritet.

  På valgdagen for kommunalvalget har administrationen primært fokus på en sikker afvikling af kommunalvalget, hvorfor der ikke kan afsættes yderligere ressourcer til ældrerådsvalget. Det er derfor en forudsætning, at det er muligt for Ældrerådet selv at rekruttere valgtilforordnede til afvikling af ældrerådsvalget. Et forsigtigt skøn er, at der er behov for minimum 10- 12 valgtilforordnede på hvert afstemningssted til at gennemføre et fremmødevalg. Ældrerådet har oplyst, at de ikke forventer at kunne rekruttere det nødvendige antal tilforordnede til valget i 2021. Ældrerådet ønsker valget 2025 afholdt som fremmødevalg for at styrke engagementet fra beboerne i Dragør Kommune og højne valgprocenten. Ældrerådet vil i perioden 2021-2025 arbejde på at opbygge en organisering, som kan understøtte dette.

  I Ældreråd skal der mindst være 5 medlemmer, og for hvert medlem kan der vælges en stedfortræder. I Dragør Kommune er der på nuværende tidspunkt alene 4 rådsmedlemmer, idet der har været frafald siden valget. Der er givet dispensation hertil fra Sundheds- og Ældreministeriet. I 2017 var der 6 kandidater og 1 suppleant kandidat, der stillede op til valg til Ældrerådet i Dragør Kommune.

  På ovenstående baggrund synes det ikke at være proportionalt at gennemføre ældrerådsvalget i 2021 som et fremmødevalg, og derfor indstiller administrationen at valget gennemføres som et brevstemmevalg forudsat at der kan findes mere end 5 kandidater.

  I forhold til Ældrerådsvalget 2021 vil administrationen i samarbejde med ældrerådet arbejde for at tiltrække kandidater samt at præsentere kandidaterne. Alle aktiviteter i det arbejde, vil blive tilrettelagt og eventuelt justeret under hensyntagen til de til enhver tid gældende corona-restriktioner. Arbejdet, som indledes med at Ældrerådet høres, vil forløbe efter denne procesplan:

  Handling

  Tidspunkt

  Ansvarlig

  Beslutning om valgform lægges frem til politisk behandling

  November og december 2020

  Administrationen

  Annoncering efter kandidater i form af annonce i Dragør Nyt, opslag på Dragør Kommunes hjemmeside og orienterings- og opstillingsmøde

  Februar 2021– juni 2021

  Administrationen (annoncerne og hjemmeside) og Ældrerådet (orienterings- og opstillingsmøde)

  PR-arbejde fx i form af interview, læserbreve, oplæg i Dragørs Aktivitetshus etc.

  Februar 2021 – november 2021

  Ældrerådet

  Deadline for anmeldelse af kandidater

  Midt september 2021

  Optælling af kandidater og vurdering af, om der skal afholdes fredsvalg eller kampvalg

  Midt september 2021

  Administrationen

  Bekendtgørelse om opstillede kandidater i Dragør Nyt og på Dragør Kommunes hjemmeside

  Primo oktober 2021

  Administrationen

  Stemmesedler sendes til alle stemmeberettigede

  Primo oktober 2021

  Administrationen

  Valghandling gennemføres

  Midt oktober 2021- primo november 2021

  Administrationen

  Optælling af stemmer

  Midt november 2021

  Administrationen

  Resultat fra valg til Ældrerådet offentliggøres

  16. november 2021

  Administrationen

  Med henblik på kommende ældrerådsvalg efter 2021 vil administrationen sammen med Ældrerådet arbejde med tiltag som synliggør ældrerådet og dets virke i lokalsamfundet med henblik på at få flere borgere til at engagere sig.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 30-33 samt vejledning om ældrerådsvalg. Der er redegjort for indholdet af reglerne i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De forventede omkostninger til valg til Ældrerådet 2021 er på 119.340 kr. De fordeler sig på disse poster:

  Annoncering i Dragør Nyt, 2 halvsides annoncer:   10.000 kr.

  Udarbejdelse af valglister og valgkort ved KMD:  20.000 kr.

  Udsendelse af valgkort + frankeret svarkuvert
  (20 kr. pr. borger * cirka 4.467 valgberettigede):   89.340 kr.  

  Optælling af stemmer og annoncering af resultater           0 kr. 

  Udgifterne afholdes af Dragør Kommunes udgifter til valg.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 17
  Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2021
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende budgettet for 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers driftsbudget for 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020
   

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er Museum Amagers tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes, da budgettet lever op til de krav, der er for et sådant og er i balance. Museum Amagers driftsbudget for 2021 er vedlagt sagen. Bestyrelsen har godkendt budgettet inkl. de aktiviteter, der understøttes heraf.

  Det er værd at lægge mærke til det stærke samarbejde, der er mellem Dragør Kommune og Museum Amager, for ikke bare yder kommunen det største driftstilskud til museet, samarbejdet eksisterer også på andre fronter. Dette ses tydeligst ift. lokalarkiv og kommunearkivvaretagelsen samt turisme.

