Skip navigationen

Referat

Onsdag den 17. marts 2021 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Månedsopfølgning efter januar 2021
  Sagsid.: 21/508

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter januar 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at månedsopfølgningen efter januar tages til efterretning,
    
  2. at Økonomiudvalget godkender de 4 takster fra sagen om kvalitetsstandarder.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for januar, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de budgetterede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt det forventede resultat og kassetræk for året.

  På driften forventes der samlet set balance mellem forbrug og budget.

  Det forventes at efterreguleringer vedrørende overførselsudgifter reducerer de forventede indtægter med 5,0 mio. kr. Således forventes resultatet på den ordinære drift (driftsbalancen) at være et overskud på 48,6 mio. kr.

  Der forventes et merforbrug for finansforskydninger 4,9 mio. kr., som følge af opkrævning af indefrosne feriemidler for medarbejdere der er stoppet i Dragør kommune. Dette medfører et samlet kasseforbrug på 6,1 mio. kr., som er 11,3 mio. kr. mere end den budgetterede kasseopbygning på 5,2 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at anlægsbudgettet anvendes i fuldt omfang. På trods af ovenstående forventes kommunernes gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen at være på 93 mio. kr. ved årets udgang.

  Der er fra KL indgået anmodning om at kommunerne skal opgøre deres forventede mer- og mindre-forbrug i 2020, relateret til Corona med frist i marts måned, mens der er frist for de forventede Coronarelaterede udgifter for 2021 i april måned. Opgørelsen skal anvendes til en KL’s forhandlinger med regeringen om eventuel yderligere kompensation for de Coronarelaterede udgifter. Opgørelsen forventes at indgå i månedsopfølgningen efter februar måned.

  Der er efter budgetvedtagelsen beregnet yderligere fire borgerettede takster på sundheds- og omsorgsområdet. Dette som følge af sagen om kvalitetsstandarder. Disse takster ønskes tilføjet til kommunens takstbilag, og er som følger:

  Tøjvask 8 kg (enlige): 125 kr.

  Tøjvask 12 kg (par): 188 kr.

  Omsorgstandpleje: 550 kr./ årligt.

  Midlertidigt ophold: 141 kr. (tidligere også angivet til 139 kr. i takstbilaget på kommunens hjemmeside).

  Tabel 1. Månedsopfølgning efter januar 2021 –forventet regnskab og budget

  1.000 kr. (2021 pl.)

  Forventet regnskab
  2021

  Budget 2021

  Forventet
  mer (+) /mindreforbrug (-)

   

   

   

   

  Indtægter

   

   

   

  Skatter

  -982.742

  -982.742

  Tilskud og udligning

  63.666

  58.666

  5.000

  Indtægter i alt

  -919.076

  -924.076

  5.000

   

   

   

   

  Driftsudgifter

   

   

   

  Indenfor servicerammen

  679.611

  685.449

  -5.838

  Sektor 2 Teknik og miljø

  33.564

  33.564

  Sektor 3 Folkeskolen

  165.378

  165.378

  Sektor 4 Kultur og fritid

  44.037

  44.037

  Sektor 5 Dagtilbud

  69.325

  69.325

  Sektor 6 Borger og social

  104.706

  110.544

  -5.838

  Sektor 7 Sundhed og omsorg

  153.240

  152.240

  1.000

  Sektor 9 Forvaltning

  109.360

  110.360

  -1.000

  Udenfor servicerammen

  190.854

  185.016

  5.838

  Sektor 1 Renovation

  14

  14

  Sektor 2 Teknik og miljø

  110

  110

  Sektor 3 Folkeskolen

  127

  127

  Sektor 6 Borger og social

  129.870

  124.032

  5.838

  Sektor 7 Sundhed og omsorg

  59.098

  59.098

  Sektor 9 Forvaltning

  1.635

  1.635

  Nettodriftsudgifter i alt

  870.464

  870.464

  0

  Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)

  -48.612

  -53.612

  5.000

   

   

   

  Anlægsudgifter

  32.318

  30.936

   1.382

  Renter, netto

  661

  661

  Lån

  -6.900

  -6.900

  Afdrag på lån

  16.833

  16.833

  Finansforskydninger

  11.800

  6.900

  4.900

  Samlet resultat (Kassebevægelse)

  6.100

  -5.182

  11.282

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar 2020 (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 2
  BEPU - driftsoverførsler fra 2020 til 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BEPU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at BEPU godkender, at der på BEPU’s område i henhold til reglerne om overførsel af op til 2 pct. I mindreforbrug overføres 0,2 mio. kr., som finansieres af kassen

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres (ikke relevant for BEPU’s område), i de tilfælde det vurderes realistisk at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på BEPU’s område overføres mindreforbrug på samlet 0,2 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·          Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·          Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på BEPU’s område øger budget 2021 med 0,2 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2021 øges kassetrækket med 0,2 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  BEPU den 9. marts 2021

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021

  Kommunalbestyrelsen den. 25. marts 2021

  Bilag

 • 3
  BFKU - driftsoverførsler fra 2020 til 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller: 

  1. at BFKU godkender, at der på BFKU’s område overføres merforbrug på 0,3 mio. kr. som finansieres af kassen.
  1. at BFKU godkender, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af op til 2 pct. I mindreforbrug overføres 1,4 mio. kr., som finansieres af kassen.
  1. at BFKU godkender, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne overføres 0,2 mio. kr. i nettomindreforbrug på eksternt finansierede projekter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2021

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ad 3

  Anbefales overfor ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes realistisk at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på BFKU’s område overføres merforbrug på 0,3 mio. kr. og mindreforbrug på samlet 1,4 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  Der er enkelte afvigelser til de generelt anførte principper.

  -         For andre kulturelle formål foreslås hele mindreforbruget på 0,4 mio. kr. overført. Det vedrører tilskud til spejderhytten som ikke blev udbetalt i 2020

  -         Hele mindreforbruget vedr. lokalarkivet foreslås overført selvom det overstiger 2 % af budgettet. Det foreslås, da der ellers forventes et tilsvarende merforbrug i 2021

  -         Det foreslås at mer- eller mindreforbrug for daginstitutionernes frokostordninger ikke overføres, som det har været praksis i senere år

  Derudover anbefaler administrationen at der på BFKU’s område overføres 0,2 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på BFKU’s område øger budget 2021 med 1,2 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2021 øges kassetrækket med 1,2 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den. 25. marts 2021.

  Bilag

 • 4
  Skoleudvalget - driftsoverførsler fra 2020 til 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at SU godkender, at der på SU’s område i henhold til reglerne om overførsel af op til 2 pct. I mindreforbrug overføres 2,7 mio. kr., som finansieres af kassen,
  1. at SU godkender, at der på SU’s område i henhold til reglerne overføres 0,2 mio. kr. i nettomindreforbrug på eksternt finansierede projekter.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-03-2021

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes realistisk at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på SU’s område overføres mindreforbrug på samlet 2,7 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  Derudover anbefaler administrationen at der på SU’s område overføres 0,2 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på SU’s område øger budget 2021 med 2,9 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2021 øges kassetrækket med 2,9 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den. 25. marts 2021.

  Bilag

 • 5
  SSAU - driftsoverførsler fra 2020 til 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSAU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område overføres merforbrug på 1,0 mio. kr. som finansieres af kassen.
  1. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel af op til 2 pct. I mindreforbrug overføres 1,3 mio. kr., som finansieres af kassen
  1. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne overføres 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på eksternt finansierede projekter

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Ad 1- 3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes realistisk at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på SSAU’s område overføres merforbrug på 1,0 mio. kr. og mindreforbrug på samlet 1,3 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  Der er enkelte afvigelser til de generelt anførte principper.

  -         For uddannelse samlet (der vedrører uddannelse af SOSU-elever) foreslås det fulde mindreforbrug på 0,6 mio. kr. overført til trods for at det overstiger 2 %. Det skyldes at midlerne er øremærket til SOSU-elever og skal anvendes dertil.

  -         For tandplejen foreslås at kun 0,4 mio. kr. af et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. overføres. Det foreslås ud fra to betragtninger. For det første at en del af tandplejens merforbrug skyldes ikke budgetterede udgifter. For det andet ud fra en vurdering af hvor stort et merforbrug det er realistisk at indhente i 2021 eller 2022

  -         For Hjemmeplejen foreslås 0,7 mio. kr. (knap det halve af mindreforbruget) og noget mindre end 2 % af budgettet (2 % udgør 1,1 mio. kr.) overført. Det skyldes at en del af den kompensation som i forbindelse med genbesøg 2020 blev tildelt Hjemmeplejen, burde have været tilført budgettet til private leverandører af hjemmepleje.

