Skip navigationen

Referat

Torsdag den 25. februar 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Månedsopfølgning - status efter december 2020
  Sagsid.: 21/118

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab (foreløbigt regnskab) efter december 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomudvalget tager indstilling til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetopfølgningen efter november blev Økonomiudvalget orienteret om et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. Medio januar har administrationen udarbejdet et forventet regnskab 2020, som samlet indikerede et forventet mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. Nedenstående og vedhæftede relaterer sig til det forventede mindreforbrug på 10 mio. kr.

  Bogføringer medio februar, primært af statsrefusioner, ændrer billedet noget. Så i skrivende stund forventer Økonomiafdelingen at regnskabet, ender med et mindreforbrug i størrelsesorden 6-7 mio. kr. Ændringen fra mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. til mindreforbrug på 6-7 mio. kr. vedrører primært på sektor 6, som forventeligt ender på merforbrug på 2-4 mio. kr. Det skal understreges, at der fortsat er tale om forventninger til 2020 og ikke et endeligt regnskab. 

  Det samlede mindreforbrug på 10 mio. kr. er 8 mio. kr. bedre end ved seneste økonomiopfølgning. Den samlede forbedring er summen af mange nedjusteringer til årets forbrug. Det samlede skøn for årets forbrug er således nedjusteret med mindre end én procent (fra 844 mio. kr. til 837 mio. kr.) og der er forbedringer på de fleste sektorer fordelt ud på en lang række enheder. Flere mindreforbrug fremkommer når foreløbige regnskabstal begynder at erstatte de rene prognoser.

  Kun på sektor 1 er der et forventet merforbrug. Da sektor 1 er brugerfinansiering, vil det udligne sig over tid.

  På landsplan ser det fortsat ud til, at den - til kommunerne - samlede ekstraordinære midtvejsregulering af overførslerne, er væsentligt større end stigningen i de realiserede udgifter i 2020. Det gælder ikke mindst i forhold til A-dagpenge. Kommunerne har modtaget 5,5 mia. i ekstraordinær midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som dækker den forventede stigning i A-dagpenge. KL har tidligere indikeret at det var over 2 mia. kr. større end den samlede stigning. Seneste skøn fra KL er på 1,3 mia. kr. Ud fra KL’s model og det samlede skøn for kommunernes regnskab 2020, vil Dragør ved efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, skulle tilbageføre 2 mio. kr. i 2021. 

  I oktober har Økonomiafdelingen indrapporteret forventede Corona-relaterede service-merudgifter til KL. Der er opgjort samlede netto-udgifter på 9,1 mio. kr. Dragør Kommune har modtaget 3,4 mio. kr. i kompensation for merudgifter under servicerammen. KL og Regeringen har ultimo 2020 genforhandlet den samlede kompensation til kommunerne og Dragør Kommune modtager ikke yderligere kompensation i 2020. Dermed skønnes det at merudgifterne som følge af Corona overstiger kompensationen med 5,7 mio. kr. Merforbruget som følge af Corona er medregnet i det samlede skøn for forventet regnskab.

  I tabel 1 fremgår forbrug og forventet regnskab per sektor. I tabel 2 fremgår afvigelserne måned for måned i 2020.

  Tabel 1. Månedsopfølgning november måned 2020 – forbrug og forventet regnskab per sektor

  Tabel 2. Forventede afvigelser måned for måned 

  Jan

  Feb

  Mar

  BOF1

  Apr

  Juli
  BOF2

  Aug

  Sep
  BOF3

  Okt

  Nov

  Dec

  Sektor 1, Renovation

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,6

  Sektor 2, Plan og Teknik

  0,2

  0,0

  0,0

  0,0

  0,4

  0,4

  0,0

  0,0

  -0,5

  -0,8

  Sektor 3, Skoler

  4,3

  4,3

  4,4

  6,4

  1,2

  1,2

  1,3

  0,9

  0,1

  -2,4

  Sektor 4, Kultur og Fritid

  -0,7

  -0,7

  -1,2

  -0,6

  -0,4

  -0,3

  -0,3

  -0,3

  -0,2

  -1,5

  Sektor 5, Dagtilbudsområdet

  2,8

  2,8

  2,6

  0,0

  0,1

  -0,2

  0,1

  0,0

  0,0

  0,2

  Sektor 6, Borger og Social

  1,9

  1,0

  4,4

  0,8

  0,5

  -0,7

  -1,0

  -1,2

  1,1

  -0,7

  Sektor 7, Sundhed og Omsorg

  14,7

  14,7

  12,3

  2,8

  3,4

  2,0

  2,7

  0,9

  -0,1

  -1,4

  Sektor 9, Forvaltning

  -0,7

  0,5

  0,5

  -2,0

  -3,9

  -3,7

  -3,8

  -2,5

  -2,3

  -4,0

  (sparet løn sfa. ansættelsesstop)

  -0,5

  -0,5

  I alt

  22,3

  22,5

  22,5

  6,9

  1,3

  -1,3

  -1,1

  -2,1

  -2,0

  -10,0

  + = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2020.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 2
  Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler
  Sagsid.: 21/242

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 2.007.000 kr. til renovering af Dragør Skoler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.007.000 kr. til renovering af Dragør skoler,
    
  2. at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1 og 2

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2020 afsat 6.085.000 kr. fordelt over budgetårene 2020-2023. til renovering af Dragør Skoler.

  Budgettet er afsat ud fra Arkitemas økonomiske plan for 2020-2023 som blev udarbejdet i forbindelse med den stratetisk indeklimaplan for skolerne.

  I 2020 blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april besluttet, at udskyde store dele af anlægsbudgettet til 2021.

  Derudover blev det på mødet besluttet, at der at der skulle afsættes 2.600.000 kr. til udskiftning af taget på den røde skole på Dragør Skole. Arbejderne skulle financierens over følgende 3 puljer:

  -         Genopretning af skoler 2020

  -         Modernisering af skoletoiletter

  -         Renovering af Dragør Skoler

  Dette medførte at størstedelen af budgettet som var afsat til Renovering af Dragør skoler i 2020 blev brugt på udskiftning af taget.

  På kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2020 blev anlægsbevillingen til taget frigivet. På mødet blev det endvidere besluttet, at der skulle afsættes 2.400.000 kr. til udskiftning af vinduer samt 1.900.000 kr. til renovering af toiletter på Dragør Skole.

  Udskiftning af vinduer på Dragør Skole er en del af den økonomiske plan fra Arkitema. Da udgifterne til vinduerne bliver finansieret af en separat bevilling vurderes det, at de planlagte arbejder i Akitemas plan stadig vil kunne udføres inden for den afsatte bevilling.

  Arbejderne med udskiftning af tag, udskiftning og renovering af vinduer samt renovering af toiletter på Dragør skole pågår.

  I 2021 planlægges følgende arbejder at blive udført ud fra Arkitemas plan:

  -         Dragør skole – Ventilation i den grå bygning 1.800.000 Kr.

  -         St. Magleby skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         Dragør Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         St, Magleby Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.

  -         Uforudsete udgifter 132.000

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2021.

  Bilag

 • 3
  Frigivelse Toiletbygning på Nordre Væl
  Sagsid.: 19/4946

  RESUMÉ:

  Frigivelsessag for en toiletbygning, der skal indkøbes og etableres i forbindelse med realisering af det godkendte projekt for omlægninger på pladsen Nordre Væl.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 580.000 kr. til indkøb og opsætning af en toiletbygning på Nordre Væl,
    
  2. at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ændringsforslag fra A:

  Det foreslås, at beslutningen opdeles i to etablering af toilet og omlægning af Nordre Væl.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme  1 (T)

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra A:

  Socialdemokratiet vil glæde sig over, at toiletbygningen endelig etableres, men er imod, at man bruger tid, kræfter og penge på at omlægge resten af Nordre Væl, uden at det giver merværdi for borgerne eller funktionen.

  Ad 1 og 2.

  For stemte  5 (C+O+T+V).

  Imod stemte  1 (A)

  Undlod at stemme: 

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 5. maj 2020 forslag til plan for omlægning af Nordre Væl inklusiv udseende og placering af en toiletbygning på pladsen. Den godkendte plan kan ses af bilag 1 og 2 (principskitser for omlægningerne samt toiletbygningen).