  Den museale tilknytning og formidling, der til daglig også kan opleves tæt på via Dragør Museum på havnen, er en meget anerkendt lokal værdi. Og samarbejdet er så velfungerende, at en yderligere intensivering kan virke oplagt ifm. øget formidling om den gamle by og havn, 500 års jubilæet i 2021 for Hollænderne i St. Magleby mm. Det er således administrationens opfattelse, at tilskuddet giver stor værdi tilbage.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 18
  Frigivelse af midler fra digitaliseringspuljen
  Sagsid.: 15/2810

  RESUMÉ:

  I budget 2020 er der afsat en digitaliseringspulje, der efter genbesøg og besparelser udgør på 250.000 kr., som søges frigivet til indkøb af it-løsninger med henblik på understøttelse af digitaliseringstiltag i perioden frem mod årsafslutningen 2020.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2020 til frigivelse af rådighedsbeløbet på 250.000 kr. til Digitaliseringspuljen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune arbejdes der med digitalisering ud fra to hovedspor; Den Fællesoffentlige/kommunale Digitaliseringsstrategi, og lovbestemte digitaliseringstiltag. For nuværende drejer det sig om indkøb af 2 systemer frem mod år 2021.

  Direktionen har på baggrund af kriterierne udvalgt to projekter, Frontdesk og Digital design/webtilgængelighed).

  -          Frontdesk er et nyt nummersystem i Borgercentret, hvor det har været nødvendigt at få et nyt, fleksibelt nummersystem, som vil være et godt værktøj til gavn for medarbejdere og borgere. Det tidligere nummersystem i Borgercentret har været tungt at arbejde med for medarbejderne, og det var vanskeligt at ændre surface på standeren. Det nye system har mulighed for tilpasning til fremtiden i form af nye digitale tiltag f.eks tidsbestillng, kalendervisning til hele rådhuset og nemme og tilgængelige statistik moduler.

  -          Web-tilgængelighed. Siden september 2020, har der været et lovkrav om webtilgængelighed via ”Tilgængelighedsdirektivet” og et deraf udtalt behov for at arbejde bevidst, systematisk med Dragør Kommunes digitale og visuelle kommunikation. Der er behov for at sikre en ensartet og fælles designlinje og retningslinjer, som kan hjælpe organisationen og den modtagende borger, når der skal kommunikeres professionelt og tilgængeligt – såvel internt som eksternt. Dragør Kommunes hjemmesider skal med andre ord leve op til Tilgængelighedsdirektivet og til Dragør Kommunes visuelle identitet.

  LOVE/REGLER:

  Tilgængelighedsdirektivet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat en digitaliseringspulje i budgetåret 2020. Puljen er reduceret fra 2 mio. kr. til 250.000 kr. til udmøntning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

 • 19
  Nyby 8 (lukket)
  Sagsid.: 19/2186
 • 20
  Code of Conduct
  Sagsid.: 20/4449

  RESUMÉ:

  På temamøde d. 24. november 2020 drøftede Kommunalbestyrelsen rammer for deres samarbejde og for håndtering af eventuelle krænkelser. Drøftelserne er kommet til udtryk i et Code of Conduct. I denne sag skal Kommunalbestyrelsen forholde sig til Code of Conduct.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller, at Code of Conduct vedtages.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedtagelsen af et Code of Conduct kan etablere nogle fælles rammer for samarbejdet mellem politikerne i Kommunalbestyrelsen. Dermed kan det understøtte, at der er et konstruktivt samarbejdsklima med gode muligheder for at drøfte politik.

  Oplægget til det gode samarbejde i Kommunalbestyrelsen indeholder følgende retningslinjer:

  • At vi på trods af forskellige politiske holdninger møder hinanden med respekt, anerkendelse og et åbent sind. Dette gælder både, når vi har fysiske møder, og når vi har dialog på sociale medier
  • At vi ikke udøver forskelsbehandling på baggrund af køn, alder, etnicitet, seksuel orientering, politisk orientering og religiøs overbevisning
  • At vi til møderne er nærværende, og at vi deltager konstruktivt og med respekt for dagsorden, talerække og mødeleder. At være nærværende betyder bl.a., at vi ikke er på sociale medier, når vi mødes fysisk
  • At vores fokus er behandling af de politiske sager. Derfor har vi en åben dialog, som altid har sagerne, og aldrig hinanden, som omdrejningspunkt
  • At vi ikke accepterer krænkende adfærd. Det er uacceptabelt, uanset hvilken form og på hvilken måde den udøves, og vi vil alle modvirke, at krænkende adfærd finder sted

  Indholdet af vedlagte oplæg til Code of Conduct indeholder, udover ovenstående retningslinjer for samarbejde, også retningslinjer for håndtering af krænkelser. Dermed lægges der op til en fast procedure, hvis der opstår krænkelserne blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Den faste procedure skal sikre, at der kan handles hurtigt og velovervejet i situationer med krænkelser.

  I bestræbelserne på, at Code of Conduct til stadighed skal være vedkommende og brugbart, lægges der op til en årlig revidering af dokumentet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 21
  Proces ift. UNESCO afklaring
  Sagsid.: 20/3754

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget skal træffe beslutning om igangsættelse af proces for afklaring af arbejdet med at blive UNESCO-site jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. november med henblik på at få en sag om afgørelse klar til møde i kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender processen som beskrevet i sagen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  For stemte:  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  1 (C)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2020, at det er nødvendigt at afsætte mere tid til at vurdere Dragør Kommunes UNESCO-status. Kommunalbestyrelsen ønsker at blive yderligere afklaret ift. mulige synergier og konsekvenser, så alle partier oplever sig trygge i en given beslutning. Den nuværende Covid-19 situation har desværre også medført, at det ikke har været muligt at gennemføre en åben, bred borgerinvolvering om muligheden for og konsekvenserne af at blive UNESCO-site. Der er derfor også brug for, at borgernes holdninger til dette bliver synliggjort. Denne involvering, sammen med yderligere afdækning af mulige konsekvenser inklusive resursemæssige konsekvenser, ønskes gennemført før kommunalbestyrelsen træffer en videre beslutning om at oversætte og afslutte ansøgningen fra ministeriet om at blive UNESCO-site.