  Derudover anbefaler administrationen at der på SSAU’s område overføres 1,4 mio. kr. på eksternt finansierede projekter (incl. Fastholdelsespulje), som fremgår af bilag 2. På Fastholdelsespuljen foreslås 125 t. kr. overført, selvom der kun er 100 t. kr. til rest efter genbesøg 2020. Det foreslås som følge af SSAU’s beslutning om anvendelse af fastholdelsespuljen den 5. oktober.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på SSAU’s område øger budget 2021 med 1,8 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2021 øges kassetrækket med 1,8 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den. 25. marts 2021.

  Bilag

 • 6
  ØU - Overførsler anlæg fra 2020 til 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021. Af restbudget på 22,8 mio. kr. søges om overførsel af 10,0 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter som endnu ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der på anlægsområdet overføres 10,0 mio. kr. til 2021 som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB med den tilføjelse, at forvaltningen bedes om en redegørelse for anlægsregnskaberne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår. Overførsler på anlæg er således udtryk for midler, der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Der søges om overførsel af 10,0 mio. kr. mens 12,8 mio. kr. tilføres kassen. De væsentligste overførsler fra 2019 til 2020 er følgende:

  Af bilag 1 fremgår regnskabsresultater på de enkelte anlægsprojekter, samt forslag til overførsler til 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på af anlæg øger budget 2021 med 10,0 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2021 øges kassetrækket med 10,0 mio. kr. Det er beløb som allerede er tilgået kassen i 2020 som følge af mindreforbrug på anlægsprojekterne..

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den. 25. marts 2021.

  Bilag

 • 7
  Overførsler drift fra 2020 til 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af drifts-midler på ØU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke overføres driftsmidler på ØU’s område.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes realistisk at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på ØU’s område ikke overføres driftsmidler

  Der er enkelte afvigelser til de generelt anførte principper.

  -         Rengøring har i 2020 haft et merforbrug på 0,5 mio. kr. Da det kan tilskrives Corona foreslår Administrationen at merforbruget ikke videreføres

  -         For øvrig sektor 9 / administrative områder, foreslår Administrationen at mindreforbrug på samlet 2,6 mio. kr. ikke overføres. Det er i overensstemmelse med praksis fra tidligere år.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den. 25. marts 2021.

  Bilag

 • 8
  Låneoptagelse 2020
  Sagsid.: 19/1019

  RESUMÉ:

  Låneoptagelse på baggrund af regnskab 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der optages lån for 2.271.695 kr.,
    
  2. at der optages et fast forrentet lån.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I denne indstilling redegøres for grundlaget for Dragør Kommune’s låneoptagelse på baggrund af regnskab 2020 og låneberettigede udgifter.

  I maj 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af den likviditetsmæssige situation ekstraordinært at foretage låntagning vedrørende ejendomsskatter 4.300.000 kr. grundet den likviditetsmæssige situation. Det blev i den sammenhæng gjort opmærksom på risikoen for, at der enten optages mindre i lån end muligt eller der optages for meget i lån, som skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  De faktisk afholdte låneberettigede udgifter er nu opgjort i forbindelse med regnskabsafslutningen og er 2.178.882 kr. er mindre end låneprovenuet. Det skal modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet på 2.121.118 kr.

  Forskellen skyldes at der blev indefrosset et lavere beløb på den nye ordning end budgetteret, samt at der har været en højere grad af indfrielse end forventet.

  Kommunalbestyrelsens låneramme for 2020 er opgjort til 2.271.695 kr. ud fra de udgifter, der er låneberettigede iflg. Lånebekendtgørelsen for kommuner.

  Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter på følgende områder:

  • Lyskilder og armaturer (ESCO)                               3.593.392 kr.
  • Tilbagebetaling af lån vedrørende ejendomsskatter -2.121.118 kr.
  • Havnen                                                                   799.421 kr.
  • I alt                                                                      2.271.695 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 40 mio. kr. Prognose for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet bliver forelagt Kommunalbestyrelsen ifm. De månedlige statusopfølgninger. I prognosen indgår den budgetterede låneoptagelse som er på 6,9 mio. kr.

  I forbindelse med styrkelse af kommunens økonomistyring, er proceduren ændret således, at ændringer i resultatopgørelsen som følge af bl.a. lån bliver opfanget og inkluderet i likviditetsopgørelsen i månedsopfølgningen. Dette medvirker til en mere retvisende likviditetsopgørelse og en mere præcis likviditetsprognose.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

 • 9
  Budgetanalyser i forhold til budget 2022
  Sagsid.: 21/721

  RESUMÉ:

  I denne sag skal fagudvalgene og Økonomiudvalget forholde sig til hvilke budgetanalyser der skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2022.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget vælger 4-6 budgetanalyser, som skal indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Udvalget anbefaler overfor ØU, at der arbejdes videre med følgende budgetanalyser:

  • Reducere antallet af genindlæggelser.
  • Fortsætte analyser om muligheden for fysisk flytning af hjemmeplejen samt om mulighederne for at hjemtage lager til hjælpemidler.
  • Muligheder i det nære sundhedsvæsen.
  • Tiltag der kan reducere antallet af langtidsledige.  

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  BEPU har ikke forslag til budgetanalyser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2021

  BFKU foreslog:

  -         Analyser af forskellige muligheder for flytning af dagplejen væk fra Boldklubhuset

  -         Analyser af muligheder ift. Kulturcentrum St. Magleby både med og uden overnatningsmuligheder jf. kommissorium fra sidste års analyser

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-03-2021

  Skoleudvalget ønsker ikke, at der udarbejdes nye analyser af sektor 3, idet området skal have den nødvendige ro til at arbejde med og nå budgetmålene for de besparelser og analyser, der var en del af budget 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Der arbejdes videre med udvælgelse af analyserne på budgetseminaret den 23. marts 2021 og i § 17 stk. 4-udvalget om strukturel genopretning.

  SAGSFREMSTILLING:
   

  Den 10. december 2020 vedtog Økonomiudvalget proces for budget 2022-2025. Som en del af planen skal der, som grundlag for budgetforhandlingerne, udarbejdes budgetanalyser.

  Budgetanalyserne adskiller sig fra R-, A- og D-forslag ved at være mere grundlige analyser af udvalgte områder, og ved muligvis at have en længere horisont i forhold til implementering. De er dermed at sammenligne med de strukturelle analyser, som blev udarbejdet til budgetforhandlingerne for budget 2021.

  Formålet med analyserne er angive mulige økonomiske potentialer. Potentialerne kan opnås ved, at løse opgaver på andre, og nye, måder, ved at ændre serviceniveau, ved at foretage strukturelle ændringer og ved at foretage investeringer – fx i form af kompetenceudvikling, digitalisering og anlæg.

  Analyserne vil indeholde vurderinger af faglige konsekvenser af foreslåede ændringer. Konsekvenserne vil blive holdt op imod målsætninger i vedtage politikker. Det vil tydeligt fremgå på hvilke konti det økonomiske potentiale indløses, og i det omfang det er relevant, vil analyserne indeholde bechmark med andre kommuner.

  Direktionen anbefaler, at hvert fagudvalg finder 2-4 områder til budgetanalyser. Som det fremgår af formålet med analyserne, så kan der fx være tale om strukturelle ændringer (sammenlægning af enheder), anlægsinvesteringer som medfører driftsbesparelser og udlicitering af opgaver.

  Direktionen foreslår, at sidste års strukturelle analyse om fysisk flytning af Hjemmeplejen indgår som en del af budgetanalyserne. Ligesom den foreslår, at vedtagelsen vedrørende at opnå en økonomisk besparelse ved at indgå i tværkommunalt samarbejde bliver en del af analyserne.

  På Økonomiudvalgets møde den 17. marts kan Økonomiudvalget, på baggrund af fagudvalgenes forslag, træffe beslutning om hvilke analyser der skal arbejdes videre med. Direktionen anbefaler i alt 4-6 budgetanalyser, idet det vurderes at det vil være muligt, at udarbejde analyser af dette antal med den nødvendige grundighed.

  Det er for tidligt, at vurdere den økonomiske ramme for budget 2022. Dette kan først foretages, når rammerne for økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger. Der er dog allerede nu nogle opmærksomhedspunkter, som gør sig gældende for os i Dragør Kommune. Det drejer sig særligt om beskæftigelsesområdet, hvor stigningen i ledigheden i Dragør, som følge af Corona, fortsat er markant højere end gennemsnittet i landet. Det er også et opmærksomhedspunkt, at den forventede udgift til førtidspension og seniorpension er markant højere end det hidtil budgetterede. Ligesom det er et opmærksomhedspunkt, at følge udviklingen på de områder som tidligere har generet merforbrug, og som er forsøgt håndteret via det tekniske budget for 2021. Endeligt har vi i Dragør Kommune haft en række ekstraomkostninger som følge af Corona, som vi endnu ikke er blevet kompenseret for. I 2020 drejer det sig om 5,8 mio. kr. og p.t. har vi betragtelige ekstraomkostninger bl.a. forbundet med test- og vaccineopgaver. Opgaver som forventes, at øges frem til sommerferien.

