Skip navigationen

Referat

Onsdag den 9. juni 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 22 blev taget af dagsordenen.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orienteringssag - status vedrørende Ydelsesteamet
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 06. april og 14. april 2021 godkendte udvalget formen for kommende statussager vedrørende genopretning af Ydelsesteamet. Denne sag er en status ud fra den aftale form.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
  2. at udvalget godkender at fremlæggelse af de faste statussager vedrørende Ydelsesteamet, efter udvalgsmødet den 09. august 2021 fremover bliver pr. kvartal i stedet for pr. måned.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Statussagen består af tre overskrifter, hvor der enten gives skriftlig orientering eller mundtlig orientering på mødet.

  Initiativer der imødekommer økonomisk bæredygtighed:

  • Regnskab 2020 er afsluttet, og arbejdet med kontoplansændringer og ledelsestilsyn er påbegyndt, dog med tekniske udfordringer, der har forsinket processen.
  • I forlængelse af ovenstående arbejdes der sammen med Økonomiafdelingen på generel oprydning i og ændring i den brede kontoplan og opsætninger i økonomisystemet, som skal bidrage til en enklere økonomistyring med mindre risiko for fejl.
  • I de foreløbige oprydninger er der fundet fejl i udbetalinger og for meget udbetalt kontanthjælp og feriepenge m.v. på min. 150.000 kr. (ud over de 170.000 kr. fremlagt i sidste sag).
  • Siden sidste status er alle ydelsesudbetalinger sket rettidigt, såfremt nødvendigt dokumentation (fx lønsedler på supplerende kontanthjælp) er modtaget, bortset fra sygedagpenge, grundet et landsdækkende teknisk problem i KSD (sygedagpengesystemet). Der har dog i kommunikationen med Tårnby været nogle udfordringer, som har betydet forsinkede/forkerte udbetalinger, hvilket drøftes med Tårnby mhbp. at undgå det fremover.

  Initiativer der imødekommer faglig kvalitet:

  • De fælles kompetenceudviklingsplaner fortsættes, og siden sidst har der været afholdt kursus i bl.a. kontanthjælp og ressourceforløbsydelser.
  • Vedrørende BPA ordningerne (Borgerrettet Personlig Assistance) har Ankestyrelsen stadfæstet afgørelse (hvilket udvalget blev orienteret om på mødet den 03.maj 2021). BPA nævnet i Ydelsesteamet er ved at blive oprettet, så kommende BPA sager kan startes ordentligt op, og der er i juni måned planlagt et kursus, hvor visitationen og jurist derfor også deltager.

  Initiativer der imødekommer opfølgning, ledelse og arbejdsmiljø:

  • 3-i-1 målingen for Dragør Kommune er afsluttet, og der arbejdes nu på resultaterne i forhold til aftaler om og planer for det gode arbejdsmiljø og samarbejde.
  • Supervisionsforløbet er desuden afsluttet, og der arbejdes videre med aftalerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 09. juni 2021.

 • 2
  Diæter til kommunalvalget 2021
  Sagsid.: 21/2193

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til størrelsen af diæterne til kommunalvalget 2021 for

  valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer, udgør 435 kr. pr. dag og hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes der 870 kr. pr. dag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere får diæter for deres virksomhed i forbindelse med afstemningen. Diæterne gives som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov og er som udgangspunkt af samme størrelse som de diæter, der gives efter den kommunale styrelseslov. Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer, udgør i 2021-niveau 435 kr. pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes der det dobbelte af det gældende diætbeløb svarende til 870 kr. pr. dag.

  Ved en lovændring i 2012 fik kommunalbestyrelsen imidlertid mulighed for fremover at beslutte, at der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet (højere eller lavere) beløb, end hvad der følger af reglerne i den kommunale styrelseslov.

  Kommunalbestyrelsen er herved ikke bundet af bestemmelsen om, at der for dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte diætbeløb. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, det vil sige højst 2.175 kr. pr. dag.

  Beslutning herom skal træffes på et møde i kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til et udvalg eller kommunens forvaltning. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutningen generelt eller for et eller flere af de hverv, der nævnes i bestemmelsen (valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere eller tilforordnede vælgere).

  Administrationen skal anbefales at den nuværende ordning fastholdes. Det betyder at diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer, udgør 435 kr. pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes der det dobbelte diætbeløb svarende til 870 kr. pr. dag.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale og regionale valglovs § 18, stk. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved kommunalvalget i 2017 blev der udbetalt diæter for i alt 58.000 kr.

  Der er ikke i valgbudgettet taget højde for en eventuel forhøjelse af diæterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen 24. juni 2021.

 • 3
  Godkendelse af Skema A - Strandparken afd. 1 - Helhedsplan
  Sagsid.: 20/1651

  RESUMÉ:

  Der skal ske godkendelse af Skema A for Strandparken afd. 1 såfremt beboerne den 21. juni 2021 har besluttet og godkendt helhedsplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at Kommunalbestyrelsen godkender skema A med en samlet pris på 301.282.763 Kr. såfremt beboerne den 21. juni 2021 har besluttet og godkendt helhedsplanen.
  2. at det besluttes at yde kapitaltilførsel med 250.000 Kr.
  3. at det besluttes at stille 100% kommunal garanti for lånet på 108.298.000 Kr.
  4. at afdelingens ønske om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden ved udamortisering af lån imødekommes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

   Dragør Kommune har tidligere givet tilsagn om at Strandparken afd. 1, måtte ansøge Landsbyggefonden om gennemførelse af en helhedsplan.

  Helhedsplanen blev forevist på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Landsbyggefonden har anmodet om, at der sker skema A-godkendelse før sommerferien i 2021.

  Der er afholdes 4 beboermøder i maj og juni, således at alle beboere får al information i sagen og kan stille spørgsmål.

  Der afholdes besluttende beboermøde den 21. juni 2021 – alternativt gennemføres en urafstemning hvis Coronasituationen gør dette nødvendigt.

  Såfremt beboerne tilslutter sig at helhedsplanen gennemføres, skal der ske godkendelse af Skema A jf. indstillingen.

  Resultatet af det besluttende beboermøde udsendes til Kommunalbestyrelsen så snart det modtages , således at det foreligger forud for sagens behandling den 24. juni 2021.

  Den samlede pris for helhedsplanen er 301.282.763 Kr. og det indebærer – på det foreliggende grundlag – en beregnet huslejestigning på 30,5%.

  Kommunens økonomiske forpligtelser i sagen er at yde kapitaltilførsel med 250.000 Kr. forventeligt ultimo 2023/primo 2024 samt at stille garanti for 100% af lånet på 108.298.000 Kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for de 50% heraf efterfølgende.

  Efter godkendelse af skema A vil boligselskabet sende byggeriet i licitation, og før byggeriet påbegyndes skal skema B godkendes, og herefter er sagsgangen følgende:

  Skema B: indsendes som anført efter licitationen er gennemført og før byggeriet opstartes. Skemaet indeholde de forventede anskaffelsesomkostninger på baggrund af licitationen.

  Ved godkendelse af skema B fastlåses økonomien i sagen.

  Når byggeriet er gennemført skal der ske godkendelse af skema C.

  Skema C: skemaet indeholder de faktiske anskaffelsesomkostninger og der foreligger et revisionspåtegnet byggeregnskab. Ved godkendelsen af skemaet sker der endelig godkendelse af den endelige anskaffelsessum og den offentlige støtte.

  Administrationen anbefaler at skema A godkendes jf. indstillingen såfremt beboerne har godkendt og besluttet helhedsplanen for Strandparken afd. 1.

  LOVE/REGLER:

  Lov om almene boliger samt regulativer om støtte og særlig støtte fra Landsbyggefonden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kapitaltilførslen vil være en kontant betaling som afregnes med Landsbyggefonden.

  Lånebekendtgørelsen slår fast, at garantistillelse for lån til almene boligafdelinger ikke henregnes til en kommunes låntagning. Der skal således ikke deponeres et beløb tilsvarende det som stilles i garanti for lånet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 4
  Engvejsarealet - redigeret høringsmateriale
  Sagsid.: 20/1727

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til det redigerede høringsmateriale samt den videre procedure for sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at det redigerede høringsmateriale godkendes til udsendelse.
  2. at den hidtil besluttede tids- og procesplan forskydes jf. sagsfremstillingen, og
  3. at det besluttes at arealet sælges gennem offentligt udbud som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Ad 1-3

  For stemte   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C) 

  Undlod at stemme 

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 22. april 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at høringsmaterialet skulle redigeres.

  På baggrund af beslutningen har AOTV fremsendt en mail som dels afspejler AOTVs ønsker til det evt. kommende byggeri, ejerform og spørgsmål som ønskes indsat i høringsmaterialet.

  Høringsmaterialet er nu tilrettet af arkitekten på baggrund af AOTVs tilbagemelding:

  • Det samlede grundareal for bebyggelse er justeret til 4.500 m2
  • Andelen af beplantningen ud i mod Engvej er reduceret.
  • Mulighederne for et samspil mellem seniorbofællesskab og almene boliger er udfoldet.
  • Der er taget udgangspunkt i, at der må bygges i 2 ½ etage, mindre højde mod Engvej, differentierede højder på grunden.
  • Perspektiverne for en multifunktionel aktivitetspark for alle aldre er udfoldet.
  • Mulighederne for at inddrage arealet ved boldklubhuset i udviklingen området er indarbejdet.
  • Spørgsmålene er høringsmaterialet er justeret til følgende;

  1. Hvad mener du er det væsentligste i udviklingen af Engvejsarealet?

  2. Hvilke bæredygtighedstiltag mener du bør indarbejdes i udviklingsprojektet?

  3. Er der andre forhold du ønsker fremhævet i forbindelse med gennemførelse af 

      Projektet?

  I forhold til den hidtil besluttede tids-og procesplan så anbefaler administrationen at den forskydes, med respekt af de tidsmæssige forskydninger der er/måtte forekomme som følge af de politiske (gen-)behandlinger af sagen.