  Den grundlæggende årsag til ovenstående var ikke mindst den forvaltningsplan, der i en næsten færdig udgave blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020. Forvaltningsplanen redegjorde for udfordringer og fremtidige problemstillinger inden for fire primære områder: bevaringsindsats, turisme, kystsikring og infrastruktur. Der er igangværende processer, som indirekte berører områderne: Revision af Kommuneplanen, en kommende turismestrategi på baggrund af Turistrådets afrapportering på kommunalbestyrelsesmødet den 1. april 2020, kystsikringsprojektet der er inde i en spændende fase, samt infrastruktur der også er rammesat i et §17, stk. 4-udvalg.

  Ikke desto mindre kan der for alle fire områder i større eller mindre grad godt indhentes yderligere oplysninger, cases eller sammenlignelige eksempler, der kan vise noget om den ukendte fremtid, som en UNESCO-udnævnelse trods alt må siges at indeholde vedr. fx turisme og infrastruktur. Der kan tilsvarende laves et forslag til en forvaltningsplan med et andet ambitionsniveau for bevaring – en indsats der kan skrues op eller ned for via politiske beslutninger. På den baggrund er det et forslag til proces,

  at administrationen udarbejder to kommenterede forvaltningsplaner ref. ovenstående afsnit, hvor der inden for hvert af de fire områder gives forskellige forslag til eller grader af resursetræk, der matcher beskrevne, forskellige indsatser. Således bliver der en forvaltningsplan udgave A og en udgave B, hvor den ene er udgiftsneutral, og den anden stort set korresponderer med den allerede forelagte for så vidt angår tiltag, beslutningskomplekser i fremtiden og resursetræk.  

  Derudover er det vigtigt for kommunalbestyrelsen at kende mere til Dragørs holdning til en potentiel udnævnelse. Denne udfindes ikke bare ved at udsende et spørgeskema eller lave en sms-afstemning som i Vild Med Dans. Det er nødvendigt at lære borgernes holdninger at kende, efter borgeren er blevet bekendtgjort med UNESCO-udnævnelsen og forholdene omkring denne, således at borgerens mening er reelt begrundet og modnet. For at kunne lave denne type af inddragelse er det administrationens indstilling,

  at Dragør kommune med kan benytte sig af den ekspertise, der tidligere har været brugt ifm. kystsikringsprojektet. Backscatter, som firmaet hedder, har tidligere bistået kommunen med at afdække meninger og holdninger blandt borgerne, og på den måde er det fx lykkedes reelt at få klarlagt forskellige borgeres meninger om kystsikring, også borgere der måske ikke plejer at blande sig i den offentlige debat i byen.

  Backscatter skal bruge 2-3 uger omkring månedsskiftet februar-marts for at kunne opsamle data, der efterfølgende kan gøres tilgængelige for kommunalbestyrelsen på mødet i den 22. april 2021, der forventes at blive den endelige indstillingsdato. Tilrettelæggelsen og forberedelsen af inddragelse og indsamling af data skal foregå i januar 2021, og selve processen vil løbe i februar 2021. De endelige spørgsmål er ikke færdiglavet endnu, men de vil blive vægtet geografisk, således at der rubriceres ift. adresser hjemhørende i Den Gamle By, bufferzonerne eller periferien (resten af kommunen).

  Prisen for ydelsen inkl. opsamling og bearbejdelse af data kan ikke aftales før denne procesplan er godkendt. Da det er en borgerinvolveringsproces, foreslås det finansieret fra ”Pulje til støtte til aktivt medborgerskab”, med et beløb der er lavere end de i puljen afsatte 108.000 kr. Puljen er indtænkt som en del af den nye ”Kultur-, turist-, og aktivitetspulje”. Puljen er på 695.000 kr.

  Sammenfattende kan processen opsummeres på følgende figur:

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020. 

 • 22
  Forslag til fremadrettede prisuddelinger
  Sagsid.: 20/4036

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør Kommune fejres. Administrationen foreslår at samle disse til én samlet fejring og på den måde optimere ressourcerne, både i administrationen, ude blandt foreningerne og økonomisk.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen uddeles ved et fælles arrangement, fx Kongelundsfortet i Bevægelse.
  1. at frivillig fredag ikke længere afholdes af kommunen.
  1. at handicapprisen fortsat uddeles på FN’s internationale handicapdag den 3. december.
  1. at udvalget drøfter muligheden for at uddele andre priser, fx foreningspris, venskabspris, trænerpris eller lignende inden for forvaltningens ramme.
  1. at sagen sendes i høring.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Ad 1+2+3+5

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 4

  Drøftet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2021-2024 besluttet at give et samlet budget til prisoverrækkelser i Dragør Kommune. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til, hvordan prisoverrækkelser i 2021 kan foregå.

  Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør Kommune fejres. Dette inkluderer uddeling af Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og frivillig fredag, hvor initiativprisen uddeles. Disse fire events har alle til formål at fejre den frivillige indsats, som bidrager til sports- og kulturlivet i kommunen.