  Administrationen vil, til Økonomiudvalgets møde den 14. april, udarbejde en kort beskrivelse af de udvalgte budgetanalyser. Dermed får Økonomiudvalget mulighed for, at kommentere på et tidspunkt, hvor analyserne er i sine indledende faser.

  Forud for Økonomiudvalgets møde den 14. april, vil der i fagudvalgene være en drøftelse af R-, A- og D-forslag. Disse drøftelser forelægges også for Økonomiudvalget den 14. april, og dermed vil der, på mødet, være et samlet overblik over de kommunale elementer, som indgår i budgetforhandlingerne for budget 2022. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021.

  Skoleudvalget den 11. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

 • 10
  Revisionsberetning 2020 for det sociale område
  Sagsid.: 21/18

  RESUMÉ:

  Revisionsberetningen for det sociale område foretaget af BDO for 2020 er afsluttet. Den bliver nu forelagt politisk, idet den indeholder centrale kritikpunkter. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager orienteringen om revisionsberetning på det sociale område 2020 til efterretning.
  1. at udvalget tager orientering om Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for 2019 til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Ad 1+2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Udvalget ønsker en politisk opfølgning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2021

  Ad 1

  Til efterretning

  Ad 2

  Til efterretning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I revisionsberetningen skriver BDO:

  ”Sagsrevision på sociale områder med statsrefusion:

  Vi har ved den løbende sagsrevision fundet væsentlige og generelle fejl på flere sagsområder.

  Der er på områderne AKL § 34, Jobafklaring, Revalidering og Hjælp i særlige tilfælde til integrations- personer konstateret generelle fejl vedrørende manglende dokumentation, manglende opfølgning og manglende behovsvurderinger.

  På områderne Jobafklaring, Ledighedsydelse, Revalidering og Hjælp i særlige tilfælde til integrations- personer er der konstateret generelle fejl vedrørende konteringer, herunder kontering af driftsudgifter, kontering af udgifter til mentor og kontering af udgifter til hjælpemidler.

  Endvidere har vi konstateret, at der ikke foretages løbende kontrol af udbetalinger til alternative modtagere via KMD-Aktiv siden 1. kvartal 2019, hvilket medfører en forøget risiko for eventuelle tilsigtede (svig), eller utilsigtede fejl ikke bliver opdaget.

  Sagsadministrationen på ovennævnte områder er således i væsentligt omfang ikke varetaget i overensstemmelse med lovgivning og de gældende regler. (…)

  Vi skal henstille, at kommunalbestyrelsen løbende orienteres om udviklingen i sager og ressourcer, samt at der løbende følges op på, at de iværksætte initiativer har den fornødne effekt på kvaliteten i sagsbehandlingen.”

  Voksensocialområdet:

  Den 8. februar og den 25. februar 2021 fremlagde administration status på situationen i Ydelsesteamet (voksen socialområdet under center for Politik, Service og Social) for henholdsvis Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget. I den status blev der orienteret om tiltag, der var sat i gang eller planlagt til igangsættelse, for at genoprette området. I den sag blev der også refereret til de bemærkninger, der nu fremlægges i den løbende sagsrevision for 2020.

  De to sager er således skrevet med det udgangspunkt, at der allerede handles på de bemærkninger, der gives i den løbende sagsrevision. Hertil skal bemærkes, at selvom der er igangsat en række initiativer til oprydning og genopretning, så vil det tage tid. Bl.a. går nogle af de fejl, der nu skal ryddes op i, flere år tilbage, hvilket bl.a. kan læses i Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for 2019 (vedlagt i bilag). Som det fremgår af decisionsskrivelsen understreger ministeriet, at ”det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.”

  Det fremgår endvidere af revisionsberetningen, at:

  ”Vi er bekendt med, at Dragør Kommune har iværksat tiltag til at imødegå ovennævnte fejl og mangler fremadrettet. Vedrørende konteringer er der afholdt kursus ultimo januar 2021 med henblik på kompetenceudvikling af medarbejdere.

  Kommunen har foretaget organisationsændring i efteråret 2020, og det er oplyst, at der i højere grad bliver fokus på og afsat ressourcer til både kompetenceudvikling og bedre sagsgange samt opfølgning.

  I forbindelse med udarbejdelse af denne beretning har vi endvidere været i dialog med den administrative ledelse af området, hvor følgende er oplyst:

  • Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør Kommune har den 8. februar 2021 behandlet en sag om status i Ydelsestemaet, der har ansvaret for Social- og Beskæftigelsesområdet. I denne sag orienteres der bl.a. om plan for bred kompetenceudvikling af teamet samt anmodning om opnormering, således at der afsættes flere ressourcer til oprydning, genopretning og kompetenceudvikling/højere kvalitet i opgaveløsningen.
  • Den planlagte kompetenceudvikling er bl.a. i forhold til sagsbehandling inden for primært Kontanthjælpsområdet og sygedagpenge, regnskabs- og konteringspraksis samt sparring i forhold til komplekse sager og organisering af disse.
  • Der arbejdes i 2021 på oprydning i og serviceeftersyn af fagsystemer, skabeloner, regneark, konteringsplaner og arbejdsgange.
  • Der implementeres i foråret 2021 kvalitetskontrol og øget ledelsestilsyn.
  • Der ansættes i første halvår 2021 en delvis kontrolmedarbejder (bl.a. til løbende kontrol af Alternative modtagere) samt ny varetagelse af integrationsindsatsen.

  Vi skal anbefale, at Kommunalbestyrelsen løbende orienteres om udviklingen i sager og ressourcer, samt effekten af de iværksætte initiativer”.

  Børnesocialområdet:  

  BDO gør opmærksom på, at ”der skal udføres kontrol i sagsområder vedrørende SEL § 41 Merudgifter til børn, SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste samt SEL § 100 Merudgifter til voksne. Der udføres således ingen kvalitetskontrol på disse områder hverken i Dragør Kommune eller i Tårnby Kommune”.

  Servicelovens § 41 inden for børnehandicapområdet er ikke endeligt afklaret ift. evt. hjemtagning fra det forpligtende samarbejde. Men der iværksættes under alle omstændigheder i 2021 kvalitetskontrol af området i relation til det forpligtende samarbejde og Tårnby kommunes varetagelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  ..

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08. marts 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 11
  Anmodning om lånoptag i I/S Amager Ressourcecenter (ARC)
  Sagsid.: 20/1535

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af lån i ARC til indsamlingsfaciliteter i København.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det godkendes, at ARC optager lån på 190 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende Københavns Kommune.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  For stemte:   5 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC planlægger en række investeringer for i alt 190 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

  ARCs optagelse af lån skal ifølge ARCs vedtægt § 11, stk. 5 godkendes i ARCs fem ejerkommuner. Det er alene låntagningen, der skal træffes beslutning om i ejerkommunerne. Det er selskabets bestyrelse, som beslutter at igangsætte de enkelte projekter. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til ARCs optagelse af lån.

  ARC varetager i forlængelse af aftale mellem ejerkommunerne pr. 7. maj 2018 affaldsindsamlingen i Københavns Kommune. Kompetenceoverdragelsen af opgaven skete pr. 1. januar 2019. ARC hjemtager indsamlingen i takt med, at de nuværende kontrakter ophører. I den forbindelse etablerer ARC indsamlingsfaciliteter på henholdsvis Kraftværksvej og Parkstien i Københavns Kommune. Som led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen og derigennem også udgifter til anlægsprojektet.

  ARC har, jf. bilag 1, anmodet kommunerne om at godkende, at ARC optager et lån på 190 mio. kr til etablering af indsamlingsfaciliteter på Kraftværksvej og Parkstien i Københavns Kommune.

  Københavns Kommunes betaling for ARCs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, sådan at varetagelsen af opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige ejerkommuner.

  ARC har ved tidligere henvendelse den 20. april 2020 anmodet om en lignende godkendelse af låneoptagelse vedrørende 130 mio. kr. til Parkstien samt ladeinfrastruktur. Alle fem ejerkommuner godkendte anmodningen i juni 2020. Nærværende anmodning supplerer den tidligere godkendelse, hvorved der i alt er anmodet om 320 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter.

  I forbindelse med den tidligere anmodning/godkendelse vurderede Bech-Bruun, at låneoptagelsen til finansiering af plads med garageanlæg til renovationsbiler og mandskabsfaciliteter til brug for affaldsindsamling i Københavns Kommune vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste Københavns Kommunes eller andre interessentkommuners låneramme.

