Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 5. august 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  I indstillingen giver administrationen forslag vedr. mulighed for ansøgning om særtilskud til vanskelig stillede kommuner, ansøgning om lånepuljer samt brug af ramme til skatteforhøjelser i henhold til Social- og Indenrigsministeriets udmeldte tidsfrister for samme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune ansøger særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.
    
  2. at Dragør Kommune ikke ansøger om lånepuljer for 2022.
  1. at Kommunalbestyrelsen drøfter mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser, og beslutter om Dragør Kommune skal gøre brug heraf eller ej.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 05-08-2021

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor KB.

  Ad 3

  Ændringsforslag fra et samlet ØU:

  At kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at have mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 05-08-2021

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  Ad 3

  Ændringsforslag fra ØU:

  At kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at have mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i juli måned fremsendt brev til landets kommuner om rammerne for kommunernes budgetlægning for 2022. Brevet er vedlagt som bilag til denne indstilling. I brevet – side 2 – fremgår en række frister for ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån. I denne indstilling behandles de muligheder, hvor ansøgningsfristen kræver en kommunal ansøgning i august måned – og tilhørende politisk stillingtagen.

  I forhold til frist for ansøgning om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner - med ansøgningsfrist d. 6. august - indstilles, at Dragør Kommune ansøger herom særlig med henvisning til udfordringerne på beskæftigelsesområdet.

  I forhold til frist for ansøgning om lånepuljer for 2022 – med ansøgningsfrist d. 11. august – indstilles, at Dragør Kommune ikke ansøger herom, da kommunens forbedrede likviditetsmæssige status ikke giver anledning til låneoptag. Opdateret status på likviditet vil blive præsenteret på mødet i Økonomiudvalget d. 5. august.

  I forhold til frist for ansøgning om brug af ramme til skatteforhøjelser – med ansøgningsfrist d. 19. august - indstilles, at Kommunalbestyrelsen drøfter denne mulighed og tager stilling til om Dragør Kommune skal gøre brug heraf – eller ej. Udligningsreformen giver mulighed for at tilpasse indkomstskatten svarende til tabet i udligningsreformen. Har kommunen ikke noget tab, vil kommunen være omfattet af risikoen for den vanlige konsekvens og bod ved skatteforhøjelse.

  På mødet i Økonomiudvalget d. 5. august håber forvaltningen ligeledes, at kunne give en foreløbig orientering omkring de forventede konsekvenser for tilskud, udligning og skat udmeldt for Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 5. august 2021.

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 5. august 2021.

  Bilag

 • 2
  Stillingsprofil og stillingsannonce for ny kommunaldirektør 2021
  Sagsid.: 21/3030

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har ønsket at godkende stillingsopslag og profil af ny kommunaldirektør. På baggrund af interviews med Økonomiudvalgets medlemmer og de andre medlemmer af ansættelsesudvalget, har Muusmann givet deres bud på begge til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender det foreliggende materiale til stillingsopslag og personprofil for ny kommunaldirektør.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 05-08-2021

  Godkendt.

  Udvalget havde to rettelser angående ansættelsesform og indbyggertal, der skrives ind i materialet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal med hjælp fra rekrutteringsfirmaet Muusmann opslå stillingen som kommunaldirektør til forventet besættelse 1. november 2021. Ansøgningsfristen løber til og med søndag den 29. august 2021.  

  Muusmann har interviewet alle ansættelsesudvalgets medlemmer, og således burde der i personprofilen kunne ses et koncentrat af mange af de ønsker og tilkendegivelser, der er fremkommet under disse interviews.

  Såfremt Økonomiudvalget tiltræder opslag og profil fortsætter Muusmann umiddelbart herefter processen med offentliggørelse af opslag mm. samt rekruttering ift. planen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 5. august 2021.

  Bilag