  Derudover uddeler Dragør Kommune også Handicapprisen, som gives til en borger, forening, virksomhed eller institution, som har gjort noget helt særligt for borgere med handicap i kommunen.

  Oversigt over nuværende prisuddelinger:

  Sports- og Kulturprisen uddeles en gang årligt af Folkeoplysningsudvalget til en person, en forening eller en gruppe, som har ydet en særlig indsats inden for sport og kultur. Uddelingen finder sted slut marts eller start april, hvor der inviteres til middag og prisoverrækkelse. De inviterede består af prismodtageren med familie, folkeoplysningsudvalget med partner og Kommunalbestyrelsen med partner. Prismodtageren modtager skulpturen ”Løget”, en buket blomster samt en gavecheck på 5.000 kr. Der har tidligere været afsat budgetmidler til afholdelse af arrangementet – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse. Kommunen har fortsat 6 ”løg” som kan uddeles.

  Mesterskabsaften afholdes en gang årligt, hvor Dragør Kommune fejre sportsudøvere, der har lavet en særlig flot sportspræstation. For at blive indstillet til mesterskabsaftenen skal man:

  -          Have vundet medalje ved verdensmesterskab, nordisk mesterskab eller Danmarksmesterskab

  -          Have vundet olympisk medalje

  -          Er rykket op i en division eller rykket fra en division op i en anden

  Sportsudøverne inviteres til reception, hvor de hædres. Receptionen finder sted i maj eller juni. I 2018 var der 54 sportsudøvere som deltog med familie til receptionen og som fik udleveret en sportspræmie til en værdi af ca. 150 kr. Derudover blive der serveret pindemad og sodavand. Budgettet har tidligere været en del af Kommunalbestyrelsens midler – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse.

  Frivillig Fredag afholdes den sidste fredag i august, hvor initiativprisen uddeles. Formålet med frivillig fredag er at fejre de frivilliges indsats, hvor de har mulighed for at have en bod og vise deres foreningsaktiviteter. Initiativprisen består af en gavecheck på 25.000 kr. som Danske Bank de sponsorerer. Derudover har der været udgifter til leje af telt, servering af mad mm. afholdelsen af frivillig fredag blev finansieret af puljen til aktivt medborgerskab – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse.

  Handicapprisen uddeles en gang årligt af Handicaprådet til en person, forening, virksomhed eller institution, som har gjort noget helt særligt for borgere med handicap i kommunen. Prisuddelingen finder sted på FN’s Internationale Handicapdag den 3. december. Prismodtageren modtager en gavecheck på 5.000 kr. samt en bronzeskulptur af ”to hænder”.  Der har ikke været afsat specifikke budgetmidler til afholdelse af Handicaprisen og udgifterne er dermed blevet dækket af Handicaprådets midler.

  Den sidste bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle er uddelt i 2020, og der er derfor behov for at indkøbe nye skulpturer. Administrationen vil derfor tage kontakt til Flemming Brylle for at indhente et tilbud på dette. Finansieringen af nye skulpturer vil ansøges om interne puljer.

  Forslag til fremadrettet prisuddelinger

  Med budgetvedtagelsen er der afsat samlet 45.000 kr. i 2021 til afholdelse af alle priser. Administrationen foreslår derfor at flere af prisuddelingerne sammentænkes.

  Dragør Kommune afholder sammen med DGI Kongelundsfortet i Bevægelse, som er en del af visionen om at udvikle Kongelundsfortet. Arrangementet finder sted en lørdag i september, hvor foreninger og kulturinstitutioner deltager med forskellige aktiviteter som besøgende kan prøve. Formålet med Kongelundsfortet i Bevægelse er tiltrække frivillige og nye brugere til de naturskønne omgivelser omkring Kongelundsfortet og anspore til større brug af kommunens natur- og kulturressourcer.

  Administrationen foreslår, at sammentænke begivenhederne til to event/prisuddelinger, og på den måde optimere ressourcerne både i administrationen, hos foreningerne og økonomisk.

  1. Administrationen foreslår derfor, at sports- og kulturprisen og mesterskabsaftenen og initiativprisen sammentænkes til en event. Uddelingen af de tre priser foreslår administrationen foregår på dagen for Kongelundsfortet i Bevægelse.
  1. Ligeledes foreslår administrationen, at frivillig fredag som begivenhed nedlægges, da foreningerne har mulighed for at vise deres aktiviteter og netværke til overstående event.
  1. Handicapprisen fortsat uddeles som en selvstændig begivenhed med uddeling den 3. december. 

  Drøftelse af uddeling af andre priser
  Det er muligt at oprette flere priser, som kan uddeles til foreninger og frivillige. Fx har Tårnby Kommune:

  -          en æresmedalje for Idræt der tildeles en idrætsudøver, et hold en afdeling eller klub der i årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt idrætsligt resultat.

  -          Idrætslederpris, som tildeles en idrætsleder, der på amatørbasis gennem en årrække har virket som leder af idrætsarbejde i en forening hjemmehørende i kommunen.

  -          ”Årets fund”, som tildeles en person, der i årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt resultat som medlem af en forening.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sports og Kulturprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 1.000 kr., bronzeskulpturen ”løget” og en buket blomster – prisen overrækkes af formanden for Folkeoplysningsudvalget. Indstillinger til prisen sendes til Folkeoplysningsudvalget, som beslutter prismodtageren.