  Det er forvaltningens vurdering, at indstillingen kan tiltrædes, idet godkendelse af låneoptagelsen giver ARC mulighed for at foretage investeringer i indsamlingsfaciliteter på vegne af Københavns Kommune og risikoen for, at Dragør Kommune vil hæfte for lånet vurderes som lav.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Lånoptaget hos ARC påvirker ikke Dragør Kommunes låneramme eller driftsøkonomi.

  ARCs ejerkommuner hæfter for lånet på 190 mio.kr., jf. ARCs vedtægter § 6 stk. 2, efter

  folkeregisterfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen falder til betaling.

  Den valgte fremgangsmåde vedrørende optagelse af lån har været normal praksis i forhold til alle ARCs lån.

  Risikoen for at hæftelsen kommer til indfrielse vurderes som lav, da det kun vil være aktuelt i en situation, hvor Københavns Kommune ikke overholder sin aftalemæssige forpligtelse over for ARC.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021. 

  Bilag

 • 12
  Kommuneplan - drøftelse af mulighed for byfortætning
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at drøfte muligheden for at reducere grundstørrelsen fra 700 m2 til 600 m2 i boligområderne.

  By-, Erhverv-, og Planudvalget behandlede spørgsmålet på mødet i februar. Udvalget besluttede, at sagen skulle genbehandles med en yderligere belysning af potentialet ved at ændre grundstørrelse.

  Udvalget skal drøfte om grundstørrelsen ønskes reduceret i forbindelse med den igangværende revision af Kommuneplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der skal optages en retningslinje i kommuneplan 2021, der giver mulighed for, at planlægge og meddele dispensation til en mindste grundstørrelse på 600 m2 i boligområderne i byzone, som ikke allerede er omfattet af kommuneplanens retningslinjer og – rammer for byfortætning, jf kort i bilag 2 til bilag 2 (side 12).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/KB, at bibeholde retningslinjen i gældende kommuneplan, der giver mulighed for at planlægge og meddele dispensation til en mindste grundstørrelse på 600 m2 i boligområderne i byzonen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende er tilføjet efter behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021:

  Supplerende sagsfremstilling

  I forbindelse med kommuneplan 2009 blev der indført retningslinjer, som giver mulighed for at planlægge og meddele dispensation til en mindre grundstørrelse 600 m2. I bilag 2 side 25 ses de områder, som er omfattet af denne retningslinje.

  Indstillingen betyder, at denne retningslinje bibeholdes i forbindelse med revision af kommuneplanen.

  Oprindelig sagsfremstilling

  By-, Erhverv-, og Planudvalget besluttede på mødet den 9. februar 2021, at få sagen tilbage med en mere præcis opgørelse af potentialet ved at ændre grundstørrelse fra 700 m2 til 600 m2, herunder et tydeligere kortmateriale, der viser støjzone og lokalplansområder, der ikke kan medtages.

  Kort over grundstørrelser er vedlagt i bilag 1.

  Kortet viser, grunde uden for støjzonen opgjort i 3 kategorier:

  • Grunde større ned 600 m2
  • Grunde større end 1.200 m2
  • Grunde som er større end 600 m2 men omfattet af lokalplan som fastsætter specifik grundstørrelse:

  Der er i alt 717 grunde inden for de 3 kategorier og de fordeler sig på følgende:

  -          408 grunde, som er større end 600 m2 og som ikke er underlagt begrænsninger i en lokalplan eller byplanvedtægt. De ville kunne indgå delvist i ny ejendomsdannelse

  -          19 grunde, som er større end 1.200 m2 og som ikke er underlagt begrænsninger i lokalplan eller byplanvedtægt. Disse grunde ville umiddelbart kunne deles.

  -          290 grunde, som er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, som fastsætter en anden grundstørrelse end 600 m2, og som det derfor ikke er mulig at byfortætte uden ny lokalplan

  Kortet er vejledende, idet der er enkelte grunde (større end 1.200 m2) som ikke kan bebygges, idet de indgår som friarealer i bebyggelser mv.

  Det er forvaltningens vurdering,

  -          at der er begrænsede muligheder for at gennemfører yderligere byfortætning ved at reducere den generelle grundstørrelse fra 700 til 600 m2.

  -          at det allerede er muligt at byfortætte i en dele af kommunen (se kort i bilag 2 til bilag 2 side 12 – brun markering)

  -          at der er mulighed for konkret at tage stilling til yderligere byfortætning gennem lokalplanlægning for konkrete projekter.

  Baggrund

  Udvalgssagen fra februar er gengivet i vedlagte bilag 2 og punktet om mulig byfortætning er gengivet her:

  ”I byområder gælder som udgangspunkt byggelovens bestemmelser om mindstegrundstørrelse på 700m2.

  I Kommuneplan 2009, afsnit om ”Boliger og byomdannelse, gengivet i bilag 2, side 12, fremgår det i hvilke områder, der er mulighed for byfortætning i form af mindre grunde end 700 m2 samt områder med tæt-lav boligbebyggelse. I bilag 4 ses gældende rammer for byfortætning.

  I de grå områder på kortet gælder som udgangspunkt byggelovens krav til grundstørrelse med mindre lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer giver mulighed for mindre grunde.

  Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af konkrete individuelle vurderinger af en ansøgninger og deres omstændighederne meddele dispensationer til mindre grundstørrelser.

  Det er muligt for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den igangværende revision af kommunalplanen, at besluttet, at indføre retningslinjer for øget byfortætning i de grå områder til fx 600 m2. Hvis dette besluttes, skal der i planlægningen ske en konsekvenstilpasning i forhold til støjcirkulæret, da der er boligområder som ligger i støjkonsekvensområdet.

  Byfortætning i eksisterende boligområder giver anledning til lokal diskussion og fordele og ulemper. Senest har forvaltningen modtaget vedlagte henvendelse fra grundejerforeningen i Søvang, som opfordrer kommunen til at indstille muligheden for byfortætning. På borgermøde om boligkvalitet blev dilemmaet også drøftet. Henvendelsen er vedlagt i bilag 3.

  Lignende diskussioner må også forventes i andre grundejerforeninger, idet muligheden for byfortætning typisk opstår i forbindelse med salg af en grund, hvor sælger ønsker at sælge til byfortætning, mens naboer ikke ønsker byfortætning. Emnet er derfor velegnet til at indgå i en revision af kommuneplanen, idet planen skal i offentlig høring før den kan vedtages.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt det besluttet, at ændre grundstørrelse skal der optages retningslinje herom i kommuneplanen. Herefter skal kommunen arbejde for at realise retningslinjen gennem lokalplanlægning eller gennem meddelelse af dispensation i enkeltsager.

  Kommuneplanen vil komme i høring til efteråret 2021. Her vil det være mulighed for bl.a. grundejerforeninger at komme med høringssvar.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 13
  Pulje til løft af folkeskolen 2021
  Sagsid.: 21/313

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune modtager 1.411.000 kr. til løft af folkeskolen i 2021, og udvalget skal bekræfte frigivelsen af midlerne, herunder også den interne fordeling, der blev fastlagt på møde i Skoleudvalget d. 10. september 2020, hvor udvalget besluttede, at midlerne i 2021 skal anvendes i et kombinationsscenarie mellem folkeskolerne og Dragør Ungdomsskole til at styrke indsatsen med udeskole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.411.000 kr. og udgifter på 1.411.000 kr. til skoleområdet.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 11-03-2021

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog d. 26. januar tilsagn fra Børne- og Ungeministreret om, at kommunen i 2021 vil modtage 1.411.000 kr. i puljetilskud til ’Løft af folkeskolen’. De statslige puljemidler vil blive modtaget i 4 rater i løbet af 2021.

  Puljemidler til løft af folkeskolen som landets kommuner modtager er som følge af politisk aftale indgået d. 2. juni 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020, hvor der i 2020 var afsat 275 mio. kr., 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023.

  I 2020 modtog Dragør Kommune 950.000 kr., og midlerne blev, på baggrund af Skoleudvalgets beslutning d. 10. september 2020, fordelt ud fra den sædvanlige fordeling af midler med udgangspunkt i spor på skolerne (2/8, 3/8 og 3/8). På møde i Skoleudvalget d. 10. september besluttede udvalget desuden, at midlerne i 2021 skal anvendes i et kombinationsscenarie mellem folkeskolerne og Dragør Ungdomsskole til at styrke indsatsen med udeskole.

  Det politiske ønske er, at midlerne fortrinsvis anvendes til fastansatte lærere og kun undtagelsesvis til tidsbegrænsede stillinger, således at der sikres et generelt løft af folkeskolen. Både heltids- og deltidsansættelser er mulige. Midlerne kan desuden anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærer (f.eks. nævnes til IT eller omkostninger forbundet med rekrutering), dog skal afledte udgifter holdes på et minimum.

  Det fremgår at midlerne, ud over anvendelse til ansættelse af lærere i folkeskolen også kan anvendes på ungdomsskolernes heltidsundervisning.