  Administrationen anbefaler at et evt. kommende salg sker gennem offentligt udbud, og at et kommende udbudsmateriale ikke forholder sig konkret og detaljeret til ønskede ejerformer, men alene tilkendegiver hvilke boligtyper Kommunalbestyrelsen i bredeste forstand er indstillet på, at planlægge for.

  Administrationens anbefaling er baseret på, at hovedreglen er, at salg af en kommunes faste ejendom skal ske gennem offentligt udbud.

  En undtagelse hertil er hvis en kommune sælger til en boligforening med henblik på opførelse af støttet byggeri (almene boliger/støttede andelsboliger). I den situation kan offentligt udbud undlades, men der kan i så fald alene opføres støttet byggeri på arealet.

  Det er muligt at indrømme en forkøbsret mod at der ydes en modydelse – typisk i form af udarbejdelse af projekt/planlægning. I denne situation kan der ikke ske salg før der er gennemført et offentligt udbud hvori det skal oplyses, at der er indrømmet en forkøbsret.

  Administrationen vurderer, at indrømmelse af en evt. forkøbsret må forventes at kunne påvirke budgiverne negativt – enten i en form hvor nogle vælger, ikke at afgive bud eller ved at buddene bliver lavere. En kommune skal agere økonomisk forsvarligt og ved denne fremgangsmåde kan der stilles spørgsmålstegn ved, om det er markedsprisen – defineret som den højest opnåelige i markedet – der opnås.

  Et offentligt udbud hvor udbudsmaterialet ikke forholder sig til ejerformer, antal af boligtyper m.v. vurderes i højere grad at ville skærpe konkurrencen på markedet og må derfor forventes at  påvirke tilbuddene positivt. 

  LOVE/REGLER:

  Kommunal Styrelseslov § 68, Udbudsbekendtgørelsen, Udbudsvejledningen.

  Der er redegjort for det overordnede indhold af reglerne i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved salg til støttet byggeri skal kommune yde grundkapitalindskud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der henvises til den besluttede tids- og procesplan i forhold til høringen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 5
  Lejeaftale med Gabriel Jensen
  Sagsid.: 21/1820

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til lejevilkår og lejeniveau for Gabriel Jensens Ferieudflugter, da fonden fremtidigt udlejer feriekolonien til cafédrift en del af året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at lejevilkårene og lejeniveauet besluttes som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 1942 indgik kommunalbestyrelsen aftale med Amager Rotary om, at Gabriel Jensens Feriekoloni – som Rotary havde opført til og foræret kolonien – måtte ligge vederlagsfrit på adressen Batterivej 15 så længe kolonien alene anvendes til godgørende (veldædige) formål.

  Den 17. september 2020 besluttede Økonomiudvalget at fremme en sag om cafédrift fra feriekolonien såfremt Fredningsnævnet kunne acceptere det.

  Fredningsnævnet har givet en 3-årig forsøgsperiode hvor der kan drives café fra ejendommen når ejendommen ikke benyttes af Gabriel Jensen til koloniformål.

  Gabriel Jensens Feriekoloni udlejer ejendommen og udearealerne, og da der er tale om en kommerciel disposition skal der indgås en lejeaftale om betaling af leje.

  I alt udlejes der 160 m2 til caféformålet. Der vil udelukkende ske servering fra udearealerne og ikke inde i selve bygningen.

  Cafédriften forventes at finde sted i 6 måneder om året.

  Da der er tale om bygning på lejet grund anbefaler administrationen at lejebetalingen fastsættes til 155 Kr. pr. m2 pr. år, svarende til havnens takst for øvrigt erhverv som også betales af de udeserveringssteder der lejer grund på Dragør Havn.

  Øvrige vilkår som Gabriel Jensens Ferieudflugter bliver ansvarlig for, at caféen overholder anbefales at være:

  • Cafédriften må udelukkende ske i ejendommen og på de flisebelagte arealer.
  • Der må alene opsættes ét skilt.
  • Den eksisterende renovationsordning skal benyttes.
  • Gabriel Jensens Ferieudflugter er ansvarlig for overholdelsen af Fredningsnævnets vilkår og evt. andre myndighedskrav.
  • Området skal holdes rent og ryddeligt.
  • Aftalen mellem Gabriel Jensens Ferieudflugter og kommunen er gældende i 3 år, hvorefter aftalen ophører.
  • Det påhviler Gabriel Jensens Ferieudflugter at underrette kommunen hvis der ikke længere sker udlejning af stedet.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne som slår fast, at en kommune ikke uden lovhjemmel må yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til enkeltpersoner eller virksomheder.

  Da udlejning er en kommerciel disposition, kan Dragør Kommune ikke undlade at opkræve betaling af Gabriel Jensens Ferieudflugter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt det anbefalede lejeniveau besluttes vil Dragør Kommune oppebære en lejeindtægt på 12.400 Kr. i de 6 måneder der sker udlejning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021

  Bilag

 • 6
  Månedsopfølgning efter april 2021
  Sagsid.: 21/1822

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter april 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter april tages til efterretning,

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for april, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 3,5 mio. kr. for hele 2021. Merforbruget efter marts var på 12,5 mio.kr., faldet i merforbrug skyldes tillægsbevillingen i forbindelse med BOF1 (ØU den 20. maj) på 10,2 mio. kr.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

  • et merforbrug på skoleområdet (sektor 3) på 1,5 mio. kr.
  • et mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet (sektor 4) på 0,1 mio. kr.
  • et merforbrug på dagtilbudsområdet (sektor 5) på 1,8 mio. kr.
  • et mindreforbrug på beskæftigelses-, det specialiserede voksenområde og integrationsområdet (sektor 6) på i alt 1,7 mio. kr. Mindreforbruget er efter der er tilført 10,0 mio. kr. i tillægsbevilling.
  • et merforbrug på Sundhed og Omsorg (sektor 7) på 2,6 mio. kr.
  • et mindreforbrug på forvaltningen (sektor 9) på 0,5 mio. kr.

  De samlede væsentligste årsager er:

  Dagtilbudsområdet oplever flere børn på ventelisterne, hvilket primært skyldes flere fødte børn, og sekundært at sygdom blandt dagplejens har medført mangel på vuggestue pladser der. Dette medfører et forventet merforbrug.

  Skoleområdet forventer merforbrug som følge af manglende indtægter fra SFO og merudgifter til specialskoler, ungdomsuddannelser samt privatskoler. Derimod forventes små mindreforbrug for kommunens tre folkeskoler, vedrørende forventede tidsforskydninger da skoleåret dækker 2021/2022. Merforbruget på kultur- og fritidsområdet skyldes manglende indtægter, primært i klubberne, i forbindelse med Coronanedlukning.

  Der er på beskæftigelses-, det specialiserede voksenområde og integrationsområdet kun mindre ændringer ifht. opgørelsen efter marts måned. Det faldende merforbrug fra marts til april kan således tilskrives tillægsbevillingen på 10,0 mio. kr. Det forventede forbrug på A-dagpenge er dog nedjusteret med 1,7 mio. kr., mens det for Midlertidige botilbud er opjusteret med 0,8 mio.kr.

  På ældreområdet skyldes merforbruget forventede mindreindtægter på de mellemkommunale betalinger. Der er efter marts opfølgningen tilført 0,2 mio. kr. i tillægsbevilling.

  Administrationen forventer at efterreguleringer og midtvejsreguleringer vedrørende overførselsudgifter reducerer de forventede indtægter med 5,0 mio. kr. Resultatet på den ordinære drift forventes (driftsbalancen) herefter at være et overskud på 28,8 mio. kr. Det er 25 mio. kr. mindre end oprindeligt budget, og 8,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

  Administrationen forventer et merforbrug for finansforskydninger på 16,6 mio. kr. Det skyldes forventede udgifter til indefrosne feriemidler på knap 5 mio. kr., samt likviditetsmæssig tidsforskydning vedrørende foreløbig restafregning af statsrefusioner for 2020 (knap 12 mio. kr.).

  Dette medfører samlet et forventet kasseforbrug på 47,7 mio. kr., som er godt 53,1 mio. kr. mere end den ved budgetvedtagelsen forventede kasseopbygning på 5,4 mio. kr. Dette er på baggrund af det samlede forventede regnskab som fremgår af resultatoversigten, herunder et forbrug på 37,8 mio. kr. til anlæg. På trods af ovenstående forventes kommunens gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen at være på 70,9 mio. kr. ved årets udgang.

  Corona Relaterede udgifter

  Der er fra KL indgået anmodning om at kommunerne skal opgøre deres forventede mer- og mindre-forbrug for første kvartal i 2021 i april måned. Opgørelsen anvendes til KL’s forhandlinger med regeringen om eventuel kompensation for de Coronarelaterede udgifter. I 2020 var de samlede merudgifter foreløbigt opgjort til 9,1 mio. kr. indenfor servicerammen. Det er 5,7 mio. kr. mere end den kompensation Dragør kommune indtil videre har fået. Samlet skønnes der at have været netto-merudgifter for 2,9 mio. kr. i Dragør kommune i første kvartal (alene serviceudgifter) i 2021

  I forbindelse med månedsopfølgningen efter marts måned er der foreløbig skønnet Coronaudgifter for i alt 7,9 mio. kr. for hele 2021, hvoraf 0,2 mio.kr. er for anlægsområdet. Opfølgningen vil blive udbygget ved de kommende månedsopfølgninger. Der er ikke indregnet kompensation til kommunerne for eventuelle merudgifter som følge af Corona.

  Tabel 1. Månedsopfølgning efter april 2021 –forventet regnskab og budget

  * Lån optaget i 2021 vedrørende udgifter i 2020, jf. ØU 170321. Lån vedrørende 2021 optages i 2022.