  Mesterskabspriser vil fremadrettet bestå af en sportspræmie til en værdi af ca. 150 kr. – priserne overrækkes af Borgmesteren.

  Initiativprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 25.000 kr. sponsoreret af Danske Bank – prisen overrækkes af Borgmesteren samt en repræsentant for Danske Bank. Indstillinger til prisen sendes til bedømmelsesudvalget, som består af Borgmesteren, Kulturchefen, formanden for Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant for den til enhver tid sponsorerende virksomhed.

  Handicapprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 1.000 kr., bronzeskulpturen ”to hænder” og en buket blomster – prisen overrækkes af formanden for Handicaprådet. Indstillinger sendes til Handicaprådet, som beslutter prismodtageren.

  Som beskrevet i sagsfremstillingen, så er den sidste bronzeskulptur blevet uddelt i år, og der skal derfor indhentes tilbud på nye skulpturer. Finansiering af nye skulpturer vil blive ansøgt via tillægsbevilling eller interne puljer.

  Forslag til budget:

  Prisoverrækkelse

  Budget

  Antal

  Pris pr. person

  Handicappris

  Gavecheck

  3.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Receptionsmad

  1.500

  Sports og Kulturpris

  Gavecheck

  3.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Mesterskabspriser

  Sportspræmie

  15.000

  100

  150

  Initiativprisen

  Gavecheck

  25.000

  Forplejning og diverse til Kongelundsfortet i bevægelse

  ELLER

  Nye priser

  21.000

  I alt

  70.000

  Samlet budget

  Afsatte midler

  45.000

  Sponsorcheck fra Danske Bank

  25.000

  I alt

  70.000

  Over/underskud

  0

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i offentlig høring, herunder hos Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for Aktivt Medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 30. november 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

 • 23
  Oversigt over opgaver, der skal arbejdes med i Dragør Kommune i de kommende år SU
  Sagsid.: 20/4279

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Der er tale om tiltag, som er ud over løbende opgaver. Formålet med sagen er, at skabe et overblik over tiltag, samt en politisk beslutning om hvilke opgaver, som skal prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at årshjuloversigten drøftes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 03-12-2020

  Drøftet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Tiltag defineres som opgaver, der er ud over de løbende opgaver (Undervisning i skolen, personlige pleje i hjemmeplejen m.m.). Tiltagene er både genereret af lovgivningsmæssige ændringer, af kommunale politiske beslutninger og af beslutninger, som er truffet i organisationen.

  Formålet med sagen er dels, at skabe et overblik over tiltag, for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere hvilke opgaver, som skal prioriteres. Samt dels at etablere en forventningsafstemning mellem organisation og KB, om hvad vi i organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

  Sagen bliver fremlagt nu, fordi budgetforudsætningerne for 2021 er på plads. Drøftelsen er endvidere relevant set i lyset af, at vi stadig skal tage højde for diverse opgaver og restriktioner som følge af Convid-19.

  I Bilag 1 vises tiltag inden for henholdsvis de enkelte udvalgsområder og de enkelte afdelingers ansvarsområder. Udover at nævne tiltag i bilaget, fremgår det hvornår der i organisationen skal arbejdes med dem. Den viser ikke hvor mange ressourcer, som anvendes til de enkelte tiltag, idet dette ikke kan angive præcist.

  Dette er administrationens bedste bud på, at skabe overblik over det kommende år. Der kan naturligvis ske uforudsete hændelser, komme lovændringer m.m., som kan skabe en forandring, som medfører, at det vil være relevant, at foretage en prioritering. Det vil dog kun være markante ændringer, som giver anledning til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 3. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 24
  Oversigt over opgaver, der skal arbejdes med i Dragør Kommune i de kommende år BEPU
  Sagsid.: 20/4284

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Der er tale om tiltag, som er ud over løbende opgaver, idet driftsopgaver så som bygge- og plansager med et ”overload” også indgår, da de kræver stort fokus. Formålet med sagen er, at skabe et overblik over tiltag, samt en politisk beslutning om hvilke opgaver, som skal prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årshjuloversigten drøftes,
    
  2. at forslag til prioritering vedtages.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Tiltagene er både genereret af lovgivningsmæssige ændringer, af kommunale politiske beslutninger m.v..

  Formålet med sagen er dels, at skabe et overblik over tiltag, for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere hvilke opgaver, som skal prioriteres. Samt dels at etablere en forventningsafstemning mellem organisation og KB, om hvad vi i organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

  Sagen bliver fremlagt nu, fordi budgetforudsætningerne for 2021 er på plads. Drøftelsen er endvidere relevant set i lyset af, at vi stadig skal tage højde for diverse opgaver og restriktioner som følge af Convid-19.

  I Bilag 1 vises tiltag inden for henholdsvis de enkelte udvalgsområder og de enkelte afdelingers ansvarsområder. Udover at nævne tiltag i bilaget, fremgår det hvornår der i organisationen skal arbejdes med dem. På BEPU´s område er billedet generelt, at der er meget stor opmærksomhed fra borgere og virksomheder på de opgaver, der ligger inden for udvalgets ressort. Det er positivt, men det medfører også p.t., at der på nogle områder er kortere eller længere ventetider. Der skal i de kommende år være opmærksomhed både administrativt og politisk på, at få disse ventelister håndteret. 

