Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ekstra ressourcer til byggesagsområdet
  Sagsid.: 21/1923

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. marts 2021 blandt andet, at afsættes midler til konsulentbistand og betaling af merarbejde til håndteringen af bygge- og plansager. Administrationen har på den baggrund indgået aftale med en konsulent, der bidrager til at løse bygge- og plansager, ligesom der er indgået en mer-arbejdsaftale med to byggesagsmedarbejdere i Byggeteamet. By-, Erhvervs- og Planudvalget bliver løbende orienteret om status på behandlingen af byggesager. Antallet af nye sager er inden for de seneste måneder steget yderligere, så der nu er tale om en fordobling i forhold til tidligere. Det har medført, at på trods af at antallet af afsluttet sager er øget væsentligt, kommer der flere sager ind end der afsluttes.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler;

  1. at udvalget godkender, at der afsættes yderligere ressourcer til byggesagsområdet i resten af 2021 som skitseret under Økonomi, så der allerede nu kan rekrutteres ét ekstra årsværk til behandlingen af byggesager,
  1. at der i forbindelse med fastlæggelse af det tekniske budget for 2022 og frem afsættes permanent finansiering til ovenstående årsværk til byggesagsbehandling samt fortsat konsulentbistand til håndtering af bygge- og plansager.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. marts 2021, at afsættes ekstra ressourcer til behandlingen af bygge- og plansager. Baggrunden for beslutningen var en væsentlig forøget aktivitet på særligt byggesagsområdet, herunder en stigning i antallet af byggeager på i størrelsesordenen 60% samt nye regler på skatteområdet, som har medført flere lovliggørelsessager. Disse skal være under behandling inden for få år.

  Administrationen har på baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen indgået aftale med en konsulent, der bidrager med at løser bygge- og plansager, ligesom der er indgået en mer-arbejdsaftale med de to byggesagsmedarbejdere i Byggeteamet. Byggeteamet. By-, Erhvervs- og Planudvalget bliver orienteret om status på behandlingen af byggesager jævnfør vedlagte bilag 1 (kopi af opgørelse fra maj). Som det fremgår af bilaget udgøres byggesager af 11 forskellige sagskategorier (ansøgninger om byggetilladelser, landzonesager, bevaringssager, lovliggørelsessager, klagesager m.v.). 

  Antallet af nye byggesager er inden for de seneste måneder steget yderligere, så der nu snarere er tale om en fordobling i forhold til tidligere. Det har medført, at på trods af at antallet af afsluttede sager er øget betragteligt, kommer der flere sager ind end der afsluttes. Derfor anbefales det, at der allerede nu tages initiativ til at slå en ekstra stilling op som byggesagsbehandler. Byggeteamet.

  Med en opnormering på byggesagsområdet og forsat bistand fra konsulenten vurderes det på baggrund af antallet af allerede indkomne sager samt en prognose om en fremadrettet søgning på det niveau, der ses nu, at der vil være balance mellem tilgang og afgang af sager på nuværende niveau og en afvikling af puklen over de næste 2-3 år. På planområdet, vil der med de nuværende bestillinger til kommuneplan, lokalplaner m.v. ikke være ressourcer til revision og udarbejdelse af yderligere lokalplaner. Den foreslåede ressourceallokering er konservativt vurderet, og en hurtigere afvikling på bygge- planområdet vil forudsætte yderligere ressourceallokering.

  Da der p.t. er tilsvarende udfordringer i langt de fleste kommuner, vurderes det på baggrund af egne erfaringer og erfaringer fra andre kommuner ikke muligt at rekruttere kompetente midlertidige byggesagsbehandler. Derfor foreslås der op til ansættelse af et permanent årsværk, og såfremt aktiviteten falder og sagspuklen er afviklet, vil der ske en medarbejdertilpasning. Byggesagsområdet er – modsat dagtilbuds-, skole- og ældreområdet – ikke reguleret i forhold til ændring i aktivitet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften på 250 tkr i 2021 finansieres ved øget gebyrindtægter på byggesager på 50 tkr. samt 200 tkr. fra  Økonomiafdelingens budget

  Der foreslås i det tekniske budget for 2022 og frem afsat 500 tkr. til opnormeringen med én byggesagsbehandler samt 600 tkr i 2022/23 og herefter 300 tkr i BO-årene til fastholdelse af konsulentbistand.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 2
  Forslag fra A - Stop af samarbejde med Intervare/ Nemlig.com
  Sagsid.: 21/1922

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

  For stemte:   2 (A)

  Imod stemte: 3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:  2 (T)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra A:

  Socialdemokratiet beklager at det borgerlige flertal i kommunalbestyrelsen ikke er indstillet på at arbejde for ordentlige arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked.

  SAGSFREMSTILLING:

  I mail af 26. april 2021, har Nicolaj Bertel Riber (A), anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Socialdemokratiet foreslår at forvaltningen udarbejder forslag til at stoppe Dragør Kommunes samarbejde med Intervare/ Nemlig.com i lighed med andre kommuner, fx Odense. Dette for så vidt gælder indkøbsaftalen, som for de decentrale institutioner. 

  Motivation: 

  Socialdemokratiet ønsker ikke at Dragør Kommune skal anvende leverandører med dårlige arbejdsforhold.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.