  Fordeling af midlerne i 2021

  Midlerne fordeles i 2021 25 % til hver af skolerne og 25 % til Dragør Ungdomsskole i 1. kvartal af 2021, og administrationen afventer at modtage indtægter i 4 rater. Af fordelingen vil et mindre beløb (forventeligt ca. 25.000 kr.) tages ud til ekstern revision ved efterfølgende regnskabsaflæggelse af puljemidlerne i marts 2022.

  Der er en forventning til, at kommunen på samme vis i 2022 og 23 også modtager puljemidler ’løft til folkeskolen’, men det kan naturligvis først vides med sikkerhed, når finansloven for 2022 og 2023 er indgået. Jf. aftalens indgåelse kan der forventes et puljetilskud til løft af folkeskolen på 1,9 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Atder gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.411.000 kr. og udgifter på 1.411.000 kr. til skoleområdet. Midlerne skal anvendes til ansættelse af nye lærere i folkeskolen og på Ungdsomsskolen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 11. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2020.

  Bilag

 • 14
  Udbetaling af midler til folkeoplysende foreninger under Covid-19 nedlukning
  Sagsid.: 20/1224

  RESUMÉ:

  I forbindelse med den fortsatte nedlukning af landet som følge af COVID-19 pandemien, har folkeoplysende virksomheder ikke mulighed for at afvikle deres planlagte aktiviteter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at beslutningen fra den 23. april 2020 vedrørende udbetaling af midler til folkeoplysende foreninger under COVID-19 nedlukning forlænges, så det også er gældende i januar og februar 2021.
  1. at ordningen forlænges yderligere uden politisk behandling, såfremt ministeriet udsteder ydereligere forlængelsesbekendtgørelser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2021

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 23. april 2020 på baggrund af bekendtgørelse 320 af 30.03.2020 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19, at Dragør Kommune udbetaler det budgetterede tilskud til foreningerne, selvom de ikke kan afvikle de planlagte aktiviteter.

  I forbindelse med den fortsatte nedlukning af landet er der udstedt en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse 320, som fastslår at bekendtgørelsen er forlænget til også at gælde i januar og februar i 2021.

  Udvalget skal derfor tage stilling til, om beslutningen fra den 23. april 2020 skal forlænges til også at gælde i januar og februar 2021.

  Derudover vil kulturministeren se på mulighederne for at forlænge bekendtgørelsen yderligere. Såfremt dette sker, ønsker administrationen udvalgets godkendelse til at beslutningen ligeså forlænges uden ydereligere politisk behandling.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse 320 af 30. marts 2020 – bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

  Bekendtgørelse 2172 af 15. december 2020 – ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt udvalget godkender administrationens indstilling, vil foreninger ikke skulle tilbagebetale ubrugte midler i forbindelse med aflysning af aktiviteter mm. for januar og februar 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Bilag

 • 15
  Godkendelse af økonomimodel på det specialiserede socialområde
  Sagsid.: 21/649

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

  Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

  Økonomimodel med underskudsgaranti

  Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

  Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

  Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

  Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

  KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

  I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

  Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

  KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

  Den videre proces

  I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar for, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

  KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

  Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

  I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  For Dragør Kommune vil beregningen af udgifter tage udgangspunkt i, at der bliver etableret 20 pladser med en belægningsprocent på 85%. Med underskudsgarantien skal 29 i kommuner i forening dække faste omkostninger i tre år, såfremt der bliver ledige pladser. De faste omkostninger svarer til 50% af de samlede udgifter. Hvis alle 29 kommuner indgår i samarbejde, vil Dragør Kommunes andel være under 2% (som er den andel Tårnby har beregnet for Tårnby Kommune). Såfremt nogle kommuner ikke indgår i samarbejde, vil andelen være højere. For Tårnby Kommune har administrationen beregnet, at udgiften pr. år ud fra en 2% andel vil være 1033kr. pr. plads. Udgiften for Dragør Kommune er således en begrænset merudgift, som vil blive medtaget i de tekniske korrektioner, såfremt økonomimodellen godkendes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 16
  Forslag til nyt medlemstilskud til folkeoplysende foreninger
  Sagsid.: 16/3555

  RESUMÉ:

  Folkeoplysningsudvalget har i samarbejde med administrationen arbejdet på et udkast til et nyt medlemstilskud, som har været i høring hos foreningerne. Folkeoplysningsudvalget anbefaler scenarie 1A over for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler scenarie 1a for nyt medlemstilskud over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2021

  Scenarie 1a anbefales overfor ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen oplever, at mange foreninger finder de nuværende tilskudsregler for aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger komplekse, da aktivitetstilskuddet består af 4 dele, som foreninger skal redegøre for anvendes efter formålet.

  Kort oprids af nuværende aktivitetstilskud:

  De nuværende regler for aktivitetstilskud er opbygget således, at der tildeles tilskud til alle medlemmer under 25 år, men aktivitetstilskuddet består af 4 dele:

  1. Medlemmer under 25 år – gives pr. antal medlemmer og skal ikke redegøres yderligere for.
  2. Tilskud til lejre og ture – skal foreningen redegøre for ved at oplyse antallet af lejre og ture med dato, sted, antal overnatninger samt antal deltagere.
  3. Tilskud til transport til lejre og ture – skal foreningen redegøre for ved at oplyse dato, sted, afstand i km. og antal deltagere
  4. Udgifter til træner og instruktørlønninger – skal foreningen redegøre for ved at oplyse navn på instruktør, udbetalt løn/omkostningsgodtgørelse, antal timer og antal deltagere.

  (de nuværende tilskudsregler kan læses i fuld længde i bilag 5)

  Det kan derfor være meget tidskrævende for foreningerne at lave disse specifikationer, og i flere tilfælde har det også betydet, at nogle foreninger har skullet tilbagebetale en del af tilskuddet, og nogle foreninger har valgt kun at modtage et rent medlemstilskud.

  Jf. Folkeoplysningsloven § 15 skal Dragør Kommune yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ligger ikke i bestemmelserne, hvad ordet ”aktiviteter” dækker, og der fastsættes ikke en bestemt sats for tilskuddet.

  Administrationen har derfor set på, hvordan andre kommune giver tilskud til foreningerne: ens for dem alle er, at de giver ”rene” medlemstilskud pr. medlem, hvor det i Dragør består af de fire ovenfornævnte elementer. 

  Administrationen har derfor udarbejdet forskellige scenarier for, hvordan et nyt tilskud kunne sammensættes – en væsentlig del af det er, at tilskuddet går fra at være et aktivitetstilskud til et medlemstilskud. De forskellige scenarier fremgår af bilag 3.

  Folkeoplysningsudvalget valgte den 26. august 2020 (bilag 1) at sende scenarierne i høring hos alle folkeoplysende foreninger. Ved høringsfristen havde administrationen modtaget 3 høringssvar (vedlagt sagen).

  Folkeoplysningsudvalget behandlede høringssvarene på deres møde den 1. februar 2021 (bilag 2) og besluttede ud fra høringssvarene at anbefale scenarie 1 A over for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Forskellen på scenarie 1 (det nuværende aktivitetstilskud) og scenarie 1A (forslag til medlemstilskud) er udelukkende hvilke krav, der stilles til foreningernes dokumentation af tilskuddet. Beregningen af det tilskud, foreningen modtager pr. medlem, er det samme – scenarie 1A vil derfor være det mindst indgribende for foreningerne, da de ikke vil få mindre i tilskud, men derimod skulle langt mindre i forhold til at dokumentere.

  Af bilag 4 fremgår udkast til nye regler for tilskud til folkeoplysende foreninger, hvor aktivitetstilskuddet er ændret til medlemstilskud jf. scenarie 1 A.

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningsloven

  Dragør Kommunes regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eksempel på udregning:

  Scenarie 1: Nuværende regler for aktivitetstilskud

  En forening modtager 394 kr. pr medlem (maks 75 % af kontingentindtægten) og foreningen har 100 medlemmer under 25 år – så foreningen modtager 39.400 kr. Foreningen modtager således 20.200 kr. i rent medlemstilskud (202 kr. * 100 medlemmer), som de ikke skal redegøre for. Med det resterende beløb på 19.200 kr. skal foreningen redegør anvendes til:

  2. Antallet af lejre og ture med dato, sted, antal overnatninger og antal deltagere over og under 25 år

  3. Arrangementer med dato, sted, afstand i km. og antal deltagere over og under 25 år

  4. Navn på instruktør, udbetalt løn/omkostningsgodtgørelse, antal timer og antal deltagere over og under 25 år.

  Scenarie 1 A:

  En forening modtager 394 kr. pr. medlem (maks 75 % af kontingentindtægten) og foreningen har 100 medlemmer under 25 år, så foreningen modtager 39.400 kr. i medlemstilskud.