  Når coronasituationen er til det, vil Vej- og Gartnerafdelingen påbegynde omlægningerne på pladsen prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgavevaretagelse. Men allerede på nuværende tidspunkt er der behov for frigivelse af anlægsbeløbet, så toiletbygningen kan blive ordret, produceret og klargjort til levering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på 580.000 kr. til indkøb og opsætning af toiletbygning på Nordre Væl er afsat i anlægsbudget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Omlægningen af Nordre Væl inklusiv placering og udseende af toiletbygning har været i høring i foråret 2020. By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede efterfølgende forslaget på møde den 5. maj 2020 og godkendte projektet. De følgende nævnte var høringsparter: Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen Dragør gamle by, Ældrerådet, Handicaprådet, stadeholderne, Turistrådet, Dragør erhverv, Gadelauget samt de to beboere umiddelbart nord for Nordre Væl.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021

  Bilag

 • 4
  Plan- og byggesagsbehandling - mulighed for at reducere sagsbehandlingstiden
  Sagsid.: 19/2591

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, hvordan ventetiden på plan- og byggesager kan reduceres, herunder specielt byggesagsbehandling af bl.a. udstyknings-, klage- lovliggørelsessager. Lovliggørelsessager omfatter sager hvor grundejer har gennemført byggeriet uden tilladelse, og hvor grundejere skal lovliggøre byggeriet juridisk eller fysisk.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles en bevilling på 600.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022 til indkøb af konsulentbistand og merarbejdsaftale for 2 byggesagsbehandlere til at afvikle sagspuklen på primært udstykningsager, lovliggørelsessager og klagesager,
    
  2. at der afsættes 150.000 kr. årligt fra 2023 og frem til at understøtte plan- og byggesagsbehandlingen, således at risikoen for ny sagspukkel reduceres,
    
  3. at forvaltningen kvartalsvis fremlægger et status over antal sager og fremdrift på området med henblik på løbende at kunne evaluere og tilpasse indsatsen,
    
  4. at forvaltningen udarbejder forslag i form af et forvaltningsgrundlag i 2021 til yderligere delegering af beslutninger i plan- og byggesager mhp at kunne give en hurtigere vejledning til ansøger i enkeltsager og en hurtigere afgørelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag fra et samlet udvalg: ”Der meddeles en bevilling på 600.000 kr. i 2021 til indkøb af konsulentbistand og merarbejdsaftale for 2 byggesagsbehandlere til at afvikle sagspuklen på primært udstykningsager, lovliggørelsessager og klagesager”

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra et samlet udvalg. ”Udgiften på 300 tkr i 2022 og den permanente bevilling på 150 tkr indgår i budgetforhandlingerne for 2022.”

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ad 3 og 4

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2020 behandlet sagen om årshjul for BEPUs område og på mødet blev det besluttet at der skal udarbejdes en sag om håndtering af plan- og byggesager, da sagsbehandlingstiden på både plan- og byggesager er stigende. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at sagen også bør belyser, hvordan sagsbehandlingstiden på bygge- og lovliggørelsessager kan reduceres.

  Plan- og byggesagsområdet opfatter følgende sagstyper:

  1)     Byggetilladelse

  2)     Forespørgsler, aktindsigt mv. BBR

  3)     Lovliggørelsessager

  4)     Dispensationer efter lokalplaner, bygningsreglementet, deklarationer mv

  5)     Plangodkendelser

  6)     Matrikulære sager

  7)     Landzonesager

  8)     Klagesager og påklagede afgørelser til klagenævn mv.

  Herudover arbejdes der også med planstrategi, planvurderinger, kommuneplan, lokalplanlægning, Agenda 21, mv. Planerne skal typisk revideres med mellemrum af 4-6 år. Lokalplaner skal revideres efter behov.

  Kommunalbestyrelsen bevilligede i 2019 100.000 kr. til at reducere sagsbehandlingstiden på byggetilladelser og yderligere 100.000 for 2020 i forbindelse med budgettet. I 2021 er der ikke afsat midler til at understøtte sagsbehandlingen.

  Sagsbehandlingstiden på byggesager er bragt ned fra et gennemsnit på 13-15 uger i 2019 til i dag, hvor gennemsnittet er på 47 dage, svarende til ca. 7 uger.

  Sagsbehandlingstiden på de øvrige sagstyper er ikke reduceret i perioden, men snare tiltaget. Der er pt. en sagspukkel på ca. 100 sager inden for udstyknings-(10) klage-(40) og lovliggørelsessager (50), hvor forvaltningen med nuværende ressourcer har mulighed for at få afviklet sagspuklen uden at sagsbehandlingstiden på byggesager stiger igen. Lovliggørelsessagerne er ca. 1-2 år gamle.

  Herudover er vi i gang med 21 bevaringssager, 34 byggetilladelser, 21 dispensationssager, 10 landzonesager.

  Årsagen til de mange lovliggørelsessager er bl.a. at der i 2019 og 2020 er gennemført digitalisering af en række byggedata ifm overgangen til nyt ejendomsskattesystem. I den forbindelse er der fundet en række sager som skal lovliggøres.

  En anden væsentlig årsag er, at der i 2020 er modtaget dels flere henvendelser (60% stigning i 2020 mod normalt), flere klagesager, gennemførsel af flere høringer end tidligere (forvaltningslovens regler) og krav om mere omfattende afgørelser end tidligere.

  Det kan oplyses, at Regeringen og KL har aftalt landsdækkende servicemål på byggetilladelser i følgende kategorier:

  - Enfamiliehuse og simple konstruktioner = 40 dage (6 uger)

  - Industri og lagerbygninger = 50 dage (7 uger)

  - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage (8 uger)

  - Etagebyggeri Bolig = 60 dage (9 uger)

  Herudover er der et servicemål på, at sager inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen er gennemgået første gang og vurderet med henblik på, om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan påbegyndes.

  Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager. Der er ikke fastsat servicemål for de øvrige sagstyper. Der er dog krav til sagsbehandlingstid for aktindsigtsager, ved replik i forbindelse med klagesager, som versere i diverse råd og nævn og i særlovgivning fx landbrugssager.

  Tiltag

  Forvaltningen har iværksat en række tiltag for, at reducere sagsbehandlingstiden:

  -          Mer-arbejdsaftale med byggesagsbehandlere

  -          Konsulenthjælp til både byggesagsbehandling og plansager

  -          Forhåndsdialog med ansøger mhp at få ansøgninger bedre oplyst og projekt tilpasset gældende regler før ansøgningsprocessen igangsættes. Det giver kortere sagsbehandlingstid og bedre borgerservice

  -          Prioritering af screeninger og byggeansøgninger før lovliggørelsessager, klagesager, som følge af BEPUs beslutning fra 2019 samt kravene om at leve op til de nationale servicemål

  -          Tavlemøder, hvor alle plan- og byggesager prioriteres ugentligt

  -          Teamarbejde mhp at sikre fremdrift, når der opstår spidsbelastning hos enkelte medarbejdere

  -          Opnormering med en supplerende byplanlægger fra 1.januar 2021. Pga aktuelt jobskifte hos byplanlægger vil vi først være fuldtallige igen fra marts.

  .

  Vurdering

  Det er forvaltningen vurdering, at effekten af opnormeringen på planområdet vil slå igennem fra marts, hvor planteamet bliver fuldtalligt. Det er målet på kort sigt at sagsbehandlingstiden på plansager skal reduceres og på sigt at kunne arbejde med lokalplanlægning, hvor der også er lang sagsbehandlingstid pt.

  Det er videre Forvaltningens vurdering, at afvikling af sagspuklen på udstyknings-, klage- og lovliggørelsessager forudsætter yderligere ressourcer.

  Det kan ske på 2 måder:

  -          Tilkøb af supplerende byggesagsbehandling (konsulenthjælp) kombineret med merarbejdsaftale for de to byggesagsbehandlere

  -          Opnormering med 1 årsværk

  Det vurderes, at være muligt, at påbegynde afvikling af sagspuklen, hvis der indgås merarbejdsaftale kombineret med konsulenthjælp. Det vil give 26 timer mere sagsbehandlingstid pr. uge og det vil kunne aktiveres her og nu.

  En opnormering med ét årsværk vil kunne ske fra april/maj måned og indsatsen vil på kort sigt være afhængig af muligheden for at kunne rekruttere erfaren byggesagsbehandler, hvilket kan være en udfordring.

  En opnormering rummer et potentiale på sigt. Den vil gøre teamet mere robust i forhold til salgsflow, udsving i sagsmængden, ved sygdom, jobskifte m.v. Den vil også give mulighed for at reducere sagsbehandlingstiden på lokalplanlægning eller mulighed for at påbegynde revision af nuværende lokalplaner og byplanvedtægter. En effekt vi forventer at opnå ved nuværende opnormering men som vil kunne opnås tidligere ved en opnormering.

  Afvikling af sagspuklen baseret på konsulenthjælp og merarbejde vil beløbe sig til ca. 600.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022 samt yderligere 150.000 kr. fremover for at søge at undgå ny sagspukkel. En permanent opnormering vil beløbe sig til ca. 600.000 kr. årligt, årene fremover.

  Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at afvikle sagspuklen (udstykninger, lovliggørelsessager og klagesager) ved at reducere sagsbehandlingstiden på de øvrige sager fx byggesager og forespørgsler, lokalplaner idet vi vil opleve klager og mange henvendelser fra ansøgere om manglende sagsbehandling.

  Det er forvaltningen vurdering, at der ikke er økonomisk råderum inden for driftsbudgettet på Plan og Tekniks område til at finansiere en yderligere indsats. Det skal ses i lyset af, at der er foretaget en væsentlig opprioritering for at finansiere den aktuelle opnormering, samt at der er gennemført en besparelse på det samlede budget på 5% svarende til i alt 2.6 mio. kr. på det samlede område inden for Plan og Teknik ifm budgetrevisionen i 2020.