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar 2020 (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 7
  Bevilling vedrørende udlodning af provenu fra HMN Naturgas A/S
  Sagsid.: 21/2141

  RESUMÉ:

  I forbindelse med udlodning af provenu fra HMN Naturgas I/S, skal det besluttes hvilken model for modregning, der vælges i forhold til de udloddede midler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune vælger muligheden for at betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse,
    
  2. at det udloddede provenu tilføres kassebeholdningen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  HMN Naturgas I/S blev pr. 29. marts 2019 solgt til Energinet. I den forbindelse er det på  repræsentantskabsmøde den 22. april 2021 blevet besluttet, at der skal udloddes i alt 502 mia. kr. til interessentkommunerne. Dragør Kommunes andel af den samlede udlodning udgør 3.086.798 kr.

  Midlerne er omfattet af modregnings- og deponeringsregler, som betyder, at kommunen enten skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning af bloktilskud), eller betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning af bloktilskud) og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse af 1/10 af deponeringen årligt.

  Muligheden hvor der betales 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse er, set over tid, den løsning der vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune, og administrationen indstiller derfor, at Dragør Kommune vælger denne løsning.

  Denne model blev ligeledes anvendt i forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S, jf. sagsid 18/1580 og ved udlodning i 2019, jf. sagsid 19/3048.

  Ifølge HMN Naturgas vil en del af det udloddede beløb vedrøre kommunens indskudskapital, og vil derfor kunne fratrækkes ved opgørelsen af nettoprovenuet og holdes uden for modregning.

  Det er på nuværende tidspunkt uafklaret om dele af udlodningen kan holdes ude af modregningen. KL er p.t. i gang med at afklare dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det udloddede provenu (efter modregning) tilføres kassebeholdningen i forbindelse med budgetlægningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 8
  Beslutning om planlægning og arealoverførsel for et område ved A. P. Møllers Allé
  Sagsid.: 19/3569

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om overtagelse af et ubebygget kommunalt areal, beliggende ved A.P. Møllers Allé – mellem nr. 43A/B og 51 og herunder beslutte, om der skal planlægges for ændret anvendelse af arealet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om arealoverførsel og ændret anvendelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  For stemte   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C) 

  Undlod at stemme 

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  For stemte   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C) 

  Undlod at stemme 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ansøgning

  LE34 har på vegne af grundejere ansøgt om en arealoverførsel og ny anvendelse af et kommunalt ejet areal, for at få mulighed for at etablere parkeringspladser og et plantebælte. Se ansøgningsmateriale, bilag 1-3.

  Arealet der ønskes arealoverført, er en del af matr.nr. 51h af St. Magleby By, St. Magleby. Fra A.P. Møllers Allé og mod vest har grunden et 15 meter bredt ”koteletben” på ca. 1.122 m². De to naboejere ønsker denne del af 51h smst. delt mellem sig og arealoverført til deres respektive ejendomme.

  Ansøger begrunder ønsket med, at der er massiv mangel på parkeringsmuligheder i området. Arealet ønskes derfor indrettet til parkering, med beplantning langs nordskellet, som i resten af lokalplanområdet.

  I forhold til den nordlige del af arealet, foreslår ansøger et mageskifte, hvor Dragør Kommune tilbydes et bytte med et tilsvarende areal omkring Dragør Kommunes gadejord matr.nr. 149 smst., hvor der i dag findes et vandhul, som ifølge ansøger benyttes jævnligt af de omkringliggende institutioner og borgere til naturoplevelser.

  Den resterende sydlige del af arealet, vil skulle overdrages ved et salg til den sydlige

  nabomatrikel.

  Administrationens vurdering

  Arealet som ansøgningen omhandler, er omfattet af Lokalplan 27 samt Tillæg til Lokalplan 27. Matriklen er en del af Lokalplan 27 delområde III, og anvendelsen er i lokalplanens § 3.4 fastsat til ubebygget friareal og beplantningsbælte.

  Lokalplanen fastsætter desuden i § 4.1, at udstykning skal ske som i princippet i lokalplanens kortbilag 4 og herunder, skal delområde III jf. § 4.6 udstykkes som en selvstændig matrikel, der ikke kan udstykkes yderligere.

  Slutteligt er det i lokalplanens § 8.1 bestemt, at der skal være beplantningsbælte på arealet, og at disse jf. § 8.6, ikke må bruges som parkeringsareal.

  Lokalplaners planlagte struktur, herunder fordelingen af grønne arealer, betragtes som en del af planens principper, og ligeledes er anvendelsesbestemmelsen en del af planens principper. Jf. planloven er det ulovligt at dispensere fra planens principper.

  Da den ønskede anvendelsesændring er i strid med lokalplanens principper, vil det derfor kræve en ændret planlægning at muliggøre parkering på arealet samt at udstykke det i strid med § 4.1.

  Administrationens vurdering er, at det eksisterende plangrundlag bør fastholdes, og en ny planlægning, som har til formål at skabe flere parkeringspladser, ikke vil være proportionelt i forhold til arbejdsbyrden, der ligger i at tilvejebringe en ny lokalplan.

  Der pågår i øjeblikket drøftelser med erhvervsstyrelsen om, at udlægge et større erhvervsområde vest for A. P. Møllers Allé. Hvis det bliver muligt at udlægge området, vil der skulle planlægges for et større sammenhængende erhvervsområde. Her vil de parkeringsudfordringer, som findes i området i dag kunne indgå i en samlet planlægning.

  I forhold til den ønskede arealoverførsel og mageskifte, er denne afhængig af en ny planlægning, da omlægningen af matrikelskel som nævnt ovenfor, vil være i strid med lokalplanen. Derudover vurderer administrationen, at det foreslåede mageskifte ikke er ønskeligt, da det areal kommunen vil overtage omkring vandhullet, ikke findes brugbart.

  Arealet vil desuden ved en evt. salgssituation skulle i offentligt udbud.

  I oktober 2019 er der givet afslag på en lignende ansøgning. Her ønskede ansøger at lokalplanens delområde III blev delt op og arealoverført til de tilgrænsende ejendomme til brug for parkering.

  På baggrund af ovenstående, indstiller administrationen til, at der meddeles afslag på ansøgningen samlet set.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ønsker udvalget at gå videre med salg af arealet og deraf ny planlægning, vil der kunne være en fortjeneste på salg, men samtidig et ressourcetræk i form af de arbejdstimer der ligger i en lokalplanproces.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ved afslag skal der ikke foretages høring efter planloven. Ønskes igangsat planlægning, vil der i forbindelse med den proces blive foretaget offentlig høring af planforslaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Bilag

 • 9
  Biodiversitet - Omlægning af plejen på række off. arealer
  Sagsid.: 21/1984

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har ansøgt om at komme med i den landsdækkende kampagne om mere vild natur. Vej og Gartner afdelingen har udarbejdet et forslag til plan for omlægning af plejen på en række offentlige arealer med henblik på at fremme biodiversiteten og skabe mere vild natur i Kommunen.

  Forslaget forslås sendt i offentlig høring i 4 uger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Forslag til plan for mere vild natur på kommunens arealer godkendes med henblik på offentlig høring i 4 uger,
    
  2. at forslag til plan suppleres med omlægning af plejen af græsarealet ved Dragør Havn, der omlægges til areal med høj græs så fremover slås 1- 2 gange årligt udenfor fuglenes ynglesæson,
    
  3. at forslag til plan suppleres med principper for mindre pleje af rabatter langs stier, veje mv med henblik på høj græs og mere vild natur.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Ad 1:

  For stemte   7 (A+C+O+T+V).

  Imod stemte   

  Undlod at stemme  

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ad 2:

  For stemte   2 (T)

  Imod stemte  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet

  Ad 3:

  For stemte  4 (O+T)

  Imod stemte  3 (A+C+V)

  Undlod at stemme  

  Anbefales overfor ØU/KB

  Tillægsforslag fra Liste T: Liste T foreslår, at Vej og Park i 2021 bemyndiges til at eksperimentere med mindre græsslåning på udvalgte områder.

  For stemte  2 (T)

  Imod stemte  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har meldt sig til den landsdækkende kampagne om mere vild natur. Vej- og Gartnerafdelingen har udarbejdet vedlagte forslag til plan for etablering af mere vild natur i Kommunen på de offentlige arealer.

  Forslaget omfatter ikke græsrabatter langs veje, stier mv eller græsarealet ved Dragør Havn, som er udlagt til offentlige aktiviteter. Disse to arealtyper kan medtages i planen.

  Eventuel besparelse ved at omlægge driften af arealerne er ikke beregnet endnu, men vil indgå i budge Der er tale om en frivillig omlægning af plejen

   for 2022.

  Der er ingen krav om at planforslaget skal i offentlig høring, men forvaltningen vil foreslå at forslaget sendes i høring, idet der kan være forskellige brugergrupper af arealerne, som vil blive påvirket ved omlægningen.

  Forvaltningen overvejer også at informere om omlægningen ved skiltning i områderne, som informere om omlægningen.

  Driftsleder fra Vej og gartner vil deltage i BEPU-mødet med henblik på at kunne fortælle mere om omlægningen til mere vild natur.

  LOVE/REGLER:

  Der er tale om en frivillig omlægning af plejen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt forslag til plan godkendes vil forvaltningen vurdere besparelsespotentialet ved omlægningen.