  Foreningen skal med dette scenarie ikke redegøre for brugen af tilskuddet, da tilskuddet er et rent medlemstilskud.

  Foreningen skal fortsat indsende tilskudsregnskab/årsregnskab jf. folkeoplysningslovens § 29, men ville ikke længere skulle lave specificerede opgørelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021

  Bilag

 • 17
  Dragør Tennis - forlængelse af brugsretsaftale
  Sagsid.: 21/531

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om aftalen med Dragør Tennis skal forlænges på gældende vilkår i 10 år ved aftalens udløb d. 1. juli 2028.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at det besluttes om aftalen med Dragør Tennis skal forlænges på gældende vilkår i 10 år fra den 1. juli 2028.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Aftalen med Dragør Tennis forlænges i en 10-årig periode fra 1. juli 2028. Beløbet som klubben modtager til vedligeholdelse genvurderes hvert 3. år, første gang i 2022. Retten til hal på arealet udtages af kontrakten.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af medlemsforslag fra TOV om en 10-årig forlængelse af brugsretsaftalen med Dragør Tennis fra 1. juli 2028 besluttede Økonomiudvalget den 25. februar 2021 at kontrakten skulle sendes til Økonomiudvalget.

  Den gældende aftale vedlægges som bilag.

  Aftalen udløber den 1. juli 2028 og den foreslåede forlængelse vil således indebære, at aftalen forlænges til 1. juli 2038.

  Den gældende aftale indeholder i øvrigt følgende, overordnede grundvilkår:

  Tennisklubben betaler ikke leje for brug af arealet, hvilket er i overensstemmelse med folkeoplysningslovens regler om, at kommuner skal stille egnede, ledige lokaler og arealer vederlagsfrit til rådighed.

  Tennisklubben vedligeholder selv banerne og modtager årligt et beløb fra Dragør Kommune til vedligeholdelse. På tidspunktet for kontraktens fornyelse i 1998 var beløbet 179.600 Kr + moms. I 2020 udgjorde beløbet 302.283 Kr.

  Aftalen indeholder også et vilkår om, at klubben har mulighed for at opføre en hal på arealet. Denne mulighed er ikke længere til stede grundet en lokalplanændring, hvorfor vilkåret kunne overvejes fjernet i forbindelse med en eventuel kontraktforlængelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Bilag

 • 18
  Dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde
  Sagsid.: 21/258

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til Indenrigs- og Boligministeriets tilkendegivelse om dispensation fra det kommunale forpligtende samarbejde. Ministeriet har anmodet

  Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser om bemærkninger til ministeriets beslutning om, at Dragør Kommune skal tilbydes mulighed for at hjemtage opgaver ved dispensation efter gældende lov.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det fælles høringssvar til Indenrigs- og Boligministeriet godkendes,
  2. at opgaverne efter Serviceloven § 82 hjemtages,
  3. at botilbuddet Wiedergården hjemtages.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Ad 1-3 med følgende tilføjelse til høringssvaret til ministeriet:

  På miljøområdet ønskes opgaverne fortsat varetaget i Tårnby Kommune, men Tårnby Kommune ønsker at overdrage opgaven vedr. rottebekæmpelse til Tårnby Forsyning A/S (udførelse af opgaven – ikke myndighedsbehandlingen), og har i denne forbindelse fået oplyst, at det er tvivlsomt om det lovligt kan lade sig gøre at overføre opgaven vedrørende rottebekæmpelse i Dragør Kommune, fordi Dragør og Tårnby har hvert sit forsyningsselskab. Dragør Kommune og Tårnby Kommune ønsker derfor en tilkendegivelse af, at opgaven kan overdrages for begge kommuner til Tårnby Forsyning, så længe opgaven er omfattet af et samarbejde mellem de to kommuner. Subsidiært ønsker de to kommuner, at der dispenseres fra det forpligtende samarbejde for så vidt angår rottebekæmpelse, så kommunerne kan aftale en overdragelse af opgaven til Dragør Kommune.

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1 (C)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser afsendte den 19. juni 2020 fælles besvarelse til det daværende Social- og Indenrigsministerium om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde.

  Ministeriet har i brev af 19. januar 2021 tilkendegivet, at ministeriet er indstillet på at give dispensation i overensstemmelse med Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelsers ønsker som beskrevet i kommunernes fælles besvarelse. Ministeriet har anmodet Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser om, at kommunerne nøje gennemgår listen og tager stilling til, om den præcist dækker de opgaver, som kommunerne ønsker, at Dragør Kommune skal hjemtage

  Administrationerne i de to kommuner har gennemgået de opgaver som over for ministeriet blev anbefalet hjemtaget til Dragør. Efter gennemgangen er der enighed om, at følgende opgaver hjemtages til Dragør Kommune:

  a. Genoptræning efter § 86, stk. 2, og § 86 i lov om social service.

  b. Socialpædagogisk støtte efter § 85 i lov om social service.

  c. Tilsyn efter § 16, stk. 1. i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område for så vidt angår de under litra a og b nævnte opgaver.

  d. Rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder efter § 10, stk. 4, i lov om social service.

  e. Ledsagelse til voksne, jf. § 97 i lov om social service.

  f. Sager om hjælpemidler, forbrugsgoder og støtte til bil efter §§ 112-114 i lov om social service.

  g. Sager om boligindretning efter § 116 i lov om social service.

  h. Tilsyn efter § 16, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område for så vidt angår de under litra d-g nævnte opgaver.

  i. Alle opgaver med specialundervisning for børn og voksne.

  Der er mellem kommunerne også enighed om, at følgende opgaver ikke skal hjemtages til Dragør Kommune:

  a. Gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge samt deres familier efter § 11, stk. 7, i lov om social service.

  b. Særlige dagtilbud, jf. § 32 i lov om social service.

  c. Særlige klubtilbud, jf. § 36 i lov om social service.

  d. Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet, jf. § 41 i lov om social service.

  e. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 42 i lov om social service.

  f. Ledsagelse til børn og unge, jf. § 45 i lov om social service.

  g. Behandling af børn og unge med et stofmisbrug, jf. § 101, stk. 12, i lov om social service, jf. bekendtgørelse nr. 714 af 19. juni 2013.

  h. Tilbud om midlertidigt ophold i boformer til kvinder, jf. § 109 i lov om social service.

  i. Genoptræning efter § 44.

  De to kommuner har tidligere anbefalet, at opgaverne vedrørende delaftale 4 (det sociale område – børn) hjemtages i aftalens fulde omfang, men efter nærmere gennemgang af lovgivningen og opgaverne, anbefaler de to kommuner ikke længere, at dette område hjemtages til Dragør Kommune. Se bilag 1.

  Med andre ord så hjemtager Dragør Kommune delaftale 1 – Hjælpemidler, delaftale 2 – Specialundervisning, enkelte opgaver i delaftale 5 - Det sociale område – Voksne og opgaver i delaftale 8 – Genoptræning.

  Hjemtagelsen til Dragør forventes at medføre overdragelse af ca. 16 årsværk og kommunerne er enige om, at hjemtagelsen sker pr. 1. september 2021.

  Uden for lov om det forpligtende samarbejde hjemtages botilbuddet Wiedergården og opgaverne efter Serviceloven § 82.

  Ministeriet er indstillet på at stille følgende vilkår for dispensationen:

  • Dispensationen træder i kraft den [ ] 2021.
  • Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser bestemmer, hvornår de vil tage dispensationen i brug. Dette kan være forskellige tidspunkter for hvert af de nævnte opgaveområder 1-3, men skal være det samme tidspunkt for alle opgaver under det enkelte opgaveområde.
  • Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser skal, i god tid inden dispensationen tages i brug, indgå aftale om eventuel overførsel af ansatte mellem de to kommuner som følge af dispensationen. Sådan aftale skal inddrage de berørte ansatte og deres organisationer. Ved overførsel af ansatte finder §§ 9 og 10 i lov om forpligtende kommunale samarbejder tilsvarende anvendelse.
  • Dragør Kommunalbestyrelse skal, inden dispensationen tages i brug, offentliggøre oplysninger herom.
  • Alle Dragør Kommunes opgaver efter hvert af opgaveområderne 1 og 2 varetages til enhver tid af den samme kommune i samarbejdet.
  • Udnyttelse af dispensationen er ikke til hinder for, at kommunerne kan samarbejde på frivilligt grundlag inden for rammerne af de regler, der gælder for alle kommuner.
  • Hel eller delvist ophør af udnyttelse af dispensationen kan fra hver af kommunernes side varsles med 6 måneders frist til udgangen af en måned. Ophør af udnyttelsen af dispensationen skal offentliggøres af Dragør Kommune forud for ikrafttræden. I det omfang udnyttelsen af dispensationen ophører, bortfalder den.
  • I god tid inden ophør af udnyttelsen af dispensationen skal Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgå aftale om eventuel overførsel af ansatte mellem de to kommuner som følge heraf. Sådan aftale skal inddrage de berørte ansatte og deres organisationer. Ved overførsel af ansatte finder §§ 9 og 10 i lov om forpligtende kommunale samarbejder tilsvarende anvendelse.