  Det kan oplyses, at der pt er et jobskifte i gang i teamet men at udfordringen søges håndteret ved brug af ekstern konsulent.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften på 600 tkr i 2021 finansieres via en besparelse forbundet med cheffratrædelser. Udgiften på 300 tkr i 2022 og den permanente bevilling på 150 tkr indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

 • 5
  Kystbeskyttelse - Udpegning af vinderhold til udviklingsplan (lukket)
  Sagsid.: 18/2957
 • 6
  Orientering - Kystbeskyttelse - Samarbejde mellem fire kommuner
  Sagsid.: 21/270

  RESUMÉ:

  København, Hvidovre, Tårnby og Dragør har indledt et samarbejde om en sammenhængende strategi med en kombination af forskellige lokale løsninger for de fire kommuner. Formålet er, at kvalificere et grundlag for drøftelser med Staten. Staten vil i 2021 præsentere en model for sammenhængende beskyttelse af København som led i en samlet national klimatilpasningsplan.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Taget til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har igangsat et samarbejde med nabokommunerne København, Hvidovre, Tårnby og Dragør i forlængelse af borgmesterbrev af d. 18.december 202 og i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 31. oktober 2019 om at fortsætte koordineringen af fremtidige kystbeskyttelsesprojekter på Amager.

  Formålet med samarbejdet
  Formålet er, at kvalificere et fælles grundlag for fremtidige drøftelser med Staten om stormflodssikring af hovedstadsområdet med følgende fokusområder: plan- og naturmæssige potentialer, tekniske-, juridiske, myndighedsmæssige og økonomiske udfordringer samt ønsket om at synliggøre statens medansvar for nationale samfundsmæssige interesser.

  National klimahandlingsplan

  Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Frie Grønne har i efteråret 2020 besluttet at igangsætte arbejdet med en samlet national klimatilpasningsplan herunder fire konkrete projekter, der allerede sættes i gang i 2020. Et af de fire konkrete projekter er en model for en sammenhængende, ydre stormflodsbeskyttelse af København. Regeringen forventer, at et tværministerielt analysearbejde vil være færdigt i slutningen af 2021 med henblik på politiske forhandlinger om en samlet national klimatilpasningsplan i starten af 2022. Det er meldt ud i offentligheden, at interessenter på området løbende vil blive inddraget i arbejdet, således der skabes det bedst mulige faglige grundlag.

  Borgmesterbrev og ministersvar til fire kommuner
  Borgmestre fra de fire kommuner sendte i december 2020 et fælles brev hvori de ønsker en dialog med staten om udfordringer ved beskyttelse af de fire kommuner (bilag 1). Svaret fra miljøminister Lea Wermelin og transportminister Benny Engelbrecht er, at de ønsker at vente med politiske drøftelser til resultat af projektet foreligger (bilag 2).  
   

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 7
  Kulturhus Dragør - Det gamle bådeværft - videre proces.
  Sagsid.: 21/520

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til den videre proces for anvendelsen af det gamle bådeværft på kort og længere sigt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at det besluttes, at der kan søges om tilladelse til midlertidigt at anvende det gamle bådeværft hen over sommeren på de i sagsfremstillingen beskrevne betingelser. Administrationen bemyndiges til at administrere ansøgningsproceduren og give tilladelser og afslag.
  2. at den videre proces for den mere permanente anvendelse af værftet/grunden besluttes at være følgende:

  2A: der foretages en åben idéindkaldelse som omfatter alle – det vil sige også interessenter         

        der evt. endnu ikke har udvist interesse kan deltage.

  2B:Spørgeskemaet (bilag 1) godkendes som grundlag for den indledningsvise

  idéindkaldelse med særlig stillingtagen til:

       2C: hvorvidt der skal stilles spørgsmål som vedrører kommunens evt. salg af arealet.

       2D:De indkomne idéer screenes af administrationen i forhold til lokalplanen og Unesco-

            ansøgningen og forelægges herefter til politisk behandling.

       2E: herefter tages der stilling til, hvilke ideer der skal arbejdes videre med i forhold til en

             evt. ændring af lokalplanen og en evt. UNESCO-udpegning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2-2E

  Genoptages på ØU i august 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2020 i sagen om Kulturhus Dragør, at der fra 2021 frigives 50.000 kr. til 50 % medfinansiering af udarbejdelse af fondsansøgnings-grundlag vedrørende etablering af en biograf og et kulturhus på arealet. Det blev samtidig besluttet, at de øvrige forslag til udvikling af den gamle værftsgrund indgår i de videre overvejelser.

  Økonomiudvalget besluttede den 10. december 2020 at takke ja til at overtage bådeværftet vederlagsfrit når værftsejer er ude af bygningen og lejemålet vedr. arealet dermed ophører.

  Værftet overdrages til Dragør Kommune den 15. juni 2021 klokken 12.00, og det giver anledning til overvejelser om anvendelsen af værftsbygningen på kortere og længere sigt.

  På kortere sigt foreslår administrationen, at det annonceres, at man kan søge om tilladelse til i perioden 1. juli – 31. oktober 2021 at anvende det gamle bådeværft til forskellige arrangementer/happenings.

  Yderligere betingelser foreslås at være følgende:

  Der skal være tale om arrangementer der er åbne for offentligheden.

  Der må ikke være tale om en udvidelse af eksisterende erhverv i byen/på havnen.

  Man kan ikke påregne at få tilladelse til at benytte værftet mere end én gang i perioden såfremt flere ansøgere søger den samme periode.

  Såfremt den aktivitet der søges tilladelse til har et kommercielt sigte, betales der leje for brugen af værftet med 1000kr. pr. dag. Brug af vand og strøm skal i alle tilfælde betales af brugerne.

  Det er administrationens tanke at ovenstående forslag – forudsat at Covid19-restriktionerne tillader det - vil kunne give noget liv på havnen og nogle spændende, forskelligartede begivenheder hen over sommeren.

  Ansøgningsfristen foreslås fastsat til 1. juni 2021 klokken 12.00.

  Herefter skal ansøgningerne gennemgås og eventuelt drøftes med beredskabet da der – alt efter arrangementstype – kan være brandkrav m.v. der skal iagttages.

  Af hensyn til smidigheden i sagsbehandlingen anbefaler administrationen, at administrationen bemyndiges til at gennemføre processen.

  På længere sigt er det allerede besluttet, at kommunen foretager 50% medfinansiering af udarbejdelse af borgergruppen for kulturhus´fondsansøgningsmateriale med henblik på etablering af et kulturhus med en biograf.

  Det blev samtidig besluttet, at de øvrige interessenter der har henvendt sig til kommunen med forslag til udvikling af værftsgrunden skal indgå i de videre overvejelser. 

  Administrationen anbefaler at der sker en åben idéindkaldelse, således at også andre end de interessenter som allerede har tilkendegivet interesse kan deltage.

  Begrundelsen er at en åben idéindkaldelse vil kunne give et mere mangfoldigt beslutningsgrundlag med henblik på evt. udvælgelse af et eller flere projekter at gå videre med.

  Administrationen vurderer, at dette vil være gunstigt for kommunen da de respektive forslag må forventes at kunne have forskellige konsekvenser for henholdsvis lokalplanen og en evt. UNESCO status.

  Lokalplan 70, delområde A2 må anvendes til havnerelateret erhverv (værksteder, butikker, service, administration, grejopbevaring o. lign.) samt andet erhverv (liberalt erhverv, kontorer og service). Andet erhverv, der efter kommunalbestyrelsens skøn ikke er havnerelateret, må maksimalt udgøre ca. 45% af byggeriets etageareal, svarende til i alt ca. 1.700 m2.

  Det vurderes umiddelbart at den maritime karakter skal bevares.

  Den indledningsvise idéindkaldelse foreslås at ske ved at interessenterne udfylder spørgeskemaet i bilag 1.

  Såfremt det ikke aktuelt overvejes at kommunen skal sælge arealet jf. indstillingspunkt 2C fjernes dette spørgsmål.

  Spørgeskemaet sendes til de interessenter som allerede har meldt sig, og skemaet vil kunne downloades fra kommunens hjemmeside.

  Når idéindkaldelsesfasen er udløbet vil administrationen screene de respektive forslag og overordnet gøre rede for, hvilke konsekvenser de har i forhold til lokalplanen og en evt. Unesco-status. Herefter sendes sagen til politisk behandling med henblik på udvælgelse af et eller flere projekter der kan arbejdes videre med.

  Et bud på en overordnet tidsplan for denne del af processen skønnes at kunne vare indtil medio 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Bilag

 • 8
  Ansøgning om friplads i havnen
  Sagsid.: 21/119

  RESUMÉ:

  Dragør Sejlklub, Dragør Roklub og Dragør kajakklub søger om friplads til klubbåde i Dragør Havn. Der skal tages stilling om tildeling af friplads og fritagelse for betaling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget beslutter om Dragør Sejlklub skal tildeles friplads og fritagelse for havneafgift til en ny skolebåd på Dragør Havn,
    
  2. at udvalget beslutter om Dragør Roklub og Dragør Kajakklub skal tildeles friplads og fritagelse for havneafgift.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-02-2021

  Ad 1 og 2. Anbefales overfor ØU.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A) og Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børn, Skole og Kulturafdelingen har modtaget en ansøgning fra Dragør Sejlklub vedrørende friplads til en ny skolebåd og fritagelse for havneafgift (se bilag 1).

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. marts 2017 at fritage Dragør Sejlklub for havneleje, svarende til en årlig udgift på ca. 20.000 kr. Som det fremgår af bilag 2 har Dragør Sejlklub i dag fripladser svarende til 22.847 kr. En ny skolebåd ville i havneleje til reduceret pris koste 4.790 kr.

  Havnen og dermed havnens økonomi hører under By-, Erhverv- og Planudvalget, og det er dermed By-, Erhverv- og Planudvalget som skal tage stilling til den indkomne ansøgning.