  Kommunikation/høring

  Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 4 uge, idet der kan være interessegrupper mv som benytter arealerne og som vil blive påvirket af omlægningen. Derfor anbefales en frivillig høring af planforslaget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 4 uge, idet der kan være interessegrupper mv som benytter arealerne og som vil blive påvirket af omlægningen. Derfor anbefales en frivillig høring af planforslaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Forslaget understøtter kommunens miljø- og naturpolitik om biologisk mangfoldighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 1. juni 2021

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021

  Bilag

 • 10
  ARC - støtte-erklæring til ansøgning om støtte til et CO2-fangst projekt
  Sagsid.: 21/2299

  RESUMÉ:

  ARC har den 1. Juni 2021 anmodet ejerne om at underskrive en støtteerklæring ifm ARC ansøgning til EU om økonomisk støtte et en mulig etablering af et CO2 fangst—anlæg på Amager Bakke. Der er med erklæringen ikke taget stilling til eventuel etablering eller andet ved at underskrive støtte erklæringen. Eventuel etablering vil skulle besluttes i kommunerne efter de almindelige procedure. Det er ARC’s vurdering at de øvrige ejer-kommuner vil underskrive støtte erklæringen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen, at støtteerklæringen underskrives af borgmesteren.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC har med mail af 1. juni 2021 anmodet ejerkommunerne om at underskrive en støtteerklæring i forbindelse med ARC ansøgning om støtte til eventuel etablering af et CO2 -fangstanlæg på Amager Bakke. 

  Kopi af støtteerklæringen er vedlagt i bilag 1. 

  Kommunen har ikke ved underskrift af støtteerklæringen taget stilling til eventuel anlæg af anlægget men alene støttet ARC ansøgning om mulig EU-støtte.

  Støtteerklæringen skal være underskrevet senest den 23. Juni 2021. 

  Direktør Jacob Simonsen (ARC) vil deltage i behandlingen af punktet på ØU møde mhp at kunne besvare spørgsmål om projektet og formålet med støtteerklæringen. 

  Administrationen anbefaler at støtteerklæringen underskrives. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Bilag

 • 11
  Fremtidens affaldshåndtering i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til principper for den fremtidige affaldshåndtering i Dragør Kommune som følge af regeringens krav om indsamling af 10 fraktioner ved alle boliger og institutioner udmøntet i Affaldsbekendtgørelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at scenarie 2 godkendes som princip for fremtidig kildesortering i Dragør Kommune,
    
  2. at afstand fra standplads (affaldsbeholdere på privat grund) til skel fremover bliver 10 meter, men mulighed for at den enkelte grundejer kan søge dispensation til en større afstand mod et særskilt gebyr,
    
  3. at forvaltningen i samarbejde med ARC udarbejder en implementeringsplan for udrulningen af de nye ordninger, kommunikation mv., og at planen forlægges udvalget inden sommerferien 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Ad 1:

  Ændringsforslag fra ACOTV: Udvalget anbefaler scenarie 1.

  Anbefales overfor ØU.

  Ad 2 og 3:

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune indsamler i dag en række affaldstyper hos borgerne, som omfatter afhentning ved husstanden, i kuber centralt placeret i kommunen og på genbrugspladsen.

  Regeringen har i 2020 indgået en politisk aftale der stiller krav om øget sortering og afhentning af flere affaldstyper ved husstanden.

  Aftalen er udmøntet i affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 09/12/2020 med krav om indsamling af 10 fraktioner ved husstanden omfattet alle boligtyper. Miljøministeriet har desuden offentliggjort 2 vejledninger, som omfatter retningslinjer for indsamlingen af affaldet, samt sorteringskriterier på nationalt plan. Heri indgår retningslinjer om anvendelse af faste beholdere til indsamlingen ved haveboliger og andre boligtyper, hvor det er praktisk muligt. Sække bør kun anvendes undtagelsesvist.

  De nye indsamlingsordninger skal være implementeret 1. juli 2021.

  Dragør Kommune har i samarbejde med ARC søgt om dispensation for implementeringsfristen af hensyn til indkøb af skraldebiler og affaldsbeholdere, således at de nye ordninger senest er implementeret ultimo 2022. Dispensationsansøgning er vedlagt som bilag 3 og tidsplan for implementering er vedlagt som bilag 4.

  For at opfylde kravene har ARC på vegne af interessentkommunerne udarbejdet et notat om mulige løsninger til indsamlingen ved haveboligerne, som opfylder kravene i affaldsbekendtgørelsen. Kravene om øget sortering ved husstanden betyder, at alle husstande får mulighed for at sortere i 10 fraktioner ved husstanden, dog kan glas fortsat indsamles i kuber inden for en rimelig gå-afstand. På den baggrund har ARC har fremlagt 3 mulige scenarier for den fremtidige indsamling og sortering af affald ved husstanden for haveboliger, som fremgår af Bilag 1, mens ordningen for farligt affald er beskrevet i Bilag 2. Principperne er beskrevet nedenfor.

  Scenarie

  Beholdere/fraktioner

  Tømning

  (gange per år)

  Antal beholdere ved husstanden

  Nuværende ordning

  Blandet dagrenovation i sæk

  Papir/karton i sæk/beholder

  Glas i kuber

  52

  12

  Efter behov

  2 sække/

  beholdere

  1

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton/metal i 1-kammer

  Papir/pap i 1-kammer

  Glas i kuber

  Farligt affald i miljøboks

  26

  12

  12

  Efter behov

  Efter behov

  3 og 1 miljøboks

  2

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Metal og papir i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton i 1-kammer

  Pap i 1-kammer

  Glas i kuber

  Farligt affald i miljøboks

  26

  8

  12

  12

  Efter behov

  Efter behov

  4 og 1 miljøboks

  3

  Rest- og madaffald i 2-kammer

  Metal og glas i 2-kammer

  Plast/drikkevarekarton i 1-kammer

  Papir/pap i 1-kammer

  Farligt affald i miljøboks

  26

  11

  12

  12

  Efter behov

  4 og 1 miljøboks

  I Dragør Kommune indsamles følgende fraktioner ved husstanden ved haveboliger: blandet dagrenovation (madaffald, plast fra fødevarer, drikkevarekartoner og restaffald), papir/karton, batterier og elektronik i beholdere/sække ved, mens øvrige fraktioner indsamles med storskrald eller på genbrugspladsen. For etageboliger, haveforeninger/sommerboliger og institutioner er der etableret andre/yderligere løsninger.

  Omkostningerne til de nuværende ordninger med ugetømning af en 110 l sæk er fastsat med en takst for 2021 på 2.250 kr. per år for haveboliger. Med husstandsindsamling af de nye affaldsfraktioner vil de årlige omkostninger og antallet af beholdere stige for en almindelig havebolig. ARC har vurderet de økonomiske konsekvenser for indsamlingen som følge implementeringen. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et estimat af konsekvenserne for taksten for en havebolig med en tilmelding på en 110 l sæk. Ved indsamling i 3 beholdere (Scenarie 1) vurderes den årlige omkostning at udgøre ca. 3.345 kr. per husstand, Scenarie 2 betyder en årlig omkostning på ca. 3.695 kr. per år, mens Scenarie 3 vil betyde en årlig omkostning på ca. 3.705 kr. per år. De økonomiske konsekvenser inddrager omkostninger til indsamling, afskrivning på beholdere, samt fastholdelse af de øvrige ordninger (haveaffald, storskrald og genbrugsplads).

  Den årlige affaldstakst for grundejeren vil må altså forventes at stige. Forskellen på de årlige omkostninger for de 3 scenarier er estimeret til at være mindre end 10% af den samlede årlige omkostning uanset hvilket princip, der vedtages for det fremtidige indsamlingssystem.

  Forhold der ligger til grund for udarbejdelse af principperne for den fremtidige indsamling af affald

  Indsamlingsmetoden tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om indsamling og sortering af affald ved husstanden, hvor der kun under særlige forhold anbefales at indsamle affaldet ved husstanden i andet materiel end sække.

  Implementeringen i særlige områder, der er udfordret grundet manglende pladsforhold og udfordrede adgangsveje som eksempelvis Dragørs gamle bydel, ved etageboliger, haveforeninger og sommerboliger, samt institutioner vil skulle fastlægges i dialog med (grund)ejerforeningerne for at sikre arbejdsmiljø og tilpasning til området.

  I forbindelse med estimering af de økonomiske konsekvenser er det forudsat, at beholderne placeres ved husstanden, så skraldemanden uhindret kan indsamlet affaldet i affaldsbeholdere, det vil sige at borgeren etablerer standpladser ved indkørslen eller inden for 10 meter fra skel på et plant, stabilt underlag med adgang der sikrer et sundt arbejdsmiljø. Hvis det viser sig fysisk umuligt skal grundejeren søge om dispensation for placeringen/materiellet, som kan betyde øgede omkostninger for afhentning af affald hos den pågældende grundejer. Det samme gælder for de beholdere borgerne tildeles. Såfremt deres kapacitet ikke findes tilstrækkelig, har borgerne mulighed for at tilkøbe sig en større beholder.

  De økonomiske konsekvenser er baseret på en forudsætning om at Tårnby Kommune vælger samme princip for indsamlingen som Dragør Kommune, både af hensyn til at fastholde stordriftsfordelene og muligheden for at indsamle på tværs af kommunerne, ligesom der er behov for færre afsætningsaftaler og omlastepladser for de indsamlede fraktioner.

  Al emballage, dvs. pap, drikkevarekartoner, en stor del af plast og metal vil blive omfattet af producentansvarsordningen i 2025. Det kan derfor forventes at afsætningen af disse fraktioner vil blive dækket af ordningerne, hvilket kan påvirke den samlede omkostning for den enkelte bolig både negativt og positivt. Det vurderes dog maksimalt at betyde en variation på ca. 10% af takstens størrelse uanset valg af scenarie.

  Det må forventes at der vil kunne opstå behov for en mindre tilpasning af tømmefrekvenser i forbindelse med implementeringen.