  Vilkår vedrørende punkt 2 (det sociale område):

  • Kommunerne skal sikre kontinuitet i indsatserne på socialområdet. Hverken udnyttelse af dispensationen eller ophør heraf må derfor betyde forringelse, ændring eller ophør af de tilbud, indsatser og foranstaltninger, der forinden er igangsat på socialområdet.

  Vilkår vedrørende punkt 3 (specialundervisning for børn og voksne):

  • I forbindelse med ibrugtagningen af dispensationen på dette område skal kommunerne tage de fornødne hensyn til igangværende pædagogiske psykologiske udredninger af børn og unge med behov for specialundervisning m.m.
  • Kommunerne skal overholde folkeskolelovgivningens regler om revisitation til et andet specialundervisningstilbud, herunder skal revisitation ske efter pædagogisk psykologisk rådgivning og i samråd med eleven og forældrene, og henvisning til et andet specialundervisningstilbud forudsætter, at elevens behov har ændret sig og vil kunne opfyldes i et andet specialundervisningstilbud eller i et alment skoletilbud med den nødvendige støtte.

  På baggrund af ovenstående anbefales det, at de to kommuner i en fælles henvendelse meddeler Indenrigs- og Boligministeriet hvilke opgaver der er enighed om at hjemtage til Dragør Kommune og hvilke opgaver der er enighed om ikke at hjemtage til Dragør Kommune. jf. vedlagte brev til ministeriet. Se bilag 2.

  Ministeriet har på forespørgsel udsat fristen for svar til den 26. marts 2021.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder:

  § 9. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som følge af en bemyndigelse efter § 2, stk. 1, overføres til den bemyndigede kommune, og som ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Hovedudvalget (HMU) har på møde den 10. marts 2021 haft sagen til høring:

  HMU udtaler, at planen virker gennemtænkt og at det giver mening at hjemtage de pågældende områder/arbejdsopgaver. Dertil mener HMU, at det giver mening ikke at hjemtage det sociale område vedr. børn, som der også lægges op til.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 19
  Dispensation fra tidsfrist for indsendelse af skema B
  Sagsid.: 20/1650

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 5 ansøger om dispensation fra tidsfristen for indsendelse af skema B til november 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Strandparken afd. 5 får dispensation fra tidsfristen for indsendelse af skema B til november 2022.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. november 2020 skema A for helhedsplanen i Strandparken afd. 5.

  I henhold til reglerne på området skal skema B være indberettet senest 15 måneder fra godkendelsen af skema A. Sker der ikke rettidig indberetning bortfalder tilsagnet om støtte.  Kommunalbestyrelsen kan imidlertid i særligt komplicerede sager forlænge denne frist.

  Boligkontoret Danmark har på vegne af Strandparken afd. 5 ansøgt om forlængelse af tidsfristen med 6 måneder, således at skema B først skal indberettes i november 2022.

  Begrundelsen for ansøgningen er, at man nu er klar til gennemføre rådgiverudbud, men først – primært grundet den udbudsretlige procedure - kan forvente at have en totalrådgiver om ca. 8 måneder.

  Da sagen skal samprojekteres med Cowi, der er holdere af demonstrationsprojektet vedr. hybridanlægget (solceller) forventes desuden forøget projekteringstid.

  Administrationen anbefaler at tidsfristen for indberetning af skema B forlænges som ansøgt.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse 2020-01-09 nr. 14 om støtte til alment byggeri § 36. Der er redegjort for reglens indhold i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 20
  Fejring af 500-årsjubilæum
  Sagsid.: 19/1323

  RESUMÉ:

  Med baggrund i den nuværende coronasituation i såvel Holland som Danmark handler sagen om politisk forankring og stillingtagen til, hvilken retning forberedelserne af en royal markering og festligholdelse af 500-årsjubilæet for den dansk-hollandske forbindelse i Dragør Kommune skal tage.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at enten en forenklet model med fejring den 3. juni 2021, hvor alene H.M. Dronningen inviteres til et stærkt reduceret program godkendes,
    

  eller

  1. at fejringen udskydes et år til 2022.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Begge modeller godkendes, dog i begrænset omfang i 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den igangværende coronapandemi udfordrer mange kulturelle og historiske begivenheder – ikke bare danske, men også interkulturelle begivenheder og mærkedage. Sådan er det også i forhold til fejringen af 500-årsjubilæum for den dansk-hollandske forbindelse i Dragør Kommune med indvandring af hollænderbønderne for 500 år siden. Dateringen skyldes et kongeligt privilegiebrev fra 1521.

  Udviklingen i coronasmitte med udsigt til 3. bølge, varighed af forsamlingsforbud og vis træghed i udrulning af vaccinationer for COVID-19 vanskeliggør forberedelsen af udmøntning politiske beslutninger om royal markering og fejring af 500-året i Dragør Kommune.

  Status er, at H.M. Dronningen og D.K.H. Kronprinsparret hver især har modtaget invitation fra Dragør Kommune til at deltage i fejring af 500-årsjubilæet den 3. juni 2021. I begge invitationer er gjort opmærksom på, at det hollandske kongehus også inviteres.

  H.M. Dronningens Kabinetssekretariat har i sin tid ladet os vide, at datoen den 3. juni 2021 er noteret i H.M.’s kalender, men at det er for tidligt at svare endeligt. H.M. Dronningen er dog i udgangspunktet opsat på at deltage. Invitationen af D.K.H. Kronprinsparret er på nuværende tidspunkt under sagsbehandling, og svar afventes.

  Der har de senere år været løbende kontakt mellem den hollandske ambassade og Dragør Kommune om markering af 500-året og mulighederne for deltagelse og korrekt protokol for invitation af det hollandske kongehus. I forlængelse heraf er ambassaden for nyligt konsulteret i forhold til coronasituationen i Holland og Danmark og bedt om råd og synspunkter over for forskellige modeller for fejring. Ambassaden anbefaler, at fejringen udsættes et år til 2022. Blandt andet er vægtet, at mange begivenheder løbende udskydes, og der sker en vis ophobning af royale markeringer, som kan presse kalenderne, hvorfor en udskydelse til fx efteråret 2021 ikke er vurderet anbefalelsesværdig. Ambassaden har desuden ladet os vide, at flere af ambassadens egne planlagte aktiviteter med udgangspunkt i 500-året i Dragør Kommune er besluttet udsat til næste år. Se i øvrigt: https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/denmark/whats-on/500-year-anniversary

  To modeller

  Der er mulighed for at skalere fejringen. Der kan i forlængelse heraf peges på to modeller for royal fejring af 500-året:

  Ad:

  1)     En forenklet model med fejring den 3. juni 2021, hvor alene H.M. Dronningen inviteres til et reduceret program og under mere private former med for eksempel gudstjeneste i Store Magleby Kirke, overværelse af tøndeslagning med fastelavnsryttere og åbning af en ny permanent udstilling på Amagermuseet ”Hollænderbyen på Amager” i nyistandsatte udstillingsrum. H.M. Dronningen har fondsstøttet Museum Amagers udstilling, og museet planlægger udgivelse af et jubilæumsskrift i anledningen af 500-året.

  2)     Udskydelse af fejringen et år til 2022 med fastholdelse af mulig deltagelse af såvel det danske som det hollandske kongehus med det udkast til program, som allerede er tilgået H.M. Dronningen, D.K.H. Kronprinsparret og den Hollandske Ambassade (til videreformidling ind i det hollandske kongehus). En fejring i 2022 falder tidsmæssigt sammen med Museum Amagers 100-årsjubilæum med en allerede planlagt særudstilling: ’Hollænderbyen i Dragør – 500 års unik lokalhistorie fortalt med genstande fra private hjem’.

  Der er fortilfælde af udskydelse af andre royale fejringer som følge af coronasituationen. Blandt andet en udskydelse af fejringen af den sønderjyske genforening fra 2020 til 2021. Senest er to-dages-fejringen af H.M. Dronningens 80 års fødselsdag (i 2020), som Aarhus Kommune havde planlagt i forbindelse med et sommertogt omkring Grundlovsdag, blevet udsat til 2022, jf. aauhus.dk den 2. marts 2021.

