Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 21. april 2021 kl. 16:30

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Delegation i forhold til lokal nedlukning ved høje Corona incidenstal
  Sagsid.: 21/1395

  RESUMÉ:

  Som et led i rammeaftalen om planen for genåbning af Danmark, vedtog et flertal i Folketinget den 8. april 2021 en automatisk iværksættelse af lokale nedlukninger ved smitteudbrud. I denne sag beder administrationen om mandat til at iværksætte de nødvendige tiltag, som følger af kravet om hurtige og effektive lokale nedlukninger. Loven har været gældende fra tirsdag den 13. april 2021, men Dragør Kommune er pt. ikke i nærheden af incidenstal, som bevirker at nedlukningstiltag skal bringes i anvendelse.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller, at administrationen delegeres beslutningskompetence til at iværksætte lokale nedlukninger, som beskrevet i sagen, med henblik på hurtig og effektiv håndtering af udbrud med COVID-19.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-04-2021

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den nye automatiske iværksættelse af lokale nedlukninger skal bevare epidemikontrollen, ved at nye smitteudbrud kan håndteres så hurtigt, at spredning bliver meget begrænset. Lokale nedlukninger en vigtig del af bevarelsen af epidemikontrollen. Derfor er der udarbejdet en model for hurtig og effektiv lokal og kommunal nedlukning baseret på automatik. Modellen indebærer, at kommunerne er forpligtet til automatisk at iværksætte lokale nedlukninger, hvis der konstateres for høje incidenstal. Dette gælder både for hele kommuner og for sogn i kommuner, hvor antallet af borgere som konstateres smittet med COVID-19 overstiger nogle bestemte grænseværdier.

  Den nye model for lokale nedlukninger beskriver klare kriterier for nedlukning af henholdsvis sogn og kommuner. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

  Kommunen får dagligt besked fra sundhedsmyndighederne om det aktuelle incidenstal, som danner grundlag for eventuelle lokale nedlukninger. Nedlukningerne kan enten ske ved skalbestemmelser eller ved kan-bestemmelser. Det er incidenstallet, som definerer typen af bestemmelser. Der er fire følgende niveauer i modellen for lokale nedlukninger:

  1. Automatisk nedlukning af kommune som følge af testkorrigeret incidens over 200 (Der skal nedlukkes)
  2. Automatisk nedlukning af sogn som følge af tre opsatte kriterier (Der skal nedlukkes)
  3. Nedlukning lokalt som følge af incidens over 100 (Der kan nedlukkes)
  4. Nedlukning af specifikke institutioner som følge af udbrud (Der kan nedlukkes)

  I det følgende gennemgås de fire niveauer for nedlukning, samt hvordan opgaven foreslås håndteret i Dragør Kommune.

  1. Nedlukning af kommune som følge af testkorrigeret incidens over 200 (skal)

  Når beskeden modtages om en incidens over 200 (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere, er kommunen forpligtet til – i hele kommunen – at meddele påbud om lukning af: 

  • Alle grundskoler
  • Alle SFO’er og klubtilbud
  • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
  • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

  Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. 

  Herudover vil de respektive ministerier tage initiativ til, at der fastsættes regler om lukning, liberale serviceerhverv, serveringssteder og udvalgsvarebutikker i den udstrækning disse er genåbnet på det pågældende tidspunkt. Ud fra en konkret vurdering af situationen i kommunen kan den ansvarlige ressortminister som hidtil – og som supplement til ovennævnte tiltag – forelægge yderligere tiltag for Epidemikommissionen, som herefter kan forelægges Epidemiudvalget med henblik på udstedelse af de nødvendige regler.

  Nedlukning af en kommune skal ophæves, når kommunen en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere. Dette gælder både for de påbud, som kommunen selv har meddelt og for de tiltag, som den relevante ressortminister har iværksat.

  2. Nedlukning af sogn som følge af tre opsatte kriterier (skal)

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når alle af følgende er opfyldt:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

  Hvis dette sker igangsættes samme procedure som ved lukning af kommune – blot udelukkende med lukning i sognet.

  Nedlukning af sognet skal ophæves, når sognet i en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående parametre. Vi har to sogn i Dragør Kommune. Store Magleby sogn med 10.039 borgere og Dragør sogn med 4.417 borgere.

  3. Nedlukning lokalt som følge af incidens over 100 (kan)

  For at sikre hurtigt og effektiv nedlukning lokalt, kan kommunen tage initiativ til nedlukning allerede ved en testkorrigeret incidens over 100.

  Kommunen kan således meddele påbud om lukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

  Vi har i Dragør Kommune allerede erfaringer på dette område og har etableret en praksis som vi tager udgangspunkt i.

  Dette er en mulighed som kan anvendes, hvis smitten stiger i enkelte mindre områder. Dette vil formentlig kun være relevant, hvis vi oplever smitte som ikke kan identificeres og inddæmmes.

  Nedlukningen ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen er under niveau på et af parametrene. Vi kan således kun selv som kommune foretage en nedlukning. Vi kan ikke selv træffe beslutning om genåbning.