  By-, Erhverv og Planudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at bevilge friplads og fritagelse for havneafgift til foreningen Lodsbåd 202’s venner.

  De to politiske beslutninger vedrørende Dragør Sejklub og Lodsbåd 202’s venner har resulteret i, at den nuværende praksis i havnen er, at foreningerne ikke er blevet opkrævet havneafgift, og som det fremgår af bilag 2, drejer dette sig om Dragør Roklub og Dragør Kajakklub.

  Disse skal dog godkendes politisk, hvor By-, Erhverv- og Planudvalget også tage stilling til friplads og fritagelse for havneafgift for disse foreninger.  

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommune skal have hjemmel til at spare foreningen for udgiften til havneafgift og el, idet en imødekommelse af ansøgningen ellers vil være ulovlig.

  En hjemmel kan være i den skrevne speciallovgivning – for eksempel folkeoplysningsloven som er den der udgør den direkte hjemmel til, at Dragør Sejlklub, Dragør Kajakklub og Dragør Roklub kan fritages for havneafgift for de både som tilhører foreningerne og anvendes i foreningsøjemedet/undervisningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt udvalget tildeler friplads og fritagelse for havneafgift vil Dragør Havn miste havneafgifter svarende til 4.790 kr. for Dragør Sejlklub, 1.230 kr. for Dragør Kajakklub og 425 kr. for Dragør Roklub.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Bilag

 • 9
  Café Havslapning ansøgning om udeservering 2021 samt opsætning af træterrasse
  Sagsid.: 21/403

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Café Havslapning om udeservering i 2021 samt ansøgning om opsætning af en flytbar træterrasse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at der gives tilladelse til udeservering langs kajkanten på de hidtil gældende vilkår i perioden 1. marts – 31. oktober 2021.
  2. at der gives afslag på tilladelse til opsætning af en flytbar træterrasse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Ad 1

  For stemte:              5 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Med udgangspunkt i lokalplanens formulering: ”Langs kajer og på moler skal der sikres sammenhængende promenader ved at friholde areal til offentlighedens adgang, ophold og færdsel, under hensyntagen til havnens erhvervsmæssige og maritime anvendelse” - og risikoen for at dispensationen danner præcedens ønsker Liste T ikke igen at give en dispensation.

  Ændringsforslag fra C til ad 2:

  C gr. foreslår, at der gives tilladelse for perioden marts til oktober.

  For stemte:   3 (C+O+V)

  Imod stemte:  4 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte:   4 (A+T)

  Imod stemte:  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  C+O+V begærede sagen i kommunalbestyrelsen, jf. styrelsesloven § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Café Havslapning har siden 2016 årligt fået tilladelse for ét år ad gangen til at foretage udeservering på et areal langs kajkanten. Det er hver gang stillet som vilkår, at tilladelsen ikke kan forventes givet for kommende år, såfremt der påbegyndes en realisering af helhedsplanen på havnen som omfatter arealet.

  Ansøger har tidligere fået tilladelse til udeservering i perioden 1. april – 30. oktober, men ønsker denne gang så lang en periode som muligt, da en mulig lempelse af Covid19-restriktionerne må forventes at indebære at de fleste gæster – om vejret tillader det – vil ønske at sidde udenfor.

  På den baggrund indstiller administrationen at ansøgningen om udeservering i perioden 1. marts – 31. oktober 2021 imødekommes på de hidtil gældende vilkår jf. bilag 3.

  I 2020 blev der også ansøgt om tilladelse til at opsætte en flytbar træterrasse under overdækningen ved caféen. Ansøger fik afslag på denne del af sin ansøgning.

  Ansøger genfremsætter ansøgningen for 2021 med forslag om, at der kan gives tilladelse for ét år hvorefter det kan evalueres, om ordningen har givet anledning til problemer.

  Administrationen anbefaler at der gives afslag på opsætning af en flytbar træterrasse ud fra følgende forudsætninger som også dannede grundlaget for afslaget i 2020:

  Arealet skal være fri for anlæg jf. lokalplanen, og afvandingsforholdene skal sikres.

  Desuden skal der sikres manøvreplads og fri passage i forbindelse med havnedriften.

  Uanset at der søges om en terrasse der vil være modulopbygget og derfor flytbar, vil der stadig være tale om et anlæg.

  Da lokalplanen i pkt. 5.5. regulerer at området skal være fri for anlæg, anbefaler administrationen at der gives afslag på denne del af ansøgningen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 10
  Kommunalt tilsyn med de midlertidige pladser, MTO
  Sagsid.: 20/4101

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 16. december 2020 gennemført et uanmeldt kommunalt tilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården (MTO). Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Omsorgscentret Enggårdens (MTO) handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefaling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 er tilføjet efter behandling i SSAU den 8. februar 2021.

  Den 16. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO et uanmeldt helhedstilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården, MTO.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem. I forbindelse med at BDO gennemførte det lovpligtige tilsyn af hjemmeplejen og Enggården gennemførtes ligeledes et helhedstilsyn af de midlertidige pladser.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer og tilsynsbesøg hos 3 borgere. Tilsynet omfatter interview med de midlertidige pladsers ledelse og gruppeinterview af to medarbejdere (en social- og sundhedsassistent og en sygeplejerske).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med de midlertidige pladser - 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 7 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.3 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Sundhedsfaglig dokumentation: Meget tilfredsstillende
  3. Personlig støtte og pleje: Særdeles tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Rehabilitering og træning: Særdeles tilfredsstillende
  6. Kommunikation og adfærd: Særdeles tilfredsstillende
  7. Organisering: Meget tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at dokumentationen er meget tilfredsstillende. Der konstateres enkelte mangler i forhold til oprettelse af potentielle helbredstilstande, samt at få skabt sammenhæng mellem medicinsk behandling og helbredstilstandene.

  Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante og opdaterede handlingsanvisninger og besøgs-planer af høj kvalitet. Dog vurderer tilsynet, at arket ’Udskrivelse til MTO’ med plan og mål kan udvikles.  

  Tilsynets anbefalinger og MTOs handleplan

  Tilsynet giver anledning til en anbefaling fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at udvikle dokumentationsområdet, herunder at sikre, at der er sammenhæng mellem de oprettede helbredstilstande og borgernes medicinske behandling. Ligeledes, at der fortsat arbejdes med at få tydeliggjort formål, mål og plan for opholdet.

  MTO har på baggrund af tilsynsrapportens anbefaling udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på, at styrke medarbejdernes dokumentationskompetencer samt at tydeliggøre formål, mål og plan for ophold på MTO i samarbejde med visitationen.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 11
  Kommunalt tilsyn med den kommunale hjemmepleje
  Sagsid.: 20/4103

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 11. december 2020 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje - gældende for 2020. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 er tilføjet efter behandling i SSAU den 8. februar 2021.

  Den 11. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2020 - hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med ledelse, tilsynsbesøg hos 10 borgere og gruppeinterview med fire medarbejdere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje – 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 8 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.2 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Sundhedsfaglig dokumentation: Tilfredsstillende
  3. Personlig støtte og pleje: Meget tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Rehabilitering: Særdeles tilfredsstillende
  6. Kommunikation og respekt: Meget tilfredsstillende
  7. Sundhedsfremme og forebyggelse: Meget tilfredsstillende
  8. Delegerede sundhedslovsydelser: Meget tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er tilfredsstillende. Dog har hjemmeplejen en mindre udfordring i forhold til at sikre beskrivelse af alle visiterede indsatser i borgernes besøgsplaner. Tilsynet vurderer, at der med en mindre indsats hurtigt kan rettes op på dette. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at der ikke konsekvent sker henvisning til de udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsindsatser. Der foreligger handlevejledende og individuelt udarbejdede handlingsanvisninger på delegerede sundhedslovsindsatser. Kun i et enkelt tilfælde mangler beskrivelse af selve handlingen i en handlingsanvisning for vægtmåling. Tilsynet vurderer, at der ikke konsekvent sker dokumentation af borgernes samtykke i handlingsanvisningerne.

  Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den personlige støtte og pleje er meget tilfredsstillende. Borgerne er generelt meget tilfredse med hjælpen, og medarbejderne kan redegøre for faglige overvejelser i relation til leveringen. Tre borgere oplever dog, at der mangler kontinuitet i den pleje, der leveres.

  Tilsynet vurderer, at arbejdet med sundhedslovsydelser er meget tilfredsstillende. Tilsynet fandt dog et enkelt præparat, der mangler anbrudsdato.

  Tilsynets anbefalinger og Hjemmeplejens handleplan 

   

  Tilsynet giver 6 anbefalinger til den kommunale hjemmepleje:

  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen retter fagligt fokus på at sikre dokumentation af borgernes mentale funktioner under funktionsevnetilstande.
  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen implementerer indsatser, der sikrer, at besøgsplaner til enhver tid er opdateret og indeholder beskrivelser af alle ydelser, som borgeren er visiteret til. Yderligere anbefaler tilsynet, at der i forhold til kvalitetssikringen af dokumentationen i besøgsplaner rettes fagligt fokus på at sikre den nødvendige dokumentation under feltet ”vaner”.
  1. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der altid sker henvisning til udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sygeplejeydelser.
  1. Tilsynet anbefaler, at der rettes fagligt fokus på at sikre dokumentation af borgers samtykke i alle handlingsanvisninger.
  1. Tilsynet anbefaler, at der rettes fagligt fokus på at sikre anbrudsdato på medicin, når dette er påkrævet.
  1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i et fagligt forum reflekterer over de faglige principper for god kommunikation og adfærd omkring beboerne - med særligt fokus på ro og respekt.