  I bilag 2 følger en vurdering fra administrationen i forhold til udskydelse af enkelte tiltag fra 2021 og til de kommende år. Vurderingen i forhold til omfanget af prioriteringer bygger dels på budgetaftalen for 2021-2024, og den særlige Convid-19. Samt dels på administrationens kvalitative vurdering af hvilket ressourceforbrug, som skal anvendes til de enkelte tiltag. Begrundelser for udvælgelsen af de konkrete tiltag fremgår i bilag 2. I den politiske prioriteringsdrøftelse vil det naturligvis være muligt at omprioritere, således at der arbejdes med de tiltag, som Kommunalbestyrelsen finder mest relevante.

  Prioriteringsoversigt BEPU

  Tiltag som foreslås udskudt

  Konsekvenser

  Begrundelse

  Drift og vedligehold af kommunale bygninger

  Der kan ikke prioriteres nye tiltag inden for området medmindre der foretages omprioritering af enten opgaver eller ressourcer.

  Det vurderes, at opgaverne kan honoreres med de nuværende ressourcer, men nye akutte hændelser kan skabe behov for nye prioritering.

  Kystbeskyttelse er højt prioriteret, men der er tale om et meget stort og kompliceret projekt.

  Der kan ikke prioriteres nye tiltag inden for området medmindre der foretages omprioritering af enten opgaver eller ressourcer.

  Der skal være fuld fokus på at sikre fremdrift med henblik på at få udarbejdet en konkret udviklingsplan for kysbeskyttelsen for 2021/22

  Byggesags-planområdet.

  Der kan ikke prioriteres nye tiltag inden for området medmindre der foretages omprioritering af enten opgaver eller ressourcer.

  Der er i forvejen en venteliste på særligt planområdet, og en stigning i antallet af byggesager på ca. 60%.

  Udviklingsprojekter i forbindelse med kollektiv trafik foreslås udskudt.

  Længere sagsbehandlingstider på borgerhenvendelser, tilladelser og kommunikation.

  På vejområdet er der p.t. flere opgaver end ressourcer.

  Langtidssygdom hos medarbejdere har endvidere medført at nødvendige driftsopgaver har måttet prioriteres.

  Plejeplaner for grushullerne og for fredningen af Sydamager

  Udskydelse af plejeplaner betyder, at vi vil fortsætte indsatsen på nuværende niveau.

  Vælger at prioritere de løbende opgaver.

  Revision af Erhverv- og Turismestrategi

  Der arbejdes derfor ikke med nye tiltag men alene videreformidling af tiltag fra Erhvervshuset og turistforeningen.

  På erhverv- og turismeområdet udskydes strategiarbejdet, som konsekvens af budgetprioritering for området hvor erhvervs- og turiststillingen, samt budgettet til markedsføring er fjernet.

  Revision af Lokalplaner

  Udskydelse af revision af lokalplaner har stået på gennem længere tid og det betyder at vi i dagligdagen fortsat forvaltninger på baggrund af deklarationer, praksis og dispensationer. Udskydelsen har en mere kommunikativ betydning end en praktisk betydning.

  Vælger at prioritere de løbende opgaver.

  Opstart af ny vejbelysning i Dragør Gl. by

  Udskiftning af vejbelysning er gennemført. Udestående er at finde en løsning for Dragør gl. by som giver den ønskede belysning. Projektet skal prioriteres inden længe da vi ikke kan forvente levering af nuværende pærer fremover. Løsning skal findes i samarbejde med bl.a beboer-foreningen, bevaringsnævnene og lysleverandørerne.

  Vælger at prioritere de løbende opgaver.

  Handlingsplan for bekæmpelse af bjørneklo

  Udskydelse af handlingsplan for bjørneklo betyder at vi skal fortsætte vores praksis om samarbejde med private om bekæmpelse, idet vi ikke kan udstede påbud uden handlingsplanen.

  Vælger at prioritere de løbende opgaver.

  Ovenstående er administrationens bedste bud på, at skabe overblik over det kommende år. Der kan naturligvis ske uforudsete hændelser, komme lovændringer m.m., som kan skabe en forandring, som medfører, at det vil være relevant, at foretage en ny prioritering. Det vil dog kun være markante ændringer, som giver anledning til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 25
  Oversigt over opgaver, der skal arbejdes med i Dragør Kommune i de kommende år BFKU
  Sagsid.: 20/4281

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Der er tale om tiltag, som er ud over løbende opgaver. Formålet med sagen er, at skabe et overblik over tiltag, samt en politisk beslutning om hvilke opgaver, som skal prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årshjuloversigten drøftes,
    
  2. at forslag til prioritering vedtages.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Tiltag defineres som opgaver, der er ud over de løbende opgaver (Undervisning i skolen, personlige pleje i hjemmeplejen m.m.). Tiltagene er både genereret af lovgivningsmæssige ændringer, af kommunale politiske beslutninger og af beslutninger, som er truffet i organisationen.

  Formålet med sagen er dels, at skabe et overblik over tiltag, for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere hvilke opgaver, som skal prioriteres. Samt dels at etablere en forventningsafstemning mellem organisation og KB, om hvad vi i organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

  Sagen bliver fremlagt nu, fordi budgetforudsætningerne for 2021 er på plads. Drøftelsen er endvidere relevant set i lyset af, at vi stadig skal tage højde for diverse opgaver og restriktioner som følge af Convid-19.