  Det er forvaltningens vurdering, at principperne beskrevet i scenarie 2 vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune i forbindelse med implementering af kravet om sortering af 10 fraktioner ved husstanden, hvor Dragør Kommune indfrir kravene om en høj genanvendelsesprocent og at indsamlingen af affald ved husstanden følger Affaldsbekendtgørelsens og Arbejdstilsynets krav.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 09/12/2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvile i sig selv område, omkostningerne til indkøb af beholdere, implementering og drift vil blive dækket af renovationstaksten.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke krav om høring i forbindelse med vedtagelse af principperne. I forbindelse med implementeringen vil administrationen forelægge udvalget en implementeringsplan, som indeholder aktiviteter, der afdækker mulige løsninger for områder med særlige forhold, kommunikationsplan for inddragelse af grundejerne og ARC i forbindelse med udrulning, samt en mere detaljeret tidsplan for udrulning i Dragør Kommune. Implementeringsplanen vil blive præsenteret for udvalget inden sommer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-20185

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 12
  Fremtidig vandforsyning af Dragør
  Sagsid.: 21/1974

  RESUMÉ:

  HOFOR skal træffe beslutning om den fremtidige vandforsyningsstruktur i Dragør Kommune. En beslutning som er aktualiserede af behovet for renovering af vandværker og kildepladser, udviklingen i grundvandskvaliteten og tekniske muligheder for at levetidsforlænge den lokale indvinding yderligere samt indførsel af blødt vand.

  HOFOR foreslår, at den fremtidige vandforsyning baseres på den regionale forsyningsstruktur, gennem anlæg af en ny hovedledning fra København til Dragør samtidigt med at den lokale indvinding indstilles 

  I denne sag skal der træffes beslutning om høringsvar til HOFORs bestyrelsen inden de træffer endelig beslutning i sagen.

  Der er tema-drøftelse i kommunalbestyrelsen den 27. maj, hvor HOFOR kommer og præsentere problemstillingen og hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at vedlagte forslag til høringssvar godkendes og tilsendes HOFOR.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Oversendes til ØU uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget oplæg fra HOFOR om den fremtidige vandforsyning af Dragør Kommune. HOFOR anmoder om Dragør Kommunes bemærkninger inden bestyrelsen træffer endelig beslutning om den fremtidige forsyning af Dragør. Dette forventes at ske på bestyrelsesmøde i juni.

  HOFOR foreslår, at den fremtidige vandforsyning baseres på den regionale forsyningsstruktur, gennem anlæg af en ny hovedledning fra København til Dragør samtidigt med at den lokale indvinding indstilles.

  Alternativet er en forsyningsstruktur som fortsat baseres på den lokale vandressource. Den strategi forudsætter renovering af vandværkerne, kildepladsen, etablering af membrananlæg til avanceret vandbehandling og blødgøringsanlæg på vandværkerne lokalt.

  HOFOR vurdere også, at det er væsentligt dyrere at arbejde med en kombinationsløsning med en ny ledning til det regionale net og en membranrensning og renovering af værker mv lokalt.

  HOFOR vurderer, at den regionale forsyningsstruktur giver den bedste forsyningssikkerhed for Dragør, større sikkerhed for at kunne levere rent drikkevand, og at der er en væsentlig økonomisk og teknisk risiko forbundet ved at investere i en fortsat lokal vandproduktion. HOFOR anbefaler derfor en fremtidig forsyning baseret på den regionale forsyningsstruktur.

  Analyse af forskellig løsningsmuligheder er afrapporteret i vedlagte notat fra HOFOR - se bilag 1

  Baggrund

  Det fremgår af notatet af 12. maj 2001 fra HOFOR, at de vurderer, at de to strategier er lige dyre men at der er en væsentlig risiko og en mindre forsyningssikkerhed ved at fortsætte med den nuværende forsyningsstruktur. En kombinationsstrategi vurderes at være væsentlig dyrere.

  Det skyldes hovedsageligt, at den lokale grundvandsressourcer er sårbar overfor forureninger pga manglende lerdække, at ressourcen er begrænset pga saltvand under om omkring grundvandsmagasinet og at vandkvaliteten er påvirket fra indvindingen, miljøfremmede stoffer og punkt forureninger.

  Det er ikke muligt, af flytte indvindingen til andre steder lokalt pga saltvand. Forringelser af grundvandet kvalitet vil derfor betyde, at ressourcen blive mindre og mindre med tiden.

  HOFOR har gennemført forsøg med membranteknologi på St. Magleby Vandværk mhp at vurdere muligheden for at behandle grundvandet yderligere for at kunne leve op til gældende drikkevandskrav samtidigt med at grundvandskvaliteten forventes forringet fremover.

  Erfaringen er at det er en dyr teknologi med et højt vandspild på ca. 20%, som skal håndteres på renseanlægget, hvis der ikke kan opnås tilladelse til direkte udledning i Øresund. Et område som aktuelt er under pres. Erfaringerne indgår i HOFORS oplæg til fremtidig vandforsyning af Dragør.

  HOFOR anbefaler derfor en fremtidig forsyning som basseres på en regional

  Det er HOFOR bestyrelse, som har kompetencen til at træffe beslutning om den fremtidige forsyningsstruktur. HOFOR har fremsendt sagen til Dragør Kommune med henblik på at høre kommunens bemærkninger inden der træffes endelig beslutning i sagen.

  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar, hvor det forslås, at en uvildig rådgiver vurdere strategien om en regional vandforsyning fremfor en fortsat lokal vandforsyning samt en vurdering af konsekvenserne lokalt, hvis indvindingen indstilles. Udkast til høringssvar er vedlagt i bilag 2

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vandforsyningsplan 2018 – 2027.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 4. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 13
  Frigivelse - Renovering af toiletter St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen
  Sagsid.: 19/4545

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skoletoiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.754.689 kr. til renoveringen af toiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 blev der afsat 3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2019 -  2022 til renovering af toiletterne på de 3 skoler. 

  Efter anmodning fra BFKU udarbejdede administrationen i 2018 en plan samt overslag på modernisering af skolernes toiletter. 

  Moderniseringsplanen skulle sikre, at alle toiletter på alle skoler fremstår i samme fysiske tilstand, som de nye toiletter på St. Magleby skole. Dvs. toiletter adskilt med vægge fra gulv til loft, ny sanitet, linoleum el. lignende på gulvene, nye lofter og belysning.

  I 2020 valgte kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 1.9 mio. kr. til renovering af toiletter på Dragør Skole. Dette arbejde pågår.

  Det forventes, at der i første omgang kan renoveres 25-30 toiletter for det afsatte budget i 2021. Administrationen har planlagt at renovere 8 toiletter på St. Magleby skole samt ca. 20 på Nordstrandsskolen.

  Administrationen udarbejder projekt for renoveringen og indhenter tilbud fra tre entreprenører. 

  Arbejdet forventes at blive udført i efteråret 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 14
  Orienteringssag - Samarbejder om kystbeskyttelse
  Sagsid.: 21/270

  RESUMÉ:

  København, Hvidovre, Tårnby og Dragør har indledt et samarbejde om kystbeskyttelse. Formålet er, at kvalificere et grundlag for drøftelser med Staten. Staten forventer, at lægge forslag om en sammenhængende beskyttelse af København op til regeringen i efteråret.

  Sund & Bælt har derudover henvendt sig til Dragør Kommune om mulighederne for at samarbejde om stormflodssikring af arealer i Dragør Kommune til en 10.000 års hændelse, og der pågår undersøgelser henover sommeren 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune indgår dels i samarbejder med de fire kommuner (orientering BEPU: februar 2021) og dels med Sund & Bælt med henblik på at afsøge fordele og muligheder ved deltagelse i en eventuel regional løsning for kystbeskyttelse. Status og eventuelt stillingtagen til samarbejde om regionale løsninger forventes behandlet i Dragør Kommunalbestyrelse i oktober i forbindelse med udviklingsplan for kystbeskyttelse i Dragør.

  Konkret undersøger København-, Hvidovre-, Tårnby- og Dragør Kommune principper for bidragsfordeling af stormflodssikring af Københavnsområdet (inkl. Dragør Kommune) – En såkaldt ydre løsning. Formålet er, at kvalificere et grundlag for drøftelser med Staten. Staten vil i 2021 præsentere en model for sammenhængende beskyttelse af København.

  Kommunerne argumenterer for at de ikke alene kan finansiere et højt sikkerhedsbehov uden bidrag fra de parter, som på kort sigt har behov for det høje niveau (primært infrastrukturselskaber), eller uden skelen til de store økonomiske afledte konsekvenser af oversvømmelse af hovedstaden.

  Derudover undersøger de fire kommuner den statistiske baggrund og lovgivningsmæssige udfordringer for en regional ydre løsning inkl. Dragør kommune. Endelig undersøger kommunerne de rekreative og naturmæssige potentialer for hovedstadsområdet ved anvendelser af ”bløde” og naturbaserede løsninger i kombination med en højvandsport i Kalveboderne. Der vil komme visualiseringer heraf. For Dragør Kommunes vedkommende vil dette arbejde tage udgangspunkt i den konkurrence, som er gennemført.

  I regi af Sund &Bælt undersøges konkret betydningen af, at opskalere Dragørs løsninger fra konkurrencen (ydre løsninger på store dele af Dragørs kyst), så det beskytter Sund og Bælt m.fl.s arealer til et højt sikkerhedsniveau (10.000 år).

  Baggrunden er, at Sund &Bælt i 2021 driver en række forundersøgelser sammen med de øvrige infrastrukturselskaber, Tårnby Kommune og Københavns Kommune. Dette arbejde går ud på at etablere en stormflodssikring bagom Dragør Kommune, som forbinder Ullerupdiget med en sikring af Kastrup Halvø.

  Undersøgelsen af en ydre løsning, som medtager Dragør Kommunes arealer, skal vise et estimeret omkostningsniveau, forventede højder og anlægstype. Undersøgelsen skal anvendes til beslutning hos Sund & Bælt og forventes politisk ligeledes behandlet i Dragør Kommunalbestyrelse i efteråret 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 15
  Frigivelse til projekt for kystbeskyttelse
  Sagsid.: 18/1667

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er i gang med en udviklingsplan som opfølgning på konkurrencen om kystbeskyttelse. Der søges om frigivelse af en del af det resterende beløb til opgaven. Det omhandler udarbejdelse af udviklingsplan (fysisk plan, økonomisk plan, tids- og etapeplan) og tekniske undersøgelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på kr. 1,5 mio..