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på, at styrke medarbejdernes arbejde med dokumentation. Dette særligt i beskrivelserne under funktionsevnetilstande, ved beskrivelserne i besøgsplanerne og omkring henvisninger til handlingsanvisningerne for delegerede sygeplejeydelser.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Opfølgning på anbefalinger fra tilsyn i 2019

  På baggrund af det sidste tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje var der anbefalinger, der blandt andet rettede sig mod at kvalificere besøgsplanerne. Medarbejderne har på denne baggrund haft fokus på de individuelle forhold i besøgsplanerne. Dette arbejde understøtter i høj grad borgerinddragelse og forventningsafstemning med borgeren, hvilket afspejles i øget tilfredshed hos borgerne.

  Tilsynet anbefalede ligeledes, at det blev tydeligt, at der arbejdes rehabiliterende efter konkrete mål og planer. Hjemmeplejen har i det seneste år arbejdet indgående med rehabilitering hvilket afspejler sig i nærværende tilsynsrapport hvor arbejdet med rehabilitering er vurderet særligt tilfredsstillende.

  Hjemmeplejen har gennem det seneste år arbejdet med at udfylde handlingsanvisninger af tilfredsstillende kvalitet. Området går på tværs af lovgivningerne og det er derfor særligt vigtigt og samtidigt kompliceret at implementerer. Dette gives der fortsat bemærkning til i nærværende tilsyn og som beskrevet i vedlagte handleplan er det fortsat i fokus for 2021.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 12
  Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg
  Sagsid.: 20/4103

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 9. december 2020 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg - gældende for 2020. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 er tilføjet efter behandling i SSAU den 8. februar 2021.

  Den 9. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2020 - hos den private leverandør for hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med fem borgere og to social- og sundhedshjælpere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Dragør Pleje Omsorg – 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 8 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.2 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Sundhedsfaglig dokumentation: Meget tilfredsstillende
  3. Personlig støtte og pleje: Særdeles tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Rehabilitering: Meget tilfredsstillende
  6. Kommunikation og respekt: Særdeles tilfredsstillende
  7. Sundhedsfremme og forebyggelse: Særdeles tilfredsstillende
  8. Delegerede sundhedslovsydelser: Særdeles tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at leverandøren har et meget tilfredsstillende fokus på at levere pleje og praktisk hjælp med udgangspunkt i borgernes ressourcer. Dog er det tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke har tilstrækkeligt kendskab til arbejdsgange omkring rehabiliteringsforløb efter § 83a.

  Tilsynets anbefalinger og Dragør Pleje Omsorgs handleplan

  Tilsynet giver 2 anbefalinger til Dragør Pleje Omsorg

  1. Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på at indarbejde beskrivelser af borgernes kognitive problemstillinger i besøgsplanerne.
  1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at understøtte medarbejdernes kendskab til arbejdsgange omkring rehabiliteringsforløb efter § 83a.

  Dragør Pleje Omsorg har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  Handleplanen har fokus på undervisning af medarbejdere omkring beskrivelse af borgernes kognitive problemstillinger og omkring arbejdsgange ved rehabiliteringsforløb. Undervisningen omkring borgernes kognitive problemstillinger skal ses i sammenhæng med øget fokus på udarbejdelse og gennemgang af besøgsplanerne.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 13
  Kommunalt tilsyn med Omsorgscentret Enggården
  Sagsid.: 20/4102

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 14. december 2020 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården - gældende for 2020. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 er tilføjet efter behandling i SSAU den 8. februar 2021.

  Den 14. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2020 - hos Omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboerne. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos ti beboere og gruppeinterview med tre medarbejdere (2 social- og sundhedshjælpere, 1 social- og sundhedsassistent).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården – 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 8 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.3 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Dokumentation: Tilfredsstillende
  3. Personlig pleje og støtte: Meget tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Mad og måltider: Tilfredsstillende
  6. Kommunikation og adfærd: Tilfredsstillende
  7. Aktiviteter og vedligeholdende træning: Meget tilfredsstillende
  8. Organisering: Tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at Enggårdens dokumentation er tilfredsstillende. Der bør dog rettes et fagligt fokus på at sikre, at:

  -         hjælpen til bad også beskrives handlevejledende

  -         handlingsanvisninger indeholder dokumentation af beboerens samtykke til indsatsen

  -         værdier i forbindelse med vægt- og blodtryksmåling konsekvent dokumenteres

  -         besøgsplaner indeholder henvisning til de udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsydelser

  Tilsynet vurderer, at Enggårdens indsats i forhold til mad og måltider er tilfredsstillende.

  Der er dog fortsat udviklingsmuligheder i forhold til medarbejdernes roller, kommunikation og adfærd samt handskebrug.

  Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd på plejehjemmet er tilfredsstillende. På baggrund af observationer på fællesarealerne er det dog tilsynets vurdering, at plejehjemmet bør rette et fokus på, at kommunikation og omgangsform altid er respektfuld, værdig og anerkendende. Ligeledes vurderede tilsynet, at medarbejderne under medarbejderinterviewet generelt virker mindre engagerede, samt at medarbejderne på flere områder ikke svarer med udgangspunkt i faglig refleksion.

  Tilsynets anbefalinger og Enggårdens handleplan

  1. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på at sikre, at besøgsplaner indeholder handlevejledende beskrivelse af hjælpen til bad, samt at der i besøgsplaner sker henvisning til de udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsydelser.
  2. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter fagligt fokus på at sikre dokumentation af beboers samtykke i handlingsanvisningerne.
  3. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på at sikre, at der altid sker dokumentation af værdier i forbindelse med vægt- og blodtryksmåling.
  4. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i et fagligt forum reflekterer over de faglige principper for god kommunikation og adfærd omkring beboerne - med særligt fokus på ro, værdighed og respekt.
  5. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at implementere principperne for det gode måltid, særligt i forhold til medarbejdernes roller og ansvar.
  6. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på, hvordan medarbejdernes evne til faglig refleksion kan understøttes og styrkes.

  Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på arbejdet med dokumentation i forhold til retvisende indhold og den faglige kvalitet. Der vil blandt andet blive arbejdet med undervisning herfor samt undervisning i håndtering af ”det gode måltid”.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Beboer -og Pårørenderådet på Enggården får rapporten tilsendt med henblik på drøftelse på deres ordinære møde i februar. Grundet COVID-19 er det fortsat uvist hvordan og hvornår mødet afvikles.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 14
  Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021
  Sagsid.: 20/4511

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her høringssvar samt endelige udgave til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune

  Kvalitetsstandarder er en beskrivelse af kommunens serviceniveau der er med til at sikre, at borgeren modtager en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis borgeren får behov for hjælp og støtte.

  Kataloget har til formål, at informere både borgere, pårørende og de fagprofessionelle omkring borgeren om kommunens tilbud om aktiviteter og serviceniveau inden for sundhed og omsorg.

  Det er administrationens vurdering, at kataloget vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgeren i samarbejdet med kommunens medarbejdere.

  Kvalitetsstandarderne og tilbuddene i sundhed og omsorg er med til at virkeliggøre Dragør Kommunes arbejde for det gode og værdige ældreliv og holde fast i de retninger, rammer og værdier, som der er beskrevet i Dragør Kommunes Ældrepolitik.

  Kataloget er inddelt i temaer. Først generelle oplysninger, herunder hvordan borgeren skal forholde sig, hvis de får behov for hjælp og støtte. Derefter beskrives kommunens sundhedstilbud og sidst i kataloget findes de konkrete kvalitetsstandarder.

  Kvalitetsstandarderne følger de lovgivningsmæssige regler på området.

  Det er administrationens forventning, at kataloget fremadrettet forelægges Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget én gang årligt med henblik på fastlæggelse af serviceniveauet for de indsatser og ydelser der tilbydes i Dragør Kommune.

  Form og tilgængelighed for borgeren

  Administrationen er opmærksom på, at katalogets form og omfangsrige indhold kan være svært tilgængelig for den primære målgruppe af ældre borgere, der hver især forventeligt har individuelle behov som der efterspørges information om hjælp til.

  Administrationen har på denne baggrund afholdt møde den 7. januar 2021 med formanden for ældrerådet med henblik på at forventningsafstemme og imødekomme en form der er tilgængelig for målgruppen af ældre borgere.

  Det blev på mødet aftalt, at administrationen i 2021 trinvist vil udarbejde borgerettet materiale der understøtter behovet hos målgruppen. Dette med udgangspunkt i en tilgængelig opsætning af informationerne på Dragør Kommunes hjemmeside, inden for de rammer dette tillader således at borgerne kan klikke sig ind på netop den kvalitetsstandard der er relevant for dem. Dertil, at der på hjemmesiden kan foreligge tilgængeligt information udarbejdet i en form der er velegnet til at printe i fysisk format.  

