Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 24. juni 2021 kl. 18:30

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:Godkendt.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).
 • 1
  Ansøgning om tilskud til borgerrådgiver
  Sagsid.: 21/247

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ansøgning om tilskud fra borgerrådgivningspuljen hvor der er afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024. Kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver til at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen, og føre tilsyn med kommunens administration.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det drøftes om der skal søges midler til Borgerrådgiver.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-06-2021

  Der ansøges om tilskud til en borgerrådgiver efter litra C og samtidig tilkendegiver kommunen en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen efter projektperioden:

  For stemte   5 (A+O+T)

  Imod stemte   2 (C+V)

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-06-2021

  Anbefaling fra ØU, litra C med tilkendegivelse af at fortsætte ordningen efter puljens ophør:

  For stemte   9 (A+O+T)

  Imod stemte  6 (C+V) 

  Undlod at stemme 

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bolig- og Planstyrelsen har udsendt bekendtgørelse og vejledning om ansøgningspuljen til borgerrådgivning. Puljen udmøntes i én ansøgningsrunde i 2021 for alle midlerne afsat i årene 2021-2024.

  Ved tildelingen af tilskud fra ansøgningspuljen, vil der blive lagt vægt på nedenstående kriterier. Der ydes tilskud i følgende prioriterede rækkefølge, idet tilskud først ydes til kommuner omfattet af litra a, dernæst, såfremt der stadig er midler til overs, til kommuner omfattet af litra b, dernæst, såfremt der stadig er midler til overs, til kommuner omfattet af litra c, og endelig, såfremt der stadig er midler til overs, til kommuner omfattet af litra d:

  a. Kommuner, der ikke i forvejen har en borgerrådgiverfunktion.

  b. Kommuner, som efter den 1. januar 2021 har etableret en borgerrådgiverfunktion.

  c. Kommuner, som ønsker at opnormere en eksisterende borgerrådgiverfunktion.

  d. Kommuner, som efter den 1. januar 2021 har opnormeret en eksisterende borgerrådgiverfunktion.

  Reelt vil Dragør Kommune kun kunne ansøge efter litra c, eksempelvis hvor kommunen

  ansøger om opnormering til egen borgerrådgiver når eksisterende ordning udløber.

  En opnormering hvor Dragør går fra en dag til to dage om ugen og hvor Tårnby går ned på tre dage om ugen vurderes ikke at kunne udløse tilskud, idet en sådan løsning samlet set reelt ikke vil skabe en opnormering som lovgivningen tilsigter.

  I forbindelse med ansøgningen skal kommunen tilkendegive en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen efter projektperioden, herunder beskrive, hvordan borgerrådgiverfunktionen påtænkes forankret i kommunen.

  Ansøgningen skal kort beskrive, hvordan kommunen planlægger at anvende midlerne til borgerrådgivning, og hvordan projektet, der søges om tilskud til, vil understøtte ansøgningspuljens formål med at styrke borgernes relation til kommunen og øge borgernes retssikkerhed.

  Ansøgninger skal være ledsaget af et budget for projektet, der omfatter den samlede projektperiode i årene 2021-2024.

  Ansøgninger til ansøgningspulje for borgerrådgivere skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde senest den 11. august 2021, kl. 12.00.

  LOVE/REGLER:

  Bolig- og Planstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til borgerrådgivning er konkretiseret i Bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgivning, bekendtgørelse nr. 1114 af 2. juni 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 2
  Anke af dom, Øresunds Alle 67 (lukket)
  Sagsid.: 18/3070
 • 3
  Retssagen om Nyby 8 (lukket)
  Sagsid.: 21/1289