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-06-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er i gang med en udviklingsplan som opfølgning på konkurrencen om kystbeskyttelse. Der søges om frigivelse af en del af det resterende beløb til opgaven. Det omhandler udarbejdelse af udviklingsplan (fysisk plan, økonomisk plan, tids- og etapeplan) og tekniske undersøgelser.

  Der står kr. 2.097.486 i budgettet for 2021 – inkl. overførsler, og der søges om frigivelse af kr. 1,5 mio.

  Baggrund:

  Denne sag ligger i forlængelse af beslutning om igangsættelse af lokal kystbeskyttelsesprojekt (konkurrence og udviklingsplan) fra 31. oktober 2019. Konkurrencen om kystbeskyttelse er gennemført. Udviklingsplanen og supplerende undersøgelser er under udarbejdelse, og forventes politisk behandlet i oktober 2021.

  Kommunen modtager kr. 1,5 mio. i støtte til gennemførsel af konkurrence og udviklingsplan. Støtten kommer fra Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand”, som består af Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet. Bevillingen forudsætter min. 50% medfinansiering. Fondsmidlerne kr. 1,5 mio. til projekt for kystbeskyttelse blev frigivet d. 31. oktober 2019.

  Det vil blive muligt at søge yderligere støtte hos Partnerskabet til realisering af anlæg blandt de 7 projekter, som har opnået støtte i Danmark. Tidsplanen herfor er ikke kendt endnu.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 1,5 mio. er afsat i budget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Støtten betød, at kommunen kunne gennemføre projektet med inddragelse af tværfaglige kompetencer og med høj grad af borgerinddragelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kystbeskyttelse er prioriteret i kommuneplan, kommuneplanstrategi, risikostyringsplan og klimatilpasningsplan

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 16
  Betalingsparkering
  Sagsid.: 21/2324

  RESUMÉ:

  §17, stk. 4 udvalget om Infrastruktur har udarbejdet vedlagte status vedrørende betalingsparkering, som de ønsker en politisk stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget på baggrund af afrapporteringen fra §17, stk. 4 udvalget tager stilling til, om der er politisk ønske om at gå videre med at etablere betalingsparkering i Dragør.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Forslag fra A+O+T+V:

  AOTV foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at etablere et fyldestgørende beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen, således at der kan træffes beslutning om hvorvidt betalingsparkering skal etableres i Dragør kommune. I den forbindelse anmoder Økonomiudvalget § 17, stk. 4 Infrastrukturudvalget om et oplæg til betalingszoner, eventulle bufferzoner, tidsbegrænsninger, licensrettigheder for beboere, erhvervsdrivende og øvrige borgere mv.

  For stemte   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C) 

  Undlod at stemme 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  §17, stk. 4 udvalget om infrastruktur har udarbejdet vedlagte status for arbejdet med betalingsparkering. Det fremgår af rapporteringen, at der potentielt kan være perspektiver i at indføre betalingsparkering i Dragør, men der er en lang række forhold, som skal undersøges først, herunder det juridiske grundlag, businesscase, zoner med betalingsparkering m.v. Det vil være et ressourcekrævende arbejde at gennemføre, og derfor kan det med fordel afklares om arbejdet skal prioriteres. Iflg. kommissoriet for §17, stk. 4 for Infrastruktur er udvalget ikke aktivt arbejdende igen før august 2021.

  §17, stk. 4 udvalget om Infrastruktur anbefaler følgende:

  • Ud fra ovenstående anbefales BEPU at starte arbejdet med at etablere et fyldestgørende beslutningsgrundlag for Dragør kommunes kommunalbestyrelse, således at der kan træffes beslutning om betalingsparkering i Dragør kommune
    
  • Det foreslås, at BEPU anmoder §17, stk. 4 udvalget om et oplæg til betalingszoner, eventulle bufferzoner, tidsbegrænsninger, licensrettigheder for beboere, erhvervsdrivende og øvrige borgere mv.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Bilag

 • 17
  Midler til sommerferieaktiviteter på klubområdet
  Sagsid.: 21/2244

  RESUMÉ:

  Som følge af medlemsforslag er der lavet en sag om fordeling af 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter til Klub Dragør jf. budgetaftalen for b2021. De 30.000 kr. var oprindelig tildelt SFO’erne, da pengene ikke umiddelbart kunne ses værende dedikeret klubområdet. Finansieringen til SFO’erne fastholdes qua udvalgsbeslutningen, og der tildeles ekstra 30.000 kr. til klubområdet finansieret inden for sektorens egen ramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Klub Dragør tildeles 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter jf. budgetforligsteksten,
    
  2. at de 30.000 kr. findes inden for egen sektorramme,
    
  3. at SFO’ernes sommerferieaktiviteter bibeholdes og finansieres som vedtaget på fagudvalgsmøderne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2020 blev der fra en pulje til sommerferieaktiviteter fra Børne- og Undervisningsministeriet tildelt Dragør Kommune 593.000, der blev fordelt til mange aktører så som skoler, SFO’er, klubben, Natteravne m.fl. Pengene til klubben var delt i flere forskellige aktiviteter, herunder en, der bestod af ”Udvidet tilstedeværelse i klubberne og opsøgende arbejde” (28.277 kr.), samt ”nye aktiviteter for unge i samarbejde med Natteravnene” (15.000 kr).

  Evalueringen af aktiviteterne var meget positiv og evalueringen af de samlede aktiviteter kan ses under punkt 3 på Skoleudvalgets møde den 10. september 2020.

  Som følge heraf var det et ønske, at aktiviteterne på dette område skulle gentages i sommeren 2021, hvilket blev formuleret som følger i budgetaftalen for 2021: ”Der afsættes 30.000 kr. i 2021 til sommerferieaktiviteter”.

  På BFKU og SU den 10. maj 2021 blev udvalgene orienterede om, at de 30.000 kr. var fordelt til sommerferieaktiviteter på SFO’erne. Det er efterflg. ønsket, at dette skulle være på klubområdet, men at SFO’ernes sommerferieaktiviteter naturligvis også er gode og derfor ønskes fortsat. Det foreslås derfor, at finansieringen af SFO’ernes sommerferieaktiviteter bevilges som besluttet i fagudvalgene, og at de 30.000 kr. til klubben finansieres inden for sektorens budgetramme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 18
  Afdække mulighed for et §60-fællesskab om et hjælpemiddeldepot
  Sagsid.: 21/1914

  RESUMÉ:

  Zealand Care har opsagt deres kontrakt med Dragør Kommune om at drive hjælpemiddeldepot pr. 31. december 2021. Etablering af et nyt hjælpemiddeldepot kører i to spor. Det en er en igangsat budgetanalyse med henblik på at afdække muligheden for at hjemtage hjælpemiddeldepotet. Det andet er at etablere et §60-fællesskab med en række andre kommuner, som også har fået opsagt deres kontrakt. Udvalget skal træffe beslutning om, at administrationen bemyndiges til at afsøge muligheden for at etablere et § 60-fællesskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at administrationen bemyndiges til at indgå i dialog med de øvrige kommuner om muligheden for at etablere et § 60-fællesskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i fællesskabet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I maj 2019 indgik Dragør Kommune en kontrakt med den private leverandør Zealand Care om drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Kontraktens løbetid er fra 1. juni 2019 til 31. december 2021 med mulighed for forlængelse på 2*12 måneder. I marts 2021 opsagde Zealand Care kontrakten med Dragør Kommune med virkning fra 31. december 2021. Opsigelsen er begrundet med, at det hollandske moderselskab trækker sig ud af det danske marked for drift af hjælpemiddeldepot.

  Zealand Care har i efteråret 2020 samlet sin depotdrift i Greve Kommune i lokaler beliggende Greve Main 3. Lokalerne er nyistandsatte og omfatter alle de faciliteter, der er nødvendige for at drive et depot. Der er indgået en 10-årig uopsigelig lejekontrakt på lokalerne.

  Fra lokalerne driver Zealand Care depot for 9 kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Lejre, Nyborg, Ringsted og Solrød.

  Depotdrift omfatter aflevering hos og hjemtagning af hjælpemidler fra borgerne, reparation og vask af hjælpemidler, eftersyn af loftlifte, opsætning/nedtagning af nødkald, låsesystem og røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på vegne af kommunen.

  Markedssituationen
  På Sjælland er der ingen alternative private leverandører til Zealand Care, som byder ind på opgaver med at drive hjælpemiddeldepot for kommuner. Falck har tidligere været på det sjællandske marked, men har valgt at koncentrere sine aktiviteter i Jylland.

  I enkelte kommuner er der indgået aftale med brandvæsenet om at drive depot. F.eks. er Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal gået sammen om et fælles hjælpemiddeldepot, der drives af Nordsjællands Brandvæsen. Nordsjællands Brandvæsen driver ligeledes hjælpemiddelcentral for kommunerne Fredensborg og Helsingør.

  De seneste år har nogle kommuner taget opgaven hjem og etableret eget kommunalt drevet hjælpemiddeldepot. Denne mulighed undersøger Dragør Kommune aktuelt i forbindelse med budgetanalysen om mulig hjemtagelse af hjælpemiddeldepotet.

  Et § 60-fælleskab

  Et § 60-fællesskab er en art ”specialkommune”, der – i modsætning til almindelige kommuner – kun kan løse de opgaver, som med vedtægterne er overført til fællesskabet. Ved samarbejde efter den kommunale styrelseslov § 60 afgiver deltagerkommunerne kompetence til at varetage netop de opgaver, der med samarbejdsaftalen – vedtægterne – overlades til ”det kommunale fællesskab”.