  Høringssvar

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 11. januar 2021, at udkast til Katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

  På baggrund af begge høringssvar har administrationen foretaget følgende justeringer:

  • slettet tidsafgrænsningen under indsatsens omfang i Kvalitetsstandarder for hovedrengøring. Således vil der være mulighed for, at foretage en konkret individuel vurdering af behovet. Denne tilgang er hentet med inspiration fra andre kommuner –Se uddybende bemærkninger i vedlagte bilag. 
  • konsekvensrettet med anvendelse af ordet ydelse som erstatning for ordet indsats gennemgående i Kvalitetsstandarder for sygeplejeydelser for at imødekomme ønsket om sproglig tilpasning.
  • Tilføjet emhætte under listen Indsatsen kan f.eks. indeholde følgende aktiviteter i Kvalitetsstandarder for hovedrengøring.

  Administrationen har afgivet uddybende bemærkninger til begge høringssvar i vedlagte bilag.

  Yderligere er takstbladet sidst i kataloget opdateret med takster for 2021.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service – Serviceloven.

  Sundhedsloven.

  Lov om almene boliger samt plejeboliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 15
  Status fra efterårets omorganisering vedr. Ydelsesteam
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  Den 17. september 2020 godkendte Økonomiudvalget en organisationsændring, som indebar nedlæggelse af Borger og Social som selvstændigt chefområde.

  Denne sag omhandler den nuværende situation i Ydelsesteamet (tidligere Voksenteamet).

  Situationen er den, at teamet er under pres, og at det er en udfordring at håndtere de løbende sager rettidigt. En del af udfordringen skyldes, at der er en oprydningsopgave, og der er brug for en indsats til at genoprette området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
  2. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tager forslag til proces for genopretning af Ydelsesteamet til efterretning.
  3. at forslag om finansiering af opnormering i Ydelsesteamet godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1+2

  Taget til efterretning.

  Ad 3

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ad. 1:

  Status efter omorganisering i efteråret 2020 er:

  • Der er sat fokus på generel oprydning i Ydelsesteamet. Oprydningen er stadig i gang, men indtil videre er resultatet, at der er et sags- og opgaveefterslæb, manglende beskrivelse af arbejdsgange og overblik m.v.. Bl.a. kigges der på behov for genberegninger i diverse ydelseskategorier, udarbejdelse og opdatering af arbejdsgange og system-eftersyn.
  • Samtidigt med at der er en oprydningsopgave, er der også stigende aktivitet i forhold til opgaver som følgende af øget ledighed. 
  • De foreløbige resultater fra BDO’s løbende sagsrevision 2020 er ved at være afsluttet. En række af anbefalingerne i sagsrevisionen vurderer administrationen, at der skal handles på hurtigt (bl.a. refusioner, kontrol og kvalitetskontrol). Flere af BDO’s anbefalinger har været kendte i de foregående års sagsrevisioner, og er derfor gamle udfordringer. Når det endelige besøgsnotat er færdigt, forelægges det for udvalget.
  • Der bliver sat fokus på kompetenceudvikling, som ledelsen vurderer der har været et efterslæb på. Eksempler på konkrete initiativer herpå er kursus i kontering af driftsudgifter og tillægsydelser, læringsbesøg fra Socialstyrelsen, kursus i grundlæggende viden inden for aktivloven, serviceloven og sygedagpengeloven, kursus i sikkerhedsstillelser, kurser i anvendelse af systemer og tekniske løsninger, samt supervisionsforløb. Med i kompetenceudviklingen hører også et fokus på trivsel og samarbejde.  
  • Der arbejdes videre med at styrke samarbejdet med Tårnby Kommune i forhold til for eksempel aktivitetsdata, tilsyn i sager og opfølgning på aftaler. Af konkrete initiativer arbejdes der på at styrke datagrundlaget på aktivitetsdata for beskæftigelsesområdet og der samarbejdes om et projekt med gennemgang af sociale tilbud (tidligere et ’no-cure-no-pay’-projekt, der på grund af afgørelse fra Ankestyrelsen er ændret til et samarbejde).
  • Der arbejdes desuden på implementering af fagsystemerne KSD (sygedagpenge) og KY, med hvilke der opleves store udfordringer og derfor et ekstra ressourcebehov, som er et landsdækkende problem. Derudover har der i 2020, hvilket fortsætter i 2021, været fokus på implementering af borgerblikket, robot-løsninger, økonomistyring, samt kvalitetskontrol/ledelsestilsyn).

  Den foreløbige status på oprydningen i Ydelsesteamet viser, sammenholdt med den øgede aktivitet, at der ikke er ressourcer nok til at varetage de opgaver, der skal løses. Dette betyder, at der sker fejl og opgaver bliver ikke løst. For eksempel ansættes der for anden gang inden for få måneder et vikarbureau til at assistere med sagsbehandling i Ydelsesteamet, hvilket er en dyr løsning på en blivende ressourceudfordring. Der er desuden ingen konsulenter/sagsbehandlere, der kan tage over på implementering og administration af de nye fagsystemer.

  Ad. 2:

  For at imødekomme ovenstående anbefaler administrationen, at der arbejdes ud fra nedenstående procesplan. Forslaget til procesplanen er et foreløbigt overblik, baseret på hvor langt administrationen indtil videre er nået med oprydning og overblik, samt en vurdering af at der er behov for at handle hurtigt, for at rette op på situationen.

  Procesplan:

  a)     Indsatserne som nævnt i statusoverblikket i ad. 1 fortsættes; fx oprydning, kompetenceudvikling og trivsel. 

  b)     Permanent opnormering i Ydelsesteamet med en sagsbehandler, som får delt sine opgaver i ydelsessagsbehandling og systemunderstøttelse af fagsystemerne. Forslag til finansiering af stillingen fremgår af ad. 3. Stillingen slås op så snart der foreligger politisk godkendelse (foråret 2021).

  c)      Forlængelse året ud af midlertidig opnormering i Ydelsesteamet grundet COVID-19 relateret sagsstigning, samt behov for ekstra ressourcer til den oprydning, der er en konsekvens af de seneste års fejldisponeringer. Den midlertidige stilling er indtil videre sat med udløb i juli 2021. Finansiering af forlængelsen året ud finansieres inden for egen ramme (jf. ad. 3).

  Ad. 3:

  Ad. 3b: Godkendelse af finansiering af permanent opnormering i Ydelsesteamet:

  Stillingen bliver en delt ydelsessagsbehandler, delt systemunderstøttelse af fagsystemerne.

  Finansiering af stillingen i ydelsesteamet dækkes delvist af nedjustering af puljen for seniorjobbere (300.000kr. årligt) under det tidligere Borgmestersekretariats budget (nu en del af center for Politik, Service og Social), hvor der forventes et mindreforbrug som minimum til og med 2023, samt en reduktion af barselspuljen (200.000kr. årligt). Hvis reduktionen af seniorjobpuljen efter 2023 ikke kan holde, vil der kigges på nye korrektionsmuligheder inden for egen ramme. Alle de nævnte budgetter ligger inden for sektor 9 og inden for samme center. Stillingen slås op så snart der foreligger politisk godkendelse (foråret 2021).

  Ad. 3c: Godkendelse af finansiering af forlængelse af tidsbegrænset opnormering i Ydelsesteamet:

  Stillingen er en ydelsessagsbehandler, som der i sommeren 2020 blev bevilliget for 1 år, som konsekvens af den COVID19 relaterede stigning i opgaver og sager. Udviklingen på særligt beskæftigelsesområdet peger i retning af, at det COVID-19 relaterede sagspres fortsætter. Derudover er der brug for ekstra ressourcer til den oprydning, der er en konsekvens af de seneste års fejldispositioner. Den midlertidige stilling forlænges yderligere ½ år, således at den udløber med udgangen af 2021.

  Finansiering af forlængelse af den midlertidige stilling dækkes inden for egen ramme, bl.a. med ubrugte lønmidler som følge af vakante stillinger i starten af året, samt en midlertidig støtte på 100.000kr. i 2021, som hjælp til overgangen ved organisationsændringen, bevilliget af direktionen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opnormeringerne på både den permanente stilling og forlængelsen af den tidsbegrænsede stilling finansieres inden for egen ramme med i alt 750.000kr. Jf. forklaringer af den økonomiske beregning i ad. 3.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

 • 16
  Kommunale opgaver som følge af Corona
  Sagsid.: 21/701

  RESUMÉ:

  I denne sag skal Økonomiudvalget dels forholde sig til hvordan vi i Dragør Kommune skal håndtere opgaven med, at kvikteste medarbejdere og forventeligt også elever fra 5. til 9. årgang. Dels forholde sig til om vi vil indgå aftale Statens Serum Institut vedrørende smitteopsporing i forhold til borgere i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller,

  1. at direktionen bemyndiges til, at etablere et team på op til 20 personer, samt 1 person til at varetage det sundhedsfaglige tilsyn,
    
  2. at Dragør Kommune indgår en aftale med Statens Serum Institut vedrørende smitteopsporing.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kviktest

  Kommunerne har, begyndende fra uge 6, fået tildelt opgaven med at foretage kviktest af de medarbejdere på skolerne, som er fysisk til stede. Det drejer sig om medarbejdere, som underviser på 0.-4. årgang. Til at håndtere dette, er der etableret et team på 7 podere. De har alle fået en introduktion/oplæring. Tilsyn med opgaven foretages af Kvalitets- og Udviklingssygeplejerske Stine Vestergaard og leder af Sundhedsplejen Dorthe Svendsen. Søndag d. 7. februar blev Kommunalbestyrelsen orienteret om dette – bilag 1. Ovenstående fremgangsmåde er brugbar frem til 1. marts.