  I Bilag 1 vises tiltag inden for henholdsvis de enkelte udvalgsområder og de enkelte afdelingers ansvarsområder. Udover at nævne tiltag i bilaget, fremgår det hvornår der i organisationen skal arbejdes med dem. Den viser ikke hvor mange ressourcer, som anvendes til de enkelte tiltag, idet dette ikke kan angive præcist.

  I bilag 2 følger en vurdering fra administrationen i forhold til udskydelse af enkelte tiltag fra 2021 og til de kommende år. Vurderingen i forhold til omfanget af prioriteringer bygger dels på budgetaftalen for 2021-2024, og den særlige Convid-19. Samt dels på administrationens kvalitative vurdering af hvilket ressourceforbrug, som skal anvendes til de enkelte tiltag. Begrundelser for udvælgelsen af de konkrete tiltag fremgår i bilag 2. I den politiske prioriteringsdrøftelse vil det naturligvis være muligt at omprioritere, således at der arbejdes med de tiltag, som Kommunalbestyrelsen finder mest relevante.

  Prioriteringsoversigt BFKU

  Tiltag som foreslås udskudt

  Konsekvenser

  Begrundelse

  Ny Kultur- og fritidspolitik

  Administrationen vil fortsat arbejde ud fra eksisterende politik.

  Den nuværende politik fungerer rimeligt, og der er sat nye strategiske udviklinger i gang på området – f.eks. biblioteksstrategi og ny organisering af Hollænderhallens brugerråd.

  Der er ikke ressourcer til at gennemføre en større proces med inddragelse af relevante interessenter – en proces der også ville blive besværliggjort af corona-restriktionerne.

  Ovenstående er administrationens bedste bud på, at skabe overblik over det kommende år. Der kan naturligvis ske uforudsete hændelser, komme lovændringer m.m., som kan skabe en forandring, som medfører, at det vil være relevant, at foretage en ny prioritering. Det vil dog kun være markante ændringer, som giver anledning til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 26
  Oversigt over opgaver, der skal arbejdes med i Dragør Kommune i de kommende år SSAU
  Sagsid.: 20/4284

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Der er tale om tiltag, som er ud over løbende opgaver. Formålet med sagen er, at skabe et overblik over tiltag, samt en politisk beslutning om hvilke opgaver, som skal prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årshjuloversigten drøftes,
    
  2. at forslag til prioritering vedtages.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  For stemte:  6 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1(T) 

  Anbefales overfor ØU/KB med bemærkninger om, at det i 2018 blev besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt politik på Socialområdet, hvilket skal indarbejdes i den samlede oversigt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Tiltag defineres som opgaver, der er ud over de løbende opgaver (Undervisning i skolen, personlige pleje i hjemmeplejen m.m.). Tiltagene er både genereret af lovgivningsmæssige ændringer, af kommunale politiske beslutninger og af beslutninger, som er truffet i organisationen.

  Formålet med sagen er dels, at skabe et overblik over tiltag, for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere hvilke opgaver, som skal prioriteres. Samt dels at etablere en forventningsafstemning mellem organisation og KB, om hvad vi i organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

  Sagen bliver fremlagt nu, fordi budgetforudsætningerne for 2021 er på plads. Drøftelsen er endvidere relevant set i lyset af, at vi stadig skal tage højde for diverse opgaver og restriktioner som følge af Convid-19.

  I Bilag 1 vises tiltag inden for henholdsvis de enkelte udvalgsområder og de enkelte afdelingers ansvarsområder. Udover at nævne tiltag i bilaget, fremgår det hvornår der i organisationen skal arbejdes med dem. Den viser ikke hvor mange ressourcer, som anvendes til de enkelte tiltag, idet dette ikke kan angive præcist.

  I bilag 2 følger en vurdering fra administrationen i forhold til udskydelse af enkelte tiltag fra 2021 og til de kommende år. Vurderingen i forhold til omfanget af prioriteringer bygger dels på budgetaftalen for 2021-2024, og den særlige Convid-19. Samt dels på administrationens kvalitative vurdering af hvilket ressourceforbrug, som skal anvendes til de enkelte tiltag. Begrundelser for udvælgelsen af de konkrete tiltag fremgår i bilag 2. I den politiske prioriteringsdrøftelse vil det naturligvis være muligt at omprioritere, således at der arbejdes med de tiltag, som Kommunalbestyrelsen finder mest relevante.

  Prioriteringsoversigt SSAU

  Tiltag som udskudt

  Konsekvenser

  Begrundelse

  Særligt rådgivende organ – Ældreområdet

  I foråret 2020traf SSAU beslutning om, at etablere et rådgivende organ på ældreområdet på tilsvarende vis som det fungerer på skoleområdet

  Samarbejdet med Ældrerådet fortsætter som hidtil. Det er blevet styrket i 2020 ved, at afdelingschef og formand fra Ældrerådet mødes månedligt, for at drøfte kommende politiske sager.

  Det er vanskeligt at finde ressourcerne til at arbejde med indsatsen 2021.

  Derudover kan det være relevant, at foretage ændringen i 2022 i forbindelse med, at nyt Ældreråd bliver nedsat.

  Sundheds- og psykiatripolitik

  Administrationen vil fortsat arbejde ud fra eksisterende politik.

  Politikarbejdet skulle bygge på en inddragende borgerproces. Grundet Corona-pandemien er dette ikke muligt, og derfor foreslås politikudviklingen udsat til den nye valgperiode.

  Handleplan Ældrepolitik

  Der arbejdes videre med handleplan for 2020 i 2021.