  Et § 60-fællesskab:

  • Er et selvstændigt formueretssubjekt og kan bl.a. indgå forpligtende aftaler med andre.
  • Er en selvstændig juridisk person og kan som sådan pålægges strafansvar efter straffelovens regler om juridiske personers strafansvar.
  • Er en offentlig myndighed og underlagt samme offentligretlig lovgivning som kommuner.
  • Oprettes typisk som interessentskaber. Dette indebærer, at alle deltagere udadtil hæfter direkte, uden begrænsning og solidarisk.
  • Oprettes med minimum to ejere.

  En ulempe ved § 60-fællesskab er manglende fleksibilitet, hvis der er behov for ændringer, idet disse skal godkendes af alle deltagende kommuner i fællesskabet.

  Fredag den 16. april 2021 blev der afholdt møde med deltagelse af de kommuner, som i dag får varetaget depotdrift af Zealand Care fra depotet i Greve (minus Nyborg). Endvidere deltog kommunerne Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Formålet var at undersøge, hvorvidt der var interesse blandt kommunerne for at etablere et § 60-fællesskab. De fleste af kommunerne var positive for at indgå i et fællesskab og er gået tilbage i egen organisation for at afklare den politiske opbakning.

  Zealand Care har givet udtryk for, at de ser positivt på, hvis et antal kommuner vil overtage depotet, herunder medarbejderne. Kommer et antal kommuner med hensigtserklæringer vedrørende mulig overtagelse, vil Zealand Care give adgang til at se i deres regnskaber (åben bog). Dette er en forudsætning for at kunne lave en mere præcis beskrivelse af økonomi og drift af et eventuelt § 60-fællesskab.

  Tidsplan
  De interesserede kommuner skal inden udgangen af juni måned have en afklaring af den politiske opbakning i kommunen til at indgå i en dialog om en mulig etablering af et §60-fælleskab.

  Herefter inddrages ekstern juridisk bistand og igangsættes drøftelse med Zealand Care om, hvilke rammer en eventuel overdragelse skal foregå under (økonomi, medfølgende faciliteter, medarbejdere mm.). Og der startes proces med at udarbejde de dokumenter, som ligger til grund for etablering af et § 60-fællesskab – samarbejdsaftale, ejerstrategi, forretningsorden og vedtægter.

  Udvalget vil blive forelagt en sag til endelig beslutning, når dette arbejde et gennemført.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Kommunestyrelsesloven § 60.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune betaler årligt Zealand Care cirka 1,8 mio. kr. for at drive depotet. Hertil kommer en udgift på cirka 0,5 mio. kr. til løbende indkøb af nye hjælpemidler til depotet. Det giver en samlet årlig udgift til depotet på cirka 2,3 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 19
  Udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien
  Sagsid.: 21/1349

  RESUMÉ:

  Med Aftale om finansloven for 2021 er der afsat midler til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19, og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Udvalget præsenteres her for udmøntningsmodellen samt forslag til anvendelse af midler til stimuli af oplevelsesindustrien.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget sender forslag til fordeling og anvendelse af midlerne i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Dragør Erhverv og Dragør Turistråd. 
  2. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der gives budgetneutral tillægsbevilling i 2021 (+/-) på ca. 400.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til stimuli af oplevelsesindustrien.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Ad 1 + 2 anbefales overfor ØU/KB.

  Udvalget ser gerne at der så vidt muligt er fokus på en lokal udmøntning.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 24. marts 2021 blev der indgået en aftale om udmøntningen af 750 mio. kr. til at

  stimulere oplevelsesindustrien. Heraf udmøntes 171,7 mio. kr. til kommunerne, målrettet ældre, udsatte borgere og borgere med handicap.

  Midlerne skal anvendes til at støtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien,

  samt bidrage til, at ældre, udsatte borger og borgere med handicap, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter med henblik på at bryde isolation og ensomhed under COVID-19.

  Målgruppen er nærmere specificeret til at være borgere, som er visiteret til plejecentre,

  botilbud og dagtilbud efter serviceloven. Der er i den politiske aftale lagt vægt på, at midlerne både kan anvendes til kulturoplevelser ude i samfundet og til arrangementer, der afholdes på et plejecenter eller botilbud afhængigt af, hvad der er mest hensigtsmæssigt for beboerne.

  Med aftalen håber parterne at de samarbejder, som skabes mellem oplevelsesindustriens aktører og kommuner, kan danne grundlag for evt. blivende partnerskaber og aktiviteter, som også efter COVID-19 kan komme både borgere og oplevelsesindustri til gavn.

  Midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen og udmøntes via bloktilskudsaktstykket ved kommunernes midtvejsregulering. Udbetalingen af midlerne finder sted i oktober.

  Dragør Kommunes andel udgør ca. 400.000 kr.

  Administrationen foreslår, at midlerne tilføres henholdsvis plejecentret, botilbud og dagtilbud fordelt på antal pladser, så anvendelsen kan ske i dialog med beboerne og under hensyntagen til beboernes behov og muligheder. Der er samtidig mulighed for at samarbejde på tværs af tilbud.

  KL har til formålet udarbejdet et idekatalog med forslag til typer af aktiviteter, som midlerne vil kunne anvendes til:

  • Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som fx teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
  • Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som fx museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign.
  • Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af fx lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter el. lign.
  • Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af fx tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller el. lign.

  Det er muligt, at en del af midlerne vil kunne anvendes til at sikre, at borgerne har mulighed for at deltage i aktiviteterne eksempelvis i form af transport, ledsagelse m.v., ligesom en del af midlerne vil kunne anvendes til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, eksempelvis ved udflugter eller arrangementer på tilbud, hvor afholdelsen kræver ekstra medarbejdere.

  Alle aktiviteter skal tilrettelægges under hensyn til udviklingen i COVID-19-pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Administrationen foreslår, at forslag til fordeling og anvendelse af midlerne sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Dragør Erhverv og Dragør Turistråd med henblik på behandling af høringssvar på udvalgets møde den 9. august 2021.

  KL gennemfører i begyndelsen af 2022 en overordnet samlet opfølgning for de 98 kommuner, der beskriver kommunernes udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter, der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udmøntningen af midler til kommunerne sker over bloktilskuddet. Der skal dermed gives budgetneutral tillægsbevilling i 2021 (+/-) på ca. 400.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  Handicappolitik 2020-2023.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 20
  Afrapportering på delaftale 2, specialundervisning og PPR i det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 20/1240

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler. Udvalget orienteres om afrapportering på delaftale 2 for 2020. Der gøres opmærksom på at opgaverne vedr. delaftale 2, hjemtages til Dragør kommune fra 1. september 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2020 for delaftale 2 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-06-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Af hovedpointer i afrapporteringen må nævnes den generelle stigning i antal af sager. 188 aktive psykologsager er en stigning, der afspejler behov og udfordringer i de unges verden i dag, som ikke umiddelbart kan håndteres i familiens almene kontekst, hvilket er en tendens vi ser over hele landet. Sammen med fysioterapeutiske forløb, tale- hørepædagogisk arbejde mm. giver det i alt 258 åbne sager. Og det er grunden til, at der i dag er 29 børn fra Dragør i specialskoler i andre kommuner samt 23 børn i undervisning ifm. behandlingstilbud, anbringelse og andet.

  Den endelige afrapportering for 2020 er vedlagt denne sag som bilag.

  Der gøres opmærksom på at opgaverne vedr. delaftale 2, hjemtages til Dragør kommune fra 1. september 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftale om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. juni 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 21
  Udbud på servicelovens §83, personlig og praktisk hjælp
  Sagsid.: 21/1178

  RESUMÉ:

  I juni 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle igangsættes et udbud på §83, privat hjemmepleje, personlig pleje og praktisk hjælp. Udvalget forelægges her forslag til proces for at gennemføre udbuddet i sommeren 2021 med henblik på at indgå kontrakt med en ny leverandør i november 2021 med forventet kontraktstart 1. marts 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender proces for udbud på servicelovens §83 om personlig pleje og praktisk hjælp.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På deres møde 20. juni 2019, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle igangsættes et udbud på §83, privat hjemmepleje, personlig pleje og praktisk hjælp. Formålet med udbuddet er at afdække, om der er leverandører, som kan levere ydelserne til en pris, som er mere konkurrencedygtig for kommunen end de nuværende. Samtidig lever Dragør Kommune op til sin forpligtelse til, at have mindst to udbydere af ydelser efter §83, jf. §91 i Serviceloven.

  Ydelser i udbuddet
  Udbuddet omhandler ydelser efter Servicelovens § 83, punkt 1) og 2). Det vil sige 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

  Dispositionen til kravsspecifikationen er vedlagt som bilag 1.

  Sammenligning af nuværende priser

  Nedenfor er timepriserne for personlig og praktisk hjælp for Dragør Kommune sammenholdt med 3 forskellige andre kommuner. Efter aftale med kommunerne, bliver de ikke her nævnt ved navn. Den ene af kommunerne er målt på befolkningstal cirka på størrelse med Dragør (kommune X), den anden er cirka 3 gange så stor (kommune Y) og den sidste er cirka 4 gange så stor (kommune Z). Alle tre kommuner ligger i Region Hovedstaden.

  Tabel 1. Priser pr. time i 2021 for personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i Serviceloven

  Kommune X

  Kommune Y

  Kommune Z

  Dragør

  Praktisk hjælp

  408 kr.

  411 kr.

  345 kr.

  485 kr.

  Pleje hverdag i dagtimerne

  /bekvem tid

  408 kr.

  436 kr.

  345 kr.

  487 kr.

  Pleje aften, nat og weekend/ubekvem tid

  519 kr.

  646 kr.

  482 kr.

  531 kr.

  Administrationen vil ikke antage et tilbud, som har højere timepriser end dem, som Dragør Kommune betaler til den nuværende leverandør.

  Fordeling af disponerede timer

  I 2020 fordelte de disponerede timer inden for de tre områder sig, som beskrevet i tabellen nedenfor.