  Ved siden af det repræsentative spor med royal markering 500-året kører et jubilæumsspor i regi af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. På udvalgsmødet den 10. marts 2021 forventes udvalget at tage stilling til 1. ansøgningsrunde pr. marts 2021 til aktiviteter, der har til ’hensigt at styrke fællesskabsfølelsen og sikre grobund for aktive medborgere, som involverer sig i lokalmiljøet og organiserer sig i frivillige foreninger til glæde for almenvældet’. I sagen er taget forbehold for coronasituationen, som gør det uvist, om der kan afholdes arrangementer i år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har samlet afsat 600.000 kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2020 og 2021 til royal markering af 500-året. Ved eventuel beslutning om at udsætte fejringen et år vil der skulle anmodes om overførelse af det budgetterede beløb i en særskilt sag til kommunalbestyrelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

 • 21
  Webtilgængelighed og grundlæggende elementer i en designguide
  Sagsid.: 19/2278

  RESUMÉ:

  I forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af opdateret og forenklet logo for Dragør Kommune er udarbejdet forslag til grundlæggende elementer i en designguide til politisk godkendelse. Forslaget er udarbejdet af Fænø Design ApS til videre brug i kommunens digitale og visuelle kommunikation, herunder med hensyn til krav om webtilgængelighed. Der er lagt op til at bemyndige administrationen til løbende at udvikle og justere relevante skabeloner med udgangspunkt heri.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag udarbejdet af Fænø Design ApS til grundlæggende elementer i en designguide (det vil sige farvepalette, typografi og grafisk designelement) godkendes,
    
  2. at administrationen med udgangspunkt heri bemyndiges til at udforme og løbende justere relevante skabeloner optimeret til at understøtte kommunens digitale og visuelle kommunikation.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forlængelse af EU’s tilgængelighedsdirektiv og lov om webtilgængelighed har administrationen igangsat projektet ’webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation’ med henblik på nødvendige indsatser afledt af loven. Som en del af det arbejde godkendte kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021 forslag fra Fænø Design ApS til forenklet og opdateret kommunesegl med navnetræk – også kaldet kommunelogo. Dragør Kommunes logo bruges til tydelig identifikation af Dragør Kommune som offentlig myndighed, serviceudbyder og arbejdsplads. 

  Webtilgængelighed handler generelt om, at borgere med syns- og læsehandicap, herunder ordblinde, skal kunne deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Borgerne skal have webbaseret adgang til selvbetjening, information, vejledninger, dagsordner, referater mv., og informationerne skal kunne læses op ved hjælp af maskinelle skærmlæsere.

  En standard, som fx skal overholdes, er PDF/UA (Universal Accessibility). Mange pdf-dokumenter starter som Word-filer, og de dannes mange forskellige steder i organisationen af både ledere og medarbejdere. På Word-filens rejse fra start til slut vil der også ofte være flere forfattere. Det gør filerne og dermed overholdelse af tilgængelighedskravene vanskeligt at styre uden retningslinjer, korrekte standard-indstillinger og hensigtsmæssige skabeloner til brug for organisationen.

  I den forbindelse er der brug for at tage stilling til grundlæggende elementer, som for eksempel skrifttyper, formatering i overskrifter, kontraster i farveanvendelse osv.

  Dragør Kommune har ikke en egentlig designmanual, hvor sådanne elementer er beskrevet. En designmanual understøtter traditionelt en kommunes visuelle identitet og bestræbelser på tydelig visuel kommunikation. En designmanual indeholder gerne information om korrekt anvendelse af kommunens logo og andre retningslinjer for brug af bl.a. skrifttyper, farvevalg og eventuelle slogan i for eksempel en brev-/brochurelinje, skiltning og/eller byrumsudstyr.

  Det er ikke et krav, at en kommune skal have en designmanual, men krav om webtilgængelighed og en øget digital kommunikation har omvendt aktualiseret behovet for at tage stilling til de helt grundlæggende elementer. Det er derfor administrationens anbefaling, at det godkendte kommunelogo og de foreslåede grundlæggende designelementer samles i en designguide.

  Ad 1. Grundlæggende designelementer

  Fænø Design ApS har for det første foreslået en farvepalette, som spiller tæt sammen med de primære farver i kommunens logo. Med farvepaletten er rig mulighed for at sikre nødvendige farvekontraster. Farvepaletten har et nutidigt udtryk, men med respekt for historien, og kan appellere til alle – også yngre mennesker. Det er foreslået at holde fast i den mørkegrønne farve, som i dag benyttes til vejskilte og andet byrumsudstyr i kommunen. Det vil sige, at farvepaletten også er tænkt praktisk og rationel i daglig brug.

  For det andet er foreslået typografi af to forskellige fonte eller skrifttyper. Den ene er Montserrat til brug for tryksager og på web. Som en googlefont er Montserrat gratis at hente og velegnet i forhold til web-tilgængelighed og oplæsning fra web af skærmlæsere. Den anden er fonten Arial til brug for Microsoft Officepakken. Arial er en lidt ældre font, som er foreslået af hensyn til kommunens mange forsendelser af breve til borgernes digitale postkasser/e-Boks via forskellige fagsystemer og OneTooX.

  Endelig for det tredje er den unikke udformning af ankeret i logoet foreslået som et grafisk designelement, hvortil der er vist eksempler på muligt brug i bilaget. Det grafiske designelement giver ekstra styrke til kommunens visuelle identitet, men har som sådan ikke betydning i forhold til krav om webtilgængelighed.

  Ad 2. Det videre arbejde med skabeloner

  Med udgangspunkt i kommunelogo og de foreslåede grundlæggende elementer i en designguide skal udarbejdes og justeres relevante skabeloner til brug i kommunens kommunikation med borgerne, foreninger og virksomheder. Hensigten med skabelonerne er at understøtte og gøre det nemmere for ledere og medarbejdere at håndtere bl.a. principperne om webtilgængelighed i deres daglige kommunikationsarbejde.

  Et eksempel er angivelse af kontaktoplysninger, hvor telefonnumre af hensyn til skærmlæsere bør skrives med cifrene to og to ad gangen og ikke fire og fire. Det er måske ikke noget den enkelte medarbejder tænker over i hverdagen, men hvor designguide, retningslinjer og skabeloner kan understøtte arbejdet med webtilgængelighed.

  Digitaliseringsstyrelsen er ved lov sat til at monitorere og udstikke påbud, hvis reglerne om webtilgængelighed ikke overholdes. Det første påbud til en kommune er allerede givet i forbindelse med, at Digitaliseringsstyrelsen har haft Aalborg Kommune udtaget i en stikprøvekontrol, hvilket altså udløste et påbud for ikke at overholde tilgængelighedsloven.

  Det skal bemærkes, at retningslinjer, henstillinger og skabeloner ikke er en garanti for overholdelse af krav om tilgængelighed og optimering af tekster/dokumenter til skærmlæsning, men er et vigtigt skridt på vejen.

  Der vil være tale om en løbende udviklingsproces, hvorfor administrationen anbefaler at blive bemyndiget til dette videre arbejde. I projekt ’webtilgængelighed og digital og visuel kommunikation’, som er finansieret af digitaliseringspuljen 2020, handler det i udgangspunktet om et mindre antal skabeloner: brevskabelon, folder/plakat- og rapportskabelon til Word samt en præsentationsskabelon til PowerPoint. Endvidere udarbejdes layoutforslag til skabeloner for stillings- og infoannoncer. I forlængelse heraf er det tanken, at samle de udviklede skabeloner i designguiden, som derved får karakter af at være et dynamisk dokument med retningslinjer og inspiration for organisationen.

  Endelig ligger i projektet selve opsætning og kodning af skabelonerne via SkabelonDesign A/S, hvorved medarbejdere og ledere med adgang til Officepakken, får nem adgang til de skabelonerne. SkabelonDesigns ’Accessibility Assistant’ er desuden indkøbt og stillet til rådighed for organisationen, når Word-filer i konvertering til PDF skal tjekkes for webtilgængelighed.

  LOVE/REGLER:

  Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Udvidelse af lovens rækkevidde forventes inden for kort tid også at omfatte digital post.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021: Kommunelogo (beslutningsreferat punkt 15)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projekt ’webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation’ er finansieret af digitaliseringspuljen 2020. Heri lå også finansiering af udformning og kodning via Skabelondesign A/S af et mindre antal skabeloner til Officepakken (foldere-, flyer-/plakat-skabelon og PowerPoint-præsentationer). Der vil blive søgt om adgang til overførelse af det uforbrugte beløb i 2020 hertil i særskilt overførelsessag til politiske behandling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 22
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Administrationen orienterede om:

  Opsigelse af hjælpemiddeldepot

  Henvendelse fra Strandparken om Eventyrhuset

  Henvendelse fra Region Hovedstaden om nyt testcenter

  Status på sag på Øresunds Alle

  Henvendelse fra Danmarks Biblioteksforening om valgmøde

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2021

  Nicolaj Bertel Riber (A) spurgte til byvåben og telefoniske henvendelser.

  Peter Læssøe (T) spurgte til skriftlige svar til borgerne og status på Høgevænget.