Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Fredag den 1. januar 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Dimensionering af dagtilbud samt godkendelse og orientering om tiltag på Sundheds- og Omsorgsområdet som følge af Covid-19
  Sagsid.: 20/1218

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen beslutter kriterier for dimensionering af dagtilbud, for at mindske risikoen for smittespredning mest muligt. Derudover indeholder sagen anbefaling om godkendelse af kørsel af immobile borgere til vaccinationscentre samt orientering om øvrige Coronapandemiske tiltag på sundheds- og omsorgsområdet.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til efter samråd med daginstitutionerne at dimensionere dagtilbuddet efter forholdene som beskrevet i sagen.
  1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at transport af immobile, hjemmeboende borgere til vaccinationscentre tilbydes kørsel efter Servicelovens §117, hvis alle andre muligheder for egen transport er udtømte.
  1. at kommunalbestyrelsen tager orienteringen om anvendelse af nødbekendtgørelsen på sundheds- og omsorgsområdet til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 01-01-2021

  Ad. 1-3: Indstilles over for KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-01-2021

  Ad. 1-3: Godkendt, med tilføjelse til ad. 3 at forvaltningen undersøger muligheden for at oprette et midlertidigt daghjem i lokalerne på Wiedergården.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dagtilbudsområdet:

  De nuværende restriktioner til at imødegå Covid-19-smittespredning ændrer markant på hverdagen i store dele af samfundet. Blandt andet modtager alle skoleelever fra 0. – 10. klasse nu undervisning hjemmefra, foreløbig frem til og med den 17. januar.

  Dagtilbuddene er stadig åbne, dog er det en åbning med en række anbefalinger og restriktioner på den pædagogiske hverdag for at imødegå smittespredning. De nuværende regler giver blandt andet mulighed for, at kommunen kan indskrænke i dagtilbuddenes åbningstid, eller ift. hvor mange børn der har mulighed for at komme i dagtilbud. Dette kaldes ”dimensionering”.

  I løbet af de sidste par måneder har der været en række situationer hvor det har været nødvendigt – efter rådgivning fra Sundhedsplejen og Styrelsen for Patientsikkerhed – at lukke dele af eller en hel daginstitution på grund af smitteudbrud.

  Med de seneste skærpede retningslinjer, og for at mindske risikoen for smitteudbrud i dagtilbuddene når de nu er den eneste af de børnerettede offentlige tilbud, der er åbne, foreslår forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at kunne dimensionere dagtilbuddene, f.eks. ved at indskrænke deres åbningstid.

  Kommunalbestyrelsen har mulighed for at bemyndige forvaltningen hertil, jf. den såkaldte nødprocedurebekendtgørelse og de gældende retningslinjer for at forebygge smittespredning.

  Dimensionering kan ske i konkrete tilfælde, hvor f.eks. mangel på medarbejdere som følge af sygdom, selv-isolation eller testforløb gør det umuligt at opretholde den normale åbningstid.

  En konkret udfordring i dagtilbuddene er, at med de nuværende (normale) ressourcer i dagtilbuddene er hverdagen struktureret sådan, at børn på tværs af stuer samles med nogle enkelte medarbejdere i ydertiderne, f.eks. før kl. 7.30 og efter kl. 16. Dette medfører selvsagt en øget smitterisiko for de pågældende børn og medarbejdere, og de kontakter de har på andre tidspunkter af dagen. Konkret har vi også i Dragør erfaringer med, at smittede børn eller medarbejdere har været i kontakt med andre end deres egen stue i ydertidspunkter.

  Det vil derfor både mindske smitterisikoen og formindske bekymringerne hos både forældre og medarbejdere, hvis dagtilbuddene kun i meget begrænset omfang har børn og medarbejdere, der går på tværs af stuer.

  Forvaltningen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen anmoder forvaltningen om at skrive til alle forældre til børn i dagtilbud og opfordre dem til at holde deres børn hjemme så meget som muligt og om muligt aflevere efter 7.30 og hente senest kl. 16. Desuden vil forvaltningen sammen med institutionerne arbejde på at tilføre ressourcer til dagtilbuddene, så man kan organisere hverdagen med så lidt smitterisiko som muligt.

  Alle de øvrige tiltag, der gælder i dagtilbud i Dragør, f.eks. øget håndhygiejne, faste aftaler om aflevering eller afhentning og så meget udetid som muligt, vil stadig gælde.

  Sundhed- og Omsorgsområdet:

  Transport af immobile borgere til vaccinationscentre

  Med udrulningen af det kommende vaccinationsprogram mod COVID-19 er det afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til en af de regionale vaccinationsklinikker, hvor vaccinationen af bl.a. hjemmeboende borgere, der modtager ydelser fra hjemmeplejen, vil finde sted.

  Det er dog ikke alle borgere i denne målgruppe, som vil have mulighed for enten at transportere sig selv eller blive transporteret af et familiemedlem eller anden nær relation til vaccinationsstedet. Kommunerne vil derfor få til opgave at transportere immobile borgere til vaccinationsstedet. Borgere, der har behov for liggende transport håndteres ikke af kommunen, men af regionen.

  KL har meddelt, at kommunalbestyrelsen efter servicelovens § 117, stk. 1 vil kunne beslutte at yde tilskud til befordring til vaccinationssteder for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som vurderes at være den gruppe af borgere, der kan have sværest ved selv at transportere sig til et vaccinationssted.

  Nogle borgere vil være tilknyttet Flextur eller andre individuelle kørselsordninger fra trafikselskaberne. Disse ordninger vil også kunne bruges til transport til vaccinationscentrene.

  Det er muligt at opkræve egenbetaling til delvis finansiering af transportudgiften, hvilket dog anses for uhensigtsmæssigt i forhold til målet om, at så mange borgere som muligt vil lade sig vaccinere i testcentrene.

  Det bemærkes, at regeringen har tilkendegivet, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd i kommunerne, og derfor vil evt. udgifter til transport bliver indmeldt som en del af de COVID-19-relaterede udgifter.

  Øvrige Coronapandemiske tiltag

  Regeringen har med virkning fra den 24. december udstedt en nødbekendtgørelse, der under særlige omstændigheder giver kommunerne mulighed for at prioritere opgaverne, således at der er den fornødne kapacitet til at sikre de nødvendige pleje og omsorgsopgaver. Risikoen inden for området kan være smitteudbrud blandt borgere og medarbejdere samt stort samtidigt fravær af medarbejdere, der skal i selvisolation. Bekendtgørelsen er gældende til den 1. marts 2021.

  Sundhed og Omsorg har hen over jul og nytår kunnet håndtere de udfordringer, der har vist sig uden at skulle drosle ned på aktiviteterne. En af grundene har dels været høj grad af fleksibilitet hos medarbejderne, men også de mange helligdage hvor bemandingen er på weekendniveau.

  På Enggården er der dog opstået behov for at ændre daghjemstilbuddet, således at borgerne ikke samles på Enggården. Borgerne kommer fra mange forskellige hjem, og der er bekymring for at samle sårbare grupper grundet smittefare. Tilbuddet omlægges derfor således, at daghjemsmedarbejderne og demenskonsulenterne kontakter de berørte hjem jævnligt og lægger en plan for eventuel indsats.

  Når der kikkes ind i de kommende måneder kan udviklingen se meget anderledes ud og nødbekendtgørelsen kan bl.a. komme i spil på følgende områder:

  • Pausering af rengøringsindsats
  • Kørelister ”pakkes” lidt tættere
  • Weekendbemanding
  • Forløbsprogramindsats afvikles digitalt, telefonisk eller udendørs
  • Forebyggende hjemmebesøg udsættes

  Det er vigtigt at understrege, at nødbekendtgørelsen eksplicit indeholder krav om, at ændringerne for borgerne kun oppebæres af kapacitetsmæssige hensyn i forhold til håndtering af COVID-19, samt at borgeren ikke udsættes for sundheds- eller sikkerhedsmæssige risici.

  LOVE/REGLER:
  Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19 af 18. december 2020, se https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

  Nødprocedurebekendtgørelsen; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1228

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der kan blive tale om at tilføre dagtilbuddene ekstra ressourcer i begrænset omfang. Disse ressourcer vil blive meldt ind til KL som corona-relaterede udgifter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dimensioneringen sker på baggrund af dialog med dagtilbudslederne og medarbejderrepræsentanter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Gældende politikker med Coronatilføjelser

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 1. januar 2021.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 1. januar 2021.