  4. Nedlukning af specifikke institutioner som følge af udbrud (kan)

  Ved et udbrud forstås flere smittetilfælde i samme enhed (dagtilbud, skole, bosted, forening osv.), hvor smittetilfældene ikke kan isoleres og identificeres i samme smittekæde gøres følgende:

  • Alle smitte tilfælde identificeres og det forsøges afklaret fra hvem og hvornår smitten er startet.
  • Alle personer i enheden sendes hjem til isolation og screeningstest. 

  Vi har i Dragør Kommune allerede erfaringer med nedlukning af enten dele af, eller hele, enheder og har etableret en praksis som vi tager udgangspunkt i.

  Nedlukningen ophæves, når det vurderes at smitten er inddæmmet.

  Delegation

  En stor del af opgaverne i forbindelse med hurtig nedlukning påhviler kommunerne. Der er ikke krav om, at det skal være kommunalbestyrelsen selv, der træffer de enkelte beslutninger om nedlukninger. Der er således ikke forbud mod delegation til administrationen.

  Delegation til administrationen vil være i overensstemmelse med KL’s anbefalinger. Det er også direktionens anbefaling, fordi en delegation betyder, at vi kan handle målrettet og hurtigt. Vi har allerede en indøvet praksis, hvor vi hurtigt træder sammen i krisestaben, som består af centerchefer og direktion, for at træffe beslutninger, koordinere indsatser, følge udviklingen og følge op på indsatser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eventuelt økonomiske konsekvenser ved lokale nedlukninger bliver registreret i lighed med økonomi forbundet med øvrige COVID-19 tiltag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  I forbindelse med eventuelle nedlukninger vil administrationen sørge for hurtig og relevant kommunikation til berørte parter. 

  Kommunalbestyrelsen vil løbende blive orienteret.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 21. april 2021.

 • 2
  Regnskab 2020
  Sagsid.: 21/1330

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2020 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse, beslutte at oversende regnskabet for 2020 til revisionen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at regnskabet for 2020 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-04-2021

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 31. oktober 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2020 – 2023 med udgangspunkt i den økonomiske politik.

  Dragør Kommunes økonomiske politik for 2020-2023 har følgende overordnede økonomiske mål:
   

  1. Sikre en bæredygtig økonomi

  2. Sikre budgetoverholdelse

  3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

  For at nå disse mål tilføjes en række konkrete delmål for budgetperioden:
   

  a) Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
  b) Driftsoverskud på 60 mio.kr. Driftsoverskuddet skal kunne finansiere renter, afdrag, og anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres samt en kasse- og likviditetsforøgelse i perioden.

  c) Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 40 mio.kr.

  d) Anlægsinvesteringer reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år

  e) Overførselsmulighed på +/- 2% indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages

  stilling til nyt måltal

  Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.
   

  Tabel over Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2020

  mio. kr.

  Målsætning

  Udmeldt niveau

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Regnskab

  Servicerammen

  Overholdelse

  672,6

  674,4

  685,1

  671,9

  Anlægsrammen

  Overholdelse

  49,2

  21,8

  30,1

  7,2

  Driftsoverskud på 60 mio.kr.

  Skal dække anlæg, afdrag på lån og renter

  -

  -35,4

  -22,6

  -35,5

  Kassebeholdning

  40. mio. kr.

  40,0

  -

  -

  46,0

  Regnskabet viser, at serviceudgifterne i 2020 er 0,7 mio. kr. lavere end det udmeldte ramme fra KL (korrigeret budget), jf. tabellen ovenfor.

  I forhold til de samlede driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) viser resultatet et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Overskuddet på driftsbalancen er i regnskabet på 35,5 mio. kr., og dermed svarende til det oprindelige budget på 35,4 mio.kr.
   

  Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2020 på 7,2 mio. kr. Det er 14,6 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2019, der vedrører projekter der ikke var afsluttet.

  Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort ved kassekreditreglen, var ved udgangen af 2019 på 46,0 mio. kr. hvilket er en stigning på 16,8 mio. kr. i forhold til året før. Dette skal ses i sammenhæng et større tilskud fra staten ved årets midtvejsregulering, årets resultat af den ordinære drift samt optagelse af lån i 2020.

  Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

  Årets samlede resultat er sammensat af summen af:

  Kommunens indtægter

  Driftsudgifter

  Finansielle poster

  Anlægsudgifter

  Det samlede regnskabsresultat, jf. resultatopgørelsen, af den ordinære drift er sammensat af resultatet af det skattefinansierede område og resultatet på det brugerfinansierede område. På det skattefinansierede område var udgifterne -28,1 mio. kr. mindre end indtægterne, idet der var et overskud på 35,3 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, og et forbrug på 7,2 mio. kr. på anlægssiden. Hertil kommer, at der på det bruger finansierede område (renovation) er en nettoudgift på 0,6 mio. kr. Kommunens overskud er 18,9 mio. kr. større end oprindelig budgetteret. Overskuddet skyldes primært færre afholdte udgifter til anlæg og salg af to ejendomme.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af §45 i lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2019 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2020 fremsendes til BDO, kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget 19. august, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen 22. april 2021.

  Bilag