  Tabel 2. Antal disponerede timer til personlig pleje og praktisk hjælp i 2020

  Dragør Kommune

  J.M.B Service IvS

  Praktisk hjælp

  17.479 timer

  3.644 timer

  Pleje hverdag i dagtimerne

  /bekvem tid

  20.993 timer

  4.393 timer

  Pleje aften, nat og weekend/ubekvem tid

  18.301 timer

  3.718 timer

  Fordelingen mellem bekvem tid/pleje hverdag i dagtimerne og ubekvem tid/pleje aften, nat og weekender til den personlige pleje er altså cirka 50 % i hver kategori.

  Nuværende kontraktlige forpligtelser

  Dragør Kommune har aktuelt en kontrakt med J.M.B Service IvS (i daglig tale Dragør Pleje og Omsorg) om levering af personlig og praktisk hjælp efter §83 i Serviceloven. Kontrakten er underskrevet maj 2016 med et tillæg underskrevet april 2019. Både J.M.B Service IvS og Dragør Kommune kan opsige kontrakten med 90 dages varsel til den 1. i en måned.

  Tidsplan for udbuddet

  Tidsplanen for udbudsprocessen er:

  -         Midt maj- slut juni: udbudsmaterialet udarbejdes

  -         Juli – start august: Sommerferie

  -         Midt august – midt september: materialet annonceres

  -         Midt september – midt oktober: gennemgang af tilbud og vurdering af egnethed

  -         Slut oktober: politisk behandling mhp. godkendelse af valg af leverandør

  -         Start november: Tildeling af kontrakt

  -         Start november – midt november: Stand still periode

  -         Midt november: Indgåelse af ny kontrakt med leverandør mhp. opstart 1. marts 2022

  -         Midt november: Opsigelse af kontrakt med nuværende leverandør

  -         1. marts 2022: Opstart med ny leverandør

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven. Udbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 22
  Overdragelse af lodstårnet til Museum Amager
  Sagsid.: 21/196

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til overdragelse af lodstårnet til Museum Amager.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives bemyndigelse til at administrationen overdrager lodstårnet til Museum Amager på de i sagen beskrevne vilkår.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Sagen taget af dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amager har i forbindelse med kommunens forlængelse af grundlejekontrakten for Lodsmuseet udtrykt ønske om at overtage, drive og stå for vedligeholdelsen af lodstårnet. Det er dog en forudsætning, at museets gæster kan få adgang til lodstårnet i forbindelse med museumsbesøg.

  Ifølge overdragelsesdokumentet fra 1960 forpligtede kommunen sig til at vedligeholde lodstårnet i 50 år og fra 2010 var kommunen frit stillet med lodstårnet, eksempelvis i forhold til nedrivning.

  Havnefogeden ser ingen problemer i en eventuel overdragelse.

  Administrationen vurderer en overdragelse positivt da borgere og gæster på Dragør Havn vil kunne få adgang til Lodstårnet og nyde udsigten.

  Såfremt der er politisk flertal for en overdragelse af lodstårnet til Museum Amager, anmoder administrationen om bemyndigelse til forestå det videre forløb. Det betyder konkret, at der udarbejdes et overdragelsesdokument med vilkår om vedligehold, pligt til at høre kommunen i forhold til væsentlige ændringer af tårnet, herunder ved eventuel nedrivning og at offentlighedens adgang kan ske på en betryggende og sikker måde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 23
  Kviktestfacilitet i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/2311

  RESUMÉ:

  Det er endnu uvist, om der fortsat skal være et kviktestcenter i Dragør Kommune efter sommerferien, men hvis det er tilfældet, så skal der træffes en beslutning om placering.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller,

  1. at kviktestcenter placeres i Hollænderhallen, såfremt der ikke fortsat skal være PCR-testcenter i Dragør Kommune,
    
  2. at såfremt der fortsat både skal være kviktestcenter og PCR-testcenter i Dragør Kommune, så placeres kviktestcenter i telt ved Dragør Rådhus.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ændringsforslag til ad 2

  Kviktestcenter placeres på Wiedergården frem til 1. september 2021.

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Igennem de seneste måneder har der været placeret et kviktestcenter på Wiedergården. Dette vil der være frem til d. 1. juli. I julimåned flyttes kviktestcentret til Nordstrandskolen. Årsagen til dette er, at Aktivitetshuset er nødt til at reducere i deres tilbud, når kviktestcentret optager plads på Wiedergården.

  Kviktestcentret kan imidlertid ikke blive på Nordstrandskolen, når eleverne vender tilbage efter sommerferien. Det er derfor nødvendigt at finde en ny placering. Administrationen foreslår en af tre følgende mulige placeringer:

  a)     Wiedergården

  b)     Høgevænget

  c)      Telt ved Dragør Rådhus

  I nedenstående skema beskrives og vurderes de tre placeringer.

  Wiedergården

  Høgevænget

  Telt ved Dragør Rådhus

  Placering

  • Festsalen på Wiedergården
  • En af bygningerne i Høgevænget
  • Telt på græsplæne ved Sundhedstjenestens pavillon

  Økonomi

  • Der vil ikke være etableringsomkostninger
  • Der skal etableres handicaptilgængelighed
  • Der skal ske en oprydning og der skal etableres vinduer i den bygning som skal anvendes
  • Udgiftsoverslag: 150.000 kr.
  • 9x9 telt til græs med gulv, 1 indgang og 1 udgang:

  Første uge inkl. opsætning og nedtagning: 5.508 kr ex moms. Derefter 2.203 kr. pr. uge ex moms

  Fordele

  • Kendt og central placering, som ikke kræver etableringsomkostninger
  • Placering har ikke indvirkning på eksisterende kommunale tilbud
  • Placering har ikke indvirkning på eksisterende kommunale tilbud
  • Velafprøvet løsning
  • Gode parkeringsforhold

  Ulemper

  • Begrænsede parkeringsmuligheder
  • Følgende aktiviteter i Aktivitetshuset kan ikke gennemføres:

  Undervisning i forbindelse med forløbsprogrammer

  Ugentlig hold og foreninger:

  Yogahold

  Knogletræning et hold der modvirker knogleskørhed

  Herregymnastik

  Les lanciers

  Moderne dans

  Wiedergårdens orkester

  Bortennishold x 2

  Boldøvelser

  Alsang

  Qi Gong

  Dragør Koret

  Dragør Sangforening

  Dragør Bridge Club

  Mere sporadiske arrangementer, som:

  Aktivitetshusets årsmøde,

  generalforsamlinger,

  hjertestarter kurser,

  influenzavaccination,

  Arrangementer i huset

  Ældresagens arrangementer

  Lokalhistorisk forening

  • Begrænsede parkeringsmuligheder
  • Indgang og udgangsforhold er pt. ikke handicapegnede.
  • Bygningen fremstår ikke pæn
  • Hvis bygningen besluttes at sælge eller anvendes til andre formål, kan det blive nødvendigt at flytte kviktestcenter
  • Der er etableringsomkostninger
  • Der etableres ikke toiletter. I stedet skal rådhusets anvendes
  • Der er ikke adgang til vand
  • De to testcentre (PCR testcenter og kviktestcenter) placeres tæt på hinanden
  • Der kan blive brug for varmekilder, hvis kviktestcentret fortsat er i funktion til efterår/vinter

  Administrationen anbefaler, at kviktestcentret placeres i telt ved rådhuset. Denne placerering har ikke indvirkning på andre kommunale tilbud, løsningen er velafprøvet, og der er fine parkeringsforhold. Løsningen indebærer løbende omkostninger til teltleje. Disse omkostninger vil indgå i opgørelsen over corona-afledte udgifter. Der skal findes en løsning, således at der er vand til rådighed i teltet.

  Hvis det viser sig, at vi skal have kviktestcenter, men ikke PCR-testcenter, så anbefaler administrationen, at kviktestcentret etableres i Hollænderhallen. Det er en brugbar placering med gode parkeringsforhold, som ikke medfører etableringsomkostninger, og som kun i mindre omfang har indvirkning på aktiviteter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etablerings- og driftsomkostninger indgår i opgørelsen over corona-afledte udgifter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 24
  Veteranpolitik i Dragør
  Sagsid.: 21/1991

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Forvaltningen fremlægger en sag om veteranpolitik i Dragør Kommune.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kim Dupont (V) har i mail at 17. maj 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Venstre i Dragør foreslår hermed, at der i Dragør udarbejdes en veteranpolitik.

  Baggrund:

  I Dragør har vi et stigende antal veteraner bosiddende. For tiden har vi registeret 99 borgere med veteran-status.

  Dragør Kommune bør have en veteranpolitik, som anerkender veteraner for den indsats, som de

  har ydet, og som sætter retning for anerkendelsen af deres indsats og for den hjælp og støtte, som

  nogle veteraner har brug for.

  Det ansvar mener vi i Venstre, at Dragørs Kommune skal tage på sig og i lighed med mange andre kommuner indføre en decideret veteranpolitik.

  Vi foreslår derfor at forvaltningen kommer med et oplæg til en veteranpolitik.

  Veteranalliancen giver her 5 gode grunde til at en kommune bør have en veteranpolitik:

  https://veteranalliancen.wordpress.com/hjaelp-til-kommuner/hvorfor-veteranpolitik-i-kommunerne/

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

 • 25
  Afgivelse af købstilbud på "Asylgrunden" - ændrede betingelser (lukket)
  Sagsid.: 21/2054
 • 26
  Forpagtning af Sekskanten (lukket)
  Sagsid.: 21/1058
 • 27
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Der blev orienteret om

  • Invitation til Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i forbindelse med Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling.
  • Dom i sagen om Øresunds Alle 67.
  • Dialog med Strandparken.
  • Økonomiaftalen.

 • 28
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2021

  Nicolaj Bertel Riber (A) spurgte til pulje til flere ansatte i ældreplejen og tidsfrister for spørgsmål til budgettet.