  Fra 1. marts forventes opgaven med at kvikteste at blive markant større. KL har således orienteret om, at vi i kommunerne skal forvente, og forberede os på, at kvikteste alle elever fra 5. til 10. årgang. Eleverne forventes, at vende tilbage til fysiske undervisning på skolerne d. 1. marts. Som følge af, at de ældste elever vender tilbage til fysisk undervisning, så vender deres lærere også tilbage. Disse skal ligeledes testes.

  Derudover forventer KL, at vi ved en yderligere åbning af samfundet skal foretage kviktest på alle ”frontmedarbejdere” og elever to gange ugentligt, og af alle øvrige medarbejdere én til to gange ugentligt. Ydermere er forventningen, at vi som kommune i løbet af foråret skal overtage testningen af dagtilbudsmedarbejdere og plejepersonale.

  Frem til 1. marts foretager vi selv op til 340 kviktests ugentligt. Fra 1. marts – under forudsætning af, at eleverne fra 5.-10. årgang vender tilbage til fysisk undervisning på skolerne -, skal vi foretage op til ca. 2.500 test ugentligt.

  Hvis og når vi overtager opgaven med at teste alle medarbejdere i kommunen, så skal vi foretage op til ca. 4.000 tests ugentligt. KL vurderer lige nu, at der skal foretages intensivt testning frem til sommerferien.

  Nedenstående skema viser behovet for podere ved det stigende antal test.

  Tidspunkt

  Potentielt antal kviktests

  Antal podere

  Marts

  2.500

  12

  April-Juli

  4.000

  20

  Det potentielle antal kviktests er under forudsætning af, at alle elever og medarbejdere siger ja til testning. Det er endnu uklart om det bliver stillet krav om testning.

  Den nationale teststrategi ændrer sig løbende, og derfor er ovenstående, som bygger på vores nuværende viden, hæftet med en del usikkerhed. Men med udgangspunkt i nuværende viden, så vurderer administrationen, at vi skal håndtere opgaven trinvis.

  P.t. har vi 7 podere. For at kunne klare efterspørgslen på ca. 2.500 tests skal vi finde yderligere 5 podere. Skolerne er derfor blevet bedt om, at finde 2 podere hver, som kan indgå i pode-teamet fra d. 1. marts. Disse 6 podere skal have testopgaven frem til sommerferien. Dermed kan vi håndtere testopgaven i marts måned.

  I takt med, at vi fra april både skal foretage flere tests, og forventeligt åbne vores enheder mere op, så vil det ikke være muligt, at håndtere opgaven uden tilførsel af nye medarbejdere. 5 af de nuværende 7 podere er fra Vej- og Gartner. Lige nu kan opgaver udskydes og nedprioriteres, men efter marts vil det blive nødvendigt, at medarbejderne fra Vej- og Gartner tages helt eller delvist fra pode-opgaven, for at løse deres sædvanlige opgaver. De sidste 2 podere er livreddere i vores svømmehal. I forbindelse med evt. åbning af svømmehallen, vil det ligeledes blive nødvendigt, at de overgår til deres sædvanlige opgaver.

  Dette efterlader os med 6 podere fra skolerne. Til at supplere med yderligere egne medarbejdere, vil vi undersøge muligheden for, at de medarbejdere i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, som i dag foretage PCR-podning også fremover skal foretage podning til kviktests. Hvis dette er muligt, så vil vi mangle op til 8-10 podere. Vores tilgang vil være, at vi ansætter nye medarbejdere tidbegrænset. Vi vil tage kontakt til Tårnby Jobcenter, for at søge efter podere.  

  Generelt vil denne opgave medføre, at andre opgaver nedprioriteres. Dette gælder i Sundhedsplejen, som har det primære sundhedsfaglige tilsyn, og det gælder på skolerne, hvor der skal bruges tid på at foretage op til ca. 2.500 ugentlige tests.

  For at vi kan handle hurtigt, og dermed være rustet til løbende ændringer i den nationale teststrategi, så anbefaler administrationen, at vi får mandat til at etablere et team af podere på op til 20 personer, samt 1 person til at varetage det sundhedsfaglige tilsyn. Som følge af den trinvise tilgang, så vil der kun blive tilført podere i det omfang, som der viser sig behov.

  Smitteopsporing

  KL anbefaler, at kommunerne indgår en aftale med Statens Serum Institut (SSI) vedrørende opsporing af borgere, som er testede positive. Konkret omhandler opgaven, at vi skal tage kontakt til de borgere, som SSI ikke kan komme i kontakt med telefonisk. I første omgang skal vi kontakte borgerne telefonisk. Men hvis det ikke lykkes, så skal vi opsøge dem på deres bopæl. P.t. har vi ikke mange smittede i Dragør Kommune, men forventningen er, at smittetallet vil stige i den kommende tid.

  P.t. vurderer vi, at kunne løse opgaven med ca. 5 timer ugentligt. Selv ved en meget stor smittestigning, forventes det ikke, at der skal bruges mere end ét årsværk til opgaven.

  Det er frivilligt om vi i Dragør Kommune vil påtage os opgaven. P.t. har over halvdelen af landets kommuner gjort det.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  KL har orienteret om, at omkostninger forbundet med testopgave, og med smitteopsporing, indgår i forhandlingerne om Corona-kompensation til kommunerne.

  På den baggrund foreslår administrationen, at udgifterne finansieres fra en kommende Corona-kompensation. Hvis det mod forventning viser sig, at vi alligevel ikke bliver kompenseret for udgifter til disse to opgaver, så vil administrationen vende tilbage med forslag til anden finansiering.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Bilag

 • 17
  Kommunelogo
  Sagsid.: 19/2278

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes logo bruges til tydelig identifikation af Dragør Kommune som offentlig myndighed, serviceudbyder og arbejdsplads. Sagen handler om at træffe politisk beslutning om forslag til et forenklet, opdateret og rentegnet logo, som er udarbejdet i forbindelse med projekt om webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation. Undervejs i processen er indkommet to alternative muligheder til kommunelogo: 1) Forslag til helt nyt logo og 2) forslag om rentegning af eksisterende logo.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til opdateret og forenklet kommunelogo udarbejdet af Fænø Design ApS godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forlængelse af EU’s tilgængelighedsdirektiv og lov om webtilgængelighed har administrationen igangsat projektet ’webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation’ med henblik på nødvendige indsatser afledt af loven. Som en del af det arbejde er der blandt andet behov for rentegning af Dragør Kommunes logo.

  Økonomiudvalget besluttede den 22. oktober 2020, at sag om forenkling og opdatering af Dragør Kommunes logo skulle drøftes på et temamøde i kommunalbestyrelsen for derefter at genoptage sagen i Økonomiudvalget.

  Temamøde blev holdt den 17. december 2020, hvor tre modeller blev præsenteret og drøftet:

  a)     skitseforslag til forenkling og opdatering af Dragør Kommunes logo (forslag bestilt af administrationen og udarbejdet af Fænø Design ApS),

  b)     helt nyt logo til erstatning af Dragør Kommunes logo (forslag fremsendt af kunstner Flemming Brylle og formand fra Dragør Turistråd Axel Bendtsen. Bag forslaget, som i dag figurerer på Visit Dragørs hjemmeside, står fire personer: Jens Winding & Flemming Brylle (som sammen har anført copyright på logoet) samt Claus Ehlers & Dines Bogø

  c)      rentegning af eksisterende kommunesegl til digital brug (Starco Grafisk ved Henrik Stark)

  Det nuværende logo består af seglet fra daværende Store Magleby Kommune og navnetrækket af daværende Dragør Kommune. En effektfuld og hensigtsmæssig sammensmeltning til et ’fælles tredje’ i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1974. Seglet er registeret hos Patent- og Varemærkestyrelsen (den 01. juni 1999) med Dragør Kommune som indehaver.

  Det er politisk muligt at vælge en af de tre modeller, dog anbefaler administrationen, at Dragør Kommunes logo opdateres og forenkles, som foreslået af Fænø Design ApS, hvor stikordet er: Evolution – ikke revolution.

  I den udgave udarbejdet af Fænø Design ApS består kommunelogoet af et samlet hele af kommunesegl og navnetræk ’Dragør Kommune’. Logoet er fremstillet i sort/hvid version og i farvet version i overensstemmelse med de heraldiske regler med rød og blå som primære farver. Disse farver er udledt af seglets nuværende specialfarver i Pantone-farvekodesystemet. Logoet benyttes fortrinsvist i bredformat, hvor navnetrækket er placeret til højre for seglet.

  Administrationen anbefaler ikke at erstatte kommunens nuværende logo, som foreslået i udgaven fremsendt af Brylle m.fl., idet der for det første brydes afgørende med kommuneseglets og -logoets historie. For det andet er det allerede i brug på Visit Dragørs hjemmeside, og for det tredje har udgaven ikke ordet ’kommune’ inkluderet. Derved kan der opstå tvivl om, hvem som er afsender – altså det kan være vanskeligt at identificere Dragør Kommune som kommunal myndighed.

  Administrationen anbefaler heller ikke den mere simple model med alene rentegning af det eksisterende segl, da det ikke løser udfordringerne med navnetræk, og at kommuneseglet fremstår utydeligt/uskarpt – særligt lille størrelse – som følge af seglets nuværende høje grad af kompleksitet og detaljerigdom.