  Dette giver mulighed for, at handleplanen for 2020 kan implementeres.

  Det fortsatte fokus på, og de afledte opgaver fra, Corona-pandemien mindsker muligheden for udviklingsindsatser. Der er behov for, at bruge flere ressourcer på opretholdelse af drift.

  Ovenstående er administrationens bedste bud på, at skabe overblik over det kommende år. Der kan naturligvis ske uforudsete hændelser, komme lovændringer m.m., som kan skabe en forandring, som medfører, at det vil være relevant, at foretage en ny prioritering. Det vil dog kun være markante ændringer, som giver anledning til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 27
  Oversigt over opgaver, der skal arbejdes med i Dragør Kommune i de kommende år ØU
  Sagsid.: 20/4288

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Der er tale om tiltag, som er ud over løbende opgaver. Formålet med sagen er, at skabe et overblik over tiltag, samt en politisk beslutning om hvilke opgaver, som skal prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årshjuloversigten drøftes,
    
  2. at forslag til prioritering vedtages.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Tiltag defineres som opgaver, der er ud over de løbende opgaver (Undervisning i skolen, personlige pleje i hjemmeplejen m.m.). Tiltagene er både genereret af lovgivningsmæssige ændringer, af kommunale politiske beslutninger og af beslutninger, som er truffet i organisationen.

  Formålet med sagen er dels, at skabe et overblik over tiltag, for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere hvilke opgaver, som skal prioriteres. Samt dels at etablere en forventningsafstemning mellem organisation og KB, om hvad vi i organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

  Sagen bliver fremlagt nu, fordi budgetforudsætningerne for 2021 er på plads. Drøftelsen er endvidere relevant set i lyset af, at vi stadig skal tage højde for diverse opgaver og restriktioner som følge af Convid-19.

  I Bilag 1 vises tiltag inden for henholdsvis de enkelte udvalgsområder og de enkelte afdelingers ansvarsområder. Udover at nævne tiltag i bilaget, fremgår det hvornår der i organisationen skal arbejdes med dem. Den viser ikke hvor mange ressourcer, som anvendes til de enkelte tiltag, idet dette ikke kan angive præcist.

  I bilag 2 følger en vurdering fra administrationen i forhold til udskydelse af enkelte tiltag fra 2021 og til de kommende år. Vurderingen i forhold til omfanget af prioriteringer bygger dels på budgetaftalen for 2021-2024, og den særlige Convid-19. Samt dels på administrationens kvalitative vurdering af hvilket ressourceforbrug, som skal anvendes til de enkelte tiltag. Begrundelser for udvælgelsen af de konkrete tiltag fremgår i bilag 2. I den politiske prioriteringsdrøftelse vil det naturligvis være muligt at omprioritere, således at der arbejdes med de tiltag, som Kommunalbestyrelsen finder mest relevante.

  Prioriteringsoversigt ØU

  Tiltag som foreslås udskudt

  Konsekvenser

  Begrundelse

  Evaluering af kanalstrategi

  Der vil ikke blive gennemført en evaluering hos borgere, eller af alle medarbejdere.

  Gennemføres med lille indsats, fx blot ved spørgeskemaundersøgelse til nøglepersoner.

  Implementering af whistleblowerordning (EU-direktiv)

  Vi kender ikke de endelige rammer fra KL og justitsministeriet til at kunne vurdere konsekvenserne.

  Indsatsen gennemføres med lille indsats og, hvis muligt, i tværkommunalt samarbejde, der i så fald skal bevilling til dækning af.

  Ovenstående er administrationens bedste bud på, at skabe overblik over det kommende år. Der kan naturligvis ske uforudsete hændelser, komme lovændringer m.m., som kan skabe en forandring, som medfører, at det vil være relevant, at foretage en ny prioritering. Det vil dog kun være markante ændringer, som giver anledning til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 28
  Forslag fra C - Godkendelse af arrangementer
  Sagsid.: 20/4371

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforsalg stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020

  Liste T foreslår, at forvaltningen i januar fremlægger en sag, der sikrer en bedre praksis i forhold til evaluering og planlægning af arrangementer. Sagen fremlægges til behandling i både BEPU og BFKU.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kennet Gøtterup (C) har i mail af 29. november 2020 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ” C gr. foreslår, at udvalget træffer beslutning om, at udvalget på mødet i januar 2021 træffer beslutning om det vil være hensigtsmæssigt, at ansøgningsproces for arrangementer, der kræver kommunal tilladelse, over sommeren 2021 godkendes politisk.

  Motivation:

  Kommunalbestyrelsen har i dag delegeret kompetencen til forvaltningen vedr. godkendelse af ansøgninger til diverse arrangementer hen over forår og sommer. Samtidig er der indlagt, at udvalget orienteres om et samlet antal arrangementer på mødet oktober.

  Trods dette opstår løbende en politisk drøftelse om, hvor mange arrangementer byen kan bære. På baggrund af dette ønsker C gruppen en drøftelse af, om det er mere hensigtsmæssigt, at den endelige kompetence og dermed også ansvar, tages tilbage til det politiske niveau.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. november 2020.

 • 29
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunaldirektøren orienterede om politikerbesøg og situationen omkring Corona.

  Borgmesteren orienterede om KØF.

 • 30
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til kystbeskyttelse og finansiering.

  Kenneth Gøtterup (C) spurgte til takeaway i Hollænderhallen og spejderhytten (åstedsforretning).

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om FGU.