Skip navigationen

Referat

Torsdag den 16. september 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Punkt 13 blev taget af dagsordenen.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Det gamle bådeværft - midlertidig udlejning i vinterperioden
  Sagsid.: 21/3013

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget forskellige henvendelser om mulig, midlertidig leje af det gamle bådeværft i vinterperioden. Der skal tages stilling til, om der skal arbejdes videre med sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes, om der kan ske udlejning af værftet/værftsgrunden i vinterperioden 2021,
    
  2. at administrationen – i fald det besluttes at der kan ske udlejning – bemyndiges til at arbejde videre med sagen på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Forslag fra A+O+T+V:

  AOTV ønsker, at forvaltningen udarbejder retningslinjer for den midlertidige udlejning af det gamle bådeværft, inden der foretages udlejning.

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 25. februar 2021, at der kunne ske midlertidig udlejning af det gamle bådeværft/værftsgrunden hen over sommeren 2021.

  Sagen om den mere permanente, fremtidige anvendelse af værftet/værftsgrunden behandles på kommunalbestyrelsens møde den 23. september 2021.

  Administrationen har imidlertid modtaget flere henvendelser om, hvorvidt det er muligt at leje værftet/værftsgrunden midlertidigt i vinterperioden.

  Konkret er der en forespørgsel på leje af værftet/værftsgrunden til et julemarked, som påtænkes at holde åbent hele juleperioden.

  Julemarkedet er ikke – som administrationen har forstået det – en del af Jul I Dragør, der alene har åbent i weekenderne.

  Der er også en forespørgsel fra ejeren af en veteranbåd om at måtte leje værftet som ”åbent værksted” i en periode på 2-3 uger.

  Henvendelsen vedrørende julemarkedet forudsætter, at der tages stilling til lejeniveau og yderligere betingelser i forhold til i hvilken stand værftet udlejes, den kommunale medvirken m.v.

  Da julemarkedet vurderes at være en kommerciel aktivitet anbefaler administrationen at lejen fastsættes til 1000 kr. pr. dag i drift i lighed med hvad der gælder de to lejere, der har opstillet food trucks på havnen i sommeren 2021.

  Administrationen anbefaler også et vilkår om, at værftet udlejes som det er og forefindes, og at evt. lejere selv er ansvarlig for overholdelsen af alle myndighedskrav.

  Administrationen anbefaler desuden, at det i givet fald også stilles som vilkår, at Dragør Kommune ikke iværksætter forbedrings- eller større oprydnings-/rengøringsarbejder.

  Såfremt det besluttes at værftet kan udlejes til et julemarked, skal administrationen indlede dialog med ansøger. Såfremt der fortsat måtte være interesse for at leje værftet udarbejder administrationen efterfølgende plan for placering af stader ude/inde i henhold til reglerne på området.

  I forhold til at leje værftet midlertidigt ud i en periode på 2-3 uger som ”åbent værksted” er der ikke tale om en kommerciel aktivitet. Dragør Kommune har imidlertid ikke hjemmel til at låne værftet ud gratis. Administrationen anbefaler at lejen fastsættes til havnens takst for øvrigt erhverv 155 Kr. pr, m2 og at strøm afregnes separat.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Bilag

 • 2
  Ansøgning om opsætning af 6 borde-bænkesæt m.v. ved det gamle værft
  Sagsid.: 21/1810

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Backstage Burgers og Uganda Is om opstilling af op til i alt 6 borde-bænkesæt på arealet ved det gamle værft.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives afslag på opstilling af borde-bænkesæt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Forslag fra C:

  Der gives tilladelse som ansøgt.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte: 

  4 (A+O+V+Ebbe Kyrø (T))

  Undlod at stemme:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Faldet.

  Forslag fra A+O+T+V:

  AOTV forslår, at der gives afslag på opstilling af bordebænkesæt, men tilladelse til opstilling af lettere udeserveringsmøbler.

  For stemte:

  4 (A+O+V+Ebbe  Kyrø (T))

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:

  2 (C+Peter Læssøe (T))

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Backstage Burgers og Uganda Is har hen over sommeren haft opstillet 2 food trucks som led i den midlertidige anvendelse af værftet hen over sommeren.

  Et vilkår for brugen af arealet var, at der ikke måtte opstilles borde-bænkesæt (ude-inventar).

  Begge lejere har i august 2021 fremsendt ansøgning til administrationen om at måtte opsætte 3 borde-bænkesæt hver, og der er fremsendt 3 forslag til disponering.

  Uganda Is har tilladelse til at benytte arealet til og med den 15. september 2021, hvorfor ansøgningen på nuværende tidspunkt reelt alene vedrører Backstage Burgers, der må benytte arealet til og med 31. oktober 2021.

  Administrationen har drøftet ansøgningen telefonisk med ansøger, og ansøger har tilkendegivet også at være indstillet på – om ønskeligt - at opstille lette udeserveringsmøbler i stedet for borde-bænkesæt.

  Begrundelsen for ansøgningen er, at lejerne oplever at blive valgt fra grundet manglen på siddepladser ved de 2 food trucks.

  Administrationen anbefaler at der gives afslag på opsætning af borde-bænkesæt/andet udeinventar.

  Begrundelsen er, at opsætning af borde-bænkesæt eller andet udeinventar vurderes at ville give den midlertidige anvendelse et mere permanent præg end oprindeligt tiltænkt.

  Såfremt der gives tilladelse til opstilling af udeinventar anbefaler administrationen, at der stilles vilkår om, at udeinventaret skal fjernes efter lukketid samt være bortfjernet fra arealet de dage de 2 food trucks ikke er drift på arealet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Bilag

 • 3
  Café Havslapning - ansøgning vedr. træterrasse m.m.
  Sagsid.: 21/3185

  RESUMÉ:

  Café Havslapning har ansøgt om at lade den flytbare træterrasse stå hele året, samt om at måtte føre ølslanger ind gennem den kommunale toiletbygning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives tilladelse til at føre slangerne ind gennem det kommunale toilet på de betingelser der fremgår af sagsfremstillingen,
    
  2. at der på det foreliggende grundlag gives afslag på at lade træterrassen stå hele året med begrundelse om, at ansøger skal søge byggetilladelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Ad 1

  For stemte:

  3 (C+O+V)

  Imod stemte: 

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra O:

  Café Havslapning gives tilladelse til den eksisterende udeterrassen i en 5 årig periode, som angivet i hans ansøgning. Tegninger over terrassen godkendes senere. Den planlagte asfaltering af molearealet i oktober lægges uden om terrassen.

  Ved et nej fra udvalgets side, vil Café Havslapning om senest 14 dage skulle have nedtaget terrassen.

  For stemte:

  1 (O)

  Imod stemte: 

  5 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C til ad 2:

  C gr. foreslår, at der gives tilladelse til at terrassen må forblive over vinteren, men på samme betingelser som om sommeren.

  For stemte:

  2 (C+O)

  Imod stemte: 

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte:

  4 (A+T+V)

  Imod stemte: 

  2 (C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget 2 ansøgninger fra Café Havslapning.

  Den ene vedrører et ønske om at flytte caféens fadølsanlæg. Flytningen vil indebære at det er nødvendigt at føre ølslangerne ind gennem det kommunale toilet.

  Administrationen har vurderet ansøgningen og anbefaler at den imødekommes på følgende vilkår:

  • Slangen fra fadølsanlægget skal udføres rør i rør således at en evt. utæthed i slagen ikke vil medføre vandskade i kommunens bygning.
  • Kanalen skal lægges på bagsiden af bjælken og må ikke være højre end bjælken så den er synlig ude fra.
  • Evt. skader som opstår i forbindelse med arbejdet udbedres af lejer/for lejers regning.
  • Lejer skal frostsikre slangen.

  Caféen har også søgt om tilladelse til at lade den flytbare træterrasse stå hele året.

  Kontraktligt skal terrassen nedtages når udeserveringssæsonen er slut.

  Terrassen skal under alle omstændigheder nedtages i løbet af efteråret/vinteren 2021, da havnen skal have udført asfaltarbejder.

  Administrationen vurderer dog klart, at der ikke kan gives tilladelse til at lade terrassen stå hele året på det foreliggende grundlag, og at der derfor skal gives afslag.

  En eventuel tilladelse forudsætter, at ansøger indgiver en byggeansøgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 4
  Badstuevælen 2B - afståelse til ny lejer
  Sagsid.: 21/3368

  RESUMÉ:

  Nuværende lejer af erhvervslejemålet Badstuevælen 2B ønsker at afstå lejemålet til ny lejer pr. 1. februar 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afståelsen af lejemålet pr. 1. februar 2022 til Lille Væl ApS godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejer af lejemålet Badstuevælen 2B, Dragør - ”Zone X” som er et interessentskab, ejet personligt af Helle og Lars Hende - ønsker at afstå lejemålet i henhold til lejeaftalen, til ”Lille Væl ApS” ejet af Julie Thit Kjærsvold-Niclasen.   

  I lejeaftalen er der aftalt afståelsesret for lejer, og det betyder at lejer har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår.

  Af lejekontraktens § 20 fremgår, at lejer har afståelsesret til samme branche – forudsat at formålet kan rummes inden for lokalplanen.

  Erhvervelejeloven § 55 regulerer også afståelsesretten, og slår bl.a. fast at udlejer alene kan modsætte sig afståelsen, hvis der er vægtige grunde, herunder den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab, til at modsætte sig dette.

  Administrationen har ingen bemærkninger til økonomien og indtrædende lejer har branchekendskab, idet hun er udlært i forretningen og agter at videreføre den som hidtil.

  I lejeaftalen § 20 er det reguleret, at lejemålet ikke kan afstås til et selskab, men at lejer kan bede Dragør Kommune som udlejer om, at tage stilling til om afståelse kan ske til et konkret selskab.

  Indtrædende lejer agter at drive virksomheden via selskabet Lille Væl ApS, og det vil være selskabet der hæfter for de økonomiske forpligtelser over for Dragør Kommune.

  Mindste startkapital i et ApS er 40.000 Kr.

  I det indtræden sker på gældende vilkår og depositum er indbetalt (af tidligere lejere, tilbage i tid), vurderer administrationen ikke at der er vægtige grunde som taler for at stille krav om personlig hæftelse, og anbefaler derfor at afståelsen godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afståelsen indebærer at lejemålet fortsætter på uændrede vilkår.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Bilag

 • 5
  Bortforpagtning af areal ved campingpladsen
  Sagsid.: 21/3422

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om der skal ske bortforpagtning af et areal ved campingpladsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at arealet udbydes gennem offentligt udbud til højestbydende til bortforpagtning fra den 1. november 2021,
    
  2. at der fastsættes en mindsteleje svarende til den nuværende årlige leje på 10.900 kr.,
    
  3. at der fastsættes et opsigelsesvarsel på 12 måneder til den 1. november.,
    
  4. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med højest- bydende på baggrund af konditionsmæssigt tilbud uden yderligere politisk godkendelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Forslag fra A:

  Sagen udsættes til efter vedtagelsen af budgettet med henblik på yderligere belysning.

  For stemte  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Arealet (bilag 1) har senest været udlejet til jagtformål. Lejemålet blev opsagt af lejer til ophør pr. 31. august 2021, fordi kommunen opsagde det lejemål, som er beliggende bag genbrugspladsen (bilag 2).

  Arealet bag genbrugspladsen anvendes p.t. som oplagsplads i forbindelse med udvidelsen af genbrugspladsen. Der er ikke modtaget færdigmelding, og derfor er dette areal ikke omfattet af nærværende sag.

  Arealet ved campingpladsen er omfattet af Tillæg til lokalplan 47, der i pkt. 6.1 bestemmer:

  ”På området nord og vest for krudthus 3, i delområde 1, jf. kortbilag 2, må der ikke etableres bygningsanlæg, og området skal i princippet henligge i naturtilstand, beplantes eller udlægges til afgræsning. Alt skiltning og lignende skal godkendes særskilt af Kommunalbestyrelsen.”

  Administrationen anbefaler, at arealet udbydes gennem offentligt udbud til højestbydende til bortforpagtning fra den 1. november 2021, og at der fastsættes en mindsteleje svarende til den nuværende årlige leje på 10.900 kr.

  Vilkårene for lejeforholdet vil blive tilpasset med udgangspunkt i den lejekontrakt som senest har været indgået; dog med en tydeliggørelse af, at der ikke må drives jagt på arealet. Der anbefales et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder til 1. november.

  Administrationen foreslår at blive bemyndiget til at forestå udbuddet og til at indgå kontrakt med højestbydende uden fornyet politisk forelæggelse af sagen, således at en bortforpagtning kan ske pr. 1. november 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Bilag

 • 6
  Månedsopfølgning for juli 2021, BOF 2
  Sagsid.: 21/2777

  RESUMÉ:

   Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter juli 2021

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.at månedsopfølgningen efter juli tages til efterretning.

  2.at følgende bevillingsændringer godkendes: Budgetneutral budgetomplacering, fra ØU til BFKU, med flyt af bevilling på 0,2 mio.kr. til fejring af jubilæum i forbindelse med kongehusbesøg.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for juli, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. for hele 2021. I dette merforbrug indgår merudgifter som følge af Corona.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Dagtilbud (sektor 5) samt Sundhed og Omsorg (sektor 7). På områderne Borger og Social (sektor 6) og Forvaltning (sektor 9) er der et forventet mindreforbrug. De samlede væsentligste årsager er:

  • et merforbrug på skoleområdet på 0,5 mio. kr.
  • et merforbrug på Dagtilbud på 1,8 mio.kr.
  • et merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 2,3 mio. kr.
  • et samlet mindreforbrug på Borger og Social (sektor 6) på 2,9 mio. kr
  • et mindreforbrug på forvaltningen på 1,2 mio. kr.

  Skoleområdet forventer et merforbrug som følge af manglende indtægter for SFO, merudgifter til specialskoler, merforbrug på ungdomsuddannelser – primært pga. flere elever til STU end forudsat i budgettet. Desuden merforbrug på privat- og efterskoler, hvilket skyldes større søgning. For skoleområdet er der mindreforbrug for fællesudgifter og ligeledes et samlet planlagt mindreforbrug for de tre skoler. Det specialiserede børneområde forventer et samlet mindreforbrug.

  For dagtilbud forventes et samlet merforbrug, hvilket primært skyldes flere fødte børn, og derved flere indskrevne børn. Merforbruget vil blive tilført daginstitutionerne ultimo 2021, jf. tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Men det medfører ekstra træk på kommunekassen.

  For Borger og Social forventes mindreforbrug på 2,9 mio. kr. – hovedsageligt på det specialiserede voksenområde - efter at kommunalbestyrelsen i maj gav en samlet tillægsbevilling på 10 mio.kr.

  Der forventes et samlet merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet, som er sammensat af merforbrug på særlige pladser på psykiatriske afdelinger, den private indkøbsordning, mindreindtægter fra salg af plejeboligpladser på Enggården. Desuden forventer sektoren mindreforbrug på hjælpemidler, den kommunale hjemmepleje, Aktivitetshuset samt Enggården.

  For forvaltning forventes merindtægter fra byggesagsbehandling og mindreforbrug på mødeforplejning og uddannelsespuljer. I forvaltningens mindreforbrug er indregnet eftervederlag til borgmesteren og merforbrug på tjenestemandspensioner.

  Corona relaterede udgifter

  Dragør kommune opgør de forventede udgifter i forbindelse med Corona Pandemien. Opgørelsen forventes revideret i løbet af september måned. Der er ikke indregnet kompensation til kommunerne for eventuelle merudgifter som følge af Corona Pandemien.

  Bevillingsændringer

  Budgettet til fejring af jubilæum er fejlagtigt placeret på ØU og ikke på BFKU, hvor aktiviteten rettelig bør placeres. Det er en teknisk administrativ fejl som foreslås udbedret ved at øge budgettet til fejring af jubilæum i forbindelse med kongehusbesøg med 0,2 mio. kr. på BFKU, og tilsvarende sænke budgettet på ØU med 0,2 mio. kr. Den bevillingsmæssige omplacering er overordnet set budgetmæssigt neutral.

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter juli 2021 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  Der var indtil juli 2021 forventet tilbagebetaling på tilskud og udligning på godt 5 mio. kr. Dragør kommune er i stedet blevet kompenseret med i alt 4,5 mio. kr. Det skyldes primært at Dragør Kommune i 2021 modtager 7,6 mio. kr. fra pulje til kommuner med særlig ugunstig udvikling i ledigheden. Puljen har tidligere været en del af beskæftigelsestilskuddet, som med udligningsreformen er afskaffet. Den konkrete ordning vedrørende kommuner med særlig ugunstig udvikling i ledigheden er dog fastholdt også efter udligningsreformen, hvilket administrationen først blev opmærksom på med tilskudsmeddelelsen fra Bolig- og Indenrigsministeriet den 1. juli 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021

  Bilag

 • 7
  Endelig vedtagelse af Tillæg 2 til Lokalplan 27
  Sagsid.: 20/3659

  RESUMÉ:

  Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 27 har været i offentlig høring, og står nu over for endelig vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Tillæg 2 til Lokalplan 27 vedtages med de foreslåede ændringer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2021 at sende Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 27 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring. Tillægget muliggør, at der inden for planens område må etableres kontor- og lagervirksomheder uden tilknytning til lufthavnen. Derudover øgede forslaget til tillægget bebyggelsesprocenten fra 40 til 53 og satte krav om støjafskærmende foranstaltninger, der sikrer støjfølsomme virksomheder mod støjgener fra lufthavnen.

  Tillæg 4 til Kommuneplan 2009 konsekvensretter dette i et nyt rammeområde, svarende til ejendommen og fastsætter, at området (ejendommen) ikke må udstykkes.

  Ved høringsperiodens udløb, var der indkommet et enkelt høringssvar (se bilag 1). De ændringer som administrationen foreslår på baggrund af høringsvaret, har desuden været i høring hos grundejer, som har indsendt sine bemærkninger hertil (se bilag 2).

  Høringssvaret samt grundejers bemærkninger er gennemgået og kommenteret af administrationen (se bilag 3).

  Administrationen foreslår en væsentlig ændring til den endelige lokalplan. I forslaget til Tillæg 2 til Lokalplan 27 er det angivet, at bebyggelsesprocenten for byggeriet er 53 %, hvilket ligger til grund for, at man skrev ind i lokalplanforslaget, at den fremtidige bebyggelsesprocent skulle være 53 %. Der er dog sket en fejl i beregningen, da kælderarealet for bygningen er regnet ind i den samlede bebyggelsesprocent. Dette skal den ikke, jf. bygningsreglementets § 458, da det kun er kældre, hvor loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn, der skal medregnes i den endelige bebyggelsesprocent. Dette er ikke tilfældet på A.P. Møllers Alle 55. Derfor foreslår administrationen, at lokalplantillægget rettes til, så bebyggelsesprocenten på 53 skrives ud, både i redegørelsen og planens bestemmelser. Det vil dermed være bebyggelsesprocenten på 40 fra Lokalplan 27 der er gældende fremover.

  Administrationen finder derudover, at der på baggrund af bemærkningerne i høringssvaret, bør foretages følgende ændring i Kommuneplantillæg nr. 4, så der på side 18 bliver tilføjet følgende (understreget tekst):

  ”I forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplantillæg nr. 4 indkom desuden et ønske om, at området kun anvendes til virksomheder i miljøklasse 1 og 2.

  Bemærkningerne vil i det omfang det er muligt indgå i den videre planlægning for et større område end den aktuelle plan”.

  Jf. håndbog om miljø og planlægning kan miljøklasse 1 og 2 forstås som følger:

  Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger er 0 m.

  Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger er 20 m.

  Derudover foretages der mindre redaktionelle ændringer i den endelige version af lokalplantillæg og kommuneplantillæg.

  LOVE/REGLER:

  Planloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring fra den 23. juni – 3. august 2021. Derudover har administrationens forslag til ændringer i den endelige lokalplan været sendt i høring hos ejer af A.P. Møllers Allé 55, da ændringer kan være til ugunst for denne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 8
  Frigivelse Trafikdæmpende foranstaltninger 2021
  Sagsid.: 21/3235

  RESUMÉ:

  Frigivelsessag for Trafikdæmpende foranstaltninger 2021, der er afsat i anlægsbudget 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på i alt 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2021 og at rådighedsbeløbet frigives til indkøb og opsætning af 3-4 stk. ”Din fart” målere

  ELLER

  1. at anlægsbevillingen overføres til 2022.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Ad 1 anbefales overfor ØU/KB på de foreslåede strækninger.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2021 afsat 95.000 kr. til trafikdæmpende foranstaltninger 2021.

  Trafikdæmpende foranstaltninger er en årlig pulje, som ved frigivelse prioriteres ved politisk beslutning sædvanligvis ud fra kommunens trafiksikkerhedsplan Trafiksikker i Dragør 2016, hvori på side 20 ses en liste over kommunens større fysiske udfordringer (listen vedlagt som bilag 1).

  Projekter, der er vurderet til at koste under 100.000 kr. står nævnt som projekt nr. 1-8. Heraf er nr. 1, 3, 5 og 8 udført.

  Nr. 2 og 7 omhandler forholdene på Vestgrønningen, hvor der pågår overvejelser om parkeringsforhold kontra cykelbaner/cykelstier og indeholder en økonomi over 100.000 kr. og derfor pt. ikke er relevant.

  Man kunne overveje at iværksætte nr. 4 eller 6 og ændre forholdene lokalt ved at fjerne rabatten på cykelstien mod kørebanen på Kirkevej ved Hartkornsvej eller at adskille vendeplads og cykelgangsti på Aldershvilestien ved Bøgeengen.

  Alternativt kan foreslås, at indkøbe 3 eller 4 ekstra ”Din fart” målere, som den, der er opsat på Englandsvej før Store Magleby, og som synes at have haft fin effekt der.

  Administrationen kan foreslå at indkøbe og opsætte ”Din fart” måler på følgende lokaliteter, hvor der ofte registreres for høj fart:

  1 stk. på Hartkornsvej nord for Nordstrandskolen for trafikanter kørende mod syd.

  1 stk. på Hartkornsvej syd for Nordstrandskolen for trafikanter kørende mod nord.

  1 stk. på Søndre Strandvej umiddelbart vest for det nye fodgængerfelt ved Wiedersvej for trafikanter i retning mod Vestgrønningen og Dragør Skole.

  1 stk. på Kirkevej øst for Store Magleby Skole for trafikanter kørende mod skolen og tunnelen.

  En anden mulighed er at overføre anlægsbevillingen til budgetår 2022 med tanke på at spare op til fx en krydsningshelle på Krudttårnsvej ved Mågevænget (projekt nr. 9 på listen side 20) eller andre tilsvarende projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2021 er afsat i anlægsbudget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 9
  Implementerings- og kommunikationsplan for den nye affaldsordning i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal foreligges en implementeringsplan og kommunikationsplan, i forbindelse med den nye affaldsordning. Forslag til dette vedlægges hermed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at planen for implementering og kommunikation tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. på mødet d. 29 juni 2021, at forvaltningen inden udgangen af september måned (2021), fremlægger en implementerings- samt en kommunikationsplan, der skal klarlægge den kommende proces for den nye affaldsordning. 

  Administrationen har på baggrund af ovenstående, udarbejdet et forslag til plan for implementering af den nye ordning, sammen med en kommunikationsplan.

  Implementeringsplanen viser, at implementeringen af den nye affaldsordning kan implementeres i 2022 i 4 etaper:

  1. Alm. villaer i marts 2022.
  2. Etageejendomme, tæt-lav-bebyggelse, rækkehuse og havekolonier.
  3. Offentlige institutioner og private virksomheder.
  4. Dragør Gamle By.

  Implementeringsplanen uddyber de enkelte etaper og de processer der ligger forud for implementeringen. Dertil beskrives de politiske beslutninger, der skal tages i form af et nyt regulativ og udarbejdelse af en ny affaldsplan.

  Med implementeringsplanen følger også en plan for kommunikationen til borgerne. Denne følger 4 faser og beskriver de tiltag, der tages i brug for at sikre at borgerne bliver informeret om den nye ordning og er klar til at sortere deres affald. Dette indbefatter bl.a. afholdelse af borgermøde, opsætning af nye beholdere til skue for borgerne og udarbejdelse af solidt kommunikationsmateriale heraf bl.a. en sorteringsvejledning.

  Begge planer er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelsen om affald.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område, dvs. At indtægter og udgifter modsvare hinanden. Forvaltningen udarbejder et revideret budget for 2022, som forelægges BEPU/ØU/KB i oktober, med henblik på at takster kan opkræves på skattebilletten for 2022 (November).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 10
  Bestilling af busdrift Movia 2022
  Sagsid.: 20/4021

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at der bestilles en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2022 i forhold til 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune hos Movia bestiller busdrift i 2022 svarende til den besluttede busdrift for 2021. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Forslag fra A:

  A foreslår, at forvaltningen retter henvendelse til Movia for at spørge om muligheden for at bus 33 har afgangstider, så at børn fra Søvang kan nå til henholdsvis St. Magleby Skole og Nordstrandsskolen inden kl 8.00.

  For stemte:

  5 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU:

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal afgive endelig busbestilling for 2022 til Movia primo oktober 2021. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttes i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftede busbestilling den 7. april 2021 og besluttede at fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2022 i forhold til busdriften i 2021.

  Det kan oplyses, at der i forbindelse med input til budget 2022 efterfølgende er fremlagt forslag til besparelse på busdriften bestående i at annullere den udvidede myldretidsdrift på linje 33 og 35. Såfremt besparelsesforslaget vedtages, skal nærværende foreslåede busbestilling justeres i henhold til besparelsesforslaget.

  Baggrunden for busbestilling er i øvrigt følgende:

  Metrocityringen åbnede i efteråret 2019, og medførte mange ændringer også for busdriften i hovedstadsområdet (Bynet 2019). På trods af covid19 situationen er det lykkedes Movia at evaluere busdriften efter Bynet 2019. For Dragør Kommunes vedkommende er der alene justeret i køreplanen på den regionale linje 250S, hvor der efter åbningen var opstået tydelige uhensigtsmæssigheder for passagererne. Gladsaxe Kommune har undervejs haft et ønske om at gaffeldele linjen som følge af problemer i Høje Gladsaxe. Dette er dog efter høring af bl.a. Dragør Kommune ikke blevet til noget. Der søges i stedet for andre lokale løsninger.

  Administrationen foreslår at fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2022 i forhold til den bestilte busdrift til 2021.

  Dette indebærer følgende busbestilling for Dragør Kommune i 2022:

  -Linje 33

  Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen, hvor hver anden afgang får afstikker via Tømmerupvej i stedet for direkte ad Skovvej til Kongelundsvej.

  Linjens frekvens: 2 afgange pr. time i myldretiden, 1 pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  Hertil kommer, at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

  -Linje 35

  Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange pr. time i myldretiden, 2 afgange pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

  Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne og 2 afgange pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

  -Linje 250S (finansieret af Region Hovedstaden)

  Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Rådhuspladsen, Nørrebro Station og Gladsaxe trafikplads.

  Linjens frekvens: 6 afgange pr. time i myldretiden, 4 afgange pr. time i dagtimerne, 3 afgange pr. time i aftentimerne og 1 afgang pr. time om natten.

  Hertil kommer muligheden for bestilling af en flextur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flexture til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flextur ordning. 

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune 2022 beløber sig til 7,3 mio. kr. inklusiv den åbne flextur ordning men eksklusiv covid19-konsekvenser.

  I forhold til covid19-situationen, så er der også for 2021 indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som sikrer, at trafikselskaberne (Movia m.fl.) får dækket den samlede corona-regning for hele 2021.

  Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en aftale for 2022 mellem ovennævnte parter. Parterne vil drøfte situationen for 2022 i det tidlige efterår 2021.

  Movia har estimeret de forventede merudgifter for Dragør Kommune i 2022 til 0,4 mio. kr. som følge af covid19-situationen. Movia gør i den forbindelse opmærksom på, at budgetforslaget for 2022 er præget af, at der er usædvanligt stor usikkerhed forbundet med prognoserne som følge af covid-19 pandemien.

  Såfremt der ønskes udgiftsdrivende justeringer af busdriften, skal der findes finansiering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  Jf. endvidere besparelsesforslaget på busdriften nævnt i sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

 • 11
  Godkendelse af Risikostyringsplan 2021
  Sagsid.: 17/4162

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er beliggende i Køge Bugt-området, et ud af ti områder, der er udpeget som risiko-område for oversvømmelse. Dragør Kommune er derfor pålagt at udarbejde en risikostyringsplan. Dette er kommunens anden risikostyringsplan og gælder for perioden 2021 – 2027. Planen skal være godkendt senest den 22. oktober 2021 og erstatter kommunens første risikostyringsplan fra 2015. Planen har været i høring i seks måneder til 1. august 2021, og skal endelig godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Risikostyringsplan 2021 godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-09-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021 blev forslag til Risikostyringsplan 2021 godkendt med henblik på offentliggørelse. Risikostyringsplan 2021 er en plan for, hvordan Dragør Kommune vil håndtere risiko for oversvømmelse fra Køge Bugt i syd og Øresund i Nord, og indeholder en opdatering af risikovurderingen fra risikostyringsplan 2015. De nye data betyder, at kystbeskyttelsen i Dragør Kommune ikke er så høj som tidligere antaget. 

  Risikostyringsplanen omfatter ikke konkrete tiltag til anlæg, men beskriver og redegør generelt for Dragør Kommunes indsats i forhold til at reducere risikoen for oversvømmelse. Risikostyringsplan 2021 peger blandt andet på, at Dragør kommune vil udarbejde en samlet strategisk udviklingsplan for kystbeskyttelse af Dragør Kommune i den kommende periode. Denne er under udarbejdelse, og vil blive fremlagt i efteråret 2021.

  Med hensyn til beskrivelse af forslag til risikostyringsplan 2021 henvises til bilag 7, som er udvalgssagen fra sidste behandling.

  Høring

  I høringsperioden er der modtaget seks høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til, at forvaltningen foreslår ændringer i planen. Høringssvar er vedlagt som bilag og præsenteret kortfattet i sagsfremstillingen.

  Høringssvarene fra grundejerforeningens Kongelunden samt to borgere omhandler primært bemærkninger til et fremtidigt konkret kystbeskyttelsesprojekt fx placering og udformning af digeforløb samt prioritering af rækkefølge for realisering. Høringssvarene falder uden for risikostyringsplanens formål, idet planen overordnet skal beskrive kommunens samlede risikobillede samt overordnet mål. Høringssvarene er aktuelle i forhold til det videre arbejde med det konkrete kystbeskyttelsesprojekt, og vil blive taget med videre.

  HOFOR og Sund & Bælt Holdning A/S (S&B) påpeger, at det er nødvendigt/ønskeligt med ensartet/koordineret sikringsniveau mellem kommunerne for at sikre en fælles indsats mod stormflod fra syd. Spørgsmålet om sikringsniveau og muligheder for samarbejde vil blive behandlet af Dragør Kommunalbestyrelse i efteråret 2021, som del af beslutning om udviklingsplan ”Dragør som klimarobust kystkommune”, og beslutning om de næste skridt.

  Til baggrund kan nævnes, at Dragør Kommune har besluttet at anlægge et lavere niveau for kystbeskyttelse på den korte bane end fx S&B og Københavns Kommune. S&B og Dragør Kommune undersøger pt. muligheder for fælles løsning. Disse undersøgelser vil blive fremlagt til politisk stillingtagen. Hvis der ikke kan findes fælles løsninger i det indledte samarbejde omkring et højere sikringsniveau, vil S&B med flere se sig nødsaget til at arbejde videre med en digeløsning bag om Dragør Kommune.

  Udvalgte punkter fra høringssvarene:

  1. Høringssvar fra Sund & Bælt Holding A/S:
   Sund & Bælt (S&B) ser ikke behov for at indgive indsigelser mod Risikostyringsplan 2021. Dog har S&B et ønske om at fremhæve Øresund Landanlægs vigtige funktion som kritisk infrastruktur i Danmark, og at en oversvømmelse af den samme ville få betydelige samfundsmæssige konsekvenser. S&B ser derfor et højt sikringsniveau som eneste mulighed for at imødegå disse meget alvorlige samfundsmæssige konsekvenser og konsekvenser for anlæggene. Dette niveau er af ovenstående årsager højere end det af Dragør Kommune foreslåede. Da Øresund Landanlæg i dag er truet af stormflod over flere kommuner, ser S&B det som absolut nødvendigt, at kommunerne går sammen om at sikre en helhedsbaseret stormflodssikring baseret på et koordineret sikringsniveau således, at den samlede stormflodssikring ikke kompromitteres af én kommunes lavere sikringsniveau, som medfører huller, hvorigennem stormfloden kan finde vej.
  2. Høringssvar fra Kystdirektoratet:
   Generelt bemærker Kystdirektoratet, at det er en grundig gennemarbejdet plan. Kystdirektoratet har ingen bemærkninger til opfyldelse af lovkravene i forslaget til risikostyringsplanen.
  3. Høringssvar fra HOFOR:
   Høringssvaret redegør for HOFORs holdning til risikostyringsplanerene i alle berørte kommuner i Køge Bugt-området. Deres overordnede opfattelse er, at planerne udgør et godt grundlag for det videre arbejde med at sikre kommunerne mod konsekvenserne af fremtidens klimaændringer i relation til stormflod og havvandsstigninger. Høringssvaret opfordrer til, at der så vidt muligt sker en samordning af sikringsniveauerne kommunerne imellem med henblik på at sikre mod en stormflod fra syd. Samtidig ønsker HOFOR, at kommunerne i sine planer beskriver, over hvilken tidshorisont man forventer, at sikringen vil ske.
  4. Høringssvar fra Grundejerforeningen Kongelunden:
   Foreningen udtrykker sin bekymring over for, at alle boliger ikke er tilstrækkeligt sikrede i vinderforslaget (Arkitema/COWI) fra arkitektkonkurrencen om kystbeskyttelse, og at resterende boliger, syd for Kalvebodvej, får ændrede udsigtsforhold som følge heraf. Grundejerforenings holdning er, at risikostyringsplan 2021 er en for løs og ukonkret plan, der, ligesom den forrige, nemt kan skride uden andre konsekvenser end, at deres boliger fortsat er i risiko for at blive oversvømmet. I det hele taget anser foreningen, at planen er uambitiøs, og med en alt for langsigtet og løs tidsplan.
  5. Høringssvar fra privatperson Jan Engell:
   Høringssvaret giver udtryk for, at planen mangler et langsigtet perspektiv. Herunder efterspørges en strategisk overvejelse, som illustrerer, hvordan Dragør sikres på længere sigt end planperioden, det vil sige på den anden side af år 2050. Ifølge høringssvaret burde planens realisering også bygge på en prioriteringsliste, hvor de mest udsatte og samfundsmæssigt værdifulde områder sikres først.
  6. Høringssvar fra anonym privatperson:
   Høringssvaret giver udtryk for, at kommunens kystsikring burde ske i et tættere samarbejde med Tårnby og Københavns kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge EU’s Oversvømmelsesdirektiv 2007/60EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser, skal alle medlemslande forholde sig til ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi.

  Når en kommune er udpeget som risikoområde efter oversvømmelsesloven, LBK nr. 1085 af 22. september 2017 og BEK nr. 894 af 21. juni 2016, er det kommunens ansvar at udarbejde en risikostyringsplan eller revidere den eksisterende.

  Herunder er Dragør Kommune udpeget, som værendes en del af Køge Bugt-området. Kommunen har derfor pligt til at udarbejde en Risikostyringsplan for oversvømmelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vedtagelse af Risikostyringsplan 2021 for Dragør Kommune har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  De konkrete kystbeskyttelsesprojekt skal gennemføres i henhold til kystbeskyttelsesloven og finansieres i henhold hertil.

  Revision af beredskabsplan og beredskabstiltag derimod kan forudsætte særskilt kommunal finansiering. Finansiering vil indgå i de konkrete projekter. Disse er ikke besluttet med dette forslag til plan.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Risikostyringsplan 2021 for Dragør Kommunes del af risikoområdet Køge Bugt har været udsendt i offentlig høring fra 1. februar 2021 til 1. august 2021. Derved er kravet om minimum seks måneders høring overholdt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 12
  Aftale om intravenøs behandling i kommunalt regi i Region Hovedstaden
  Sagsid.: 21/3252

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden godkendte aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. Aftalen er efterfølgende sendt ud til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Der er i aftalen ikke opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med parenteral ernæring og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Aftalen forventes at træde i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender aftale om IV-behandling i kommunalt regi.
  2. at udvalget godkender at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop. Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer.

  Aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

  Aftalens indhold

  Som beskrevet i aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske (isoton) og IV-pumpe. IV-behandling i kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Tidsforbruget i borgerens hjem må ikke overstige en time pr. besøg. Endvidere er det en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i kommunalt regi. Se aftalen i bilag.

  En væsentlig del af aftalen er takstmodellen, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Takstmodellen er baseret på forløbstakster for tre typer IV-behandling (IV-antibiotika, IV-væske, IV-pumpe) samt dagstakster, der bliver afregnet for længere forløb. Dagstakst bliver alene anvendt når forløbene strækker sig ud over de antal dage, der er forudsat i forløbet. Forløbstakster er valgt for at skabe en enkel model, der er let at administrere. Det er forventningen, at hovedparten af forløbene alene vil blive afregnet med forløbstakst. Se uddybende beskrivelse og takster i bilag –afsnit 3, side 7.

  Taksterne er beregnet på de reelle udgifter kommunerne afholder til sygeplejersker samt erfaringsbaserede vurderinger af tidsforbruget. For hvert forløb er medtaget tid til opstart og afslutning af borgeren. For hvert besøg er medtaget tid til forberedelse, indløb og transport. Der er i takstmodellen forudsat, at halvdelen af forløbene sker i borgernes hjem og halvdelen på kommunal klinik. Forudsætningerne vil blive evalueret efter to år.

  Det er forventningen, at der i Region Hovedstaden er ca. 5.700 årlige IV-forløb i kommunalt regi, når aftalen er fuldt implementeret. Dette estimeret til 45 årlige IV-forløb i Dragør Kommune.

  I Dragør Kommune kan medarbejderne ved aftalens ikrafttrædelse varetage opgaven om IV-behandling i kommunalt regi.

  Aftalen træder i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år. Implementeringen af aftalen forankres i regi af Samordningsudvalg Syd.

  Administration anbefaler, at udvalget godkender aftalen.

  Korttarmspatienter

  Der ikke er opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med parenteral ernæring og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af kommunerne for de udgifter, der er forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. patient

  Behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi er ikke omfattet af aftalen om IV-behandling i kommunalt regi, indtil der er opnået enighed om ansvarsfordelingen og dermed aftalt en takst. Dermed kan den enkelte kommune beslutte at afvise at varetage behandlingen, indtil der er fundet en løsning, eller varetage behandlingen uden en aftale og uden finansiering fra regionen. KKR-Hovedstaden opfordrer kommunerne til at afvise ny-henviste patienter.

  Dragør Kommune har aktuelt ikke igangværende behandling af korttarmspatienter. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven §203-205.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Region Hovedstaden har finansieringsansvaret og der er udarbejdet en takstmodel til afregning af konkrete forløb samt en dagstakst. Takstmodellen er beskrevet i bilag til sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 13
  Tilbagemelding på §17.4 udvalget vedrørende strukturel genopretning
  Sagsid.: 20/1901

  RESUMÉ:

  I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til tilbagemelding fra §17.4 udvalget vedrørende strukturel genopretning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilbagemeldingen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Sagen taget af dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25. juni 2020 at nedsætte et §17.4 udvalg for strukturel genopretning. Af kommissoriet (bilag 1.) fremgår formålet:

  ”Udvalget vedrørende ”Strukturel genopretning” har til formål at identificere og undersøge hvordan Dragør Kommune – på kreativ vis og uden at gå på kompromis med kvaliteten – kan muliggøre en mere effektiv ældrepleje, en effektfuld dialog med de ældre borgere i kommunen og en mere effektiv drift af det nære sundhedsvæsen.

  Herudover skal udvalget identificere og analysere andre dele af økonomien, hvor udgifterne i de senere år er vokset særlig meget, f.eks. det specialiserede socialområde, med henblik på at finde effektive men mindre omkostningstunge løsninger. Hensigten er at identificere de mest omkostningstunge driftsområder og vurdere udviklingen i omkostningerne og den hastighed hvormed omkostningerne udvikler sig. Udvalget skal herefter komme med forslag til ændringer, der kan stoppe denne udvikling.

  Med andre ord - § 17, stk. 4-udvalget skal identificere de områder af den kommunale ydelse, hvor potentielle ændringer i opgaveløsningen giver mest mening.”

  Udvalgets deltagere har været: Nicolaj Bertel Riber (A), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T) og Helle Barth (V) (Eik Bidstrup (V) deltog indtil sin udtræden af Kommunalbestyrelsen d. 1. juni 2021). Peter Læssøe var formand for udvalget. Udvalget er undervejs blevet administrativt betjent af kommunaldirektør Henrik Harder.

  Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets arbejde løber i fase 1 frem til ultimo november 2020. Samt i en fase 2 i første halvdel af 2021.

  I fase 1 i sommeren og efteråret 2020 blev følgende emner drøftet:

  •         Gennemgang af strukturelle analyser som indgik i budgetmaterialet for budget 2021.

  •         Præsentation og drøftelse af centrale udgiftsdrivere i Dragør Kommune. Udgiftsdrivere som har haft et markant stigende niveau igennem de seneste 5 år.

  •         Præsentation af udgiftsudviklingen på ældreområdet.

  •         Udvalget kom med anbefalinger til administrationen. Anbefalinger som resulterede i justeringer i de strukturelle analyser, som endte med at indgå i budgetmaterialet.

  •         Udvalget drøftede ligeledes den markante udgiftsstigning på skolespecialområdet. Drøftelserne lagde bl.a. grundlag for forslag i det tekniske budget vedrørende at øge budgettet til specialundervisning. Ligesom de var med til at bevirke, at administrationen i de kommende år i højere grad skal arbejde for at etablere ”mellemløsninger” i eget skolesystem i stedet for i stigende grad at visitere til specialtilbud i andre kommuner. 

  •         Endeligt tilsluttede udvalget sig, at der på ældreområdet skulle arbejdes videre med den 8-punktsplan som Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedet blev forelagt d. 3. februar 2020. Status for 8-punktsplanen fremgår af bilag 2.

  I fase 2 i foråret og sommeren 2021blev følgende emner drøftet:

  •         Præsentation og drøftelse af budgetanalyser

  Udvalget blev forelagt en bruttoliste af budgetanalyser. På den baggrund anbefalede de Økonomiudvalget, hvilke budgetanalyser administrationen skulle udarbejde til årets budgetforhandlinger for budget 2022. Økonomiudvalget fulgte anbefalingerne og budgetanalyserne er vedlagt budgetmappen; (1) Delvis hjemtagelse af kontaktpersonopgaven, 2) Det nære sundhedsvæsen, 3) Muligt flyt af hjemmeplejen til andre lokaliteter og 4) Mulig hjemtagelse af hjælpemiddeldepot). Udvalget var ligeledes med til at kvalificere analyserne, undervejs mens administrationen udarbejdede dem.

  Udvalget har ikke ved afslutningen af deres arbejde udarbejdet konkrete anbefalinger som der skal arbejdes videre med. I stedet, som der fremgår ovenfor, så er de løbende kommet med anbefalinger. Dels i budgetprocesserne frem mod budget 2021 og 2022, og dels inden for centrale udgiftsdrivere såsom ældreområdet og skolespecialområdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Bilag

 • 14
  Udbud af pølsekiosken Sekskanten
  Sagsid.: 21/1058

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler opsigelse af lejemålet pølsekiosken Sekskanten og nyt udbud af lejemålet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at pølsekiosken Sekskanten sættes i offentligt udbud uden angivelse af mindsteleje.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forpagteren har opsagt lejemålet pølsekiosken Sekskanten efter en måneds drift. Begrundelse er manglende omsætning.

  Han er bekendt med opsigelsesvarslet på seks måneder i kontrakten, men anmoder kommunen om, at Sekskanten hurtigst muligt bliver udbudt igen således at pølsekiosken ikke står lukket i hele opsigelsesperioden.

  På den baggrund skal administrationen anbefale, at Sekskanten udbydes i offentligt udbud og denne gang uden angivelse af mindsteleje. Højestbydende vil blive tildelt lejemålet. I udbuddet vil kommunen forbeholde sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud.

  De indkomne tilbud vil blive forelagt Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

 • 15
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-09-2021

  Peter Læssøe (T) spurgte til oprydning på bådeværftsgrunden.

  Morten Dreyer (O) spurgte til renovering på Elisenborg.