  Proces

  Som et såkaldt identifikationssegl (jf. bekendtgørelse om registrering af kommunevåben og –segl) forventes kommunelogoet udskiftet digitalt, hvor det kan styres på overordnet og tværgående plan, inden for en kortere periode. Der er ikke lagt op eller afsat økonomi til automatisk udskiftning alle nuværende steder, hvor kommunelogoet er fysisk placeret (fx gulvtæpper, pins til reversen, buslæskure). Det vil skulle finansieres ved naturlig, løbende udskiftning af de enkelte områder og centre, inden for de til enhver tid gældende økonomiske rammer.

  Når et rentegnet logo for Dragør Kommune er politisk godkendt, vil der blive fremlagt en sag med forslag til grundlæggende elementer i en designguide (dvs. farvepalette, typografi og grafisk designelement) til politisk beslutning.

  LOVE/REGLER:

  • Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Udvidelse af lovens rækkevidde forventes inden for kort tid også at omfatte digital post
  • Styrelsesloven om, at registrerede kommunevåben og –segl er forbeholdt de kommunale myndigheder i pågældende kommune (identifikationsvåben og -segl)
  • Bekendtgørelse om registrering af kommunevåben og -segl, herunder heraldiske principper (heraldik: læren om våbenskjoldes historie og udformning og tinktur: et udtryk, der anvendes inden for heraldik om de farver, der kan benyttes på våbenskjolde og -segl).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opdatering og forenkling af logo er finansieret af digitaliseringspuljen 2020 via projekt ’webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation’. Heri lå også finansiering af udformning og kodning af et mindre antal skabeloner til Officepakken (foldere-, flyer-/plakat-skabelon og powerpoint-præsentioner). Der vil blive søgt om adgang til overførelse af det uforbrugte beløb i 2020 hertil i særskilt overførelsessag til politiske behandling.

  I relation til forslaget fra Brylle m.fl. fremgår af tilbuddet, at ”Seglet kan uden omkostninger overtages af Dragør Kommunes kommunalbestyrelse, hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed om det. Rettighederne doneres til Dragør Kommune ved person/virksomhed som yder initiativtagerne et symbolsk honorar.”

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 18
  Status sygefravær 2020 og godkendelse af måltal for 2021
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  Sygefraværet, denne status omfatter sygefraværet til om med 4. kvartal 2020 (årsresultatet for 2020). I sagen er også forslag til måltal og håndtering af sygefraværet i 2021, samt orientering om sundhedsfremmende midler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at status om sygefravær 2020 tages til efterretning,
    
  2. at måltal for 2021 godkendes,
    
  3. at forslag til håndtering af langtidssygefraværet tages til efterretning,
    
  4. at orientering om sundhedsfremmende midler tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Godkendt med den ændring, at måltal sættes til 11 dage og med et langtidsfravær på 40 %.

  Ad 3-4

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ad 1:

  I 2020 er det samlede fravær på 11,0 dage per medarbejder, svarende til 4,81 procent. Det betyder således, at det politisk fastsatte måltal på 11,1 dage er nået.

  2018

  2019

  2020

  Måltal i sygefraværsdage

  11,3

  11,2

  11,1

  Realiseret sygefraværsdage

  13,2

  11,2

  11,0

  Procent sygefravær

  5,45%

  4,96%

  4,81%

  KRL rangering blandt landets 98 kommuner

  81

  27

  Sammenholdt med 2019 er der et fald på 0,1 dage svarende til 0,15 procentpoint per fuldtidsansat.

  Eksempler fra praksis:

  Enggården og Hjemmeplejen slutter året i flot stil. Især hjemmeplejen har klaret sig rigtig flot. Sundhed og Omsorg har et lavere langtidsfravær end andre af de større områder.

  Dragør skole har også haft et flot år, når det kommer til sygefravær. I 2019 havde de det højeste fravær blandt de tre skoler, og i 2020 ligger de med det laveste sygefravær.

  Administrationen, Dagtilbud og Plan og Teknik har alle en stigning i fraværet, og på alle tre områder er det langtidsfraværet, som trækker fraværsprocenten op sammenlignet med sidste år.

  På trods af et samlet fald i sygefraværet, er langtidsfraværet steget i 2020, og derfor vil det primære fokus være på at nedbringe langtidsfraværet i 2021.

  Kort fravær

  Langt fravær

  2019

  59,65%

  40,35%

  2020

  47,79%

  52,21%

  Ad 2:

  Det er positivt, at sygefraværet i 2020 fortsætter den gode udvikling, som sås i 2016, 2017 og 2019. At sygefraværet er faldet i 2020 kan skyldes, at der er et fortsat fokus på sygefraværet hos ledere og medarbejdere i hele organisationen.

  Som før nævnt er der en stigning i langtidsfraværet, og der vil derfor været et øget fokus herpå i 2021. Med baggrund i dette indstiller administrationen, at der godkendes et måltal for sygefraværet for 2021 på 11,0 dage. Som noget nyt anbefaler administrationen desuden, at der godkendes et måltal for langtidssygefraværet på max 45 procent.

  Ad 3:

  I forlængelse af forslaget med et måltal for langtidssygefravær, vil administrationen i 2021 have fokus på at sænke langtidsfraværet, samt fastholde det lave korttidsfravær.

  Sygefraværsindsatsen i Dragør kommune er bygget op omkring KLs sygefraværshus, og det er også dette, som danner udgangspunktet for indsatsen i 2021:

  Figur 1: Illustration af KLs sygefraværhus fra magasinet ”En kur mod sygefravær?”.

  I 2021 vil fokus være på trivsel og arbejdsmiljø, herunder både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. For eksempel vil det overfor lederne skærpes, at sygefraværspolitikken bliver overholdt og vejledningerne bliver fulgt, således at der er en plan for alle langtidsfraværende medarbejdere senest 5 måneder efter sygemelding. En mulig konkret indsats kan i forlængelse her af være, at der vil være samtaler med ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter (samt evt. inddragelse af de centrale MED-udvalg (CMU’er)) på de arbejdspladser og områder, hvor langtidsfraværet udgør mere end 45 procent. Dette skal bruges til både at understøtte lederne, samt give administrationen viden om, hvorvidt der er problematikker eller handlemuligheder, som hele organisationen kan have fordel af at arbejde med, samt sikre at lederne anvender sygefraværspolitikken og vejledningerne korrekt.

  Øvrige mulige konkrete indsatser:

  Psykisk arbejdsmiljø:

  • Mulighed for samtaler med stresscoach.
  • ’Pakke’ til ledere, der ønsker at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Pakken kan bl.a. indeholde samtaleguide, forslag til at styrke trivslen mm.
  • Opfølgning på 3-i-1 målingen, som giver en indikator på arbejdsmiljøet.
  • Tilbud om kursus i meditation eller lignende til medarbejdere og ledere (skal tages fra de sundhedsfremmende midler, som HR råder over).

  Fysisk arbejdsmiljø:

  • Massageordning og tilbud om rabat i svømmehallen fortsætter (er udvalgt af HMU og betalt af sundhedsfremmende midler).
  • Tilbud om ’pakke’ til afdelinger, der ønsker at arbejde med det fysiske arbejdsmiljø, som indeholder elastikker, links til træningsvideoer og mulighed for at tilmelde sig til online kontormotionsforløb (skal tages fra de sundhedsfremmende midler, som HR råder over).

  I juli 2021 vil administrationen evaluere og eventuelt tilrette tilbuddene, hvis der ikke er den ønskede virkning på sygefraværet, hvilket også sker under hensyn til den på det tidspunkt gældende COVID-19 situation.

  Ad 4:

  Hoved MED-udvalget (HMU) har den 25. januar 2021 besluttet at fordele de sundhedsfremmende midler for 2021 som følger:

  • Stressklippekort 80.000 kr.
  • Tilskud til massage og ergoterapi 25.000 kr.
  • Tilskud til adgang til den nye svømmehal 12.500 kr.
  • Pulje til sundhedsfremme som HR råder over 82.500 kr., som bl.a. kan anvendes på indkøb af elastikker, kurser og træningsvideoer. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Bilag

 • 19
  Forslag fra OTV - Forlængelse af aftale med Dragør Tennis
  Sagsid.: 21/531

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforsalg stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Forslag fra O+T+V:

  Godkendt.

  Kontrakten sendes til ØU.

  Forslag fra C:

  C gr. foreslår supplerende, at den tidligere igangsatte proces forvaltningen er sat i gang

  med, ved at undersøge fortsat placering ved Hollænderhallen, stoppes.

  For stemte:                          5 (C+O+T+V)

  Imod stemte:     

  Undlod at stemme:                2 (A)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail af 4. februar 2021 på vegne af TOV anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”TOV foreslår, at kontrakten med Dragør Tennis om leje af arealer forlænges med 10 år fra slutdatoen af nuværende kontrakt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021

 • 20
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-02-2021

  Administrationen orienterede om:

  1) Politikerbesøg på institutioner i år med kommunalvalg

  2) Ny centerchef

  3) Anerkendelse til personalet i forbindelse med coronasituationen

  4) Øresunds Alle 67

  5) Hul i taget på Hollænderhallen

  6) Spejderhytten og fredningsnævnet

  7) Sund & Bælt og stormflodssikring

  8) Hjemtagelse af dele af det forpligtende samarbejde

  9) Forsigtig genåbning

  10) Mobil teststation i Dragør Kommune

  11) UNESCO

 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.: